Реферати українською » Банковское дело » Проблеми Функціонування фінансовіх бірж України


Реферат Проблеми Функціонування фінансовіх бірж України

млрд. грн.

6. У 2005роціКомісієюзареєстровано 510випусківоблігацій на суму 12,78 млрд. грн.Обсягзареєстрованихоблігацій у 2005роцізбільшився на 8,67 млрд. грн. порівняно ізминулим фатальністю (2004рік – 4,11 млрд. грн.).

7.Протягом І кварталу 2006 рокуКомісієюзареєстровано 125випусківоблігацій на суму 3,55 млрд. грн.Обсягзареєстрованихоблігацій у Ікварталі 2006 рокузбільшився на 2,03 млрд. грн. порівняно ізвідповіднимперіодом 2005 року (І квартал 2005 року – 1,52 млрд. грн.).

8. У 2005роціактивізованопроцесивипускуоблігаціймісцевихпозик.Комісієюзареєстрованопротягом 2005 року 10випусківоблігаціймісцевоїпозики на суму 350,0 млн. грн.Протягом І кварталу 2006 рокуКомісієюзареєстровано 2випускиоблігаціймісцевоїпозики:Одеськоїміської заради таІвано-Франківськоїміської заради на суму 5,0 млн. грн. та 5,5 млн. грн.відповідно.

9. За станом на 17.03.2006 р.Комісієюзареєстровановипусксертифікатів фондуоперацій ізнерухомістю, щовипускаються вбездокументарнійформі,інформацію про їхнівипуск та проспектемісії 2фінансовимустановам:

-ТОВ «Новафінансовакомпанія» зазагальну суму 21,0 млн. грн., укількості 21 тис. прим.,номінальноювартістю 1 000 грн.;

- АБ «>Тавріка» назагальну суму 20,0 млн. грн., укількості 20 тис. прим.,номінальноювартістю 1 000 грн.

10.Протягом 2005 рокузареєстровано 152випускиінвестиційнихсертифікатівпайовимиінвестиційними фондами - на суму 23,06 млрд. грн.Порівняно ізпопереднімироками, у 2005роцізареєстрованонайбільший заобсягомвипускінвестиційнихсертифікатівпайовимиінвестиційними фондами.

11. У 2005роціобсягзареєстрованихвипусківакційкорпоративнихінвестиційними фондамистановив 836,86 млн. грн. За станом на 31.03.2006 р.кількістькорпоративних тапайовихінвестиційнихфондівзареєстрованих вЄдиному державномуреєстріінститутівспільногоінвестуваннястановила 329інститутівспільногоінвестування. Заперіод із 01.01.2006 року по 31.03.2006 рокузареєстровано вЄдиному державномуреєстріінститутівспільногоінвестування 46інститутівспільногоінвестування, із них 35пайовихінвестиційнихфондів та 11 –корпоративних.

12. У Ікварталі 2006 рокуКомісієюзареєстровано 42випускиінвестиційнихсертифікатівпайовимиінвестиційними фондами на суму 2,76 млрд. грн. та 6випусківакційкорпоративнихінвестиційними фондами на суму 221,0 млн. грн.

13. За станом на 01.04.2006 р.Комісієюзареєстровановипусківопціонів на суму 470,97 млн. грн. У 2005роціКомісієюзареєстровановипусківопціонів на суму 160,55 млн. грн.Протягом І кварталу 2006 рокувипускиопціонівКомісією незареєстровано.

14. У 2005 рокуобсягвиконанихдоговорів наринкуціннихпаперівстановив 403,8 млрд. грн., що понад на 82,53 млрд. грн. ніжобсягвиконанихдоговорів у 2004році.

>Найбільшіобсягивиконанихдоговорів у 2005роцізафіксовано ізакціями (179,79 млрд. грн.) та векселями (133,12 млрд. грн.).

15. У 2005році наорганізаторахторгівлі(фондовібіржі таТІС)обсягвиконанихдоговорівстановив 16,4 млрд. грн. (4,06% відзагальногообсягуоперацій наринку ЦП України). Ценайбільшийобсягторгів,якийзафіксовано наорганізаторахторгівлі запопередні рокта.

16. Най-більшийобсягторгів зафінансовимиінструментами наорганізаторахторгівліпротягом 2005 рокузафіксовано ізоблігаціямипідприємств (39,84% відзагальногообсягувиконанихдоговорів наорганізаторахторгівлі), ізакціями (27,25%) та ізоблігаціями державноївнутрішньоїпозики (23,61%).

17.Протягом І кварталу 2006 року наорганізаторахторгівліобсягторгів ізціннимипаперамистановив 6,95 млрд. грн.

Най-більшийобсягторгів заінструментами наорганізаторахторгівлі у Ікварталі 2006 рокузафіксовано із:

-облігаціямипідприємств на суму 2 528,55 млн. грн., щостановить 36,39% відзагальногообсягувиконанихдоговорів наорганізаторахторгівлі в Ікварталі 2006 року;

-облігаціями державноїпозики – 2 425,64 млн. грн., щостановить 34,91% відзагальногообсягувиконанихдоговорів наорганізаторахторгівлі в Ікварталі 2006 року;

-акціями – 1 671,29 млн. грн., щостановить 24,06% відзагальногообсягувиконанихдоговорів наорганізаторахторгівлі в Ікварталі 2006 року.

18. За станом на31.12.2005р. уреєстраторів намайже 15 млн.особовихрахункахобліковувалисьіменніцінніпаперизагальноюномінальноювартістю 124,73 млрд. грн.

У 2005роціздійснено 1,2 млн.операцій переходу праввласності націнніпапери, заданимиреєстраторів*.

19. За станом на 28.02.2006 р.кількістьпрофесійнихучасників, котрімаютьліцензію наздійсненняпевнихвидівпрофесійноїдіяльності наринкуціннихпаперів,становить 1 501, до тогочисліДКЦПФР(Комісією) бачено:

- 799ліцензій наздійсненнядіяльності ізвипуску таобігуціннихпаперів (>торгівляціннимипаперами);

- 167ліцензій наздійсненнядепозитарноїдіяльностізберігачамиціннихпаперів;

- 356ліцензій наздійсненнядіяльностіщодоведенняреєструвласниківіменнихціннихпаперів;

- 167ліцензій наздійсненнядіяльності ізуправління активами;

- 10ліцензій наздійсненнядіяльності ізорганізаціїторгівлі наринкуціннихпаперів (8бірж та 2торговельно-інформаційнісистеми);

- 1ліцензію наздійсненнярозрахуново-кліринговоїдіяльності заугодамищодоціннихпаперів,

- 1ліцензію наздійсненнядепозитарноїдіяльностідепозитаріюціннихпаперів.

Зурахуваннямсуміщенняпевнихвидівпрофесійноїдіяльностіокремимипрофесійнимиучасникамиринкуціннихпаперів їхньогокількість за станом на28.02.2006р.становить 1 299 (до тогочислі: 167учасниківєторговці-зберігачі,серед які 93 банки, до тогочислі: 34учасникаєторговці-зберігачі-реєстратори,серед які 28банків; 1депозитаріймаєліцензію нарозрахунково-клірингову діяльність).

Утабл.2.9наведеніобсягиторгівціннимипаперами на 8фондовихбіржах України та у дваторгівельно-інформаційних системах у 2004 – 2005роках.


>Таблиця 2.9

>Порівняльнийаналізобсягівторгів на 8фондовихбіржах та у дваторгівельно-інформаційних системах України у 2004 –2005роках [25]

Утабл.2.10наведеніпорівняльні характеристикиефективностідіяльності двохнайбільшихорганізаторівфондовоїбіржовоїторгівлі в Україні –Українськоїфондовоїбіржі (УФБ) [34] таПершоїфондової торговельноїсистеми (ПФТС) [32].

>Асоціація ">ПершаФондоваТорговельна Система"єсаморегулівноюорганізацією (СРО)професійнихучасників фондовогоринку України, щомаєвідповіднесвідоцтвоДКЦПФР прореєстрацію СРО. ПФТСє ">електронною"біржеюціннихпаперів України, Якаохоплюєусінайбільші реґіони України тапідтримує роботу національноїелектронноїсистемиторгівліціннимипаперами урежимі "реального години". ПФТСєорганізаторомторгівлі, щомаєвідповіднийдозвілДержавноїкомісії ізціннихпаперів та фондовогоринку України [32].


>Таблиця 2.10

>Порівняння характеристикдіяльностіфондовоїбіржі УФБ та “>електронної” торговельноїсистеми ПФТС в Україні [25]

>Всі члени ПФТСзнаходяться вєдиному правовомуполі якукраїнськогозаконодавства із фондовогоринку, то йвнутрішніх правил таположеньАсоціації. Цеозначає, що,окрім державногорегулювання, члени ПФТС (аце -близькочверті всіхкомпаній табанків, щоотрималидозволи наздійсненняоперацій ізціннимипаперами)погодилисьдодаткововзяти у собізобов'язання, котрі бгарантуваличесні тасправедливі правила ">гри наринку" (>цезобов'язаннядотримуватися правил таположень, котрірозробляються тавпроваджуються самимиучасникамиринку - членами СРО).

Практиказастосуванняподібнихрегулюючихмеханізмів убагатьохрозвинутихкраїнах та вбільшостікраїн, щорозвиваються,переконує в їхніефективності та позитивномувпливі нарозвиток фондовогоринку.

>Торговельна система ПФТСрозроблена якбагатофункціональна система для забезпеченнядіяльностіброкерів таділерів покупівлі/продажуціннихпаперів. ПФТСєєдиноюторговельноюсистемою в Україні, Якапідтримуєміжрегіональну системуелектроннихторгівціннимипаперами урежимі "on line".

Насьогодні,торговельна система ПФТСдозволяєвикористовуватирізніторгові тарозрахунковітехнології длянайбільшповногозадоволення потреббізнесуучасниківринку.

>Риноккотируваньявляє собоютехнологіюторгівлі, щопобудована за принципом ">Dealerdrivenmarket" -ринкуконкуруючихкотирувань, щовиставляютьсяучасниками, та принципом акцептутвердихкотирувань. За такоютехнологієюторгівліучасникимаютьможливістьсамостійнообиратиспосібвиконаннязобов"язань-використовуватитехнологіюпроведеннярозрахунків вдепозитарії за принципом "постачанняпроти оплати", чивиконуватизобов’язання задомовленістюсторін догоди.

>РинокОВДП за принципом ">ринку заявок" - систематоргівліоблігаціямивнутрішньої державноїпозики заучастюНаціонального банку України, щопобудована за принципом ">ринку заявок".

>Ринокаукціонів -технологіяпроведенняторгів за принципомодностороньогоаукціону, щопередбачаєпроведенняторгів шляхомнаданняучасникамиаукціонуконкурентнихпропозицій назамовленняініціаторааукціонустосовно продаж чикупівліціннихпаперів.

З точкизорукористувача,Торговельна система ПФТСдаєможливість:

- вестимоніторингринку врежимі реального години

- вести переговори наекранахдисплеїв врежимі реального години

-проводититорговіоперації

>Надійністьінформаційнихтехнологійєособовоюрисоюсистеми.Перш на -цевикористаннявисокотехнологічнихапаратнихзасобів,спеціальнихдодатків,спеціальнорозроблених пометодиці ">dealer-drivenmarket" тавиділенихканалів зв'язку, котрідозволяютьвільновзаємодіяти брокерам, щознаходяться врізнихмістах України.

якзазначалосявище (>табл.2.9) , ПФТСєосновниморганізаторомторгівлі в Україні, йїїчастка узагальномуобсязіторговельнихтранзакцій нарегульованомуринку у 2005роцістановила 86%. На іншомумісці поактивностісередорганізаторівторгівлістоїть Українськафондовабіржа (УФБ),часткаякої вобсязіторговельнихтранзакцій нарегульованомуринкустановитьприблизно 13%.

>АналізпідсумківдіяльностіУкраїнськоїфондовоїбіржі за 2005рік [25] показавши, що Незважаючи назбереження у 2005роцідругоїрейтинговоїпозиції набіржовомуринку Україниобсягторгівлі на УФБ у 2005роцізменшився в 1,9 рази упорівнянні ізпопереднім фатальністю йсклав 780,6 млн. грн. (>відповіднийпоказник 2004 року - 1,5 млрд. грн.).

>Суттєвепадінняобсягівторгівлі у 2005роціспричиненонизкою якринкових, то йполітичнихчинників [34]:

>скороченняобсягівоб’єктівприватизації, щопропонувались до продаж на УФБпротягом року;

>відсутністьторгів усекторіприватизаціїпротягомпершихчотирьохмісяців 2005 року узв’язку ізвведеннямВерховноюРадою Українимораторію у сферіприватизації;

>падінняобсягівторгівліпохіднимиціннимипаперами;

>збереженнятенденціїнизькоїактивності навторинномубіржовомуринкуціннихпаперів.

На тому годину, у 2005роцісуттєвозмінилась структураторгів за видамифінансовихінструментів, котрарозширилась зарахуноккорпоративнихоблігацій.Якщо 2004-гороці 98,5% відобсягуторгівлі на УФБзаймалипохідніцінніпапери й 1,5% -акції, у 2005році наринокакційприпадає 62,5% відрічногообсягубіржовоїторгівлі,похідніцінніпаперизаймають 33%, 4,5% -риноккорпоративнийоблігацій.

>Станом накінець 2005 рокуінфраструктурачленів УФБ представлена 117брокерськими конторамичленівбіржі, котріводночасє членамисаморегулівноїорганізації УФБ.Протягом 2005 рокузі складучленів СРО УФБ буливиключені 17торговцівціннимипаперами,увійшли у склад СРО – 12.Члени СРО УФБ в структурномурозрізіпредставлені 31банківськоюустановою та 86торговцямиціннимипаперами [34].

>Протягом 2005 року на УФБ таїїфіліях відбулося 64торговельнихсесії (у 2004році – 259сесій).Середньомісячнийобсягторгівлісклав 65 млн. грн. (у 2004році - 125 млн. грн.), заторговельнусесію – 12,2 млн. грн. (2004-гороці – 5,8 млн. грн.).

За 2005рік на УФБ таїїфіліяхукладено 170угод (всередньому 3 догоди заторговельнусесію).Найбільшакількістьугод бувзафіксована усічні – 25. Най-більшийобсягторгівзафіксований утравні – 475,3 млн. грн., що обумовленеукладаннямзначних завартістюугод усекторіприватизації. Урозрізіфінансовихінструментівнайбільшукількістьугод (143) було букладено ізпохіднимиціннимипаперами (>опціонами накупівлютоварів).

>Таблиця 2.7

Структура таобсягиторгів на УФБ у 2004 -2005роках [34]

Виглядцінногопаперу >Обсягторгів за 2005рік, млн. грн. >Обсягторгів за 2004рік, млн. грн..
>Акції 487,5 21,8
>Облігаціїпідприємств 34,7 0,0
>Похідніцінніпапери 258,4 1480,4
>Всього 780,6 1502,2

>АналізпідсумківдіяльностіУкраїнськоїфондовоїбіржіфондовоїбіржі за 9місяців 2006 року [34] показавши, щобіржовийобсягторгів за 9місяців 2006 рокусклав 122,06 млн. грн. (>відповіднийпоказник 2005 року – 780,83 млн. грн.).Зниженняобсягівторгівлі впоточномуроціпояснюєтьсянизькоюактивністю наринкупохіднихціннихпаперів (увідповідномуперіоді 2005 року нацей сектор припадало 34%біржовогообігу) тазниженнямобсягівторгівлі всекторіприватизації.

>Протягом 9місяців 2006 року на УФБ таїїфіліяхвідбулося 32торгівельнісесії (зааналогічнийперіод 2005 року – 49сесій).Середньомісячнийобсягторгівлісклав 13,5 млн. грн. (>відповіднийпоказник 2005 року - 84,5 млн. грн.), заторгівельнусесію – 3,8 млн. грн. (в січні 2005році – 15,5 млн. грн.). 38,51%обсягуторгівліприпадає наринокприватизації, 60,95% - нариноккорпоративнихоблігацій, 0,06% - наринокпохіднихціннихпаперів та 0,48%припадає навториннийринокакцій.

>Таблиця 2.7

Структура таобсягиторгів на УФБ за 9місяців 2006 року [34]

Виглядцінногопаперу >Обсягторгів за 9місяців 2006 року >Обсягторгів за 9місяців 2005 року
млн. грн. % млн. грн. %
>Акції 47,6 38,99 477,6 62,78
>Облігаціїпідприємств 74,4 60,95 25,00 3,28
>Похідніцінніпапери 0,06 0,06 258,2 33,94
>Всього 122,06 100,00 760,80 100,00

2.3Досвідіноземних держав поорганізаціїфункціонуванняфінансовихбірж

Урядікраїн світуіснуютьвалютнібіржі (>частішецевідділи нафондовихбіржах), на якіздійснюєтьсяторгівлявалютою великі масштабах наосновіпопиту, щоскладається ними, йпропозиції (>Додаток У). Курс, щовстановлюється нацихбіржах,називаєтьсяофіційнимвалютним курсом.Вінєобов'язковим йлежить восновірозрахунківбанків ізклієнтами. Уроботіцихбірж частоберуть доляпредставники держави [30,c.24].

>Валютнібіржінабулипоширення вкраїнахЗахідноїЄвропи. УІталіїфункціонуєдекількавалютнихбірж. Накожній із них (вМілані,Римі,Генуї,Венеції)курсивстановлюються маклерамибіржі ізучастюпредставників держави йдіють наданійбіржі длярозрахунку ізбанківськимиклієнтами. Дозволенотакож якрозрахунковий курсвикористати курс,отриманий якарифметичнесереднєкурсів, щокотируються на всіхбіржах. УНімеччині,наприклад,діютьчотиривалютнібіржі - уФранкфурті-на-Майні,Гамбурзі,Дюссельдорфі йМюнхені. Нацихбіржахофіційними маклерамищоднявстановлюютьсякурси 14 валют.Цікурсиобов'язкові йвикористовуються длярозрахунківбанків ізклієнтами.Франкфуртськавалютнабіржавідіграєкоординуючу роль [>19,c.48].

УФранціїфункціонує однавалютнабіржа вПарижі, наякійпрацюютьдержавнімаклери. УВенікурсивстановлюютьсябіржовим маклеромспільно ізцентральним банкомАвстрії. УСкандинавськихкраїнахпредставникикомерційнихбанків й центрального банкувстановлюють курсвітчизняноївалюти доанглійського фунтастерлінгів, наосновіякогорозраховуютькурси доінших валют ізурахуваннямдіючихринковихкурсів.

Удеякихрозвиненихкапіталістичнихкраїнахспеціальнівалютнібіржівідсутні. Цемаємісце там, дезнаходятьсянайбільші банки, котріекономічногарантуютьобмін валют. То в СШАторгівлявалютоюздійснюєтьсяВиключно наміжбанківськомуринку, деформуєтьсясередній курс,якийєосновоювстановленнякурсівпродавця йпокупця длябанківськихклієнтів. як правило, банки нестягуютьособливихкомісійних йотримуютьприбуток зарахунокрізниці в курсахпродавця йпокупця.

>Найбільшимсвітовим центром ізторгівлівалютоює Нью-Йорк.Іншіфінансовіцентри СШАзнаходяться вБостоні, Чикаго, Сан-Франциско й НовомуОрлеані [>19,c.57].Торгівлявалютою наміжбанківськомуринку у Нью-Йоркуздійснюється задопомогоюпосередництванезалежнихприватнихторговціввалютою, котрі чиможуть бутипосередниками, чиможутьпроводити торги завласнийрахунок.

>Спеціалізованоївалютноїбіржі немає й уВеликобританії. Однак банкицієї країнищодняпідтримуютьвзаємозв'язок йповідомляють один одномукотирування. При цьомувирішальна рольналежить 10 банкам. Навалютнікурси, щоскладаютьсяміж ними,орієнтуються ііншіучасникиринку. Провстановлений курсдолара до фунтастерлінгів укризовіперіодиоголошуєтьсящодня узасобахмасовоїінформації.Розмір їхньогокурсівзалежить відвідносин банку ізклієнтом й відвеличини обороту.Немаєвалютноїбіржі й уШвейцарії. Тут курс валютвстановлюється шляхомщоденногоопитуванняголовнихторговціввалютою.Фактичний курсможевідхилятися,якщообсяг догодиперевищуєпевну величину.

>Незалежно віднаявностіфондовоїбіржі укожній странеоперації ізвалютоюзавждипроходять припосередництвібанків.

>Зарубіжна (>іноземна)валютнабіржа -цевсесвітнямережапокупців йпродавціввалюти, котрідіють уфінансових центрах [>19,c.53].Щодня вусьому світіукладаютьсявалютні догодиприблизно на 500 млрд.американськихдоларів. Однакреальний (уфізичномурозумінні)обмін валютвідбуваєтьсядужерідко.Телефони,телекси йкомп'ютеридопомагають умиттєвійпередачіінформації йшвидкому, документальномуфіксуванні таврегулюваннюугод.

>Трьомаголовними центрамиторгівлііноземноювалютоює Лондон, Нью-Йорк йТокіо.Найбільші заобсягомопераціївідбуваютьсяопівдні (>лондонському), колиробочий біляЄвропі йАмериціспівпадає.

Навалютнихбіржахщодняукладаєтьсябезлічрізнихвалютнихугод.

>Валютні догоди -цеоперації ізобмінуціннихпаперів воднійвалюті націнніпапери віншійвалюті задоговірним курсом напевну дату.Операціїздійснюються ізметоюобслуговуванняекспорту іімпортутоварів йпослуг. Часто до такихопераційвдаються дляотриманняприбутків відрозміщеннякоштів за кордоном одну годину подвищий, ніж намісцевомуринку, відсоток, авилученняприбутку ізрізницікурсів валют нарізних ринках,тобто зспекулятивноюметою.Використовуються смердоті й прикупівлі-продажуіноземних таміжнароднихціннихпаперів. Однакумовою цогоєоборотність валют запоточних, а іфінансовихопераціях.

>Валютніопераціїподіляються натаківиди [>20,c.34]:

-касові чиготівкові (>операції ">спот"), при якіпокупецьотримує відпродавцяіноземну валюту (>платіжнідокументи віноземнійвалюті)одразу ж после платежу унаціональнійвалюті;

-строкові (>форвардніоперації), при яківідбуваєтьсякупівля-продажіноземноївалюти назаздалегідьузгодженийтермін ізпередачеюїї дозакінчення цоготерміну за курсом, щозафіксований у моментукладання догоди;

-операції ">своп", котріоб'єднуютьдвіоперації -готівкову йстрокову,

-арбітражні, при якіучасникиопераціївикористовуютьвідмінності увалютних курсах нарізнихвалютних ринках ізметоюотриманняприбутку.

>Найбільшпоширеноюформоювалютнихопераційєоперації ізнегайноюпоставкоювалюти (>реальні,касові, ">спот"). Цеприблизно 60% всіхоперацій ізіноземноювалютою.Характерноюрисою такихопераційє ті, щокупівля-продажвалютиздійснюєтьсябанками-контрагентами наумовахїї поставки унаступнийробочий день, нерахуючи дняукладання догоди. Цедозволяє перевестикошти вбудь-якукраїну йздійснитиоформлення догоди. Урядікраїн можна задомовленістюздійснюватирозрахунки у тій чи внаступний день,однакрозрахунки будутьпроводитися заособливим курсом. Валютаперераховується, як правило, телеграфом.Якщопереказвалютивідбувсянесвоєчасно, товинна сторона платитипроценти запрострочення.Касовівалютніопераціїнасампередзастосовуються длясвоєчасногоотриманняіноземноївалюти,необхідної дляздійсненнязовнішньоторговельнихоперацій.

З переходом доплаваючихвалютнихкурсівпосиливсяспекулятивнийелементкасовоїторгівлівалютою.Існуютьрізніспособивилученнядодатковоївигоди ізкурсовихколивань на валютномуринку,наприклад,використаннятимчасовогорозривуміжнадходженнямвалюти йїїреалізацією.

Широкогопоширення, якготівковаоперація,набуварбітраж.Валютнийарбітраж -цеодночаснокупівля й продажіводнієївалюти ізметоюВилучення спекулятивногоприбутку, у зв'язку іздіючою на даний моментукладання догодирізницею в курсах валют.Операціїбуваютьпростими (ізучастю двохбанків й двох валют) йскладними (ізучастюбільшоїкількостібанків йгрошовиходиниць). Останніпроводяться наосновівикористаннякрос-курсів.

Широкамережабанків йбанківськихвідділень, щознаходяться вусьому світі, атакожоснащеністьбанківсучаснимизасобами зв'язкузабезпечуютьвирівнюваннякурсів валют.Валютнікурси наринкуможутьзмінитися вліченіхвилини;це недаєінколиможливостізавершитирозпочатуоперацію ізприбутком.

>Наступним виглядомвалютнихопераційєстрокова, чифорвардна,валютнаоперація.Форварднимивалютнимиопераціяминазиваютьсяоперації,розрахунок заякими проводитися более ніж після двохробочихдні после їхніукладення за курсом, щовстановлений у моментукладання догоди.Вонивикористовуються длязахиступокупців валют відзміникурсів валют учасі чи длявилученняприбутку у зв'язку ззміноюкурсів.Необхідність упроведенніоперацій наумовах "форвард"витікає, як правило, ізкороткостроковихвимог йзобов'язаньекспортерів таімпортерівклієнтів банку

2.4Визначенняосновних проблемсучасного стануфункціонуванняфінансовихбірж України

>Основними проблемамисучасного стануфункціонуванняфінансових (>фондових тавалютних)бірж в Україніє їхнього практичнавідсутність укласичномустилі їхніфункціонування за кордоном.Існуючімонопольніструктури –МВРУ на валютномуринку та ПФТС на фондовогоринку -фактичноє по статутуторговельно-інформаційними системами,тобто невиконуютьосновнихпосередницькихфункційфінансовихбірж [21], [25]:

-страхуванняможливихзбитківучасниківоперацій;

- доля задопомогоюрахункових палат узаключенні таконтролі

>виконаннябіржовихугод;

-котируванняціннихпаперів, котрівиставляються на торги, якгарантія

>платоспроможностіемітентів.

>Керівникифондовихбірж України [24]:

- ЗАТ "Українськаміжбанківськавалютнабіржа";

- ВАТ ">Київськаміжнароднафондовабіржа";

- ЗАТ " Українськаміжнароднафондовабіржа";

- ЗАТ ">Донецькафондовабіржа";

- ЗАТ ">Придніпровськафондовабіржа";

- ЗАТ "Кримськафондовабіржа";

взверненні в Україну у 2006 роктавказали, що згідно ізпідрозділом ">Фінансові ринки"розділу IV Програми ">Назустріч людям"чітковизначено, що ізметоюрозвиткунадійного тапрозорогоринкунебанківськихфінансовихпослуг урядунеобхідно забезпечити ">створення умів дляефективногофункціонування тарозвиткуфондових йтоварнихбірж,розрахунково-кліринговихінститутів".

>Згідно із пунктами 3 та 4підрозділу ">Фондові ринки"розділу IVцієї ж Програмитакожчітковизначено, щоУряд Українизабезпечить:

- ">Зосередженняторгівлікорпоративнимиціннимипаперами,емітованимиприватизованимипідприємствами, щомаютьстратегічнезначення дляекономіки й безпеки держави (у томучислі при їхніпервиннійемісії)виключно набіржах";

- ">Зосередження продажкорпоративних прав,емітованихпідприємствами -природнимимонополістами упроцесі їхніприватизації,виключно набіржах, щозабезпечить їхньогоперетворення упублічнікорпорації таствореннясистеми, Якаунеможливлюєнезаконнуконцентраціюкапіталу…"

Знаведених цитатчіткозрозуміло, щоозначаєформулювання ">виключно"відноснофондовихбірж,тобтонеможливістьіншоготрактування.

На шкода,підміна йсплутування зрозуміти ">фондовабіржа" та ">організованийринок"простежується й нарівні окремихдержавнихвідомств, таких якДержавнакомісія ізціннихпаперів та фондовогоринку (>ДКЦПФР) й Фонду державногомайна України (>ФДМУ).

як удіючих, то й у проектах їхньогонормативнихактівнеодноразовопоняття ">фондовабіржа"трансформувалося упоняття ">організованийринок".

Алі ж, так звань ">організованийринок"включає до собі не є лишефондовібіржі, а йпозабіржовіторгово-інформаційнісистеми (>ТІС),головноюфункцією які, навідміну відфондовихбірж,єобмінцінамипопиту тапропозиції заціннимипаперами безобов'язковогоукладенняугод із ними.ТІС не несутьніякихзобов'язань заневиконання умівукладенихугод тароблятьможливимиіндикативні догоди, що Веде до переходу фондовогоринку дотіньового сектору. Доти жнеобхіднозауважити, щостворення та діяльністьТІСів нерегламентуютьсяжоднимзаконодавчим актом України й невизначені аніЦивільним [9], аніГосподарським кодексом [8].

Узв’язку звзазанимивишезаявамигрупифондовихбірж на адресоювищогокерівництва країнищодоситуації ізорганізаторамиторгівлі в Україні (>фондовимибіржами таторговельно-інформаційними системами), Рада ПФТС заявила, що [32]:

—змушенарозцінюватизверненняфондовихбірж якспробутиску на державу ізметоюзастосуванняадмінресурсу для штучногоперерозподілуорганізованогоринкуціннихпаперів накористь окремих йогоучасників;

—метоюздійсненнязазначенихдійєспробаадміністративногообмеженняторгівліакціямипідприємств, котрімаютьстратегічнезначення дляекономіки й безпеки держави, тапідприємств-монополістів;

—наслідкомпрактичноїреалізації такихзусиль якщозруйнування ПФТС, якєдиного насьогодніпостійнодіючого в Україніорганізаційнооформленого фондовогоринку, наякомузосереджено 80%загальногообсягуорганізованоїторгівліціннимипаперами, тоді як на 8 українськихбіржах —лише 20%.

Зметоюспростуванняінформації, котрадискредитує ПФТС яклегітним-нийінституторганізаційнооформленого фондовогоринку, Рада ПФТС (Склад Заради:Альфа–Банк, ВАБанк, ДрагонКапітал,КІНТО, КонкордКапітал,МіжрегіональнаФінансоваКомпанія,НаціональнийРезервний Банк – Україна,Он-ЛайнКапітал, першийУкраїнськийМіжнародний Банк,Сігма-фонд,СІНКОМ, Сократ, УкрСиббанк, Укрсоцбанк,ФоїлСек'юрітіз НьюЮроп.)повідомляє, що [32]:

— ПФТС якторгово-інформаційна системастворенавідповідно доза-конодавства України йформуваласьпротягомбагатьох роківзавдякизусил-лямпрофесійнихучасниківринкуціннихпаперів України, що дозволилоїй статізагальновизнаниморганізаторомторгівліціннимипаперами;

— ПФТС насьогодні –целіцензованийорганізаторторгівліціннимипаперами,учасникамиякогоєпровіднікомпанії та банки, щофункціонує зазагальноприйнятими на ринкахбагатьохкраїн правилами татехнологіями,виконаннязамовлень наякому,всуперечтвердженнямбірж,єобов’язковим йрезультатиторгів наякомувизнаються усімсвітом, урежимі реального годинитранслюютьсякористувачам Reuters, Bloomberg та Thomson Financial, напостійнійосновівикористовуються дляпрогнозівщодорозвиткуукраїнськогоринкуціннихпаперівСвітовим банком,Міжнародноюфінансовоюкорпорацією тарейтинговоюагенцією Standard &Poor’s;

—укладанняугод на ПФТСєдобровільнимвиборомпрофесійнихучасників фондовогоринку України, а чи не результатомвикористанняадмінресурсу;

—законодавство Українипередбачаєнадання усімфондовимбіржам таторговельно-інформаційним системамоднакової (єдиної)ліцензії наорганізаціюторгівліціннимипаперами, нестворюючипереваг заформальноюознакоюжодному зорганізаторівторгівлі;

—законодавствоЄСвизнаєрегульованимринком,організаторомторгівлі,фондовоюбіржею регулярнофункціонуючуторговельну систему, щозабезпечуєліквідність таціноутворення наринкуціннихпаперів,якою йє ПФТС.

>Шляхамивирішеннякороткострокових тасередьостроковихзаходів

>створення активного йсправдідинамічногоринку ЦП в Українієнаступні [25]:

-ДКЦПФР виннанегайновизнати,зареєструвати йвидатиліцензію ПФТС як “>фондовійбіржі”. На ПФТСздійснюється 86%транзакційорганізованогоринку України, вонзнаходиться у приватноговолодінні йуправлінні, вонакористуєтьсяповагою із боціпрофесійнихучасниківринку йпродовжуєрозвивати своюспроможність справедливо йпрозорообслуговуватиринок.

-Требаздійснити заходь дляконсолідаціїрештимайженепрацюючих

>фондовихбірж шляхомдобровільногооб’єднання чивідміниліцензій ізметою забезпеченняпрозоростіціноутворення, щоє критичноважливимпитанням дляпроведенняприватизаційнихторгів та дляінвестуванняактивівнедержавнихпенсійнихфондів. Узв’язку ізнизькоюактивністюцихустановнастійливорекомендуємоанулювати їхньоголіцензії,щобліквідуватипроблеми, щопризводять доподрібненняринку. Дляполіпшенняоперацій наринкутребаконсолідуватинаявніобмеженіресурси.

-Сліданулюватиліцензії тихийброкерів-дилерів, що нездійснюютьдіяльності.

-Уряд,ДКЦПФР йучасникиринку, задопомогоюміжнароднихдонорськихорганізацій,маютьздійснитиспільнупрограму,спрямовану назаохоченнявідкритих АТ, особливо тихий, щопропонуються дляприватизації, пройти процедурулістингу йзапропонувати своїакції на продажів через доброврегульованубіржу,щоб їхні моглипридбатипортфельніінвестори,зокреманедержавніпенсійніфонди.

>ВраховуючиобмеженняжорсткоконтролюємогоНаціональним банком УкраїниМВРУ навалютніоперації ізфорвардними,ф’ючерсними таопціонними контрактами [12],необхіднозаконодавчодатидозвіл наорганізаціювалютнихбірж в Україні для роботи ізцими видамиконтрактів.


>Розділ 3.Перспективирозвиткуфінансовихбірж України

3.1Перспективирозвиткуфорвардної,ф’ючерсної таопціонноїторгівлі нафінансовихбіржах України

>Середстроковихоперацій спекулятивного характерурозрізнюютьгру назниження курсу йгру напідвищення курсувалюти.Якщоочікуєтьсяпадіння курсувалюти, тогравці назниженняпродаютьцю валюту заіснуючим у даний момент курсом "форвард із тим, щоб черезпевнийтермінздатипокупцевіцю валюту, якоїпродавецьтеперможе дешевокупити наринку ">спот".Якщоочікуєтьсяпідвищення курсувалюти, тогравці напідвищенняскуповують валюту заіснуючим курсом,щоб принастаннітермінуприйнятицю валюту, Яка вжеподорожчала йотриматиприбутокзавдякирізницікурсів.

>Спекулятивніоперації, як правило,здійснюються безнаявностівалюти.Валютний спекулянтпродаєїї натермін ізнадієюотриматирізницю із годиною укурсі [23,c.130].

Таким чином, убільшостівипадківгра напідвищення йзниження курсуіноземноївалюти -цегра на ">різницю". При цьому непотрібен великийкапітал утійвалюті, якоїпродають (>купують).Строкові догоди ізіноземноювалютою, щоукладаються ізметоюхеджування,покриття валютногоризику,застосовуються при великихкомерційних йфінансовихопераціях.

>Імпортерипридбавають валюту натермін для оплатиодержаних у кредиттоварів,якщо смердотірозраховують, що курсвалютипротягомтривалого

Схожі реферати:

Навігація