Реферати українською » Банковское дело » Гарантування вкладів населення в Україні


Реферат Гарантування вкладів населення в Україні

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
й при цьомузабезпечує ефективноговикористаннякоштівбанків, щозалучаються длязахистувкладів [22,С.231].

УРосії захиствкладівздійснює Агентствозістрахуваннявкладіввідповідно до федерального закону.Відшкодування за внескамивиплачується урозмірі 100% відсуми внеску, але й не более як 3,5 тис. дол. Дляучасті в американські банкимаютьвідповідативстановленим центробанкомвимогамщодопоказниківкапіталу,активів,якостіуправлінняризиками,дохідності іліквідності. Уразі,якщо банк невідповідаєцимвимогам чивідмовляєтьсябрати доля всистемігарантуваннявкладів, йогопозбавляють правазалучатикоштифізичнихосіб [28,С.93].

>НайбільшяскравоюілюстрацієюсамодостатньоїорганізаціїзістрахуваннявкладівєФедеральнакорпораціязістрахуваннядепозитів США. За своїм статусом вонєквазіурядовоюорганізацією, котранаділена широкимиповноваженнямищодоздійсненнянагляду за банками, котрізалучаютьвклади.Федеральнакорпораціязістрахуваннявкладівмає правоперевіряти станбухгалтерськогообліку в російських банках,дотримання банками норм федеральногозаконодавстващодо нормкредитування тощо.Крім тогораннійстадіївиникнення проблем у банкуФедеральнакорпораціязістрахуваннявкладівможенадаватидопомогу такому банку, Якапроявляється чи унаданніпозики длянедопущеннібанкрутства, чи увикупіактивів банку.

НаФедеральнукорпораціюзістрахуваннявкладів,окріміншого,покладаютьсяфункції поліквідації банку,якийпозбавлений правазалучативклади. Алі такаліквідація СШАмає своїособливості –застосовується процедурапришвидшеногоадміністративногозакриття банку безпорушення справ пробанкрутство, заякоїФедеральнакорпораціязістрахуваннявкладівнабуваєповного контролю над банком,щодоякогозастосовується процедураліквідації,має декларація провласнийрозсудповністюзмінити вньомукерівництво, авласне процедурареструктуризаціївідбуваєтьсядвомаможливими способами – чи шляхомоб’єднання проблемного банку ізякимосьіншим, чи шляхомпередачіостанньому всіхактивів тапасивів такого проблемного банку [16,С.310].

>Крім того, вартозвернутиувагу, що США, навідміну від України, непозбавлення банкубанківськоїліцензіїєпідставою длявиключення банку ізсистемигарантування (>страхуваннявкладів), анавпаки,виключенняФедеральноюкорпорацієюзістрахуваннявкладів банку з страховогозахистуозначаєневиконання банкомліцензійних умів, авідтактягне за собоюпозбавлення банкуліцензії та, якнаслідок, йоголіквідацію.

Узв’язкузісвітовоюфінансовоюкризоюурядибагатьохкраїн світупереглянулиіснуючімеханізмигарантуваннядепозитів чизапровадилинові.Практично в всіхкраїнахдіютьлімітивідповідальностістраховихфондів за внесками.Вониможутьустановлюватися як максимальна сума внеску, щопідлягаєстрахуванню, чи якпроцентначасткапокриття внескустрахуванням, чи як максимальна сумавідшкодування на шкірноговкладника.Відшкодуваннявкладів уповнійсумізнижуєзваженістьпідходувкладників завибору банку та їхньогостимули довилученнякоштів й таким чиномдаєзмогу банкувижити занаявностіфінансових проблем.Приймаючи у собівисокіризики безвтративкладів, банки, із одного боці,збільшуютьвірогідність свогобанкрутства, а ізіншого —спричинюютьзростаннявитрат,пов’язаних ізкомпенсацієюкоштів своїмвкладникам.Останнєможепідірватистабільністьсистемистрахуваннявкладів.

як правило,обмеження нарозмірвідшкодуваннявстановлюються таким чином,абидрібнівкладистрахувалисямайжеповністю, авеликі —частково,причому в окремихкраїнахчасткакомпенсаціївизначається за принципом:чимбільша сума внеску, тім уменшійчастці вонапідлягаєвідшкодуванню.

>Максимальнірозміривідшкодувань українах світурізні.Досіповневідшкодуванняотримуютьвкладникибанків Мексики,Туреччини та Кувейту.Ідея збільшеннядержавнихгарантій за внескамифізичнихосібзбанкрутілихбанків популярна над Україні, а й убагатьохрозвинених державах світу. ДирективаЄСрекомендуєстрахувативклади урозмірі до 20 тис.ЄВРО, СШАмаксимальнийрозмір страховогопокриттястановить 100 тис.доларів, уВеликобританії — 75 % внеску, але й не понад 10 тис.фунтівстерлінгів. УРосіїрозмір страховоговідшкодування не так на багатовищий зааналогічнийпоказник в Україні йстановить 700 000 крб. (щоприблизноскладає 180000 грн.) [15].

Донедавнього годинирозмір страховоговідшкодування СШАскладав 100000доларів США. Однак у 2008році було бтимчасово, до 31грудня 2013 року,підвищеногарантовану суму до 250 000доларів США (ацемайже 2 млн. грн.).Цейкрок було бзроблено узв’язку ізвідтокомдепозитівфізичнихосіб, що сталонаслідкомпадіннярівнядовіри населення дофінансовихринків йбанківськоїсистеми вцілому.Гарантована сума внеску вШвейцаріїскладає 100000швейцарських.Захищенимиєтакожвкладинерезидентів, котрімаютьрахунки вШвейцарії (що веквівалентіскладаєблизько 780000 грн.).

>УрядАвстраліївзагаліоголосивбезлімітнугарантіюдепозитівпротягомнаступнихтрьох років. Алізрозуміло, щонеобмеженегарантуваннядепозитів немаємайбутнього, й увипадкубанкрутствакількохпотужнихбанківніякого фонду не так наповне Поверненнявкладівгромадян.Необмеженегарантуванняможеіснуватилише напапері.

>Щодорегулярнихвнесків, тоекономічнорозвиненихкраїнахрегулярнівнескизначнонижчі, ніж упостсоціалістичнихкраїнах йкраїнах ізнестабільноюекономікою. Так було вЯпонії смердотістановлять 0,008 % нарік, вІспанії — 0,12 %,Туреччині — 0,3 %,Канаді — 0,1 %,Німеччині — 0,03 %, тоді як упостсоціалістичнихкраїнах — від 0,1 % до 0,6 % відсумидепозитів накінець рокуСвітова практикасвідчить, щорівеньпокриттяколивається вмежах від 0,1 уМакедонії до 14,5 уЧаді ізсереднімзначенням 3,0 для світу вцілому. У Українірівеньпокриття забанківськими внесками на вушко 2007 р.становив 1,3, а й узв’язкузізбільшеннямрозмірукомпенсацій величинапокриття ужеперевищуєпозначку 3,0. Таким чином, Українабудує свою системугарантуваннявкладів згідно ізрекомендаціями МВФ, але йнеобхідновраховувати і тієї факт, що Україназначновідстає відрозвиненихкраїн світу зарозміром ВВП на свою душу населення [27,С.220].

Удеякихкраїнахвиплативкладникамздійснюються уразізаморожуваннядепозитів,тобто коли банкнеспроможнийздійснитиплатежі із вкладногорахункапротягомкількохробочихднів.Зауважимо, щовкладникові убільшостівипадківпотрібнінасамперед не самгроші на вклади, а твердавпевненість у їхньогосхоронності таможливостіотримання запершоювимогою.

>Аналіз роботи системгарантуваннявкладівзарубіжнихкраїнпідказує іінші ідеї,використання які в Україніможе матірпозитивнийефект. В частностиостаннім годиною в Українізагостриласядискусія проможливістьвживаннязаходів длязниженнярівнядоларизаціїекономіки. У цьомусенсіможе бутикориснимдосвідВеликобританії, девклади віноземнійвалюті не включено до системизахистувкладів.

>Такожцікавимиє іостанніініціативи,реалізовані вРосії.Російський Ощадбанк, щоєнайбільшим оператором наринкуспоживчогокредитування,нещодавнопризупинивкредитування вінвалюті втричітижні. Колі жвалютнекредитування було бвідновлено,споживачамзапропонувалинижчі ставки зарубльовими кредитами, ніж задоларовими. Отже,ринок здобувшичіткий сигнал пропозицію держави черезмеханізмекономічногостимулювання: успоживачазбереглася альтернатива, але йзмінивсярівеньекономічноїпривабливостізапозичень уіноземнійвалюті [28,С.105].

У Україніреалізація такогокрокутакожможлива, але й для цогопотрібнопідготуватинеобхідніумови. В частности,посилити Фондгарантування як центрадміністративноговпливу,запровадитидиференціаціювкладівбанків йпрогресивну шкалурозмірукомпенсаціївкладникам.


>ВИСНОВКИ

>Однією із формрегулювання Державоюризиків убанківськійдіяльності ізметоюмінімізаціївтратвнаслідокнеплатоспроможностібанківє системастрахуваннядепозитів, Якасьогодністворена йуспішнофункціонує вбагатьохкраїнах світу, до тогочислі й в Україні.

>Вищевикладенесвідчить, що лишекомплекснийпідхід таспільнапраця регулятора такомерційнихбанків й їхньогоасоціацій увирішенніпитань,пов’язаних зподальшимрозвиткомбанківського сектора тавсієїфінансовоїсистемизагалом дозволитиукріпитифінансову систему України тазменшитинаслідки негативноговпливу на Українусвітовоїфінансовоїкризи.

>Результатидослідженнядозволяютьвизначитиосновні напрямиреформуваннясистемистрахуваннядепозитів в України:адаптаціязаконодавства України дозаконодавстваЄвропейського Союзу;запровадженнядиверсифікованоїсистемивиплатвідшкодувань;охопленнястраховимигарантіями всіхвидівдепозитів;розширенняфункцій таповноважень Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб;реалізаціякампаніїінформуваннягромадськості проперевагимеханізмузахистувкладів;посилення контролю зафінансовим станомбанків,дотриманнянормативнихвимог НБУ.

Отже, ізвикладеноговипливаютьтакіпропозиції тависновки:

·надати Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб правопереважного йбезумовногозадоволеннявимог добанку-банкрута передіншими кредиторамиоднієїчерги;

· системастрахуваннявкладів виннаохоплювати усіфінансово-кредитніустанови, котрімаютьліцензію наздійсненняоперацій ззалученнякоштівфізичнихосіб;

·сьогодні,виходячизісвітовогодосвіду,слідстрахуватилишевкладифізичнихосіб, але й ізурахуваннямекономічних йсоціальнихреалій України;

· підвищитимаксимальнийрозмірвідшкодування за внеском йприв’язати його до курсувільноконвертованоївалютита/або домінімальноїзаробітної плати;

·законодавчообмежитичасткудержавнихціннихпаперів в активах Фондустрахування.Розміщуватичастинукоштів Фонду увільноконвертовану валюту та вкороткострокові ідовгостроковінадійні таліквідніактиви (>навітьнизькодохідні), котрі бзабезпечилиможливістьформуватистабільнудохіднучастину йоговкладень;

·запровадитигнучку системувстановленнярозмірурегулярнихзборів до Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб шляхомдиференціації цогорозмірузалежно відступеняризиковостідіяльності конкретного банку,використовуючи для цогоекономічнінормативи, щорегулюють діяльністьбанків;

·відшкодовувати ідепозити віноземнійвалюті,допоки незабезпеченостабільністьгривні, щосприятимеповнішіймобілізаціївалютнихкоштів населення напотребиекономічногорозвитку України.

>Реалізаціяреформисистемистрахуваннядепозитів в Україніпризведе допідвищеннядовіривкладників добанківськоїсистеми тазабезпечитьприпливтимчасововільнихкоштів у банки надепозитнірахунки, й, якнаслідок,підвищитьстабільністьфінансово-кредитноїсистеми уцілому.


СПИСОКВИКОРИСТАНИХДЖЕРЕ

1.Бакун Про.Гарантуваннявкладів –складовагарантіїфінансовоїстабільності //Вісник НБУ. – 2008. – № 7. – З. 48–50.

2.Волосович З.Особливості ітенденціїрозвитку національноїсистемистрахуваннябанківськихвкладів вумовахєвроінтеграції / З.Волосович, У.Тринчук //Вісник НБУ. – 2009. – № 8. – З. 28–34.

3. Волошина О.В.,Дідур С.В.Механізмфункціонування Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб та напрями йогоудосконалення //Економіка йрегіон. – 2007. – № 4 (15). – З. 39–48.

4.Гриньков Д.Вкладчивие манери: Притік банківських вкладів населення різко скоротився. Залучати вкладників не допомагають навіть позахмарнідепозитне ставки. Довіра до банківську систему серйозно похитнулося / Д.Гриньков // Бізнес. – 2009. – № 41 (820). – З. 52–56.fg.org.ua – сайт Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб.

5. Дубинський А. ДоходиФГФВЛ виростуть / А. Дубинський // Економічні звістки. – 2010. – №12. – З. 5.

6.Інформація длявкладників про системугарантуваннявкладівфізичнихосіб. [>Електронний ресурс] – Режим доступу:fg.org.ua/ua/Zagal_info.html

7.Іщенко Про.Перспективирозвиткувітчизняноїсистемистрахуваннядепозитів усвітлієвроінтеграції //Вісник НБУ. – 2008. – № 5. –С.52–58.

8.Іщенко Про. Чизахищенийсьогодні Українськийвкладник?//Вісник НБУ. – 2009. – № 10. – З. 44–50.

9.Кожель М.Моделі забезпеченнядержавнихгарантій праввкладників //Регіональнаекономіка. –2008. – № 1. – З. 170–176.

10.Криклій А.Банківська система України вумовахрозбалансуванняфінансовихринків:реалії таочікування//Економіка та держава. – 2010. – № 4. – З. 20–22.

11. Крохмалюк Д.Банківська наука іаналізекономічнихпроцесів в Україні //Вісник НБУ. – 2007. – № 1. – З. 36–39.

12.Маглаперідзе А.Проблеми таперспективирозвитку депозитногоринку вконтекстіреалізаціїдепозитної політикикомерційними банками //Економіка та держава. – 2008. – № 4. – З. 48–51.

13.Малік М.Захистзаощаджень населення вбанківськійсистемі якнапрямпідвищеннястабільностікредитнихустанов України / М.Малік, У.Харабара //Вісник КНУ ім.Шевченка.Сер.:Економіка. – 2010. – № 86-87. – З. 114.

14.МатвієнкоП.В. Рейтинг якдієвийінструментпідвищенняефективності державногорегулюваннябанківськоюдіяльністю //>Економіка та держава. – 2007. - №10. – З. 74-77.

15. Огляд економічних показників, 14.11.2009 // Економічна експертна група // [>Електронний ресурс] – Режим доступу:budgetrf/Publications/Magazines/EEG/EEG200811191618/world/EEG200811191618_000.zip.

16.ОгієнкоВ.І.Світовийдосвідгарантуваннядепозитів населення (наприкладі США йНімеччини) /В.І.Огієнко //Соціально-економічнідослідження вперехіднийперіод. – Львів, 2002. –Вип. 6 (37):Транскордоннеспівробітництво,ринковаінфраструктура тафінансово-інвестиційна діяльність. – З. 296-313.

17.Офіційний сайт НБУ - [>Електроний ресурс] - Режим доступу:bank.gov.ua.

18.Офіційний сайт Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб - [>Електроний ресурс]. – Режим доступу:fg.org.ua.

19.Положення "Про порядоквизначеннябанків –агентів Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб",затвердженерішеннямадміністративної заради Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб від 25.10.2003 №28(іззмінами тадоповненнями) //ОфіційнийВісник України. – 2004. – № 4. – ст. 185.

20.Положення "Про порядоквідшкодування Фондомгарантуваннявкладівфізичнихосібкоштів за внескамифізичнихосіб",затвердженерішеннямадміністративної заради Фондугарантуваннявкладівфізичнихосіб від 12.02.2002 № 2 (ззмінами тадоповненнями) //ОфіційнийВісник України. – 2002. – № 11. – ст. 546.

21. Про Фондгарантуваннявкладівфізичнихосіб: Закон України від 20.09.2001 №2740-III //ВідомостіВерховної Заради. – 2002.– № 5.

22.Рисін В.В.Аналіздіяльностісистемигарантуваннядепозитів уПольщі / В.В.Рисін //Соціально-економічнідослідження вперехіднийперіод. – Львів, 2002. –Вип. 1 (32):Проблемиформування йреалізації політикисприяннярозвитковіпідприємництва вукраїні. – З. 229-236.

23. Системагарантуваннявкладів в Україні :монографія / [зазаг. ред. д-раекон. наук Т.С.Смовженко]. – Львів :Львівськийбанківськийінститут НБУ, 2004. – 255 з.

24. Соколов Ю.О., Амосова Н.А. Система страхування банківських ризиків. Наукове дослідження / Ю.О. Соколов, Н.А. Амосова. – М. : Видавництво Еліт, 2003. – 288 з.

25.Тігіпко З. Системагарантуваннявкладів в Україні:сучасний стан йперспективнінапрямирозвитку //Вісник НБУ. – 2004. – № 8. – З. 4–5.

26. Українськабанківська системазалишається взоніризику [>Електронний ресурс] //Фінанси України Режим доступу:news.finance.ua/ua/~/2/0/all/2010/07/23/204468

27.Хаб’юк Про.Банківськерегулювання танагляд через призмурекомендаційБазельськогокомітету:Монографія. –Івано-Франківськ:ОІППО;Снятин:ПрутПринт, 2008. –260с.

28.ЮловаЕ.С. Страхування банківських вкладів громадян, у же Росії та там /Е.С.Юлова // Актуальні проблеми права :сб. наукової праці. –Вип. 5 / [Під ред. Є. У.Протас]. – М. :МГИУ, 2006. – З. 89-110.

29.CorePrinciplesforEffectiveDepositInsurance Systems [>Електронний ресурс]. –Електроннітекстовідані (10709 байт) // International Association ofDepositInsurers. – [29February, 2008]. – Режим доступу:iadi.org/docs/Core_Principles_final_29_Feb_08.pdf

30.McCoyP.A. TheMoralHazardImplications ofDepositInsurance:Theory andEvidence /Patricia A.McCoy //Seminar onCurrentDevelopments inMonetary and FinancialLaw. Washington:D.C.,October 23-27, 2006.


>ДОДАТОК

>Рис.А.2.Загальніознаки регулярногозбору до ФондугарантуваннявкладівфізичнихосібПредыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація