Реферати українською » Банковское дело » Шляхи збільшення кредитного потенціалу комерційного банку


Реферат Шляхи збільшення кредитного потенціалу комерційного банку

резервні фонди (на покриття кредитних ризиків, під забезпечення капіталовкладень у цінних паперів). Ці резерви збільшують кошти банку, створюють умови щодо його надійності, але з входять у склад власного капіталу банку.

Фонд основних засобів перестав бути кредитним ресурсом банку, оскільки він капіталізований в кошти. Кошти, спрямовані на будівлі і споруди, перебувають у неліквідною форми і неможливо знайти використані ролі джерела кредитнихвложений.[69] Ця обставина важливо враховувати під час аналізі фондів банку.

Прибуток. Поруч із фондами важливим компонентом власні кошти банку виступає прибуток, що утворюється з допомогою доходів банку з відрахуванням його витрат. Спільно кошти банку є його капіталом і служать однією з джерел активних операцій.

При аналізі якісного складу власних ресурсів банку слід розраховувати питому вагу окремих елементів в обсязі. Найбільшу питому вагу у своїх ресурсах банку належить СФ (близько 85%). Прибуток, фонди економічного стимулювання та інші фонди досягають щодо незначних сум, що становить приблизно 9,2% і 4,5% власні коштисоответственно.[71]

Важливим розділом аналізу власні кошти є аналіз СФ банку. Для загальну характеристику змін масштабів діяльності банку розраховують темп приросту СФ. З розрахунку цього показника виявляють статус банку, темпи експансії банківську діяльність. Для розрахунку темпу приросту статутного фонду використовують такіформули:[23,С.391]

Темп зростання = (Сума фактично оплаченого СФ / Величина спочатку оголошеного СФ, зафіксована у статуті банку) * 100%;

Темп приросту = Темп зростання - 100%.

Іншими показниками, котрі характеризують зміни СФ у часі чи просторі, є середньорічні темпи зростання поза певні роки чи регіональному розрізі. Аналіз у своїй то, можливо деталізований різноманітні ознаками.

>Немаловажними в аналізі є показники, що характеризують питому вагу СФ у сумі власні кошти (>d1) й у загальній сумі власних, залучених і позикових коштів банку (>d2). Збільшення частки СФ у структурі власні кошти (чи валюті балансу) свідчить про зміцнення статусу комерційного банку. Показникиd1 іd2 можна розрахувати по формулам:

>d1 = (СФ / Обсяг власні кошти) * 100%;

>d2 = (СФ / Валюта балансу) * 100%.


Комплексний аналіз СФ комерційного банку можна навести з допомогою показників, які у табл. 1.[78]

Таблиця 1.3.1.

АналізУставного фонду комерційного банку

>п/п

Показник Роки
2009 2010
1 Неоплачена сума СФ акціонерами банку
2 Фактично оплачений СФ
3 Відсоток оплати СФ
4 СФ на1руб. активних операцій
5 СФ на1руб. кредитних вкладень
6 СФ на1руб. власні кошти
7 СФ на1руб. залучених коштів
8 СФ на1руб. позикових коштів
9 СФ на1руб. валюти балансу
10 СФ однієї акціонера
11 Номінальна вартість однієї акції
12 Частка однієї акції загальній сумі СФ

>Структурний аналіз власні кошти включає аналіз складу акціонерів (пайовиків) комерційного банку. І тому використовуються дані аналітичного обліку по балансовому рахунку 010 – лицьові рахунки акціонерів (пайовиків), і навіть дані, відбивають операції з випуску й купівлю власних акцій банку. Такий аналіз дозволяє визначити, яким підприємствам (кооперативам, приватних осіб тощо.) належить більшість голосів загальні збори і, отже, куди доцільно направити діяльність банку, щоб задовольнити своїинтереси.[45,С.48]

Важливе значення під час аналізу структури пасиву має визначення величини власні кошти комерційного банку. У цьому необхідно розрізняти власнісредства-брутто і власнісредства-нетто. Знати точне значення суми власнихсредств-нетто важливо що саме ці гроші розглядаються як кредитного ресурсу. Поняття власнихсредств-брутто ширше, оскільки він включає у собі розмір як абстрактних (капіталізованих), іммобілізованих власні кошти, і фактичного залишку власнихсредств-нетто, які можна використовуватимуться кредитування (рис. 1.3.2).[71]

>Рис. 1.3.2. Структура власні кошти банку

Сума іммобілізації постає як негативний чинник банківську діяльність. Чим більша за діаметром, тим нижчий рівень дохідності банківських операцій. З іншого боку, іммобілізація коштів негативно позначається на показниках платоспроможності банку. Скорочення суми іммобілізації веде до зростання доходів населення і підвищенню ліквідності банку. Тому правильне визначення показника власні кошти грає першорядну роль структурному аналізі балансу. Власнісредства-брутто містять:

>Зарезервированние власнісредства-брутто – резервний фонд, страхові фонди й інші фонди спеціального призначення.

Власнісредства-брутто, використовувані вобороте:[36,С.5]

а) капітал та фонди банку;

б) доходи банку, які включають операційні і різноманітні доходи, плату за інкасацію, що підлягає перекладу управлінню інкасації, отримані штрафи, пені, неустойки;

в) прибуток банку за звітний рік і по звітного року.Иммобилизационние кошти (>ССим) демонструються на рахунку балансу. До складу абстрактних коштів входять:

1. Інвестиційні активи:

а) капіталізовані активи (КА), враховуються по залишкової вартості (КА –сч. 60601, 60602, 60603) – інвестиції матеріальні і нематеріальні (ІН);

б) фінансові інвестиції (ФМ) – прямі фінансові інвестиції (>ИФпр), тобто. участь комерційного банку діяльності інших юридичних, портфельні фінансові інвестиції, куди входять інвестиції в цінні папери депозити комерційного банку інших кредитно-фінансових установах (банківські депозити).

Отже, власнісредства-нетто (>ССн) можна розрахувати за такою формулоюССн =ССб -ССим.

Власні кошти (капітал) кредитної організації, використовувані у розрахунку обов'язкових економічних нормативів, відповідно до Інструкцією № 1ЦБР визначаються як сума статутного і додаткового капіталів, фондів банку і нерозподіленого прибутку, скоригована на величину резерву на можливі втрати з позик I групи ризику сальдо переоцінки засобів у інвалюті, цінних паперів, дорогоцінних металів, і навіть отриманого (сплаченого) авансу накопиченого купонного доходу, зменшена на величину власних акцій, викуплених банком,несозданного обов'язкового резерву на втрати з позик, цінних паперів, перевищення витрат на матеріальних активів, переоцінки основнихсредств.[7,С.7]

Отриманий результат зменшують на величину прострочених відсотків, перевищення дебіторську заборгованість, простроченої понад 5 днів, і навіть розрахунків із організаціями банків по виділеним засобам. Капітал банку (До) можна розрахувати наступнимобразом:[23,С.396]

До =сч.102+103+104-105+106+107-60319+(61305-1-61306+61307+61308-61405-61406-61407-61408)+(701-702+703-704-705)-код8948-код8949-код8965-код8966-код8967+(код8968-код8969)-код8970-код8971-код 8985.


У разі в банку негативного (чи нульового) капіталу територіальне установа Банку Росії мусить явити у Департамент пруденціального банківського нагляду аналітичну записку, у якій повідомляються заходи, прийняті після виходу банки з критичного становища, і подальшійдеятельности.[7,С.5]

Банк має може і не власнихсредств-нетто, вкладення яких дає прибуток. Це відбувається у разі, якщо сума абстрактних власні кошти перевищить величину власнихсредств-брутто. За такого стану необхідно виявити і усунути причини нестачі коштів, оскільки очевидно, що у покриття власних витрат банку направляються залучені кошти, але це є симптомом неефективною роботи банку.

Для оцінки якісного складу власні кошти визначають коефіцієнтиммобилизации:[33,С.20]

Кім = Сумаиммобилизации / Сума власні кошти - брутто.

Зниження значення коефіцієнта іммобілізації у поступовій динаміці характеризує зростання доходів банку.

Важливим є й коефіцієнт ефективність використання власні кошти банку, який би те що, скільки припадає власні кошти на 1 крб. кредитнихвложений:[28,С.325]

>Кеф.и.сс = Сума власні кошти / Сума кредитних вкладанні.

З іншого боку визначається співвідношення власні кошти та незначною сумою ризикових активів.

Інструкцією № 1 ЦБ РФ із квітня 1996 р. запроваджено норматив використання власні кошти банку придбання часткою (акцій) інших юридичних (>Н12). Він установлений у вигляді відсоткового співвідношення розмірів інвестованих і власні кошти банку і вираховується за формулою:

>Н12 = (Кін / K) * 100%,

де Кін – кошти банку, інвестовані купівля часткою (акцій) інших юридичних (>сч. 50803+50903+ +51003+51103+601+602).

Задля більшої ліквідності і платоспроможності банку необхідно вміння управляти власними засобами. При розширенні активних операцій та зростанні обсягу депозитів виникає завдання збільшення власного капіталу банку. Ефективним інструментом управління власним капіталом виступає політика у сфері дивідендів по випущеними банком акціям. Наприклад, підвищення дивідендів тягне збільшення ціни за акцію, отже, можливість продажу додаткових акцій відтак, – зростання власного капіталу банку. Інший завданням банку є вміння змогли ефективно використати власні ресурси, збільшуючи у своїй дохідність і ліквідність банківських операцій.


2. Оцінка кредитного потенціалу ефективність його роботи використання їх у ЗАТВТБ-24

2.1 Короткаекономико-организационная характеристика ЗАТВТБ-24

БанкВТБ24 – одна з найбільших учасників російського ринку банківських послуг CSFB, входить у міжнародну фінансової групи ВТБ і спеціалізується на обслуговуванні фізичних осіб, індивідуальних підприємців та підприємств бізнесу.

Мережа банку засновують 500 філій і додаткових офісів в 69 регіонах країни. ВТБ 24 пропонує клієнтам основні банківські продукти, прийняті міжнародної фінансової практиці.

Серед надання послуг: випуск банківських карт, іпотечне і споживче кредитування, автокредитування, послуги дистанційного управління рахунками, кредитні карти з пільговим періодом, термінові вклади, орендасейфових осередків, грошові переклади. Частина послуг доступна клієнтам банку цілодобовий режим, навіщо використовуються сучасні телекомунікаційні технології.

Основний акціонерВТБ24 є ВАТ Банк ВТБ (98,93% акцій). Статутний капіталВТБ24 становить 50,6 млрд рублів, розмір власні кошти (капіталу) – 96,6 млрд рублів.

У результатіпроведенного у травні 2007 року первинного публічного розміщення акцій банку серед російських та Міжнародних інвесторів було розміщено 22,5 % акцій ВТБ. Після опрацювання всіх заявок ціна за акцію банку,размещаемую черезIPO, встановили розмірі 13,6 копійки кожне. Загальний обсяг коштів,привлеченних у межах додаткової емісії акцій, становить близько 8 млрд. доларів, що зробив розміщення акцій ВТБ 2007 року другим за розміром світу і найбільшим банківськимIPO у Європі.

З іншого боку, мінімальна сума придбання акцій встановили 30 000 рублів, що зробив це розміщення доступнішою для широкого загалу населенняРоссии[74].

Відтак стало самим «народнимIPO» у Росії за історію національного ринку, за його результатами акціонерами ВТБ стали 120 тисяч своїх громадян Росії.

Колектив банку дотримується цінностей і принципів міжнародної фінансової групи ВТБ. Один із головних завдань групи – підтримання та вдосконалення розвиненою фінансової систем Росії.

ДіяльністьВТБ24 ввозяться відповідність до генеральної ліцензією Банку Росії № 1623 від 13.07.2000г.[75]

ПозиціїВТБ24 у міжнароднихрейтингах[76].

FitchRatings за міжнародною шкалою

Довгостроковий рейтинг –BBB, прогноз «Негативний».

Нетривалий рейтинг – F3.

Національний довгостроковий рейтинг – ААА (>rus), прогноз «Стабільний».

Дата присвоєння 27.07.2006 р.

Дата підтвердження 20.04.2009.

>Moody’sInvestors Service

Довгостроковий рейтинг депозитів в іноземній валюті –Baa1, прогноз «Стабільний».

Нетривалий рейтинг депозитів в іноземній валюті –Prime-2, прогноз «Стабільний».

Довгостроковий рейтинг депозитів у місцевій валюті –Baa1, прогноз «Стабільний».

Нетривалий рейтинг депозитів у місцевій валютіP-2, прогноз «Стабільний».

Рейтинг фінансової стійкості – D–, прогноз «Стабільний».

Рейтинг із національної шкалою –Aaa, прогноз «Стабільний».

Дата присвоєння 11.07.2006 р.

Дата підтвердження 24.02.2009 р.

Standard &Poor’s

Кредитний рейтинг – ВВВ, прогноз «Негативний».

Нетривалий рейтинг – А3, прогноз «Негативний».

Рейтинг із національної шкалою –ruAAA.

Дата присвоєння 24.08.2006 р.

Дата підтвердження 08.12.2008 р.

Журнал Forbes щорічно публікує огляд російського ринку і рейтинг ста провідних кредитних організацій у країні. Особливо цікава позиція банку категорії «вища надійність». Як і торік, перший списку 2009 року – Ощадбанк. У цьому категорії не змінилася й яких ВТБ – як раніше посідає друге місце втративши рейтинг. До першої п'ятірки ввійшли такожРоссельхозбанк, Банк Москви й ВТБ 24.

>ВТБ24 підбив підсумки діяльності у 11 місяців 2009 року. Згідно зі звітом за стандартами бухгалтерського обліку (>РСБУ), з кінця січня до листопада банк отримав чистий прибуток у вигляді 2,77 млрд крб. (до оподаткування – 3,91 млрд крб.). У цьому динаміка нарощування прибутку на нинішнього року стабільно залишається позитивної: у листопаді банк заробив 996 млн крб. чистий прибуток.

З початку 2009 року стався суттєве зростання активівВТБ24, які збільшилися на 17% і маємо 704,1 млрд крб. У цьому портфель роздрібних кредитівВТБ24 збільшився до грудня на 4,9 млрд крб. Зростання кредитного портфеля фізичних осіб забезпечили, переважно, кредити готівкою, кредитні карта народження іавтокредити[77].

ВТБ 24 співробітничає з об'єктами регіональної інфраструктури у сфері кредитування бізнесу. Зокрема, активно використовується механізм взаємодії з уповноваженими організаціями, виступаючими поручителями за кредитами для бізнесу – у цьому напрямі банк працює із Фондом сприяння кредитування бізнесу Москви й з понад 20 регіональні організації.

Ще дватри роки тому за ринку діяло всього два-три крупних банки, і навіть ряд регіональних, які спеціалізувалися цьому напрямі. Сьогодні, цей сегмент ринку активно виходять великі мережні банки. Своєрідним каталізатором цьому послужила програма, яка розвивається у групи Зовнішторгбанку з 2004 року. Її подальший розвиток відбувається вВнешторгбанке 24, котрій робота з кредитування бізнесу – одна з стратегічних напрямів розвитку.

З збільшеної активністю банків загострилася й рівна конкуренція. Сигнал другого за величиною банку був важливим. Але крім того, змінилося подання, і самих банків кредитування бізнесу як і справувисокорискованном напрямі. З урахуванням диверсифікації портфеля, що виникає при кредитуванні бізнесу, застосування певних технологій оцінки позичальника, видача кредитів малого бізнесу не більш ризикованою, ніж будь-який інший вигляд кредитування. Напрацьована нині статистика ВТБ 24 це підтверджує: квоти дефолтів, списання і прострочена заборгованість по портфелю – мінімальні в багатьох банків, які працюють у цьому сегменті ринку [71].

Ринок кредитування бізнесу зростатиме, і це висновок випливає з аналізу очевидних фактів. Нині у Росії частка підприємств в валовому продукті становить близько 12%. Така приблизно і зайнятості. На багатьох країнах цей показник значно вищий – від 50% до70%. Можна сміливо припустити, що з що спостерігається в країні макроекономічної динаміці, частка малого

Схожі реферати:

Навігація