Реферати українською » Банковское дело » Міжбанківській кредит


Реферат Міжбанківській кредит

>Вступ

Одним зджерелпоповненняресурсівкомерційного банкуєміжбанківський кредит.Кредитними ресурсамиторгуютьфінансовостійкікомерційні банки, в якізавждиєнадлишокресурсів.Ці банки дляодержанняприбуткупрагнутьрозміститивільніресурси в російських банках.Крімфінансовоївигоди,банки-кредиториодержуютьможливістьустановленняділовихпартнерськихстосунків. Банкомвигіднорозміщуватикредитніресурси в російських банках порівняно ізкредитуваннямсуб’єктівгосподарськоїдіяльності,оскільки банкивирізняютьсявищоюнадійністю.

>Банки-позичальникизалучаютьміжбанківський кредит длярозширеннясвоєїкредитноїдіяльності ізклієнтами, а й узв’язку ізнеобхідністюрегулюваннябанківськоїліквідності. У Україні узв’язку ізупровадженнямелектроннихрозрахунківміжбанківськекредитуванняздійснюється черезпряміконтактиміжбанком-позичальником й банком-кредитором надоговірнихумовах, начітковизначенийтермін. Приукладенні договору наміжбанківський кредитбанк-позичальник виненповідомити банку-кредиторузначеннясвоїхекономічнихнормативів (>платоспроможності,ліквідності).Купувати йпродаватикредитніресурсиможуть не лишекомерційні банки, а іїхнівідділення тафілії. Дляефективногорегулюваннягрошово-кредитнимринком,управлінняліквідністюбанківськоїсистеми,виконанняфункції кредитораостанньоїінстанції НБУзастосовуєтакімеханізмирефінансуваннякомерційнихбанків:проведенняоперацій навідкритомуринку;наданнястабілізаційного кредиту;здійсненнябіржових йпозабіржовихоперацій ізкупівлі й продаждержавнихціннихпаперів навідкритомуринку.

>МіжбанківськірозрахункирегламентуютьсяІнструкцією проміжбанківськірозрахунки в Україні,затвердженоюПостановоюПравління НБУ 27грудня 1999 р. № 621. Дляздійсненняміжбанківськихрозрахунків банкивстановлюютькореспондентськівідносини тавідкривають як одномукореспондентськірахунки.


1.Сутністьміжбанківськихкредитів йдепозитів

>Кредитна діяльністькомерційнихбанківневіддільна відоперацій наринкуміжбанківськихкредитів.Одержаннякредитів у трилітрові банкидаєможливістьпоповнюватибанківськікредитніресурси. Принадлишкуресурсів банкрозміщує їхнього наміжбанківськомуринку, принестачіресурсів банккупує їхнього наринку.Ринокміжбанківськихкредитівєважливоюскладовоюринкукредитнихресурсів.

>Надання іотриманнякредитівкомерційними банками наміжбанківськомуринкурегламентується Законом України "Про банки йбанківську діяльність",Цивільним кодексом України,нормативними актами НБУ, статутамикомерційнихбанків йкредитними договорами.Кредитнівідносиниміжкомерційними банкамивизначаються надоговірних засідках шляхомукладаннякредитнихдоговорів, котрімаютьпередбачати права тазобов'язаннясторін, ізналежнимоформленнямсправ заміжбанківськими кредитами.Наданняміжбанківськихкредитівмаєсупроводжуватисявідкриттямрахунківвідповідно до Планурахунківбухгалтерськогооблікукомерційнихбанків України.

Напрактицівикористовуютьсятакіосновнірізновидиміжбанківського кредиту:

— овердрафт закореспондентськимирахунками: навідповідномурахункуобліковуютьсясумидебетових (>кредитових)залишків накореспондентськихрахункахбанків накінецьопераційного дня;

—кредити овернайт, котрі наданіі (>отримані)іншим банкам: смердотінадаютьсяіншим банкам на рядків одногоопераційного дня.Цей видміжбанківського кредитувикористовується длязавершеннярозрахунків поточного дня;

—кошти, котрі наданіі (>отримані)іншим банкам заопераціямиРЕПО.Ціопераціїпов'язані ізкупівлею вониціннихпаперів напевнийперіод ізумовоюзворотного їхньоговикупу зазаздалегідьобумовленоюціною чи ізумовоюбезвідкличноїгарантіїпогашення уразі,якщо рядківопераціїРЕПОзбігається зстрокомпогашенняціннихпаперів.

>Комерційні банки якекономічнонезалежнікредитніінститутисамостійновстановлюютьрівеньвідсоткової ставки заміжбанківськими кредитамизалежно відпопиту тапропозиції наміжбанківськомуринку тарівняоблікової ставки.

НБУобмежуєрозмірнадання таотриманнякредитів наміжбанківськомуринку. Так,загальнийрозміротриманнякомерційними банкамиміжбанківськихкредитівобмежуєтьсядвократнимрозміромвласнихкоштів банку.Забороняється їхньогонадання таотриманнябанківськимиустановами (>філіями,управліннями,відділеннями тощо), котрі неєюридичними особами,крімвипадків, колицездійснюється задорученнямюридичної особини. НБУ,враховуючифінансовий стан окремихкомерційнихбанків,має правовстановлюватиіншіобмеженнящодозалучення танаданняміжбанківськихкредитів.Такіобмеженнянеобхідні,щоб недопуститинадмірного кредитного ">самообслуговування" банками один одного позареальнимпідключенням докредитнихвідносингосподарськихсуб'єктів (>товаровиробників).Крім того, переносити і заподіянняобмеженняможливостей дляодержання спекулятивногоприбутку наринкуміжбанківськихкредитів.

У Україніриноккредитнихресурсівфактичнорозділився надвічастини:внутрібанківський таміжбанківський. Уційситуаціївеликі банки ззначноюкількістюфілій сталистворювативласнівнутрібанківські ринки ізметою оптимальноговикористаннясвоїхнаявнихкредитнихресурсів.

>Важливезначеннямаютьміжбанківськідепозити, котрінадаються вмежахкореспондентськихвідносинміж банками. Частоміжбанківськідепозитивідіграють рольінструментаналагодження болеетісних йдовірливихкореспондентськихвідносинміж банками.Тимчасововільнікошти у банкувиникають черезвідсутністьнеобхідногопопиту нафінансовомуринку чиневигідністьрозміщеннякредитнихресурсівсередклієнтів.Найпоширенішітермінидепозитів – один, три йшістьмісяців,граничні – від дня до двох років.

>Іноді банкивикористовують усвоїйдіяльності такзванігарантійнідепозити.Вонивідкриваються навимогубанку-кредитора увипадку, коли уньогоіснуютьсумнівищодознеціненняактивів, чиєризикнеплатоспроможностіклієнта-позичальника.


2.Надання таоблікміжбанківськихкредитів

 

2.1Документи наоформленняміжбанківськихкредитів

Зметоюотриманняміжбанківського кредитубанк-позичальникподає банку-кредитору, як правило,такідокументи: заяву;установчийдоговір;копію статуту,завіренунотаріально;копіюліцензії напроведеннябанківськихоперацій,завіренунотаріально;картку ззразкамипідписів йвідбиткомгербової печатки,такожзавіренунотаріально; баланс напоточнузвітну дату;розрахунокекономічнихнормативів напоточнузвітну дату;показникидіяльностікомерційного банку; форму забезпечення йстроковезобов'язання.

>Основнимджереломінформації длявизначеннякредитоспроможностіпозичальникастосовноміжбанківськихкредитівє баланс банку.

>Договірміжбанківського кредитумаєвключатитакіосновніположення:

1) предмет договору —надання кредиту впевнійсумі ізпевнимстрокомпогашення;

2) права йзобов'язаннябанку-кредитора йбанку-позичальника;

3) відповідальністьсторін;

4) порядоквирішенняспорів;

5)умовизміни договору;

6)особливіумови;

7) рядків дії договору.

Наринкуміжбанківськихкредитівможутьвикористовуватисятакожбанківськівекселі йдепозитнісертифікати.Банківський вексель -це вексель, щозасвідчує право йоговласникаодержати йбезумовнезобов'язаннявекселедавцясплатити принастанніобумовленоготермінувизначену суму грошейособі, Яка далагроші в кредит банку.Депозитнийсертифікат —цеписьмовесвідоцтво банку продепонуваннягрошовихкоштів, щозасвідчує правовкладника наодержання депозиту.

>Прийняття банком оптимальногорішеннящодо продаж такупівліресурсів наміжбанківськомуринкуможливелише за умів точноговолодінняситуацією наринкукредитнихресурсів йнауковогопрогнозуваннядинамікиїїзміни.

2.2 >Облікотриманняміжбанківськихкредитів тадепозитів

>Отриманняміжбанківського кредиту

Банкотримавміжбанківський кредит овернайт відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1621 «>Кредити овернайт,отримані відіншихбанків»

Банкотримавміжбанківський кредитрепо відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1622 «>Кредити,отримані відіншихбанків заопераціямирепо»

Банкотримавміжбанківськийкороткостроковий кредит відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1623 «>Короткостроковікредити,отримані відіншихбанків»

Банкотримавміжбанківськийдовгостроковий кредит відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1624 «>Довгостроковікредити,отримані відіншихбанків»

Банквчасно несплатив кредит,якийнадавіншийкомерційний банк:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1627 «>Простроченазаборгованість по кредити,отриманими відіншихбанків»

>Отриманняміжбанківського депозиту

Банкотримав депозит овернайт відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1610 «>Депозити овернайтіншихбанків»

>Аналогічновідображаютьсяоперації покороткостроковому депозиту (1612) тадовгостроковому депозиту (1615) відіншихкомерційнихбанків.

Заотриманий депозит відіншогокомерційного банку, банквідсотки несплатив:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1617 «>Простроченазаборгованість застроковими внесками (депозитами)іншихбанків»

Банкнарахуваввитрати заприйнятим депозитом відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1618 «>Нарахованівитрати застроковими внесками (депозитами)іншихбанків»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Банк повернувшипрострочений депозит,якийотримав відіншогокомерційного банку:

>Дебет 1617 «>Простроченазаборгованість застроковими внесками (депозитами)іншихбанків»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Банк повернувшикороткостроковий депозит,який бувнаданийіншимкомерційним банком:

>Дебет 1612 «>Короткостроковівклади (>депозити)іншихбанків»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

>Аналогічновідображаютьсяоперації за депозитом овернайт (1610) тадовгостроковому депозиту (1615) відіншихкомерційнихбанків.

Банк не повернувшидовгостроковий депозит,якийнадавінший банк:

>Дебет 1613 «>Довгостроковівклади (>депозити)іншихбанків»

Кредит 1617 «>Простроченазаборгованість застроковими внесками (депозитами)іншихбанків»

>Аналогічновідображаютьсяоперації за депозитом овернайт (1610) такороткостроковому депозиту (1612) відіншихкомерційнихбанків.

>Іншийкомерційний банквидав ізкасикоштиінкасаторам й смердотіїдуть до банку:

>Дебет 1007 «>Банкноти імонети вдорозі»

Кредит 1001 «>Банкноти тамонети вкасі банку»

>Відфілії головного банкуприїхалигроші:

>Дебет 3900 «>Рахункифілії,відкриті в банку»

Кредит 1911 «>Кредиторськазаборгованість заопераціями ізготівкою»

Банкотримавлізинг відіншогокомерційного банку:

>Дебет 4400 «>Основнізасоби»

Кредит 3615 «>Кредиторськазаборгованість зафінансовимлізингом (>орендою)»

Банкнарахуваввитрати поотриманомулізингу відіншогокомерційного банку:

>Дебет 7028 «>Процентнівитрати зафінансовимлізингом (>орендою)»

Кредит 3678 «>Іншінарахованівитрати»

Банксплативвідсотки занаданийлізингіншимкомерційним банком:

>Дебет 3678 «>Іншінарахованівитрати»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Банкзменшуєкредиторськузаборгованість заотриманийлізинг відіншогокомерційного банку:

>Дебет 3615 «>Кредиторськазаборгованість зафінансовимлізингом (>орендою)»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Банкнараховуєамортизацію нанаданийосновнийзасіб,якийнадавіншийкомерційний банк влізинг:

>Дебет 7423 «>Амортизація»

Кредит 4409 «>Знососновнихзасобів»

>Гроші заосновнийзасіб,який бувнаданий влізинг, банкперераховуєіншомукомерційному банку:

>Дебет 4430 «>Капітальніінвестиції занезавершенимбудівництвом й за межі неввединими вексплуатаціюосновнимизасобами»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

>Післясплатиповноїсумилізингу тавідсотків залізингіншомукомерційному банку,якийнадавцейлізинг, банкоприбутковуєосновнийзасіб:

>Дебет 4400 «>Основнізасоби»

Кредит 4430 «>Капітальніінвестиції занезавершенимбудівництвом й за межі неввединими вексплуатаціюосновнимизасобами»

>Закриваєтьсярахунокамортизаціїфінансовоголізингуотриманого відіншогокомерційного банку:

>Дебет 4409 «>Знососновнихзасобів»

Кредит 4409 «>Знососновнихзасобів»

>Сплатавідсотків тасуми залізинг шкірногомісяцяіншому банку,якийнадавосновнийзасіб улізинг:

>Дебет 7028 «>Процентнівитрати зафінансовимлізингом (>орендою)»

Кредит 3678 «>Іншінарахованівитрати»

Банк несплативплатіж залізингіншому банку,якийнадав влізингосновнийзасіб:

>Дебет 3615 «>Кредиторськазаборгованість зафінансовимлізингом (>орендою)»

Кредит 4400 «>Основнізасоби»

2.3 >Облікнаданняміжбанківськихкредитів тадепозитів

Банкнадавіншомукомерційному банку депозит овернайт:

>Дебет 1510 «>Депозити овернайт,розміщені в російських банках»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

>Аналогічновідображаютьсяоперації покороткостроковому депозиту (1512) тадовгостроковому депозиту (1515) відіншихкомерційнихбанків.

Банкнарахувавдохід занаданим депозитом овернайт,якийнадавіншомукомерційному банку:

>Дебет 1518 «>Нарахованідоходи застроковими внесками (депозитами),розміщеними у трилітрові банки»

Кредит 6011 «>Процентнідоходи за депозитами овернайт,розміщеними в російських банках»

>Аналогічновідображаютьсяоперації покороткостроковому депозиту (6012) тадовгостроковому депозиту (6013) відіншихкомерційнихбанків.

Банкнадавіншомукомерційному банкусубординованийборг:

>Дебет 1516 «>Довгостроковівклади (>депозити),розміщені наумовахсубординовагоборгу»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

>Іншийкомерційний банкповертає депозит овернайт,якиййомунадав банк:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1510 «>Депозити овернайт,розміщені у трилітрові банки»

>Аналогічновідображаютьсяоперації покороткостроковому депозиту (1512) тадовгостроковому депозиту (1515) відіншихкомерційнихбанків.

>Іншийкомерційний банкповертаєсубординованийборг:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1516 «>Довгостроковівклади (>депозити),розміщені наумовахсубординованогоборгу»

>Іншийкомерційний банкнесвоєчасно повернувши депозит овернайт,який банкйомунадав:

>Дебет 1517 «>Простроченазаборгованість застроковими внесками (депозитами),розміщеними у трилітрові банки»

Кредит 1510 «>Депозити овернайт,розміщені в російських банках»

>Аналогічновідображаютьсяоперації покороткостроковому депозиту (1512) тадовгостроковому депозиту (1515) відіншихкомерційнихбанків.

>Іншийкомерційний банкнесвоєчасно повернувшисубординованийборг:

>Дебет 1517 «>Простроченазаборгованість застроковими внесками (депозитами),розміщеними в російських банках»

Кредит 1516 «>Довгостроковівклади (>депозити),розміщені наумовахсубординованогоборгу»

Депозит від,який банкнадавіншомукомерційному банку,стаєсумнівнимборгом, боіншийкомерційний банк невчасно його повернувши:

>Дебет 1581 «>Сумнівназаборгованість застроковими внесками (депозитами),розміщеними у трилітрові банки»

Кредит 1517 «>Простроченазаборгованість застроковими внесками (депозитами),розміщеними у трилітрові банки»

Банкстворює длясумнівнийборг (депозит,який банкнадавіншомукомерційному банку й тієї банк не повернувши йоговчасно):

>Дебет 7700 «>Відрахування врезерви поддебіторськузаборгованість заопераціями із банками»

Кредит 1890 «>Резерви поддебіторськузаборгованість заопераціями із банками»

Депозит від,який банкнадавіншомукомерційному банку й тієї банк депозит не повернувши, банксписує зарахунок резерву:

>Дебет 1890 «>Резерви поддебіторськузаборгованість заопераціями із банками»

Кредит 1581 «>Сумнівназаборгованість застроковими внесками (депозитами),розміщеними в російських банках»

Банк списавшидебіторськузаборгованість передіншимкомерційним банком:

>Дебет 9615 «>Списана узбитокдебіторськазаборгованість»

Кредит 9910 «>Контррахунок»

За депозит,який банкнадавіншому банку, були несплаченівідсотки й смердоті сталипростроченими:

>Дебет 1519 «>Простроченінарахованідоходи застроковими внесками (депозитами),розміщеними в російських банках»

Кредит 1518 «>Нарахованідоходи застроковими внесками (депозитами),розміщеними в російських банках»

>Відсотки, котрііншийкомерційний банк несплатив занаданий банком депозит, сталисумнівнимиборгами:

>Дебет 1580 «>Сумнівназаборгованість закоштами навимогу у трилітрові банки»

Кредит 1519 «>Простроченінарахованідоходи застроковими внесками (депозитами),розміщеними у трилітрові банки»

Банкстворив длясумнівнівідсотки, котрі не булисплаченііншимкомерційним банком, свої, що банкнадавіншомукомерційному банку депозит:

>Дебет 7720 «>Відрахування врезерви подзаборгованість занарахованими доходами»

Кредит 1790 «>Резерви подзаборгованість занарахованими доходами заміжбанківськимиопераціями»

Банк списавшисумнівнийборг зарахунок резерву,який банкстворив свої, щонадавіншомукомерційному банку депозит, йіншийкомерційний банк не повернувшивідсотки:

>Дебет 1790 «>Резерви подзаборгованість занарахованими доходами заміжбанківськимиопераціями»

Кредит 1580 «>Сумнівназаборгованість закоштами навимогу у трилітрові банки»

Банк списавшипростроченівідсотки, котріінший банк несплатив занаданий банком депозит;відсоткисписуються зарахунок резерву:

>Дебет 9600 «>Списана зарахунокспеціальнихрезервівзаборгованість занарахованими доходами заопераціями із банками»

Кредит 9910 «>Контррахунок»

Банкнараховуєамортизацію наосновнийзасіб,якиймаєнадати влізингіншомукомерційному банку:

>Дебет 7423 «>Амортизація»

Кредит 4409 «>Знососновнихзасобів»

Банкнарахувавдохід занаданийосновнийзасіб влізингіншомукомерційному банку:

>Дебет 1528 «>Нарахованідоходи по кредити,наданимиіншим банкам»

Кредит 6018 «>Процентнідоходи зафінансовимлізингом (>орендою),наданимиіншим банком»

>Іншийкомерційний банк передплачуватилізинг,якиййомунадав банк:

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1528 «>Нарахованідоходи по кредити,наданимиіншим банкам»

>Лізинг,який банкнадавіншомукомерційному банку, бувпрострочений:

>Дебет 1582 «>Сумнівназаборгованість по кредити,наданимиіншим банкам»

Кредит 1527 «>Простроченазаборгованість по кредити,наданимиіншим банкам»

>Створюється дляпрострочений кредит,який банкнадавіншомукомерційному банку:

>Дебет 7701 «>Відрахування врезерви подзаборгованістьіншихбанків»

Кредит 1590 «>Резерви поднестандартнузаборгованістьіншихбанків закредитнимиопераціями»

>Простроченівідсотки, котрі банку не булисплаченістаютьсумнівними:

>Дебет 1529 «>Простроченінарахованідоходи по кредити,наданимиіншим банкам»

Кредит 1528 «>Нарахованідоходи по кредити,наданимиіншим банкам»

>Створюється дляпростроченівідсотки, котрі не повернувшиіншийкомерційний банк:

>Дебет 7720 «>Відрахування врезерви подзаборгованість занарахованими доходами»

Кредит 1790 «>Резерви подзаборгованість занарахованими доходами заміжбанківськимиопераціями»

Банкнадав кредит овернайтіншомукомерційному банку:

>Дебет 1521 «>Кредити овернайт, наданіііншим банкам»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

>Аналогічновідображаютьсяоперації за кредитамиРЕПО (1522),короткостроковому кредиту (1523) тадовгостроковому кредиту (1524), наданіііншим банкам.

>Простроченийплатіж занаданим кредитом овернайт,який банкнадавіншомукомерційному банку:

>Дебет 1527 «>Простроченазаборгованість по кредити,наданимиіншим банкам»

Кредит 1521 «>Кредити овернайт, наданіііншим банкам»

>Аналогічновідображаютьсяоперації покороткостроковому кредиту (1523) тадовгостроковому кредиту (1524), наданіііншим банкам.

3.4.Отриманнякредитів відНаціонального Банку України (НБУ)

Банкотримавкороткостроковий депозит відНаціонального банку України (НБУ):

>Дебет 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Кредит 1332 «>Короткостроковівклади (>депозити) НБУ»

>Аналогічновідображаєтьсяоперація подовгостроковому депозиту (1335),отриманому від НБУ.

Банкнарахуваввідсотки покороткостроковому депозиту,якийнадав банку НБУ:

>Дебет 7005 «>Процентнівитрати закороткостроковими внесками (депозитами),отриманими від НБУ»

Кредит 1338 «>Нарахованівитрати застроковими внесками (депозитами)»

>Аналогічновідображаєтьсяоперація подовгостроковому депозиту (1335),отриманому від НБУ.

Банксплачуєнарахованівідсотки понаданому депозиту від НБУ:

>Дебет 1338 «>Нарахованівитрати застроковими внесками (депозитами)»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

Банкповертаєкороткостроковий депозит (НБУ):

>Дебет 1332 «>Короткостроковівклади (>депозити) НБУ»

Кредит 1200 «>Кореспондентськийрахунок банку в НБУ»

>Аналогічновідображаєтьсяоперація подовгостроковому депозиту (1335),отриманому від НБУ.


3.Аналізміжбанківського кредиту й депозиту

Усучаснихумовахекономічногорозвитку країни, колизалученнястроковихдепозитівускладнюєтьсявнаслідокдефіцитувласнихоборотнихкоштівпідприємств тависокихтемпівінфляції,зростаєзначенняміжбанківськихкредитів под годинуформуванняресурсноїбазибанків.Основноюперевагою цого видуресурсівєвисокамобільністьцихкоштів,головнимнедолікомоперацій, котра дала бзмогуефективнішеуправлятипасивними таактивнимиопераціями ізміжбанківськогокредитування.

>Міжбанківськийринок –цечастинаринкупозиковихкапіталів, детимчасововільнігрошовіресурсикредитнихустановзалучаються тарозміщуються банкамиміж собою.УчасникамиміжбанківськогоринкукредитнихресурсівєНаціональний банк України, йогорегіональнеуправління,комерційні банки, їхньогофілії тавідділення.Розміщувати ікупуватикредитніресурси наміжбанківськомуринкукредитнихресурсів банкувигіднопередусім із двох причин:

1.Комерційні банки, навідмінусуб’єктівгосподарськоїдіяльності,вирізняютьсявищоюнадійністю.

2.Процентна ставка заміжбанківськими кредитами, як правило,нижча від ставки по кредитисуб’єктівекономіки.

>Міжбанківськікредити за складомподіляються навзаємнікредитиміжкомерційними банками такредитування НБУкомерційнихбанків. Узагальнійструктуріміжбанківськихкредитівпереважаютьвзаємнікредитикомерційнихбанків (80 – 85%),проте ізрозвиткомбанківськоїсистемичасткакредитів НБУзростатиме.

>Розрізняютьміжбанківськіактивні тапасивнікредитніоперації:

-ринокміжбанківськихкредитів;

-ринокміжбанківськихдепозитів.

>Міжбанківський депозит -це депозит одного банкуіншому.Міжбанківський кредитєосновнимджереломзапозиченихкоштівкомерційного банку йслугує дляпідтримки кредитногопотенціалу,поточноїліквідності банку чи забезпечення рентабельноговкладеннякоштів.Міжбанківський кредитмаєкороткостроковий характер,вирізняєтьсяоперативністюнаданнякоштів тавищими порівняно із депозитамипроцентними ставками.Вінздійснюється у межахкореспондентськихвідносинбанків йєдорожчим порівняно ізіншимиджереламикредитування ресурсом (>потенціалом) банку.

>Суб’єктамиміжбанківського кредитуєміжбанківськіоб’єднання,комерційні банки чиіншікредитніінститути,фінансовікомпанії таНаціональний банк України.Цісуб’єктиможутьодночасно бути й вролі кредитора, й вроліпозичальника.Специфікаміжбанківського кредитувизначається тім, щокоштивикористовуються задлявласнихгосподарських потреб банку, анадання кредитуклієнтам. Тому МБКєформоюкупівлі-продажукредитнихресурсів.

Для оперативногозалучення необходимихдодатковихкоштівкомерційні банкивикористовуютьможливостіміжбанківськогоринкуресурсів, наякомуздійснюється продажівгрошовихкоштів,мобілізованихіншимикредитнимиустановами.

>Міжбанківський кредит –цеоперативне за способомзалученнякоштів, але й дорозіджерелоресурсів банку.Причини продаж однимкомерційним банкоміншомубанківськихресурсіврізноманітні:

-відсутністьналежногопопиту йвигідногорозміщенняресурсівсередсвоїхклієнтів;

-необхідністьустановленнятіснішихвзаємовідносинміж банками;

-прибутковістьцієїоперації.

>Міжбанківськікредитивикористовуються:

- для оперативногорегулюванняліквідності балансу банку;

- длянаданнякредитіввигіднимпозичальникам.

>Метоюаналізуміжбанківськихкредитівєвизначення:

-залежностідіяльностікомерційного банку відміжбанківськихкредитів;

-доцільностізалученняміжбанківськихкредитів;

-ефективностівикористанняміжбанківськихкредитів.

>Міжбанківський кредитмаєтакіформи:

1.Міжбанківськіпозики наоснові кредитного договору й наосновігенеральної догоди таспівробітництва наринкуміжбанківського кредиту.

2.Залишкикоштів накореспондентськихрахунках,заброньовані натермін подузгодженийбанківський відсоток (>оформляєтьсякредитноюугодою).

3.Платіжний кредит уформі овердрафту закореспондентськимрахунком (>оформляється договором провстановленнякореспондентськихвідносин, чиспеціальним договором про овердрафт).

4.Централізованікредити, щонадаються дляпідтримкипевнихгалузей народногогосподарства черезкомерційні банки.Вонинайменшвигідні длякомерційного банку, бо маржа нимирегулюється НБУ.

5.Переоблік таперезаставаціннихпаперів у НБУ.

6.Централізованікредити, щорозподіляються нааукціоннійоснові.

>Основначастинаміжбанківськихдоговорівмаєтерміновий характер, але йдеяка їхнічастинаукладається набезстроковійформі. Цепередбачаєнаданняміжбанківського кредиту намінімальнийтермін, установлень договором, послезакінченняякого кредит переходити убезстроковий,тобтоможе бутистягнений банком убудь-який годину запопереднімповідомленням. Забудь-якоїформи договорупроцентна ставкавстановлюєтьсявиходячи ізрівня, щосклався наринку щодня йогопідписання.

>Важливемісце вджерелахкредитнихресурсівкомерційного банкупосідаютькредити НБУ, котрінадаються банкам у порядкурефінансування.Кредитніресурсинадаються, як правило, націлікороткостроковогокредитування задотриманнякомерційним банкомекономічнихнормативів тарезервнихвимог.

>Рефінансування –це процесздійснення банкомактивнихоперацій (>кредитнихвкладень) зарахунокпозик,отриманих уінших банках.Операції ізрефінансуванняєміжбанківськимикредитнимиопераціями, щореалізуютьсякомерційними банками длямобілізаціїгрошовихресурсів. Оплата жпроданікредитніресурсивстановлюється наосновіофіційної ставки НБУ ізрефінансування.

>Існуєпевна залежність ставки МБК від ставкирефінансування НБУ. Ставка НБУєнижньоюмежеюможливихколивань ставкиміжбанківського кредиту.Динаміка ставкирефінансуванняпов’язана ізрівнемінфляції в стране,динамікою курсугривнівідноснодолара США. Урезультатізміни ставкирефінансуваннязмінюється й ставка МБК,збільшуючись чизменшуючись вокреміперіоди.

Урічномубалансікредити,отримані відбанків,показуються ускладізобов'язань застаттею «>Коштибанків» (>рахунки 1300, 1310-1313, 1316, (1316), 1317, 1322, 1323, 1325, 1326, (1326), 1327, 1332, 1335,1500П, 1600,1600П, 1602, 1610-1612, 1615, 1617, 1620(10)-1624, (1626), 1627).

>Коштирозміщені в російських банкахвідображаються в активах застаттею «>Кошти у трилітрові банки» (>рахунки 1500, 1500 А, 1502, 1510-1512, 1515-1517, 1520(1), 1521-1525, (1526), 1527, 1580-1582, 1589,1600А).

>Бухгалтерськірахунки дляоблікукредитівотриманихєпасивними. За кредитомрахункавідображається сумаотриманихкредитів, а й за дебетом — сумаповернутихкредитів.Механізмоблікуотриманихкредитів тапроцентів по ниханалогічниймеханізмуоблікузалученихдепозитів.

>Отриманняміжбанківського кредиту та йогопогашенняможливе лише вбезготівковійформі черезкореспондентськийрахунок банку в НБУ.Датоюнадання кредитувважається датанадходженнякоштів накоррахунок банкупозичальника, адатою Повернення кредиту — датанадходженнясумизаборгованості нарахунокбанку-кредитора.


>Висновки

Отже,міжбанківський кредит -цепозичковийкапіталкомерційного банку, щопередаєтьсяіншому банку утимчасовекористування наумовах Повернення йплатності.

>Причини продаж однимкомерційним банкоміншомубанківськихресурсівтакі:

->наявність вокреміперіоди годининадлишковихресурсів;

->відсутністьналежногопопиту йвигідногорозміщенняресурсівсередсвоїхклієнтів;

->отриманняприбутку накупівлі-продажуресурсів;

->купівляміжбанківськихресурсів длявиконанняобов’язкового резерву;

->необхідністьвстановлення болеетіснихвідносинміж банками.

>Кредитнівідносиниміжкомерційними банкамивизначаються надоговірних засідках, шляхомукладаннякредитнихдоговорів, котрімаютьпередбачати права тазобов’язаннясторін ізналежнимоформленнямсправ заміжбанківськими кредитами.

>Загальнийрозміротриманнякомерційними банкамиміжбанківськихресурсівобмежуєтьсяпевнимрозміромвласнихкоштів банку.Забороняється їхнінадання таотриманнябанківськимиустановами (>філіями,управліннями,відділеннями тощо), котрі неєюридичними особами,крімвипадків, колицездійснюється задорученнямюридичної особини.

Таким чином,важливоюпередумовоюздійсненняміжбанківськихрозрахунківє організаціяміжбанківськихрозрахунків.Міжбанківськірозрахункиявляють собою систему, задопомогоюякої проводитисявиконання тарегулюванняплатежів загрошовимивимогами йзобов’язаннями, яківиникаютьміж банками та їхньогоклієнтами.

>Кореспондентськівідносиниєформоюспівробітництваміж банками, щогрунтуються на засідкахвзаємноїдовіри таузгодженостіщодопроведеннярозрахунків,наданняпослуг тощо.Кореспондентськівідносиниохоплюють завісься спектрможливих формспівробітництваміжбанками.Установленнякореспондентськихвідносинможевідбуватися шляхомвзаємноговідкриттярахунків чи безвідкриттярахунків.Кореспонентськірахункиподіляються наЛОРО таНОСТРО.РахунокЛОРОвідкривається у банку длябанку-кореспондента.Рахунок банку,відкритий убанку-кореспонденті, якщорахункомНОСТРО.

>Облікміжбанківськихрозрахунківздійснюється нарахунках Першого класу «>Казначейські таміжбанківськіоперації»розділів 12 «>Кошти в НБУ», 13 «>Кошти НБУ», 15 «>Кошти в російських банках», 16 «>Коштиіншихбанків». Дляоблікурозрахунківміжфіліями таустановами одного банкувикористовуютьсярахункитретього класу,групи 39 «>Розрахункиміжфіліями таіншимипідвідомчимиустановами банку».

>Міжбанківський кредитєосновнимджереломзапозиченихкоштівкомерційного банку йслугує дляпідтримки кредитногопотенціалу,поточноїліквідності банку чи забезпечення рентабельноговкладеннякоштів.

>Міжбанківський кредитмаєкороткостроковий характер,вирізняєтьсяоперативністюнаданнякоштів тавищими порівняно із депозитамипроцентними ставками

Таким чином,міжбанківський кредит –цеоперативне за способомзалученнякоштів, але й дорозіджерелоресурсів банку.


Списоквикористаноїлітератури:

1. Закон України «Про банки йбанківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ.

2.Інструкція проміжбанківськірозрахунки в Україні,затв.ПостановоюПравління НБУ 27грудня 1999 р. № 621.

3.Положення прокредитування:Положення НБУ:Затв.постановоюправління НБУ від 28.09.95 №246//Додаток до «>ВісникаНаціонального банку». - 1995. -№11.-С.23.

4.Положення прорегулюванняНаціональним банком Україниліквідностібанків України шляхомрефінансування,депозитних таіншихоперацій,затв.постановоюПравління НБУ 24,12,2003 №584.

5.Зміни доІнструкції про порядокскладання таоприлюдненняфінансовоїзвітностібанків України,затв.ПостановоюПравління НБУ 13березня 2006 р. № 82.

6.ГоловС.Ф.,ЄфіменкоВ.І.Фінансовий тауправлінськийоблік. – До.:ТзОВАвтоінтерсервіс, 1996.

7.КіндрацькаЛ.М.Бухгалтерськийоблік укомерційних банках України.Підручник. – До.:КНЕУ, 2000.

8.Коцовська,РичаківськаВ.І.Операціїкомерційнихбанків, - Львів:ЛБІ НБУ, 2004 -516с.

9.Облік й аудит у банках:Підручник/А.М. Герасимович,Л.М.Кіндрацька,Т.В.Кривов’яз таін.; Зазаг. Ред.Проф. А.М. Герасимовича. – До.:КНЕУ, 2004. - 536 з.

10.Кривов’язТ.В., ОстапчукЯ.М.Фінансовийобілк у банках:Навч.-метод.посіб. длясамост.вивч.дисц. – До.:КНЕУ, 2008. – 312 з.


Схожі реферати:

Навігація