Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Вплив фізічніх факторів на здоров'я людини


Реферат Вплив фізічніх факторів на здоров'я людини

>Впливфізичнихфакторів наздоров'ялюдини


План

1.Впливкомп'ютера наздоров'ялюдини

1.1Основніаспектитривалої роботи закомп'ютером

2.Впливультрафіолетовоговипромінювання наздоров'ялюдини

2.1Сприятливийвплив СФвипромінювання наорганізм

2.2Впливультрафіолету нашкіру

2.3Вплив СФвипромінювання наочі

2.4Вплив СФвипромінювання наімунну систему

3.Вплив галасу наздоров'ялюдини

3.1Впливрізнихшумів налюдину

3.2Приклади шумовоговпливу


1.Впливкомп'ютера наздоров'ялюдини

Посуті справ лишетривала робота закомп'ютеромможезробитиістотнийвплив наздоров'ялюдини. У наш годинувикористаннякомп'ютерів у всіх сферах життястає всеширше й тому все понад людейзмушеніпроводитиціліднібілямоніторівкомп'ютерів.

1.1Основніаспектитривалої роботи закомп'ютером

1.Працюючий закомп'ютером людинатривалий годину винензберігативідноснонерухомеположення, що негативнопозначається нахребті йциркуляціїкрові увсьомуорганізмі (>застійкрові).Особливо сильнозастійкровівиражений нарівніорганів малого тазі йкінцівок. Притривалихпорушенняхциркуляціїкровіпорушуєтьсяживленнятканин, йпошкоджуютьсястінкисудин, що на свійчергупризводить до їхньогонеоборотногорозширення.Такерозширеннясудинспостерігається,наприклад, пригеморої.

2.Читанняінформації ізмоніторавикликаєнапруження очей.Виникаєцеголовним чином бо под годинучитання ізмоніторавідстань від тексту до очейпостійнозалишається одним й тім ж, черезцем'язи очей, щорегулюютьакомодацію,перебувають упостійнійнапрузі. З годиноюцеможепризвести допорушенняакомодативноїздатності очей й,отже, допорушеньзору

3.Тривала робота наклавіатуріпризводить доперенапруженнясуглобівкисті йм'язівпередпліччя.

4.Монітори,забезпеченіелектронноюгарматою,єсильнимджереломелектромагнітнихполів.Постійна ">бомбардування"організмулюдиниприскоренимиелектронами приводити дорізнихрозладівнервовоїсистеми та очей.

5.Робота закомп'ютеромпередбачаєпереробку великогомасивуінформації йпостійнуконцентраціюуваги, тому притривалійроботі закомп'ютеромнерідкорозвиваєтьсярозумовавтома йпорушенняуваги.

6.Людина, що працює закомп'ютером,змушений раз в разприйматирішення, від якізалежитьефективність його роботи.Часомбуваєдосить складноприпуститинаслідки того чиіншогокроку (особливо натліхронічноївтоми). Тому,тривала робота закомп'ютером, частоє причиноюхронічногостресу.Зауважимо, щонеобхідністьперероблятивеликукількістьнеоднорідною (й вбільшостісвоїйнепотрібноїінформації), так самепризводить дорозвиткустресу.

7.Робота закомп'ютеромнерідкопоглинає всюувагупрацюючоїлюдини й тому,такі люди настільки частонехтуютьнормальнимхарчуванням йпрацюють надголодь весь день.Неправильнехарчуванняпризводить не дуже допорушень роботиорганів травного тракту, але й й довиникненнямінеральної йвітамінноїнедостатності.Відомо, що ненестачавітамінів ймінералів негативнопозначається напроцесіобмінуречовин ворганізмі, щопризводить дозниженняінтелектуальнихздібностейлюдини.Зниженняефективності роботи, що на свійчергувикликаєнеобхідністьзнаходитисяще понад години закомп'ютером. Таким чином,утворюєтьсясвоєрідний ">порочне коло", вякомутривала робота закомп'ютеромєпусковим моментом, щовизначає усінаступніпорушення.

8. Усічастішез'являютьсяповідомлення провиникненнякомп'ютерноїзалежності.Дійсно,тривала робота закомп'ютером, робота вІнтернеті такомп'ютерніігриможутьвикликатиподібніпсихічнірозлади.

Вісь котріпсихологічнісимптомиможепочативідчувати людина,якщовінвідноситься догрупиризикуінтернетзалежних людей:

•гарнесамопочуття чиейфорія закомп'ютером;

•неможливістьзупинитися;

• збільшеннякількості години,проведеного закомп'ютером;

•нехтуваннясім'єю йдрузями;

•відчуттяпорожнечі,депресії,роздратування не було закомп'ютером;

• брехняроботодавцям чи членам родини про свою діяльність;

•проблеми ізроботою чинавчанням.

>Небезпечними сигналамиєтакож:

•нав'язливепрагненняпостійноперевірятиелектроннупошту;

•передчуттянаступного сеансу он-лайн;

• збільшення години,проведеного он-лайн;

• збільшеннякількості грошей,витрачених он-лайн.

>Гіподинамія,стрес,шкідливізвички йнеправильнехарчуванняєголовними причинамисерцево-судиннихзахворювань йдіабету. Таким чином, людинатривалий годину працює закомп'ютеромпіддається реальномуризикусерцево-судиннихзахворювань,різнихзахворювань очей,руховогоапарату,органівшлунково-кишкового тракту,психічнихрозладів.


2.Впливультрафіолетовоговипромінювання наорганізмлюдини

2.1Сприятливівпливу СФпроменів наорганізм

>Променісонцязабезпечують тепло йсвітло, котріпокращуютьзагальнесамопочуття йстимулюютькровообіг.Невеликакількістьультрафіолетупотрібноорганізму длявиробленнявітаміну D.Вітамін Dграєважливу рользасвоєннікальцію та фосфору ізїжі, а й урозвитку скелета,функціонуванніімунноїсистеми й уформуванніклітинкрові. Безсумніву, невеликакількістьсонячногосвітлакорисно нам.Впливусонячногосвітлапротягом 5 - 15хвилин нашкіру рук,обличчя та пензлів два - три рази натижденьпротягомлітніхмісяцівдостатньо дляпідтримки нормальногорівнявітаміну D.Ближче доекватора, деUVвипромінюванняінтенсивніше,доситьще более короткогопроміжку.

Отже, для таких людейдефіцитвітаміну Dмалоймовірний.Можливівинятки -це тих,хтозначнообмеживсвоєперебування насонці: незалишають свогобудинкустарі люди чи люди із сильнопігментованоюшкірою, котріпроживають вкраїнах ізнизькимрівнемUVвипромінювання.Вітамін D природногопоходженнядужерідкісний в нашійїжі,вінприсутнійголовним чином уриб'ячомужирі ймаслі ізпечінкитріски.

>Ультрафіолетовевипромінюванняуспішновикористовується прилікуваннібезлічізахворювань,включаючирахіт,псоріаз,екзему таін Цетерапевтичнийвплив невиключаєнегативніпобічніефектиUVвипромінювання, але й воно та проводитися подмедичнимнаглядом,щобгарантувати, щокористьперевищуєризик.

>Незважаючи назначну роль умедицині,негативніефектиUVвипромінюваннязазвичайзначнопереважуютьпозитивні. Надодаток до добровідомихбезпосереднімефектівнадлишкуультрафіолетовогоопромінення, таким якопіки чиалергічніреакції,довгостроковіефектистановлятьнебезпекуздоров'юпротягомвсього життя.Надмірнийзасмагасприяєураженняшкіри, очей й,ймовірно,імунноїсистеми.Багато людейзабувають про ті, щоUVрадіаціянакопичуєтьсяпротягомвсього життя. Вашаставлення дозасмаги тепервизначаєможливістьрозвитку ви ракушкіри чикатаракти уподальшомужитті!Ризикрозвитку ракушкірибезпосередньопов'язаний ізтривалістю йчастотоюзасмаги.

2.2Впливультрафіолету нашкіру

>Здоровогозасмаги неіснує!Клітинишкіривиробляютьпігмент темногокольору лише ізметоюзахисту відподальшоговипромінювання.Засмагазабезпечуєдеякий захистпротиультрафіолету.Темнийзасмага набілійшкіріеквівалентний чинникузахистуSPFміж 2 й 4. Однак,це неєзахистом відвіддаленихнаслідків, таких як ракшкіри.Засмагаможе бутипривабливим укосметичномуплані, але йфактичноцеозначає лише ті, що вашашкіра бувпошкоджена йспробувалазахистити собі.

>Є дварізнімеханізмиутвореннязасмаги:швидкий засмагу, коли подвпливомультрафіолетутемніє ужеіснуючий вклітинахпігмент.Цей засмагупочинаєзникати черезкілька часів послеприпиненнявпливу.Довготривалий засмагувиникаєпротягомприблизнотрьохднів, колиновиймеланін якщозроблений йрозподіленийміжклітинамишкіри.Цей засмагуможезберігатисяпротягомдекількохтижнів.

>Сонячнийопік-Високідозиультрафіолетузгубні длябільшостіклітинепідермісу, авціліліклітинивиявляютьсяпошкоджені. Укращомувипадкусонячнийопіквикликаєпочервонінняшкіри,званееритемою.Воназ'являєтьсянезабаром послеінсоляції йдосягаємаксимальноїінтенсивностіміж 8 й 24годинами. У цьомувипадкунаслідкизникаютьпротягомдекількохднів. Однаксильний засмагуможезалишати нашкіріхворобливіміхури йплямибілогокольору, новашкіра намісці якіпозбавленазахисту й болеечутлива допошкодженняультрафіолетом.

Фотосенсибілізація -Невеликий відсоток населенняволодіютьособливістюдужегострореагувати наультрафіолетовевипромінювання.Навітьмінімальноїдозиультрафіолетовоговипромінюваннядостатньо для запуску вониалергічнихреакцій, щопризводять дошвидкого й сильногосонячногоопіку. Фотосенсибілізація частопов'язується ізвикористаннямдеякихмедикаментів,включаючидеякі нестероїдніпротизапальніпрепарати,болезаспокійливізасоби,транквілізатори,пероральніпротидіабетичнізасоби,антибіотики йантидепресанти.Якщо віпостійноприймаєтебудь-якіпрепарати,уважноознайомтеся ізанотацією чипроконсультуйтеся із Вашимлікуючимлікарем проможливіреакції фотосенсибілізації.Деякіхарчові такосметичніпродукти,такі якпарфумерія чи миламожутьтакожміститизбільшуютьчутливість доультрафіолетукомпоненти.

Фотостаріння -Впливсонцясприяєстаріннювашоїшкіри шляхомпоєднаннядекількохчинників.UVBстимулюєшвидке збільшеннякількостіклітин уверхньомушарішкіри. Ос-кільки все понадклітинвироблено,епідермістовщає.

UVA, щопроникає вглибші шаришкіри,ушкоджуєструктурисполучноїтканини йшкірапоступововтрачаєеластичність.Зморшки,в'ялістьшкіри - частозустрічається результатцієївтрати.Явище, яку ми частоможемопомітити улітніх людей -локальненадлишковевиробництвомеланіну, що приводити дотемнихділянках чипечінковимплям.Крім того,променісонцявисушують вашушкіру,роблячиїїшорсткою йгрубою.

Немеланомірніраковізахворюванняшкіри-Навідміну відмеланоми,базальноклітинна йлуската карциномазазвичай неприводять до летального результату, але й їхньогохірургічневидаленняможе бутиболючим йпризвести доутвореннярубців.

Немеланомірніраковіутвореннянайчастішерозташовуються навідкритихсонцючастинахтіла, таких яквуха,обличчя,шия йпередпліччя.Виявлено, що смердоті более частозустрічаються уробітників, щопрацюють позаприміщеннями, ніж у щознаходятьсявсерединіприміщень. Цедаєпідставувважати, щотривалийнагромадженнявпливуUVграєголовну роль урозвитку немеланомнихраковихутвореньшкіри.

>Меланома-Злоякісна меланома -найрідкісніший, але й йнайбільшнебезпечний тип ракушкіри. Цеодне ізнайбільш частозустрічаютьсяраковихутворень люди увіці 20-35 років, особливо вАвстралії таНовійЗеландії.Всіформи ракушкіримаютьтенденцію до збільшення заминулідвадцять років,однак,найвища вусьому світізалишається замеланому.

>Меланомаможевиникнути подвиглядомновоїродимки чи як змінукольору,форми,розміру чизмінивідчуттів у ужеіснуючихплямах,веснянках чиродимках.Меланомизазвичаймаютьнерівний контур йнеодноріднузабарвлення.Сверблячка -ще одинчастийознака, але йвінтакожможезустрічатися принормальнихродимках.Якщозахворюваннярозпізнана йлікування проведеносвоєчасно, прогноз для життясприятливий. Привідсутностілікуванняпухлинаможешвидкорозростатися йраковіклітиниможутьпоширитися наіншічастинитіла.

2.3Впливультрафіолетовоговипромінювання наочі

>Очізаймають менше 2відсотків відповерхнітіла,однакявляють собоюєдину системуорганів, щодопускаєможливістьпроникнення видимогосвітла усерединуорганізму.Протягомеволюціїбезлічмеханізміврозвинулося,щобзахиститицейдужечутливий орган відшкідливихвпливівсонячнихпроменів:

Окорозташований ванатомічнихпоглибленнях голови,захищенийбровними дугами,бровами йвіями. Однакцяанатомічнаадаптаціялишечастковозахищає відультрафіолетовихпроменів унадзвичайнихумовах, таких яквикористаннясолярію чи при сильномувідображеннясвітла відснігу, води тапіску.

>Звуженнязіниці,закриттястоліття йприкурюваннямінімізуєпроникненняпроменівсонця в око.

>Протецімеханізмиактивізованіяскравимвидимимсвітлом, а чи неультрафіолетовимипроменями, але й вхмарний деньультрафіолетовевипромінюваннятакожможе бутивисоким. Тому,ефективністьцихприроднихмеханізмівзахиступротивпливуультрафіолету обмежена.

Фото кератит й фотокон’юнктивіт -Фотокератит -запаленняроговоїоболонки, в тієї годину як фотокон'юнктивітвідноситься дозапаленнякон'юнктиви,мембрани, котраобмежує сферуочі йпокриваєвнутрішнюповерхнюповік.Запальніреакції очногояблука йстоліттяможуть бутинарівні ізсонячнимопікомшкіридужечутливі йзазвичайз'являютьсяпротягомкількох часів послевпливу. Фото кератит й фотокон'юнктивітможуть бутидужеболючими,однак, смердотіоборотні й, повсійвидимості, непризводять дотривалогопошкодження очей чипорушеннязору.

>Крайня форма фотокератиту - ">сніжнасліпота". Цеінодівідбувається улижників йальпіністів, котрівідчуваютьвпливдужевисоких дозультрафіолетовихпроменів черезвисотних умів йдуже сильноговідображення.Свіжийснігможевідображати до 80відсотківультрафіолетовихпроменів.Цінадвисокідозиультрафіолетудіютьзгубно наклітиниочі йможутьпризвести досліпоти. ">Сніговасліпота"дужеболюча.Найчастішеновіклітиниростутьшвидко йзірвідновлюєтьсяпротягомдекількохднів. У окремихвипадкахсонячнасліпотаможепризвести доускладнень, таких якхронічнеподразнення числьозотеча.

>Птеригіум - Церозростаннякон'юнктиви наповерхні ока - частозустрічаєтьсякосметичнийнедолік,імовірнопов'язаний ізтривалимвпливомультрафіолету.Птеригіумможепоширюватися до центруроговоїоболонки й таким чиномзменшуватизір.Данеявищетакожможезапалюватися.Незважаючи тих, щозахворюванняможе бутиусунутохірургічним шляхом, воно тамаєтенденцію рецидив.

>Катаракта-ведуча причинасліпоти в світі.Білкикришталиканакопичуютьпігменти, котріпокриваютьлінзу й вкінцевомупідсумкупризводять досліпоти.Незважаючи тих, що ізвіком катарактаз'являється врізномуступені люди,судячи ізусього,ймовірністьїївиникненнязростає подвпливомультрафіолету.

>Раковіураженняочей-Заостанніминауковимиданимивважають, щорізніформи ракуочіможуть бутипов'язанівпливомультрафіолетовоговипромінюванняпротягом життя.

>Меланома -частераковеураження очей йінодівимагаєхірургічноговидалення.Базальноклітинний карциноманайбільш часторозташовується вобластіповік.

2.4Вплив СФвипромінювання наімунну систему

Діясонячногосвітламожепередуватигерпетичнихвисипань. ПовсійімовірностірадіаціяUVBзменшуєефективністьімунноїсистеми й вона понад неможетримати под контролемвірус простогогерпесу. Урезультатівідбуваєтьсявивільненняінфекції. У одномудослідженні,проведеному вСполучених Штатах,вивчавсяефектвпливусонцезахисногокрему навираженістьвисипаньгерпесу. З 38пацієнтів, щостраждаютьінфекцією простогогерпесу у 27розвинулисявисипання послевпливуUVвипромінювання. Привикористаннісонцезахисногокремунавпаки, ані в одного ізпацієнтіввисипань невиникло. Тому,крімзахисту відсонця,сонцезахисний кремможе бутиефективним узапобіганні рецидивувисипаньгерпесу,спричиненихсонячнимсвітлом.

>Дослідженняостанніх років все понаддоводять, щовпливультрафіолетовоговипромінюваннязовнішньогосередовищаможезмінитиактивність йрозподілдеякихклітин,відповідальних заімуннувідповідь ворганізмілюдини. якнаслідокнадлишокUVвипромінюванняможезбільшитиризикінфекції чизменшуватиздатністьорганізмуоборонятисяпроти ракушкіри. Там, дерівеньультрафіолетовоговипромінюваннявисокий, (>головним чином українах, щорозвиваються)цеможезнизитиефективністьщеплень.

>Такожвисловленіприпущення про ті, щоультрафіолетовевипромінюванняздатневикликати ракдвомарізними способами: шляхомбезпосередньогопошкодження ДНК йпослаблюючиімунну систему. Дотеперішнього години було б проведено негаразд багатодосліджень,щобописатипотенційнийвпливімунномодуляції нарозвиток раку.


3.Вплив галасу наорганізмлюдини

Шум ставшиневід'ємноючастиноюнашогоповсякденного життя.Деякіекспертивважають, щозабрудненнянашоїзвуковийнавколишньогосередовища заостаннє сто роківнабулозагрозливихмасштабів.Воно не лишевикликаєроздратування чи Веде дозниженнягостроти слуху. Шумвикликаєсильнийстрес,якийможепризвести добезсоння,високогокров'яноготиску йпорушенняфункціймозку. Одна із проблемполягає до того, що багато людейсприймаютьзайвий шумвсьоголише якприкренезручність, а чи не яксерйознунебезпеку дляздоров'я.

>Приклади шумовоговпливу >Шумовевплив (>дБА) >Ефекттривалоговпливу
>Реактивнийдвигун призльоті (навідстані 25 м) 150 >Розривбарабаннихперетинок
Удар грому,ткацькийверстат,рок-музика, сирена (>близькувідстань),ланцюгова пила 120 >Порігболю улюдини
Метро,підвісний мотор,косарка длягазонів, мотоцикл (>відстань 8 м), трактор,поліграфічнепідприємство,відбійний молоток,сміттєвоз 100 >Серйозназагроза для слуху (годинувпливу 8 рік.)
>Жваваміськавулиця,дизельнийвантажівка,бавовнопрядильна машина 90 >Загроза для слуху (годинувпливу 8 рік.), поганачутність
>Прибираннясміття,пральна машина,типова фабрика,товарнийпоїзд (>відстань 15 м),посудомийна машина,міксер 80 >Можливазагроза для слуху
>Швидкіснаавтомагістраль (>відстань 15 м),пилосос,галасливийофіс,вечірка,телевізор 70 >Подразнюючудію
>Розмова вресторані,звичайнийофіс,музичний фон,цвіріньканняптахівСпокійнийпередмістя (уденний годину),розмова вжитловійкімнаті 60 >Інтенсивнийвплив
Спокійний передмістя, розмова була житловий кімнаті 50 >Дужеслабкийвплив
>Бібліотека, тихиймузичний фон 40  -
>Спокійнасільськамісцевість (унічний годину) 30  -
>Шепіт, шелестлистя 20 >Слабкийвплив на слух
>Дихання 10  -
 >Тиша 0 >Критичнийрівень

3.1Приклади шумовоговпливу

>Надмірнашумовенавантаженнярізкознижуєпрацездатність,зменшуєефективністьвідпочинку,призводить дохронічногоперевтоми,глухоти. Шумздатний привести й дофізіологічнихзмін: дорізноманітнихрозладівсерцево-судинноїсистеми, дохворобзалозвнутрішньоїсекреції йдихальнихшляхів, щовиникають урезультатіспільноїнервовоїнапруженості. Шуммаєздатність ">накопичуватись" ворганізмі йвикликатирізнізахворювання йнегативнівідхилення уздоров'ї.Віднадмірної галасузнижуєтьсяімуннийбар'єр йрізкозбільшується частотазахворювань;підвищуєтьсядратівливість. Аліперш нанадмірний шум Веде допритуплення слуху чиповної йоговтрати із годиною.

Шумрозсіюєувагу,істотновпливає напрацездатність йрезультативність роботи.Особливо сильновпливає шум напрацездатність прирозумовихопераціях.Відчутний шумзнижуєпрацездатністьрозумової роботи более ніж у 1,5 рази, а й у людей,зайнятихфізичноюпрацею, -майже на 1 / 3. При цьомуінформація,отримана завідчутноїшумовезабруднення,довго неможезберігатися впам'яті чизберігається лише впасивному (>пізнаваному втексті), а чи не в активномуваріанті. Шумрозсіюєувагулюдини,заважаєйомузосередитися на головному,ускладнюєприйняттяпотрібнихрішень.

>комп'ютерультрафіолетовийшумовийпрацездатність


>Використаналітература

1.Матеріалинауковоїконференції СГА -Г.І.Євсєєвої "Проблемавпливу галасу наорганізмлюдини вдослідницьких роботівучнів"

2.ГунГ.Є.Комп'ютер: якзберегтиздоров'я:Рекомендації длядітей йдорослих, СПб.: Нева; М.:Олма-Пресс, 2003

3. якзберегти йполіпшитизір: Зб. М.:КРОН-ПРЕС, 1995

4.БєляєвО.О. Приватнаневрологія, СПб.:Лань,


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація