Реферати українською » Банковское дело » Процес підпріємніцької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"


Реферат Процес підпріємніцької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Предыдущая страница | Страница 2 из 2
тастимулювання –цестратегія й тактикавирішенняпроблемиоптимізаціїдіяльності персоналу йводночасефективногоуправління персоналомбудь-якого підприємства.

Системаматеріального і моральногостимулюванняспрямована намаксимальневикористанняоціннихчинників дляефективногопланування іорганізації роботи банку,удосконаленняструктурипідрозділів,урахуванняіндивідуальнихособливостейспеціалістів,плануванняїхньоїкар’єри,пошукіндивідуальнихпідходів домотивації персоналу.

>Інструментисистемистимулюваннядаютьзмогу болееумотивованопідходити до оплати роботи шкірногоспеціаліста ізурахуванням не лише його осади й характерувиконуваної роботи, але й іконкретнихрезультатів роботи,поводження вколективі,ініціативності,дисципліни,прагнення допідвищеннякваліфікації тощо.

У ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”використовуються в основному системаматеріальногостимулюванняефективноїдіяльності персоналу.

Догрошовихстимуліввідносяться:

-знижки напослуги банку (>наприклад,можливістьотримання кредиту на болеесприятливихумовах);

-виділеннякоштів нахарчування;

-разоваматеріальнадопомога;

-відпустка, котраоплачується;

-одноразовадопомога наоздоровлення;

- платувідсутністьспізнень таневиходів на роботу;

-доплати за стаж тапремії заособливірезультати;

Аліприсутні інематеріальністимули:

-додатковівідгули заефективну роботу;

- системаучастіпрацівників вприйняттірішень;

-навчання,підвищеннякваліфікації;

-корпоративна культура (>створенняатмосфери в банку, заякоїпрацівникиструктурнихпідрозділіводержуютьзадоволення від роботи йзнають, зазаради чогопрацюють);

-оцінкарезультативності роботи;

-просування послужбі.

>Даністимулимають форму якіндивідальних то йгрупових (понад одному).Наприклад,філіям щомають найкращіпоказникидіяльностідозволяєтьсявиплачуватиспівробітникам болеевисокий відсотокпремії упорівнянні ізіншимифіліями, депоказникигірші.

>Матеріальнестимулювання в банкускладається із двохчастин –заробітна плата та доля вакціонерномукапіталі (дляакціонерів банку).Требавідмітити, що ізрозвитком банку,розширенням йогодіяльностізростають й ставкизаробітної плати (протягом двох рокта всередньому вонзросла на 50%).Такожспостерігається збільшеннядивіденднихвиплат, щоєнаслідком збільшенняобсягівотриманихприбутків. У ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”існуєтакожпреміальна система,котрарозділена на дварівня:річна тамісячна.Річнапреміальна системазастосовується за результатамирічноїдіяльності іфактичнопредставляє собою “13”заробітнуплатню.Місячнапреміальна системамає болеерозгалужену структуру ізаснована нарізних засобах (заефективність,якість,кількість тощо).

У банкупостійновдосконалюється системастимулювання.Керівництвонамагаєтьсястворитиефективну системуматеріальноївинагороди, Яка ббазувалася за принципами ціності того чиіншогобанківськогоспеціаліста, йоговнеску.

2.Факторизовнішньогосередовища

>Підприємство -цевідкрита система, й йогорозвитокзалежить відзовнішньогосередовища (йоготакожназиваютьзагальнимоточенням,середовищем непрямоговпливу чисукупністюнеконтрольованихфакторів).

Так,Дж.Белл доводити, що ">зовнішнєсередовищеорганізаціїміститьтакіелементи, якспоживачі,конкуренти,урядовіустанови,постачальники,фінансовіорганізації таджерелатрудовихресурсів,релевантні (>тобтозначущі)відносно доопераційорганізації". Однактакийпідхід нерозрізняєрізнихшарівзовнішньогосередовища.

>Зовнішнєсередовище, чисередовище непрямоговпливу,діє небезпосередньо накожнуокремуорганізацію, але в усіодразу. Це неозначає, щоїхнійвпливменший завпливфакторівбезпосередньогооточення.

>Погоджуючись ізіснуванням такого ">прошарку"середовища,різніавторипропонуютьспецифічніпідходищодо йогоструктуризації,визначеннямеханізмів тасиливпливу наорганізації, щознаходяться подвпливом.Ф.Котлервважає, щозовнішнєсередовище (>макросередовище)складається із шестиосновнихфакторів:демографічних,економічних,природних,науково-технічних,політичних йфакторів культурногосередовища.

>Факторизовнішньогосередовищанайчастішекласифікують за такимигрупами [6, з. 121]:

>Економічні -фактори, щопов'язані ізобігом грошей,товарів,інформації таенергії.

>Політичні -фактори, щовпливають наполітичні подивися таподіляють людей наокреміполітичнігрупи йзнаходятьвираження вдіяльності таприйняттірішеньмісцевими органами влади та уряду.

>Соціально-демографічніфактори, котрівпливають нарівень йтривалість життя людей, атакожформуютьїхнюцінніснуорієнтацію.

>Технологічні -фактори, щопов'язані ізрозвиткомтехніки,обладнання,інструментів,процесівобробки тавиготовленняпродуктів,матеріалів йтехнологій, атакож know-how.

>Конкуренція -фактори, котрівідбиваютьмайбутні тапоточні діїконкурентів,зміни вчасткахринків,концентраціїконкурентів.

>Географічні -фактори,пов'язані ізрозміщенням,топографієюмісцевості,кліматом йнатуральними ресурсами (>зокрема,кориснимикопалинами).

>Такукласифікацію можнавикористовувати для забезпеченняорієнтації впитанні, щорозглядається. Однакпроцеси, котрівідбуваються взовнішньомусередовищі,дужескладні,взаємопов'язані тамістять багатосуперечностей,внаслідок цого, усіціпроцеситребауважно та систематичновивчати.

>Іншийпідхід доперелікукомпонентівзовнішньогосередовищаналежитьО.С.Віханському,якийдодає довищезгаданихправове таміжнароднесередовище.

>Існуєдосить великийпереліккласифікаційскладовихзовнішньогосередовища.Далі наведеноосновні напрями тафактори, заякими внайбільшомуобсязіможутьздійснюватисяаналіз тапрогнозуванняосновнихтенденцій умакросередовищі,оскількиконстатацієюситуації, щосклалася, не можнаобмежуватися.Факторизовнішньогосередовищамаютьпевнийзв'язокміж собою,якийполягає врівнісили, ізякою зміну одного чинникадіє наіншіскладові.Требавиявитиосновнітенденції,взаємовпливцихфакторів йпобудуватитрендиїхньогорозвитку.

>Загальний станзовнішньогосередовищаможе бутивизначеним задопомогою таких групчинників [3, з. 90]:

Станекономіки таринків (>економічніфактори):

характерекономіки таекономічнихпроцесів (у томучисліінфляція чидефляція).

системаоподаткування таякість ">економічногозаконодавства" (до тогочисліможливостівивезенняприбутків);

>масштабиекономічноїпідтримки окремихгалузей (>підприємств);

>загальнакон'юнктуранаціональногоринку;

>розміри татемпизростання чизменшенняринку (>взагалі);

>розміри татемпизростання окремихсегментівринку (>відповідно доінтересівфірми);

стан фондовогоринку;

>інвестиційніпроцеси;

ставкибанківського відсотку;

>домінуюча системаціноутворення тарівеньцентралізованорегульованихцін;

>вартістьземлі;

>законодавствощодоволодіння (>використання)землі тощо.

>Діяльність уряду (>політико-інституційніфактори):

>стабільність уряду;

>державна політикаприватизації/націоналізації;

>державний контроль йрегулюваннядіяльностіпідприємств (>взагалі);

>рівеньпротекціонізму (>взагалі);

>зростання/зменшеннязначення уряду якзамовника;

>міждержавні догоди ізіншимиурядами;

>рішення урядущодопідтримки окремихгалузейпідприємств (>пріоритети);

>вимоги забезпеченнярівнязайнятості;

>регулюванняринку роботи;

>державна політикащодо забезпечення ресурсами окремихгалузей йпідприємств;

>рівенькорупціїдержавних структур;

>рівеньекономічноїсвободи держави (згідно ізміжнароднимиоцінками)

>Структурнітенденції:

структурагалузей національноїекономіки;

процесформування новихгалузей тарівеньїхньоїконкурентоспроможності;

>згортаннядіяльності ">застарілих"галузей;

>впливміжнародногорозподілу роботи на діяльність окремихгалузей йпідприємств (у томучислівплив антимонопольногозаконодавства);

>зміниоптимальнихрозмірівпідприємств (погалузях).

>Науково-технічнітенденції:

">технологічніпрориви" (десаме);

>скорочення чипродовження ">життєвого циклу"технологій;

>питома ваги наукоємнихвиробництв йпродукції;

>вимоги донауково-технічногорівнявиробництва, щозабезпечуєконкурентоспроможність;

>вимоги докваліфікаціїкадріввисокотехнологічнихвиробництв;

>вимоги донауково-технічногорівняконкурентоспроможноїпродукції.

>Природно-екологічнаскладова:

>природнокліматичніумови;

>територіальнерозміщеннякориснихкопалин йприроднихресурсів;

>розміщення великихпромислових йсільськогосподарськихцентрів;

>законодавство ізекологічнихпитань (>можливістьзмін йобмеження, що нимизумовлені);

станекологічногосередовища та йоговплив навиробництво.

>Тенденції ресурсного забезпечення:

структура йнаявністьнаціональнихресурсів;

>імпорт/експорт;

>рівеньдефіцитностіресурсів, щоспоживаютьсянаявнимипідприємствами;

>доступністьресурсів (>ціни тавитрати наперевезення).

>Демографічнітенденції:

>кількістьпотенційнихспоживачів (структура населення,зміни в окремихгрупах та в їхнього доходах);

>наявна тапотенційнакількістьробочоїсили;

>кваліфікаційні характеристикиробочоїсили (>якістьробочоїсили).

>Соціально-культурнаскладова:

>сприяння/недовіра до приватногобізнесу;

>відносини ">підприємство -громадськіорганізації";

">економічнийнаціоналізм",ставлення доіноземців;

>профспілковаактивність йвпливпрофспілок наформуваннягромадської думи.

>Несподіванкистратегічного характеру йможливігоризонтистратегічногопланування (>основнийперелік тачасовіоцінки).

>Міжнароднесередовище (по окремихкраїнах -наявних тапотенційних партнерах):

структурагосподарства країни;

характеррозподілудоходів;

>середнійрівеньзаробітноїплатні;

>вартістьтранспортнихпослуг;

>інфляція та ставкибанківського відсотка;

>обмінний курсвалютивідноснокраїни-партнера;

>рівень ВНП;

>рівеньподатків.

>Існуютьтакожіншіфактори, котрі нечистеекономічноїприроди,однак їхні варто було б бураховувати:

>кількість й густота населення;

>професіональнийрівень йрівеньграмотності;

>якість йкількістьприроднихресурсів;

>рівеньтехнології;

>особливостіконкурентноїборотьби;

>національніособливостіведеннябізнесу.

>Усіокреміскладовізовнішньогосередовищавзаємопов'язані,тобтозміниоднієї (>наприклад,політичної чиекономічної)призводять дозначнихзмін вінших (>наприклад, усоціально-демографічній чиправовій). Цевідбиваєскладністьзовнішньогосередовища. якзазначалося,найбільшдоцільнимпідходом довивченнязагальногозовнішньогосередовищаєсистемнийпідхід,якийдаєзмогувідслідковувати нелишезміни вмежах окремихскладових, а іїхнійвзаємний,перехреснийвплив.

Припобудовісистемифакторів дляаналізузовнішньогосередовищапотрібновраховуватитаківластивості:

>взаємозв'язокфакторів, щохарактеризуються силою, ізякою зміну одного чинникавпливає наіншіфакторизовнішньогосередовища;

>складністьсистемифакторів, щовпливають наорганізацію,зумовленакількістю,різноманітністюзв'язків йнаслідківвпливу;

>динамічність йрухомість,тобтовідноснашвидкість йрізнітемпизмінфакторівсередовища;

>невизначеністьінформації просередовище таневпевненість уїїточності.

>Факторизовнішньогосередовища та їхнівплив на банкпредставлені втаблиці 2.

 

>Таблиця 2

>Факторизовнішньогосередовища та їхнівплив на банк [14, з. 115]

>Групафакторів

Чинник

>Прояв

>Можливівідповідні дії підприємства

1.Економічні: >Банківський відсоток навклади населення >Зменшеннявкладів узв’язку ізнизькоюпроцентноюставкою >Збільшенняпроцентної ставки чидодатковезаохочення,щодовкладаннякоштів
Темпінфляції (за 2008ріксклав 12,3%) >Знеціненнягрошовихресурсів;підвищенняцін; >Підвищення % ставок закористування кредитами;можливістьгри на курсах валют.
>Падіння ВВП (за 2008ріксклало 18,5%) Спадділовоїактивностісуб’єктівгосподарювання; >Активізаціядіяльності іззалученнявільнихнаявнихкоштів нарахунки банку ізметою збільшенняфінансовоїстійкості банку
>Падіннянаявнихреальнихдоходівгромадян за2008р.склав 4,2% Спадспоживчогокредитування; спад роботи ззалученнякоштів настроковідепозити
>Введеннядиференційованоїнормиобов’язковогорезервування (9-12%) >Збільшенняресурсноїбази банку >Збільшитикількістьвиданихкредитів.
>Падіннядовіригромадян добанківськоїсистеми узв’язку ізфінансово-економічноюкризою >Зменшеннядепозитівфізичнихосіб на 14% >Зменшеннявідсотків за депозитами.
>Оподаткуваннябанківськоїдіяльності >Введенняспецифічнихподатків подрізнівидиоперацій. Банкперестаєпроводитиціоперації взв`язку із їхніневигідністю.
2.Політичні >Рівеньекономічноїсвободи держави Немаютьсвободищодосвоєїдіяльності,діють згідноліцензій йдозволів НБУ >Комерційні банкипідпорядковуються всвоїйдіяльності НБУ, а своючергу - уряду. І лише уряд взмозі перейти нановийрівень
>Високийвплив політики наекономіку >Непослідовністьдій уреформуванніекономіки >Посиленняпарламентськоголобірування
Політичнанестабільність в стране >Можливийтиск набанківську систему із боцірізнихполітичних сил >Обережнаповедінка банку;зосередженість наекономічних аспектахдіяльності
>Президентськівибори-2010р;політична реформа. >Загальний спадділовоїактивності >Розробка новихмаркетинговихстратегій
3.Правові >Правовий >Відверненняіноземнихкомпаній Уданомувипадку банк надзмозінічогозробити,бо в нашійдержавііснуєтакеявище як невідповідність українських законів, нестабільністьекономіки
>Слабказаконодавча база >Вимоги НБУ добанківпостійнозмінюються. Банк невстигаєслідкувати зазмінами узаконодавстві., томуінколи йогопорушує
>Нормативно-правова база >Чіткарегламентаціяюридичнихаспектівбанківськоїдіяльності >Дотримання банком всіх необходимихюридичних процедур
4.Соціально-демографічні >Кількістьпотенційнихспоживачів >Зменшеннякількостіосіб, котрібажаютьвкластикошти у банк, ізціллюдодаткового прибутку йзбереження грошей >Різного родузаохочення ізметою збільшеннядодатковихспоживачів;проведеннярекламуванняпродуктів;створення новихпродуктів
>Доходигромадянзросли на 4,2% >Збільшенняприватнихзаощаджень >Залученнякоштів настроковідепозити.
>Впливпрофспілок наформуваннягромадської думи >Цейвпливєдоситьпомірним Активноспівпрацювати ізпрофспілками дляформуванняпозитивноїсуспільно думи про банк
>Кількістьробочоїсили >Відбуваєтьсязменшеннякількостіробочоїсили;високийрівеньстаріння >Підбір та орендумолодихкадрів.
>Довіра добанків >Чимвищедовіра населення добанків, тімвідповідновищимпопитомкористуютьсябанківськіпослуги РекламаРепутація
5.Науково-технологічні Темптехнологічнихдосліджень >Отримання Сучасноїінформації прорізні ноу-хау убанківськійсфері;пропотреби йпобажанняспоживачів;прореальний станбанківськихпродуктів >Більшеувагизвертати нарезультатидосліджень, атакожпроводити своївнутрішнідослідження, ізметою покращаннясвоєїдіяльності
>Інтенсивнийрозвитоктелекомунікації Широкевикористанняновітніхтехнологійпередаванняданих >Оновленнятехнічнихзасобів тапрограмного забезпечення.
>Рівеньінформаційнихтехнологій >Впровадження новихтехнологій -великі йвитрати,однакпотімз'являєтьсяможливістьекономії
>Посиленняавтоматизаціїдіяльності тазастосуванняновітніхбанківськихтехнологій >Поява новихпрограмнихкомплексів >Економія години припроведеніоперацій,складаннізвітності
6.Географічні >Територіальнерозміщення >Збільшення чизменшеннядоходів банку, атакожзручність дляспоживачів >Розміщення банку чи йогофілій у болеелюднихмісцевостях

 

>Зовнішнєсередовище –цесукупністьфакторів, котріформуютьдовгостроковуприбутковістьорганізації, й на котрі організація неможевпливативзагалі чимаєнезначнийвплив. Цесередовищедіє небезпосередньо накожнуокремуорганізацію, але в усіодразу. Заданих умівкожнепідприємствоповиннедосліджуватизовнішнєсередовище,адже від цогозалежитьефективність йогофункціонування. Придослідженнівпливузовнішньогосередовища на ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” ярозглянулатакігрупифакторів, якекономічні,політичні,правові,соціально-демографічні татехнологічні, їхніпрояв таможливі дії банку упевнійситуації.


>Висновки

>Сьогодні Райффайзен банк Авальєпровідним в Україні банком, щопропонуєприватнимклієнтам максимальноповнийперелікбанківськихпослуг,зокремаспоживчекредитування (у томучислі заспеціальнимипрограмами –товари урозстрочку,автомобілі у кредит),грошовіперекази унаціональній таіноземних валютах ізвідкриттям й безвідкриттярахунку,розміщеннякоштів надепозитнихрахунках,повнийнабірсучаснихплатіжнихінструментів –пластиковікарткиміжнародних систем Europay International й Visa International.

Длякорпоративнихклієнтів Райффайзен банк Авальпропонує максимальноповнийперелікбанківськихпослуг,зокремарозрахунково-касовеобслуговування,кредитування ізвнутрішніхресурсів Банку і у рамкахкредитнихлінійміжнароднихорганізацій,усівидидокументарнихоперацій,депозити,корпоративні тазарплатніплатіжнікартки,послугиелектронними каналамизв’язку.

>Банкам-партнерам Райффайзен банк Авальпропонує понад 300видівпослуг,серед яківеденнярахунків уВКВ й ОКВ,здійсненняплатежів,документарніоперації,торговефінансування,операції ізплатіжнимикартками,юридичні,консультаційніпослуги.

>Статутнийкапітал Банкускладає 5 103 537 тис. грн.;загальніактиви – 67 242 835 тис. грн.Надходження національноїготівковоївалюти за 2008 >ріксклали 109 313 785 тис. грн.,видатки 88 480 209 тис. грн., збільшення впорівнянні із 2007 фатальністю в 1,3 рази.

>Залишокготівковихкоштів вкасах банку на 1 января 2009 рокусклав 1 420 935 тис. у гривневомуеквіваленті.

>Загальна сума кредитного портфелю,включаючинарахованідоходи накінецьзвітногоперіодусклала 56 086 406 тис. грн., що на 18 002 571 тис. грн. більше, ніж на вушкоминулого року, із нихкредити, наданііфізичним особам,склали 27 751 007 тис. грн.

>Середняпроцентна ставка по кредитах, котрінадавалисьюридичним особам у гривнісклала – 14,76%річних, ввалюті – 10,36%річних.Середняпроцентна ставка по кредитах, котрінадавалисьфізичним особам у гривнісклала – 21,36%річних, ввалюті – 13,86%річних.

За 2008рік банкомотриманоприбуток всумі 531 432 тис. грн.,прибутокконсолідованоїгруписклав 532 360 тис. грн.Загальнийобсягдоходів,отриманих банком забанківськими таіншимиопераціями,складає 9 033 093 тис. грн.,загальнийобсягвитрат 8 500 733 тис. грн.

>Основноюстаттеюдоходів банкуєпроцентнідоходи, котрі банкотримав о 7-й 320 245 тис. грн., котріскладають 81% відзагальногообсягудоходів,отриманих банком за 2008рік.Процентнівитрати банку зазвітнийрікскладають 3 633 440 тис. грн. чи 43% відзагальногообсягувитрат.

>Другою позначностістаттеюдоходів банкуєкомісійнідоходи, котрісклали узвітномуперіоді 1 325 212 тис. грн., що на 269 773 тис. грн. більше, ніж упопередньомузвітномуроці. Уструктурізагальногообсягудоходівкомісійнідоходизаймають 15%.

>Найбільшупитому ваги вструктурікомісійнихдоходів заопераціями ізклієнтамизаймаютьнадходження відрозрахунково-касовогообслуговування (90,1%загальноїсумикомісійнихдоходів).Комісійнівитрати заріксклали 151 251 тис. грн.

>Основнимистаттямивитрат, послепроцентних, узвітномуроці булизагальніадміністративнівитрати банку ,витрати на персонал таіншівитрати банку.

Наутримання персоналу вкількості 16 179 Чоловік (>середньоспиcковачисельність)витрачено 1 291 млн. грн.Середнязаробітна платасередньосписковогопрацівникасклала 2 490 гривень вмісяць.

Дляоптимізації роботи банкунеобхідно:

Запровадити практику розробкидовгостроковогопланування та контролю задотриманнямрозробленихпланів.

>Розробити “>стратегічнийнабір”розвиткуфункціональногопідрозділу.

>Надатибільшоїсамостійностікерівникамвідділів уприйняттісамостійнихрішень.

>Узгоджувати роботуданогоуправління зстратегієюдіяльностііншихуправлінь й васпектіцілого банку.

>Загальнастратегіяпідвищенняконкурентоспроможності банкунаступна.

Банк дляефективної роботипотребуєнаявністьпевнихвільнихкоштів, котріможутьнадаватися увиглядікредитів та дляорганізаційної роботи –канцтовари,витратніматеріали длярізноїофісноїтехніки тощо.

>Функціональнастратегія:розвитокдіяльності запріоритетниминапрямами,застосування новихперспективнихфінансових схем ізметою збільшенняприбутковостіуправління.

>Продуктовастратегія –наданнявсерединіорганізаціїпослуг ізфінансовогопланування, контролю,аналізу, контролю наддіяльністюфіліалів йобласнихдирекцій,аналізвитрат банку танаданнякерівникампропозиційщодо їхніоптимізації,розвиток новихвидівдіяльності.


Списоквикористаноїлітератури

1. Закон України від 02.06. 2005 р. №>2631-IV “Про банки йбанківську діяльність”// ВВР, 2005, №26, ст. 358.

2.Алексєєв І. У.Банківська система України:проблеми ймоделірозвитку // Україна в ХХІстолітті:концепції тамоделіекономічногорозвитку:Матеріалидоп. VМіжнар.Конгр.Укр.Економістів, Львів, 22-26 трав. 2000 р. - Львів, 2000. - Ч. 1. - З. 262 - 264.

3.Ануфрієв У.,Радзієвська У.Шляхирозвиткубанківськоїдіяльності узв’язку ізвикористаннямновітніхтехнологій.Автоматизація у банк.секторі //Вісн.Укр.Акад.держ.управління. - 2000. - №4. - З. 88 - 93.

4.Афанасьєв М. В.,ШемаєваЛ.Г.,Верлока В.С. Основи менеджменту:Навч.- метод.посіб. /Харківськийдерж.економічний ун- т. — Х.:ВД ">ІНЖЕК", 2006. — 481 з.

5.Васюренко О.В.. Методичні основи прийняття управлінські рішення у сфері зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків //ВісникУкраїнськоїакадеміїбанківської справ. – 1998. – №5. – З. 3 - 6.

6.ВолошкоІ.В.Завданняфінансовоїстратегії банку //ВісникСумського державногоуніверситету:СеріяЕкономіка. – 2007. – №5 (51). – З. 119 - 122

7. Добровольський А.А. Підстава і принцип побудови динамічної моделі банку //Актуальніпроблемиекономіки. –Дніпропетровськ: “>Навчальна книга”. – 2000. – тому 8. – з. 56 - 62.

8.Дубілет Про.Основнікритеріїефективності українськихбанків //Вісн.Нац. банку України. - 2008. - №3. - З. 52 - 54.

9. Дяченко Т.А. Основи менеджменту й маркетингу: Курслекцій /Національнийавіаційний ун- т. — До.: НАУ, 2004. — 88 з.

10. ЄгоровП.В.,Карева І.А. Концепція фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків //Економікапромисловості.Науково-практичний журнал. –Інститутекономікипромисловості НАН України. – 2001. – №3 (13). – з. 110 – 120.

11.ЗарубаЮ.О.Визначеннясобівартостібанківськихпослуг //Фінанси України. – 2002. – №8. – З. 96 - 101.

12.ЗарубаЮ.О.Конкурентоспроможністькомерційного банку //Фінанси України. – 2001. – №2. – З. 119 - 124.

13.КарєваІ.О.Видипідприємницькоїдіяльностікомерційнихбанків нафінансовомуринку // Фінанси, облік, банки. Збірник наукової праці. Загальна ред.д.е.н., проф.П.В. Єгоров. – Донецьк: ">КИТИС", ДонДУ, 2000. – з. 260 – 266.

14.КозьменкоС.М., ШпигФ.І.,ВолошкоІ.В.Стратегічний менеджмент банку:Навч.посібник. –Суми:ВТД “>Університетська книга”, 2003. – 734 з.

15.Коломієць Про. У.Шляхивдосконалення системуправління банками в Україні // Реформафінансово-кредитноїсистемиперехідноїекономіки України: Зб. наук. ін. -Луцьк, 1998. - З. 281-283.

16.КузьмінО.Є., МельникО.Г. Основи менеджменту:Підручник. — До.:Академвидав, 2008. — 415 з.

17.Савін До. З. Станбанківського маркетингу в Україні //Актуал.пробл.міжнар.відносин. - До., 2005. -Вип. 12, Ч. 3. - З. 78 - 88.

18. Сугоняко Про., Кампо У., Жуков А.Дороговказ удіяльностібанків: [>Банківська система] //Уряд.кур’єр. - 2000. - 6квіт. - З. 5.

19. Черняк У.Шляхиреформуваннябанківськоїсистеми //Уряд.кур’єр. - 2000. - 28 верес. - З. 4.

20.Шелудько М. М.Проблемнікредити йфінансовастійкістьбанківськоїсфери //Фінанси України. - 2000. - №1. - З. 25-28.

21.Офіційний сайтДержавногоКомітету Статистики УкраїниURL:ukrstat.gov.ua

22.manadgment.com.ua

23.Офіційний сайтНаціонального банку УкраїниURL:bank.gov.ua/Macro/pok.htm

24.Офіційний сайт АБ “>Раййфайзен Банк Аваль” –aval.ua/


Предыдущая страница | Страница 2 из 2

Схожі реферати:

Навігація