Реферати українською » Банковское дело » Механізм реалізації форфейтингу


Реферат Механізм реалізації форфейтингу


>Реферат

>Механізмреалізаціїфорфейтингу

>Дрогобич – 2001

 

Умірустабілізаціїекономічноїситуації в стране,зростанняконкурентоспроможностівітчизняноїпродукції,прагненнякомерційнихбанківдиверсифікувати йрозширитиобріїсвоєїдіяльностіфорфейтингпосяденалежнемісце уперелікуопераційкомерційнихбанків.

         Сьогодні >форфейтинг –цегалузь, котрашвидкорозвивається йпотребуєстворення вмежахтрадиційноїфункціональноїструктури банкуспеціальногопідрозділу. Узв’язку ззростаннямобсягуугодвиникланеобхідність урозширенніобсягудіяльності ізфінансування поза межамибанківської практики. З 1965 рокупочалаздійснюватиопераціїпершаспеціалізована організація., Яказаймається лишефорфейтингом, -компанія “>Фінанц АГ” вЦюріху,філіалнайбільшогошвейцарського банку.

         ПершостіШвейцарії уфорфейтингу неперевершено йсьогодні, хочтакіопераціїпоширилися і наіншізахідноєвропейськіфінансовіцентри.

         Форфейтинг – одна з формкороткострокового йсередньостроковогокредитуваннязовнішньоторгівельнихугод (як правило,пов’язаних зпостачанням машин йобладнання).Термін “>а-форфе”запозичено ізфранцузької, іозначаєвіннаданняпевних прав уобмін наготівковийплатіж (>перепоступка прав).Форфейтинг –цепридбання банкомплатіжнихзобов’язань,зазвичайподаних уформівекселів, без правазворотньоївимоги допродавця.

         Слідзазначити, щоопераціяфорфейтингу схожа ізсередньостроковимекспортним факторингом, завинятком того, що факторингінколибуває ізрегресом доекспортера.

          як й в чиякійіншійкомерційнійугоді,учасникамиугода “>а-форфе”єпродавець (як правило,експортер,котрийприймаєвекселі як оплатавартостіпоставленихтоварів йзвільняється від всіхризиківпов’язаних зотриманням платежу за векселями), атакожпокупець (>форфейтор).

         Форфейтор,придбавшиплатіжнізобов’язання,відмовляється від свого правависуватизворотнівимоги до чиякого ізпопередніхвласниківзобов’язань, котріє предметом догоди. Таким, чиномпокупецьбере у собі усіризики із оплатипридбанихзобов’язань,оскільки упередавальнихнаписах навекселівказуютьсязастереження,зокрема “без обороту на мене”, “без правазворотньоївимоги”.

         Наголосимо, щозаборгованість, Якафорфетується (>враховуючибезумовнувідмовуфорфейтора від свого правазворотньоївимоги відпродавця),зазвичайсупроводжуєтьсядодатковимзабезпеченням уформіавалю чигарантії банкуімпортера. Отже, гарантвиступаєтретімучасникомоперації “>а-форфе”.

         Дебіторськазаборгованістьпокупцівтоварів (як правило, уформіпростих чиперевіднихвекселів)є предметом догодифорфейтування.Використаннявекселів якфорфетованихплатіжнихзобов’язаньзумовлено їхнього широкимзастосуванням прикредитуванніторговихоперацій,простотоюоформлення,уніфікованістю істандартизованістю вексельногообігу убільшостікраїн світу.Рахункидебіторів йрозстрочкиплатежів, котрівикористовуються приакредитивнійформірозрахунків,такожможуть бути предметом догодифорфейтування, але йцідокументизастосовуєтьсязначнорідше.

         Нагадаємо, що,оскількиоперація “>а-форфе”базується навідмові відзворотніхвимог, набезрегресності, дляфорфейторадужеважливеотриманнядодаткового забезпечення навиданікредити,крімзобов’язанняборжника.Банківськагарантія чи авальє такимдодатковимзабезпеченням. Гарантомнайчастішебуває банк,відомийфорфейтору,розташований у странеімпортера.

         Гарантія (аваль) –цезобов’язання понастанніпевного рядоксплатити суму уразі неплатежу основногоборжника.Протецідокумантимаютьпевнівідмінності. В частности,гарантія –цесамостійний документ,підписаний гарантом. Удокументі детальновикладають ся усіумовиоперації “>а-форфе” (>наголошуємо, що тутвказується незагальна сумазаборгованості, аконкретні рядки платежу, йконкретнісуми).Гарантіяможеперепоступатись, Іїївиконання не виннезалежати відвиконання умівкомерційної догоди (>тобто вонамає бутибезумовною).

          Аваль –цебезумовне ібезвідкличнезобов’язання провестиплатіж увказанийтермін, щопроставляється укожномувекселі читратті увиглядінапису “>здатен доавалю” йпідписуаваліста разом зіменемборжника.Авалюнадаєтьсянаібільшаперевага, якформі забезпечення прифорфейтингузавдякипростотіоформлення,зрозумілості, атакожбезумовності йможливостіперепоступки. Однактреба матір наувазі, що вдеякихкраїнахавалю невизнають.

         Бюргшафт (порука) –оголошеннязобов’язання, якустосуєтьсяпевного контракту. Аліоскільки контракт незалежить від правовогообгрунтування,ця формагарантії прифорфейтингузастосовуєтьсязначнорідше. як правило,форфейторлегковажить принеобхідностіперевіркизаконностівсілякихдокументів,акцентуючибюргшафт лише послепідтвердження, що постачаннятоваріввідповідним чином завершено.Цяобставиназначноюміроюскорочує сферузастосуванняданоїформигарантії.

         Борговізобов’язання приоперації “>а-форфе” можнапридбати надисконтнійоснові (шляхомїхньогообліку).Дисконтуванняздійснюється зафіксованоюобліковоюставкою шляхомстягненняпроцентівавнсом за весьперіодкредитування. Таким чиномекспортер, урезуьтатіцієїопераціїнегайноотримує сумуготівкою, щодорівнюєноміналу завиключеннямсуми дисконту. Зпозиціїекспортераугодавважаєтьсязавершеною,оскількивінотримавповневідшкодуваннявартостітоварів, нимпоставлених.Форфейторзберігаєзобов’язання, котрі буливзяті ним наоблік, йподає їхнього до оплати принастанністроків,вказаних вони.

         Шляхоміндосуваня звнесенням допередавальногонаписузастереження “без обороту на мене”здійснюється передачавекселів.

         Векселівиписуються увільноконвертованійвалюті, як правило США чи унімецьких марках.Використання яквалюти платежувільноконвертованоївалюти (>ВКВ)даєзмогуфорфейторууникнутитруднощів прирефінансуванні догоди, атакожзменшитиризиквитрат,пов’язаний ізколиваннямнестійких валют.

          Рядки оплатиборговихзобов’язань, котріє предметом догодифорфейтування,становлять від одного доп’яти років.Платник (>імпортер)намагаєтьсярозділитиплатежі за векселемрівномірноупродовжусього рядок, що приводити допевногоскороченнязагального рядок кредиту,наданогоімпортеру, атакождаєзмогуфорфейторузанизитикредитніризики.

          якзасвідчує практика,щобдосягтирівномірностіплатежів, щоздійснюються, як правило, одного разу нашістьмісяців,виписуєтьсяпартіявекселів зрізними рядками платежу (>наприклад, притермініпогашення у трьох роктавиписуєтьсяшістьпростихвекселів нарівнісумизі рядками платежу черезшістьмісяців). Таким чином, рядківпогашення Першого векселінастане черезшістьмісяців віддативідвантаженнязамовленихтоварів, аостаннього векселі - через три рокта.

         Процесоформлення догодифорфейтуваннямаєкількаетапів. Напершому із нихекспортерзвертається дофорфейтора,бо неможенадатиімпортерувідстрочку платежу.Форфейторзбирає іаналізуєінформацію проучасників догоди,її характер,вивчаєфінансовий станімпортера. В частностифорфейторпрагнеотриматитакуінформацію:

· пророзмірмайбутньогокредитування, валюту вякій воно та буденадано;

· проучасників догоди –імпортерів таекспортерів (їхніназву йюридичний статусфірми, країниреєстрації, за законамиякоїдієфірма);

· про характерплатіжнихзобов’язань,якими якщо оформленазаборгованість, щофорфетується;

· про рядкиплатежів нафорфетованузаборгованість;

· проформифінансового забезпеченняоперацій “>а-форфе” (>гарантія, порука ,аваль);

· про характерекспортованої за контрактомпродукції;

· про рядки поставкитоварів й рядкинаданнятоварних йвідвантажувальнихдокументів;

· проторгові івалютніобмеження в странеекспортера йімпортера таформидозволів;

· промісце платежу тазобов’язання, щофорфетується.

>Переліченавищеінформаціянеобхіднафорфейтору,щобукластидоговір профорфетування.Експортерможескорегуватикінцеву суму із тим, щобповністюпокрити своївидатки ізоперації “>а-форфе” (заумовиотримання відфорфейтораданих пророзмірвинагороди).

>Надругомуетапіекспортермає короткийпроміжок (як правило, 24години) з годиниотриманняпропозиції відфорфейтора пронадання кредиту доприйняттякінцевогорішення проукладання договору.Післяпідписанняостанньогоучасники догодиповиннївиконувативзаємнізобов’язання:форфейтор –придбативеселі ізфіксованоюпроцентноюставкою, аекспортер –надатитаківекселі.

Отжемеханізмопераціїфорфейтингу можна податі таким чином:

1.Експортешукає банк,якийпогодитьсяздійснитиопераціюфорфейтингу.Попередньоекспортердомовляється ізпокупцем про ті, щоостанньому якщонадановідстрочку платежу (>середньостроковий кредит).

2.Експортервідвантажуєтоварипокупцеві.

3.Покупецьвиписуєсерію тратт чипростихвекселів йзнаходить банк,якийнадастьгарантії (аваль).

4.Покупецьпередаєпростівекселі чи тратт із авалемекспортеру.

5.Експортерподаєотриманіборговізобов’язанняфорфейтору дляобліку.

6. Банк –форфейторпереказуєкоштиекспортеру.

7.Покупецьсплачує кредит умірунастаннястроківпогашеннявекселів.

Отже результатцієї догоди:

· банк, щоздійснюєфорфейтингвтрачає праворегресу доекспортера;

·покупецьотримує кредитстроком до 5ти років;

·експортервідразуотримуєкошти відоблікупростих чипереказнихвекселів;

·форфейторотримуєвкладенікошти умірупогашенняпокупцемпростих чипереказнихвекселів.

>Додатковозауважимо, щоекспортерможевимагати відімпортера (>покупця)внесенняавансовихплатежів (умежах 20%суми догоди).Уцьомуразіпокупецьвиписуватимевекселі на суму вмежах 80-85%суми догоди.

Ос-кількидоговірфорфетаванняпідписуютьзадовго дофактичноговідвантаження товару,міжукладенням договору накупівлювекселів йфактичнимздійсненням догодиможеминутидоситьтривалийперіод (>шість й понадмісяців).Експортервиплачуєфорфейтору вцейперіодкомісійні зазобов’язання, котрістановлятьпевний відсоток відсуми догоди (від 0,75% до 0,125%щомісячних).Авансомщомісяцясплачуютьсякомісійні, щовикликанонеобхідністюфорфейтора вцейперіод убудь-який моментвиконати своїзобов’язання йнеможливістювикористатикошти наіншіінвестування.Крім того,форфейторнесепроцентний йвалютнийризики,оскільки винензалучатикошти з копійчаного чи валютногоринку дляфактичногооблікувекселів.

Удеякихкраїнах плату запослуги ізфорфейтуванняділятьміжекспортером йімпортером.

>Ця платамаєпокривати:

·вартістьнаданихкоштів;

·страховепокриття відзмінипроцентних ставок;

·страховепокриття відкомерційного іполітичногоризиків;

·вартістьхеджуваннящодовалюти, дляякоїхарактернийвисокийвалютнийризик;

·прибуток дляфорфейтора;

Отже, Платафорфейтингмаєкількаскладових, котрівідображаютьрізнівидиризиків, що їхнізазнаєфорфейтор:

·ризик неплатежу;

·ризикпереведення, щокриється унеможливості країнипокупцявиконати своїзобов’язання уіноземнійвалюті;

·валютнийризик;

·процентнийризик.

>Розглянемодеякі ізосновнихвидівризиків, щосупроводжуютьоперацію “>а-форфе”.

>Наприклад,комерційніризики,пов’язані ізневиконаннямборжником чи гарантомсвоїхзобов’язань (тутфорфейторуважливооцінитикредитоспроможність гаранта ізурахуваннямекономічнихризиків йризиків країни). В частности,економічніризикипов’язані іздіямиурядовихорганів, котріперешкоджаютьвиконаннюзобов’язаньборжником (тутнеобхіднооцінюватиможливістьвиконаннякраїноюімпортера й гарантаплатіжнихзобов’язань передзакордонними кредиторами). Уразінесприятливого валютного стану країни урядможевводитимараторій наплатежі за кордон напевний рядків чивставлюватидодатковіобмеження наплатежі за кордон, а привідсутностікоштівувалюті в центральному банкуплатіж неможе бутиздійснений черезнеконвертованістьвалюти.

>Валютніризикифорфейторапов’язані ззміноювалютнихкурсів, щоможепризвести досуттєвоїзміниконтрактноїціни приперерахункуїї у валютуекспортера.Цейризикураховується приукладенні догоди івизначенніїївартості черезвикористання ставок форвардногоринку.

>Нестійкаполітичнаситуація в странеборжникаможепризвести доускладнень увиконанні догоди, тому привизначеннівартостіфорфейтингової догодинеобхідновраховувати іполітичніризики.

>Відзначаючидостатнюризикованістьцієїоперації дляфорфейтора, не можна несказати про тихпереваги, котрігарантуєфорфейтингекспортеру, асаме:

·експортерзвільняється відвідповідальності заборгипокупця;

·експортерзвільняється відпотенційнихпасивів увиглядіборгів, котрімають бутисплаченііноземнимпокупцемпротягомсередньостроковогоперіоду;

·позиціяекспортеращодоліквідностіполіпшується,оскількивіннегайноотримуєготівку;

·поліпшуютьсяшансиекспортераотриматипозику,бофорфейтинг не так налімітиекспортера із овердрафту чи наінший кредит, щонадається банком;

·експортерзвільняється від валютногоризику,якийбере у собіфорфейтор;

·експортерзвільняється відпотребизахищати собі відризику неплатежу;

·експортерзвільняється відризикупроцентних ставок,оскількиоблікова ставкавідома із самого початку;

·експортерзвільняється відадміністративних проблем йвидатків заінкасуванняборгів.

>Водночасосновноювадоюфорфейтингу у світіє йоговартість –цедоситьдорогий видбанківськихпослуг, щозначноюміроювикликаноризикованістюцієїоперації дляфорфейтора.Щеоднієювадоюфорфейтингуможе бути ті, щоекспортер незнайде банку,який бідіяв уроліфорфейтора.

Длявідмови банкуможе бутикілька причин:

·незадовільнакредитоздатністьпокупця;

· банк –аваліст неєпрестижним, тому банк –форфейтор недовіряє йогогарантіям;

· уряд країнипокупцяможенакластиобмеження наплатежі за кордон;

·країнапокупцявідчуває нестачуіноземноївалюти;

·покупецьможевідмовитисявиконатиавнсовийплатіж затовари, тому банк –форфейторможевідмовитисянадатипослугу.

>Враховуючивикладене,зазначимо, що всучаснихумовах в Україні немаєобставин, котрісприяли бзастосуваннютакої Сучасноїформикредитуванняекспорту, якфорфейтинг.Залишаєтьсясподіватись, що укра-їнські підприємстванарощуватимутьсвійекспортнийпотенціал, а укра-їнські банкинадаватимуть умайбутньомуновий длянашої країни видбанківськогокредитування –форфейтинг,який широковикористовується узакордоннійбунківськійпрактиці дляекспортерів.


Списоквикористаноїлітератури.

1. НестероваТ.Н. Банківськіоперации.-М,:ИНФРА.-2000.

2. Носкова Н.Я.Финансовие і валютні операції. Навчальний посібник.- М.:ЮНИТИ.-2000.

3. ОсташС.І.Форфейтинг якперспективний видкредитуваннязовнішньоторгівельнихугод. “>Фінанси України”.- 1999. - №4.


Схожі реферати:

Навігація