Реферат Маркетинг в банку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Тема: Необхідність і сутність маркетингу банківській діяльності

 

1. Об'єктивні передумови зародження і активізації маркетингової діяльність у банківської сфери що у 70-ті рр.

2. Нові тенденції у роздрібній й оптової банківську діяльність у сучасних умовах.

3. Зміст маркетингу банківській сфері.

1.Марк-г у банку як виддеят-ти став зароджуватися що у 70-ті рр. 20 століття. Ускладнення зумовлені було слід. чинниками:

- Світова тенденція, інтернаціоналізації світовій банківській індустрії. У 70-ті рр. зберігається домінують америк. банків усім фінансові ринки. Разом про тенацион-е банки (європейські) задля зміцнення свого становища починають використовуватибанков-е технології америк. банків.

- Факт зміни ринківбанк-хкпиталовоткр-ет нові види фінансових ринків. Крім традиційнихбанк-их ринків виникають такі нові види ринків якмежбанк-й ринок, євроринок (ринок євровалют).

- Виникають принципово нові види банківських інструментів.

1. Міжбанківський ринок.

2. Євроринок – сукупність коштів у USD та інших. світових валютах, які у ролі позичкового капіталу позанацион-го ринку виробництва і які підлягають контролю із бокугос-их органів.

- Загострення конкуренціїм/у банками іпарабанковским сектором (спеціалізованих фінансових установ).


30-ті рр. 90-ті рр.
банки >Небанков. сектор банки >Небанков. сектор
> 2/3 активи 1/3 22% 78%

Частка банків на євроринку - 27%

Ринокгос-х цінних паперів – 26%

Сімейне страхування – 17%

Іпотечнікрдити – 27%

Приватні вклади – 9%

Домінують банки на слід. ринках:

- поворотні кредити – 60%

-автомобил. позички – 50%

-потребит-й кредит – 46%

- збереження вкладів – 47%

>Специализир.фин-екредит-е установи перебувають у вигідніших умовах, ніж комерційних банків по слід. причин:

- Не зобов'язані страхувати залучені кошти на форміобязат-го резервування в центробанках.

- Що стосується цих інститутів не діють обмеження щодо відкриття філій і представництв. У 17,5 тис.коммерч. банків. У Канаді – 36комм. б.

- Спеціалізовані фінансово-кредитні установи мали свободу від регулювання багатьохек-ких нормативівхар-х для комерційних банків (напр. Норматив ліквідності дієздатного банку)

- Зародження та розвитку принципово інших банківських технологій

Найбільш важливого значення цього чинника грає у роздрібної банківську діяльність (обслуговування приватних осіб).

Оптова – обслуговування підприємств і закупівельних організацій.

Нові банківські технології дозволили банкам освоїти надання послуг за інформаційної обробці даних, консультування із фінансового становищу підприємства, консультування по кон'юнктурі фінансових та ін. види консультування. Поява банківських технологій дозволило банкам перейти на цілодобове обслуговування клієнтів з використанняел. машин і пластикових карток.

2. У банківській діяльність у кінці ХХ століття змінилися фундаментальні підходи до обслуговування клієнтів роздрібної й оптовоїдеят-ти.Рознич. – зміни:

- Посилення диференціаціїпотребит-х груп клієнтів. До особливо важливим групам клієнтів стали відносити: дуже заможних (середовищ. залишок вкладів перевищує100тис. USD). Що стосується такі групи клієнтів банки стали розробляти і давати персональні послуги з бажанню клієнта. Щоб привабити таких клієнтів банки відкривали своїх філій околицях з низькому рівні оподаткування нафтопереробки і стосунки з клієнтами будувалися за принципом дотримання таємниці вкладів. Стали виділяти клієнтів із високим рівнем достатку (середньорічний залишок > 20 тис. USD) послуги з автоматичному управлінню готівки клієнта, послуги з постійновозобновляемому кредитному фінансуванню, послуги з карт обслуговування, і навіть персональні позики, послуги з операцій із первинними і вторинними закладними.

- Повний відмови від систем, заснований на паперової обробці інформації. Оптова банківська діяльність: нові тенденції – посилення конкуренції на світових фінансові ринки й зміна розставити наснаги в реалізації користь японських банків (вперше створення глобальної комп'ютерну мережу).

- Розвиток системних продуктів, наданих банком, створення глобальних мереж, і передових комунікацій дозволяє задовольняти всі потреби клієнта розробку таких видів системних продуктів як управління готівкою (оптимізаціясбереж-й клієнтів).

Системний продукт – комп'ютер: обробкаинф-ции клієнта, аналіз фінансового стану імені клієнта й розробка стратегій його поліпшення.

3. Маркетинг у банку принципово не відрізняється від маркетингу у промисловості, але свої особливості, пов'язані зі специфікою банківськоїдеят-ти. Банківськиймар-г – ефективну систему управління банками, яка передбачаєуечт всіх процесів, що відбуваються на фінансові ринки: кредитному і фондовому. Банківськиймар-г – пошук найвигідніших як наявних, і майбутніх ринків банківських послуг CSFB, з урахуванням від реальних потреб клієнтів.

Основні функції маркетингу у банку:

1. Вивчення попиту ринку капіталів і окремих його сегментів

2. Вивчення %-ой політики, проведеної центробанком.

3. Розширення активів і пасивів банку, валюти балансу

4. Розробка системи плануваннядеят-ти банку

5. Управління персоналом

6. Організація системи обслуговування клієнтів

До особливостям можна віднести:

- Банки повинні враховувати будь-які про можливість збільшення вкладів клієнтів.

- При встановленні відносин із позичальником банк має дуже докладно вивчити рівень ризику кредитування позичальника.

- Банки у своїйдеят-ти що неспроможні обмежитися лише пасивними або тільки активними операціями на відміну страхових компаній.

Зміст маркетинговоїдеят-ти у банку як схеми, кіт. розкриває основні етапи банківського маркетингу.


Постановка завдань банку


Цілі банку


Виявлення внутрішніх можливостей банку

-Функцион.

-Структур.

-        Операційний аналіз

Маркетингові можливості банку

-внутренн. (мікросередовище)

-внеш. (макросередовище)


Відбір цільових ринків

- вивчення попиту

- сегментування споживачів

- позиціонуваннябанков-х продуктів

-        відбір цільових ринків

Стратегічне планування

-        розробка плану дій зі внесення зміна вкорректируемие чинники

План маркетингу

Розробка комплексу маркетингу

- цінову політику

- продуктова

- комунікаційна

-        стратегія у сфері систем доставки послуг до споживача


Розробка стратегії ризиків

Мета: розробка такого комплексу марк. послуг, у якому досягаєтьсямакс-й ефект при допустимому рівні ризику


Створення організаційної оптимальної структури банку


Система маркетингового контролю


Тема: Постановка завдань, цілей й визначення можливостей банку

1. Завдання банку

2. Цілі банку, їх співвідношення з завданнями

3. Виявлення наявних можливостей банку

3.1Структурний аналіз

3.2 Функціональний

3.3 Операційний аналіз

1. Залежно від цього, який із 5 концепцій управління маркетингом дотримується банк, визначаються згодом і завдання банку. 1-ша концепція вдосконалення організації діяльності банку (>пр-ва). Якщо банк орієнтується з цього концепцію, він буде прагне вдосконаленню методівдеят-ти збільшення поширення своїх продуктів та зниження витрат.

2-га орієнтація на концепцію вдосконалення банківських продуктів. Приведе посилення роботи банку з підвищення якості своїх послуг. На фінансовому ринку головна мета інвестора виступає не форма інвестицій, а ступінь дохідності останнього.

3-тя концепція інтенсифікаціїкоммерч-х зусиль.Побуждает банк стимулювати збут своїх продуктів, у своїй банки витрачають колосальні грошей рекламу, пропаганду, а ефект який завжди м.б. значним. Завдання банку мають ієрархічну сходи. Насамперед банк визначає програмну установку, яка фіксується частку в статутних документах банку. Згенерал-й завдання банки з урахуваннямдеят-ти банку випливають завдання банку, які понад конкретно визначаються напрямидеят-ти банку. Для пошуки джерела фінансування, реалізації завдань банку розробляються завдання маркетингу: 

>Белагропромбанк

>Генер. завдання – у процесі фінансовоїдеят-ти оживити фінансовий ринок, збільшити потік інвестицій у с/г, сприяти підвищенню добробуту сільських трудівників. Завдання банку – конкретизують програмну установку з метою що поліпшення добробуту сільських трудівників активізувати як традиційні, і специфічні види банківську діяльність і основі розширити спектр обслуговуваних регіонів банків. З метою активізації інвестиційноїдеят-ти банку розширити об'єм і підвищити якість традиційних послуг і завдяки отриманих додаткових доходів освоїти нові фінансові ринки. Стратегія маркетингу - прибуток банку на 10% можуть грунтуватися на скороченні у структуріхоз-го портфеля частки кредитних послуг ісоотв-но збільшенні часткиинвест-х послуг чи послуг із цінними паперами.Хоз-й портфель – структура працюючих активів.

>Ак.

- каса

- страхові резерви галузі у ЦБ

-дебетор. осудність.


>Неработающие активи.

>Хоз-й портфель:

- кредити – 10%

- цін. папери + 10%

- лізингові

- трастові

- емісійні операції


працюючі активи

 

Чинники, що визначають завдання банку:

1. Історія банку. Попередні невдачі у банку будуть націлювати його за нові напрями діяльності, інші ж сфери, де спостерігався успіх банку, навпаки, отримуютьmax розвитку та конкретизації завдань.

2. Внутрішня культура банку випливає з певного типу працюють, їхформал-х інеформал-х і правил співробітництва.

3. Структурабанков.-й організації. Якщо банк має розгалуженої структурою організації, його завдання підуть для досягнення глобальних цілей. Дрібнінац-е банки ставитимуть вузькі завданняеффек-тидеят-ти тільки окремих банківських сегментах.

4. Характеристика головних осіб, що рішення

2. Постановка цілей банку пов'язана з 2-му етапом маркетингової діяльності, коли завданнярасшифровиваются у досягненні конкретніших цілей. Мета – кількісно і здатні якісно певна конкретизована завдання банку. Завданням функціонування банку виступають розширення номенклатури наданих кредитних послуг, завдяки розробці та освоєння принципово нових кредитних послуг. Завдання м.б. конкретизована слід.: протягом 2002 р. вивчити попит нализинг-кредит і освоїти його надання відношенні підприємцівбел-го ринку. Протягом 2002 р. збільшити обсяг кредитних активів на 15% з допомогою скорочення активів, вкладених угос-е цінних паперів.

Баланс комерційного банку.

А

Побяз. ісобств. капітал

1.    каса

2. резерви ЦБ

3. кредити

4. купівлі ЦБ

5. лізингові операції

6. трастові операції

             10 %

             10 %

На мети банку впливають слід чинники:

- вимоги пайовиків чи засновників банку. Вплив засновників тим більше, що більше питому вагу займає статутний фонд у структурісобствн. капіталу банку.

>Коеф. фондовій капіталізації банку = статутний фонд /собствен. капітал

Для визначення задовільно. ваги статутного фонду всобствен. капітал банку

Власний капітал включає:

- статутний фонд

- резервний фонд

- фонд нерозподіленого прибутку

- страхової фонд

- фонд основних засобів (>включ. фонд амортизації)

- ресурси банку

- загальна культура банку або ціннісні орієнтації банку

- зовнішні стримуючі чинники макросередовища у вигляді динамікиратанац-гопр-ва (ВНП),демографич-х,политич-х, технічних, соціокультурних чинників.

Як і завдання мети банку мають певну ієрархію, генерал.,стратегич. мети, і навіть окремі локальні мети лише на рівні структурних підрозділів банку. Останнім/у собоюд.б. внутрішньо сумісними івзаимодополняемими. Цілі одного структурного підрозділи нічого не винні суперечити іншим.Д.б. спрямовані до пошуку додаткових ресурсів, щоб профінансувати розширеннядеят-ти іншого структурного підрозділи.

3. Інформаційній базою з вивчення внутрішніх можливостей банку виступає баланс банку формі плану рахунків бух. обліку у банку. Перехід на план рахунківосущ.-ся з початку 1996 р. рахунки плані рахунків консолідуються за видами контрагентів чи суб'єктом характером операцій та за рівнем зменшення ліквідності.Разбивка клієнтів за ознакоюрезиденства, видамдеят-ти і малої форми власності виробляється шляхом введення додаткових параметрів до рахунках, тобто. конкретизуються на 2-му, 3-му, 4-мууолвнях. Усі контрагенти зводяться до слід.:

- виділяють фінансові банківські інститути (НБ,ком.-е банки,межд.финан-кредит. установи);

- небанківськіфинан.учреджения (біржі, брокер., фінансові страхові компанії, лізингові, міжбанківські об'єднання);

- держ. інегос. компанії (>реал-й сектор економіки);

- фізичні особи;

- громадські організації – надання послуг населенню;

- держ. керівні органи;

- підприємці без утворення юридичної особи.

План рахунків складається з 10 класів, 9 – балансові рахунки, 10 – V 99 – позабалансові рахунки.

1. – кошти, дорогоцінні метали і міжбанківські операції.Включ.: - кошти (до каси, їсти дорогою, в банкоматі)

- кошти унацбанке, на на кореспондентських рахунках чи формі резервів, в ін. банках.

- Кошти, перебувають у казначействі

- Кошти ін. банків,находящ-ся накорресп-х рахунках нашому банку (>НОСТРО);корреспонд-й рахунок нашого банку ін. банку «>ЛОРО»;

-Сомнит-я заборгованість та резерви під її покриттям;

2. – кредитні операції

- кредитинебанков-х фінансових установ;

- кредити реальному сектору економіки;

- кредити підприємцям,обществ-м організаціям

Цей клас рахунків м.б. конкретизований за термінами надання кредиту та ліквідностікредит-х активів.

3. – (пас.) кошти клієнтів

- вартістьтек-х рахунках клієнтів (>рассчет., до запитання);

- карт-рахунку;

- рахунку за довірчим операціям;

- термінові депозити клієнтів;

- кошти бюджету;

- рахунки спец. режиму (акредитиви, чеки, акцептованих (прийнятих до оплати) платіжних доручень).

4. – цінних паперів (актив. рахунок)

- держ. інегос. цінних паперів;

- цінних паперів з фіксованою і нефіксованим доходом;

- боргові зобов'язання (облігації);

5. – довгострокові фінансові вкладення й освоєно основні кошти банку

- пай банку ін. банках;

- інвестиції в дочірніх структурах;

-немат-е активи;

- кошти

6. – інші активи і пасиви

-товаро-материальние цінності банку;

- проміжні рахунки (транзитні);

-межфилиальние рахунки;

-дебеторская і кредиторської заборгованості.

7. – власний капітал банку

- резерви на ризики та платежі;

- страхування ірезрвние фонди.

8. – доходи банку (>отраж в пасиві);

- % доходи;

- комісійні;

- інші банківські доходи (дивіденди,консультацион.,информацион.);

9. – витрати банку

- % витрати;

- комісійні;

- відрахування на резерв;

- іншібанк.-е витрати (штрафи, витрати, позови).

10. – позабалансові рахунки

- зобов'язання в всіх видах гарантій і поручительств.

Внутрішні можливості банку залежить від слід. чинників:

- рівень професіоналізму персоналу;

- ступінь ефективного менеджменту банку й хворобливий стан планування;

- рівень технічної оснащеності банку;

- від якості маркетинговоїдеят-ти банку;

- структура запропонованого переліку послуг чи банківських продуктів;

- від фінансово-економічного стану банку.

На стадії виявлення внутрішніх можливостей банку досить зупинитися оцінці фінансово-економічного стану банку, кіт.осущ-ся з допомогою аналізу балансу. Залежно від цілей аналізу можна проводити або цілковитий аналіз, або частковий; або внутрішній аналіз всього плану рахунків; або тільки зовнішній аналіз з урахуванням спрощеного аналізу,публикуемого у пресі. Функціональний аналіз балансу комерційного банку спрямовано виявлення відповідності основних напрямівдеят-ти банку цілям й завданням банку. Операційний аналіз спрямовано виявлення найвагоміших операцій банку формування загального доходу банку

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація