Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Екологія процесів обміну в організмі людини, Обмін речовін при забрудненні Повітря


Реферат Екологія процесів обміну в організмі людини, Обмін речовін при забрудненні Повітря

1.Процесиобмінутепловоїенергії.Вплив наорганізмтемператури.Залежністьметаболізму відтемператури. Концепціюсумиефективних температур

>обмінорганізмметаболізмзабруднення

Уживихорганізмахбудь-який процессупроводжуєтьсяпередачеюенергії.Енергіювизначають якздатністьробити роботу.Спеціальнийрозділфізики, щовивчаєвластивості іперетворенняенергії врізних системах,називаєтьсятермодинамікою.Підтермодинамічноюсистемоюрозуміютьсукупністьоб'єктів,умовновиділених ізнавколишньогопростору.Термодинамічнісистемирозділяють наізольовані,закриті івідкриті.Ізольованиминазиваютьсистеми,енергія імаса які незмінюється,тобто смердоті необмінюються ізнавколишнімсередовищем аніречовиною, аніенергією.Закритісистемиобмінюються ізнавколишнімсередовищеменергією, але й неречовиною, томуїхнямасазалишаєтьсяпостійної.Відкритими системаминазиваютьсистеми, щообмінюються ізнавколишнімсередовищемречовиною іенергією. Зпоглядутермодинамікиживіорганізмиставляться довідкритих систем, боголовнаумоваїхньогоіснування -безперервнийобмінречовин йенергії. Уосновіпроцесівжиттєдіяльності лежатиреакціїатомів й молекул, щопротікаютьвідповідно до тихий жфундаментальних законів, котріуправляють такими жреакціями позаорганізмом [1].

>Відповідно до Першого законутермодинамікиенергія незникає і невиникаєзнову, алише переходити зоднієїформи віншу. Інший законтермодинамікизатверджує, що всяенергія,зрештою, переходити утепловуенергію, й організаціяматеріїстаєповністюнеупорядкованою. У понадстрогійформіцей законформулюється так:ентропіязамкнутоїсистемиможе лишезростати, акількістькорисноїенергії (>тобтотієї, задопомогоюякоїможе бутизроблена робота)усерединісистемиможелишеубувати.Підентропієюрозуміютьступіньневпорядкованостісистеми.

>Неминучатенденція дозростанняентропії,супроводжувананастільки жнеминучимперетвореннямкорисноїхімічноїенергії вмарнутеплову,змушуєживісистемизахоплювати усіновіпорціїенергії (>їжі),щоб підгримуватисвійструктурний йфункціональний стан.Фактичноздатністьвитягатикориснуенергію ізнавколишньогосередовищає одним ізосновнихвластивостей, котрівідрізняютьживісистеми віднеживих,тобтобезупинно, щойдеобмін,речовин йенергіїє одним ізосновнихознакживихістот.Щобпротистоятизбільшеннюентропії, підгримувати свою структуру іфункції,живихістотповинніодержуватиенергію вдоступній їмформі ізнавколишньогосередовища іповертати всередовищееквівалентнакількістьенергії уформі,меншпридатної дляподальшоговикористання [1].

>Обмінречовин йенергії -цесукупністьфізичних,хімічних йфізіологічнихпроцесівперетворенняречовин йенергії вживихорганізмах, атакожобмінречовинами іенергієюміжорганізмом йнавколишнімсередовищем.Обмінречовин уживихорганізмівполягає внадходженні ззовнішньогосередовищарізнихречовин, уперетворенні івикористанні їхнього у процесівжиттєдіяльності і увиділенніпродуктів, щоутворяться,розпаду внавколишнєсередовище [2].

>Всіречовини, щовідбуваються ворганізміперетворення, йенергіїоб'єднанізагальноюназвою -метаболізм (>обмінречовин). Наклітинномурівніціперетворенняздійснюються черезскладніпослідовностіреакцій,називанішляхамиметаболізму, йможутьвключатитисячірізноманітнихреакцій.Ціреакціїпротікають не хаотично, а суворопевнійпослідовності ірегулюютьсябезліччюгенетичних йхімічнихмеханізмів.Метаболізм можнарозділити на двавзаємозалежних, але й різноспрямованихпроцесу:анаболізм (>асиміляція) йкатаболізм (>дисиміляція) [1].

>Анаболізм -цесукупністьпроцесівбіосинтезуорганічнихречовин (>компонентівклітини іінших структурорганів йтканин).Вінзабезпечуєріст,розвиток,відновленнябіологічних структур, атакожнагромадженняенергії (синтезмакроергів).Анаболізмполягає вхімічніймодифікації іперебудовівступників ізїжею молекул вінші понадскладнібіологічнімолекули.Наприклад,включенняамінокислот усинтезованіклітиноюбілкивідповідно доінструкції, щовтримується вгенетичномуматеріаліданоїклітини [1].

>Катаболізм -цесукупністьпроцесіврозщепленняскладних молекул до понадпростихречовин ізвикористаннямчастини із них яксубстрати длябіосинтезу ірозщепленняміншоїчастини докінцевихпродуктівметаболізму ізутворенняменергії. Докінцевихпродуктівметаболізмуставляться вода (улюдиниприблизно 350 мовляв у день),двоокисвуглецю (>близько 230мол/хв), окисвуглецю (0,007мол/хв),сечовина (>близько 30г/день), атакожіншіречовини, щомістять азот (>приблизно бг/день).Катаболізмзабезпечуєвитягхімічноїенергії із молекул, щовтримуються вїжі, йвикористанняцієїенергії на забезпечення необходимихфункцій.Наприклад,утвореннявільнихамінокислот урезультатірозщепленнявступників ізїжеюбілків йнаступнеокислюванняцихамінокислот уклітині ізутвореннямЗ2, йН2ПРО, щосупроводжуєтьсявивільненняменергії [1].

>Процесианаболізму ікатаболізмуперебувають ворганізмі встанідинамічноїрівноваги.Перевагаанаболічнихпроцесів надкатаболічними приводити до зростанню,нагромадженнюмаситканин, аперевагакатаболічнихпроцесів Веде дочастковогоруйнуваннятканинних структур. Станрівноважного чинерівновагогоспіввідношенняанаболізму ікатаболізмузалежить відвіку (удитячомувіціпереважаєанаболізм, удорослихзвичайноспостерігаєтьсярівновага, устаречомувіціпереважаєкатаболізм), стануздоров'я,виконуваноїорганізмомфізичного чипсихоемоційногонавантаження [2].

>Перетворення івикористанняенергії

Упроцесіобмінуречовинпостійновідбуваєтьсяперетворенняенергії:енергіяскладнихорганічнихсполук, щонадійшли ізїжею,перетворюється втеплову,механічну іелектричну.Людина ітвариниодержуютьенергію ізнавколишньогосередовища увиглядіпотенційноїенергії,укладеної вхімічнихзв'язках молекулжирів,білків йвуглеводів.Всіпроцесижиттєдіяльностізабезпечуютьсяенергією зарахуноканаеробного іаеробногометаболізму.Одержанняенергії безучастікисню,наприклад,гліколіз, (>розщепленняглюкози домолочноїкислоти)називаєтьсяанаеробнимобміном. Уходіанаеробногорозщепленняглюкози (>гліколізу) чиїї резервного субстратуглікогенуперетворення 1 моляглюкози у два моля лактату приводити доутворення 2молів АТФ.Енергії, щоутвориться входіанаеробнихпроцесів,недостатньо дляздійснення активного життя,реакції, щовідбуваються заучастюкисню,енергетично понадефективні.Всіпроцеси, щогенеруютьенергію заучастюкисню,називаютьсяаеробнимобміном. Приокислюванніскладних молекулхімічнізв'язкирозриваються,спочаткуорганічнімолекулирозпадаються дотрьохвуглероднихз'єднань, котрівключаються в циклКребса (цикллимонноїкислоти), а даліокисляються доЗ2 йН2О.протони, КолиВивільнилися вцихреакціях, йелектронивступають уланцюг переносуелектронів, уякійкисень служитикінцевим акцепторомелектронів.Біологічнеокислювання всутностіявляє собою ">згоряння"речовини принизькійтемпературі,частинаенергії, щовивільняється приокислюванні,запасається увисокоенергетичнихфосфатнихзв'язкахаденозинтріфосфата (АТФ). АТФєакумуляторомхімічноїенергії ізасобомїї переносу,дифундуючи в тихмісця, де вонапотрібно.Загальнакількість молекул АТФ, щоутворяться приповнімокислюванні 1молячиглюкози доЗ2, йН2ПРО,становить 25,5 молей. Приповнімокислюваннімолекулижирівутворитьсябільшакількістьмолів АТФ,чим приокислюваннімолекуливуглеводів [2].

>Динамікахімічнихперетворень, щовідбуваються вклітинах,вивчаєтьсябіологічноюхімією.Завданнямфізіологіїєвизначеннязагальнихвитратречовин йенергіїорганізмом й того, як смердотіповиннізаповнювати задопомогоюповноцінногохарчування.Енергетичнийобмін служитипоказникомзагального стану іфізіологічноїактивностіорганізму.

>Одиницявиміруенергії,звичайнозастосовувана вбіології імедицині, -калорія (кал).Вонавизначається яккількістьенергії,необхідне дляпідвищеннятемператури 1 р води на 1°С. УМіжнароднійсистеміодиниць (СІ) привиміріенергетичних величинвикористовується джоуль (1 Ккал= 4,19кДж).

>Енергетичнийеквівалентїжі

>Кількістьенергії,виділюваної приокислюванніякого-небудьз'єднання, незалежить від числапроміжнихетапів йогорозпаду,тобто від того, чизгоріло воно та чиокислилося входікатаболічнихпроцесів. Запасенергії вїжівизначається вколориметричнійбомбі -замкнутійкамері,зануреної уводянулазню. Точнісінькозважену пробупоміщають уцю камеру,наповнену чистимо Про2 йпідпалюють.Кількістьенергії, щовиділилася,визначається позмінітемператури води, щооточує камеру [2].

Приокислюваннівуглеводіввиділяється 17,17кДж/г (4,1ккал/г),окислювання 1 р жирудає 38,96кДж (9,3 Ккал).Запасанняенергії уформі жируєнайбільшекономічним способомтривалогозберіганняенергії ворганізмі.Білкиокисляються ворганізмі неповністю.Аміногрупивідщеплюются відмолекулибілка івиводяться зсечею уформісечовини. Тому приспалюваннібілка вкалориметричнійбомбівиділяється понаденергії,чим при йогоокислюванні ворганізмі: приспалюваннібілка вкалориметричнійбомбівиділяється 22,61кДж/г 5,4ккал/г), а приокислюванні ворганізмі - 17,17кДж/г 4,1ккал/г).Різниця доводитися наенергію, щовиділяється приспалюваннісечовини,

>Визначеннярівняметаболізму

>Майже половинавсієїенергії,одержуваної врезультатікатаболізму,губиться увигляді тепла впроцесіутворення молекул АТФ.М'язовескорочення - процесщеменшефективний.Близько 80%енергії,використовуваної прим'язовомускороченні,губиться увигляді тепла і лише 20%перетворюється вмеханічну роботу (>скороченням'яза).Якщо людина неробить роботу, то практично всяенергія, щоїмгенерується,губиться уформі тепла. Отже, величинатеплопродукціїєточнимвираженнямвеличиниобміну ворганізмілюдини [2].

Длявизначеннякількостізатрачуваноїорганізмоменергіїзастосовуютьпряму інепрямукалориметрію.Першіпрямівиміриенергетичногообміну провели в 1788 р.Лавуазьє іЛаплас.

Прямакалориметрія >полягає вбезпосередньомувимірі тепла,виділюваногоорганізмом. Для цоготварина чи людинаміститься в спе-ціальнугерметичну камеру, по трубах, що проходити черезнеї,протікає вода. Дляобчисленнятеплопродукціївикористовуютьсядані протеплоємністьрідини,їїобсязі, щопротікає через камеру заодиницю години, йрізниці температурвступника до камери ірідини, щовипливає [2].

>Непрямакалориметрія >заснована натім, щоджереломенергії ворганізмієокисніпроцеси, при якіспоживаєтьсякисень йвиділяєтьсявуглекислий газ. Томуенергетичнийобмін можнаоцінювати,досліджуючигазообмін.НайпоширенішийоспосібДугласа-Холдейна, приякомупротягом 10-15мінзбираютьвидихуванийобстежуваноюлюдиноюповітря вмішок ізповітронепроникноїтканини (>мішок Дугласа).Потімвизначаютьобсягвидихнутогоповітря іпроцентнийвміст уньомуПРО2 йЗ2. Поспіввідношеннюміжкількістювиділеноговуглекислого газу ікількістюспожитого за данийперіод годиникисню -дихальномукоефіцієнту (ДК) - можнавстановити, котріречовиниокисляються ворганізмі. ДК приокислюваннібілківдорівнює 0,8, приокислюванніжирів - 0,7, авуглеводів - 1,0.Кожномузначенню ДКвідповідаєпевнийхолеричнийеквіваленткисню,тобто такількість тепла, щовиділяється приокислюванніякої-небудьречовини накожнийлітрпоглиненого при цьомукисню.Кількістьенергії наодиницюспоживаного 02залежить від типуречовин, щоокисляються ворганізмі.Калоричнийеквіваленткисню приокислюваннівуглеводівдорівнює 21кДж на 1 л 02 (5ккал/л),білків - 18,7кДж (4,5 Ккал),жирів - 19,8кДж (4,74 Ккал) [2].

Для непрямоговизначенняінтенсивностіобмінуможуть бутивикористанідеякіфізіологічніпараметри,пов'язанізіспоживаннямкисню: частотаподихів йвентиляційнийобсяг, частотаскороченьсерця іхвилиннийобсяг кровотоку - усі смердотівідбиваютьвитратиенергії. Однакціпоказникинедостатньоточні.

>Швидкістьметаболізму

>Мінливістьтемпературитягне за собоювідповіднізмінишвидкостіобміннихреакцій. Ос-кількидинамікатемпературитілапойкилотермнихорганізміввизначаєтьсязмінамитемпературисередовищаінтенсивністьметаболізмутакожвиявляється впрямійзалежності відзовнішньоїтемператури.Швидкістьспоживаннякисню,зокрема, пришвидкізмінитемпературислід зацимизмінами,збільшуючи припідвищенніїї йзменшуючи призниженні. Те жвідноситься й доіншихфізіологічнихфункцій: частотасерцебиття,інтенсивністьтравлення й т. буд. Урослин взалежності відтемпературизмінюютьсятемпинадходження води йпоживнихречовин черезкоріння:підвищеннятемператури допевноїмежізбільшуєпроникністьпротоплазми для води. Показано, що припониженнітемператури від 20 до0'Споглинання водикоріннямзменшується на 60 - 70%. як й утварин,підвищеннятемпературивикликає урослинпосиленнядихання [2].

>Останній прикладпоказує, щовпливтемператури непрямолінійно: подосягненніпевного порогустимуляціяпроцесузмінюється йогопридушенням. Цезагальне правило,таке, щопояснюєтьсянаближенням дозоні порогу нормального життя.

Утварин залежність відтемпературидоситьпомітновиражена взмінахактивності, Якавідображаєсумарнуреакціюорганізму й упойкилотермних форм самимістотнозалежить відтемпературних умів. Добревідомо, щокомахи,ящірки й багатоіншітварининайбільшрухливі в теплу пору доби та втеплідні, тоді як запрохолодної постривай смердотістаютьмлявими, мало.Початок їхніактивноїдіяльностівизначаєтьсяшвидкістюрозігріванняорганізму,залежить відтемпературисередовища від прямогосонячногоопромінення.Рівеньрухливостіактивнихтварин впринципітакожпов'язаний ізнавколишньоготемпературою,хоча унайбільшактивних формцейзв'язокможе ">маскуватися"ендогенноїтеплопродукцией,пов’язаної ізроботоюмускулатури [1].

>Основнийобмін

>Інтенсивністьенергетичногообмінузначноваріює ізалежить відбагатьохфакторів. Тому дляпорівнянняенергетичнихвитрат люди був залишаєтьсяумовна стандартна величина -основнийобмін.Основнийобмін [00] -цемінімальні длябадьорогоорганізмувитратиенергії,певні у сувороконтрольованихстандартнихумовах [1]:

1. прикомфортнійтемпературі ( 18-20градусів тепла);

2. уположеннілежачи (але йобстежуваний не виненспати);

3. устаніемоційногоспокою, бостреспідсилюєметаболізм;

4.натще,тобто через 12- 16 рік послуостаннього прийомуїжі.

>Основнийобмінзалежить відпідлоги,віку, зростанню імаситілалюдини. Розмір основногообміну всередньомустановить 1 Ккал один рік 1 кгмаситіла. У чоловіків удобуосновнийобмінприблизнодорівнює 1700 Ккал, ужінокосновнийобмін на 1 кгмаситілаприблизно на 10% менше, ніж у чоловіків, удітейвін більше, ніж удорослих, йзізбільшеннямвікупоступовознижується.

>Добовавитратаенергії

>Добовавитратаенергії вздоровоїлюдинизначноперевищує величину основногообміну іскладається ізнаступнихкомпонентів: основногообміну;робочого збільшення,тобтоенерговитрат,пов'язаних ізвиконаннямтої чиіншої роботи;специфічного-динамічної діїїжі.Сукупністькомпонентівдобовоївитратиенергіїстановитьробочийобмін.М'язова роботаістотнозмінюєінтенсивністьобміну.Ніжінтенсивнішевиконувана робота, тімвищевитратиенергії. Рівеньенергетичнихвитрат прирізнійфізичнійактивностівизначаєтьсякоефіцієнтомфізичноїактивності -відношеннямзагальнихенерговитрат на усівидидіяльності вдобу довеличини основногообміну. По цьомупринципі все населенняділиться п'ять груп [1].

>Група >Особливостіпрофесії >Коефіцієнтфізичноїактивності >Добовавитратаенергії,кДж (Ккал)
>Перша >Розумовапраця 1,4 9799 - 10265(2100 - 2450)
Друга >Легкафізичнапраця 1,6 10475 - 11732(2500 - 2800)
>Третя >Фізичнапрацясередньої ваги 1,9 12360 - 13827(2950 - 3300)
>Четверта >Важкафізичнапраця 2,2 14246 - 16131(3400 - 3850)
>П'ята >Особливоважкафізичнапраця 2,5 16131 - 17598(3850 - 4200)

Для людей, щовиконуютьлегку роботусидячи,потрібно 2400 - 2600 Ккал удобу, щопрацюють збільшимм'язовимнавантаженням,потрібно 3400 - 3600 Ккал, щовиконуютьважкум'язову роботу - 4000-5000 Ккал йвище. Утренованихспортсменів прикороткочаснихінтенсивнихвправах величинаробочогообмінуможе в $ 20разівперевершуватиосновнийобмін.Споживаннякисню прифізичномунавантаженні невідбиваєзагальноївитратиенергії, бочастинаїївитрачається нагліколіз (>анаеробний) й невимагаєвитратикисню.Різницяміжпотребою в 02 й йогоспоживаннямстановитьенергію,одержувану врезультатіанаеробногорозпаду, йназиваєтьсякисневимборгом.Споживання 0^ й послезакінченням'язової роботизалишаєтьсявисоким, бо за годинувідбувається Поверненнякисневогоборгу.Кисеньзатрачається наперетворення головногопобічного продуктуанаеробногометаболізму -молочноїкислоти впіровиноградну, нафосфорилюванняенергетичнихз'єднань йвідновленнязапасів 02 ум'язовомуміоглобіні [1].

>Прийомїжіпідсилюєенергетичнийобмін (>специфічнадинамічнадіяїжі).Білковаїжапідвищуєінтенсивністьобміну на 25 - 30%, авуглеводи іжири - на 10% чи менше.Під годину снуінтенсивністьметаболізмумайже на 10%нижче основногообміну.Різницяміжпильнуванням устаніспокою і сномпояснюється тім, що под годину снум'язирозслаблені. Пригіперфункціїщитовидноїзалозиосновнийобмінпідвищується, а пригіпофункції -знижується.Зниження основногообмінувідбувається принедостатностіфункційполовихзалоз йгіпофіза.

Прирозумовій роботиенерговитратизначнонижче, ніж прифізичному.Навітьдужеінтенсивнарозумовапраця,якщовін несупроводжуєтьсярухами,викликаєпідвищеннявитратенергіїлише на 2 - 3% упорівнянні ізповнимспокоєм. Однакякщорозумоваактивністьсупроводжуєтьсяемоційнимзбудженням,енерговитратиможуть бутипомітнобільшими.Пережитеемоційнезбудженняможевикликатипротягомдекількохнаступнихднівпідвищенняобміну на 11 -19% [2].

>Обмінречовин

>Обмінречовинпочинається ізнадходженняживильнихречовин ушлунково-кишковий тракт йповітря влегені.

>Першиметапомобмінуречовинєферментативніпроцесирозщепленнябілків,жирів йвуглеводів дорозчинних уводіамінокислот, моно- йдисахаридів,гліцерину,жирних кислот йіншихз'єднань, щовідбуваються врізнихвідділахшлунково-кишкового тракту, атакожусмоктуванняцихречовин у притулок йлімфу.

Іншиметапомобмінує транспортживильнихречовин йкиснюкров'ю дотканин й тихскладніхімічніперетворенняречовин, котрівідбуваються вклітинах. Але вониодночасноздійснюютьсярозщепленняживильнихречовин докінцевихпродуктівметаболізму, синтезферментів,гормонів,складовихчастинцитоплазми.Розщепленняречовинсупроводжуєтьсявиділенняменергії, щовикористовується дляпроцесів синтезу і забезпечення роботи шкірного органу іорганізму вцілому [2].

>Третіметапомєвидаленнякінцевихпродуктіврозпаду зклітин,їхній транспорт йвиділеннябруньками,легенями,потовимизалозами і кишечником.

>Перетвореннябілків,жирів,вуглеводів,мінеральнихречовин й водивідбувається втіснійвзаємодії один із одним [1].

>Впливкліматичнихчинників наорганізмлюдини

Температура - один ізважливихабіотичнихчинників, щовпливають на усіфізіологічніфункції всіхживихорганізмів. Температура наземнійповерхнізалежить відгеографічноїшироти йвисоти надрівнем моря, атакож пори року. Длялюдини в легкомуодязікомфортною якщо температураповітря + 19…20проЗ, безодягу - + 28…31проЗ. Коливідбувається ізлюдськиморганізмом, колитемпературніпараметризмінюються? У цьомувипадкувінвиробляєспецифічніреакціїпристосуваннящодо шкірногочинника,тобтоадаптується.Адаптація -це процеспристосування до умівсередовища [3].

>Адаптація йтерморегуляція.Терморегуляціюзабезпечуєосновніхолодові йтепловірецепторишкіри. Прирізнихтемпературнихвпливахсигнали вцентральнунервову системупоступають не окремихрецепторів, а відцілих зоншкіри, такзванихрецепторнихполів,розміри якінепостійні йзалежать відтемпературитіла йнавколишньогосередовища. Температуратіла вбільшому чименшомуступенівпливає всеорганізм (на усіоргани йсистеми).Співвідношеннятемпературизовнішньогосередовища йтемпературитілавизначає характердіяльностісистемитерморегуляції. Температуранавколишньогосередовищапереважнонижче за температурутіла.Внаслідок цогоміжсередовищем йорганізмомлюдинипостійновідбуваєтьсяобмін тепломзавдяки йоговіддачіповерхнеютіла й черездихальнішляхи воточуючийпростір.Цей процесприйнятоназиватитепловіддачею.Утворення ж тепла ворганізмілюдини врезультатіокислювальнихпроцесівназиваютьтепловіддачею. Устаніспокою при нормальномусамопочутті величинатеплоутвореннядорівнюєвеличинітепловіддачі. У печені чи холодногокліматі, прифізичнихнавантаженняхорганізму,захворюваннях,стресі й т.д.Рівеньтеплоутворення йтепловіддачаможезмінюватися [3].

>Адаптація донизькоїтемператури.Умови, при якіорганізмлюдиниадаптується до холоду,можуть бутирізними (>наприклад, робота внеопалювальнихприміщеннях,холодильних установках, навулицівзимку). При цьомудія холоду непостійна, ачергуючи ізнормальним дляорганізмулюдинитемпературним режимом.Адаптація вумовахвираженанечітко. У Першідні,реагуючи нанизьку температуру,теплоутвореннязростаєнеекономно,тепловіддачащенедостатньо обмежена.Післяадаптаціїпроцеситеплоутвореннястають болееінтенсивними, атепловіддачазнижується.Інакшевідбуваєтьсяадаптація до умів життя впівнічних широтах, де налюдинувпливають не лишенизькітемператури, але й йвластивіцим широтам режимосвітлення йрівеньсонячноїрадіації [3].

>Унаслідокроздратуванняхолодовихрецепторівзмінюютьсярефлекторніреакції,регулюючізбереження тепла:звужуютьсякровоноснісудинишкіри, що натретинузменшуєтепловіддачуорганізму.Важливощобпроцеси ттеплоутворення йтепловіддача булизбалансованими.Переважаннятепловіддачі надтеплоутворенням приводити допониженнятемпературитіла йпорушенняфункційорганізму. Притемпературітіла35о Зспостерігаєтьсяпорушенняпсихіки. Подаліпониженнятемпературисповільнюєсприйняттяорганізмомтемпературивпливаєтакожвогкість. Припідвищенійвогкості температураповітряздаєтьсябільшою.

>Здоров'ялюдини взначніймірізалежить відпогодних умів.Наприклад,взимку людичастішехворіють напростудні,легеневізахворювання,грип,ангіну [3].

>Адаптація до діївисокоїтемператури.Висока температураможевпливати наорганізмлюдини вштучних йприроднихумовах. Упершомувипадкумається наувазі робота вприміщеннях ізвисокоютемпературоючергуюча ізперебуванням вумовахкомфортноїтемператури.Висока температурасередовищапорушуєтепловірецептори,імпульси яківключаютьрефлекторніреакції,направлені напідвищеннятепловіддачі. При цьомурозширяютьсясудинишкіри,швидшає рухкрові посудинахтеплопровідністьпериферичнихтканинзбільшується в 5-6разів.Якщо дляпідтримкитепловоїрівновагицієїнедостатньо,підвищується температурашкіри йпочинаєтьсярефлекторнийвипіт -найефективнішийспосібвіддачі тепла [3].

>Вплив наорганізмлюдиниекологічнихчинників.Всічинникинавколишньогосередовищадіють наживіорганізмипо-різному.Одні із нихзабезпечують ним життя,інші -шкодять,треті -можуть бутибайдужий їм.Чинникисередовища, тім чиіншим чиномвпливають наорганізм,називаютьекологічнимичинниками. Запоходженням й характеру діїекологічнимичинникамиділяться наабіотичні,біотичні йантропічні [4].

>Відвікувідомо, якважливо дляхворогосвіжеповітря,теплийклімат, чиста вода. Проблемавзаємостосунківлюдини йприроди,гармоніяміжсуспільством йнавколишнімсередовищемзавжди бувактуальною.Більшістьгеронтологів (>учених котріпрацюють надпроблемоюдовголіття),біологів,екологів йлікарів-клініцистіввважає, щолюдськийорганізмможе й винен нормальнофункціонувати понад 100 років.Здоров'я,біологічна й моральнадосконалістькожноїлюдинизначноюміроюзалежить від станусоціального й природногосередовища його життя.Комплекснийвпливжиттєвихкомпонентів виненутворюватиоптимальніекологічніумови дляіснуваннялюдини. Таким чином,біологічнемайбутнєлюдствазалежить,перш на, від того,наскількийомувдастьсязберегтиосновніприродніпараметри, котрізабезпечуютьповноцінне життя -певнийгазовий складатмосфери, чистотупрісної йморської води, грунту,флори йфауни,сприятливийтепловий режим вбіосфері,низькийрадіаційний фон на землі.Демографічнаситуація в світі - одна ізнайважливіших проблемсучасності. Науку пронародонаселенняназиваютьдемографією.Вонавивчаєзмінучисельності населення,територіальнерозміщення й склад,розкриваєзакономірностіоновлення [3].

Характерна межасучасногорозвиткусуспільства -урбанізація -концентраціяоб'єктівпромисловості й населення великімістах. Аліцей процесвідбуваєтьсянастількишвидко, щонавколишнєсередовище великих міст уже надзмозіповністюзадовольняти усібіологічні йсоціальніпотреби людей. Це,перш назабрудненняповітря й водирізнимипромисловими йпобутовимивідходами;надмірнізвуковінавантаження;кліматичний дискомфорт;недостатнякількістьзеленихнасаджень. Так,шумовезабрудненняутворюютьстукіт потягів гуллітаків,будівельноїтехніки, шумзаводськихцехів, автотранспорту,побутовоїтехніки.Тривалізбільшенішумовінавантаженнянерідкоприводять дозниження слуху,роздратування,втрати сну йіншихпорушеньнормальноїдіяльностіорганізму.Небезпечнийрівень галасу дляорганізмулюдинистворюєтакожгучнамузика. У годинупроектизабудови містрозробляють ізурахуваннямкартиміського галасу.Плануютьоб'їзні дороги для автотранспорту, атакожтранспортнірозв'язкиусередині міст,трамваїзамінюютьтролейбусами. Великуувагунадають максимальномузахистумікрорайонів, окремихбудинків,учбовихзакладів,лікареньдитячихсадів,бібліотек. Длярегулювання шумового режимувикористовуютьприродні йштучні «>екрани»,зеленінасадження.Передбачаютьсятакожперенесення под землюдеякихбудов,наприкладгаражів,підстанцій, автобаз й т.д.Розробляютьсятранспортнізасоби ізмінімальнимрівнем шумовогозабруднення.Будівництво нових йреконструкція старих містсприяєполіпшенню умів життя, іздоров'я населення. Для цогодоцільнозупинитизростання великих міст,слідпроектуватиміста ізменшоюкількістю населення.Науковийпідхід домістобудування виненвраховуватимаксимальнуохоронунавколишньогосередовища.Формуванняміського ландшафтумає двааспекти:утвореннясприятливихсанітарно-гігієнічних умів йпросторовуорганізаціюбудівництважитла.Пошукираціональнихспособіврозселення людейцікавлять багатоархітекторів котрідосліджуютьможливостірозміщення міст, як наповерхні, то й подземлею,пропонуютьосвоєнняСвітового океануакваполісами (плавучимимістами),створюютьмоделікосмічних селищ [3].

>Сучасне місторозширюють,захоплюючиновіземельні ділянки,придатні длясільськогосподарськоговиробництва. Одним ізможливихшляхівзростання міст якщо їхньогопросторовийрозвиток повертикалі.Перспективненауковообгрунтованебудівництвопросторових структурміста наосновідослідженьбіоніки ізвикористаннямгнучкихконструкційвертикальних формбудов.Вонинадійні йздатнівитриматидинамічнінавантаження.Підземнебудівництвопередбачаєрозміщення впершомуярусіпішохіднихпереходів,торговихкрапок,побутових служб,гаражів, стоянок; в іншому -автомобільнихрозв'язок,пересадковихвузлів. Натретьому,глибинномуярусірозміститисяметрополітен.Таке містомайбутньогозабезпечитьчистий, безвихлопнихгазів,повітря,працюватимутькондиціонери,очисникиповітря,пристрої дляосвітлення йопалювання. Усіцестворюєнормальніумови длякороткочасногоперебування тамлюдини.Необхідновизнати, щоекологічнаситуація вбагатьохмістах Україниукрайнезадовільна. Це,перш на,торкається великихпромислових містПівдня (>Запоріжжя,Дніпропетровська,Донецькоїобласті) дезабрудненнянавколишньогосередовищаунаслідокдіяльностіпромисловихпідприємствдосяглодужевисокихпоказників. Нашастолиця - містоКиїв донедавніхчасів буветалономекологічно чистогоміста.Протеостаннім годиною, особливо послекатастрофи наЧорнобильськійатомнійелектростанції, вона занесена до списку 70 міст світуякимзагрожуєекологічнанебезпека йклімат,пожити вгірській чисільськіймісцевості,білялісу чи моря. Звідкриттям всучасніймедициніефективнихпрепаратівприроднічинники невтратили свогооздоровчогозначення.Порушенняприродноїрівноваги приводити дорозбалансуванняцілісноїсистеми «людина -навколишнєсередовище».Забрудненняповітря, води, грунту,продуктівхарчування,шумовінавантаження,стресовіситуації врезультатіприскореного ритму життя, негативновідображаються наздоров'ялюдини якфізичному, то йпсихічному [4].


2.Способиборотьби іззабрудненнямповітрявихлопними газамиавтомобілів

>Вихлопний газ (газ, щовідходить) —відпрацьоване вдвигуніробочетіло.Є продуктамиокислення йнеповногозгоряннявуглеводівпального.Викидивихлопнихгазів —основна причинаперевищеннядопустимихконцентраційтоксичнихречовин йканцерогенів ватмосфері великих міст,утвореннясмогів, котрієчастою причиноюотруєння взамкнутих теренах [5].

>Кількість щовиділяються у повітряавтомобілямизабруднюючихречовинвизначаєтьсямасовимвикидомгазів й складомгазів, щовідходять [5].

Стимулом доскороченняобсягівпередбачаєтьсязацікавленість ускороченнівитратипалива (великастаттявитрат уавтомобільномутранспорті):

-Колосальнийвплив накількістьвикидів (нерахуючиспалюванняпалива й години)грає організація рухуавтомобілів умісті (>значначастинавикидіввідбувається в пробках й насвітлофорах). Привдалійорганізаціїможливезастосуванняменшпотужнихдвигунів, приневисоких (>економічних)проміжнихшвидкостях [6].

-Істотнознизитивміствуглеводнів увідходять газах, более ніж у два рази,можливозастосуванням вякостіпаливапопутнихнафтових (пропан, бутан), чи природного газу, притому, щоголовнийнедолік природного газу –низький запас ходу, дляміста ненастількизначущий.

-Крім складупалива, натоксичністьвпливає стан таналаштуваннядвигуна (особливо дизельного —викидисажіможутьзбільшуватися до 20разів йкарбюраторного — до 1,5-2разівзмінюютьсявикидиоксидів азоту) [6].

-Значнознизитивикиди (>зниженовитратупалива) всучасних >конструкціяхдвигунів ізінжекторнимживленнямстабільноїзбідненоїсумішшюнеетильованого бензину ізустановкоюкаталізатора,газовихдвигунах, агрегатах ізнагнітачами йохолоджувачамиповітря,застосуваннямгібридного приводу. Однакподібніконструкції сильноздорожуютьавтомобілі.

-Випробування показали, щоефективнийспосібзниженнявикидівоксидів азоту (до 90%) й вціломутоксичнихгазів - >уприскування до камеризгоряння води.

>Вважається, щопоширенняподібних норм нарайони ізнормальноюекологічноюобстановкоюможестворюватизайвівитрати [5, 6].


>Переліквикористаноїлітератури

1.Електронний ресурс:badis.narod/home/nauka/fiziologya/fizov_stm.html

2.Електронний ресурс:fiziologiya.narod/energy.html

3. В.М. Покровського,Г.Ф.Коротько. Фізіологія людини.

4.Електронний ресурс:school.xvatit.com/index.php?title=Тепловий_стан_тіл._Температура_тіла._Вимірювання_температури._Внутрішня_енергія_та_способи_її_зміни._Теплообмін._Види_теплопередачі

5.Електронний ресурс:uk.wikipedia.org/wiki/Вихлопні_гази

6.Електронний ресурс:npblog.com.ua/index.php/ekologiya/fotohimichnij-smog.html


Схожі реферати:

Навігація