Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Фактори безпеки праці та їхній взаємозв'язок


Реферат Фактори безпеки праці та їхній взаємозв'язок

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Котику М. А.

Метою даного параграфа є виділення основних чинників, які створюють в людини небезпека у праці, чинників, які захищають його від цього небезпеки, встановлення загальної взаємозв'язку з-поміж них. Для чіткого уявлення цьому разі зобразимо його вигляді структурної схеми (рис. 1.7), з урахуванням якої може і проведемо розгляд даного нас питання. У основу побудови такий схеми було покладено такі міркування.

З процесу праці можна назвати, з одного боку, працюючого ЛЮДИНИ, з іншого — ВИРОБНИЦТВО, куди входять предмети і стінобитні пристосування праці, і навіть довкілля. Зауважимо, під виробництвом треба розуміти не процес праці, а простір, у якому протікає трудова діяльність, виникає трудова небезпеку, і в якому людина піддається її впливу: ним бути цех промислового підприємства, сільськогосподарський ділянку, лікувальний заклад, кабіна літального апарату тощо. п. Дане розгляд вестиметься з прикладу промислового підприємства, але загалом випадку ця схема застосовна і до іншого виробництву, пов'язаному з небезпекою.

Для захисту людини від виробничої небезпеки передбачена СИСТЕМА (СЛУЖБА) БЕЗПЕКИ ПРАЦІ. Система поєднує у собі комплекс засобів впливу виробництво та людини, вкладених у попередження нещасних випадків. Тому систему забезпечення безпеки праці такій схемі ми розглядати як третьої самостійної підструктури.

Для зручності розрізнення елементів зазначених підструктур на схемою використовуватимемо різні графічні позначення й зображувати блоки підструктури ЛЮДИНА як еліпсів, блоки підструктури ВИРОБНИЦТВО у вигляді прямокутників, а блоки СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ як ромбів.

Почнемо розгляд цієї схеми з її верхню частину, на якому зображено підструктура ЛЮДИНА. Тут у вигляді окремих блоків представлені ті основні чинники, які визначають реакції особи на одне виробничі небезпеки. Розглянемо кожен із новачків окремо.

Людині, як відомо, притаманний ціле пасмо безумовних рефлексів (інстинктів), яким він неусвідомлено відповідає різні небезпеки, загрозливі його організму, що сприяє самозбереження людини*. Так, у разі виникнення небезпеки ушкодження закривається очей,отдергивается рука; у разі порушення нормального складу, тиску, або температури довкілля організмі виникають відповідні зрушення, створені задля компенсацію шкідливих впливів і пристосування до нових умов середовища проживання і т. буд. Ці та багатьох інших захисні реакції організму, природно, сприяють поліпшенню захищеності людини від різних небезпек, зокрема наукових і виробничих. Велику надійність функціонування організму людини її біологічну здатність протидіяти на небезпеки обумовлює й його структурна надмірність. Ця надмірність створюється як у матеріальному плані (дублювання органів, здатність одних органів частково компенсувати функції інших, поламаних органів), і у інформаційному (резервування органів сприйняття, збереження і переробки інформації, її передачі) [141; 6].

* Задля об'єктивності помітити, що прихильниками психоаналізу дотримуються цілком іншої погляду. Так, родоначальник цього напряму 3. Фрейд в 1932 р. писав А. Ейнштейну: «Відповідно до нашої гіпотезі, є лише 2 виду людських інстинктів: одні прагнуть удається зберігати й об'єднувати ... А інші прагнуть руйнувати і вбивати; ці останні ми класифікуємо разом як агресивний і руйнівний інстинкт... Цей останній інстинкт чи діє у кожному живу Істоту і намагається зруйнувати його й звести життя до її початкового стану неживої матерії. Цей інстинкт цілком серйозно заслуговує назва «інстинкту смерті» [по 193, 315]. Передумовою виникнення такий гіпотези міг бути той факт, що з у певних умов може постати потреба у небезпеки, в ризик (докладніше звідси йтиметься у розділі 3 справжньої роботи).Абсолютизируя цю потребу, відриваючи його від інших — провідних потреб, Фрейд дійшов висновку про виявлення в тваринний світ загального «інстинкту смерті». Це висновок спростовується численними біологічними дослідженнями, які, що вистава про "смерть біологічно не закладено у живу Істоту і такий інстинктантибиологичен. Ставлення до смерті може виникнути тільки внаслідок розвитку здатність до абстрактного мислення не може розцінюватися як вроджена програма.

Другим виділеним на схемою чинником, визначальним реакцію особи на одне небезпека, є психофізіологічні якості і стан людини. Ці якості виявляється у чутливості людини для виявлення сигналів небезпеки, у його швидкісних можливостях з реагування таких сигнали, у його емоційних реакціях на небезпеку життю і т. п. Як названі, і решту показники, що зумовлюють можливості людини виявляти небезпечну ситуацію і адекватно реагувати її у, залежить від індивідуальних особливостей, і зокрема з його нервової системи. На поведінці людини у небезпечної ситуації, очевидно, позначається також наявність його психічне й фізичне стан. Так, стан тривоги зазвичай сприяє швидшому виявлення небезпеки, стан ж втоми, навпаки, знижує можливості людини з виявлення небезпеки, і протидії їй.

Здатність людини протидіяти небезпеки у праці істотно залежить від третього чинника — його фахівців і нового досвіду. Тут маю на увазі й не так навички та вміння з досягнення трудовий мети, скільки навички та вміння вирішувати завдання безпечно. Слід зазначити, що вміння безпечно працювати залежить головним чином знання робочим свою професію і керував безпеки праці, від життєвого досвіду, що дає їй можливість гнучко використовувати ці чинники для успішного й екологічно безпечного розв'язання різноманітних трудових завдань. До цього значною мірою сприяють і творчі можливості людини, які йому шукати нових шляхів, нові методи безпечного рішення трудовий завдання у найрізноманітніших кольорів та несподіваних ситуаціях.

І останнє, четвертий чинник, що обумовлює можливості людини протистояти небезпеки, визначається ступенем його мотивації до праці та її безпеки. На різних мотиви у праці та з його результати і безпека ми докладніше зупинимося у розділі 3. Поки ж лише відзначимо, що для різних людей рівень мотивації до виконання праці та забезпечення безпечності не однаковий і другий мотив має різний вагу серед інших мотивів, що спонукають людини до діяльності.

Отже, в аналізованої структурної схемою (рис. 1.7) можна назвати чотири чинника, зумовлюючих здатність людини протидіяти небезпеки у праці:

суто біологічний чинник, що з природних властивостей чоловіки й яка у поєднаному непритомною регуляції;

чинник, визначальний індивідуальні особливості психічного відблиски і психічних функцій людини;

чинник, що з досвіду людини, її навичок, знань, умінь;

чинник, що характеризує спрямованість людини, т. е. його мотиви, інтереси, встановлення і т. п.

Використання чотирьох зазначених чинників як показників здібності людини протистояти небезпеки можна як приватне додаток до цікавого для нас питання запропонованого До. До. Платоновим загального підходи до опису та аналізу структури особистості [149]. Автор показує, що у основі чотирьох названих вище складових можливо розкривати різноманітні індивідуальні особливості особистості. Людина особистість перестав бути у своїй простий сумою цих факторів, а постає як складна система, що склалася у результат їхньої розвитку та взаємодії. Розглянуті чинники підструктури ЛЮДИНА утворюють, в такий спосіб, гнучку систему звзаимодополнениями і взаємними компенсаціями, сприяє надійності його існування й діяльності. Тож і ми можливість людини протистояти небезпеки також варто розглядати, як просту суму перелічених вище чинників.

Як показано далі (в розділах 2 і трьох), людина є складною саморегулюючим системою, здатної, залежно від цій ситуації, гнучко вживати свої змогу досягнення необхідного результату запобігання у своїй небезпеки. Якщо людина виявляються, наприклад, невисокі біологічні і психофізіологічні якості протидії небезпеки, може забезпечити необхідну безпеку з допомогою розвитку фахових умінь і високої мотивації до праці. І, навпаки, людина з високими біологічними, психофізіологічними та професійними якостями протидії небезпеки через низьку мотивації до праці може бути погано захищеною від небезпеки.

З сказаного слід, що справжній рівень індивідуальної захищеності людини від небезпеки у праці є результуючої дії складної системи саморегуляції, що базується на чотирьох зазначених вище рівнях. Це становище відбито у структурної схемою (рис. 1.7). Вказуючи на наявність різних рівнів у структурі особистості, А. М. Леонтьєв звертав увагу розмаїття та складністьмежуровневих зв'язків, які виникають у процесі предметної діяльності, і підкреслював, що абстракція, що з виділенням у людині окремих рівнів, «не руйнує цілісності конкретного суб'єкта...», а дозволяє його таким, «... яку ми зустрічаємо його за роботі...» [АЛЕ, 232].

Визначивши чинники, з яких складається індивідуальна захищеність, тимчасово перервемо розгляд підструктури ЛЮДИНА і звернімосяподструктуре ВИРОБНИЦТВО.

ВИРОБНИЦТВО, як зазначалось, у такій схемі як загальний джерело небезпеки. У промисловому виробництві таким джерелом небезпеки найчастіше є знаряддя праці (інструмент, спеціальні пристосування, машини), часом сам предмет праці, або довкілля. До середовищі належить, як зазначалось, навколишнє робочого виробниче простір з усім його вмістом, виключаючи предмети і стінобитні пристосування праці, із якими осіб взаємодіє в аналізованому трудовому процесі. Тому, коли робітник одержує ушкодження внаслідок те, що відскочила деталь від сусіднього верстата, чи як це ушкодження йому випадково завдає поруч стоїть людина, джерелом нещасних випадків будемо умовно вважати виробничу середу. За більш широкому розгляді питання доведеться лише приймати до уваги і те що, що навколишня виробнича середовище, і зокрема соціальне оточення, в змозі з'явитися джерелом психічної травми.

Серед різних робіт, виконуваних з виробництва, в нас у країні спеціально виділяються роботи (й цілі професії) підвищеної небезпеки. До них належать всі роботи, пов'язані із звідними кранами, балонами високого тиску, електромережею" високої напруги тощо. Таке розподіл виробляється у розрахунку справну роботу техніки та звичайні нормальних умов й організацію праці. При порушеннях у сферах може виникнути додаткова виробнича небезпека, що перетворює звичайної роботи в небезпечну. Тому на згадуваній схемою 1.7 показано, що висока небезпека існує у роботах із підвищеною небезпекою, а може з'явитися (у разі виникнення додаткової небезпеки) і у звичних роботах.

Поділяючи роботи з категорії високою і невисокою небезпеки, треба сказати, що нещасні випадки, як свідчить досвід, виникають найчастіше при роботах з невисокою небезпекою. Це багатьма причинами. По-перше, до робіт із підвищеною небезпекою допускаються лише особи, минулі спеціальну додаткову підготовку технічно безпеки. По-друге, на таких роботах використовується понад досконала техніка безпеки. По-третє, небезпечних робіт значно менше, ніж звичайних. По-четверте (і це, мабуть, найголовніше), висока ціна помилки на працювати з підвищеної небезпекою обумовлює серйозніше ставлення робочого до його виконання. До цього питання ми ще повернемося надалі викладі (глава 3). Поки ж лише відзначимо, що нещасні випадки виникають найчастіше при роботах без підвищеної виробничої небезпеки, у зв'язку з ніж цієї найбільш масової категорії робіт слід приділяти незгірш від уваги, ніж роботам із підвищеною небезпекою.

Отже, ВИРОБНИЦТВО тут сприймається як джерело різного рівня небезпеку людини. Тепер тимчасово призупинимо також розгляд даної підструктури і час торкнутися частині схеми.

Третьої підструктурою, виділеної на схемою, є СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, розташовану між блоками підструктур ЛЮДИНА і ВИРОБНИЦТВО. З свого призначення, система безпеки праці покликана вирішувати два завдання: знижувати рівень виробничої небезпеки, і сприяти підвищенню захищеності людини у праці. Зупинимося окремо у кожного з цих напрямів впливу.

У сфері виробництва СИСТЕМА БЕЗПЕКИ ПРАЦІ, з структурної схеми, вирішує низку дуже важливих завдань:

сприяє забезпечення загальної організації безпеки виробництва;

сприяє з розробки й використанню індивідуальних і стаціонарних засобів захисту від небезпечних виробничих чинників;

сприяє організації навчання безпечної роботі, виконання правил із безпечного праці, контролює готовність техніки і до безпечної роботі;

здійснює виховання і пропаганду безпечної роботи.

Під загальною організацією безпеки праці в виробництві мається на увазі широке коло заходів, починаючи з загального вдосконалення техніки і технологічного процесу з метою зниження рівня небезпечних виробничих факторів, і до організації різними шляхами безпечних умов праці в окремих робочих місць. Передбачається, що національна безпека праці має закладатися в процесі проектування техніки і умов праці.

Для огорожі людини від небезпечних виробничих чинників або зниження рівня половини їхньої впливу техніці стаціонарнопридаются чи вбудовуються у ній спеціальні устрою, виконують функцій засобів захисту. Нині в конструкції стаціонарних засобів захисту найчастіше реалізуються такі принципи.

Огорожу небезпечної зони й попередження влучення у ній людини. Прикладом пристроїв, що реалізують Україні цього принципу, є захисні кожухи, якими прикриваються обертові деталі машин, захисні щити, які зачиняють доступом до висновків дротів високої напруги, тощо. буд.

Використання автоматичних пристроїв,отключающих механізми разом із тим усувають дію небезпечних чинників під час перебування людини або частини його тіла у небезпечній зоні. Приклади використання цього принципу може бути штамп, перед опусканням якого скидається шторка,зондирующая вхід в небезпечну зону, і тільки тоді ми, як у небезпечної зоні немає нічого стороннього, зокрема і руки робочого, замикається ланцюг на опускання преса.

Використання технічних пристроїв, які перед включенням небезпечного чинника зондують небезпечну зону і автоматично виштовхують із неї всі сторонні предмети. Приміром,штамповочное пристрій іноді постачається спеціальними гумовимиотбойниками, які перед опусканням преса проходять через небезпечну зону і, якщо містяться руки робочого, інструмент й інші сторонні предмети, виштовхують їх звідти.

Створення таких системам управління, у яких для включення небезпечного чинника людина змушена залишити небезпечну зону. Приміром, для опускання преса потрібно натиснути кнопки одночасно правої і лівою руками — цим виключається можливість перебування рук у небезпечній зоні в останній момент падіння преса.

Використання сигнальних пристроїв,оповещающих робочого появу небезпечного виробничого чинника. Наприклад, загоряння сигнального табло може вказувати до зростання тиску у системі понад припустимого значення.

Використання пристроїв, які, при появі небезпечних порушень у роботі техніки, автоматично виключають її.

Використання спеціальних систем контролю

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

 • Реферат на тему: Сутність, структура і зміст поняття «особистість безпечного типу»
  Мальцев В.В., Мальцев >А.Ф. аспіранти кафедри безпеку життєдіяльності «>Образующие» особистості –
 • Реферат на тему: Повінь, паводок
  Чинники небезпеки повеней та паводків: руйнація будинків культури та будинків, мостів; розмив
 • Реферат на тему: Землетрус
  Чинники небезпеки землетрусів: руйнація будівельних конструкцій будинків культури та споруд;
 • Реферат на тему: Тонкий лід
  Запам'ятайте! Крига може підвести нас восени, взимку і. Ці рекомендації дозволять вам знизити
 • Реферат на тему: Електробезпека при виконанні робіт
  Основи безпеки під час роботи з напругою більш 36 У повинен знати кожен. Життя занадто цінний

Навігація