Реферати українською » Банковское дело » Механізм забезпечення Кредитування банками України та шляхи удосконалення на прікладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Реферат Механізм забезпечення Кредитування банками України та шляхи удосконалення на прікладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

Страница 1 из 6 | Следующая страница

>Механізм забезпеченнякредитування банками України, ташляхиудосконалення наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»>АНОТАЦІЯ

 

Удипломнійроботірозглянутопроблемирозвитку форм забезпеченнябанківськихкредитів в Україні. Предметомдослідженнядипломної роботиєрозвиток форм забезпеченнябанківськихкредитів в Україні.Об’єктдослідження – практикарозвитку форм забезпеченнябанківськихкредитів наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк».Суб’єктдослідження –закритеакціонернетовариствокомерційний банк «ПриватБанк».

Дляудосконаленнякредитування ззабезпеченням болеедоцільнимпропонуєтьсяприйняття за базу длярозрахункубанківськимипрацівникамиобсягівкредитів, щонадаються,самеліквідаційнувартістьоб'єктівзастави,визначенняякої виннездійснюватисянезалежнимиекспертами, а чи неринкова,виходячи ізякоїпотімвизначаєтьсязаставнавартість. Цесприятимезабезпеченню болееобґрунтованогорівняліквідностіоб'єктазастави.

 

>ANNOTATION

 

>Indiplomawork theproblems ofdevelopment offorms ofproviding ofbankcreditsareconsidered in Ukraine.Development offorms ofproviding ofbankcredits in Ukraineis thearticle of research ofdiplomawork. Researchobject –practice ofdevelopment offorms ofproviding ofbankcredits on theexample ofJoint-StockCOMPANY ofCB «>Privatbank». Researchsubject – theclosedjoint-stock companycommercialbank «>Privatbank».

>For theimprovement ofcreditingwithprovidingmoreexpedientacceptancefor abaseforcomputationby thebankworkers ofvolumes ofcredits, thataregivenisoffered,exactlyliquidatingvalue ofobjects ofmortgagedetermination ofwhichmustbecarried outbyindependentexperts, andnomarket,fromwhich amortgagecostisafterdeterminedcoming.Itwillbeinstrumental inprovidingmore ofob–rountovanogolevel ofliquidity ofobject ofmortgage.


>РЕФЕРАТ

>Дипломної роботи «Практика забезпеченнябанківськихкредитів наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»».

>Об’єм роботи:

>сторінок: 108;

>таблиць: 15;

>рисунків: 11;

>переліквикористаноїлітератури: 46.

Удипломнійроботівисвітленіпроблемирозвитку форм забезпеченнябанківськихкредитів наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Метадипломної роботи –визначитишляхиудосконаленнярозвитку форм забезпеченнябанківськихкредитів в Україні наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Одним звизначальнихфакторів,якийвпливає наефективністькредитноїдіяльностікомерційнихбанківєкредитнийризик,тобторизикнеповерненняборгу. Томукомерційні банки длязменшенняризикунеповерненнязастосовують забезпечення кредитузаставним майном.

Дляудосконаленнякредитування ззабезпеченням болеедоцільнимпропонуєтьсяприйняття за базу длярозрахункубанківськимипрацівникамиобсягівкредитів, щонадаються,самеліквідаційнувартістьоб'єктівзастави,визначенняякої виннездійснюватисянезалежнимиекспертами, а чи неринкова,виходячи ізякоїпотімвизначаєтьсязаставнавартість. Цесприятимезабезпеченню болееобґрунтованогорівняліквідностіоб'єктазастави.

>Визначенняліквідаційноївартостімайна,запропонованавітчизнянимиспеціалістами-оцінювачами,має статі предметомподальшихдослідженьекспертів-оцінювачів ізметою широкогозастосування впрактиціоцінкивартостіоб'єктузастави.

>Одержанірезультатиможуть бутивикористані впрактицібанківськихустанов України. „____” ____________ 2009 р.________________

>ЗМІСТ

 

>Вступ

>Розділ 1Сучасні напрямирозвитку забезпеченнябанківськихкредитів в Україні

1.1Поняття,сутність та структура забезпеченнябанківськихкредитів

1.2Обґрунтуваннякредитоспроможностіпозичальникащодовизначення забезпеченнякредитнихоперацій

1.3Механізм забезпеченнябанківськогокредитування

>1.4.Впливризику на процес забезпеченнябанківськихкредитів

>Розділ 2 Практика забезпеченнякредитування банками, наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк»

2.1Аналізфінансового станукомерційного банку

2.2Оцінкакредитної політики банку

2.3Порівняльнийаналіз форм забезпеченнябанківського кредиту

2.4Вплив забезпеченнякредитування нарезультатидоходністькомерційного банку

>Розділ 3Оцінкаефективності забезпеченнябанківськихкредитів в Україні

3.1 Заходь,спрямовані наудосконалення тарозвиток забезпеченнябанківськихкредитів

3.2Прогнозна модельдоходів відрізноманітних форм забезпеченнябанківськихкредитів

>Висновки

Списоклітератури


>Вступ

 

Ролькредитування врізних фазахекономічного циклує неоднаковою. Уумовахекономічногопіднесення кредитвиступаєчинникомзростання,який,перерозподіляючивеличезнігрошові ітоварнімаси, живити підприємствадодатковими ресурсами.Йогонегативнийвпливможе,однак,виявитися вумовахнадвиробництватоварів, а особливовінпомітний вумовахінфляції.Новіплатіжнізасоби, щовходять задопомогою кредиту в господарський оборот,збільшують й такнадмірнумасу грошей.

Одним звизначальнихфакторів,якийвпливає наефективністькредитноїдіяльностікомерційнихбанківєкредитнийризик,тобторизикнеповерненняборгу. Томукомерційні банки длязменшенняризикунеповерненнязастосовують забезпечення кредитузаставним майном.

>Застава – один ізнайважливішихінструментівринковоїекономіки,ефективна йнадійна формазахистуінтересів кредитора.Інтерес кредитора дозаставивиражається вкінцевомурахунку до того, що вскладімайнаборжникавиділяєтьсяпевначастина й,якщозгодомзобов'язання якщопорушеним,об'єктзаставипродається, а ізотриманоїсумипершим,ранішеіншихможливихкредиторів й вповномуобсязі будутьзадоволенівимоги того,чиєзобов'язаннязабезпеченозаставою. У цьому зв'язкуприйнятовважати, що, навідміну від такі форми забезпеченнязобов'язань, як неустойка й поручництво, при які кредитор вкінцевомупідсумку ">віритьборжнику", взобов'язанні,забезпеченомузаставою, кредитор ">віритьречі".

>Заставамайна (>рухомого чинерухомого)означає, щокредитор-заставодержательмає правореалізуватицемайно,якщозабезпечене майномзобов'язання не якщовиконаним.Застава винна забезпечити не лише Поверненняпозики, але й ісплатувідповіднихпроцентів йнеустойок за договором,передбачених увипадку йогоневиконання.Крім того,необхідновраховувати, щоринковавартістьзаставленогомайнаможезнизитись. Отже, у всіхвипадкахвартістьмайна винна бутивищою зарозмірпозики.

Таким чином,виникнення йфункціонування кредитупов'язане ізнеобхідністю забезпечення його, щопов’язано ізризикаминеповернення кредиту банку.

>Кредитна політикабудь-якогокомерційного банку вдержавієлогічнимпродовженнямзваженої політикикредитування Центрального банку держави. Системабанків України в цьомувинятком.Централізація влади НБУ урегулюваннікредитної політики вдержавієзапорукою узапобіганнікредитнихризиків, щосупроводжують насьогоднінайприбутковіші длякомерційнихбанківактивніоперації. Томувибірстратегії банкущодопроцесукредитуванняклієнтівєумовою дозменшенняступеня кредитногоризику. Таким чином,виважена політикакомерційного банку тавірніпідходи допроцесукредитуванняє одним зголовнихнапрямківдіяльностікомерційного банку.

Предметомдослідженнядипломної роботиєрозвиток форм забезпеченнябанківськихкредитів в Україні.

>Об’єктдослідженнядипломної роботи – практикарозвитку форм забезпеченнябанківськихкредитів наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк».

>Суб'єкт –закритеакціонернетовариство КБ «ПриватБанк»

Метадипломної роботи –визначитишляхиудосконаленнярозвитку форм забезпеченнябанківськихкредитів в Україні наприкладі ЗАТ КБ «ПриватБанк».

Увідповідності ізметоюнеобхідноз’ясувати тавирішитинаступні заподіяння:

-розкритипоняття,сутність та структуру забезпеченнябанківськихкредитів;

-ознайомитися ізметодикоюобґрунтуваннякредитоспроможностіпозичальника;

-охарактеризуватимеханізм забезпеченнябанківськогокредитування;

-визначитивпливризику на процескредитування таобґрунтуваннянеобхідності забезпечення;

- провестианалізфінансового стану ЗАТ КБ «ПриватБанк»;

-датиоцінкукредитної політики банку;

- провестипорівняльнийаналіз форм забезпеченнябанківського кредиту;

-визначитивплив забезпеченнякредитування нарезультатидоходністькомерційного банку;

-визначити заходь,спрямовані наудосконалення тарозвиток форм забезпеченнябанківськихкредитів;

-розрахуватипрогнозну модельдоходів від форм забезпеченнябанківськихкредитів.

Удипломнійроботі буливикористані методикикредитноїоцінки такихпровіднихвітчизнянихфахівців:Вітлінського В.В.,НаконечногоЯ.І. тазакордонних:ВоронінаД.І.,ЗагорійГ.О.,СеврукаВ.Т., Алана Роу,СтівенаПічі,КаталінФоргаш таінші.

Уроботівикористанінаступністатистичніметодианалізу:динамічногоспрямування:аналізрядівдинаміки,виявголовноїтенденції рядудинаміки,прогнозування наосновірядівдинаміки,аналізструктури, та статичним:багатовимірнісередні, якрозрахунокінтегрованогопоказника.Аналізпроводився задопомогоювикористання пакетуприкладнихпрограм MS Excel та MS Word.


>РОЗДІЛ 1Сучасні напрями забезпеченнябанківськихкредитів в Україні

 

1.1Поняття,сутність та структура забезпеченнябанківськихкредитів

 

>Забезпеченняпозикимаєважливезначення вкредитнихопераціях банку,оскільки вкінцевомупідсумкуцеє гарантомотриманняприбутку банком тазапобігання кредитногоризику.Крім того, забезпеченняпозикипозичальникомнеобхідно длягарантіїзбереженнябанківськихактивів. Останнімайжеповністюскладаються ізпозичковихкоштів (>вкладівклієнтів). Мета забезпечення Поверненняпозикиполягає до того,щоботриматидеякі права поверхосновних прав за контрактом увипадкупорушення покличупротиклієнта,якщо недотримуютьсяумовипогашенняпозики.Забезпеченняприймається,якщо банквважає, щоособистізобов'язанняклієнта повиплатіпозикинедостатні дляїїповногопогашення. У цьомувипадкуповиннізастосовуватисязагальніпринципинадання кредиту.

>Найбільшрозповсюдженим типом забезпеченняєпевнемайноклієнта, якувиділяється вякості активу (якупідлягає продаж увипадкуневиплатипозики), ізнадходжень від продажякого банквідшкодовує своївитрати напозику.Важливезначеннямають йгарантії. Це забезпечення недає банку права набудь-якіактиви, але йзамість цоговінотримуєпідтримку зарахунокособистого контрактногозобов'язаннятретьоїсторонивиплатитипозику,якщо цого незробитьпозичальник. Напрактиці гаранта частопросятьдепонуватиматеріальне забезпечення чи підгримувати на депозитномурахунку сальдо не менше установленоїсуми,щобгарантуватиособисте поручництво.

>Будь-яке забезпеченнямаєрозглядатися лише востаннючергу,рішення провидачу чиневидачупозикизавжди виннеприйматися зврахуваннямпривабливостісамої заяви, а чи непрагнення забезпечити Повернення кредиту.Забезпеченнястаєважливимлише послесхвалення заяви наотримання кредиту.Протенаявністьпідходящого забезпеченняможе статіосновним пунктом у переговорах провидачупозики.

>Спеціальніформи забезпеченнявиконаннязобов'язань можнарозділити на 3групи в міру їхньогонадійності. Допершоїгрупивідносятьсяформи, котріможуть забезпечитивиконанняборжникомсвоїх обовязківлише принаявності уньогодостатніхгрошовихкоштів ймайна. Доцієїгрупивідносяться неустойка й задаток.Більшнадійнимивважаютьсяформи, коли припорушенні договору разом зборжником відповідальністьнесетретя особа, котрамаєстійкефінансове становище – поручитель чи гарант, чи коли змайнаборжникавиділяєтьсяпевначастина, звартостіякої впершучергу будутьпогашенівимогиданого кредитора (застава).

>Крім того,форми забезпеченнявиконаннязобов'язань можнарозділити напов'язані й непов'язані ізпопереднімвиділенняммайна. Допершихвідносяться задаток й застава.Перевага їхньогополягає до того, що прицихзабезпечувальнихзасобахпростіше провестипримусовестягнення, ніж принеустойці,поручительстві,гарантії. разом із тім застава, поручництво,гарантіядають кредитору правостягнути всюзаборгованістьнезалежно відпровиниборжника.Неустойка й задаток, якміриюридичноївідповідальності,вимагаютьпровинноїповедінкиборжника.

>Зобов'язання посвоїйприроді – ставленнятимчасове, яку виннеприпинитися.Нормальнийспосібприпиненнязобов'язання – йоговиконання.Більшістьзобов'язаньвиконуютьсядобровільно йналежним чином. Однак кредитормаєзначнийінтерес у тому,щобполегшатисобівідшкодуваннязбитків увипадкуневиконаннязобов'язання.Нарешті, кредиторзацікавлений успонуканніборжника досвоєчасноговиконання под страхомневигідних у томунаслідків увипадкуневиконання чиненалежноговиконаннязобов'язання.

Зцієюметоювиділяютьрізноманітнізасоби, котрізабезпечуютьвиконаннязобов'язання: неустойка, застава,утриманнямайнаборжника, поручництво,банківськагарантія, задаток таін.Вказаніформи забезпеченнявиконаннязобов'язань засвоєюроллюєдодатковимизобов'язаннями, котріобслуговуютьголовнезобов'язання.Забезпечувальна рольвказаних формпроявляється до того, що у моментвиникненнязобов'язань смердотістворюютьзагрозудодатковихвтрат приневиконанніобов'язкуборжником.

>Вибірформи забезпеченнязалежить,передусім, від характеру основного договору.Неабияку рольвідіграє й ті,який порядокдій кредитора передбачене увипадкупорушення його прав, йнаскількишвидко будутьзадоволені йоговимоги й вякомуобсязі.

>Позичальник вякості кредитного забезпеченняможевикористовувати одну чиодночаснодекілька форм, щозакріплюється в кредитномудоговорі.Забезпечувальнізобов'язання поповерненню кредитуоформлюються разом зкредитним договором йєобов'язковимдодатком донього.

>Неустойка (штраф, пеня) –цевизначена законом чи договоромгрошова сума, якоїборжник виненсплатити кредитору увипадкуневиконання чиненалежноговиконаннязобов'язання.

>Неустойка –найбільшрозповсюджена форма забезпеченнявиконаннязобов'язань. Цепояснюєтьсяїїпростотою взастосуванні тауніверсальністю, атакож тім, щорозмір неустойкивстановлюєтьсязаздалегідь.Неустойкастягуєтьсянезалежно від заподіяння кредиторузбитків. Кредитор помиляюсявимагатисплати неустойки,якщоборжник ненесевідповідальності заневиконання чиненалежневиконаннязобов'язання.

>Застава – один ізнайважливішихінструментівринковоїекономіки,ефективна йнадійна формазахистуінтересів кредитора.Інтерес кредитора дозаставивиражається вкінцевомурахунку до того, що вскладімайнаборжникавиділяєтьсяпевначастина й,якщозгодомзобов'язання якщопорушеним,об'єктзаставипродається, а ізотриманоїсумипершим,ранішеіншихможливихкредиторів й вповномуобсязі будутьзадоволенівимоги того,чиєзобов'язаннязабезпеченозаставою. У цьому зв'язкуприйнятовважати, що, навідміну від такі форми забезпеченнязобов'язань, як неустойка й поручництво, при які кредитор вкінцевомупідсумку ">віритьборжнику", взобов'язанні,забезпеченомузаставою, кредитор ">віритьречі".

>Заставамайна (>рухомого чинерухомого)означає, щокредитор-заставодержательмає правореалізуватицемайно,якщозабезпечене майномзобов'язання не якщовиконаним.Застава винна забезпечити не лише Поверненняпозики, але й ісплатувідповіднихпроцентів йнеустойок за договором,передбачених увипадку йогоневиконання.Крім того,необхідновраховувати, щоринковавартістьзаставленогомайнаможезнизитись. Отже, у всіхвипадкахвартістьмайна винна бутивищою зарозмірпозики.

>Заставоюможуть бутизабезпеченізобов'язання якюридичних, то йфізичнихосіб.

>Застававиникає з договору чи закону.Найбільше поширеннямає застава з договору, колиборжникдобровільновіддаємайно под заставу,укладаючи при цьомудоговір із кредитором.Заставоюможе бутизабезпеченалишедійснавимога. Цеозначає, щодоговір про заставу не носитисамостійного характеру,тобто його не можнаукладатиокремо відіншого договору,виконанняякоговінзабезпечує.

Предметомзаставиможе бутибудь-якемайно, яку увідповідності ззаконодавствоммає право бутивідчуженимзаставодержателем, атакожцінніпапери ймайнові права.

>Розрізняютьнаступнівидизастави:

- приякій предметзаставиможезалишатися узаставодавця;

- приякій предметзаставипередається урозпорядження, уволодіннязаставодержателю.

>Найбільше поширеннямаєперший видзастави. Призаставі ззалишенняммайна узаставодавцяостанніймає право:

-володіти йкористуватися предметомзастави увідповідності із йогопризначенням;

-розпоряджатися предметомзастави шляхом йоговідчуження ізпереведеннямнабувальникуборгу позобов'язанню,забезпеченомузаставою.

У тієї ж годинузаставодавець винензастрахувати засвійрахунок предметзастави на йогоповнувартість,подбати про йогозбереження,повідомитизаставодержателя проздачу предметазастави воренду.

>Застава ззалишенняммайна узаставодавцяможевиступати удекількох формах,основними із якіє:

- заставатоварів вобігу;

- заставатоварів впереробці;

- заставанерухомогомайна.

>Заставатоварів вобігу (заставазізмінним складом)означає, щопозичальникмає правореалізуватизакладені ціності приумовіодночасногопогашенняпевноїчастинизаборгованості чизамінивибувшихтоварівіншими, котрівідповідаютьданому видукредитування,цінностями нарівну чибільшу суму.Позичальник винен забезпечитивідповіднийоблік тазберіганнязакладенихцінностей йнесе заце відповідальність.

>Заставатоварів впереробціозначає, щопозичальникмає правопереробляти насвоємувиробництвізакладенусировину,матеріали,напівфабрикати, але й при цьомузаставне право якщорозповсюджуватися навиробленінапівфабрикати,незавершеневиробництво,готовупродукцію йтоваривідвантажені.Під заставутоварів вобігукредитувалися йпродовжуютькредитуватисьторгівельні йпостачальницько-збутовіорганізації,державніпромислові,будівельні,транспортні тасільськогосподарські підприємства.

>Заставанерухомості (>іпотека) –це заставапідприємств,будівель,споруд чиіншихоб'єктів,безпосередньопов'язаних зземлею, разом ізвідповіднимиземельнимиділянками чи правомкористування ними.

>Надаючи кредит под заставубудівель,устаткування таіншоїнерухомості, банк винен бутизацікавленим надстепені їхньогореалізованості, але й й вздатностіпозичальникаотримуватиприбуток,достатній дляпогашення кредиту,щобуникнути продажзастави.

Банк, якзаставодержатель, призалишеннізастави узаставодавцямає правоперевіряти по документахїїфактичнунаявність,розмір, стан таумовизберігання предметазастави.Якщо предметзастави було бвтрачено, йзаставодавець невідновив його чизізгодизаставодержателя незамінивіншим майном,рівним завартістю, то банк –заставодержательмає правовимагатидостроковогопогашеннязабезпеченогозаставоюзобов'язання.

Інший видзастави – застава ззалишенням предметазастави узаставодержателя, чиякийінакшеназивається закладом,єнайбільшпривабливим виглядомзастави вбанківськійдіяльності, особливоякщо вякості предметазаставипропонуєтьсямайно, яку неєнерухомістю, чимайно, передачаякого под заставу невимагає державноїреєстрації. Цепояснюється тім, що припередачімайна уволодіннязаставодержателю (банку)останнійможездійснюватинайбільшдійовий контролю над станомданогомайна й,крім того, у банку понадгарантійвідносноможливостіпогашеннявиданого ним кредитупозичальнику.

>Даний видзаставиможевиступати в інших формах: тверда застава; застава прав.

>Тверда застава вкласичномувиглядіпередбачає передачу товару йіншогомайна банку йзберігання його наскладікредитноїустанови чи наскладіпозичальника, але й под замком таохороною банку.Цінності, котріприймаються у заклад,повиннівідповідати такимвимогам, як легкареалізуємість,можливість їхністрахування йтривалогозберігання, атакожздійснення банком контролю по них.Застосування заставіпов'язано длябанків ізпевнимитруднощами йвитратами,оскількицепов'язано знеобхідністюздійсненнятакої невластивоїїмфункції, якзберіганнятоварно-матеріальнихцінностей.

>Найбільшзручними для банкуоб'єктамитвердоїзаставиєтоварні йтоварно-транспортнідокументи, атакожцінніпапери.По-перше, смердотіпередаютьсязаставодавцем у забезпеченняпозикибезпосередньо самому банку (>заставодержателю),причому невимагають окремихвитрат насвоєзберігання.По-друге, смердотівідрізняютьсявисокоюліквідністю, щомає длябанківвеликезначення увипадкуневиконанняборжником свогозобов'язання попозиці.

>Застава прав –відносно нова форма заставі йпокинедостатньовідпрацьована взаконодавчомувідношенні. Уякості заставіможутьвиступатидокументи, котрісвідчать про передачу банку вякості забезпечення попозиці правволодіння такористування майном, прав наоб'єктиінтелектуальноївласності (>авторських прав напромисловізразки,товарні знаки,гудвіл, ноу-хау,патенти) таін.

>Отримання предметазастави у заклад,окрімнеобхідності забезпечити йогоналежнезберігання,покладає назаставодержателя (банк) йіншідодатковіобов'язки. Так,заставодержатель винен,наприклад,направлятизвіт провикористання предметазастави вінтересахзаставника,якщоце передбачене договором;негайноповернути закладзаставнику послевиконання нимзабезпеченого закладомзобов'язання.

>Поручительство йбанківськагарантіячастіше навиступаютьзабезпеченням Поверненнякредитних торб.Рішення пронаданняпозикизавжди виннебазуватись наперевагах самого проекту, щофінансується, а чи не напривабливості забезпечення.Якщо основакредитної догодипов'язана ізпідвищенимризиком, ізненадійністюпозичальника, тонадання кредиту подхороше забезпечення зазарадиотриманняпроцентів –серйознапомилка.Якщо жрішення прокредитуванняприймається, то банк,обравши вякості забезпечення Поверненнякредитних торб йпроцентів по них поручництво (чибанківськугарантію), виненвимагати від поручителя (чи гаранта)приблизно тих ждокументи, що й відпозичальника (>копіїзасновницькихдокументів,останнібаланси,графікнадходжень йплатежів,відомості пропроведені заостаннійрікоперації,довідку ізподаткового органу прорахунки із бюджетом плюсдокументи пооформленню поручництва.

>Зрозуміло,вирішальноюумовоювиборутієї чиіншоїюридичної особини в ролі поручителя (чи гаранта) для кредитора якщо йоговисокийімідж йвеликіактиви.

Банкиудаються доформи поручництва в двохвипадках,маючи наувазі при цьомудвірізніцілі: коли самвиступають гарантом,звичайно позобов'язанняхіншихбанків –щобзаробитикомісійні; колиприймають поручництва позобов'язанняхсвоїхпозичальників,включаючи поручництваіншихбанків, –щоб забезпечити Поверненнявиданих нимикредитів.

>Поручительство –цедоговір ізодностороннімизобов'язаннями.Функція поручництваполягає до того, що воно тастворює для кредиторабільшувірогідність реальногозадоволення йоговимоги доборжника позабезпеченому поручництвомзобов'язанню увипадкуневиконання цогозобов'язання.Більшавірогідністьдосягаєтьсязавдяки бо припоручительствівідповідальним перед кредиторомстаєпоряд ізборжникомще йінша особа – поручитель. При цьому поручитель винен матірбездоганнуплатоспроможність, невикликатисумнівівщодообсягуюридичноїобґрунтованостігарантованих нимзобов'язань.

Уякостіспеціального виду поручництваможерозглядатисявексельне поручництво (аваль).

>Гарантіявідрізняється від поручництва тім, що вона неє актом,якийдоповнюєосновну угоду. З огляду набанківськійгарантії банк,іншакредитнаустанова (гарант)дають запроханняміншої особини (принципала)письмовезобов'язаннясплатити кредитору принципала (>бенефіціару) увідповідності ізумоваминаданого гарантомзобов'язаннягрошову суму поподаннюбенефіціаромписьмовоївимоги проїїсплату.

>Змістомбанківськійгарантіїєобов'язок гарантасплатитизаздалегідьвстановлену суму, котраобумовлюєтьсяосновнимзобов'язаннямміж принципалом йбенефіціаром, але й послеїївизначення незалежить віднього.Цейобов'язоквиникає з складногоюридичного, складу: 1) догодиміж принципалом й гарантом провидачугарантії; 2)односторонньої,тобтоіншої, догоди гаранта ізбенефіціаром, котрафактично незалежить відпершої догоди.Цяобставина йвизначаєвеличезнийризик для гаранта привидачігарантії.

Отже,основними формами забезпеченнябанківського кредитує неустойка, задаток, застава, поручництво,гарантії.

1.2Обґрунтуваннякредитоспроможностіпозичальникащодовизначення забезпеченнякредитнихоперацій

 

>Процесаналізу таоцінюваннякредитоспроможностіклієнтаскладається із двохетапів:оцінюванняморальних таетичнихякостейпозичальника, йогорепутації танамірівщодо Поверненняпозики йпрогнозуванняплатоспроможностіпозичальника з перспективи.Оцінюючикредитоспроможністьклієнта,банківськаустановафактичновизначаєрівень кредитногоризику,який вонаприйме у собі,встановлюючикредитнівідносини ізцимклієнтом.Коженкомерційний банк виненсформулювативласну документальнооформлену тазатвердженуправлінням банку методикуоцінюваннякредитоспроможностіпозичальника. Банкимаютьвизначитиґрунтовні татехнічновиваженікритеріїекономічноїоцінкифінансовоїдіяльностіклієнтів-позичальників таметодипроведенняаналізу.

>Оцінкакредитоспроможностіпозичальникаєнайважливішоюскладовоюуправліннякредитнимризиком.

>Визначення,кредитоспроможностіпозичальника можнаподілити начотириосновнихетапи:аналізцілікредитування (>розглядається ізпоглядуреальностіцілі,правильностірозрахункусуми,терміну йпередбачуваноїпроцентної ставки);визначенняджерелпогашення кредиту (>розглядається ізпоглядуреальностідостатності);аналізінформації пропозичальника, виддіяльності,конкурентоспроможність,якість менеджменту,фінансовий стан,аналізрепутації,кредитноїісторії); забезпечення кредиту (>розглядається із аспектахдостатності,ліквідності,ризикованості).

Уціломумеханізмоцінкикредитоспроможностіпотенційнихпозичальників —юридичнихосіб усучаснихумовахскладається із двохосновнихетапів:аналізфінансового станупотенційногопозичальника;аналізякіснихпоказниківдіяльності підприємства.

Одним знайбільшважливихджерелінформації про стансправ перспективногопозичальникає йогофінансовізвіти. Банкивикористовуютьціматеріали задлявизначенняобґрунтованості заявки на кредит ізпоглядупотребисуб'єкта вдодатковихгрошових ресурсах, а і ізурахуванням перспективрозвиткупозичальника вмайбутньому,отримання нимприбутку йступенявірогідності неплатежу запозичкою.Важливооцінитиздатністьпозичальниказаробитикошти вдостатньомуобсязітакож дляпогашенняпозики йсплативідсотків за нею.

>Необхіднопроаналізуватиджерелапогашенняранішеотриманихпозик.Ціпозикиможуть бутипогашені зарахунокприбутку чиіншихвласнихфінансовихресурсів,реалізаціїактивів чи зарахунокіншихпозик. Банк якджерелопогашенняперш нарозглядаєприбуток. Прозростанняділовоїактивностіклієнтасвідчить збільшеннявалюти балансу зазвітнийперіод.Зменшеннявалюти балансу чистабільність йогопротягомдекількох роківможесвідчити про ті, щопозичальник чиприховує своїдоходи, чимаєнамірнайближчим годиноюприпинити,своєіснування, щозначнопідвищуєризикнеповернення.Враховуючиінфляцію,змінивалюти балансу можнавизначити,порівнюючизростанняділовоїактивностіклієнта ізіндексомінфляції за тієї жпроміжок години.

>Аналіз йоцінкасистемиекономічнихпоказниківдіяльності підприємстваєважливим йневід'ємниметапоманалізукредитоспроможностіпотенційногопозичальника.

Банкисамостійновстановлюютьнормативнізначення тавідповіднібали для шкірногопоказниказалежно від йоговагомості (>значимості)середіншихпоказників, щоможутьсвідчити пронайбільшуймовірністьвиконанняпозичальником (контрагентом банку)зобов'язань закредитнимиопераціями.

Система,економічнихпоказниківдіяльності підприємстваскладається із такихосновних характеристик:платоспроможність;фінансовастійкістьпозичальника;показникифінансово-економічноїдіяльності;аналізгрошовихпотоківпозичальника.

НБУрекомендуєкомерційним банкам дляздійсненняоцінкифінансового станупозичальника –юридичної особинивраховувати, якмінімальнонеобхідні,такіосновніпоказники йогодіяльності:платоспроможність (>нормативимиттєвої,поточної тазагальноїліквідності);фінансовастабільність (>коефіцієнтиманевреностівласнихкоштів,співвідношеннязалучених йвласнихкоштів);обсягреалізації;обороти зарахунками (>співвідношеннянадходжень нарахункипозичальника йсуми кредиту,наявністьрахунків в російських банках;наявність картотекинеплатежів – удинаміці); склад йдинамікадебіторсько-кредиторськоїзаборгованості (заостаннійзвітний йпоточний рокта);собівартістьпродукції (удинаміці);рентабельність (удинаміці);кредитнаісторія (>погашеннякредитноїзаборгованості уминулому,наявністьдіючихкредитів).

>Інформаційною базоюаналізуєдані балансу (форма №1) підприємства тазвіту (форма №2) профінансовірезультати.

>Платоспроможністьпозичальникавизначається за такимипоказниками згідноположень НБУ та закону «Про банки табанківську діяльність»:

- нормативмиттєвоїліквідності (>Н1), щохарактеризує ті, якшвидкокороткостроковізобов'язанняможуть бутипогашенівисоколіквідними активами:

 (1.1)

де АВ –високоліквідніактиви, до які належатигрошовікошти, їхніеквіваленти тапоточніфінансовіінвестиції;

ЗП –поточні (>короткострокові)зобов'язання, щоскладаються ізкороткостроковихкредитів йрозрахунків з кредиторами;

>ОптимальнетеоретичнезначенняпоказникаН1 неменш як 0,2;

- нормативпоточноїліквідності (>Н2), щохарактеризуєможливістьпогашеннякороткостроковихзобов'язань увстановлені рядки:

 (1.2)

де АЛ –ліквідніактиви, щоскладаються ізвисоколіквіднихактивів,дебіторськоїзаборгованості,векселіводержаних;

ЗП –поточні (>короткострокові)зобов'язання, щоскладаються ізкороткостроковихкредитів йрозрахунків з кредиторами;

>ОптимальнетеоретичнезначенняпоказникаН2 неменш ніж 0,5;

- нормативзагальноїліквідності (М), щохарактеризує ті,наскількиобсягкороткостроковихзобов'язань йрозрахунків можнапогасити зарахунок всіхліквіднихактивів:

 (1.3)

де АТ –оборотніактиви;

ЗП –поточні (>короткострокові)зобов'язання, щоскладаються ізкороткостроковихкредитів йрозрахунків з кредиторами;

>Оптимальнетеоретичнезначенняпоказника М неменш ніж 2,0.

>Фінансовастабільністьпозичальникавизначається по такихпоказниках:

-коефіцієнтманевруваннявласнихкоштів (КМ), щохарактеризуєступіньмобільностівикористаннявласнихкоштів:

 (1.4)

де ВК –власнийкапітал підприємства;

АН –необоротніактиви;

>Оптимальнетеоретичнезначенняпоказника КМ неменш ніж 0,5;

-коефіцієнтнезалежності (>КН), щохарактеризуєступіньфінансовогоризику:

 (1.5)

де ЗК –залученікошти (>довгострокові тапоточнізобов'язання);

ВК –власнийкапітал;

>ОптимальнетеоретичнезначенняпоказникаКН не более ніж 1,0.

>Рентабельністьпозичальникавизначається по такихпоказниках:

-рентабельністьактивів (РА):

 (1.6)

деПЧ –чистийприбуток;

А –активи;

-рентабельність продаж (РП):

 (1.7)

деПЧ –чистийприбуток;

СР –обсягреалізаціїпродукції (без ПДВ й АС).

>Аналізгрошовихпотоківпозичальникамаєздійснюватися ізурахуванням такогопоказника,якийвизначається заданимибухгалтерськогообліку банку:співвідношеннячистихнадходжень на усірахункипозичальника (у томучислівідкриті в російських банках) досуми основногоборгу закредитноюоперацією та відсотками поній ізурахуванням рядок діїкредитної догоди (длякороткостроковихкредитів):

 (1.8)

деНсм –середньомісячнінадходження нарахункипозичальникапротягомтрьохостанніхмісяців;

>Ск – сума кредиту тапроценти поньому; n –кількістьмісяців діїкредитної догоди;

>Зм –щомісячніумовно-постійнізобов'язанняпозичальника (>адміністративно-господарськівитрати тощо);

>Зі –податковіплатежі та сумаіншихзобов'язань перед кредиторами, щомають бутисплачені ізрахункупозичальника,крімсумизобов'язань, рядківпогашення якіперевищує рядків діїкредитної догоди (заданимиостаннього балансу).

>Наведені в табл. 3.1економічніпоказникидіяльностіпотенційногопозичальника та їхнірекомендованізначенняємінімальнонеобхідними дляаналізукредитоспроможності. Дану методикувикористовує ЗАТ КБ «ПриватБанк» усвоїйпрактиці.Показники, щохарактеризуютьрівеньфінансово-економічноїдіяльностіпозичальника такоефіцієнтфінансовоголіверіджу немаютьпевнихстандартів. їхньоговикористовують удинаміці та дляпорівняння ізаналогічнимипоказникамиіншихпідприємстввідповідноїгалузігосподарюванняклієнта банку.Необхідним таважливим,доповненнямпроцедуривизначенняфінансового станупозичальникаєдругийетапоцінкикредитоспроможності —аналізякіснихпоказниківдіяльності, підприємства,основніелементиякоготакі:аналізісторіїпозичальника та йогоринковапозиція таефективність менеджменту.

>Таблиця 1.1

>Показникиоцінкикредитоспроможностіпозичальника банку, порядок їхнірозрахунку таорієнтовнізначення

>Показник Порядокрозрахунку >Орієнтовнезначення
І 2 3
>Показникиліквідності
>Коефіцієнтмиттєвоїліквідності (>платоспроможності) КП =Високоліквідніактиви /Поточнізобов'язання 0,2
>Коефіцієнтпоточноїліквідності >Клп =Ліквідніактиви /Поточнізобов'язання 0,75
>Коефіцієнтзагальноїліквідності (>коефіцієнтпокриття.) >Кал =Оборотніактиви /Поточнізобов'язання 2,00
>Показникифінансовоїстійкості
>Коефіцієнтавтономії >Ка =Власнийкапітал />Активи >0,5
>Коефіцієнтнезалежності >Кн =Залученікошти /Власнийкапітал <0,5
>Коефіцієнт забезпеченнявласнимикоштами >КЗ =Власнийоборотнийкапітал /Оборотніактиви >0,5
>Коефіцієнтманевреностівласнихкоштів >Кмвк = (>Власнийкапітал -Необоротніактиви) /Власнийкапітал >0,5
>Коефіцієнтфінансовоголіверіджу >Кфл =Зобов'язання /Власнийкапітал >Зменшення
>Показникифінансово-економічноїдіяльності
>Коефіцієнтдовгостроковогозапозиченнякоштів >КДЗК =>Довгостроковізобов'язання / (>Власнийкапітал. +Довгостроковізобов'язання) >Зменшення
>Рентабельністьактивів Ра =Чистийприбуток /Середнявартістьактивів >Збільшення
>Рентабельність продаж >Рп =.Чистийприбуток /Чистийдохід >Збільшення
>Коефіцієнтоборотностіактивів >Коа =Чистийдохід /Середнявартістьактивів >Збільшення
>Коефіцієнтоборотностіматеріальнихзапасів >Комз =Чистийдохід /СереднявартістьТМЗ >Збільшення
>Коефіцієнтоборотностідебіторськоїзаборгованості >Кодз =Чистийдохід />Середня сумадебіторськоїзаборгованості >Збільшення
>Коефіцієнт валовогоприбутку >Квп =Валовийприбуток /Чистийдохід >Збільшення
>Показниканалізугрошовихпотоківклієнта
>Показниканалізугрошовихпотоківклієнта

> 1,5

>Нсм —середньомісячнінадходження нарахункипозичальникапротягомтрьохостанніхмісяців (завиняткомкредитнихкоштів);

>Ск — сума кредиту тапроцентів його;

n —кількістьмісяців діїкредитної догоди;

>Зм —щомісячніумовно-постійнізобов'язанняпозичальника;

>Зі —податковіплатежі тасумиіншихзобов'язань перед кредиторами, щомають бутисплачені ізрахункапозичальника,крім торбзобов'язань, рядківпогашення якіперевищує рядків діїкредитної догоди..

>Аналізісторіїпозичальникадаєможливістьдійтивисновкущодонаступноїтенденціїрозвитку напідставівивчення характерупопередніхвзаємовідносинклієнта із банком таісторіїпогашеннякредитноїзаборгованостіпозичальником уминулому;дужеважливим моментомєперіодіснування підприємства (практикапоказує, щонайбільшкритичнимиє Перші 3-5 роківактивноїдіяльності).

>Ринковапозиціяпозичальника таступінь йогозалежності відструктурних йциклічнихзмін векономіці тавідповіднійгалузі, котравключаєознайомлення із такимиелементами:

-місцезнаходження підприємствадаєможливістьз'ясувати йогоефективність ізпоглядувідповідності видудіяльності та характеругосподарськихоперацій (>віддаленість відпостачальників,наявністькваліфікованихтрудовихресурсів,доступність дляпокупців тощо);

- виддіяльності підприємствадаєможливістьврахуватифактори,унікальні для цого сегментаринку. Доувагиберутьсякапіталомісткістьгалузі,ефективнийрозмір підприємства вгалузі тощо;

- методоперацій —визначаєтьсяналежність підприємствагрупифункціонування:виробництво,оптоваторгівля;роздрібнаторгівля;

-юридична форма підприємствапоказує,якоючастиноюмайнапідприємство якщовідповідати перед кредиторами уразі йоголіквідації таякою якщо процедураліквідації;

-наявністьдержавнихзамовлень та державноїпідтримкипозичальника;

-макроекономічнаситуація векономіці та станрозвиткугалузіпозичальника —враховуєтьсяпріоритетністьгалузі для банку,стадіязрілостігалузі,чутливістьгалузі

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація