Реферати українською » Банковское дело » Межбанковские розрахунки у Росії


Реферат Межбанковские розрахунки у Росії

Страница 1 из 9 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО СПІЛЬНОГО І ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОСВІТИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

СИБИРСКИЙ ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ І БАНКОВСКОГО СПРАВИ

(СИФБД)


До захисту:

Завідуюча кафедрою "Фінанси і кредиту"


_________________проф. Фадейкина Н.В.

підпис

_________________

дата


ДИПЛОМНАЯ РОБОТА


ТЕМА: МЕЖБАНКОВСКИЕ РОЗРАХУНКИ У РОСІЇ


(Наказ №________ от"____"___________________1997 року)


______________________________________

шифр документа


Выполнил: Керівник:


__________ Деревягин А.М. __________Канкалевская Н.Г.

підпис підпис

__________ __________

дата датаОГЛАВЛЕНИЕ


Введение...........................................................................................5

1.Необходимость , суть і стала значення міжбанківських расчетов.........6

1.1.Основы організації кореспондентських відносин......................

1.2.Организационно-правовая база регулювання міжбанківських розрахунків

1.3.Эволюция міжбанківських розрахунків...............................................

2.Характеристика міжбанківських розрахунків....................

2.1.Расчеты через розрахунково-касові центри......................................

( регіональні платежі)

2.2.Расчеты через кореспондентські рахунки, открываемые за іншими банках.

2.3.Клиринговые розрахунки..................................................................

2.4.Расчеты між банками країн - членів СНД.....................

2.5.Проблемы міжбанківських розрахунків й шляху їхнього подолання.

2.5.1.Сбои і затриманні платежів до РКЦ...........

2.5.2.Нарушения під час розрахунків з вини комерційних банків.......

2.5.3.Расхождение в обліку розрахункових операцій на РКЦ і численних комерційних банках........................

3.Анализ міжбанківських розрахунків які у банку

АКБ "ГРИНКОМБАНК"............................................................

3.1.Характеристика банку АКБ "ГРИНКОМБАНК"

3.2.Анализ платежів проведених банком

3.3.Рекомендации для поліпшення схеми міжбанківських розрахунків


Укладання

Список літератури

Додатка


Запровадження


Межбанковские платежі і забезпечувала розрахунки - кровоносна система економіки кожної країни, і взагалі притаманні всі ті характерні риси, які визначають стан суспільства загалом.

Важкий перехід Росії від понад централізованої державної економіки до нормальних ринкових відносин було залишити поза увагою міжбанківські розрахунки. І ми пам'ятаємо криза 1992 року, коли платіж із міста у місто йшов кілька тижнів. Зараз стан значно збільшилося (завдяки цілеспрямованим зусиллям за Центральний банк і правоохоронної діяльності самих комерційних банків зі створення кореспондентських мереж), але ще не досягло ідеалу.

Робляться кроки й області примене ния нових прогресивних форм безготівкових розрахунків населення ( у власному секторі).

Впровадження і налагоджування нових розрахунків пов'язане з великими труднощами економічного, організаційного й технічного харак тера. Зокрема, застаріла законодавчу базу, формування Центральним банком Російської Федерації (Банком Росії) наново власної філіальної .мережі, настановленим здійснення міжбанківських розрахунків, з перебудовою системи эмиссионно-кассового регулювання, зі створенням незалежних цент ральных банків союзних республіках - колишніх суб'єктів СРСР, провозгласивших суверенітет. Серйозним чином позначається відсутність досвіду у створенні таких розрахунків. Через брак необхо димых аналогів через специфіки розвитку довелося наново створювати методологію міжбанківських розрахунків.

Цей дипломний проект розглядає систему міжбанківських платежів до Росії. Система платежів у розрізі типів розрахунків, проводиться з порівняльного аналізу.

Цей дипломний проект складається з з трьох основних частин:

  • у частині розглядається необхідність, суть і значення міжбанківських розрахунків;

  • друга частина розглядає типи міжбанківських розрахунків й їх перспективи розвитку;

  • третина містить опис досвіду проведення розрахунків з прикладу Усольского Акціонерного Комерційного Банку ГРИНКОМБАНК.


1.НЕОБХОДИМОСТЬ, СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ

МЕЖБАНКОВСКИХ РОЗРАХУНКІВ


Система розрахунків між різними контрагентами і хозяйст вующими суб'єктами, забезпечення безперебійності і безперервності платежів є найважливішими умовами нормального функциони рования економіки.

У грошових розрахунках і платежах, проведених переважно банками, знаходять своє втілення майже всі види экономиче ских відносин. Це своє чергу, немислимо без взаємних розрахунків між банками, що з широкої розгалуженістю господарських зв'язків, великий територіальної видалено ностью підприємств і деякими іншими чинниками.

Фактично, тільки основі розрахунків між різними банками та його філіями можна завершити розрахунки в народному господарстві: підприємств друг з одним щодо купівлі-продажу товарів (послуг), із саудівським фінансовим органами зі сплати податкове внебюджет ными фондами з перерахування обов'язкових внесків, з банками з позик, зі страхові компанії зі страхування майна, і комерційних ризиків, зі своїм персоналом із виплати зара ботной плати й на прирівняних до неї платежів, і навіть інші денеж ные розрахунки.

Певна частина міжбанківських розрахунків служить для эконо мических зв'язків самих кредитних та фінансових інститутів, напри заходів, під час розміщення коштів у формі депозитів і кредитів, при переучете векселів один одного й у центральному банку, отриманні від цього кредитів на порядку рефінансування, купівлі і продаж цінних паперів, зокрема державних, при наданні дотацій, субвенцій й розтринькування бюджетних позичок.

Межбанковские розрахунки опосередковують й різні види внеш неекономічних зв'язків, що виникають у процесі експорту-імпорту товарів (послуг), капіталів і міграції робочої сили в.

Для платежів і розрахунково-касового обслуговування клієнтів банки за дорученням одне одного встановлюють між собою відносини, зазвичай, на договірній основі, що отримали назву кореспондентських. [3]


  1. Основи організації міжбанківських розрахунків.


Здійснення безготівкових розрахунків у господарстві між постачальниками і споживачами продукції з породжує взаємні розрахунки між банками. МЕЖБАНКОВСКИЕ РОЗРАХУНКИ виникають тоді, коли платник і одержувач коштів обслуговуються раз ными банками, і навіть при взаємній кредитуванні банків та переміщенні готівки. Такі розрахунки нині здійснюються через корреспон дентские рахунки, які на балансі кожного банку.

Кореспондентські відносини - це договірні відносини між двома чи декількома кредитними установами про осущест влении платежів і обгрунтованість розрахунків них за дорученням і завдяки дру гого [4]. Ці відносини можуть бути між кредитними інститутами, які перебувають і в середині країни, і її межами. За сучасних умов кожен банк пов'язаний кореспондентськими узами ні з одним, і з десятками, котрий іноді тисячами банків.

Кореспондентські відносини можуть існувати між раз особистими типами кредитних установ, зокрема банками з раз ных країн: між різними незалежними комерційними банками; між комерційними банками і центральним банком цієї країни чи інших країнах; між центральні банки суверенних госу дарств.

Зазначені відносини можуть також відбутися між коммер ческими банками і спеціальними міжбанківськими організаціями типу клірингових (розрахункових) палат.

Класичною формою кореспондентських відносин служать відносини між різними комерційними банками.

Головною операцією великих комерційних банков-корреспонден тов є клірінг (взаємний залік) чеків та інших расчетно-пла тежных документів. З розвитком банківської системи та віку ния значення депозитів банки-кореспонденти стали надавати одне одному і інші послуги. Наприклад, великі банки пропонують дрібним банкам послуги з управлінню активами, надають їм кредити поповнення резервів. Дрібні банки також, одержують від своїх банків-кореспондентів консультації з інвестиційним правовою питанням, інформацію оцінки кредитоспроможності комерційних позичальників, сприяння доборі кадрів допомогу у міжнародних операціях. Нарешті, банки-кореспонденти можуть видавати одна одній позички, і навіть співробітничати у видачі великих позичок цінним клієнтам.

Зазвичай невеликих банків відкривають кореспондентські рахунки більших банківських установах. Останні конкурують між собою відкриття в них міжбанківських депозитів із боку дрібних банків, тому що ці депозити постачають великі банки грошовими ресурсами, необхідні інвестування. Великі банки також можуть встановлювати між собою такі стосунки, відкриваючи друг в одного депозитні рахунки. Розвиток кореспондентських зв'язків дає банку ряд переваг, подібних з відкриттям нових відділень банку. Та заодно банк зберігає свою юридичну саме стоятельность контроль над проведеними операціями .

При встановленні кореспондентських відносин, особливо із зарубіжними банками, обидві сторони приділяється велика внима ние спроможності й надійності банків-партнерів. До письма з прось бій про відкриття рахунки витрачаються необхідні документи: звіт про діяльність банку, його статут і "ліцензія для проведення тих чи інших операцій.

Кореспондентські відносини оформляються обмінними пись мами або спеціального кореспондентського договору (угоди), у яких передбачаються лад і умови ви полнения відповідних банківських операцій. Відрізняються коррес пондентские договори термінові (з правом продовження) і безстрокові.

Під час укладання кореспондентського договору визначаються валюта розрахунків, рахунку їх проведення, правила перекладу залишку засобів у треті країни, порядок поповнення, розмір комісійної винагороди та інші умови. Після укладання кореспондентського договору кредитні установи обмінюються зразками підписів посадових осіб, телеграфным(электронным) ключем, що застосовується посвідчення дійсності виставлених банками платіжних доручень, тарифами комісійної винагороди та інші документами. Кредитні інститути, котрі встановили між собою кореспондентські відносини, називають одне одного корреспон дентами.

Існують два виду кореспондентських відносин банків: з взаємним відкриттям кореспондентських рахунку також без відкриття таких.

Кредитне установа може розраховуватися зі своїми коррес пондентом по виставлених їм дорученнями, по-перше, за рахунком, відкритого даним кредитним установою у кореспондента, чи з рахунку, відкритого кореспондентом у цьому кредитному установі; по-друге, за рахунками даного кредитного заклади і його корреспон дента у третій кредитному установі. У першому випадку мають місце відносини між кореспондентами з рахунком, тоді як у другому - між кореспондентами без рахунки.

У практиці кореспондентські рахунки відкриваються преимущест венно тими банками, які активно здійснюють перекладні, акредитивні, інкасові та інші операції з розрахунках за товари та.

Якщо учасниками кореспондентських відносин є юридично самостійні комерційних банків або центральні банки різних держав, то кореспондентські рахунки відкриваються ними друг в одного на добровільній основі.

На жорсткішою основі будуються кореспондентські відносини між комерційними банками і центральним банком. Кожен комерційний банк, зазвичай, повинен мати кореспондентський рахунок у якомусь установі Національного банку.

Отже, на практиці банки як учасники кореспондент ских відносин може мати три "види кореспондентських рахунків. З допомогою цих відносин банки зв'язуються на єдину систему. Вони ніби доповнюють одне одного, виступаючи у ролі клієнтів одне одного.

Корреспондентский рахунок - рахунок, у якому відбиваються .розрахунки, вироблені одним кредитним установою за дорученням і завдяки іншого кредитного установи з урахуванням укладеного корреспон дентского договору [4]. Наприклад, банк А зобов'язується по догово ру з банком Б отримувати належні останньому платежі від клиен тов, оплачувати над його рахунок переклади тощо. Натомість банк Б перебирає зобов'язання виконувати аналогічні операції для банку А. У цьому банки відкривають друг в одного кореспондентські рахунки, у яких тимчасово накопичуються кошти, посаді пающие для банку-кореспондента. Якщо банк А отримав для банку Б певні грошових сум, то тимчасово, до взаємних розрахунків між банками, може використовувати їх задля своїх актив ных кредитних та інших операцій.

Натомість, кореспондентські рахунки поділяються на два виду: рахунок "Ностро" (наш рахунку Вас) й валютний рахунок "Лоро" (Ваш рахунку нас). -Рахунки типу "Ностро" відкриваються будь-яким банком в банках-кор респондентах, а рахунок типу "Лоро" - з ім'ям його банков-корреспонден тов. Причому вказані рахунки можуть відкриватися як у взаємної основі, і у в односторонньому порядку. Рахунок "Ностро" щодо одного банку є рахунком "Лоро" в банку - його кореспондента.

Платежі по кореспондентським рахунках можуть здійснюватися у межах залишку коштів на рахунку або з перевищенням цього залишку з допомогою наданого за рахунком кредиту (овердрафту), що, зазвичай, міститься у укладеному договорі. Важливо своєчасно "підживлювати" зазначені активи.

У цьому необхідно зупинитися на наявному в закордон іншої банківської практиці понятті валютирования. Воно означає допол нительную оцінку дату, з якої проведена раніше за рахунком (дебету чи кредиту) сума стає реальної, тобто. набирає чинності. Факт здійснення запис у певний певний день зовсім на означає, що зарахована сума перебуває у розпорядженні власника рахунки від часу внесення записи; аналогічно списаний ная сума теж перестає перебувати у розпорядженні від часу внесення записи. Вирішальне значення має тут валютування, з якого откредитованная сума перебуває у розпорядженні власника рахунки.

Гроші переходить до його власне розпорядження з нарахуванням відповідних відсотків лише з дня терміну валютирования. Якщо власник рахунки розпоряджається що надійшла сумою до дати валютирования, то цьому випадку (за відсутності іншого обеспе чения рахунки) він іде на перевищення кредиту, внаслідок чого і зобов'язаний платити кредитору відповідні відсотки.

Так було в Дойче Банку (ФРН) запис в кредит банківського рахунки здійснюється відповідно до правил щодня надходження чеків у Франк фурт, але за зрушеному стосовно операційного дня валютировании. Бо це банк неспроможна здійснити валютування одного дня із внесенням записи, оскільки він повинен стягнути відповідний еквівалент з інших закладів. У цих цілях він разом із Німецьким федеральним банком користується єдиної методикою інкасації платіжних вимог, одержуючи Центрального банку затребуваний еквівалент після закінчення мінімум дня з момен та виставляння вимог філіям Німецького федерального банку країни - центральним банкам земель.

При дебетовании рахунки також може бути зрушення валютирования у часі, зокрема за купівлі цінних паперів одній із німець ких бірж. І тут запис по дебету рахунок у банку здійснюється через одного дня від часу купівлі, і, отже, має місце валюти рование зі зсувом одного дня [5].

Розмір банківського залишку засобів у банках-кореспондентах зазвичай залежить від характеру і обсягу послуг, наданих коррес пондентом. Користування кореспондентським рахунком оплачується переважно підтримкою компенсаційного балансу, тобто. мінімального залишку коштів на рахунку, і лише частково - выпла тієї комісійної винагороди (комісії).

По кореспондентським рахунках можуть також виплачуватися про центи. Однак у окремих країнах виплата відсотків з цих рахунках заборонена законодавством. Дане положення пояснюється лише тим, що основна призначення кореспондентського рахунки - проведення банками розрахункових операцій із дорученнями клієнтів, а чи не накопичення і збереження коштів. Фактично вклади кре дитных інститутів на зазначених рахунках є депозити до запитання. Залишки коштів у на кореспондентських рахунках обыч але підтримуються на мінімальному рівні, необхідному для совер шения платежів.

Проте й кореспондентські рахунки можна використовувати з метою інвестиційних послуг. Нерідко на цих рахунках відбиваються міжбанківські депозити, терміни яких можуть коливатися від 1, 3 і шість місяців до 2 (іноді 5) років.

Залежно від домовленості між банками-корреспонден тами ведення рахунків (відкриття, закриття, списання і зарахування коштів, напрям виписок, авізо тощо.) може стягуватися комис ця, про що вже було вказано вище. Це визначається характером відносин між банками, активністю використання рахунку також рівнем підтримуваних ними залишків.

Крім основного кореспондентського рахунки банках

Страница 1 из 9 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація