Реферати українською » Банковское дело » Методологія та організація короткострокового кредитування суб'єктів господарювання


Реферат Методологія та організація короткострокового кредитування суб'єктів господарювання

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Тема: Методологія і організація короткострокового кредитування господарюючих суб'єктів


>СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

1.МЕТОДОЛОГИЯ ІСУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКРАТКОСРОЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯСУБЪЕКТОВХОЗЯЙСТВОВАНИЯКОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

1.1 Зміст кредитної політики банку

1.2 Етапи кредитування господарюючих суб'єктів банками та його зміст

1.3 Форми й забезпечення зобов'язань щодо повернення кредиту та нарахованих відсотків

2. АНАЛІЗКРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ВАТ “>БЕЛАГРОПРОМБАНК”

2.1 Оформлення, порядок видачі і погашення кредиту

2.2 Аналіз кредитного портфеля ВАТ “>Белагропромбанк”

3. НАПРЯМКУСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯКРЕДИТОВАНИЯСУБЪЕКТОВХОЗЯЙСТВОВАНИЯКОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

>ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОКИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ

>ПРИЛОЖЕНИЯ

 


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У світовій практиці розміщення коштів у формі кредиту є основним активної операцією, проведеної банками. Це було пов'язано, передусім, із високим прибутковістю що така операцій.

Для банків Республіки Білорусь у, які у умовах нерозвиненості ринку корпоративних цінних паперів, низькою привабливості державних цінних паперів, розміщення коштів у формі кредиту є, власне, із єдиним джерелом отримання відносно високих і стабільних доходів у вигляді відсотків за кредит.

Разом про те, при реалізації кредитної політики банки Республіки Білорусь у стикаються з значними труднощами, зумовлені як комплексом зовнішні причини, і внутрішніми чинниками. У зв'язку з цим кредитування пов'язаний із значним ризиком, що виявляється в можливі втрати і збитках для банків разі неповернення кредитів і несплати відсотків за ними. Отже, визначальне значення має ефективна організація кредитних відносин банки зкредитополучателями, у результаті досягається головна мета банківську діяльність - отримання прибутку при мінімізації кредитних ризиків. У результаті вищевикладеного тема дипломної роботи носить актуальний характер.

Метою дослідження вивчення організації кредитних відносин також визначення шляхів мінімізації кредитного ризику.

Завдання роботи:

1) сформулювати становища, що визначають кредитну політику банку як стратегію і тактику банку процесі кредитування юридичних;

2) розкриття сутності кредитних відносин банки з юридичних осіб, їхній розвиток;

3) проведення аналізу кредитоспроможності господарюючих суб'єктів, використовуючи систему коефіцієнтів і показників, застосовуваних реальної банківської практиці;

4) проведення всебічного аналізу кредитного портфеля, у частині кредитного портфеля банку з операцій із юридичних осіб;

5) розкрити проблеми, що охоплюють суб'єктів кредитних відносин, пов'язані з здійсненням кредитування банками Республіки Білорусь у;

6) розробити основи комплексного підходу у процесі управління ризиками банку при кредитуванні юридичних;

7) визначити основні заходи мінімізації кредитного ризику за наявності проблемних кредитів.

>Теоретическую основу проведеного дослідження склали навчальна і монографічна література, матеріали періодичної преси, які заторкують тему дослідження. Під час написання практичної частини використані законодавчі і нормативно-правові акти, і навіть практичний матеріал ВАТ ”>Белагропромбанк”.


1МЕТОДОЛОГИЯ ІСУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАКРАТКОСРОЧНОГОКРЕДИТОВАНИЯСУБЪЕКТОВХОЗЯЙСТВОВАНИЯКОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

 

1.1 Зміст кредитної політики комерційного банку

Перш ніж характеризувати кредитну політику банку, треба дати визначення кредиту взагалі, яке характеризує вихідні відносини відповідними суб'єктами. Є різноманітні визначення цієї категорії. У західної економічної літератури за кредитом зазвичай розуміють "...довіру, за допомогою якого обличчя, який взяв він зобов'язання майбутнього платежу, із боку особи, має декларація про цей платіж, -тобто довіру, якезаимодавец надає боржникові" [20, з. 24]. Цю ухвалу дано на початку ХХ століття відомим німецьким економістом У.Лексисом.

Пізніше роботахЮ.Е.Шенгера, В.І.Рибина,О.И.Лаврушина, І.В.Лавчука та інших авторів докладніше досліджувалися кредитні відносини, формувалося розуміння кредиту як економічної категорії. "Кредит як економічна категорія - це, безумовно, абстракція, оскільки ми розглядаємо кредит як громадського явища загалом безвідносно до особливостей й умовам, у яких відбувається кожна конкретна кредитна угода. Кредит стає категорією саме оскільки всмоктав у собі сукупність кредитних угод, все спільні риси, властиві відносин між кредитором і позичальником" [13, з. 12].

Усі історично сформовані поняття слід зважати на при сучасному розумінні й визначенні даній економічній категорії. Отже, під кредитом усвідомимо сукупність відносин, що з поворотним наданням ресурсів немає і погашенням виникаючих, у зв'язку з цим, зобов'язань [19. з. 156-157]. Банківський кредит як із його видів представляє сукупність відносин, що виникають у процесі формування банком ресурсів немає і розміщення за умов повернення, терміновості і платності.

Принцип повернення відбиває необхідність своєчасного повернення отриманих фінансових ресурсів після завершення їх використаннякредитополучателем. Принцип терміновості означає, що кредит може бути непросто повернутий, а повернутий у суворо певний строк. Порушення зазначеного умови длякредитодателя достатньою підставою до застосування до кредитоотримувачу економічних санкцій.

>Возвратность і терміновість кредитування зумовлена тим, що кредитними ресурсами банки тимчасово вільні кошти підприємств, установ та населення.

Принцип платності передбачає як прямий повернення позичальником отримані від банку ресурсів, а й оплату права з їхньої тимчасове використання. Економічна сутність і щодо оплати кредит (відсотка) виявляється у фактичному розподілі додатково отриманої з допомогою її використання прибутку між позичальником і кредитором.Платность кредиту стимулюєкредитополучателя для її найбільш продуктивної використанню, а банку- кредитору забезпечує покриття витрат, що з сплатою відсотків за залучені у депозити кошти, витрат з змісту апарату, і навіть забезпечує отримання прибутку.

Додатковими принципами кредитування є забезпеченість кредиту, його цільової і диференційований характер [>38,с.24].

Банківські кредитні операції поділяються на великі групи: пасивні, коли банк виступає у ролі позичальника, залучаючи кошти клієнтів; активні, коли банк виступає у ролі кредитора, представляючи кошти клієнтам. Саме активні кредитні операції, і є об'єктом вивчення і дослідження, у цій роботі.

Отже, давши загальне визначення кредиту, зупинимося докладніше за показ такої категорії, як кредитна політика.

Кредитна політика — це політика, що з рухом кредиту.

Реально практично банки проводять грошову, кредитну, відсоткову, валютну політику. Тобто банківська політика, як узагальнююче поняття, представляє сукупність елементів: депозитна політика; кредитна політика; політика у сфері організації розрахунково-касового обслуговування клієнтів; відсоткова політика; валютна політика; політика з проведення окремих банківських операцій (консалтингових, трастових, фондових, електронних та інші).

Отже, будучи невід'ємним елементом банківської політики у цілому, кредитна політика комерційного банку має розглядатись не ізольовано, і з урахуванням впливу, взаємозумовленості всіх елементів банківської політики.

У сучасному економічної літературі паралельно є дві позицію щодо змісту кредитної політики комерційного банку. По-перше, кредитна політика на макроекономічному рівні зазвичай сприймається як банківська політика. По-друге, кредитна політика на мікроекономічному рівні розглядається, зазвичай, як конкретного банку сфері управління кредитним процесом (у вузькому значенні). Саме аналізом кредитної політиці у вузькому значенні ми бачимо займемося надалі.

Кредитна політика лише на рівні конкретного банку виявляється у вигляді його стратегії і тактики у сфері організації та здійснення кредитних операцій та послуг з метою забезпечення надійності, рентабельності і ліквідності його функціонування. Під стратегією кредитної політики банку найчастіше розуміють загальне напрям і загальнодосяжний спосіб використання ресурсів задля досягнення поставлених банком цілей.

Тактика кредитної політики банку, зазвичай, відбиває сукупність конкретних коштів, прийомів і методів досягнення цієї мети, образ дій чи лінію поведінки. Стратегія і тактика тісно взаємопов'язані. Остання виступає конкретним засобом досягнення мети першої. Отже, поєднання стратегічного і тактичного планування у сфері кредитування є кредитної політики і дозволяє банкам уникнути невдач своєї діяльності [5, з. 76].

Тепер зупинимося докладніше на кредитної політиці ВАТ ”>Белагропромбанк”, приділивши особливу увагу кредитування клієнтів - юридичних.

Кредитна політика ВАТ “>Белагропромбанк” розроблено у відповідність до Основних напрямів грошово-кредитної політики Республіки Білорусь у на 2005 рік, затвердженими Указом Президента Республіки Білорусь у від 10.09.2004 № 438, Концепцією розвитку банківської системи Республіки Білорусь у на 2001-2010 роки і локальними нормативними правовими актами ВАТ “>Белагропромбанк”.

Кредитна політика банку визначає пріоритетні напрямки вкладень ресурсів із метою зниження ризиків, забезпечення прибутковості та ефективності роботи з урахуванням стану економіки та потреб ринку. Основними цілями кредитної політики є пріоритетними:

- виконання параметрів, певних основними напрямами

- грошово-кредитної політики Республіки Білорусь у на 2006 рік;

- зниження частки проблемних активів, схильних до кредитному

- ризику, підтримку частки лише на рівні,непревишающем 4,5 відсотка [32,

-с.7];

- забезпечення показників ліквідності банку; досягнення збалансованості активів банку вартісному вираженні і за строками з пасивами банку;

- формування якісного і дохідного кредитного портфеля;

- надання кредитної підтримки юридичних осіб з урахуванням їхньої класу платоспроможності, певного по рейтингової оцінці банку;

- вдосконалення процесу управління і системи внутрішнього контролю над рівнем кредитного ризику та її обмеження;

- досягнення стовідсоткової збирання доходів від проведення

кредитних операцій та іншу мету [12, з. 3].

Кредитна політика реалізується через сукупність процедур (нормативних правових актів, локальних нормативних правових актів банку), регулюючих здійснення кредитних операцій, вдосконалення процедур видачі, моніторингу і з проблемними активами, і навіть системою управління і внутрішнього контролю над рівнем кредитного ризику.

Слід особливо звернути увагу на основних напрямів кредитної політики у поточного року.

Кредитні операції з юридичних осіб здійснюються банком 2006 року залежно від класу платоспроможності по рейтингової оцінці банку, і навіть перспектив співробітництва з клієнтом.

Перевага віддається юридичних осіб, фінансове становище яких відповідає першому - другому класу платоспроможності по рейтингової оцінки якості та які належать до корпоративним клієнтам першого -третього класу лише.

Юридичною особам, які належать до третього класу платоспроможності, видача кредитів здійснюється з виробленням індивідуального режиму кредитування, програми погашення кредитів, і наявність ліквідного забезпечення.

Надання лізингових послуг, здійсненняфакторингових операцій та видача інвестиційних кредитів юридичній особі, має третій клас платоспроможності по рейтингової оцінці, виробляються виходячи з рішень кредитного комітету банку.

Кредитні операції з юридичних осіб, які належать до четвертому класу платоспроможності по рейтингової оцінці, зазвичай, не здійснюються.

Особливу увагу приділяють спільну роботу всіх служб банку, що у процесі кредитування, спрямованої створення та підтримка якісного і дохідного кредитного портфеля.

Відповідно до класифікацією активів, схильні до кредитному ризику, за рівнем надійності банк формує та "використовує спеціальний для покриття можливих збитків за активами банку, підданим кредитному ризику, відповідно до законодавством Республіки Білорусь у і локальними нормативними правовими актами. У цьому спеціальний для покриття можливих збитків за активами Банку остаточно 2006 року мав бути сформований у розмірі.

Першочергове напрям ресурсів здійснюватися на кредитування платоспроможних клієнтів банку рамках виконання державних програм, і навіть підприємствам виробничої сфери, зокрема і бізнесу.

Основних напрямів інвестиційного кредитування є у поточного року проекти з новому будівництва, модернізації існуючих і технічного переоснащення виробництв й удосконаленню технологічних процесів. Так було в відповідність до основне завдання банківської системи на 2006 рік, такими об'єктами є кредитування житлового будівництва у обсязі 1,1 трильйона рублів, і навіть кредитування банками закупівлі сільськогосподарської техніки обсягом 0,81 трильйона рублів [32,с.7].

Банком продовжено з видачі і супроводу кредитів, виданих під гарантії Уряди Республіки Білорусь у,

Слід зазначити, що 2006-го року кредитування підприємств під гарантії (поручництва) місцевих органів управління здійснюватиметься лише за відсутності проблемної заборгованостями за кредитами і відсоткам, раніше виданими під гарантії (поручництва) цих органів управління, за наявності і достатності джерел коштів до місцевих бюджетів на погашення кредиту та сплати відсотків користування їм. У цьому гарантії (поручництва) місцевих органів управління мають забезпечуватися запорукою майна гаранта (поручителя).

У 2006 року з метою комплексного обслуговування клієнтів проводиться робота з подальшого розвитку цієї операції банку, як фінансування під поступку грошового вимоги. Особливо, слід виділити те що першу чергу робота з активізаціїфакторингового обслуговування проводиться стосовно підприємств, які виробляють продукцію,пользующуюся широким попитом у кінцевого споживача: товари народного споживання, продуктів харчування, медикаменти та інших.

З метою зниження кредитного ризику під час проведенняфакторингових операцій здійснюється якісний аналіз складу дебіторську заборгованість імені клієнта й платоспроможності дебітора про те, аби внеможливити відволікання кредитних коштів у прострочену, сумнівну дебіторської заборгованості підприємства.

У 2006 року проводиться зважена політика під час розгляду проектів із використанням механізму фінансової оренди (лізингу).

Перевага віддається великим капіталомістким проектам корпоративних клієнтів, здійснюваних у межах загальнодержавних програм по імпортозаміщенню, енерго- іресурсозамещению, інвестуванню на нові та наукоємні технології.

Кредитна політика банку спрямовано організацію комплексного кредитного обслуговування корпоративних клієнтів банку, продаж їм повного спектра банківських послуг CSFB.

Наприкінці, треба сказати, що кредитна політика ВАТ “>Белагропромбанк”, розглянута у межах кредитування юридичних, розроблено у рамках республіканської грошово-кредитної політики на 2005 рік й уряд пропонує широкий, спектр послуг клієнтам банку, які передбачають використання сучасних фінансових інструментів (факторингу, лізингу).


1.2 Етапи кредитування господарюючих суб'єктів банками та його зміст

Видачі кредиту передує велика підготовчу роботу банку, у якої вивчається кредитоспроможність позичальника, визначаються параметри кредитування — сума, терміни, плату кредит, вибирається режим кредитування. Основною метою організації кредитних відносин є мінімізація можливих збитків невиконання клієнтами своїх зобов'язань по кредитному договору. Цією мети підпорядковані дії працівників усім стадіях кредитного процесу.

Кредитний процес - це процес організації кредитної діяльності банку, що з сукупності послідовних етапів: від розгляду кредитної заявки до своєї заборгованостікредитополучателем.

Процес кредитування клієнтів в білоруські рублі регламентується інструкцією “Про порядок надання ( розміщення) банками коштів у формі кредиту та повернення” (вред.постановлений Національного банку України від 28.06.2004 №103, від 28.07.2004 №117, від 30.06.2005 №95), який затвердив Правління Національного банку України Республіки Білорусь у своїм Постановою від 30.12.2003 №226 (див. додаток 5).

Кредитний процес включає у собі чотири етапу:

1) моніторинг фінансово-господарську діяльністькредитополучателя;

2) оформлення і видачу кредиту;

3) контроль банку над використанням кредиту;

4) погашення кредиту та нарахованих у ній відсотків.

У першому етапі кредитного процесу банк вивчає правоздатність і кредитоспроможність потенційногокредитополучателя. Підставою до розгляду питання про можливість видачі кредиту є пакет документів. У представлений пакет документів, зазвичай, входять:

1) клопотання (заяву) про видачу кредиту (є письмове звернення потенційногокредитополучателя до банку та містить такі обов'язкові реквізити, як сума кредиту, терміни кредиту, форми застави, цільової характер кредиту. Не

Страница 1 из 8 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація