Реферати українською » Банковское дело » Облік додаткового капіталу в кредитних організаціях


Реферат Облік додаткового капіталу в кредитних організаціях

додаткових акцій ухвалювалася загальним зборами акціонерів чи радою директорів (спостережна рада) кредитноїорганизации-емитента, тоді як відповідно до статуту кредитноїорганизации-емитента надано йому правом брати таке рішення.

Рішення Ради директорів (спостережної ради) кредитноїорганизации-емитента про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій приймається радою директорів (спостережна рада) кредитноїорганизации-емитента одноголосно усіма членами Ради директорів (спостережної ради), у своїй не враховуються голоси вибулих членів ради ніхто директорів (спостережної ради) кредитноїорганизации-емитента.

Додаткові акції можуть бути в межах кількості оголошених акцій, встановленого статутом кредитноїорганизации-емитента.

Вирішення питання про збільшення статутного капіталу кредитноїорганизации-емитента шляхом розміщення додаткових акцій може з'явитися загальними зборами акціонерів одночасно з вирішенням про внесення до статуту положень про оголошених акціях, необхідних відповідно до законодавством Російської Федерації до ухвалення цього рішення, чи про зміну положень про оголошених акціях.

Рішенням про збільшення статутного капіталу кредитноїорганизации-емитента шляхом розміщення додаткових акцій слід визначити кількість розміщуваних додаткових звичайних акцій і привілейованих акцій кожного типу не більше кількості оголошених акцій цієї категорії (типу), спосіб розміщення, ціна розміщення додаткових акцій, розміщуваних у вигляді підписки, чи порядок її визначення, зокрема ціна розміщення чи порядок визначення ціни розміщення додаткових акцій акціонерам, у яких переважного права придбання розміщуваних акцій, форма оплати додаткових акцій, розміщуваних у вигляді підписки, і навіть можуть визначити інші умови розміщення.

Збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій може здійснюватися з допомогою майна кредитноїорганизации-емитента (капіталізації власні кошти).

Сума, яку збільшується статутний капітал кредитноїорганизации-емитента з допомогою майна (капіталізації власні кошти) кредитної організації, має перевищувати відмінність між вартістю чистих активів (власні кошти) кредитноїорганизации-емитента і сумою статутного капіталу і резервного фонду кредитної організації.

При збільшенні статутного капіталу кредитноїорганизации-емитента з допомогою її майна (капіталізації власні кошти) шляхом розміщення додаткових акцій акції розподіляються серед усіх акціонерів. У цьому кожному акціонеру розподіляються акції тієї ж самої категорії (типу), як і акції, що йому належать, пропорційно кількості належних йому акцій. Збільшення статутного капіталу кредитноїорганизации-емитента з допомогою її майна шляхом розміщення додаткових акцій, у результаті якого утворюютьсядробние акції, заборонена.

Оплата додаткових акцій кредитноїорганизации-емитента, розміщуваних у вигляді підписки, здійснюється за ціною, обумовленою радою директорів (спостережна рада) кредитноїорганизации-емитента виходячи з їхньої ринкову вартість, але з нижче від номінальної вартості.

Що стосується визначення ціни розміщення цінних паперів, ціна купівлі або ціна від попиту й ціна пропозиції яких регулярноопубликовиваются у пресі, визначення ринкову вартість таких цінних паперів має бути прийнята до уваги ця ціна купівлі або ціна від попиту й ціна пропозиції.

Ціна розміщення додаткових акцій акціонерам кредитноїорганизации-емитента під час здійснення ними переважного права придбання акцій може бути встановлена нижче ціни розміщення іншим особам, але з понад 10%.

Розмір винагороди посередника, що у розміщення додаткових акцій кредитноїорганизации-емитента у вигляді підписки, ні перевищувати 10% ціни розміщення акцій.

Додаткові акції, що міститимуться шляхом підписки, розміщуються за умови їхнього повної оплати.

Форма оплати додаткових акцій визначається рішенням про їхнє розміщення.

Статут кредитної організації може містити обмеження на види майна, яким буде бути оплачені акції даної кредитної організації.

За зменшення статутного капіталу шляхом зменшення від номінальної вартості акцій кредитнаорганизация-емитент повинна зареєструвати і розмістити випуск акцій з зменшеної акцій становить.

Рішення про зменшення статутного капіталу кредитної організації ухвалювалася загальним зборами акціонерів.

У процесі розміщення акції зі старою акцій становить конвертуються в акції з зменшеній акцій становить і після реєстрації підсумків випуску погашаються.

У кількох випадках, передбачених законодавством Російської Федерації, кредитна організація зобов'язана оголосити навіть уявити документи для реєстрації зменшення статутного капіталу приведення їх у відповідність до розміром власні кошти (капіталу) гаразд і можна терміни, передбачених законодавством Російської Федерації і нормативними актами Банку Росії.

2.3 Облік операцій, що з зміною величини додаткового капіталу комерційного банку

додатковий капітал кредитний комерційний банк

>Добавочний капітал банку враховується на балансовому рахунку 1-го порядку №106 ">Добавочний капітал", за рахунками 2-го порядку: №10601 "Приріст вартості майна при переоцінці" (П), №10602 ">Эмиссионний дохід" (П), №10603 "Вартість безоплатно отриманого майна" (П) і №10604 "Різниця між статутним капіталом кредитної організації та її власними засобами (капіталом)" (П). Аналітичний облік за рахунком №10601 ведеться в лицьових рахунках, відкритих за кожен предметпереоцениваемого майна. У аналітичному обліку до рахунках №10602, №10603 і №10604 відкривається за одним лицьовому рахунку.

Рахунок №10601 утворюється під час проведенні переоцінки основних засобів.Добавочний капітал, отриманий банком внаслідок переоцінки майна, придатна як джерело покриття вартості майна за йоговибитии та її реалізації, для уцінки об'єкта майна України та на капіталізацію.

У таблиці 1 наведемо перелік операцій, що з зміною додаткового капіталу кредитної організації.

Таблиця 1

Перелік операцій, що з зміною додаткового капіталу кредитної організації

Зміст операції

>Контировка

Коментар

>Дебет

Кредит

1.3.1

>Произведена переоцінка:  

Кредитна організація проти неї не частіше разу на рік (на 1 січня звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів по відновлювальної (поточної) вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами.

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, п. 1.3, додаток 10,п.2.8

- зростання вартості котрі значаться на балансі кредитної організації з стану початку звітного року об'єктів основних засобів до їх відновлювальної вартості 60401

10601

Результати переоцінки основних засобів на 1 січня звітного року підлягають відображенню у бухгалтерський облік оборотами на січень. При неможливості відображення сюди з причин крайній термін відбиття переоцінки - останній робочого дня березня звітного року.

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.1,п.2.8.4

10601

60601

Водночас у обов'язковому порядку здійснюється донарахування амортизації із застосуванням індексів зміни вартості чи коефіцієнта перерахунку (при застосуванні способу прямого перерахунку).

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.2

- зниження вартості об'єктів основних засобів внаслідок їх переоцінки

60601

10601

- зменшення амортизації об'єкта основних засобів із застосуванням індексів зміни вартості чи коефіцієнта перерахунку (при застосуванні способу прямого перерахунку).

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.3

10601

60401 - у сумі уцінки основних засобів до їх відновлювальної вартістю результаті застосування зазначених вище способів переоцінки.

70606

10601

- у сумі перевищення у разі, якщо сума уцінки об'єкта перевищує залишок на особовому рахунку обліку приросту вартості майна при переоцінці (з урахуванням зменшення амортизації й раніше проведені дооцінок).

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.3

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П,приложение 4, " Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності кредитної організації", символ 26306

Що стосується, коли часпоследующей(их)переоценки(ок) відбувається дооцінка об'єкта

60401

10601

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.1

10601

60601

Водночас у обов'язковому порядку здійснюється донарахування амортизації із застосуванням індексів зміни вартості чи коефіцієнта перерахунку (при застосуванні способу прямого перерахунку).

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.2

10601

70601

- у сумі дооцінки, рівну сумі уцінки його, проведеного попередні звітні періоди і віднесеної на рахунки витрат.

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 10,п.2.8.4

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, додаток 4, "Інші операційні доходи", символ 16303

1.3.2

>Капитализировани кошти, одержані від приросту вартості майна при переоцінці

10601

10207

10208

- у сумі коштів, які є результатом проведеної на рішення Уряди РФ переоцінки що є на балансі кредитних організацій основних засобів, і навіть засоби від переоцінки об'єктів основних засобів по відновлювальної вартості шляхом індексації (із застосуванням індексудефлятора) чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами у сумі, прийнятої до уваги величини власні кошти (капіталу) на дату оцінки.

Інструкція ЦБ РФ від 10.03.2006 №128-И,п.2.6,п.4.1.1,п.4.1.6

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, п. 1.3

10602 - у сумі різниці між ціною реалізації і акцій становить акцій.

1.3.3

Доход у вигляді перевищення ціни розміщення акцій (реалізації часткою) за їхньою акцій становить, отриманий для формування і збільшенні статутного капіталу кредитної організації.

60322

10602

Порядок аналітичного обліку на рахунках з обліку додаткового капіталу визначається кредитної організацією.

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, п. 1.3

1.3.4

Капіталізація коштів, отриманих від продажу акцій першим власникам під час емісії понад від номінальної вартості 10602

10207

10208

Облік статутного капіталу ведеться за лицьовим рахунках акціонерів на номінальну вартість акцій. Ці цифриприходуются статутний капітал після реєстрації звіту про результати випуску цінних паперів без відображення на нагромаджувальному рахунку.

Інструкція ЦБ РФ від 10.03.2006 №128-И,п.2.6,п.4.1.1,п.4.1.6

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, п. 1.3

10602

- у сумі різниці між ціною реалізації і акцій становить акції.

1.3.5

Погашення збитків попередніх років 10602

10901

70802

Погашення збитку проходить за рішенню загальних зборів засновників, учасників кредитної організації.

Становище ЦБ РФ від 26.03.2007 №302-П, п. 1.3


Глава 3. Практичне завдання.

 

3.1 Баланс АКБ «Москва» на 1 вересня 2007 р.

№ рахунки 1 порядку № рахунки 2 порядку Найменування розділів і рахунків Ознака рахунки Актив >Пассив
Розділ 1. Капітал і фонди
102 Статутний капітал акціонерних банків, сформований з допомогою звичайних акцій, що належать
10204 недержавним організаціям П 120 000 000
10205 Фізичним особам П 20 000 000
РАЗОМ за рахунком 102 140 000 000
103 Статутний капітал АКБ, сформований з допомогою привілейованих акцій, що належать
10305 фізичних осіб П 10 000 000
РАЗОМ за рахунком 103 10 000 000
105 Власні частки статутного капіталу (акції) викуплені банком
10501 Власні частки КК (акції) викуплені в акціонерів А 30 000 000
РАЗОМ за рахунком 105 30 000 000
107 Фонди
10701 П 20 000 000
РАЗОМ за рахунком 107 20 000 000
РАЗОМ у розділі 30 000 000 170 000 000
Розділ 2. Кошти і дорогоцінні метали
202 Готівкова валюта і платіжні документи
20202 Каса кредитних організацій А 300 000
20206 Каса обмінних пунктів А 420 000
20208 Кошти в банкоматах А 280 000
РАЗОМ за рахунком 202 1 000 000
РАЗОМ у розділі 1 000 000
Розділ 3.Межбанковские операції (>Межбанковские розрахунки)
301 Кореспондентські рахунки
30102 Кореспондентські рахунки КЗ в Банку Росія А 10 000 000
30109 Кореспондентські рахунки КЗ кореспондентів П 50 000 000
30110 Кореспондентські рахунки КЗ кореспондентам А 25 000 000
30114 Кореспондентські рахунки банках нерезидентах ВКВ А 40 000 000
Разом за рахунком 301 75 000 000 50 000 000
302 Рахунки банків на інших операціям
30202 Обов'язкові резерви КЗ за рахунками у валюті РФ, перелічені до Банку Росія А 5 000 000
30204 Обов'язкові резерви КЗ за рахунками в іноземній валюті РФ, перелічені до Банку Росія А 8 000 000
Разом за рахунком 302 13 000 000
313 Кредити отримані КЗ від КЗ
31304 На термін від 8 до 30 днів П 75 000 000
РАЗОМ за рахунком 313 75 000 000
РАЗОМ по 3 поділу 88 000 000 125 000 000
Розділ 4. Операції з клієнтами
407 Рахунки недержавних підприємств
40701 Фінансові організації П 100 000 000
40702 Комерційні підприємства міста і організації П 400 000 000
РАЗОМ за рахунком 407 500 000 000
409

Схожі реферати:

Навігація