Реферати українською » Банковское дело » Методики оцінкі фінансового стану банків України


Реферат Методики оцінкі фінансового стану банків України

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Методикиоцінкифінансового станубанків України


Насьогодні проблемапрогнозуваннябанкрутствабанківзалишаєтьсянадзвичайноактуальною,оскількилише за 2006рік в Українізбанкрутувало три банки:ТОВ “Київськийуніверсальний банк”, ВАТ АКБ “Гарант” та АКБ “>Інтерконтинентбанк”.Загаломдинамікубанкрутств можнавідстежити заданими,поданими награфіку 1.1,якийпобудовано наосновіданих НБУ [24, 25].

>Графік 1.1.Кількістьбанків, котрізазналибанкрутства за 1999 – 2006 рр.

Насьогоднііснуєкільказагально-прийнятих методикоцінкидіяльностібанків.Найвідоміша — рекомендована у 1988роціБазельськимкомітетом збанківськогонагляду (>BaselCommittee onBankingSupervision), Якабазується напоказникахадекватностікапіталу банку (>Базель І). Улипні 2004 рокуз’явиласявдосконалена методика —Базель ІІ: “>Міжнароднаконвергенціявимірукапіталу тастандартівкапіталу:новіпідходи”, котраниніперебуває встадіївпровадження [36].

>Фінансовастійкість банку —це йогоздатністьдинамічнорозвиватися табезперервновиконуватифункціюфінансовогопосередництва,гнучкореагуючи на усіфакторивнутрішнього тазовнішньогосередовища.Близьким до цогопоняттяєтермін ">надійність",який скидатися відпраслов'янського ">покладати,надіятися",тобтонадійнимє тієї,хто ">викликаєповнудовіру, наякогоцілком можнапокластися" [5]. Отже, восновінадійності банкулежить йогофінансовастійкість,адженадійнимможе бутилишестійкий банк.Стійкість (>надійність) банку —доволізначне заобсягомпоняття, якумаєміститиоцінку такихфакторів, як менеджмент,кваліфікація персоналу, складакціонерів,технічне забезпечення,ризиковністьринків, на які працює банк, тощо.

Отже,визначимонайважливішіпоказники, котрі булиописані упопередньомупідрозділі, алгоритмрозрахунку таекономічногозмісту які, якщо наведено унаступнихтаблицях. Алгоритмрозрахунку тарозкриттяекономічногозміступоказників, щохарактеризуютьфінансовустійкістьбанківськоїустанови наведено утаблиці 1.1.

>Таблиця 1.1

Алгоритмрозрахунку іекономічнийзмістпоказників, щохарактеризуютьфінансовустійкість банку

>Найменування

>показника

Алгоритмрозрахунку

за балансом

>Економічнийзміст

>показникавизначає

1 >Коефіцієнтнадійності

>Співвідношеннявласногокапіталу (До) дозалученихкоштів (>Зк).Рівеньзалежності банку відзалученихкоштів.
2 >Коефіцієнтфінансовоговажеля

>Співвідношеннязобов’язань банку (З) йкапіталу (До),розкриваєздатність банкузалучатикошти нафінансовомуринку.
3 >Коефіцієнтучастівласногокапіталу уформуванніактивів —достатністькапіталу

>Розкриваєдостатністьсформованоговласногокапіталу (До) вактивізації тапокриттірізнихризиків.
4 >Коефіцієнтзахищеностівласногокапіталу

>Співвідношеннякапіталізованихактивів (>Ак) йвласногокапіталу (До).Показує, якоїчастинукапіталурозміщено внерухомість (>майно).
5 >Коефіцієнтзахищеностідохіднихактивів

,

де НАД —недохідніактиви; Пекло —дохідніактиви;ЗБ —збитки

>Сигналізує про захистдохіднихактивів (щочутливі дозмінипроцентних ставок)мобільнимвласнимкапіталом.
6 >Коефіцієнтмультиплікаторакапіталу

Рівеньпокриттяактивів (А) (>акціонерним)капіталом (>Ка).

>Необхіднірозрахункицихкоефіцієнтіввиконано утретьомурозділі Першогопідрозділу втаблиці 3.1.

>Далірозглянемо алгоритмрозрахунку тарозкриттяекономічногозмістугрупипоказників, котріхарактеризуютьрівеньділовоїактивностізалученняпасивів йрозміщення їхні упевнігрупиактивів (>Таблиця 1.2). Аслужать смердотівимірникомрівняефективностідіяльностібанківськоїустанови нафінансовомуринку.

>Таблиця 1.2

Алгоритмрозрахунку йекономічнийзмістпоказників, котріхарактеризуютьділовуактивністьбанківськоїустанови

>Найменування

>показника

Алгоритм
>розрахунку

>Економічнийзміст

>показникавизначає

ачастиніпасивів
1 >Коефіцієнтактивностізалученняпозичених йзалученихкоштів

>Питома вагизалученихкоштів (>Зк) узагальнихпасивах (>Пзаг).
2 >Коефіцієнтактивностізалученняміжбанківськихкредитів

>Питома вагиодержанихміжбанківськихкредитів (МБК) узагальнихпасивах (>Пзаг).
3 >Коефіцієнтактивностізалученнястроковихдепозитів

>Питома вагистроковихдепозитів (>Дстр) узагальнихпасивах (>Пзаг).
4 >Коефіцієнтактивностівикористаннязалученихкоштів удохідніактиви

>Співвідношеннядохіднихактивів (Так) йзалученихкоштів (>Зк).
5 >Коефіцієнтактивностівикористаннязалученихкоштів укредитний портфель

>Питома ваги кредитного портфеля (>КР) узалучених коштах (>Зк).
6 >Коефіцієнтактивностівикористаннястроковихдепозитів укредитний портфель

>Співвідношення кредитного портфеля (>КР) йдепозитівстрокових (>Дс).
б) вчастиніактивів
1 >Коефіцієнтдохіднихактивів

>Питома вагидохіднихактивів (Пекло) узагальних активах (Аз)
2 >Коефіцієнткредитноїактивностіінвестицій укредитний портфель

>Питома ваги кредитного портфеля (>КР) узагальних активах (Аз).
3 >Коефіцієнтзагальноїінвестиційноїактивності вцінніпапери йпайову доля

>Питома ваги портфеляціннихпаперів йпаїв (>ЦПП) узагальних активах (Аз).
4 >Коефіцієнтінвестицій удохідних активах

>Питома вагиінвестицій (>ЦПП) удохідних активах (Пекло).
5 >Коефіцієнтпроблемнихкредитів

>Питома вагипроблемних (>прострочених йбезнадійних)кредитів (>КРпб) у кредитномупортфелі вцілому (>КР).

>Важливимнапрямкомздійсненняприбутковоїбанківськоїдіяльностієуправління йоголіквідністю таплатоспроможністю.Ліквідність банку —це йогоздатністьсвоєчасно та вповномуобсязізадовольнятиневідкладніпотреби угрошових коштах.Нижче подано блокпоказниківпризначених дляоцінкиліквідності банку (>Таблиця 1.3).

>Таблиця 1.3

Алгоритмрозрахунку іекономічнийзмістпоказників, щохарактеризуютьліквідність балансу банку

>Найменування

>показника

Алгоритм

>розрахунку

>Економічнийзміст

>показникавизначає

>Показникиліквідності

1.Коефіцієнтмиттєвоїліквідності

>Показуєможливість банкупогашати «>живими»грішми ізкоррахунків йкасизобов’язання за всіма депозитами (Д).
2.Коефіцієнтзагальноїліквідностізобов’язань банку

>Характеризуємаксимальнуможливість банку впогашеннізобов’язань (>Ззаг) всіма активами (>Азаг).
3.Коефіцієнт ставленнявисоколіквідних доробочихактивів

>Характеризуєпитому вагивисоколіквіднихактивів (>Авл) уробочихактивах(Ар).
4.Коефіцієнтресурсноїліквідностізобов’язань

>Характеризує забезпеченнядохідними активами банку (Пекло) йогозагальнихзобов’язань (>Ззаг) йсповіщає прочастковепогашеннязобов’язань банкуповерненнямидохіднихактивів.
5.Коефіцієнтліквідногоспіввідношеннявиданихкредитів йзалученихдепозитів (длявизначеннянезбалансованоїліквідності)

>Розкриває,наскількивиданікредити (>КР)забезпечені всімазалученими депозитами (Д) (чиєнезбалансованаліквідність).
6.Коефіцієнтгенеральноїліквідностізобов’язань

>Розкриваєздатність банкупогашатизобов’язання (>Ззаг)високоліквідними активами (>Авл) та через продажівмайна (Am).

Напідставіданихнаведеного балансусформована системаосновнихалгоритмізованихпоказників, котрі детальнохарактеризуютьефективністьуправліннябанківськоюустановою (>Таблиця 1.4).

>Таблиця 1.4

Алгоритмрозрахунку йекономічнийзмістпоказників, котріхарактеризуютьефективністьуправліннябанківськоюустановою

>Найменуванняпоказника Алгоритмрозрахунку

>Економічнийзміст

>показникавизначає

 

1 2 3

 

І.Рентабельність за доходом

 

1.Загальнийрівеньрентабельності

>Розмір балансовогоприбутку (>Пб) на 1 грн прибутку (>Дз).

 

2.Окупністьвитрат доходами

>Розмір прибутку (>Дз) на 1 грнвитрат (>Вз).

 

3.Чистапроцентна маржа

>Розкриваєрівеньдохідностіактивів відпроцентноїрізниці.

 

4.Чистийспред

>Розкриваєрівеньдохідностіактивів відпроцентнихоперацій.

 

5.Іншийопераційнийдохід

>Свідчить прорівеньдохідностіактивів (Аз) відіншихнетрадиційнихпослуг йдоходівінших (>Ді).

 

6. «>Мертва точка»прибутковості банку

>Показуємінімальнудохідну маржу дляпокриття всіхвитрат, после чого банкпочинаєзароблятиприбуток.

 

 

7.Продуктивність роботи, грн

>Рівень прибутку (>Дз) однієїсередньорічногопрацівника (СП).

 

ІІ.Рентабельність по чистомуприбутку

 

 

8.Рентабельністьактивів, %

>Рівеньокупності чистимоприбутком (ПП)середньорічнихактивів уцілому .

 

9.Рентабельністьдохіднихактивів

>Рівеньокупності чистимоприбутком (ПП)середньорічнихактивів уцілому .

 

10.Рентабельністьзагальногокапіталу

>Рівеньокупності чистимоприбутком (ПП)середньорічногозагальногокапіталу .

 

11.Рентабельністьстатутного фонду (>акціонерногокапіталу)

>Рівеньокупності чистимоприбутком (ПП)середньорічногоакціонерногокапіталу .

 

12.Рентабельністьдіяльності завитратами

>Рівеньокупності чистимоприбутком (ПП) всіхвитрат банку (>Вз).

 

13.Продуктивність роботисередньорічногопрацівника

>Рівень чистогоприбутку (ПП) однієїсередньорічногопрацівника (СП).

>Національний банк Україниздійснюєрейтинговуоцінкубанківськихустанов заамериканськоюсистемою CAMELS [5],сутністьякоїполягає увизначеннізагального стану банку наосновієдинихкритеріїв, щоохоплюютьусю його діяльність.Така системадопомагаєвизначати банки,фінансовий стан,операції чи менеджмент якімаютьнедоліки,здатніпризвести добанкрутства. Уоснові методикилежитьоцінкаризику за такимиосновними компонентами:

-достатністькапіталу (Capitaladequacy);

-якістьактивів (>Assetquality);

- менеджмент (Management);

-надходження (>Earnings);

-ліквідність (>Liquidity);

-чутливість доринковогоризику (>Sensitivity tomarketrisk).

>Цієюметодикою передбаченеглибокевсебічнедослідження стану банку, а томутакийаналізможе провестилишеНаціональний банк под годинукомплексноїінспекційноїперевірки, котрадаєзмогуповноюміроювизначити, яккерівництво банку переносити доризиків й якздійснюєуправління ними.ПротеНаціональний банк нерозголошуєінформацію прорезультатирейтинговоїоцінки засистемою CAMELS,оскількицимможевикликатинепотрібнийажіотажсередклієнтів тихийбанків, котрі на даний моментматимутьвідноснопоганий рейтинг.

>Окрімсистеми CAMELS,Національний банк для забезпеченнястійкостібанківконтролюєризики в їхнідіяльності наосновіобов’язковихекономічнихнормативів,визначенихІнструкцією НБУ “Про порядокрегулюваннядіяльностібанків в Україні” [6].Крім того, ізметоюшвидкоїреакції напроблемибанків НБУзастосовує системупоказниківранньогореагування.Банківськіустановитакожоцінюютьфінансовий стан одна впроцесівстановленнялімітів наміжбанківськомуринку,протеклієнти доцієїінформації доступу немають,оскількифінансовіпосередники неможутьпоширюватиотриману відсвоїхколегконфіденційнуінформацію.Публічнимиєлишевисновкиаудиторськихкомпаній,проте ізїхніхзвітів проблематичноотриматидостатнюкількістькорисноїінформації,аджеосновною їхньогометоює неоцінкафінансового стану банку, аперевіркаповноти йправильностіведенняобліку,складаннязвітності ізаконодавчоїкоректностіздійснюваних банкомоперацій.

Отже, шлюбпублічноїінформаціїщодонадійності тихий чиінших українськихбанків тавідповідно безпекивкладення воникоштівспонукав нас до розробки методики, котра ббазувалася, із одного боці, надоступній дляклієнтів банкуінформації, а із іншого — комплекснооцінювалафінансовий стан банку тавідображалаймовірність йогобанкрутства.

>Фінансовий стан банку —ценабірвизначальних для йогоповедінкипараметрів (>фінанси,бізнес-процеси, персонал,інфраструктура), котрі черезсукупністьякісних йкількіснихпоказників комплекснохарактеризуютьфінансову діяльністьбанківськоїустанови упевнийперіод години.Оцінкафінансового стану банкумаєбазуватися нааналізі двохключових характеристик —прибутку таризику, щовиражаються черезтакіузагальнюючіекономічніпоняття, якефективність йстійкість. Напрактиціодночаснодосягтимаксимальноїефективності імінімальногоризикунеможливо,оскількицепротилежніпоняття.Термін ">ефективність" скидатися златинськоїмови (>efficere —приноситикористь) йпоказуєкінцевийкорисний результат відвикористання всіхресурсів.Ефективністьдіяльності банку,тобторезультати йогодіяльності якфінансовогопосередникаоцінюються черезпоказникирентабельності (>прибутковості)активів,економічноїдоданоївартості (EVA),ефективностіопераційноїдіяльності.

>Розроблена методикадаєзмогуоцінитистійкість таефективність банку,виходячи ізаналізулише йогоекономічнихпоказниківдіяльності, котрієвідображеннямбільшості ззазначенихвищефакторів (>наприклад,якістьактивівзалежить у томучислі і відкваліфікаціїпрацівників кредитногопідрозділу), а тому їхньогоаналіз, особливо удинаміці,даєзмогувідстежуватитеперішній тапрогнозуватимайбутнійфінансовий стан банку.Синтетичнийпоказникстійкості (>надійності) банкурозраховується наосновіаналізудостатностікапіталу (>capitaladequacy),якостіактивів (>assetquality) таліквідності (>liquidity).

>Достатністькапіталу (>capitaladequacy)вимірюється черезкоефіцієнтплатоспроможності (>solvency ratio) й вєвропейськійбанківськійпрактицірозглядається якосновнийпоказникдіяльності, щовідображаєрівеньприйнятого банкомризику.Згідно ізміжнародними стандартамиоцінкикапіталу (>Базелем ІІ)мінімальнийрозміркапіталу,якиймає підгримувати банк,пов'язаний звеличиноюприйнятих нимризиків.Загальнівимоги домінімальноївеличиникапіталуможуть бутивиражені такимрівнянням:

                            

(1.1)


деsr (>solvency ratio) —коефіцієнтплатоспроможності;

з>r (>regulativecapital) — регулятивнийкапітал;

a>ra (>risk-adjustedassets) —активи,зважені наризик;

зз (>corecapital) —основнийкапітал (>капітал Першогорівня);

з>s (>supplementarycapital) —додатковий к-л (>капітал іншогорівня).

У Українідіютьвимоги НБУщододостатностікапіталувітчизнянихбанків, заякими доброкапіталізованимвважається банк, укотрогоспіввідношення регулятивногокапіталу тасумарнихактивів,зважених навідповіднікоефіцієнти заступенемризику (нормативадекватності регулятивногокапіталуН2),перевищуєнормативнезначення (10%) йстановить неменш як 17% [6].

Уразівідсутностінеобхідноїінформації длярозрахунку нормативуадекватності регулятивногокапіталу заметодикою НБУ мипропонуємодещоіншу формулурозрахункупоказникадостатностікапіталу,орієнтовану наукрупненуінформаціющодо балансу банку:

(1.2)

деca (>capitaladequacy) —достатністькапіталу;

>pf(profit) —прибуток банку;

>sd (>subordinateddebt) —суборди-нованийборг;

>se (>shareholders'equity) —акціонернийкапітал;

>ibc (>inter-bankcredits) —міжбан-ківськікредити;

l (>loans to theclients) —кредитиклієнтам;

>s (>securities) — портфельціннихпаперів;

і (>investments inassociated &subsidiarycompanies) —інвестиції васоційовані тадочірнікомпанії;

>ar (>accountsreceivable) —дебіторськазаборгованість;

>fa (>fixedassets) —основнізасоби;

>ia (>intangibleassets) —нематеріальніактиви;

>p (>provisionforbaddebts) —резерви,сформовані подактивніоперації.

>Якістьактивів (>assetquality)є іншимважливимпоказникомстійкості банку, вмежахякогоаналізуєтьсяякість його кредитного таінвестиційногопортфелів.Завданняоцінкиякостіактивів банкуполягає до того,щобвизначитипроблемні (>прострочені,сумнівні,безнадійні)активи,оцінити їхнього зареальноювартістю.

>Підякістю кредитного портфелярозуміютьступінь кредитногоризику,притаманнийційпозиції.Рівеньпоказникаякості кредитуоберненопропорційнийрівневі кредитногоризику (>чим вищийякістьпозики, тімменшаймовірністьїїнеповернення чизатримкипогашення, йнавпаки). Наосновіоцінкиякості кредитного портфеля банквизначає потребу в резервах напокриттяочікуванихзбитків за всіма видаминаданихкредитів. Резерв подкредитніризикистворюється зарахунок чистогоприбутку банку,тобтовідбуваєтьсявизнаннявтрат длявідображення реальногофінансового результатудіяльностібанківськоїустанови.Обсягнеобхідного резерву дляпокриттякредитнихризиків занаявностідетальноїінформаціїщодо шкірногопозичальникарозраховуєтьсявідповідно дозатвердженоїНаціональним банком методики, аразівідсутностітакоїдетальноїінформації можназастосуватиспрощенийпідхід, колинеобхідна сума резервурозраховуєтьсявиходячи ізповногообсягупрострочених тасумнівнихкредитів. Отже,рівеньнепокритого кредитногоризику можнаобчислити як ставленняобсягунедосформованихрезервів дозагальногообсягу кредитного портфеля банку:

                       (1.3)

де RL (>risk onloans) —рівеньнепокритого кредитногоризику;

L>O (>overdueloans) —простроченікредити;

LD (>doubtfulloans) —сумнівнікредити;

>PL (>provision onloans) —резерви,сформовані подкредитніоперації;

L (>loans to theclients) —кредитиклієнтам (>загальнийобсяг кредитного портфеля).

>Виходячи із того, щорівеньпоказникаякості кредитуоберненопропорційнийрівневі кредитногоризику,показникякості кредитного портфеля можнарозраховувати заформулою:

                            (1.4)

деLQ (>loansquality) —показникякості кредитного портфеля;

RL (>risk onloans) —рівеньнепокритого кредитногоризику.

>Оцінкаякостіінвестиційного портфеля банкуздійснюєтьсяаналогічнооцінціякості кредитного портфеля.Труднощівиникаютьлише наетапівизначенняобсягупроблемнихінвестицій,оскільки убанківськомубалансівідсутняінформаціящодоризиковості тихий чиіншихціннихпаперів. Длявирішенняцієїпроблемипропонуютьзастосовуватифіксованікоефіцієнтиризикущодорізних груп (>портфелів)ціннихпаперів. Уціломубанківськіпортфеліціннихпаперівкласифікують так: портфельрефінансованихНаціональним банком ЦП,торговий портфель, портфельпаперів на продажів, портфель допогашення, портфельвкладень васоційовані тадочірнікомпанії.

>Найменшризиковимє портфельціннихпаперів, щорефінансуються НБУ,оскількицінніпапери, щовходять у склад,Національний банкприймає вобмін накошти (>тобтокоефіцієнтризикудорівнює нулю).

>Торговий портфельціннихпаперів –цепапери,придбані банком для перепродаж тапереважно ізметоюотриманняприбутку відкороткотерміновихколивань їхніціни. До торгового портфеляціннихпаперівможуть бутивіднесенілишевисоколіквідніцінніпапери, а чи невважатимемо їхніризиковими (>коефіцієнтризикутакождорівнює нулю).

>Цінніпапери впортфелі на продажів –цецінніпапери, котрі банкготовийпродати у зв'язкузізміноюринковихвідсоткових ставок, потребліквідності,наявностіальтернативнихінвестицій; атакож —борговіцінніпапери таакції, заякиминеможливодостовірновизначитисправедливувартість;борговіцінніпапери ізфіксованоюдатоюпогашення, котрі банк немаєнамірутримати додати їхніпогашення.Такіцінніпапериєризиковими,оскільки завідсутності активного фондовогоринку в Українідоволі складновизначити їхнісправедливу (>ринкову)вартість.Зважаючи наце, для портфеляціннихпаперів на продажівдоцільнозастосовуватикоефіцієнтризику від 20 до 50%.

>Цінніпапери впортфелі допогашення —цеборговіцінніпапери,щодо якієнамір йздатність банкуутримувати їхні до рядокпогашення.Такіцінніпапериобліковуються заамортизованоюсобівартістю йщомісяцяпідлягаютьперегляду назменшеннякорисності івідповіднорезервуванню. Туттакожприсутнізначніризики уразіпогіршенняфінансового стануемітента, тому від 20 до 50% такихнепокритих резервамиінвестицій можнавважатиризиковими.

>Щодоінвестицій васоційовані тадочірнікомпанії.Асоційованікомпанії (>associated company) —це групасуб'єктівгосподарювання (>юридичнихосіб),пов'язанихміж собоювідносинамиекономічноїта/абоорганізаційноїзалежності уформіучасті встатутномуфондіта/абоуправлінні [4, ст. 126]. НБУвикористовуєцейтермін длякомпаній, у якібанк-інвесторволодіє 20% чибільшоючасткоюкапіталу.Дочірнєпідприємство (>subsidiary company) —підприємство,власником контрольного пакетаакційякогоєінше (>контролююче)підприємство.Інвестування васоційовані тадочірнікомпаніїєдужеризикованим йможепризвести дозначних проблем,оскільки вцихвипадкахоцінкаплатоспроможності контрагента незавждиздійснюєтьсяоб'єктивно.Крім того,якщодочірнякомпанія банкуопиниться устанінеплатоспроможності й якщовизнанабанкрутом, тосубсидіарну відповідальність перед кредиторамидочірньоїкомпаніїнестиме і банк. Отже, 50% такихінвестицій можнавважатиризиковими активами.

>Рівеньнепокритогоінвестиційногоризику можнаобчислити як ставленняобсягунедосформованихрезервів дозагальногообсягуінвестиційного портфеля банку:

(1.5)

де RI (>risk oninvestments) —рівеньнепокритогоінвестиційногоризику;

>r1=[20%; 50%] —коефіцієнтризику для портфеля ЦП на продажів;

>DS (>digestedsecurities) — портфель ЦП на продажів;

>P>DS (>provision ondigestedsecurities) —резерви,сформовані под портфель ЦП на продажів;

>r2=[20%; 50%] —коефіцієнтризику для портфеля ЦП допогашення;

>RS (>redeemablesecurities) — портфель ЦП допогашення;

>P>RS (>provision onredeemablesecurities) —резерви,сформовані под портфель ЦП допогашення;

>r3=50% —коефіцієнтризику для портфелявкладень васоційовані тадочірнікомпанії;

I (>investments inassociated &subsidiarycompanies) —інвестиції васоційовані тадочірнікомпанії;

P.S (>securities) — портфельціннихпаперів (портфельрефінансованих ЦП,торговий портфель, портфель на продажів, портфель допогашення).

Отже,загальнийпоказникякостіактивів банку можнарозрахувати якінтегральнийпоказникякості кредитного таінвестиційногопортфелів:

(1.6)


деAQ (>assetquality) —показникякостіактивів банку.

>Наступним компонентомстійкості банкує йоголіквідність (>liquidity),тобтоздатністьшвидкоперетворювати своїактиви угрошовікошти ізмінімальноювтратою їхньоговартості ізметоюсвоєчасноговиконаннясвоїхзобов'язань.Якщо банкмаєнедостатнюліквідність,він неможеотриматидостатньокоштів як шляхом збільшеннясвоїхзобов'язань, то й шляхомшвидкоїреалізаціїактивів зарозумноюціною, що негативновідображається наприбутковості банку. Унайгіршомувипадкунедостатняліквідністьможепризвести донеплатоспроможності банку.Базельськийкомітетвизначаєризиквтратиліквідності як ">нездатність банкурегулюватискороченняпасивів чифінансуватизростанняактивів" [37].

>Ліквідність банкувизначаєтьсязбалансованістюміж рядками й сумамипогашенняактивів та рядками й сумамивиконаннязобов'язань банку. Дляграфічноговідображеннязбалансованостіобсягів йстроківпогашенняактивів йзобов'язань банкупропонуємопобудуватиматрицюліквідності балансу (табл. 3).

Припобудовіматриціробитьсяприпущення, що банкрозміщуєпоточніпасиви унайліквіднішіактиви, анайдовшіпасиви — унайдовшіактиви. При цьомурезерви,сформовані подактивніоперації,розміщені уматриціпоруч зприбутком банку,оскількиформуються за йогорахунок. Засприятливоговирішенняпитань зпростроченими чисумнівними активамицей резервпоповнитьчистийприбуток банку.


>Таблиця 1.5

>Матрицяліквідності балансу банку

Длязастосування матричного методуаналізуліквідності балансуактиви банкунеобхіднорозмістити вертикально вмірузниження їхньоголіквідності, апасиви — горизонтально,починаючи ізпоточнихзобов'язань йзакінчуючикапіталом.Матрицяформується,починаючи ізверхньоїлівоїчарунки (>Таблиця 1.5).

>Кожен банкмаєпрагнути,щобматрицяліквідності його балансурозміщуваласяпоближче додіагоналі,тобтощобактиви тапасиви банку булизбалансовані за рядками. Длякількісноговираженняступеняліквідності банкупропонуєморозрахуватикоефіцієнтипоточної тадовгостроковоїліквідності наосновіматриціліквідності.


>Таблиця 1.6

>Матричний методаналізуліквідності балансу банку

>Коефіцієнтспіввідношенняліквіднихактивів тапоточнихзобов'язань (>поточналіквідність, Лп)характеризуєздатність банку забезпечитисвоєчасневиконаннясвоїхпоточнихзобов'язань зарахуноквисоколіквіднихактивівпротягомкількохднів.

(1.7)

де А1 –каса, A2 –кошти навимогу в НБУ та в російських банках, A3 – МБК овердрафт та овернайт (>розміщені), A4 –кліринговірахунки (>активні), A5 –дебіторськазаборгованістьклієнтів (стандартна), A6 –нарахованідоходи (>стандартні), П1 –кошти навимогу НБУ таіншихбанків, П2 –коштиклієнтів навимогу (дозапитання), П3 – МБК овердрафт та овернайт (>залучені), П4 –кліринговірахунки (>пасивні), П5 –кредиторськазаборгованість передклієнтами, П6 –нарахованівитрати.

>Коефіцієнтспіввідношеннявласнихкоштів банку таіммобілізованихактивів (>довгостроковаліквідність, Лбуд)характеризуєздатність банкууспішнорозвиватися удовгостроковійперспективі,покриваючиіммобілізованіактививласнимкапіталом.


(1.8)

де П12 –простроченазаборгованість банку, П13 –резерви подактивніоперації, П14 –накопиченийприбуток, П15 –субординованийборг, П16 –акціонернийкапітал,А12 –прострочені тасумнівнікредити,А13 –сумнівнадебіторськазаборгованість,А14 –прострочені тасумнівнінарахованідоходи,А15 –інвестиції васоційовані тадочірнікомпанії,А16 –основнізасоби таінші ціності.

як видно унаведеномуприкладі (>Таблиця 1.5), банкмаєпроблеми як зпоточною (Лп = 74% занорми > 100%), то й іздовгостроковоюліквідністю (Лбуд = 79% занорми > 100%), але й при цьомувінуспішновиконуєнормативиліквідності НБУ (>Н4 = 38% занорми > 20%, Н5 = 81% занорми > 40%,Н6 = 32% занорми > 20%).Якщоцей банкнайближчим годиною незбільшитьобсягвласногокапіталу, тоймовірність йогобанкрутства якщодоволівисокою,оскількивінфінансує зарахунокдепозитівклієнтівпрострочені тасумнівнікредити, а й зарахунокощадних (>депозитних)сертифікатів —сумнівнудебіторськузаборгованість,прострочені тасумнівнінарахованідоходи, атакожінвестиції васоційовані тадочірнікомпанії.

Дляостаточних з висновками проступіньфінансовоїстійкості банкунеобхідноотриманіпоказникизвести допевногоузагальнюючогокоефіцієнтастійкості,оскільки саміпоказникиможутьперебувати вкритичнійзоні, аінші — бутизадовільними. І тутвиникаєнеобхідністьранжуванняпоказників чиприсвоєнняїмваговихкоефіцієнтів (>Таблиця 1.7), щопотребуєзастосування методуекспертнихоцінок.


>Таблиця 1.7

>Показники дляоцінкифінансовоїстійкості банку

>Підсумкова формула длявизначенняпоточноїоцінкифінансовоїстійкості банкунабуде такоговигляду:

(1.9)

де FS –поточнаоцінкафінансовоїстійкості банку наконкретну дату; М1, ... H4 –нормативнізначення длякоефіцієнтів До1, … До4.

>Щобврахуватидинамікузмінфінансового станубанківськоїустанови,обчислимодинамічнуоцінку йогофінансовоїстійкості. Для цогообчислимосереднізначення тасередньоквадратичнівідхилення всіхкоефіцієнтів. Отже,підсумкова формула длярозрахункудинамічноїоцінкифінансовоїстійкості банкунабуде такоговигляду:

(1.10)

де FS –динамічнаоцінкафінансовоїстійкості банку запевнийперіод; М1,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація