Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Оцінка травмобезопасності виробничого устаткування


Реферат Оцінка травмобезопасності виробничого устаткування

Лекція №6

Оцінкатравмобезопасности виробничого устаткування


Оцінкатравмобезопасности виробничого устаткування виробляється відповідно до підпункту 10) пункту 1 статті 317 Трудового Кодексу РК, і згідно з нею прийнятих Правил проведення обов'язкової періодичної атестації виробничих об'єктів в умовах праці, затверджених Наказом Міністра праці та соціального захисту населення Республіки Казахстан від 23 серпня 2007 року №203-п.

Основними об'єктами оцінкитравмобезопасности є:

1) виробниче устаткування;

2) пристосування, і інструменти;

3) забезпеченість засобами колективної захисту;

4) забезпеченість засобами навчання дітей і інструктажу.

Підготовка до проведення атестації роботодавцем

Для організації проведення атестації виробничих об'єктів роботодавцем видається відповідний наказ з приводу створення атестаційної комісії у складі голови, членів і секретаря, відповідального за складання, ведення і збереження документації по атестації виробничих об'єктів.

До складу атестаційної комісії організації включаються керівник або його заступник, фахівці служб безпеки і охорони праці та інших підрозділів за погодженням, і навіть представники працівників організації.

>Аттестационная комісія організації:

1) становить повний перелік виробничих об'єктів, цехів, ділянок та інших робочих місць, які підлягають атестації, із аналогічних характером виконуваних робіт й умовам праці робочих місць;

2) становить повний перелік небезпечних і шкідливих чинників виробничої середовища, які підлягають обстеження (лабораторній і інструментальному дослідженню й оцінки) з характеристик трудового і технологічного процесів, застосовуваних видів устаткування й механізмів, сировини й матеріалів;

3) становить представляє затвердження роботодавцю графік проведення атестації виробничих об'єктів організації;

4) привласнює коди виробництвам, цехах, ділянкам, робочих місць щодо автоматизованої обробки результатів атестації робочих місць в умовах праці;

5) формує необхідну нормативно-довідкову базу щодо атестації виробничих об'єктів;

6) аналізує причини виробничого травматизму, й професійної захворюваності;

7) визначає з урахуванням аналізу виробничого травматизму найбільштравмоопасние роботи, ділянки робочих місць, технології, машини, механізми, верстати й устаткування;

8) у разі відсутності власних можливостей проведенню атестації в умовах праці, визначає спеціалізовану організацію та влитися вносить пропозицію роботодавцю з укладання із нею відповідного договору;

9) погоджує з залученої спеціалізованої організацією і роботодавцем терміни проведення атестації виробничих об'єктів із урахуванням обсягу робіт з атестації;

10) забезпечує сприяння проведенню атестації в умовах праці;

11) здійснює за атестацією виробничих об'єктів.

Оцінка ступеня шкідливості й нерозумінням небезпеки праці в підприємстві включає крім інших аспектів аналізу оцінку виробничого устаткування, пристосувань і інструментів з урахуванням діючих нормативних правових актів за безпеку й охороні праці, державних підприємств і галузевих стандартів, правив і інструкцій за безпеку і охорони праці та залежить від своїх технічного стану, відповідності паспортним параметрами та санітарним вимогам технології виробничого процесу.

Оцінкатравмобезопасности проводиться шляхом перевірки відповідності виробничого устаткування, пристосувань і інструмента, і навіть засобів і інструктажу вимогам нормативних правових актів, з урахуванням наявності технічних паспортів чи сертифікатів безпеки встановленого зразка на виробниче устаткування.

Відсутність технічних паспортів і сертифікатів може бути компенсоване актами відповідності виробничого устаткування нормативним вимогам безпеки кожну одиницю устаткування окремо із зазначенням конкретних конструктивних елементів безпеки застосовуваних даному устаткуванні.

За відсутності технічних паспортів, сертифікатів чи актів деякі види устаткування, незалежно від своїх технічного стану дається негативна оцінка натравмобезопасность і розглядає питання необхідність призупинення їх експлуатації.

Оцінкатравмобезопасности виробничого устаткування, пристосувань і інструментів, забезпеченість засобами колективної захисту, і навіть навчання дітей і інструктажу оформляється Протоколом оцінкитравмобезопасности і забезпеченості засобами колективної захисту (додаток 2).

Оцінка забезпеченості працівників засобами індивідуальної захисту:

1) кожної професії визначається забезпеченість працівників засобами індивідуальної захисту (далі -СИЗ). Оцінка забезпеченості працівниківСИЗ визначається у вигляді зіставлення фактично виданих коштів із нормами безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуальної захисту та іншими нормативними правовими актами з урахуванням впливу шкідливих чинників виробничої середовища;

2) в оцінці забезпеченості працівниківСИЗ одночасно виробляється оцінка відповідності виданихСИЗ фактичному стану умов праці. ЯкістьСИЗ має підтверджуватися сертифікатами відповідності;

3) оцінка якості і забезпеченості працівниківСИЗ оформляється Протоколом оцінки якості і забезпеченості працівниківСИЗ (додаток 3). Оцінка «забезпечений» ставиться лише за повному забезпеченні працівниківСИЗ відповідно до нормами та умовами праці.

Сумарна оцінка умов праці в робочих місць

Сумарна оцінка стану умов праці в робоче місце складається з оцінок:

1) ступеня шкідливості і надзвичайну небезпеку чинників виробничої середовища, тяжкості і напруги трудового процесу;

2) ступенятравмобезопасности і забезпеченості засобами колективної захисту;

3) забезпеченості засобами індивідуальної захисту, їхньої якості та відповідності умов праці.

За відсутності робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників чи відповідність їх фактичних значень нормам безпеки, і навіть і під час вимог щодотравмобезопасности і забезпеченості працівниківСИЗ, вважається, що умови безпеки праці в робоче місце відповідає установленим вимогам для безпеки праці.

Інколи справа, коли робочому місці фактичні значення чинників виробничої середовища перевищують існуючі норми, не чи дотримані вимоги потравмобезопасности, а забезпеченість працівниківСИЗ відповідає до існуючих норм, умови праці в такому робоче місце ставляться до шкідливим чи небезпечним.

При віднесення умов праці до небезпечних, атестаційна комісія вносить пропозиції щодо прийнятті заходів для переоснащенню чи ліквідації робочого місця.

Атестацію виробничих об'єктів атестаційна комісія оформляє актом атестації виробничого об'єкта із фотографією проекту Плану для поліпшення та оздоровленню умов праці організації та результатів атестації.

Порядок оформлення атестації виробничих об'єктів

Результати атестації оформляються у вигляді єдиного документа, що включає у собі обов'язкові розділи, і навіть що містить докладання:

1) загальні відомості (повне і юридичне назва організації, адресу, організаційно-правова форма організації, структура організації із зазначенням від кількості працюючих, і щодо окремих виробничим підрозділам, зокрема які працюють у шкідливих і найнебезпечніших умов праці, підстави щодо атестації, інформацію про залучуваних спеціалізованих організаціях, склад атестаційної комісії);

2) коротка технологія виробництва (характер діяльності, використовувані технології, перелік всіх шкідливих і найнебезпечніших виробничих чинників, небезпечного виробничого устаткування й процесів);

3) протоколи інструментальних і лабораторних досліджень умов праці;

4) протоколи оцінкитравмобезопасности;

5) протоколи оцінки забезпеченості працівниківСИЗ.


Упорядкування реєстру професійних небезпек

У межах впровадження системи управління охороною праці в виробництві рекомендується розробка реєстру професійних небезпек та збільшення ризиків. У ньому мають бути врахують усі наявні на конкретному виробництві небезпеки, і ризики і під час основних та допоміжних операцій даного виробничого циклу. У цілому цей реєстр мають увійти також інформацію про конкретних аспектах небезпеки від застосовуваного виробничого устаткування.

Суть реєстру впопунктном обліку всіх аспектів за безпеку праці в конкретному виробництві, оцінці небезпеки кожного з аспектів та визначенням заходів управління цими аспектами з єдиною метою або прибрати аспект, або знизити його небезпека до можливого (відповідно до сучасних технологіям та технічним умовам підприємства) мінімуму.

План заходів щодо поліпшення та оздоровленню умов праці організації

За результатами атестацій виробничих об'єктів атестаційної комісією розробляється План заходів щодо поліпшення умов безпеки праці організації (додаток 4).

План має передбачати заходи щодо заміні застарілої техніки і устаткування, вдосконаленню технології виробничого процесу, застосуванню відповідних умов праці коштів індивідуальної приватизації та колективної захисту, оздоровчі заходи й заходи щодо організації безпеки і охорони праці. План має передбачати приведення всіх робочих місць у відповідність вимогам безпеки і охорони праці. План заходів із поліпшення та оздоровленню умов праці організації підписується головою і членів атестаційної комісії.

Додаток 1

______________________________________________________

                (найменування спеціалізованої організації)

ПРОТОКОЛ № ______

виміру шкідливих виробничих чинників

від «___» ____________ 200 р.

1. Організація: _____________________________________________

                                     (найменування організації)

2. Виробництво, цех, ділянку: ________________________________

3. Адреса: _________________________________________________

4. Характеристика приміщення:

площа:_____________________________________________________

система колективної захисту: __________________________________

види устаткування й їх кількість _____________________________

найменування професій, посад ____________________________

5. Кошти вимірів:

№п/п Найменування Заводський номер Дата перевірки
1 2 3 4

6. Ескіз приміщення із зазначенням точок відбору спроб і устаткування:

Примітка: З розрахунку до 50 м2 площі одна точка відбору.


7. Результати вимірів шкідливих виробничих чинників

№ точки за ескізом Код робочого місця Кількість робочих місць Найменування чинників виробничої середовища, одиниця виміру Норма, ГДК,ПДУ Фактичний рівень Перевищення
1 2 3 4 5 6 7

Виміри проводив: ______________ ________________________

Представник організації: _____________ _____________________

>травмобезопасность атестація виробничий


Додаток 2

______________________________________________________

                (найменування спеціалізованої організації)

ПРОТОКОЛ

оцінкитравмобезопасности і забезпеченості

засобами колективної захисту

від «___» ____________ 200 р.

1. Організація: __________________________________________

                                              (найменування організації)

2. Виробництво, цех, ділянку: _______________________________

3. Адреса: ______________________________________________

4. Результати оцінкитравмобезопасности

Код робочого місця Найменування устаткування, пристосувань і інструментів Наявність технічної документації (паспорти, сертифіката та інших.) Кількість робочих місць Результати оцінкитравмобезопасности і забезпеченості засобами колективної захисту
Відповідність Причини невідповідність
1 2 3 4 5 6

Оцінку проводив: _______________ _______________________

Представник організації: ______________ ____________________


Додаток 3

______________________________________________________

                 (найменування спеціалізованої організації)

ПРОТОКОЛ №______

оцінки забезпеченості працівника засобами

індивідуальної захисту

від «___» ____________ 200 р.

1. Організація: __________________________________________

 (найменування організації)

2. Виробництво, цех, ділянку: _______________________________

3. Адреса: ________________________________________________

4. Оцінка забезпеченостіСИЗ

Код робочого місця Найменування професій, посад >Кол-во робочих місць Перелік коштів індивідуальної захисту (>СИЗ), що їх видано працівникові, (найменуванняСИЗ) Оцінка забезпеченостіСИЗ (забезпечений/необеспечен) Примітка
Відповідно до чинним нормам Фактично видано ГОСТ, наявність сертифіката
1 2 3 4 5 6 7 8

Оцінку проводив: _____________ _______________________

Представник організації: ______________ __________________


Додаток 4

Стверджую:

Керівник організації

_________ ______________

(підпис) (>Ф.И.О.)

«___» _________200_г.

План заходів

для поліпшення умов безпеки праці організації

№п/п Код робочого місця Найменування заходи Термін виконання Відповідальний у виконанні заходи Позначка про виконання
1 2 3 4 5 6
Найменування виробництва, цехи і ділянки

Голова

атестаційної

комісії ___________________ _______________________

                                   (підпис) (>Ф.И.О.)

Члени

атестаційної

комісії ___________________ _______________________

                               (підпис) (>Ф.И.О.)


Схожі реферати:

Навігація