Реферати українською » Банковское дело » Механізм Управління ризиків Кредитування оборотніх коштів підпріємств


Реферат Механізм Управління ризиків Кредитування оборотніх коштів підпріємств

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>МІНІСТЕРСТВОосвіти й НАУКИ УКРАЇНИ

>КИЇВСЬКИЙНАЦІОНАЛЬНИЙУНІВЕРСИТЕТ

>ТЕХНОЛОГІЙ ТАДИЗАЙНУ

 

>КуліничІринаМиколаївна

>УДК 330.131.7:336.71

 

>МЕХАНІЗМУПРАВЛІННЯРИЗИКАМИКРЕДИТУВАННЯОБОРОТНИХКОШТІВПІДПРИЄМСТВ

(НАПРИКЛАДІЛЕГКОЇПРОМИСЛОВОСТІ)

 

>Спеціальність 08.00.04 -Економіка тауправлінняпідприємствами

(легкапромисловість)

>Авторефератдисертації наздобуттянауковогоступеня

кандидатаекономічних наук

>Київ - 2008


>Дисертацієюєрукопис.

>Роботавиконана вКиївськомунаціональномууніверситетітехнологій та дизайнуМіністерстваосвіти й науки України

>Науковийкерівник: докторекономічних наук,професор,заслуженийдіяч науки йтехніки України >Єрмошенко МиколаМиколайович, вищих навчальних закладів "Національнаакадеміяуправління", проректор ізнаукової роботи,завідувачкафедри маркетингу йпідприємництва

>Офіційніопоненти: докторекономічних наук,професор Гончарова НаталюПетрівна, Київськийнаціональнийекономічнийуніверситетімені Вадима Гетьмана,професоркафедриекономіки підприємства

кандидатекономічних наук Маслова НаталюОлександрівна, Київськийнаціональнийторговельно-економічнийуніверситетМіністерстваосвіти й науки України, доценткафедрибанківської справ

>Захиствідбудеться “25” >березня 2008 р. про 14 >годині назасіданніспеціалізованоївченої заради Д 26.102.05Київськогонаціональногоуніверситетутехнологій та дизайнуМіністерстваосвіти й науки Україні заадресою: 01011, м.Київ,вул.Немировича-Данченка, 2, 3 поверх, залзасідань.

Здисертацією можнаознайомитись убібліотеціКиївськогонаціональногоуніверситетутехнологій та дизайнуМіністерстваосвіти й науки України заадресою: 01011, м.Київ,вул.Немировича-Данченка, 2.

>Авторефератрозісланий 23 лютого 2008 р.

>Вченийсекретарспеціалізованоївченої зарадиІ.О. Тарасенко

 


>ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАРОБОТИ

 

>Актуальність тимидослідження. Усучаснійекономіцізначеннябанківськогокредитуваннявийшло далеко за межівинятковогрошовихвідносин, безньогонеможливараціональна іефективна організаціягосподарськоїдіяльності напідприємствах, у томучислі, улегкоїпромисловості. На тому годинунаданнякредитівє длябанківдоситьризикованоюоперацією.

Уумовахекономікиперехідного типузростаєймовірністьнегативнихнаслідківуправлінськихпомилок упроцесікредитуванняоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості.Неадекватнаоцінка банками кредитногоризикуможеспричинити із одного боцівиникненнякризовихявищ удіяльностібанківськоїсистеми, а ізіншого –значнозменшитирозмірикредитування, щоприведезгодом дозниженнятемпіврозвиткугалузейекономіки, у томучислі, йлегкоїпромисловості.

>Тобто, одним ізосновнихчинниківстабільногорозвиткупідприємств йбанківстаєнаявність й ефективногофункціонуваннямеханізмууправліннякредитнимиризиками.

У 2006 р.Міністерствомпромислової політики УкраїнирозробленоКонцепцію державноїцільовоїпрограмирозвиткулегкоїпромисловості наперіод до 2011 р., котрапередбачаєреалізаціюзаходів,спрямованих наподоланнянегативноїдинаміки іподальшийрозвитокгалузі.Плануєтьсязалученнякоштів не лише державного,місцевихбюджетів йвласнихкоштівпідприємств, але й ікредитівкомерційнихбанків.

>Теоретичним йметодологічним аспектамуправлінняризикамикредитуванняприсвяченочималонауковихдосліджень йпублікацій.Значнийвнесок установлення ірозвитокметодівідентифікації,оцінки,аналізууправлінняризикамизробилиГ.Н.Белоглазова, А.В.Бєляков,Е.Дж. Долан, Р.Котлер,К.Д. Кемпбелл,О.И.Лаврушин, О.М.Морсман мовляв., А.М.Полард, Є. Рід, П.С. Роуз, В. Г. Севрук, Ю.О. Соколов таінші.Різноманітніпроблемиоцінки,аналізу,управлінняризикамикредитування як длябанків, то й дляпідприємств,розглядаються в роботів українськихучених, асаме: І. Бланка, У.Вітлінського, А. Герасимовича, І.Гіленка, М.Гончарової, М.Єрмошенка, Про.Кириченка, М.Маслової, У.Міщенка, Л.Примостки, Л. Романенка таінших.

Однакдеякі запитаннятеоретичного характеру,зокрема,особливостіоцінкиризикукредитуванняоборотнихкоштів підприємства,способиуправління ними ізурахуваннямситуації, щосклалася увітчизнянійекономіці, атакожстворення іфункціонуваннямеханізмууправлінняризикамикредитування внауково-методичномувідношеннієнедостатньорозробленими і нецілкомдоведеними дорівня практичногозастосування. Усівищевикладене іобумовиловибір тимидослідження,їїтеоретичне іприкладнезначення.

>Зв'язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами.

>Основнірезультати,теоретичніположення івисновкипроведеногодослідження буливикористані привиконаннінауково-дослідної роботи, проведеною уКиївськомунаціональномууніверситетітехнологій й дизайну МОН України, асаме “>Проблемирозвиткупромисловихпідприємств наінноваційних засідках” (номер державноїреєстрації0105U007596, 2005рік). Привиконанні роботидисертант бравшибезпосередню доля врозробціпідходу дооцінкикредитоспроможності підприємства ізвикористаннямуточненихкоефіцієнтівліквідності, щосприяє болееточнійоцінціфінансовогопотенціалупозичальника.

Мета і заподіяннядослідження. >Метоюдослідженняєрозробкатеоретико-методологічних основудосконаленнямеханізмууправлінняризиками,притаманнимибанківськійдіяльності прикредитуванніпідприємствлегкоїпромисловості.

Длядосягненнязазначеної мети булипоставлені тавирішувалисьтакі заподіяння:

-    >узагальнити >теоретико-методологічніпідходи дорозкриттясутностіпоняття “>ризиккредитування” як для банку, так і для підприємства;

-    >виявити >ризикоутворюючічинники заспільнимризикомкредитування банкамиоборотнихкоштів підприємства;

-    >виявити >видиризиків, котріформуються вбанківськійдіяльності йвиникають у зв'язку зкредитуваннямоборотнихкоштівпідприємств;

-    >визначити >формиуправлінняризиками, котрієхарактерними для українськихпідприємств йбанків упроцесікредитування нимипідприємствлегкоїпромисловості;

-    >виявити напрямипідвищенняефективностіпроведених напідприємствах й в російських банках процедурконтролінгукредитнихризиків;

-    >обґрунтувати >положеннящодорегулюванняліквідності у межахпроцесууправління активами іпасивами;

-    >виявити заподійнизькоїчасткикредитуванняпідприємствлегкоїпромисловості взагальномуобсязікредитів,виданих загалузямиекономіки;

-    >позначити напрямивдосконаленняризик-менеджменту у трилітрові банки й напідприємствах;

-    >з’ясувати >шляхипідвищенняточностірозрахункупоказниківплатоспроможності дляоцінкикредитоспроможності підприємства;

-    >розробити >направленнярозвиткукредитуванняпідприємствлегкоїпромисловості якбагатоступінчастогопоетапногопроцесу, ізрозмежуванням зрозуміти “>ризиккредитноїпослуги” і “>ризикпідприємства-позичальника”.

>Об'єктомдослідження >єекономічнівідносиниміжпідприємствамилегкоїпромисловості ікомерційними банками упроцесікредитуванняоборотнихкоштів.

Предметомдослідження >ємеханізмуправлінняекономічнимиризиками,пов'язаними зкредитуванням банкамиоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості.

>Методидослідження. >Теоретико-методологічну основудисертаційної роботипредставляєсукупністьпринципів,загальнонаукових йспеціальнихметодів йприйомівнауковогодослідження,використання якіобумовленепоставленими вроботінауковимизавданнями. Упроцесідослідження длявирішенняпоставленихзавданьвикористовувалисяметодианалізу і синтезу (прививченні окремихпоказниківдіяльностіпідприємствлегкоїпромисловості табанків України);системно-структурний йбагатофакторнийаналіз (упроцесісистематизаціїметодівоцінкиризику,вивченніособливостейуправлінняризиками вбанківській йвиробничійдіяльності);методифінансово-економічногоаналізу (>визначеннякредитоспроможностіпідприємств);виміри іпорівняння (придослідженніосновнихпоказниківдіяльностіпідприємствлегкоїпромисловості);графічногоподанняінформації (придослідженнідинамікипоказниківвимогбанків по кредити).

>Інформаційно-аналітичну базудослідженнясклализаконодавчі інормативно-правовіакти України,Міністерствапромислової політики України,Національного банку України,матеріалистатистичноїзвітностікомерційнихбанків йпідприємствлегкоїпромисловості;періодичнівидання,науковіконференції йресурсимережі Internet.

>Наукова новизнаотриманихрезультатів >визначаєтьсявнеском автора увирішення актуальногонаукового заподіяннящодо розробкинауково-методичних основуправліннякредитнимиризикамипідприємств йбанків іполягає внаступному:

>вперше:

-розробленомеханізмуправлінняризикамикредитуваннякомерційними банкамиоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості,якийбазується нарозмежуванніризикукредитноїпослуги банку іризикубезпосередньо самогопідприємства-позичальника, що навідміну відіснуючихмеханізмів дозволитиоб'єктивнооцінитикредитоспроможність підприємства івиявитичинникиризику,пов'язані ізоб'єктомкредитування;

-науковообґрунтованометодичнірекомендаціїщодозниження кредитногоризикукомерційного банку наосновіреалізаціїпревентивних йкомпенсаційнихзаходів, щодозволяє наранньомуетапівиявлятипроблемнібанківськікредитипідприємствам,знижуватинегативнінаслідкивиникненняненадійнихджерелпогашенняборгу;

>вдосконалено:

-визначенняекономічногозмістукатегорій: „>банківськийризик”, „>спільнийризиккредитування банку та підприємства”;

- склад йзмістфункційфінансового менеджменту банку імеханізмів їхньогореалізації черезоб'єднання уфункціюуправління активами іпасивамизавдань ізуправлінняліквідністю іуправліннябанківськимиризиками,чимдосягаєтьсяоптимізаціявартостіактивів йпасивів іполіпшення (чизбереження)рентабельності вумовахможливихризиків умайбутньому;

здобулиподальшогорозвитку:

-методиоцінкифінансовогопотенціалупідприємства-позичальника шляхомуточненняпоказниківплатоспроможності, щонадаєможливість банкуоб'єктивновизначитиобсягкредитнихресурсів дляпідприємства-позичальника;

-методичнийпідхід дозниженняризиківкредитування зарахунокорганізаціїсистемивзаємин банку ізпідприємством-позичальником увиглядіпоетапногопроцесу,якийохоплює весьперіодкредитнихвідносин, що дозволитивчасноаналізуватиумовикомерційноїдіяльностіпозичальника ірівень менеджментукредитнимризиком.

>Практичнезначенняодержанихрезультатівдисертаційногодослідження.Розроблениймеханізмполягає до того, що йоготеоретичніположеннядоведені дорівняузагальнення,конкретних методик йпрактичнихрекомендаційщодомеханізмууправлінняризиками, котрі можнавикористати вроботікредитнихвідділівкомерційнихбанків,фінансових,аналітичних йекономічнихвідділівпідприємствлегкоїпромисловості приобґрунтуванніодержанняпозичок, припроведеннімоніторингукредитів, прирозрахункупоказниківплатоспроможностіпідприємств-позичальників.

>Використання окремихелементівмеханізму було бзастосовано вСевастопольськійфілії ВАТ “>ВТБ-Банк” приорганізації кредитногопроцесу (>довідка № 1117 від 23.08.2007 р.).Запропоновані напрямизниженняризиківкредитуванняоборотнихкоштіввикористані удіяльності ЗАТ “>Швейна фабрикаіменіНіниОнілової” (довідка № 213 від 02.07.2007 р.).

>Результатидисертаційногодослідженнявикористовуються внавчальномупроцесі на кафедрахекономіки йуправлінняЧорноморськоїфілії МДУ ім. М. В. Ломоносова привикладеннікурсів “>Фінансовий менеджмент”, “>Фінансовийаналіз”, “>Банкрутство ісанаціяпідприємств” (>довідка № 278 від 25.10.2007).

>Особистийвнесокздобувача.Сформульовані вдисертаційнійроботінауковірезультати,висновки,рекомендації іпропозиції належатиособистоавторові йє йогонауковоюрозробкою.

>Дисертаціяєсамостійновиконаноюкваліфікаційноюроботою, Якаміститьноверішення конкретногонаукового заподіяння – розробкимеханізмууправлінняризикамикредитування банкамиоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості.

>Науковірезультати, котрівиносяться на захист,отримані авторомособисто івідображені вопублікованихпрацях.

>Апробаціярезультатівдисертації.Основніположення івисновкидисертаційної роботиоприлюднені автором наконференціях йсемінарах:Всеукраїнськійнауково-практичнійконференціїмолодихвчених,аспірантів йстудентів “>Проблемипідвищенняефективностідіяльностіпідприємств усучаснихумовах” (Севастополь, 2005 р.);Всеукраїнськійнауково-практичнійконференціїмолодихвчених,аспірантів йстудентів “>Проблемипідвищенняефективностідіяльностіпідприємств усучаснихумовах” (Севастополь, 2007 р.);Всеукраїнськійнауково-практичнійконференції “>Проблеми іперспективирозвиткубанківськоїсистеми України” (>Суми, 2006 р.);Міжнароднійнауковійконференціїстудентів,аспірантів,молодихучених “Ломоносов – 2007” (Севастополь, 2007 р.).

>Публікації. >Основніположення інайважливішірезультатидисертаційної роботиопубліковані у 9одноосібнихпрацях, до тогочислі – 6 унауковихфаховихвиданнях.Загальнийобсягматеріалу, щоналежитьособисто автору,становить 2,61друк.арк., у томучислі унауковихвиданнях 2,11друк.арк.

Структура тазмістдисертації. >Дисертаціяскладаєтьсязівступу,трьохрозділів, 9підрозділів, з висновками,додатків, спискувикористанихджерел.Загальнийобсягдисертаціїскладає 178сторінок, роботамістить 13рисунків, 7таблиць, 2додатки – на 3сторінках, списоквикористанихджерел з 155найменуваньвикладено на13сторінках.


>ОСНОВНийзмістДИСЕРТАЦІЙНОЇРОБОТИ

 

У >вступі >визначаєтьсяактуальність тими, предмет,об'єкт, позначка, заподіяння,методи іінформаційна основадослідження;зазначенозв'язок роботи ізнауковимипрограмами, планами, темами;визначенонаукову новизну іпрактичнезначенняотриманихрезультатів.

Упершомурозділідисертації „>Теоретичніосновиуправлінняризикамикредитування банкамипідприємств”розкриваєтьсясутністькатегорії “>ризик”, “>банківськийризик”, “>спільнийризиккредитуванняпідприємств йбанків”,підходи, котрііснують унауковійлітературі довизначенняцієїкатегорії,розглядаютьсяформи,методи іфункціїуправлінняспільнимиризикамикредитуванняпідприємств, атакожметодиоцінкирівняекономічнихризиківпідприємств йкомерційнихбанків.

>Спільнийризиккредитування, якімовірніснакатегорія,передбачаєврахування такихвипадків:

-ризик –цеподії ізнегативниминаслідками:грошовізбитки,втратаресурсів,недоодержанняочікуваногоприбутку;

-ризик –цеподія, щоможевідбутися чи невідбутися;

-ризик –цемірарозсіювання (>дисперсії)отриманих урезультатімножинного прогнозуоціночнихпоказників (>прибуток,рентабельність тощо)розглянутогорішення.

Привизначенніспільногоризикупідприємств йбанків, якекономічноїкатегорії, щопов'язана зкредитуваннямоборотнихкоштівпершихпропонуєтьсярозрізнятитакіситуації:

-можливістьвідхиленняфактичного результату (>показників)діяльності підприємства відочікуваного;

-загрозавтрати контролю надвеличиноюдоходів (>видатків) уходіреалізації проекту (>бізнес-операції).

Отже, подспільнимризикомкредитування якекономічноюкатегорієюдоцільнорозумітивартісневираженняможливоїподії, амірою йогопоявиєймовірність чипохідні віднеї характеристики –дисперсія,середнєквадратичневідхилення,варіація тощо.

>Наведеніпоняттяризику вроботіузгоджені ізконкретними видамидіяльності, якпідприємницької, то йбанківської. Так,особливогозначеннянабуваютьризики, котрівиникають удіяльності банку, коли смердоті,кредитуючиекономіку,виступаютьпосередниками вперерозподілікапіталу,істотнопідвищуютьзагальнуефективністьпромисловоговиробництва,сприяють зростаннюпродуктивностісуспільної роботи ірозвиткуекономіки вцілому.

Уумовах, коли банкиризикують не лишевласними, але й ізапозиченимикоштами, уразіневдачівтративиникають в банку, але й і уклієнтів-підприємств.Подібнаситуаціяпровокуєкризи, котріспричиняютьчисленніфінансовівтрати уобохучасників кредитногопроцесу,пов'язанихміж собоюланцюжкомгрошово-кредитнихвідносин.

Упроцесідисертаційногодослідженнявиявлено, щоособливістьризикукредитуванняполягає до того, щовін,відображаючипроцесивиробництва таобігусуспільного продукту,проявляється як у сферіобміну, так і уплатіжномуобороті.

Ос-кількикількістьбанківськихустанов,виключених ізДержавногореєструбанків, чибанків, котріперебувають устадіїліквідації, незменшується, можназробитивисновок, щочинніспособирозпізнавання,оцінки іуправлінняризикамище неєефективними.

Спектрризиків, котрівластивівітчизняним банкам, іпов'язані із нимипроцесикредитування підприємства,рекомендуєтьсягрупувати запевнимиознаками:

-чинники, щоспричиняютьризики (>зовнішніризики –політичні,економічні,соціальні,інші);внутрішніризики –пов'язані із активами чипасивами банку, ізякістюуправління іреалізацієюфінансовихпослуг).

-ступінь забезпеченнястійкогорозвитку підприємства і банку (>ризиквтратиліквідності,ризиквтратиконкурентоспроможності).

- характербанківськихпродуктів (>кредитнийризик,процентнийризик,валютнийризик).

- масштаб діїризику – >ризик,якийвиходить відгрупиопераційпевного виду (>сукупнийризик),ризик від окремихоперацій ізпевнимклієнтом (>індивідуальнийризик),спільнийризиккредитування банкамипідприємств.

- величинаризику (>високіризики,середніризики,низькіризики).

>Світовийдосвідзасвідчує, щокредитніоперації –найбільшприбутковастаттябанківськогобізнесу, але й разом із тім йнайбільшризикована череззначне числочинників, щовпливають й на діяльність банку, й на діяльність підприємства.

Уроботівиявленнінаступнічинники заспільнимризикомкредитування банкамиоборотнихкоштів на макро- тамікрорівні (табл. 1).

>Таблиця 1

Складризикоутворюючихчинників заспільнимризикомкредитування банкамиоборотнихкоштівпідприємств*

>Макроекономічнічинники >Мікроекономічнічинники

>Загальний станекономіки країни:рівеньінфляції,темпи зростанню ВВП,дефіцит бюджету тощо.

>Активністьгрошово-кредитної політики НБУ,застосовувані нимінструменти іметоди.

>Регіональніособливостіфункціонування підприємства і банку.

>Рівеньконкуренції на товарному і кредитному ринках.

>Рівеньцін набанківськіпродукти іпослуги, атакожцін натовари.

>Попит на кредит із боціпідприємств

>Якістькредитної політики банкувідноснопідприємств.

>Кредитнийпотенціал банку.

>Стабільністьдепозитноїбази.

Складпідприємницькоїклієнтури банку.

>Якість кредитного портфеля.

>Забезпеченняпозичок.

>Цінова політика банкувідноснокредитуванняпідприємств.

Рівеньризикованості іприбутковості окремихвидівпозичок.

>Обмеженістьінформаційного потоку відпідприємств прикредитуванні.

>Професійнапідготовленість,кваліфікація ідосвід персоналу банку і підприємства.

*узагальнено автором заданимиНаціонального банку України.


Напідставістатистичнихматеріалівкомерційнихбанків йаналітичнихданихНаціонального банку Україниузагальненіметодиуправлінняризикамикредитуванняоборотнихкоштів, щовикористовуються банками (табл. 2).

>Таблиця 2

>Методиуправліннякредитнимризиком*

>Методиуправління >Змістметодів
>Диференціаціяпозичальників >Оцінкакредитоспроможності підприємства;визначення умівкредитування,виходячи із його рейтингу
>Диверсифікованістькредитнихвкладень >Застосування напрактицірізнихоб'єктів й формкредитування;комбінуваннядрібних й великихпозичок;створенняфілій длязниженнятериторіального ігалузевогоризиків;збалансування кредитного портфелю за рядками тощо
>Обмеженняризиків >Застосуваннялімітівобсягу великихкредитнихвкладень, котріприпадають наодиницювласнихкоштів банку.Лімітуванняобсягівкредитування одногопозичальника, окремихгалузей.Лімітуванняобсягівкредитування для великихпозичальників.Управлінняпроблемними кредитами.
>Хеджуванняризиків >Проведеннязабалансовихоперацій ізпохіднимифінансовимиінструментами
>Розподілризиків >Співробітництво ізіншими банками заспільнимкредитуванням великихпроектів йпідприємств

*узагальнено автором заданимиНаціонального банку України.

За результатамипроведеногодослідження буливизначенінаступніефективніформиуправліннябанківськимиризиками:

1.Запобіганняризику (>попереднєвивчення шкірного видуризику івживаннязаходів, щопопереджаютьподії, котріведуть довиникненнявтрат).

2.Відхиленняризику (>відмова відвидівдіяльності, ізризиками які банк незможеефективносправлятися).

3.Скороченнявеличинипотенційнихвтрат (>встановленняабсолютнихлімітів наактиви подризиком (>наприклад, банки активнопрактикуютьвстановленнялімітів нафінансовіфонди, умежах якімає правооперуватикоженспівробітник чипідрозділ).

4. Передачаризикупрофесійномустраховикові.

5.Фінансовіінструментихеджуванняризиків (>оптимізаціядосягненняцілей шляхомздійсненняспецифічнихоперацій зціннимипаперами).

>Ефективним формамуправлінняризиками, як нарівніпідприємств, то йбанків,адекватнінаступніосновніфункції:

-аналізрізнихаспектівфінансовоїдіяльності підприємства і банку. Упроцесіреалізаціїцієїфункції як напідприємстві, то й в банку,проводятьсяекспрес-аналіз йпоглибленийаналіз:фінансовихоперацій,угод,діяльності окремихпідрозділів,результатівфінансовоїдіяльності підприємства і банку вцілому і урозрізі окремихїїнапрямків;

-плануваннядіяльності заосновними напрямами.Реалізаціяцієїфункціїпов'язана ізрозробкоюсистемипланів йоперативнихбюджетів заосновними напрямамизахисту підприємства і банку відможливихфінансовихзагроззовнішнього івнутрішнього характеру, котразабезпечуєнейтралізаціюідентифікованихризиків.Основою такогоплануванняєрозробленастратегіяфінансовогоризик-менеджменту,котравимагаєконкретизації накожномуетапі йогорозвитку;

- контролю надреалізацієюприйнятихризиковихрішень.Реалізаціяцієїфункціїуправлінняризикамикредитуванняпов'язаназіствореннямвідповідних системвнутрішнього контролю,поділомконтрольних обовязків окремих служб йризик-менеджерів,визначеннямсистемиконтрольованихпоказників йконтрольнихперіодів,оперативнимреагуванням нарезультатиздійснюваного контролю.

>Оцінкуризикурекомендуєтьсяздійснювати наосновівикористанняпрямих йнепрямихпоказників. Уроботіпрямимипоказникамиризикуобранііндекси зростаннюосновнихекономічнихпараметрів (>наприклад, величина чистогоприбутку).Непряміпоказникиризикупропонуєтьсявикористовувати у томувипадку, колинеможливоодержатизначенняпрямихпоказників чи дляперевіркивірогідностізначеньпрямихпоказників.Розрахунки ізвизначеннярівняризикукредитування банкамипідприємствдоситьтрудомісткі унаслідок, із одного боці,нестабільностічинниківризику, а ізіншого боці –складностіформалізаціїрезультатівдіяльності.

У іншомурозділі „>Становленнямеханізмууправлінняризиками впроцесікредитуванняпідприємствлегкоїпромисловості” проведеноаналізметодівпланування, контролю,попередженняекономічнихризиків,розкритоосновніелементисистемирегулювання інаглядубанківськоїдіяльності упопередженнівласнихризиків таризиківпідприємств,проаналізованоспособидіагностикикредитуванняпідприємствлегкоїпромисловості вконтекстіпопередженняризиків.

>Найбільшістотним засвоїминаслідками для підприємства і банкуєкредитнийризик, але й, Незважаючи наце, згіднорічнимзвітамНаціонального банку України,рік урікзбільшуєтьсяобсягкоштів, котрінаправляються накредитуванняфізичних йюридичнихосіб (рис. 1).

>Власне фактвиникнення кредитногоризикувимагаєвідшкодуванняреальнихфінансовихвтрат банку.Списаннязбитків закредитнимиопераціямиздійснюєтьсякомерційними банками зарахунокрезервів наможливівтрати запозичками, котрістворюються нарегулярнійоснові впроцесіоцінкиякості шкірного конкретного кредиту.

Складмакроекономічнихчинників, котрівпливають навиникненнякредитнихризиків, атакожзначимість кредитногоризику дляекономіки вцілому,вказують тих, що проблема кредитногоризикувиходить замежідіяльностікомерційнихбанків йвизначає характервзаємин ізпідприємствами-клієнтами. Томууправліннякредитнимризиком із боцікомерційнихбанків –целишечастиназагальногопроцесу, доякогонеобхіднозалучати йклієнта-підприємство.Протягомтривалогоперіоду укра-їнські банкизберігаютьтенденціюнарощуваннявеличинипроблемних (>прострочених йсумнівних)кредитів (табл. 3).


>Таблиця 3

>Кредити, наданіі банками врізнігалузіекономіки України йвіднесені докатегоріїпроблемних*

Дата Сумазаборгованості, млн. грн.
01.01.2002 1863
01.01.2003 2113
01.01.2004 2500
01.01.2005 3145
01.01.2006 3379
01.01.2007 4456

*розроблено заданимиНаціонального банку України.

>Така жтенденціязберігається прикредитуванніпідприємствлегкоїпромисловості, котрамаєпотужнийпотенціал. Цебагатогалузевий комплекс ізвиробництватоварів народногоспоживання,який на 01.01.2007забезпечивблизько 150 тис.робочих місць на более як 4 тис.підприємствах.

>Практично усі підприємствалегкоїпромисловостіприватизовано (підприємства державноїформивласностістановлять менше 1%).Протягом 1999-2004 рр.галузьпрацювала ізпозитивними темпамивиробництва,створювалосявраження, що в основному, кризові,обумовлену переходомекономіки доринковихвідносин,подолано.

Так,прирістіндексіввиробництвапродукції 2004-го р. допопереднього рокустановив 13,6%. Алі із 2005 р.зростання угалузісповільнився і за 2005 р.становилоусього 0,3%. У 2006 р.спостерігалосьзниженняобсягівпродукції на 1,9% порівняно із 2005 фатальністю.

Уроботівиявленонаступні заподійнегативноїдинамікивиробництва угалузі:

-відсутністьцілісної державної політикищодоконсолідаціїкоштів бюджету,власнихкоштівпідприємств,кредитів йзалученихінвестицій ізметоюрозвиткулегкоїпромисловості;

-високі ставкикредитуванняоборотнихкоштівпідприємств;

-відсутністьзагального доступу додовгостроковихкредитів нарозвиток;

-різкескороченнясировинноїбази іповна залежністьтекстильноїпромисловості відімпортованоїсировини;

-значначасткаімпортованихтоварівлегкоїпромисловості ввозитися зазаниженоюмитноювартістю чиконтрабандою,створюючинесумліннуконкуренцію наринку;недостатнякупівельнаспроможність населення;високасобівартістьвітчизнянихтоварівлегкоїпромисловості;

-відсутністьпривабливих умівзалученняінвесторів длядинамічногорозвиткулегкоїпромисловості;

- убільшостіприватизованихпідприємствлегкоїпромисловостівідсутнійефективнийвласник,який бівласнимикоштамивідповідав зарезультати роботипідприємств, тому понадполовинипідприємств із нихєзбитковими;

-низьказаробітна плата вгалузі,зниженняприпливумолодихкадрів на підприємствалегкоїпромисловості.

>Зазначені заподійсформувалиставленнякомерційнихбанків допідприємствлегкоїпромисловості як додоситьненадійнихпозичальників. ЦепідтверджуєтьсястатистичнимипоказникамиНаціонального банку України, котрісвідчать пронезначніобсягикредитуванняцієїгалузі (табл. 4).

>Вдосконаленнямеханізмууправлінняризикамиобумовлюєвимоги доорганізації кредитногопроцесу над банку, але й і напідприємстві. Уроботі подорганізацією кредитногопроцесурозуміютьсяетапитехніка ітехнологіякредитування длядотриманнязаконодавчих нормбанківськоїдіяльності ізметоюзниження кредитногоризику іодержаннядостатньогоприбутку відкредитної догоди, апідприємств –обґрунтуванняефективностізалученняпозиковихкоштів.Процескредитуваннярозділено накількаетапів,реалізація шкірного із яківпливає наформуванняякісних характеристик кредиту івизначаєступінь йогонадійності іприбутковості для банку іефективності для підприємства.


>Таблиця 4

>Вимогибанків по кредити,наданимипідприємствамлегкоїпромисловості України станом на 01.01.2007*

>Видиекономічноїдіяльності Сума кредиту У томучислі Ззагальноїсумикредитів
унаціональнійвалюті віноземнійвалюті** >Простроченікредити >Сумнівнікредити
>Усього у томучислі >Усього у томучислі
унаціональнійвалюті віноземнійвалюті** унаціональнійвалюті віноземнійвалюті**
1.Текстильневиробництво
в млн. грн. 519 148 371 8 7 1 18 10 8
в % допідсумку 43 27 58 73 78 50 88 71 100
2.Виробництвоодягу,хутра,виробів ізхутра
в млн. грн. 299 161 138 2 2 0 3 3 0
в % допідсумку 24 30 21 18 22 - 9 21 -
3.Виробництвошкіри,виробівзішкіри ішкірянихматеріалів
в млн. грн. 415 237 138 1 0 1 1 1 0
в % допідсумку 33 43 21 9 - 50 3 8 -
Разом, млн. грн. 1233 546 647 11 9 2 22 14 8

*розроблено заданимиНаціонального банку України.

**уперерахунку нанаціональну валюту.

>Вітчизнянікомерційні банки у кредитномупроцесівиділяють, як правило, дваетапи – до і послевидачі кредиту.Зарубіжні банкирозбивають процескредитування втричіетапи:оглядринку ікредитнийаналіз;виконаннякредитування іуправління ним;перевірка кредиту. Уроботізапропонованозазначеніетапи длякомерційнихбанківдоповнитиетапами: 1)розробкастратегіїкредитнихоперацій й 2)оперативнийкредитниймоніторинг, апідприємств – 1)резервуваннякоштів длясвоєчаснихрозрахунків по кредити навипадокнепередбаченихобставин й 2)обґрунтуваннядоцільностізалученняпозиковихкоштів,оскільки впротилежномувипадкузбиткиєнеминучими,їхня величина якщозростатизізбільшеннямсуми кредиту і рядоккористування ним.

Утретьомурозділі „>Підвищенняефективностіуправлінняризикамикредитування банкамиоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості”обґрунтовано напрямивдосконаленнямеханізмуризик-менеджменту в російських банках уконтекстізниженнякредитнихризиківпідприємств,розвитокметодівоцінкикредитнихризиківпідприємств йбанків,запропонованошляхизниженняризиківкредитування банкамипідприємствлегкоїпромисловості.

>Підвищеннюефективностіреалізаціїфункціївнутрішнього контролюризиківкредитуваннясприяєвпровадження в російських банках й напідприємствахефективноїкомплексноїкеруючоїсистеми, що здобуланазву ">контролінг" якзасіб активногозапобіганнякризовимситуаціям, якіпризводять добанкрутствапідприємств. Принципомцієїконцепції подназвою ">управління завідхиленнями"єоперативнепорівнянняосновнихпланових (>нормативних) йфактичнихпоказників ізметоювиявленнявідхиленьміж ними івизначеннявзаємозв'язку івзаємозалежностіцихвідхилень зметоювпливу наключовічинникинормалізаціїфінансово-господарськоїдіяльностіпідприємств.

Уроботіпропонуєтьсявведення в практикудіяльностівітчизнянихпідприємств йкомерційнихбанківконтролінгу дляпревентивноїпроцедури, що якщосприятивиявленнюпроблемнихкредитів наранніхетапах кредитногопроцесу.

>Рекомендуєтьсянаступна системаконтролінгу, Якавключаєтакі блоки:визначенняоб'єктуконтролінгу (>видикредитів); системаконтрольованихпоказників;моніторингпоказників.Ґрунтуючись наданихконтролінгудоцільнорегулюватиступінь кредитногоризику,використовуючирізніметоди:диверсифікованістьоперацій ізурахуванням чинникуризику, контролю надякістю кредитного портфеля,встановленнявідсотків за кредит ізурахуваннямризику тощо.Тобто,контролінгстаєтакожмеханізмом оперативного контролю зацільовимвикористаннямкредитів,повнотою ісвоєчасністю його Повернення банку.

>Одночаснездійснення банкамиактивних йпасивнихопераційстворюєдодатковічинникиризику, щовимагаєособливогопідходу дообмеженняїхньоговпливу іоб'єднання уфункціюуправління активами іпасивамизавдань ізуправлінняліквідністю ібанківськимиризиками. Приуправлінніризиками у межах єдиноїсистемиуправління активами іпасивамидосягаєтьсяосновна позначка –оптимізаціявартостіактивів йпасивів іпідвищення (чизбереження)рентабельності вумовахможливихризиків умайбутньому.

Уроботіз’ясовано, що убільшостівітчизнянихбанківрозробляютьсявласні методикиоцінкипозичальників наосновівикористаннямоделі, уякійутримуютьсянормативнізначенняпевнихпоказників (>платоспроможності,фінансовоїстабільності,рентабельності тощо).Банкамирозраховуються:

-коефіцієнтмиттєвоїліквідності як ставленнявисоколіквіднихактивів досумикороткостроковихзобов'язань (>оптимальнетеоретичнезначення 0,2);

-коефіцієнтпоточноїліквідності як ставленняліквіднихактивів досумикороткостроковихзобов'язань (>оптимальнетеоретичнезначення 0,5);

-коефіцієнтзагальноїліквідності як ставленняоборотнихактивів досумикороткостроковихзобов'язань (>оптимальнетеоретичнезначення 2).

При цьомупоказникиліквідностірозраховуються заданими балансу. Алінеобхідновідзначити, щоможливіситуації, коли величинаактивів накінецьзвітногоперіодуєневисокою, але йпротягом цогоперіоду сумаактивів (>наприклад,кошти вкасі підприємства, нарахунках у банках) бувзначною. У такомувипадкупоказникліквідності якщо нарочитозаниженим, й не якщовідображатиреальноїкартиниефективності роботи підприємства.

Дляусунення такихнедоліківпропонуєтьсявизначатизначеннякоефіцієнтівліквідності (>миттєвої,поточної,загальної) нелише станом на вухо року, а іздеталізацією на вушко шкірногомісяця, та наційосновірозраховуватисередньомісячнікоефіцієнтиліквідності заформулоюсередньоїхронологічноївеличини.

>Виходячи із того, що основу длявсьогопроцесукредитуваннястворюєкредитна політика, прирозробціякоїпідприємству і банкунеобхіднозабезпечуватиїївідповідністьнаступним принципам:

-обґрунтованенаданнякредитів, якузабезпечуєїхнюзворотність;

-цільовенаданнякредитівпідприємствам;

-розміщеннякоштів ізурахуваннямінтересівакціонерів й ізметоюзахистуінтересіввкладників;

-задоволення потреб товарного іфінансовогоринків у кредитах умежахділовоїактивності банку і підприємства.

>Наступнийнапрямок впідвищенніефективностіуправліннякредитнимризикомпотребуєрозмежування зрозуміти “>ризиккредитноїпослуги” й “>ризикпідприємства-позичальника”. Уроботі доведено, що проризиккредитноїпослугисвідчитьвиникненняпростроченихплатежів, потреба вдодатковомукредиті длязавершеннякредитованої догоди,неповнеосвоєннякредитноїлінії. Наризик підприємствавказує негативнаінформація пропозичальника й його діяльність,відмоваіншихбанків внаданнікредитів,банкрутстводочірніхфірм.Оцінка ступеняризикукредитноїпослуги проводитися за результатамианалізу порядкупогашенняборгу іджерелпогашення.Оцінкаступеняризику підприємстваздійснюється наосновівизначенняфінансовихкоефіцієнтів,зборуінформації ззовнішніхджерел,вивченнякредитноїісторії,аналізугрошовихпотоківпідприємства-позичальника.

>Основна позначкамеханізмууправлінняризикамикомерційного банку прикредитуванніоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості (>розроблено автором, рис. 2)полягає вдосягненніадекватноїоцінкифінансовогопотенціалупозичальника імінімізація кредитногоризику.

>Основні заподіяння такогомеханізму –визначеннястратегічнихнапрямківкредитування,оптимізація кредитного портфеля,оцінкаризикукредитування,оцінкаризикупідприємства-позичальника,визначенняшляхівзниженнянегативнихнаслідків,оперативниймоніторингобранихпоказників.

>Об'єктомуправління при цьомуєкредитніризики, асуб'єктамиуправліннявиступаютьпрацівники кредитного відділення банку, відділенняризик-менеджменту підприємства.

 


>ВИСНОВКИ

Удисертаційномудослідженнівикладенотеоретичнеузагальнення іноверішеннянауковоїпроблемиформуваннямеханізмууправлінняризикамикредитування банкамиоборотнихкоштівпідприємств (наприкладілегкоїпромисловості України).Виконанедослідженнянадаломожливістьзробититаківисновки:

1.Ризик –невід’ємнаскладовапідприємницькоїдіяльності, котрауможливлюєповну чичасткову втрачуресурсів,недоодержаннядоходів,появудодатковихвидатків.

>Ризикупіддаються і підприємства, іустановибанків.Істотнозростаєризик припроведеннікредитнихоперацій, у які йогопроявєрізним дляучасниківкредитної догоди. Банк, із одного боці,ризикує разом ізпідприємством-позичальником, а ізіншого – яксамостійнийсуб'єкт,якийпередаєзапозиченіресурси утимчасовекористування,тобторизик банкуподвоюється.

>Ризиккредитування –цеможливавтратаприбутку банком,вірогідністьвтратичасткиакціонерногокапіталувнаслідокнездатностіпозичальникапогашати іобслуговуватиборг (>виплачувативідсотки), для підприємстваризиккредитуваннятрансформується взагрозувтратиплатоспроможності іімовірністьнастаннябанкрутства.

2.Чинники, котріпризводять довиникненнюризиківкредитування (див. табл. 1),класифікують намакроекономічні (>загальний станекономіки,активністьгрошово-кредитної політикиНаціонального банку України тощо) ймікроекономічні (>якістькредитної політики банку,стабільністьдепозитноїбази,підготовленість йдосвід персоналу банку,конкурентоспроможність підприємства тощо).Такаподвійністьзначноускладнюєможливістьмінімізації негативноговпливукредитнихризиків. Увиглядіметодівзниженняризиківкредитуваннявітчизняними банкамивикористовуєтьсядиференціаціяпозичальників,диверсифікованістькредитів,обмеженняризиків.

3.Банківська діяльністьєвисокоризикованою, аосновними видамиризику длявітчизнянихкомерційнихбанківєвалютний,відсотковий,кредитнийризики,ризикліквідності,ризикнеплатоспроможності банку,ризикбанківськихзловживань,ризикструктурикапіталу.

Упроцесідослідженнявиявлено, щоособливістьризикукредитуванняполягає до того, щовін,відображаючипроцесивиробництва таобігусуспільного продукту,проявляється як у сферіобміну, так і уплатіжномуобороті.

4. Упроцесікредитуванняоборотнихкоштів длязниженняризикувикористовуються:запобіганняризику,відхиленняризику,скороченнявеличинипотенційнихвтрат, передачаризикупрофесійномустраховикові,фінансовіінструментихеджуванняризиків.

5.Запропоновано системуконтролінгу, Якавключаєтакі блоки:визначенняоб'єктуконтролінгу (>видикредитів); системаконтрольованихпоказників;моніторингпоказників.Ґрунтуючись наданихконтролінгудоцільнорегулюватиступінь кредитногоризику,використовуючирізніметоди:диверсифікованістьоперацій ізурахуванням чинникуризику, контролю надякістю кредитного портфеля,визначеннявідсотків за кредит ізурахуваннямризику тощо.Тобто,контролінгстаєтакожмеханізмом оперативного контролю зацільовимвикористаннямкредитів,повнотою ісвоєчасністю їхнього Повернення банку.

6.Одночаснездійснення банкамиактивних йпасивнихопераційстворюєдодатковічинникиризику, щовимагаєособливогопідходу дообмеженняїхньоговпливу іоб'єднання уфункціюуправління активами іпасивамизавдань ізуправлінняліквідністю ібанківськимиризиками. Приуправлінніризиками у межах єдиноїсистемиуправління активами іпасивамидосягаєтьсяосновна позначка –оптимізаціявартостіактивів йпасивів іпідвищення (чизбереження)рентабельності вумовахможливихризиків умайбутньому.

7.Кількістькредитнихресурсів,спрямованих векономікурік урікзбільшується, й разом ізцимзростаєкількістьпроблемнихкредитів. На 01.01.2007 рокуця сумасклалаблизько 4,5 млрд. грн., із нихзаборгованістьпідприємствлегкоїпромисловості –близько 33 млн., призагальнійсумівимог по кредити более ніж 1 млрд. грн.Успішнефункціонуванняпідприємствлегкоїпромисловостінеможливе беззалученнякредитнихресурсів. Алікомерційні банкирозглядаютьці підприємства якдоситьненадійнихпозичальників, щопідтверджуєтьсянезначноючасткоювиданихпідприємствамлегкоїпромисловостікредитів взагальномуобсязікоштів,спрямованих векономіку. Цесвідчить провідсутністьвзаємодії івзаєморозумінняміжпідприємствамилегкоїпромисловості ікомерційними банками.

8.Запропонованостворення івпровадження в практику роботибанків йпідприємствмеханізмууправлінняризикамикредитуванняоборотнихкоштівпідприємствлегкоїпромисловості,якийзабезпечуватимедостатнійрівенькредитнихресурсів дляпідприємств йзначноюміроюзменшитьнегативнийвпливбанківськихризиків.Механізмуправлінняскладається звзаємозалежнихелементів,серед якіпревентивні,компенсаційні заходь,оцінкаризикукредитування,оцінкакредитоспроможностіпозичальника. Центруправліннябанківськимризикомпереміщується напочатковустадіювзаємин зклієнтом.Перш ніжвидавати кредит, банкунеобхідновизначити, якцеузгоджується із йогокредитноюполітикою, ізпідсумкамиоцінкиризику напідставіінформації,отриманої відклієнта уформіанкети, пакетадокументів, необходимих длявирішення запитання прокредитування, наосновівідомостей,наявних у банку,отриманих відіншихкредитнихустанов,спеціальних агентств й служб.

9.Аналізплатоспроможностіпозичальникаєважливоюскладовоюпроцесукредитування.Переліккоефіцієнтів, щорекомендуютьсяметодикою,викладеною уПостановіНаціонального банку України від 6 июля 2000 р. №279доцільнодоповнитиуточненимикоефіцієнтамиліквідності, що дозволититочнішевизначитифінансове становищепозичальника.

10. Для забезпеченняцільовоговикористання ісвоєчасного Поверненнякредитів процесорганізаціїкредитуваннянеобхіднодоповнити такимиетапами:розробкастратегіїкредитнихоперацій таоперативнийкредитниймоніторинг.

>Наступнимнапрямком у сферіуправліннякредитнимризикомєрозмежування зрозуміти “>ризиккредитноїпослуги” і “>ризикпідприємства-позичальника”. Проризиккредитноїпослугисвідчитьвиникненняпростроченихплатежів, потреба вдодатковомукредиті длязавершеннякредитної догоди,неповнеосвоєннякредитноїлінії. Наризик підприємствавказує негативнаінформація пропозичальника й його діяльність,відмовикредитування із боцііншихбанків,банкрутстводочірніхфірм.Оцінка ступеняризикукредитноїпослуги проводитися послевивчення порядкупогашенняборгу,вивченняджерелпогашення йздійснюється наосновіфінансовихкоефіцієнтів,зборуінформації ззовнішніхджерел,вивченнякредитноїісторії,аналізу копійчаного потокупідприємства-позичальника.

>Впровадження в практикудіяльностікомерційнихбанків йпідприємствлегкоїпромисловостімеханізмууправлінняризикамикредитуванняоборотнихкоштів якщосприятипідвищеннюнадійностібанківськоїсистеми України,ефективнійроботіпідприємствлегкоїпромисловості,задоволенню потреб населення вякісних товарах,наповненню державного бюджету.

 


СПИСОКОПУБЛІКОВАНИХПРАЦЬ

 

Унауковихфаховихвиданнях:

1.КулiничІ.М.Опцiони якпохiднийфiнансовийiнструмент прикеруваннiфiнансовимиризиками //ВiсникКНУТД:Збiрникнаукових робот.– 2004.– №4. – З. 92-94.

2. Кулінич І.Н. Управління банківськими ризиками як засіб підвищення платоспроможності банку //Актуальнiпроблемиекономiки.– 2005.– №1. – З. 60-68.

3. Кулінич І.Н.Форфейтинговие операції як напрям використання валютних ресурсів банку //Актуальнiпроблемиекономiки.– 2005.– №9. – З. 58-64.

4. Кулінич І.Н. Управління ризиками як складовою елемент фінансового менеджменту кредитної організації //Проблеми йперспективирозвиткубанківськоїсистеми України:Збірникнауковихпраць. – Т. 16. –Суми:УАБС НБУ, 2006. – З. 230-233.

5. Кулінич І.Н. Підходи для оцінювання країнового ризику у діяльності комерційного банку //Актуальнiпроблемиекономiки.– 2006.– №>2.–С.22-26.

6. Кулінич І.Н. Управління ризиками як складова процесу управління банком //Проблеми йперспективирозвиткубанківськоїсистеми України:Збірникнауковихпраць. – Т. 19. –Суми:УАБС НБУ, 2007. – З. 349-351.

Уіншихвиданнях:

7. Кулінич І.Н. Удосконалення організації процесу управління ризиками комерційного банку // Проблеми та шляху підвищення

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація