Реферат Поняття ризиків

1.Поняття проризик

>Небезпека вбудь-якій сферідіяльностімаєкількісну характеристику й залежність відбагатьохчинників, щозмінюються вчасі. Один ізнайбільшхарактернихпроявівнебезпекиєризик.Ризик дії чибездії втій чиіншійформіприсутній в 90відсотків причинаварій та травм навиробництві.

Увересні 1990 р. в м.Кельнівідбувся першийВсесвітнійконгрес безпекижиттєдіяльності.Вінпроходив подгаслом ">Життя в.безпеці".Спеціалісти ізрізнихкраїн світу всвоїхповідомленнях тадоповідяхчастіше,всьогооперували такимпоняттям як ">ризик".

Успілкуванніміж людьмитакож часто можнапочутитакийвислів як, ">ризик - шляхетна справа", ">боягузи неризикують" йт.ін.

УПсихологічномудовіднику слово ">ризик"трактується як ">дія спрямованопривабливу мітку,досягненняякоїмаєелементинебезпеки,загрозувтрати,невдачі". ">Голковийдовідниканглійської Сучасноїмовирозкриваєпоняття ">ризик" як ">можливість чиймовірністьвиникненнянебезпеки,втратинещасноговипадку".

>ЗгідноДЕСТ 12.0.002-80 ">ССБП.Терміни тавизначення"терміну ">небезпечнийвиробничийчинник"відповідає ">виробничийризик" (англійський ) й ">професійнийризик" (>французький ).

Уросійськомудовіднику С.Ожеговаризикпояснюється як ">можливанебезпека" чи як ">вчинок внадії нащасливийвихід".Така трактуваннядаєможливістьрозцінювати ">ризик" яквчинок,якийздійснюється вумовахневизначеності.

>Невизначеністьможе матірдвікатегорії:

>Людинаризикує,щобдосягтибажаної мети.

>Людинаризикує,щобуникнутифізичноїнебезпеки.

Упроцесідіяльностінезалежно відскладності завдань, котрівимагаютьвирішення можнавиділитидекільказагальних рис:

>кожна завдання, щовимагаєвирішення, маснабір альтернатив, із які особа, щоприймаєрішення, винназробитиобгрунтованийвибір -прийняти тієї чиіншийваріантдій;

>кожнийваріантідіймаєвідповіднінаслідки дня особини, Якаприймаєрішення;

>кожнийнаслідокмає для особини, щоприймаєрішення,відповіднуцінність чикористь.

Приприйняттірішень,пов'язаних ізризиком,поряд ізоб'єктивнимиумовамиобставинважливезначеннямаютьсуб'єктивнічинники, котрівизначаютьсярисамитієї особини, Якайде наризик.Індивідуальнимирисами особини, котраприймаєрішенняєособисті характеристикилюдини,їїтворчіздібності.

Таким чином,ризикможевиступати врізнихякостях :

>Ризик, якнебезпечнаумова (>можливізовнішнінебезпекисередовища);

>Ризик, яквчинок (>небезпечнадіялюдини якелементаергатичноїсистеми);

>Прикладомможе бути робота монтажника -висотника.Маючи усізасобизахистуця діяльністьвідноситься докатегоріїнебезпечнихробіт боїївиконання носитиелементиризику. Це якщоризик якнебезпечнаумова.

>Прикладомризику яквчинкуможе бути ті,щемонтажнихнавмиснопорушує правила безпеки, працює без монтажного поясу, страховки внадії, що всеминеться.

>Існуєвизначення, щонебезпеки -цеобставининесприятливого характеру, котріможутьвиникати, аризик -статистичнаймовірність їхнівиникнення.

>Найбільшзагальнимвизначеннямєтаке:

>Ризик -цекількіснаоцінканебезпеки. Формальноризик -це частота.

>Приклад І.Визначитиризик ( До" )загибелілюдини навиробництві за 1рік, коливідомо, щощорічногинеп=14 тис. Чоловік, ачисельністьпрацюючихскладаєприблизноN=13 млн. Чоловік.

>Ризиквизначається як ставлення тихий чиіншихнебажанихнаслідків заодиницю години доможливого числаподій.

>Об'єктивнаоцінканебезпеки й ступеняризику привиконаннівідповіднихробіт,виявсхильності доризиковихспособівповедінкимаєнадзвичайноважливезначення для забезпечення безпекижиттєдіяльності.

Таким чином,поняття проризиквключає у собікомбінацію двохкомпонентів :наслідкинебажанихподій дочастотивиникненняцихподій.

>Ризикпов'язаний ізнебезпекоюстаєіндивідуальним регуляторомповедінки в останній моментнебезпеки,т.бризикбуваєіндивідуальний йсоціальний.

>Індивідуальнийризик-цевідповіднанебезпека дляокремогоіндивіда.

>Соціальнийризик -це залежністьміжчастотою по і й числомуражених при цьому людей. Церизик длягрупи людей.

>Суспільствосприймаєризик йнебезпекусутоіндивідуально,суб'єктивно. Людидуже порізномусприймаютьподії котрітрапляютьсярідко / але йсупроводжуються великоюкількістю жертв.Щоденно навиробництвігине 40...50 людей, ацілому відрізноманітнихнебезпеквтрачають життясотні людей. Однакцідані меншевражаютьлюдинучим тоді коли вонапочує, що воднійаваріїодночаснозагинуло 15...20 Чоловік.

Уструктуріпредметноїдіяльностіризикможевиконуватирізноманітніпсихологічніфункції.

>Ризикможе бутиметоюдіяльностілюдини. Цетакийризик коли людинахочесамоутвердитися,створити про собібажану думку,показати, що вона небоїтьсяфізичноїнебезпеки.Ризикможевиступати вролі мотивацію. Цебуває а тихийвипадках коли безособливоїнеобхідності людинавибираєнебезпечніспособидіяльності.Ризикує зазарадиризику,щоботриматигострівідчуття,ризикуєщоботриматирадість.

>Існуютьрізні проявиризиковихдій :навмисні йненавмисні ,мотивовані йнемотивовані,реальні йуявні.

>Деякі психологивважають, що ізтій чиіншіймірі потреба доризикує укожноїлюдини.Вонаможе бутиприродною чирозвинутою впроцесідіяльності.Навітьробитьсяспробапояснитице ізфізіологічної точкизору.Є думка про ті, уорганізмілюдиниєособливийфізіологічнийапарат,якийформуєемоціїзадоволення йстраждання.Цейапаратмаєдвісистеми, котріпороджуютьпозитивніемоції:

Системапідвищеннязадоволення.

Системамінімізаціїстраждання.

Колівиникаютьнебезпечніситуаціївважається, щовласне друга системаєджереломпозитивнихемоцій (покалічилитрохи, могло б бути гірше ). Психологивважають, що коли системадовший годину бувбездіяльною, тоді улюдинивиникає потреба донебезпеки, щодастьвихіденергії,яканакопичилася вдругійсистемі йвикличе унеїпозитивніемоції,якусьнасолоду зарахуноклоскотаннянервів.

>Аналізуючичисленнівизначенняпоняттяризику в йоготрактовці,виділяють двапринциповорізнихпідходи в йогорозумінні:європейський йамериканський.

Європейськийпідхідакцентує вризикучинникфізичноїнебезпеки, колифізичненеблагополуччярозглядається якструктурний центрситуаціїризику. У цьомувипадкуризик-цеприваблюючийспосібвиконання роботи ізнаявністюфізичноїнебезпеки.Цейпідхідвикористовують прививченніпитань безпеки роботи.

>Американськийпідхідполягає до того, щоризикрозцінюється яказартний процесприйняттярішення, коли людинавибирає важкодоступний шлях длядосягнення мети,замість болеенадійного,гарантованого табезпечного, але й без тихийпереваг, котрімаєризиковийваріант.

>Цейпідхідвикористовують длявивченняповедінкилюдини,яказнаходиться вситуаціїневизначеності, колиіснуютьрізнішанси науспіх чиневдачу, деуспіх чиневдачазалежать відвипадку чи альтернативноговибору.

>Американськийпідхід более далекий ніжєвропейський від проблем безпеки роботи.Вінмаєважливезначення длявизначенняповедінкилюдини вумовахнебезпеки.

>Обидвапідходи втрактовціризикустраждаютьодносторонністю : впершому невраховується моментдосягнення мети, в іншому - моментнебезпеки.Тількиєдністьцихпідходівможезробитиризикособливим виглядомповедінки.Необхідновраховувати ті, щометоюбудь-якоїдіяльностіможе бути невідомоотриманнябажанихрезультатів, але й й ті.щобдосяганняцихрезультатівздійснювалось безшкоди дляздоров'я та життялюдини.

Унебезпечнихситуаціяхдужеважливоюякістюлюдиниєстратегіяїїповедінки.Поведінкалюдини вцихумовахмає більше, ніжздатністьлюдини досамозбереження, котрапроявляється вумовахбезпосередньоїфізичноїнебезпеки.Ризиковаповедінкавважаєтьсявиправданою, коли вона спрямованодосягненнясуспільнозначимої мети. У всіхіншихвипадкахпоняттяризикурозглядається якневиправдане.Невиправданийризикдотримується льохамиефективного плану,бажаннямотриматинасолоду відпереживаннянебезпеки,бажаннямзадовольнитисамолюбство й т.ін.Характерноюрисоюосіб,схильних доневиправданогоризику,є неадекватнасамооцінкасвоїхздібностей й, якнаслідок,перебільшеннясвоїхможливостей.Підходи увизначенніризику нерозглядаютьцілукатегоріюпоступків котріприйнятоназиватигероїчними. Уцих вчинках людина зазарадидосягненняблагородної метинавмиснежертвує своїмжиттям,здоров'ям. У цихвипадках не можна говорити про ті, що позначкадіяльності недосягнута бореалізувався фактфізичноїнебезпеки. У цьомувипадкуподіядосягнення мети виннапов'язуватися ізподієюуникнення при цьомуфізичноїнебезпеки.


2. Концепціюприйнятного (припустимого )ризику

безпекавиробництворизиковаповедінка

>Традиційнотехніка безпекибазується наконцепції,щоббудь-якоюціною недопустити жадноїаварії чикатастрофи. Хоча такаконцепція гуманна, але й якпоказує практика, вон невідповідає законамтехносфери,досягтиїїнеможливо бо вдіючих системахнульовогоризику небуває.

>Говорячи проризик,слідрозділятиризик, татакий, щопов'язаний ізвиробничоюобстановкою ">системнийризик" йризик,пов'язаний з станоморганізму ">особистийризик".

Статистикасвідчіть про ті, що числонещаснихвипадків йступінь їхньоготяжкостірізний длявідповіднихгалузейпромисловості тавиробництв. Вочевидь, що робота самихпідприємствах небезпечніша ніж наінших.

>Системнийризик -цеступіньнебезпекивиробничоїсистеми,цемірасхильностісистеми довиникненнянебезпечнихситуацій.Системнийризик -цевластивістьсистеми.Елементамисистемиє;машини,інструменти,сировина, люди йін.Вихід із ладу чинеправильнефункціонування одногоелементасистемиможе матірвплив йускладнюватиіншіелементи.

>Наявність системногоризику несвідчить про ті, щокожна людина, котразадіяна вданійсистемі,підлягаєоднаковійнебезпеці, боризик длялюдинивизначається ізоднієїсторонисистемнимризиком, ізіншоїсторониїїособою.

>Небезпеку вцілому, як й всюступіньризику,неможливоповністюусунути. Рівеньризикуіснуючихнебезпекможе бутизниженимоптимальнимипрограмами позабезпеченню безпеки, але йніколи незведеним нанівець.

По стільки усівидинебезпеки неможуть бутиповністюусунені томувиникаєнеобхідністьзнижуватиступіньризику,пов'язаний ізбудь-якимиіснуючими видаминебезпек, доприйнятногорівня.Прийнятнийризикможе бутивизначений якреальнийризик,пов'язаний ізданим виглядомнебезпеки. Рівень реальногоризику інакшим,який біутримувавобізнанулюдину відвідповіднихдій,пов'язаних ізданим виглядомнебезпеки.

>Наприклад,індивідуальнийризикзагибелі приїзді наавтомобіліскладаєприблизно 1:4000 врік,однак багато людейїздять наавтомобілях. Дляробітниківоборонноїпромисловості СШАшансизагинутискладають 1:359, але йбільшістьпрацюючихрозглядаютьцю величину якприйнятнийступіньризику.

сучасний світловідкинувконцепціюабсолютної безпеки йперейшов доконцепціїприйнятногоризику. Сутьцієїконцепціїполягає до того,щоб сус-пільствопогодилось іздопустимимризиком.

>Прийнятний (допустимий )ризик-цекомпромісміжрівнем безпеки йможливостями дляїїдосягнення.Вінпоєднує всобітехнічні,економічні,соціальні йполітичніможливості держави.

У годинуекономічніможливості держави дляпідвищення безпекитехнічних системобмежені.Якщо із бюджетувитрачатинадмірнікошти напідвищення безпеки, можна завдати шкодусоціальній сфері (пенсійне,медичне,культурне забезпеченняпогіршиться ). Тому призбільшеннівитраттехнічнийризик якщозменшуватись, але й якщоростисоціальнийризик.Мусить бутивідповідний балансміжвитратами натехнічну йсоціальнусфери.Ціобставининеобхідновраховувати привиборіризику ізяким сус-пільство виннепогодитись.

Удеякихкраїнах світу (>Голандія йін. )прийнятнийризиквстановлений взаконодавчому порядку. Максимальноприйнятимрівнеміндивідуальногоризикузагибеліпереважновважається 10-* врік.Дужемалимзневажаючимєіндивідуальнийризикзагибелі 10-8 врік. Максимальноприйнятнимризиком дляекосистемєтакий ___ приякомуможепостраждати не понад 5%видівбіогеоценозу.

Дляпорівнянняризику йвигоди вдеякихкраїнах світу введенафінансоваоцінка життялюдини.Багатофахівціввиступаєпроти цого напідставі того, щолюдське життясвяте йфінансовійоцінці непідлягає. Однак ізметоюзахистулюдинивиникає таканеобхідність, особливоякщо запитаннястоїтьдіровизначеннякількостікоштів дляспасіннялюдини чикомпенсацію зазаподіяну шкоду. Улюдськежитіяоцінюється від 650 тис. до 7 млн.доларів.

У нашій странеконцепціяприйнятногоризику нерозроблена.Дехто ікритикує заантигуманнийпідхід допроблеми безпеки. Направдуприйнятнийризик на 2-3 прядкавищефактичного.Перехід доприйнятогоризикудастьможливістьпідвищувати безпечутехносфери. Цедастьможливістьрозподілятикошти в такому напрямі :

1. Навдосконаленнятехнічних систем таоб'єктів

2 Напідготовкуфахівців

3. Наліквідаціюнаслідківнадзвичайнихситуацій.

Уосновіуправлінняризикомлежить методикапорівняннявтраченихкоштів йотриманняпереваг від йогозниження.Ризик можнавизначити ретроспективно ізданиханалізу пронещаснівипадки, чи перспективне, шляхомврахуванняоб'єктивних тасуб'єктивнихпередумов,виникнення його доти, якскоїласьподія.Перспективневизначенняризикунабуваєособливогозначення в зв'язку ізмодернізацією чиперебудовоювиробництва.

>Забезпеченнябажаногоідеалу проабсолютну безпечу нереальним. Тому накожнийісторичнийперіодрозвиткутехнічнихзасобівнеобхідновизначитиоптимальнеспіввідношенняміжризиком тареальнимитехнічними таекономічнимиможливостями держави вцілому.

3.Чинникиризику та заподійризиковоїповедінки

>Чинникиризику,якимисупроводжуєтьсяпредметна діяльність,можуть бутирозподілені нашістькатегорій:відсутністьвідповіднихзасобівдіяльності,недостатнянадійністьтехнічних систем,недоліки впроектуванні,особистічинники,неповневиконанняелементів заподіяння,небезпечніситуації, котрі незалежать від заподіяння.

>Звідсишістьвідповіднихзасобів.Діяльністьлюдиниможепорушуватисьвнаслідоквідсутностіінструментів,механізмів,матеріалів,устаткування нанаявність які вона мала праворозраховувати привиконанні заподіянняоперації котрі невпливають накінцевий результат,вибирає болеелегкі але й й болеенебезпечніпози чирухи.

>Появіпрагненнязекономитисили зарахуноквиборунебезпечного способудійсприяютьнедоліки ворганізації роботи,техніці татехнології.

>Економія години -цепрагненнязбільшитипродуктивність роботи привиконанні заподіяння йособистоївигоди,щобскорішепітидодому. У цьомувипадкупрагненняекономити годину іде не було зарахунок покращанняорганізації роботи йтехніки, а й зарахунок збільшеннятемпів роботи,скороченняоб'єму чи пропуски окремихоперацій, котрі невпливають накінцевий результат роботи, але йнеобхідні для забезпечення безпеки.

>Адаптація донебезпеки чинедооцінканебезпеки йїїнаслідків - причина, Якавиникаєвнаслідокздатностілюдинипривикати доявищ,засобів роботи,освоюватися із ними.Привиканняпризводять доти, що людина непомічаєявищ, нереагує ними. З огляду на цого вонаможепривикати донебезпеки,втрачатиїїгостроту,хоча знаті пронеї й приопитуванні правильноїїоцінювати.Привикнувши донебезпеки людинавитрачаєпильність, працює безнеобхідноїуваги, неаналізує обстановкурозслаблюється,ігноруєбезпечніприйоми роботи. Колі навиробництвівиникаєнещаснийвипадок, уробітниківпочуттяпильностівідновлюється йнеправильнихдійстає менше, але й за годинупривикання денебезпекиповертається.

>Основна причинаполягає вфізичній йсоціальнійбезнаказаності заскоєння неправильнихдій впроцесідіяльностізісторони якколег пороботі то йкерівництва.Ця причинаформується іздитинства. Здитинстваформуєтьсяпоняттяхибноїможливостіуникнутинебезпеки припорушеннях,наприклад, правилдорожнього руху (перехід начервонесвітлосвітлофора),експлуатаціїелектроприладів йт.ін.

>Самоствердження в очахколег,бажанняподобатисяоточуючим.Проявляютьсяцімоменти вповедінці, якої можнаохарактеризувати ">ходіння по лізу ножа",ризиковийдіям. Люди із такоюповедінкою частозустрічаються вповсякденномужитті йтакийризик частопризводить дотрагедії.

>НаприкладЛітакТУ-134Аздійснювавпасажирський рейсГрозний-Самара-Свердловськ,якийпідходив докінця йлітакповертавсядодому.Пасажириготувалися перед посадкою,ніщо непередбачалобіди ( анісправністьлітака, аніметеоумови ). Припосадці командирвирішивздійснити, актсамоствердження.Вінвідчув свою уладові надлітаком, над небом, надекіпажем, з людей.Віндомовився із іншимпілотомпосадитилітаквсліпу , якдоказвищогопілотажу, недумаючи пророковінаслідки.

>Літакицивільноїавіаціїобладнанішторкамисліпогопольоту, порядокякимижорсткорегламентується. Це можнаробити колизамість іншогопілота вкабінізнаходитьсяінструктор чи особа командно -льотного складу. Аголовне - шторку можнавикористовувати лише приучбових читренувальнихпольотах. Іцеще в повному обсязі.Шторка винна бутиповністювідкритатрохиранішевисотиприйняттярішення й гі на посадку. Іякщо до цого моменту упілота немаєвізуального контакту ізземлею,він іде в середньому.

>Всі, якодин,пункт регламенту булисвідомопорушені. Командиркерувався лишеамбіціями йсамовпевненістю...Підуламкамилітака,загинуло багатопасажирів

>Дотримуватисягрупових норм трудового колективу. Цевідбувається там; депорушення правил йінструкцій ізохороні роботизаохочуєтьсямовчки чивголос.Людину, котра в такомуколективі якщовиконувати правила безпекипочнутьзвинувачувати вбоягузесті йіншому, для колективувін якщо 1.ювороною.

>Орієнтація наідеали.Загальновідомо, щоідеаламиможуть бути якстаранніробітники, то йпорушники.Якщопорушникмаєпривабливіриси характер, ( веселощ,привітний йін. )він легкозавоює авторитет упочатківців. Привідсутностідосвіду смердотінаслідуютьсвійідеал,стаютьтакожпорушниками правил.Особливоце зле колиідеал йпорушникспівпадають вособімайстра чи бригадира.

>Самоствердження увласних очахможе бути причиною свідомішогоігноруваннябезпечнихметодів роботи. Частоцепояснюєтьсявродженоюневпевненістю всобі чидокори йзвинувачення людей, котрі непов'язані ізвиробництвом (>сім'я,сусіди, друзі йін.).

>Переоцінкавласногодосвідупризводить доти, щопрацюючийможе Дозволитисобіпорушенняінструкцій ізохорони роботи,вважаючи, що привиникненнінебезпечноїситуації йогодосвіддастьйомугарантіюзапобігтиаварії чинещасномувипадку.Людиназнає пронебезпеку таїїнаслідки, але йвважає, щоїїдосвіддастьможливістьвискочити ізнебезпечноїзони чиякосьінакшеуникнутитравми танебезпеки.

>Звичка.працювати ізпорушеннямиможе бутинадбаною наіншійроботі чи привиконаннібудь-якоїдіяльності позароботою.Така дозвичкаможе ">спрацювати" за годину й статі причиноюаварії.

>Схильність доризику, смак доризику, як особіста характеристика. Упсихічнійструктурідеякихосібєпідвищенатенденція доризиковихдій.Такі люди ">ставлять усі карту"щоботриматисвоєріднезадоволення увиглядіейфорії, щопов'язане ізвикидомпідвищеноїкількостіадреналіну в притулок.Цимпояснюєтьсялюбов удеякихводіїв доперевищенняшвидкості.

>Вивченняфактівповедінки людейситуаціях,пов'язаних ізможливоюнебезпекою, показало, щобіля 20% употенційнійзагрозіпроявляютьактивністьнаправлену назустрічнебезпеці. При цьому смердоті не лише немають жаднихпереваг із й окуляризорудосягнення мети, але й йзбільшу ;від.ймовірністьпокарання (>фізичного - шляхомотриманнятравми чисоціального - шляхомпокарання упродовж свогоповедінку).

12.Стресовістаниспонукаютьлюдину додій, котрі наїї думкуздатнізнятицей стан чипослабити його.Більш сильна форма цого -емоційний шок,який результатомнадмірноїнапруги. У такомустані подвпливомпочуттів, а чи нерозуму люди злеволодіють собою вскладнійобстановці,здійсняютьпорушення, часомдужесерйозні.

Уповедінціпрацюючих,крім цого, можнавиділитиоб'єктивнічинникивиробничої обстановки, котрістворюютьумови длянебезпечнихдій. Такимичинникамиможуть бути :

>відсутність із боціадміністраціїналежного контролю задотриманням правил й нормохорони роботи;

>конструктивнінедолікизасобівзахиступрацюючих від діїнебезпечних ташкідливихвиробничихчинників, котрістворюютьможливістьпроникнення внебезпечну зону;

>недосконалатехнологіявиробничихпроцесів, щодастьможливістьпроводитиоперації ізпорушниками правил безпеки;

>плинністькадрів, поганапропагандистська йвиховна робота й тін.;Виходячи ізнього, ізметоюзапобіганняпорушення правил безпекинеобхідноприймати заходьорганізаційного йтехнічного характеру, щовиключаютьможливістьстворення умів длявиконаннянебезпечнихдій.Трудову діяльністьслідорганізувати то влюдини не було бможливостіробитивибірміжнебезпечним йбезпечним способомдіяльності.

>Важливезначення вформуваннімоделіповедінкимаєсоціальна йфізичнабезнаказанністьробітника, щоскоюєнебезпечні дії.Фізичнабезнаказанністьобумовлюється тім, що некожнепорушення правил й норм Веде до травм. Томуробітниквважає, щоймовірністьотриманні йтравминастільки мала,іцо нею можназнехтувати.

>Принципова людина,помітившипорушення, вспокійній тадоброзичливійформізробитьзауваження непринижуючиробітника.

>Агресивна людина,помітившипорушення,відразунамагається йоговиправили. Усвоїхдіях вон непідбираєслів,тональності, щоображаєробітника йвін увідповідьреагуєгрубістю,зберігаючилініюсвоєїповедінки, котра приобставинах, щосклалисяможепризвести дотравми.

Зперелічених людейдуже правильнапозиція упринциповоїлюдини,їїнеобхідно йпотрібновиховувати читренувати.

">Тренуванняпринциповості" за рубежем сталапровідним принавчанні людейуправліннявиробництвом. Уінструктори із безпеки роботи незбільшуютьобсяг зайняти із безпеки роботи, азбільшуютьоб'ємпрактичних зайняти, котріприсвяченітренуваннюпринциповості,коріннійлемціповедінки ізнебезпечнимидіями тамодифікаціїнеобхідноїповедінки.

Таким чином,профілактична роботастосовнопопередженняризиковоїповедінки,порушень правил безпеки виннавключати дваголовних напрями. перший -технічні таорганізаційні заходь,спрямовані навдосконаленнявиробничогопроцесу,технологічногообладнання йвиключенняможливості двояким чиномвиконувати роботу ' іздотриманням чипорушенням правил безпеки. Інший -посиленнявиховної,пропагандистської йучбовоїдіяльності,направленої наформуваннянеобхідноїповедінки,почуттяособистоївідповідальностіробітників за станохорони роботи.

4.Зв'язок,індивідуальноїготовності доризику ізнещаснимивипадками

Для характеристикиступеня тарівняризикуіснуєтакепоняття як ">маргіналійвпевненості".

">Маргіналійвпевненості" -це запас безпеки, ">міцності",впевненості всобі, коли людиназдійснюєвибір вумовахнебезпеки.

>Наприклад, коли людинатримає врухах гирю, тодінадлишкова сила руки порівняно ізвагоюгирі якщо запасом,якийназивають ">маргіналіємвпевненості".

>Цейпоказнихє сутосуб'єктивним йформується улюдини набазіуяви продіючунебезпеку йпротидіючіїйчинники.

У 60-хрокахпоявивсяновий науковийнапрямок. У цьому напряміпроглядаєтьсяпередумова довиникненнянещасноговипадку.Вінприйшов назмінуіснуючомуще ізчасівпершоїсвітовоївійни,запропонованомуавстрійськимдослідникомК.Марбе,поняттю ">схильності".

>Нещаснівипадки, котрівиникають із звинувачуйлюдининеобхідно 'розглядати не якнаслідок проявиїїіндивідуальнихякостей, а як результатїїневдалоїдіяльності приякійціякостіреалізуються. Тому прианалізінещаснихвипадківкращевикористовуватитермін ">готовність" ніжтермін ">схильність".Термін ">готовність" не лише ізіндивідуальнимиякостямилюдини, але й й ізситуацією, як;склалися под годинудіяльності.Вінвідображаємотиваційний аспектлюдини й томушвидшесприймається як характеристикаобставин ніж якіндивідуальнівластивості особини.

>Готовність доризику хоч йпороджуєтьсяситуацією, вонабазується в основному на такихіндивідуальних.: потреба,актуальнімотиви,домінантність,екстраверті ;

>Ціякостілюдинидоситьстійкі йранішерозцінювались якпоказникисхильності донещаснихвипадків.

Однакпоняття ">готовність доризику" более бовключає у собі якіндивідуальніякостілюдини то йфакторитрудовоїдіяльності, повідношенню перед тимсклалася такаготовність.

Придослідженнях ">готовності доризику" було бвідміченотакізакономірності як:

3вікомготовність доризикупадає ;

Удосвідчених людей воннижча ніж уменшдосвідчених ;

Ужінокреалізується лише при болеевизначеномуочікуванню ніж у чоловіків.

Наготовність доризикумаєвший характерпредметноїдіяльності: у військових вонзавжди вищий, ніж устудентів й т.ін. Таким чином,готовність доризикуєпоказником,якийвключає у собіпоряд ізіндивідуальнимиякостямирізніситуативнічинники, щоєнаслідкомреальних умівДіяльності. Тому, коливисновок проготовність доризикуробити лише набазііндивідуальнихякостейлюдининеобхідновраховуватимотивацію, котрамаєнайбільшийзв'язок ізнещаснимивипадками.

Колі улюдинивисокамотивація длядосягнення мети йвеликінадії науспіх, тоді вонуникаєвисокогоризику.

>Дослідженнямивстановлено, що коли людинамаєпереважаючумотивацію науникненняневдачі йвисокуготовність доризику, вончастішепотрапляє, ізнещаснівипадки ніж та, щомаєвисокуготовність доризику впоєднанні ізвисокоюмотивацією доуспіху.

>Встановлено, що людина,виконуючи роботу приякій вонабоїтьсяотриматиТравму, то, приїївиконанні вонавбачаєвисокийризик. Утакійситуації улюдинивиникаєвисоказахиснатенденція приякій воннастроює собі науникненнянещасноговипадку, а іздругоїсторони вонпослаблює силу мотивацію довиконанняцієї роботи.Такадиспозиція на думкупсихологівсприяєчастішомувиникненнюнещаснихвипадків.

Таким чином,недолікиіндивідуальнихякостейлюдини, аданомувипадкувисокоїіндивідуальноїготовності доризику сам пособіще непередбачаютьможливоговиникненнянещаснихвипадків чиствореннятравмонебезпечнихситуацій.

5.Оцінкаступеняризику

>Ризиковаповедінкалюдиниможе бути не лишетактикоювирішенняпитаньпредметноїдіяльності, вонможе бутиприродним результатомрозвиткупроцесі/діяльності.

>Найбільштиповим виглядомдіяльностієпраця. Наїїосновірозвивалися тарозвиваються усііншівидипредметноїдіяльності:учбова,ігрова,творча,військова й т.ін.Кожну ізцихвидівдіяльностівластивівідповідніособливості.Ціпоказники врізноманітних видахдіяльності неоднакові. Утрудовій,військовій таучбовійдіяльностінайбільшсуттєвимєдосягненнявисокихрезультатів ізнайменшоювтратою сил,засобів тавитрат.

Уігровійдіяльності наперший планвиходитьсамеїї процес. Неспрощуються, анавпакиускладнюютьсяумовидіяльності.Наприклад, мотоперегонивлаштовують не так назвичайнійдорозі, а, польодовій чи нагаровійдорожці. Церобиться у тому,щоб процесгри був болееемоційним тапривабливим, аїїрезультати малібільшуцінність.

Утворчійдіяльностітакожнайбільшважливим,суттєвимє процес такзвані "борошна творчости"породжуютьвисокийемоційний розпал. Тому процес, а чи не результатєголовним в цьомувидідіяльності.

>Отож,предметна діяльністьможереалізовуватись якскладна системавзаємодіїлюдини ззасобами роботи таоб'єктамисередовища.

Убудь-якійпредметнійдіяльностімаютьмісце ">суттєві" й ">несуттєві"показники. ">Суттєві"показникице тих, котріобумовлюю!"виконання основного заподіяння. ">Несуттєві" -це тих, котрі немаютьвирішальногозначення дляпроцесудіяльності.

>Наприклад, вроботі токаря ">суттєвим"є заподіяння, згідно ізтехнічнимиумовами якуобов'язковонеобхідновиконати ( форма,розмір,матеріал йт.ін.). А ">несуттєвим" будуть характеристики котрі незадаються, авибираються самимробітником (>різець,швидкістьробочихрухів, поза).

Знадбаннямдосвіду,високоїпрофесійноїмайстерності улюдинипоявляютьсяновіемоції та потреба усамовираженні тасамоствердженнісвоїхнадлишковихможливостей.

>Людинависокоїмайстерності, знаючи про своїнадлишковіможливості впроцесідіяльностіпіде по шляхунавмисногоускладнення заподіяння,шобсамійвпевнитися усвоїхможливостях,іншим довести про своїздібності,зробитийото болееінтересним тацікавим.

>Людина,йдучи таким шляхом, якщопостійноускладнювати свою діяльність,щоб шляхомтренування ймобілізаціїсвоїхможливостейуспішноїївирішувати,отримуючи при цьомувідчуттязадоволеності. Однактакий шлях із годиноюстає длялюдинизвичайноюсправою й вонперестаєотримуватитакезадоволення, якуотримувалараніше. Томувибравшитакий шляхпідтримкиінтересу до роботи людина винна раз в разускладнювати його,вноситище понаднебезпеки,йти наростучийризик длябільшогосамоствердження.

>Такий шлях впредметнійдіяльностівважаєтьсяігровим,вінвимагаєпостійногоризику ( ">лоскотаннянервів" ) й рано чипізнопризводить донещасноговипадку.

>Іншим шляхомрозвиткупредметноїдіяльностієтворчий шлях.Він болеескладний томувимагає відлюдинивольовихякостей,довгоїнаполегливої танапруженої роботи. Умолоді рокта коли людинаосвоюєпрофесіюїй часом невистачаєнаполегливості тому вонаобирає нетворчі а болеепростий шляхрозвиткупредметноїдіяльності зарахунокгри,хочацей шлях не можнавважатирозумним.

>Розбираючи взакономірностірозвиткупредметноїдіяльності впроцесінавчаннянеобхіднозастерегтимолодих людей відігрового шляху переходу доризиковоїповедінки.Необхідно довестиїм, що шляхпідтримкиінтересу до роботи зарахунокігровихелементів йнебезпеки, порівняно із шляхомвнесення в процесдіяльностіелементів творчостиє явноменші)доцільним.Якщовчасно незвернути нацеувагу, топідтримкаінтересу до роботи зарахунокелементівгриможепризвести до краху всюподальшу діяльність.

>Питання простворенняінтересу до роботиєцентральноюпроблемоютрудовоїПСИХОЛОГІЇ.

>Створеннямінтересу до роботи можнадосягти зарахуноквикористаннялюдськогочинника, задопомогоюактивізації цогопроцесу, атакож шляхомнаданнялюдинібільшоїсамостійності дляпроявуініціативи. Людиноюпотрібенпростір длясамовираження тасамоствердження.Такепрагнення особливохарактерне длятворчихособистостей.

З.Фрейдвідмітив, що ">геній -речінесумісні".ЧарліЧаплі ну було бтісно у межах актора йвін ставширежисером,потім йці рамки сталийомутісними -він ставши драматургом. Йоган Штраус -молодшийпройшов шлях відвиконавця додиригента, віддиригента до композитора.

>Звичайнапредметна діяльність не було задовільнимипотребилюдини тому внеївиникаєбажання до болееприваблюючої роботи, деможуть бутиелементи творчости чигри, котрівикликаютьінтерес до роботи. Тому робота ізінтересом додіяльності якщозначнопереважатизвичайнумалоінтереснутрудову діяльність.


Схожі реферати:

Навігація