Реферати українською » Банковское дело » Аналіз інвестиційних проектів та її автоматизація з урахуванням ППП Excel


Реферат Аналіз інвестиційних проектів та її автоматизація з урахуванням ППП Excel

Страница 1 из 2 | Следующая страница

ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

ПРИ УРЯДІ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ


Кафедра “ Автоматизированные інформаційні технології”

КУРСОВАЯ РОБОТА

на тему:


«Аналіз інвестиційних проектів і

його автоматизація з урахуванням ППП EXCEL»


Студент групи К-4-3

Шилов Р. У.


Науковий керівник

Гобарева


Москва,1998г.


ПЛАН

Запровадження 3

Глава I. Капіталовкладення і інвестиційні проекти 5

§ 1. Поняття інвестицій і капіталовкладень 5

§ 2. Етапи розробки й реалізації інвестиційного проекту 6

Глава II. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів 10

§ 1. Класифікація методів інвестиційних розрахунків 10

§ 2. Статические методи оцінки інвестиційних проектів 11

1. Окупність 13

2. Норма прибутку 14

§ 3. Динамічні методи оцінки інвестиційних проектів 15

1. Метод наведеної вартості 18

2. Метод ануїтету 19

3. Метод рентабельності 21

4. Метод ліквідності 23

Глава III.Применение методів інвестиційних розрахунків практично 25

Укладання 33

Література 37


ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Нині дедалі більшої актуальності набирають питання,

пов'язані з інвестиційної діяльністю. З переходом нашої країни, до

ринку і як наслідок скасуванням фінансування ін-

вестиционных проектів перед багатьма підприємствами проблему

залучення фінансових ресурсів їхнього здійснення, що викликало спад

інвестиційної активності із проведення реформ. Становище в ін-

вестиционной сфері проблема, невирішеність якої негативно

впливає надання наметившимся стабілізаційних процесів в российс-

дідька лисого економіці стійкого характеру.

Важлива роль розвитку інвестиційної сфери повинна принад-

лежати банківську систему. Здійснюючи фінансування капітальних вло-

жений, банки беруть участь у розширенні і відновленні основних фондів на

підприємстві, сприяючи інтенсивному розвитку економіки.

Для ухвалення рішення про надання кредиту банк повинен оцінити фінансові показники проекту. У цьому використовуються показники, значення яких важко (через великого об'єму операцій) чи неможливе отримати арифметичним шляхом.

Аби вирішити це завдання у банку робочому місці працівника інвестиційного відділу можна використовувати АРМ з урахуванням електронної таблиці EXCEL 7.0.

Електронна таблиця EXCEL 7.0. одна із найпопулярніших пакетів програм, виділені на створення табличных документів. Система має потужними обчислювальними можливостями, чудовими засобами складання ділової графіки, обробки текстів, ведення баз даних. З іншого боку, EXCEL має розширеним набором финансовх функцій, які полегшують вирішення цього завдання.

У цьому роботі розглянуті теоретичні аспекти аналізу інвестиційних проектів, і навіть практична реалізація АРМ працівника інвестиційного відділу з урахуванням електронної таблиці EXCEL.


ГЛАВА I. КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ І ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ


§ 1. Поняття інвестицій і капіталовкладень

Інвестиції (від англійського слова investment) є

вкладення капіталу для одержання цього у майбутньому доходів чи

інших результатів.

На території РФ регулювання інвестиційної діяльності осу-

ществляется Законом "Про інвестиційної діяльність у РРФСР" від 26 ію-

ня 1991 року, і навіть підзаконних актів міністерств та.

Капіталовкладення - більш вузьке поняття, ніж інвестиції. Під ними

маються на увазі Витрати створення, розширення, реконструкцію і тих-

ническое переозброєння основний капітал, і навіть пов'язані з цим

зміни обігового капіталу.

Основний формою капіталовкладень є капітальне будівельник-

ство, що у своє чергу ділиться на нове будівництво, расшире-

ние діючих підприємств, реконструкція діючих підприємств,

технічне переозброєння.

Капіталовкладення є негативним елементом виробничої

про діяльність підприємства. Так, під час створення предприя-

тия виробляються початкові інвестиції, які включають одноразові капи-

тальные вкладення кошти нового підприємства (видатки

будівництво і придбання будинків, споруд, устаткування й ін.),

і навіть регулярні поточні витрати підтримки нормального функци-

онирования підприємства (видатки купівлю сировини, матеріалів, оплата

праці персоналу). Результатом цих вкладень є дохід підприємства

від виробничо-збутовий діяльності. Розвиток підприємства також

вимагає інвестицій, наприклад купівля нового устаткування

розширення виробничих потужностей підприємства міста і поліпшення якості

своєї продукції.

Характерними ознаками капіталовкладень служать, по-перше, раз-

особисті види витрат за реалізацію інвестиційного проекту, які

включають як початкові капіталовкладення, тобто. щодо великі,

одноразові витрати, вироблені на початкових етапах реалізації

проекту, і поточні витрати, вироблені згодом і залежать від

специфіки інвестування; по-друге, тривалий час

між початковим вкладенням капіталу та придбанням від цього доходів чи

інших результатів.


§ 2. Етапи розробки й реалізації інвестиційного проекту

Плановані, реалізовані і здійснені інвестиції приймають

форму капітальних (інвестиційних) проектів. Вибір інвестиційного

проекту складає основі оцінки його ефективності. Процес

аналізу дохідності інвестиційного проекту шляхом зіставлення витрат

на проект і результатів його реалізації називається аналізу эффек-

тивности інвестиційних проектів.

Економічний аналіз ефективності проектів капіталовкладень яв-

ляется многостадийным процесом, які мають у собі постановку завдання,

аналіз стану і ухвалення рішення доцільність інвестування капіталу і

що охоплюють численні етапи від зародження ідеї до прийняття вікон

чательного рішення.

Роботу з розробки й реалізації проектів капіталовкладень можна

підрозділити на цілий ряд етапів.

1. Пошук вивчення об'єктів капіталовкладень

Як об'єктів капіталовкладень можуть виступати різні

об'єкти діяльності підприємства, зумовлені сферою його ділової ак-

тивности. Аналізуючи цей етап і підприємствам, і інвесторам краще

мати відразу кількох варіантів, оскільки ніж їх побільшає, то вище ве-

роятность зробити вигідне капіталовкладення. Важливий напрямок рабо-

ти є визначення кількісних характеристик варіантів капита-

ловложений. Розвиток капіталовкладень планується, зазвичай, на

п'ять - 10 років і більше віддалену перспективу. У цьому выясня-

ется, які доходи можуть дати капіталовкладення, яких витрат вони

зажадають як і останні розподілятимуться у часі.

На стадії планування капитовложений необхідний аналіз причинних

зв'язків і виявлення тенденцій розвитку, які стосуються даному предприя-

тию, щоб визначити, до яких наслідків очікувати від зроблено-

ных капіталовкладень. Приміром, якщо планується придбання але-

вого устаткування, те важливо оцінити вплив очікуваних термінів його

амортизації.

2. Проведення інвестиційних розрахунків й комплексна оцінка вари-

антів капіталовкладень

Тут складається повна картина планованих вкладень. Для цього він проводяться інвестиційні розрахунки, основі яких визначається ефективність інвестиційних проектів і приймають рішення про капітальних вкладеннях. І на цій стадії здійснюється також оцінка різних чинників, які впливають результат капіталовкладень (наприклад, оцінка ступеня ризику). Далі методи оцінки ефективності інвестиційних проектів розглядатимуться докладніше.

3. Прийняття рішення щодо проектів капіталовкладень

Основою таких рішень є дані проведених на преды-

дущем етапі інвестиційних розрахунків. Рассматриваемый етап передбачає

передусім координацію різних довгострокових планів і їх

єдиного цілого. Інвестиційні рішення мають відповідати цілям

підприємства, а інвестиційна політика виходити із того, наскільки

важливі дані капіталовкладення задля досягнення поставленої мети.

За всього різноманіття цілей підприємства домінуючим є

досягнення найкращих економічних результатів, максимізація прибутку.

Прибутковість як мету визначається вигляді норми прибуток від інвестицій.

Капіталовкладення здійснюються у разі, коли прибуток за

них сягає певного мінімального відсотка. З іншого боку, в ін-

вестиционной політиці береться до уваги тимчасове розподіл

прибутку. Це означає, що, залежно стану справ у різні пе-

риоды слід ставити різні норми прибуток від капіталовкладень. Зада-

ча у тому, щоб сформувати загальний інвестиційний план, кото-

рый було б максимально виграшним, оптимальним з погляду часів-

ного розподілу прибутків.

4. Вибір джерела фінансування капітальних вкладень

Завданням інвестиційної політики є вироблення плану, у якому вибір об'єкта капіталовкладень й можливості фінансування, тобто. попит капіталів, було б ув'язані між собою.

Фінансування капітальних вкладень може здійснюватися за

рахунок внутрішніх джерел (прибуток, амортизація тощо.), і за

рахунок залучених коштів (цільове фінансування, кредити банків, ви-

пуск акцій і облігацій, лізинг, іноземні на інвестиції та ін.). На

практиці, особливо в великих капітальних вкладеннях, все джерела

фінансування можна використовувати одночасно.

5. Контроль над перебігом здійснення інвестиційних проектів

У процесі реалізації інвестиційного проекту виникає необходи-

мость контролю над ходом його проведення. Залежно від об'єкта конт-

роля і стадії виконання інвестиційного проекту використовуються различ-

ные методи і засоби. Попередній контроль включає складання

бюджету капіталовкладень, звітів про стан справ, і навіть поточний

бухгалтерський облік. Наступний контроль передбачає здійснення

спеціальних досліджень, і звітів контролю над інвестиціями. Основ-

ным призначенням контролю є порівняння закладених план і дейс-

твительных показників, встановлення розбіжності з-поміж них і опера-

тивное вживання заходів з його скорочення.

Ефективна робота кожному етапі розробки та здійснення ін-

вестиционного проекту, особливо об'єктивну оцінку його эффектив-

ности, є необхідними умовами забезпечення успіху инвестици-

онной політики підприємства, що, своєю чергою, надає стимулюю

щее впливом геть розвиток виробництва на рівні окремого господарюючого суб'єкту, і у економіці вцілому.


ГЛАВА II. МЕТОДИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ


§ 1. Класифікація методів інвестиційних розрахунків

Для проведення фінансової оцінки інвестиційних проектів можуть

використовуватися різні методи інвестиційних розрахунків й экономичес-

киє показники, дозволяють судити економічну доцільність

капіталовкладень, про фінансових перевагах одного інвестиційного

проекту над іншим.

Результати інвестиційних розрахунків, представлені у формі обоб-

щающих економічних показників, йдуть на комплексної оцінки

інвестиційного проекту, метою котрої є визначення її вкладу

в досягнення основні цілі підприємства.

Методи інвестиційних розрахунків може бути класифіковані по ря-

ду ознак.

Так, за ознакою обліку чинника часу методи діляться на динами-

ческие, у яких фінансові показники проекту (грошові надходження

та обов'язкові платежі) наводяться до єдиного часу - моменту ухвалення рішення про

інвестиційному проекті; і навіть статичні, які враховують фак-

тор часу. Статические методи застосовуються для наближених розрахунків

економічну ефективність, соціальній та приватних випадках, коли грошові

потоки по інвестиційними проектами є постійними і змінюються

у часі.

По виду результатирующего (узагальнюючого) показника методи діляться

на абсолютні, у яких результатирующий показник окреслюється

різницю абсолютних значень фінансових оцінок результатів і витрат;

відносні, у яких результуючий показник розраховується як

ставлення фінансових оцінок результатів і витрат; тимчасові, у яких

результуючий показник окреслюється період, через кото-

рый капіталовкладення в інвестиційний проект повністю окупаються підлозі-

ченными фінансовими результатами.

Основні методи інвестиційних розрахунків представлені у Таблице 1.

Таблиця 1

Методи інвестиційних розрахунків


-----------------T------------------------T-----------T-------------¬

¦ Найменування ¦Назва результиру- ¦ Вигляд ¦ Вигляд ¦

¦ методу ¦ющего показника ¦показника ¦ розрахунку ¦

+----------------+------------------------+-----------+-------------+

¦Метод наведено- ¦Интегральный экономиче-¦Абсолютный ¦Динамічний ¦

¦іншої вартості ¦ський ефект ¦ ¦ ¦

+----------------+------------------------+-----------+-------------+

¦Метод ануїтету ¦Річний економічний ¦Абсолютний ¦Динамічний ¦

¦ ¦ефект ¦ ¦ ¦

+----------------+------------------------+-----------+-------------+

¦Метод рентабель-¦Внутренний коефіцієнт ¦Относитель-¦Динамический ¦

¦ности ¦ефективності ¦ный ¦ ¦

¦ ¦Норма прибутку ¦Относител. ¦Статичний ¦

+----------------+------------------------+-----------+-------------+

¦Метод ликвиднос-¦Период повернення капита-¦Временной ¦Динамічний,¦

¦ти ¦вкладень ¦ ¦статичний ¦

L----------------+------------------------+-----------+--------------


§ 2. Статические методи оцінки інвестиційних проектів

Вихідний умова інвестування капіталу - одержання майбутньому

економічної віддачі як грошових надходжень, достатніх для віз-

мещения спочатку інвестованих витрат капіталу споживачів протягом терміну

здійснення інвестиційного проекту. Для аналізу ефективності ін-

вестиционного проекту необхідно передусім розглянути такі

елементи:

- витрати як чистих інвестицій;

- потенційні вигоди як грошових надходжень від хозяйствен-

іншої діяльності;

- економічний життєвий цикл інвестицій.

Економічний аналіз цих елементів дозволяє оцінити, целе-

відповідно до чи здійснення аналізованого інвестиційного проекту.

Першим елементом аналізу інвестицій є спільна сума потреб-

ности в капіталі на придбання нових активів, зменшена у сумі

коштів, отриманих від продажу існуючих активів. У цьому

надходження коштів коригується на величину податкових пла-

тежей від продажу окремих видів активів підприємства. Отриманий ре-

зультат є сумою чистих інвестицій.

Грошовий потік від поточної господарську діяльність представляють

собою скориговану зміну податкові платежі суму надлишку

(нестачі) коштів, які є результатом зіставлень

надходжень і витрат у процесі діяльності підприємства. Экономи-

ческие вигоди зазвичай позначаються на звітності про фінансові результати діяльності підприємства міста і складаються із прибутку, зменшеній у сумі податку, плюс сума амортизаційних відрахувань. Ця величина становить суму загальних чистих грошових надходжень від інвестицій після сплати податку.

Третім елементом аналізу інвестицій є економічний жиз-

ненный цикл інвестиційного проекту, являє собою період вре-

мени, протягом якого має місце грошові потоки від вкладених ін-

вестиций.

Дані показники є основою щодо аналізу инвести-

ционных проектів.

Показниками, рассчитываемыми з допомогою статичних методів ана-

лиза проектів капітальних вкладень, є термін окупності капита-

ловложений і норма прибутку.

1. Окупність (payback)

Окупність відбиває зв'язок між чистими інвестиціями і ежегодны-

ми грошовими надходженнями від втілення інвестиційного проекту.

Термін окупності окреслюється ставлення обсягу чистих инвес-

тиций до середньорічний сумі грошових надходжень від господарської дея-

тельности, які є результатом реалізації інвестиційного проекту.

Через війну розрахунку виходить кількість років, протягом яких

капіталовкладення відшкодовуються отриманого результаті їхні здійснення

прибутком від продукції. Чим менший цей показник, тим

ефективнішими є капіталовкладення, т.к. швидше окупаються

вироблені витрати.

Термін окупності є широко що використовуються показником з метою оцінки того, відшкодуються чи початкові інвестиції протягом терміну економічного життєвого циклу інвестиційного проекту.

Найістотнішим недоліком показника окупності є

очевидно: він не пов'язане з терміном життєвого циклу інвестицій і тому не

то, можливо реальним критерієм прибутковості. Цей показник не навчай-

тывает реалізацію проекту поза терміну окупності.

Іншим недоліком показника терміну окупності служить тільки, що він

передбачає однаковий рівень щорічних грошових надходжень від ті-

кущів господарської діяльності й, отже, проекти з ростучими

чи снижающимися надходженнями коштів що неспроможні належним обра-

зом оцінені з допомогою цей показник. Інвестиції у новий про-

дукт, наприклад, можуть принести грошові надходження, які

повільно зростати на ранніх стадіях, але наступних стадіях життєвого

циклу продукту швидко збільшуватися. Заміна машин, навпаки, буде по-

народжувати дедалі ширший приріст операційних витрат тоді,

як машина буде зношуватися.

Отже, використання показника окупності є еф-

фективным засобом прийняття рішень в тому разі, якщо

є проекти з тенденціями рухається грошових поступ-

лений і однаковими термінами економічного життя. Наприклад, метод буде

застосуємо стосовно підприємству, постійно проводящему заміщення

обладнання багато. Якщо грошові надходження, і термін

економічного життєвого циклу різняться, то необхідний успішніше саме-

носторонний і гнучкий аналіз.

2. Норма прибутку (accounting rate of return)

Показник норми прибутку є зворотним за змістом до поки-

зателю терміну окупності капітальних вкладень.

Норма прибутку відбиває ефективність інвестицій у вигляді процентно-

го відносини середньорічних грошових надходжень від господарської дея-

тельности від суми чистих інвестицій.

З допомогою цього показника оцінюється, яка частина инвестици-

онных витрат повертається щорічно у вигляді грошових надходжень.

Цьому показнику притаманні всі недоліки, властиві показнику

терміну окупності, т.к. враховуючи тільки чисті на інвестиції та денеж-

ные надходжень від діяльності підприємства міста і ігнорує продолжитель-

ность життєвого циклу інвестиційного проекту.

Різновидом показника норми прибутку є показник, в

якому замість середньорічних грошових надходжень береться среднегодо-

вая прибуток підприємства після сплати податків.

Статические методи інвестиційних розрахунків не враховують нерівно-

цінності однакових сум надходжень чи витрат, які стосуються різним

періодам часу, тому з допомогою робиться лише

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація