Реферати українською » Банковское дело » Банківська система Республіки Білорусь у: проблеми і перспективи розвитку


Реферат Банківська система Республіки Білорусь у: проблеми і перспективи розвитку

Зокрема й й інші випадках банки можуть отримати хороший прибуток, і тільки клієнти можуть питанням у тому, яка лінія розвитку буде більш кращою.

Види банків можна класифікувати і з які обслуговує ними галузям. Це може бути банки багатогалузеві та що обслуговують переважно жодну з галузей чи підгалузей (авіаційну, автомобільну, нафтохімічну промисловість, сільське хозяйство).ъ

За кількістю філій банки можна розділити на бесфилиальные і многофилиальные.

За сферою обслуговування банки діляться на регіональні, міжрегіональні, національні, міжнародні. До регіональним банкам, обслуговуючим переважно будь-якої місцевий регіон, належить і муніципальні банки.

За масштабами діяльності можна назвати малі, середні, великі банки, банківські консорціуми, міжбанківські об'єднання.

У багатьох країн функціонують установи дрібного кредиту. До них належать ссудосберегательные банки, строительно-сберегательные каси, кредитна кооперація та інших.

Наявність у складі комерційних банків кредитних організацій з гаком статутним капіталом не зміцнює позиції банківської системи загалом. Практика показує, що з банків з низькою капітальної базою більший клопіт з ліквідністю, розвитком обсягу операцій. Разом про те але це означає, що малі банки нічого не винні працювати над ринком. Навпаки, світова практика показує, що малі банки можуть успішно працювати із малими виробничими структурами (чого уникають великі банки, котрі воліють працювати з середніми та великими клієнтами). Малі банки, створювані в «складчину» дрібними товаровиробниками, здатні акумулювати ресурси там, куди не проникають банки з великою капітальної базою, часто надають більше фінансової підтримки у розвитку регіонів, малого й середнього бізнесу.

У банківській системі діють також банки спеціального призначення і кредитні організації (не банки).

Банки спеціального призначення виконують основні операції з вказівкою органів виконавчої, є уповноваженими банками, здійснюють фінансування певних державних програм. Поруч із даними операціями уповноважені банки виконують та інші операції, які з їхнього статусу як банку.

Деякі кредитні організації немає статусу банку, виконують лише окремі операції, у зв'язку з ніж не одержують від за Центральний банк ліцензію за проведення сукупної банківську діяльність.

До. елементам банківської системи відносять і банківську інфраструктуру. У неї входять різноманітних підприємства, агенції та служби, що забезпечують життєдіяльність банків. Банківська інфраструктура включає інформаційне, методичне, наукове, кадрове забезпечення, і навіть засоби зв'язку, комунікації та інших.

У разі ринку банки передусім потребують широкої і оперативної інформації про стан економіки, її галузях, групах підприємств, окремих підприємствах, обертаються до банку по кредит та інші послугами. Для оцінки кредитоспроможності клієнтів, економічного і ділового ринку, для консультування підприємств та населення, управління майном клієнта банки потребують докладну інформацію.

Інформація, необхідна банкам, зазвичай надається спеціальними агентствами - кредит-бюро, у низці країн відомості, у яких потребують банки, можна знайти у численних довідниках (торгових оборотів і промислових регістрах), журналах, спеціальних оперативних виданнях, і навіть запросити у банку, де ведеться картотека клієнтів.

Необхідною компонентом банківської інфраструктури виступає і методичне забезпечення. З огляду на затяжного перехідного періоду, коли старі інструкції колишнього Державного банку СРСР виявилися неприйнятними, повністю пакет нових положень та методичних вказівок ще укомплектований.

Не оформившимся блоком банківської інфраструктури є й наукове забезпечення. Воно зачіпає як функціонування банківської системи загалом, і конструкції окремих банків.

 У структурі окремих комерційних банків, зазвичай, були відсутні аналітичні підрозділи, здійснюють дослідження ринку банківських послуг CSFB, ефективність банківських операцій.

Найважливішим елементом банківської інфраструктури виступає кадрове забезпечення. У Білорусі існує мережу спеціальних ВНЗ, факультетів, технікумів, у якій готуються кадри финансово-банковского профілю. Переподготовка кадрів, підвищення його кваліфікації зосереджено різних спеціальних комерційних школах, курсах, і навіть навчальних центрах, створюваних при великих банках.

Збільшення числа суб'єктів ринкового господарства, обсягу виконуваних банками операцій поставили перед банками і завдання переходу налаштувалася на нові канали зв'язку, вищого рівня технічного обслуговування під час проведення банківських операцій. Поступово російська банківсько системо оснащується новими засобами зв'язку, забезпечують високу швидкість платежів і обгрунтованість розрахунків.

Особливим блоком банківської системи служить банківське законодавство, що мала би регулювати банківську діяльність. У систему банківського законодавства зазвичай також входять закони, регулюючі різні аспекти банківську діяльність, зокрема кредитне справа, систему електронних платежів, банківську таємницю, банкрутство банків та ін. Банківська система має не може існувати без банківського ринку. Нею концентруються банківські ресурси, і навіть здійснюється торгівля банківським продуктом. У разі економічної кризи і інфляції акумулювати великі ресурси для значних інвестицій неможливо.

Розвиток нових видів послуг, що з кредитними картками, електронними платежами, стримується недостатньо потужної технічної базою білоруських банків.

1.3 Операції проведені банками

Банківські послуги передусім можна підрозділити на спеці фические і неспецифічні послуги. Специфічними послугами яв ляется усе те, що випливає з специфіки діяльності банку як особливого підприємства. До специфічних послуг ставляться три виду .виконуваних ними операцій:

1) депозитні операції,

2) кредитні операції.

3) розрахункові операції.

Депозитні операції пов'язані з приміщенням коштів клієнтів до банку у вклади (депозити). Історично даної опера ции передувала сохранная операція, коли поміщали свої цінності зберегти в американські банки, щоб забезпечити надійність і без пасность заощаджень. Після цього схоронність коштів стала переростати в схоронність знецінення. Люди стали поме щать своїх ресурси до банку як як і найбільш зручне, безпечне місце, а й у цілях отримання прибутку, їх сохране ния знецінення, інфляції. За приміщення грошей на депозит клієнти банку отримують позичковий відсоток.

Кредитна операція є основним операцією банку. Невипадково банк іноді називають великим кредитним установою. І ця справді так: у сумі активів банку основний питому вагу становлять кредитні операції. Найчастіше з допомогою кредитування клієнтів банк отримує ще й більшу частину доходу. У сучасному структурі банківських операцій кредитна операція однак не основний. З огляду на економічної кризи, інфляції і, отже, вищого ризику комерційних банків воліють займатися й не так кредитуванням, скільки друзі ми дохіднішими і менше ризикованими операціями (наприклад, ва лютными операціями).

Розрахункові операції, що їх виготовляє банк, можуть здійснюватися як і безготівкової, і у готівкової формі. За дорученням клієнтів банки можуть відкривати різні рахунки, із яким произ водяться платежі, пов'язані з купівлею чи продажем товаро-материальных цінностей, виплатою зарплати, перерахуванням на логів, зборів та інших щонайменше важливих платежів. При розрахунках банк виступає посередником між продавцями і покупцями, між ду підприємствами, податковими органами, населенням, бюджетом. За виробництва розрахунків банки використовують різне сучасне про рудование що забезпечує швидку зв'язок і технічну обробку документації що надходить банк.

 Розглянуті три типу банківських операцій називають тради ционными банківськими операціями. Відтінок традиційності вони набувають насамперед у тому сенсі, що, на протя жении багато часу переходять як спадщину від одного покоління банків до іншого. Можна сміливо сказати, що це операції є найдавнішими: їх виконували "старі" банкірські вдома, выпол няют i сучасні великі та малі банки.

Але річ у цьому. Відтінок традиційності дані опе рації купують нерухомість і тому, що створюють умови збереження статусу банку. Банками не є взагалі ті чи інші предприя тия чи організації, що беруть вклади, видають кредити, або чинять розрахунки між різними юридичними і майже фізично ми особами. Насправді частенько можна зустріти фонди, до торые приймають вклади визначений термін й під певні проценти, але від послуг цього де вони стають банками. Відомо, напри заходів, що кредити можуть надаватися також торговими организа циями, взагалі всі суб'єкти, які мають вільні кошти, але що від цього вони теж перетворюються на банки, а сохра няют свій основний статус (становище). Пошта проводить платежі за дорученням клієнта, але з дивлячись на розрахункові операції, що вона виконує, залишається поштою, а чи не перетворюється на банк.

До розряду традиційних банківських операцій можна вважати і касові операції. У сучасному законодавстві де вони включе ны у складі базових операцій, з яких складається банк, одна до за своїм призначенням відбивають суть банківської деятельнос ти. Важко собі уявити, що банк займаючись депозитами, осу ществляя кредитування й розрахунки, не веде касових операцій.

Проміжне становище між традиційними і нетрадиційними операціями займають додаткові операції. До їх складу вхо дят валютні операції, операції із цінними паперами, операції з золотом, дорогоцінними металами і злитками. Ці операції банки можуть виконувати.

До складу нетрадиційних банківських послуг входять й інші послуги. Їх досить багато, зокрема:

посередницькі послуги,

послуги, створені задля розвиток підприємства (впровадження на біржу, розміщення акцій, юридична допомогу, інформаційні услу гі тощо. п.),

надання гарантій і поручительств,

довірчі операції (включаючи консультації та допомогу у управлінні власністю за дорученням клієнта),

бухгалтерська допомогу підприємствам,

уявлення клієнтських інтересів, у судових органах,

послуги з надання сейфів,

туристські послуги та інших.

Банкам заборонено займатися виробничу краще й торгової дея тельностью, і навіть страхуванням.

Відповідно до розглянутим класифікацією й у зависимос ти від суб'єктів отримання послуги надають як юридичним, і фізичних осіб. Практично набір послуг тим і тим чи цам можливо, у тих чи інших банках однаковий, неоднаковим мо жет опинитися не лише їх обсяг. У зведеному переліку послуг російських комерційних банків послуги, надані населенню, займають поки що невеликий питому вагу, їх чекає ще доведеться збільшити до личество видів операцій для фізичних осіб (зокрема по совер шению платежів, кредитування виробничих та споживчих потреб, прийому вкладів та інших.).

Оскільки банки акумулюють (збирають) вільні кошти й їх перерозподіляють, направляють на поворотній основі нужденним господарським організаціям, банківські послуги можуть здійснюватися у формі як пасивних, і активних операцій. З допомогою пасивних операцій банки формують свої фінансові ресурси (напри заходів, з допомогою депозитів, продажу сертифікатів, кредитів, отримано ных в інших банків, тощо.). Здійснюючи активні операції, бан кі розміщують залучені і власні ресурси потреби різних господарських організацій корисною і населення.

Залежно від і щодо оплати надання банківські послуги поділяються на платні і безплатні послуги. Однак це не оз начает, що певний тип послуг повністю є платним або безплатним. Річ банку визначити, яку разновид ность, наприклад, розрахункових операцій необхідно стягувати плату з клієнтів, а й за яку - плату не встановлювати. З соображе ний окремі операції у складі розрахункових, кредитних і депозит ных можуть здійснюватися безплатно.

Стосовно оплату послуги і, отже, до доходів банку можна буде застосувати та інші, докладніші ознаки. Нерідко виділяються банківські послуги, які дають і які дають банківський дохід, дорогі й дешеві послуги. Так, большин ство активних операцій дозволяє банку отримати дохід, у те вре мя як він пасивні операції припускають виплату відсотків з певних видів вкладів. Деякі банківські послуги вимагають великих витрат праці, тому ціна дорожче. Наприклад, обработ ка акредитива стоїть у банку дорожче, ніж звичайний переказ грошей по платіжному дорученням клієнта.

Залежно від зв'язки України із рухом матеріального продукту банківські послуги поділяються на два виду:

1) послуги пов'язані з його рухом,

2) чисті послуги.

Оскільки банки своїми грошовими операціями обслуговують переважно рух матеріального продукту, їх переважна більшість безперечно належить до першого виду послуг. Сприяючи прод вижению товарів, дані послуги банку (такі як, наприклад, услу гі підприємствам транспорту, зв'язку, торгівлі) створюють нову допол нительную вартість. Чисті послуги надаються організаціям, зайнятим безпосередньо матеріальним виробництвом, і навіть від діловим громадянам задоволення особистих потреб.

Як зазначалося, продуктом банки різноманітних вус луги. На відміну, приміром, від продукту промислового предприя тия банківський продукт є найчастіше чимось маті риальное, речовинне. Кредити та економічні розрахунки відбуваються гаразд записів за рахунками, в безготівкової грошової форми. Тож у отли чие від галузей матеріального виробництва, де продукт приобре тане конкретну товарну форму, банківський продукт не можна склади ровать, виробляти про запас.

      Найважливішим властивістю банківських послуг CSFB був частиною їхнього продуктивний характер. Вже такий найпростішої Форму, як засіб від населення і побудову підприємств у вклади, укладено величезний продуктивний сенс. Банк просто збирає гроші - він перетворює "непрацюючі", невикористовувані грошові ресурси в працюючі активи. У однаковою мірою це стосується кредитах, наданих перед приятиям і організаціям в розвитку своєї виробничу краще й фі нансовой діяльності. Так чи інакше банківські операції обслуговуючи господарську діяльність своїм клієнтам, сприяють розвитку і прискоренню виробництва.

Характерним властивістю банківських послуг CSFB є і те, що й об'єктом виступають непросто гроші, переміщувані у величезних сум із самого допомогою каналів банківської зв'язки України із одного рахунку за інший, вже з регіону (підприємства, сектору економіки) на другий. Рух за рахунками підприємств - це рух капіталів в грошової форми.

Властивість банківських послуг CSFB полягає у тому, що вони охоплення вают як активні, і пасивні операції. Беручи внески, й "здійснюючи цим пасивні операції, банки дають можливість своїх клієнтів як зберігати кошти у безпечному місці, але й отримати певний дохід у вигляді відсотків з депо зитам. Розміщаючи акції клієнтів, надаючи їм позичку, виконуючи валютні, і інші активні операції, банки надають істотний ные послуги господарствам, сприяють просуванню товарних мас, купівлі-продажу товарів, економії суспільних витрат.

Операції, що їх банками, можуть й інші підприємства міста і організації. Вони є монополією лише бан ка. Це стосується як до традиційних банківським операціям, а й особливо решти послуг. Відомо, наприклад, що бухгал терскую допомогу, консультації,

Схожі реферати:

Навігація