Реферати українською » Банковское дело » Методи Управління банківськімі ризиків


Реферат Методи Управління банківськімі ризиків

«>Методиуправліннябанківськимиризиками»


>Зміст

>Вступ

1.Класифікаціяметодівуправліннябанківськимиризиками

2.Методиуникненнябанківськихризиків

3.Методиприйняттябанківськихризиків

>Висновок

Списоквикористаноїлітератури


>Вступ

>Останнім годиною банкирізнихкраїн усєгострішевідчувають проблемууправліннякредитнимризиком.Вонаще более актуальна длявітчизняноїбанківськоїсистеми,рівеньпростроченоїпозичковоїзаборгованості вякійпротягомостанніх 5-7 роківмавстійкутенденцію дозростання.

Частоефективністькредитнихугод, про якої миможемосудити запоказникамирентабельностівкладень,рівнемпроблемнихкредитів упортфелі банку ііншимикритеріями,залежить як відфакторівзовнішньогосередовища, то й відсукупностіметодівуправліннякредитнимризиком. Ос-кількивпливузовнішніхфакторівуникнути практичнонеможливо,першочерговимзавданнямбанків винна статірозробкасистемиметодівуправління, адекватнихпотенційному кредитномуризику, ізурахуваннямвнутрішніхможливостей.

>Спираючись назагальноприйнятевизначенняпоняття «>управлінняризиком»,слідзазначити, щоуправліннябанківськимкредитнимризиком —цесувороформалізований процес ізчіткоюпослідовністюетапів,механізмів йметодівуправління.Управлінняризиком як процесмістить усобіетапиплануваннястратегії у сферіризику,реалізаціюстратегічнихорієнтирів банку задопомогоюсукупностітактичнихметодів,ідентифікаціюризику,визначення іаналізфакторівризику,розробку йздійсненнязаходів,спрямованих напопередження,вимір,оцінку,прогнозування,зниження,запобігання,мінімізаціюнаслідківреалізаціїризику. Томуметоди йогооцінки,вимірювання йпрогнозуванняєневід'ємнимелементомсистемиметодівуправліннякредитнимризиком банку.Іншими словами,якщо процесуправліннямістить усобістадіюаналізу кредитногоризику,методи йогоздійсненнялогічновіднести досукупностіметодівуправліннякредитнимризиком банку.


1.Класифікаціяметодівуправліннябанківськимиризиками

>Класифікаціяметодівуправліннябанківськимиризикамипередбачаєвиявлення таідентифікацію всіх групметодів тавизначає складметодів укожній із груп.

>Методиуправліннябанківськимиризикамиподіляються натакідвігрупи:

-методиуникненнябанківськихризиків;

-методиприйняттябанківськихризиків.

У своючергу,методиприйняттябанківськихризиківподіляються натакіпідгрупи:

-методизниженнябанківськихризиків;

-методисамостійногопротистояннябанківськимризикам;

-методипереданнябанківськихризиків.

>Зауважимо, що напрактицідоцільновикористовувати неокреміметодизниженняризику, акомбінацію їхнього,застосовуючи якзовнішні, то йвнутрішніспособи.Вартопам'ятати, щоіснуєтакож низькаспецифічнихметодівзниженняризику,притаманних тому чиіншомубанківськомуризику.

>Запропонованакласифікаціяметодівуправліннябанківськимиризикамидаєзмогу:

1)виявити таідентифікуватигрупиметодівуправліннябанківськимиризиками та їхні характеристик;

2)визначити складметодівкожної ізнаведених груп;

3)чітковизначитимісце шкірного методу взагальнійкласифікації.

>Наведенакласифікаціяметодівуправліннябанківськимиризикамидаєзагальнеуявлення прорізноманітність тарізноплановістьпідходів до їхнізниження,проте неможеохопити всіхіснуючихспособівуправління,оскільки банки активнопрацюють надрозробкою новихпрогресивнихметодів,механізмів таінструментівуправлінняризиками.

2.Методиуникненнябанківськихризиків

>Методиуникненняризиківєнайпростішими танайбільшдійовимиприйомамиуправліннябанківськимиризиками. їхньогосутністьполягає вухиленні відризикованоїбанківськоїдіяльності.Методиуникнення можназастосовуватилише довнутрішніхбанківськихризиків.Вонипотребуютьвідмови відпевнихвидівбанківськоїдіяльності та,відповідно,призводять довтратидоходів відтакоїдіяльності. Ос-кільки,уникаючиризику, банкпозбавляє собіможливостіотримати не лишепоточнийприбуток, а ідодатковийприбуток умайбутньому (>наприклад, черезотриманняліцензій напроведенняризикованішихбанківськихоперацій),застосуваннязазначенихметодів убанківськійдіяльності неєпоширеним.

>Методиуникненнябанківськихризиків:

1.Відмова відпевноїбанківськоїдіяльності. Однакнавіть у цьомуразіможутьвиникатиситуації, колиуникнутиризиківнеможливо чиуникнення одного видуризикуможепризвести допоявиінших.

2.Виконаннябанківськоїдіяльностііншим (>нетрадиційним) способом.Найчастіше мовайде прозаміну старихтехнологічних схем (карт)продуктів тапослуг банкуновими. Однак змінуіснуючоїбанківськоїдіяльностіпотребуєсуттєвихвнутрішніхзмін,перерви вроботі інавітьзумовлюєістотнеподорожчаннябанківськихоперацій чипослуг.

3.Змінамісцявиконаннябанківськоїдіяльності.

>Методиуникненнябанківськихризиківможутьвикористовуватись й нарівніризиків,зумовленихтехнічно-організаційними проблемами банку, такими яквідмова відсумнівнихкомп'ютернихтехнологій,відмова упрацевлаштуванні особам,професійніякості якихвикликаютьсумнів, тощо.

>Методиухилення відризиківдосить активновикористовуютьсякомерційними банками,однакзастосуванняцихметодівможливелише у томуразі,якщо банкмаєповнуінформацію проризики.Насампередідеться про ті, щонеобхідно знаті якякісні, то йкількісніпараметриризику.

>Основою дляприйняттярішеньнасампередмає бутинаявністьдостатньоїкритичноїмасиінформації, щовідповідає такимкритеріям, якточність,достовірність,цінність,повнота,своєчасність таможливістьвиборуальтернативнихрішень.

>Атрибутивноюособливістюбанківськихризиківєінформаційнаневизначеність, Яказначноюміроювпливає направильністьприйняттярішення.Загальновідомо, щооднією із причинпровалів удіяльностібанківє шлюб чинедостатністьнеобхідноїінформації в останній моментприйняттяважливихрішень.

>Прийняттярішеннящодо того чиіншогобанківськогопасиву чи активу вумовахневизначеностіназиваєтьсяінформаційнимризиком.Інформаційнийризиквиступає у двох формах:

1)ризиквикористаннянеоб'єктивної чинеповноїінформації;

2)ризиквідсутності укерівництва банкунеобхідної дляприйняттярішенняінформації.

>Інформованість можнавизначити якступіньусвідомленнясуб'єктомбанківськоїдіяльності того запитання, якурозглядається впевний годину. Чинник годинимаєважливезначення привизначенніступеняінформованості,оскількицякатегоріяєдоситьдинамічною черезтакувластивістьінформації, якстаріння.

>Слідураховувати, що вумовахконкурентноїборотьбирізністорони частозастосовуютьдезінформацію,поширеннянеправдивихданих череззасобимасовоїінформації та задопомогоюдержавнихорганів.

>Неправильнаоцінкаризику йвідповідноухилення відньогоможутьспричинити втрачупотенційнихклієнтів, щопризведе довтратиможливихприбутків.


3.Методиприйняттябанківськихризиків

>Методиприйняттябанківськихризиківподіляються натакіпідгрупи:

-методизниженнябанківськихризиків;

-методисамостійногопротистояннябанківськимризикам;

-методипереданнябанківськихризиків.

>Методизниженнябанківськихризиків

>Методизниженнябанківськихризиківдаютьзмогу банкузнизити чиймовірністьзбитків, чи величинунегативнихнаслідків.Процесуправлінняризиками, як правило,має наметі неусуненняризику, алише йогозниження таспрямований наотримання банкомвідповідноївинагороди заприйняттяризику.Виняткамиєдеякіризики,рівень які непов'язаний ізрівнем тавеличиноювинагороди банку.Наприклад, НБУ до такихризиківвідноситьюридичнийризик,ризикрепутації,стратегічний.

>Існуютьтакіметодизниженнябанківськихризиків:

-удосконаленняорганізаційноїструктури таавторизація;

-підвищеннякваліфікації персоналу;

-удосконаленнятехнічнихзасобів;

-диверсифікація;

-лімітування;

-моніторинг та контроль;

-лобіюваннябанківськихінтересів.

>Методисамостійногопротистояннябанківськимризикам

>Методисамостійногопротистояннябанківськимризикам (>методипоглинання/прийняттябанківськихризиків)даютьзмогу банкупокриватизбитки уразі їхнівиникнення зарахуноквласнихкоштів.

>Питаннядоцільностівикористання цого методумаєдискусійний характер.Якщовтрати відрозміщенняактивівможуть бутипокриті банком зарахуноквласногокапіталу, тоцейризик можнавиправдати.Протеможевиникнутиситуація, колипоглинаннябанківськихризиків не якщовиправданим, тодівиникне проблемабанкрутствабанківськоїустанови.

Банкизастосовуютьтакіметодисамостійногопротистояннябанківськимризикам:

-створеннявласнихрезервів (>самострахування);

-компенсаціяризику зарахунок поточногоприбутку (метод прямогосписання).

>Створення резервного фонду тафондівспеціальногопризначенняслідвіднести дозапланованого (свідомішого)прийняття (>поглинання)ризику. У такомуразі банкувідома частотаможливихзбитків йцізбиткипокриваються із поточногоприбутку,якщо вцілому смердотіневеликі.Свідомеприйняттяризикумаєтакожсенс, колиймовірністьзбитків невелика.

>Резервніфондистворюютьсявідповідно допринципівміжнароднихстандартівбухгалтерськогообліку тазвітності. Такимиє принципобережності (>обачності), згідно ізяким банкимаютьоцінюватиякістьсвоїхактивів назвітну дату ізпогляду їхньогоможливихвтрат, й принципрегулюванняактивів. їхньогозастосуваннядаєзмогу:

-впливати наякістьактивів банку!поліпшуватиїї;

-зменшитиризикможливоїнезбалансованостіліквідності врезультатіслабкогоуправління активами;

-уникнутирозподілучастини валовогоприбутку банку, Якаможе бутинеобхідна дляпокриттямайбутніхвтрат заактивнимиопераціями йпідтриманняліквідності банку таякості йогоактивів.

>Одночаснорезервніфондипідвищуютьнадійність йстабільністьбанківськоїсистеми вцілому.

>Вартотакож матір наувазі, щорезервніфонди длясамострахуванняризиківєкапіталом, що не приносити банкуприбутку.Безперечно,банкіринамагаютьсязменшитирозміри такихрезервнихфондів.Знайтиоптимальнийрівеньрезервнихфондів длякерівників банкудосить складно,оскількиїм доводитисявибиратиміжбажаннямзнизитиобсягирезервнихфондів йнамаганнямзменшитиризикможливихфінансовихзбитків.Щорічно (>щоквартально),залежно від статистикизбитків уминуліперіоди йрозміруочікуванихмайбутніх втрат,рівеньрезервнихфондів у банкунеобхіднопереглядати.

>Резервний фондформується впроцесідіяльності банку йпризначений дляпокриттянепередбаченихзбитків за всімастаттямиактивів тапозабалансовихзобов'язань.Розмірвідрахувань до резервного фондумає бути неменшим 5 % від чистогоприбутку банку, амінімальнийрозмір резервного фонду неможе бутименшим 25 % регулятивногокапіталу.

>Згідно ізчиннимзаконодавством банкимають правостворюватиспеціальніфонди,призначені длярозширення йрозвиткубанківськоїдіяльності таїїматеріально-технічноїзабезпеченості,вирішенняпитаньматеріальногостимулюванняпрацівників тасоціальногорозвитку колективу банку.Кількість,назва, порядокстворення,формування тавикористання такихфондівустановлюютьсязагальнимизборамиучасників (>засновників,акціонерів) ізурахуваннямвимогчинногозаконодавства.Джереломформуванняспеціальнихфондівєчистийприбуток банку.

Уразінезапланованогоприйняттяризику банку доводитисяпокривативтрати відризику ізбудь-якихджерел, щозалишилися послепонесенихзбитків.

>Методипереданнябанківськихризиків

>Методипередання (трансферу)банківськихризиківполягають урозподіліризиківміжіншимиучасникамиринку: банками,підприємствами,будівельними,страховими,інвестиційними,факторинговими талізинговимикомпаніями,іншимифінансовимиорганізаціями.Серед причин, через котріпереданняризикувигідне як длясторони, щопередає (трансфер), то й длясторони, щоприймаєризик (>трансфері),такі:

-збитки,великі для трансферу,можуть бутинезначними длятрансфері;

-трансферіможе матірліпшіможливості й знатікращіспособи длязниженняможливихзбитків, ніж трансфер;

-трансферіможеперебувати вкращій4позиції длязменшеннязбитків чи контролю заризиком (>наприклад, матірширокіможливостівиходу наф'ючерснібіржі ізметоюхеджуванняризику).

Трансферризику неєнайбільшбезпечним іефективним способоммінімізаціїбанківськихризиків. Томурекомендується под годинупередаваннябанківськихризиківураховуватитаке:

-трансфері винен матірзначніповноваження длязменшення й контролюризику йнайкращевикористовуватиціповноваження;

-трансфері винен матірможливістьшвидковиконати усівзяті у собізобов'язання;

-розподілризиківміж трансфером йтрансферімає бутичітковизначеним йнедвозначним;

-ризикмаєпередаватися заціною,однаковопривабливою дляобохучасників;

-рішення про трансферповиннеприйматися наосновікритеріюефективності (якнедорогий чи болееприбутковий метод) порівняно ізаналогічними занадійністю методамимінімізаціїбанківськихризиків.

>Існуютьтакіметодипереданнябанківськихризиків:

-страхування;

-хеджування;

- продажівактивів тасек'юритизація;

-консорціум ані тапаралельнікредити;

- домовгарантії та поруки;

- факторинг талізинг.


>Висновок

>Управліннябанківськимиризикамидозволяємінімізувативпливнегативнихнаслідків на діяльність банку,покращитиефективність їхньогофункціонування,примножитидохід таприрісткапіталу.Впровадження вщоденнубанківську практикуконкретних методик та моделейрегулюваннябанківськихризиків,удосконаленняінструментівзниженняцихризиківдастьможливість не лише підвищитинадійністьфункціонування йприбутковість українськихбанків, але й іпокращитинайважливішіпоказникидіяльностібанківськоїсистемизагалом.Регулюваннябанківськихризиків урізнихкраїнах світурозглянуто наприкладі кредитногоризику.Досвідзарубіжнихкраїнзасвідчує, щорегулюваннякредитнихризиків упроцесіздійсненнябанківськогокредитуванняєнеобхідноючастиноюстратегії й тактикивиживання тарозвиткубанківусього світу.Способи, щовикористовуються дляефективногорегулюваннякредитнихризиків узарубіжних банках,частковозастосовуються й удіяльностівітчизнянихбанківськихустанов.Слідвідзначити, що восновііснуючихсучасних системрегулюваннякредитнихризиківєотримання максимальноповноїінформації про контрагента йреальноїоцінки йогофінансового стану та перспективрозвитку.Встановленнякредитнихрейтингівпозичальників шляхомоцінки спектрафакторіввиникненнякредитнихризиківздійснюється й увітчизняних банках. Це процесоцінкикредитоспроможностіпозичальників, методикаякого укожному банкурозробляєтьсяокремо й результатамиякогорозраховується величинарезервів, щоформуються наможливівтрати відкредитнихоперацій банку.


Списоквикористаноїлітератури

1.Методичнівказівки ізінспектуваннябанків «Системаоцінкиризиків»:ПостановаПравління НБУ від 15.03.2004 р. №104.

2.Методичнірекомендаціїщодоорганізації тафункціонування системризик-менеджменту у трилітрові банки України:ПостановаПравління НБУ від 02.08.2004 р. №361.

3.Банківськіоперації:Підручник / За ред. У. І.Міщенка, М. Р.Сла-вянської. — До.: Знання, 2006. — 727 з.

4.Енциклопедіябанківської справ України /Редкол.: У. З. Стельмах (голова) таін. — До.:Молодь:Ін Юрі. 2001. — 680 з.

5.Олексієнко З.Управлінняризиками всистемібанківського менеджменту /Банківська справа. — 1998. — № 2. — З. 24—31.

6. Кириченко Про.,П'янко І.,Ятченко.Банківський менеджмент:Навч.посіб. — До.: Основи, 1999. — 671 з.

7.Кредитування таризики:Навчальнийпосібник. / Денисенко М.П.,Догмачев В.М., Кабанов В. Г.,Ігнатенко А.В., ЧигиринК.О. – До.: «>Видавничийдім «>Професіонал», 2008. – 480 з.

8.Кредитнийризиккомерційного банку:Навч.посіб. / У. У.Вітлін-ський, Про. У»Пернарівський, Я. З.Наконечний, Р. 1.Великоіваненко; За ред. У. У.Вітлінського. — До.: Знання,КОО, 2000. — 251 з.

9. Основибанківської справ тауправліннякредитнимиризиками:Навч.посіб. / О.В.Геєць, В.М.Домрачев,С.Л.Лондар. – До.:Вид-воЄвроп.Ун-ту, 2004. – 237 з. –Бібліогр.: з. 235.

10.Управліннябанківськимиризиками:Навч.посіб. /Л.О,Примостка,П.М. Чуб,Г.Т.Карчева таін.; Зазаг. ред. д-раекон. наук, проф..Л.О,Примостка. – До.:КНЕУ, 2007. – 600 з.


Схожі реферати:

Навігація