Реферати українською » Банковское дело » Маркетингова программа Відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"


Реферат Маркетингова программа Відкриття нового відділення ТОВ "Укрпромбанк"

 

>Звіт

провиконанняіндивідуального заподіяння

іздисципліни «>Банківський маркетинг»

на задану тему: «>Маркетинговапрограмавідкриття новоговідділенняТОВ УКРПРОМБАНК»


>ЗМІСТ

РЕЗЮМЕ. 3

1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАБАНКУТОВ «УКРПРОМБАНК» 5

2.СИТУАЦІЙНИЙАНАЛІЗ. 8

>2.1.Аналіззовнішньогосередовища. 8

>2.2.Аналізвнутрішньоїситуації 10

3.SWOT –АНАЛІЗСФТОВ «УКРПРОМБАНК». 13

4.ОПИС НОВОГОВІДДІЛЕННЯБАНКУ.. 14

5.МАРКЕТИНГОВАПОЛІТИКА.. 16

6.РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ.. 19


РЕЗЮМЕ

Уумовахжорсткоїконкуренції наринкубанківськихпослугвимогливістьклієнтівзначнозросла, багатохто із нихпочавкористуватисяпослугами два й более за банкиодночасно. Привиборі банкувраховуються не лишерівеньтарифів, рейтингнадійності йімідж банку, атакож йтериторіальнавіддаленість від підприємства чиклієнтафізичної особини. Томунаявністьширокоїмережіфілій йвідділеньєосновою длявстановленнятіснихконтактів ізклієнтами йздійсненняуспішноїдіяльності.

Данамаркетинговапрограмарозроблена дляфілії Укрпромбанку, щодіє, вмістіСуми. У межахзагальноїгеографічноїстратегії Укрпромбанк активнорозширюємережусвоїхвідділень повсій територї України, у томучислі й вСумськійобласті. Наступного дняСумськуфілію Укрпромбанкумає 9відділень, 6 із якірозташовані вмежахміста йще 3 врайонних центрах -містахАхтирка,Ромни й Конотоп. Длязакріплення банку вданомурегіонінеобхіднимєвідкриття новоговідділення вмісті Шостка.

>Слідзазначити, щоосновнимиклієнтами банкує підприємстванафтовоїпромисловості.Відкриття новоговідділення вмісті Шостка дозволити банкупідійтивпритул до одного зстратегічноважливихклієнтів -Шосткинськийфілія «АльфаНафтопродукт» йсуміжним із неюпідприємствам.Відділеннязможездійснюватирозрахунково-касовеобслуговуванняклієнта,проводитиінкасаціювиручки,надаватикредити на забезпеченняпоточноїдіяльності.

>Можнавиділити йінші заподій, щопідштовхуютьТОВ «Укрпромбанк»відкриватиновівідділення.Першаполягає до того, щоклієнтам намісцяхнеобхіднийбільшийособистий контакт із банком.Другою причиноює ті, щопропозиціявиключнодистанційногообслуговуванняклієнтівзазналапоразки, й тому як йранішеслідспілкуватися ізклієнтами черезбезпосереднювзаємодію.Крім того,конкуренціяміж банками зазалучення новихклієнтіввимагаєбільшоїприсутностібанків намісцевості.

>Реалізаціяданого проекту дозволитиТОВ «Укрпромбанк» :

- підвищитирозмірклієнтськоїбази на 1 тис.осіб;

-сформуватиімідж банку заподаннямпослуг намісцях;

- забезпечитиособистий контакт банку ізклієнтом;

-розширитимежіреалізаціївеликомасштабнихпроектів попенсійномузабезпеченнюклієнтів,різноманітнідепозитніпрограми йкредитування населення;

-розширитигеографіюздійсненнябанківськихпереказів по системах Western Union,Анелікс йЮністрім.

>Метоюданої роботиєобґрунтуваннядоцільностівідкриття новоговідділення,визначення необходимихмаркетинговихзаходів йрозрахуноквитрат нареалізацію проекту.

Длядосягненнявказаної метинеобхідноздійснитинаступні заходь:

- провестиглибокийаналізвнутрішніх йзовнішніхчинників, щороблятьвплив на діяльністьфілії;

-вирішитиорганізаційно-технічні заподіяння,пов'язані ізнеобхідністю в короткийтермін запровадитивиробничіплощі йпідібратикваліфікований персонал

- провестианкетуваннясередпотенційнихклієнтів банку;

-організуватироз'яснювальну роботу зауявленням банку на новомуринку, атакожпослугамюридичним йфізичним особам;

- провести заходьщодозалучення новихклієнтів,серед якіакції досівідкриття;знижки йдодатковіпривілеїновимклієнтам;

- забезпечитивиготовлення йрозміщеннярекламнихлистівок ізінформацією провідкриттявідділення.

>Попереднявартістьреалізації проектускладає 327 тис. грн. навідкриттявідділення й 21 тис. грн. на забезпеченняпоточноїдіяльності.


1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКАБАНКУТОВ «УКРПРОМБАНК»

Укрпромбанкстворено у 1989році. За 18 роківуспішноїдіяльностіУкрпромбанку нафінансовомуринку Українипрофесіоналізм тадосвідкерівництва йвсього колективупідтверджувався,зміцнювався іудосконалювався на шляху довизначення йреалізаціїмайбутніх перспектив.Підтвердженням цьомуєпоказники йрезультатидіяльності банку.

>Згідноданихнаданих банком станом 31-ийгрудня 2007 року:

-Капітал – 1 367,711 млн. грн.

-Активи банку – 11 333,748 млн. грн.

-Кредитно-інвестиційний портфель – 8 600,90 млн. грн.

-Депозитифізичнихосіб – 6 318,616 млн. грн.

-Депозитиюридичнихосіб – 1 821,651 млн. грн.

-Кількістьвідкритихфілій тавідділень банку - понад 281філій тавідділень

-Кількістьбанкоматів – 462

-Кількістьбанків -кореспондентів – 53

-Емісіяпластиковихкарток – 1 248,830 тис.карток

>Протягом 2003-2007 років Укрпромбанкрозбудувавмережуфілій тавідділень, щоскладається із 238точокпродажів. Насьогодні банкздійснюєінвестиції уенергетичну,сільськогосподарську,нафтопереробну,транспортну,харчову,будівельну,машинобудівельну таіншігалузі народногогосподарства.

Філософія банку: Укрпромбанк –універсальнийфінансовийінститут – ізгідністюзберігаєвисокий статуснадійного тастабільного банку,який працює у рамкахсвітовихстандартівбанківської справ.

>Місія:Закріпити тапосилитипозиції нафінансовомуринку,постійновпроваджуючиновібанківськіпродукти татехнології.

>Стратегічніпріоритети:

•Гіднийрівеньобслуговуванняклієнтів зарахунок збільшеннякількісних таякіснихпоказників, котрі, у своючергу,базуються наінфраструктурнійскладовій (>розгалуженарегіональнамережа,ефективний менеджмент, щоробить банк болеечутливим до потребринку),технологічній (>розробка тавпровадження новихпродуктів) йфінансовій (збільшеннястатутного фонду);

•Найбільшщільнатериторіальнаприсутність банку в Україні.Всіустановифіліальноїмережімають бутиуніверсальними,тобтоповиннінадаватинайбільш широкий, спектрпослуг;

>Цілі тазадачі:

•Збільшенняприбутку банку;

•Підтримка духупродажів – забезпеченнявисокогорівняконкурентоспроможності банку;

•Використаннясучаснихтехнологій –наданнягарантованоякісногобанківськогообслуговування;

•Політикавідкритості йпрозорості дляклієнтів банку.

>Стратегіядіяльності банку у 2007роцібудувалася за принципом максимальногозадоволення потребклієнтів,індивідуальногопідходу до шкірногоклієнта, покращанняякостіпослуг, котрінадаються заумовидотримання безпеки йліквідності.

Докінця 2009 року банкомплануєтьсядосягнути 4%часткибанківськогоринку України. А,щобреалізуватицю мітку, Укрпромбанкуспішновирішуєнаступнізадачі:

1)входження у склад 5найбільшихбанків України за всімапоказниками, щорозраховуютьсяАсоціацією українськихбанків;

2)розширення тарозвитоквласноїрегіональноїмережі,регіональнадиверсифікація, шляхомвідкриття новихфілій табезбалансовихвідділень урізноманітнихрегіонах України;

3)розширенняклієнтськоїбази,активнийпошук новихпозичальників,залученнякорпоративнихклієнтів,розширенняоперацій ізфізичними особами;

4)розширенняринковоїніші шляхомвпровадження новихвидівдіяльності,надання широкого спектрусучаснихбанківськихпослуг,розробка тавпровадження новихбанківськихпродуктів ізвикористаннямінформаційнихтехнологійвисокоїякості;

5)розширенняоперацій ізпластиковимикарткамиміжнароднихплатіжних систем,створеннярозгалуженоїмережібанкоматів повсій територї України.


2.СИТУАЦІЙНИЙАНАЛІЗ

 

2.1.Аналіззовнішньогосередовища

>Досліджуванимринком заподаннямбанківськихпослугслідрозглядати весьСумськийрегіон. Цепов'язано із тім, щофілії, щовідкриваються банком в Сумах,маютьдостатньорозгалуженумережувідділень на територївсієїобласті.

>Згіднопроведеному намидослідженню, із 49філійнайбільшихбанків,розташованих на територїСумськоїобласті, 40мають своївідділення.Булорозраховано, що всередньому на 1філію доводитисяблизько 8відділень.Якщоврахувати, що на територїобластіпроживає 1 299,7 тис. Чоловік (заданимиВсеукраїнськогоперепису населення), акількістьзареєстрованихфілій йвідділень 421, то, на 1філію (>відділення) доводитисяблизькотрьохтисячжителів.Цейпоказниквідстає віданалогічного врозвиненихкраїнах. Тому можназробитивисновок, що населення як йраніше неповноюміроюохопленебанківськимиустановами. Доти ж, не вартозабувати провластивутенденціютериторіальноїконцентрації, згідноякої понадполовинивідділеньзосереджена вобласномуцентрі.

>Відповідно доіншоїтенденції,останнім годиноюпочали активнорозвиватисятехнологіїдистанційногобанківськогообслуговування (>телефонні,поштові,інтернет-банки). У зв'язку ізцимвиниклипобоювання, щонадмірнийрозвитокмережівідділеньприведе додублюванняпослуг йпонесезайвівитрати. Алі,виявилось, щоелектронніканалиобслуговування несприяютьзалученню новихспоживачів, хоч йдопомагаютьзберегти старих.Крім того, було бвстановлено, що в 80випадках із 100клієнти принеобхідності вбанківськомуобслуговуваннізвернутьсябезпосередньо вбанківськевідділення,чимвикористовуватимутьелектронніканали зв'язку.

>Важливимчинникомєдослідженняконкуренції. УШосткинськомурайоні представлено 8банків,серед якіфілія «>Шостка-Грант» КБ «Грант» йвідділення АППБ «Райффайзен банк Аваль», АКБ «Надра», ВАТ «>ДержавнийОщадний банк України», КБ «Приватбанк», АКБ «Укрсоцбанк», АКБ «>Промінвестбанк» й АКБ «>Володимирський»,складовихосновнуконкурентнуборотьбу врегіоні. Направду, конкурентами банку вданомурегіоніє:

· АППБ «Райффайзен банк Аваль»;

· АКБ «Надра»;

· АКБ «>Уксоцбанк».

>Розглянемосильні йслабкісторониконкурентів.

>Таблиця 1

>Сильні йслабкісторониконкурентів

>Сильністорони >Слабкісторони
АППБ «Райффайзен банк Аваль»
>Впізнаваємість банку й Єдиний стильоформлення місцьнаданняпослуг

>Відсутністьпроведеннявласнихзаходівстимуляціїклієнтів

>Значнаконцентраціяпідрозділів банку вобласних центрах

АКБ «Надра»
>Наявністьширокоїмережівідділень порегіону

>Високі ставкидепозитніпродукти

>Низькаякість роботи ізклієнтами врегіоні

АКБ «>Уксоцбанк»

>Гнучкатарифна політика

>Активнийрозвиток новоговиглядупослуг (факторинг)

>Використанняпередовихтехнологійуправління

>Низькамаркетингова йрекламнаактивність банку

>Наступним моментом, наякийслідзвернутиувагуєдержавнерегулюваннявідкриття новихвідділень.Вважаємо,Національним банком Українистворенірівніможливості для всіхучасників й неіснуєзначнихбар'єрів длявідкриття новихвідділень.

Таким чином можназробитивисновок, що вСумськомурегіонііснуютьдостатньосприятливіперспективи длярозвиткубанківськоїфіліальноїмережі,оскількипорівняльнийаналізщільностіфіліальноїмережі показавшинедостатній обхват населеннябанківськимиустановами, асучаснітехнологіїдистанційногообслуговування надзмозізамінититрадиційнеобслуговування вбанківськихвідділеннях.

 

2.2.Аналізвнутрішньоїситуації

Укрпромбанкстворено у 1989році. За 18 роківуспішноїдіяльностіУкрпромбанку нафінансовомуринку Українипрофесіоналізм тадосвідкерівництва йвсього колективупідтверджувався,зміцнювався іудосконалювався на шляху довизначення йреалізаціїмайбутніх перспектив.

>Згідноданихнаданих банком станом 31-ийгрудня 2007 року:

-Капітал – 1 367,711 млн. грн.

-Активи банку – 11 333,748 млн. грн.

-Кредитно-інвестиційний портфель – 8 600,90 млн. грн.

-Депозитифізичнихосіб – 6 318,616 млн. грн.

-Депозитиюридичнихосіб – 1 821,651 млн. грн.

-Кількістьвідкритихфілій тавідділень банку - понад 281філій тавідділень

-Кількістьбанкоматів – 462

-Кількістьбанків -кореспондентів – 53

-Емісіяпластиковихкарток – 1 248,830 тис.карток

>Протягом 2003-2007 років Укрпромбанкрозбудувавмережуфілій тавідділень, щоскладається із 238точокпродажів. Насьогодні банкздійснюєінвестиції уенергетичну,сільськогосподарську,нафтопереробну,транспортну,харчову,будівельну,машинобудівельну таіншігалузі народногогосподарства.

>Сумськаобласнафілія Укрпромбанку бувстворена 13.04.1998 рокуЗагальнимизборамиакціонерів.Філія відіменіТОВ «Укрпромбанку»здійснюєуправління безбалансовимивідділеннями, котрірозміщені на територїміста Сум, аСумськійобласті.Сьогодні банкмає 6сумськихвідділень й 3регіональних - вмістах Конотоп,Ахтирка йРомни.

>Сумськафілія Укрпромбанкузаймаєконкурентніпозиції наринкубанківськихпослугрегіону: на йогочастку доводитися 1/6частина ресурсногопотенціалу.Активи банкускладають 49 800 тис грн.Порівнюючицідані ізаналогічними запопередніперіоди можнапрослідкуватитенденції до збільшення (табл. 2).

>Таблиця 2

>ДинамікарозмірівактивівСФТОВ «Укрпромбанку»

>Рік >Розмірактивів накінець року, тис. грн.
2003 17 130
2004 28 600
2005 28 450
2006 32 550
2007 49 800

За станом на 1.01.2008 р.мобілізованіфілієюресурсисклали 45 170тис.грн. йзросли впорівнянні ізминулим фатальністю на майже 7 400 тис. грн. чи в 1,2 рази.Покращиласьякістьструктурипасивів. Так,якщо на 1.01.2007 р. сумастабільнихджерел вцілому пофілії (>депозитівюридичних йфізичнихосіб)складала 25 930 тис. грн., то, на 1.01.2008 – 40 110 тис. грн.

>Значнезростання пофіліїспостерігається порахункахклієнтів (табл. 3).

>Таблиця 3

>КількістьзареєстрованихклієнтівСФТОВ «Укрпромбанк», тис. грн

>Клієнти банку >Роки
2005 2006 2007
>Юридичнихосіб 1732 1872 2032
>Фізичнихосіб 35221 39764 50137

Таким чином,Сумськафілія Укрпромбанкузаймаєконкурентніпозиції наринкунаданнябанківськихпослуг вСумськомурегіоні.


3.SWOT –АНАЛІЗСФТОВ «УКРПРОМБАНК»

>Таблиця 4

>МатрицяSWOT-аналізуСФТОВ «УКРПРОМБАНК»

>Сильністорони >Слабкісторони

1. Гарнарепутаціящодоякостінаданняпослуг

2.Розгалуженамережавідділень

3.Вигіднерозміщеннявідділень

4.Оптимальнатехнічна база

5. Статус банкупершоїгрупи закласифікацією НБУ

6.Державнапідтримка вреалізаціїпрограмимолодіжногожитловогокредитування

7.Новітнітехнологіїздійсненнябанківськихпереказів: Western Union,Анелікс,Юністрім

8.Позиціонування банку якощадного

9.Спеціалізація наобслуговуванніпідприємствнафтовоїгалузі йпов'язаних із нимисільгосппідприємств

1.Недостатнєрозміщеннякоштів

2.Відсутністьстимулюючихзаходів накредитніпродукти

3.Наявністьсанкцій із боцірегулюючихорганів

4.Недостатнійрівенькваліфікації персоналу,значнатекучістькадрів

5.Низькийрівень забезпеченняробочимприміщенням

6.Частізбої вроботітехнічнихзасобів

7.Централізаціяуправліннядіяльністю,невідладженівертикальнізв'язки,низькаоперативність вухваленнірішень.

>Можливості >Загрози

1.Зростаннярівнявнесків населення, збільшенняплатоспроможностігромадян..

2.Потребашостінськихсільгоспвиробників, щорозвиваються, вінвестиціях.

3.Розвиток малого йсередньогобізнесу.

>4.Розширеннядіяльності,зростанняоборотів порахункахкомпанійнафтовоїпромисловості в м. Шостка

5.Реалізація в м. Шосткакрупнихінвестиційнихпроектів.

1.Низькітемпиекономічногозростання

2.Нестабільнаполітичнаситуація,посиленняпередвиборноїборотьби

3.Посиленнярегулювання із боцідержавнихорганів у зв'язку ізпридбанням статусуспеціалізованогоощадного банку

4.Зміцненняпозіційбанків-конкурентів вобластіінтернет-технологій

5.Плинність потребспожівачівбанківськихпродуктів.


4.ОПИС НОВОГОВІДДІЛЕННЯБАНКУ

Новевідділення в м. Шостка якщорозташовано увласномуприміщенні, вцентральнійчастиніміста йстворено за типом Сучасноїуніверсальноїбанківськоїустанови пообслуговуваннююридичних йфізичнихосіб. Увідділенніклієнтиможутьотриматиповнийперелікбанківськихпродуктів йпослуг.

В частности,юридичним особамвідділенняможезапропонувати пакетбанківськихпослуг ізрозрахунково-касовогообслуговування, порозміщеннюзасобів надепозитнірахунки,валютнимопераціям,послуги ізкредитування.

Дляфізичнихосібвідділеннязапропонує широкий, спектрдепозитнихвнесків,різніпрограмикредитування,зокрема,кредитування под купівлюжитла,автомобіля,споживчекредитування. Увідділеннітакож можна якщооформитипластиковукартку,сплатитикомунальніпослуги,скористатисясучасними видамибанківськихпереказів.

>Відділення якщо оснащеносучаснимбанківськимустаткуванням йзасобамизв'язки, котрі дозволяти оперативноздійснювати усіфінансовіоперації.

>Першідекілька роківосновнимзавданням новоговідділення якщозростанняоб'ємуоперацій,оскількикерівництво й персоналповинні набутидосвіду йосвоїтиприйняті в банкутехнології,клієнти -придбатикредитнуісторію, аголовна контора вособіфілії, доякоївідноситьсявідділення, -наладитиуправління йвзаємодію.

>Слідзазначити, щоосновнимиклієнтами банкує підприємстванафтовоїпромисловості.Відкриття новоговідділення вмісті Шостка дозволити банкупідійтивпритул до одного зстратегічноважливихклієнтів -Шостінськийфілія «АльфаНафтопродукт» Цепідприємство ужевпродовж понадп'яти роківєклієнтомСумськоїфілії. Упроцесідослідження було бвстановлено, щоШосткинськийфілія «АльфаНафтопродукт»ємонополістом вданомурегіоні.Йому належати 4автомобільні заправки. Ззростаннямоборотів підприємства (>обороти вмісяцьсклали 12 млн. грн.)виниклискладнощі ізобслуговуванням,почастішалилагиміжухвалюванимирішеннями йвідповіднимидіями.Відкриттявідділенняпоблизумісцерозташування Головногоофісу дозволитиусунутивказаніскладнощі.

>Крім того, діяльністьШосткинськогофілії «АльфаНафтопродукт»тіснопов'язана із 20сільгоспвиробникамиШосткинськогорегіону, для якіздійснюєтьсяпостачаннянафтопродуктів понизькихцінах. То вразівідкриттявідділення в м. Шостка можнарозташовувати наобслуговуваннярахунківцихпідприємств. Протягом Першогомісяця роботи банкуїм будутьзапропонованівигідніумови співпрацю.


5.МАРКЕТИНГОВАПОЛІТИКА

>Маркетингова політика якщореалізована шляхом розробки тареалізації комплексу маркетингу:

>Товарна політика банку. Новевідділенняплануєтьсястворити за типом Сучасноїуніверсальноїбанківськоїустанови пообслуговуваннююридичних йфізичнихосіб. Увідділенніклієнтиможутьотриматиповнийперелікбанківськихпродуктів йпослуг.

В частности:

>Приватнимклієнтам:

1)Депозитнапрограма

2)Гарантуваннявкладів

3) Програмупідвищенняпенсій тасоціальнихвиплат

4)Поточнірахунки

5)Тарифніпакети

6)Кредитування

7)Грошовіперекази

8)Комунальні таіншіплатежі

9)Електронніваучери

Малому йсередньомубізнесу

1)Овердрафт

2)Кредити напоповненняобіговихкоштів

3)Кредити наінвестиційніцілі

4) Автотранспорт у кредит

5)Комерційнанерухомість у кредит

6) Кредит под заставу депозиту

>Корпоративнийбізнес

1)Розрахунковеобслуговування

2) СистемаКлієнт-Банк

3)Іноземна валюта

4)Інкасація

5)Депозитнапрограма

6)Документарніоперації

7)Кредитування

8)Підтримкапрацівників

9)Прийомплатежів

>Цінова політика. Длярозрахункуціни набанківськіпродукти рекомендовановикористовуватицінніснийпідхід.

>Цінніснеціноутворенняпокликане забезпечитиодержаннявисокогоприбутку зарахунокдосягненнявигіднішого для банкуспіввідношення ">цінність />витрати". Завикористанняціннісногопідходуслідвиходити не проти того, стількиклієнтиготовізаплатити за продукт, а із того, якоїціну продуктзаслуговує.

>По-перше,досвідченіклієнтизрідкабуваютьчесні, колиназивають суму, якої смердотіготовізаплатити за продукт.По-друге,покупцяможутьнедооцінювати,переоцінювати продукт йсвідомозанижувати йогоціну. Тому напрактиціреальніцінизрідказбігаються із результатамиціновихмаркетинговихдосліджень.

Отже,важливооцінити туцінність продукту, якоїсприймеспоживач.Цінність продукту дляклієнтапоказує,наскількипропозиціявідповідаєспоживчимкритеріям.

>Збутова політика.Збутова політика банкуспрямована надоведення товару допотенційногопокупця.Процесдоведенняпродуктів доспоживачавирішується в банку задопомогоюфункціонування такзваних систем доставки.Типи систем доставкиможутьваріюватися в широкихмежах, тому перед маркетингомстоїть завданнявиборутієї із них, котра бщонайкращевідповідала класуспоживача,необхідномурівнюобслуговування,місцю й годининаданнябанківськихпослуг. Узв’язку ізцим на першемісцевиходить запитаннярозглядуваріантівмісцярозташуваннябанківськоговідділення. Новевідділення в м. Шостка якщорозташовано увласномуприміщенні, вцентральнійчастиніміста йстворено за типом Сучасноїуніверсальноїбанківськоїустанови пообслуговуваннююридичних йфізичнихосіб.Відкриттявідділенняпоблизумісцерозташуванняофісуфілії «АльфаНафтопродукт» дозволитиусунутиможливіскладнощі та дозволитипросуватибанківськіпродукти болеезручно дляосновнихклієнтів.

>Комунікаційна політика.Основнепризначеннякомунікаційної політикиполягає у напрямкудій наствореннябажаногосередіснуючих йпотенційнихклієнтів.

Наетапіствореннявідділення нами якщо проведенавступна рекламаінформаційного характеру на каналах місцевого радіо.Повідомленнятакожміститимезапрошення на деньвідкритих дверей.

>Відкриття новоговідділення можнаприурочити до 10річницііснуванняСумськоїфілії. Навідкриттязможуть прийти люди, щоживуть посусідству, атакож усіохочі із 95 тис.жителівміста. Для гостей на честьвідкриттявідділення вподаруноквиступлятьпісенніколективиміста.

>Присутнізможутьотриматибуклетиінформаційного характеру ізперелікомнадаваємихпослуг, атакож ручки ізфірмовими знаками.

>Потенційнимиклієнтамивідділення банкможуть бути жителідовколишніхвулиць, атакож підприємства йорганізації. Таким чином, дляпозиціонування нового пунктунаданняпослугнеобхідно прямозвернеться допотенційнихспоживачів. Длядосягненняцієї метипропонуємовикористовуватинаступнімаркетингові заходь:

·адреснарозсилка (>прямезвернення,directmail);

·візуалізаціявідділення шляхомустаткування йогозовнішньоюрекламою;

· реклама врегіональнихзасобахмасовоїінформації;

·додатковімаркетинговіакції ізметоюстимулюванняспоживачів.

>Поетапний планзалучення новихклієнтівзображений вдодатку У.

Урезультатіпроведеннякомунікаційнихзаходівважливий результат -зворотнийзв'язок ізклієнтами.


6.РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Зареалізацію проектувідповідаєУправлінняекономіки тафілійноїмережі, щокоординує діяльність ізіншимиуправліннями табезпосередньозаймаєтьсякерівництвом пореалізації проекту. Намісці дляреалізації проекту якщосформована група із 4фахівців, асаме: головавідділення,головний бухгалтер, начальник відділення безпеки та начальник відділенняавтоматизації, котріконтролюватимуть над перебігомвиконання.Згодом, за умівналежноговиконанняобов’язків,їм якщозапропонована робота в новомувідділенні.Безпосередню відповідальність зареалізацію проекту намісці передУправліннямекономіки тафілійноїмережівідповідає директорвідділення.Координація ізіншимиуправліннямивідбувається черезУправлінняекономіки тафілійноїмережі.Загальна схемасубординаціїзображена на мал.1.


>Початокробіт - 1 лютого,закінчення - 10 апреля.

Планробітнадано втаблиці 5.

>Таблиця 5

Планробіт

Заходь >Термінвиконання
1.Придбанняприміщення (>трикімнатноїквартири) 1.02.08-5.02.08
2. Ремонтприміщення 5.02.08-1.03.08
3. Купівля й установкаустаткування,комунікацій 1.03.08-1.04.08
4.Пошук йпідготовка персоналу 1.02.08-1.04.08
5.Підготовкавідділення до роботи 1.04.08-9.04.08
6.Підготовкаурочистоговідкриттявідділення 1.04.08-9.04.08
7.Проведенняінформаційноїкампанії 1.02.08-10.04.08

>Витрати навідкриттявідділення буливстановлені методомекспертнихоцінок йоформлені втаблиці 6.

>Таблиця 6

Планмаркетинговихробіт

Заходь Бюджет, грн
1.Придбанняприміщення (>трикімнатноїквартири) 220 000
2. Ремонтприміщення 50 000
3. Купівля й установкаустаткування,комунікацій 45 000
4.Пошук йпідготовка персоналу 2 000
5.Витрати напроведеннязаходів із приводувідкриттявідділення 10 000
>Всьоговитрати навідкриттявідділення 327 000
6.Витрати назаробітну плату персоналу 8 000
7. Оплатакомунальнихпослуг йпослуг зв'язку,сигналізація 10 000
8. Оплатаінкасаціїготівки 3000
>Всьоговитрати на забезпеченняпоточноїдіяльності 21 000

Таким чиномвитрати нареалізацію проектускладають 327тис.грн.Крім того,необхіднозабезпечуватипоточну діяльність - 21 тис. грн.Кожногомісяця. Нашекспертпорахував, що із такимивитратамивідділеннязможе собіокупити уже через 2 рокта.

>Реалізаціянашого проекту дозволитиТОВ «Укрпромбанк» :

- підвищитирозмірклієнтськоїбази на 1 тис.осіб;

-сформуватиімідж банку заподаннямпослуг намісцях;

- забезпечитиособистий контакт банку ізклієнтом;

-розширитимежіреалізаціївеликомасштабнихпроектів попенсійномузабезпеченнюклієнтів,різноманітнідепозитніпрограми йкредитування населення;

-розширитигеографіюздійсненнябанківськихпереказів по системах Western Union,Анелікс йЮністрім.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація