Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Причини та Наслідки техногенних катастроф


Реферат Причини та Наслідки техногенних катастроф

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. >Причини танаслідкитехногенних катастроф

>Міжфункціональноюбезграмотністю та катастрофамиіснуєтіснийзв'язок. >Функціональнабезграмотність –це один ізчинниківризику Сучасноїцивілізації.Прорахункиконструкторів,збоїтехніки, очевиднабезграмотність,помилкові дії табезпечністьобслуговуючого персоналупризводили тапризводять довеликоїкількостітехногенних катастроф.

>Техногеннікатастрофи –цераптовийвихід із ладу машин,механізмів таагрегатів под годину їхніексплуатації,якийсупроводжуєтьсясерйознимипорушеннямивиробничихпроцесів,сильнимзабрудненням великихтериторій,груповимураженням чизагибеллю людей.

Дотехногенних катастрофвідносяться:аварії напромисловихоб'єктах,будівництві,автомобільному,залізничному,повітряному,трубопровідному чи водноготранспортіВнаслідок таких катастрофутворюютьсяпожежі,руйнуютьсяцивільні тапромисловіоб'єкти,створюєтьсянебезпекарадіаційногозабруднення,хімічного табактеріальногоураженнямісцевості,розтікаютьсянафтопродукти чиагресивніречовини, котрістворюютьзагрозубезпеціжиттєдіяльностінаселенню танавколишньому природногосередовищу.

Характернаслідківтехногенних катастрофзалежить від видуаварії,їїмасштабів таособливостейпідприємств на яківиникланадзвичайнаситуація.

>Причиноютехногенноїкатастрофиможе бутивиливзовнішніхприроднихчинників,проектно-виробничідефектиспоруд,порушеннятехнологічнихпроцесіввиробництва, правилексплуатаціїтранспортних машин,обладнання,механізмів. Однак,найбільшрозповсюдженою причиноютехногенних катастрофєпомилкові діїлюдини,порушеннятехнологічногопроцесу,інструкцій та правилтехніки безпеки.

>Найбільшхарактернимиознакамиаварій, щопризводять до тяжкихнаслідківєвибухи,пожежі,забрудненняатмосфери тамісцевостісильнодіючимиотруйнимиречовинами (>СДОР),радіоактивнимиречовинами (>РР) таін.

>Вибухи, як правило,відбуваються на тихийоб'єктах, котрівиробляютьвибухонебезпечні тахімічніречовини, в тихий системах та агрегатах, котріпрацюють под великимтиском, на газо- йнафтопродуктопроводах йт.ін.Найбільшпожежонебезпечнісуміші ізповітряматмосфериутворюютьсявнаслідоквитіканнягазоподібних тазрідженихвуглеводневихпродуктів метану,пропану,бутану,етилену,пропілену,бутилену й т.ін.

>Наслідкомвибуху, як правило,буваютьпожежі.Пожежі наоб'єктах народногогосподарства,внаслідоктехногенних катастроф,виникаютьтакож тоді колиушкоджуєтьсяелектропроводка чимашини, котрізнаходяться поднапругою,руйнуються топки чиопалювальнісистеми,ємкості ізлегкозаймистимирідинами чи жпорушуються правилатехніки безпеки при їхніексплуатації.

Притехногенних катастрофах на характер тамасштабипожежсуттєвовпливаєвогнестійкістьбудівель таспоруд,пожежнанебезпекавиробництва,щільністьзабудови,метеорологічніумови, стан систем тазасобівпожежогасіння.

>Середтехногеннихаварійнайбільшнебезпечними по масштабахнаслідківєаварії наатомнихелектростанціях (АЕС). Колімаємісцевикид у атмосферурадіоактивнихречовин, щопризводить дотривалогорадіаційногозабрудненнямісцевості навеличезнихплощах таураження людейгострою чихронічною формамипроменевоїхвороби.

>Радіоактивнезабрудненнянавколишньогосередовища увипадкуаварії на АЕСсуттєвовідрізняється відрадіоактивногозабруднення при ядерноговибуху як поконфігураціїсліду, масштабах таступенязараження,дисперсному складурадіоактивнихпродуктів, то й попоражаючій дії.Такеявищеобумовлюється в основномудинамікою таізотопним складомрадіоактивнихвикидів, атакожзміноюметеорологічних умів вперіодвикидів.

По зонах поширеннярадіоактивнихречовинрадіаційніаварії на АЕСподіляються втричітини:локальні,місцеві тазагальні.

До >локальних >аварійвідносятьсяпорушення вроботі АЕС, при яківихід й,радіоактивнихпродуктіввідбувся вмежах територїстанції вкількостях, котріперевищуютьвстановлені длянормальноїексплуатаціїзначення.

До >місцевихаварійвідносятьсяпорушення вроботі АЕС, приякому буввихідрадіоактивнихпродуктів вмежахсанітарно-захисноїзони АЕС вкількостях, котріперевищуютьвстановленізначення.

До >загальнихаварійвідносятьсяпорушення вроботіAEСвнаслідок які І буввихідрадіоактивнихпродуктів замежісанітарно-захисноїзони,

>Основнимиджереламирадіаційноїнебезпеки на АЕС:ядерний реактор, Іопроміненеядернепаливо,деталіобладнання, щовиймаються із реактора,обладнання тагазопроводи ізрадіактивнимисередовищами (>перший контур, Ігазовий контур,системиочищення,системизбору татранспортування вод реакторноговиділення й т.ін.

>Гакависокапотенційнанебезпекаобумовлюєдужевисоківимоги до Іпроектування,спорудження таексплуатації АЕС.Незважаючи натаківисокі;вимоги до безпеки АЕС заперіодвикористанняатомноїенергетики булиокремівідказиобладнання,позаплановізупинкиенергоблоківвнаслідок Іпомилковихдій персоналу,різнікатегоріїаварій такатастрофи.

>Доказів того, що безпекаскладних систем внайбільшіймірізалежить від Ілюдини (67%)отримализакордоннідослідники, котріаналізувалиаварійніситуації на АЕС.

>Прямідокази цогоположення привеладержавнакомісія США, Яка Ірозслідувала заподійаварії на АЕС вДрімайленді 1979-гоp., колилюдські Іпомилки,накладаючись одна однієюпризвели докатастрофи,вартістьліквідаціїнаслідківякої далекоперевищила 100 млн.доларів. Усіпочалося іздрібниці, коли гуртка води потрапила доповітряпровід,викликалазупинку насоса. Цепризвело до каскадуподій, котріповністю можна було бконтролювати. Аліоператоризробилифатальнупомилку.Вонизменшилинадходження води до системиаварійногоохолодження реактора.Зробили смердотіце бопомилкововважали, що реакторазагрожуєпереповнення водою.Така думказ'явилася бооператори не маліінформації про ті, щоперепускний клапанвідкрити й вода черезньоговитікає як ішвидко, як йзатікає усередину. Станпоказниківзмінювався не тоді, коли клапанзакривався, а тоді коли доньогопосилавсякеруючий сигнал.Технічноцевиглядалопростіше йнікому на думку не спадало, щорізницяможе бутисуттєвою.

>Крім цого,державнакомісія СШАвизначила:

>заплутані танеповнітехнологічніінструкції;

>невдалеплануваннядиспетчерської, денавітьдосвідченіоператориледвезнаходилинеобхідні ручки напульті;

великакількістьсигнальних ламп й панелейоператори просто більше незверталиувагу на «>непотрібні»сигнали (синдром «>хлопчикаякийкликав надопомогу безнеобхідності»);

>приладирозташовані таквисоко, що бездрабини перед тимнеможливодістатися;

погананавченістьоператорів такерівниківробіт.

>Загальнівисновкикомісії:помилкові діїоператорів впоєднанні ізпомилками ворганізації їхнього роботипризвели допереростаннядрібнихтехнічнихпомилок в катастрофу^якій незмоглиперешкодитинавіть багаточисленніінженернізапобіжніпристрої тазахиснісистеми, якіповністювистачало, й наТрімайлАйленді, й вЧорнобилі.

>Післякатастрофи вТрімайлАйленді всвітову практикуввійшловизначенняхронічногозневажаннялюдськимчинником – продукт образу думок, колизусиллянаправлені напідвищеннянедосяжноїнадійностіобладнання, а чи не наформуванняуміння людей нестворюватипомилковихдій вскладнихситуаціях.

>Внаслідокгрубихпорушень правилбезпечноїексплуатації тапомилковихдій 1986рік длялюдства ставши фатальністювступу вепоху ядерногонасильства,епохуядерноїбіди. Історіялюдстваподібної доЧорнобильськоїкатастрофи,ще не зналатакоїаварії, котра б» бувнастількизгубною засвоїминаслідками дляприроди,здоров'я та життя людей.Радіаційнезабрудненнявеличезнихтериторій,річок та озер, міст тасіл,впливнуклідів намільйони людей, котрітривалопроживають назабрудненихтериторіяхдозволяєназватимасштабиЧорнобильськоїкатастрофипланетарними, аситуаціїнадзвичайними.

>ВнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи подрадіоактивнеураженняпідпали територї України,Білорусії,Росії, де теперпроживає понад 5 млн. Чоловік (Україна – І млн. 800 тис.,Білорусія – 2 млн. 400 тис.,Росіябіля 1 млн.).

>Підрадіоактивнезабруднення вРосіїпідпали –Брянська,Калузька,Тульська,Орловська, аменших масштабах –Курська,Смоленська,Ліпецька таТамбовськаобласті. У Україні –Житомирська,Київська,Рівненська,Чернігівська й аВінницькаобласті. УБілорусії –Гомельська,Могилевська,Брестська,Мінська таГродненськаобласті.Плямовізабрудненнямаютьмісце вКраснодарськомукраї,Сухумі таПрибалтиці.

ІЗгідно із результатамиаерогаммаспектрозйомки вРівненськійобласті подураженняпотрапили 308населенихпунктів, в якіпроживає понад 325тисяч Чоловік» до тогочислі понад 85тисячдітей.Радіаційногозабрудненнязазналамайже половина територїобласті – 292тисячігектарівсільськогосподарськихугідь та 523тисячігектарівлісів.

>ЕкологічнийвпливЧорнобильськоїкатастрофи поставившилюдство переднеобхідністюрозв'язаннянадзвичайноскладних тавеликомасштабних проблем, котрізачіпають практично усісферисуспільного життя (мораль, науку,виробництво,охоронуздоров'я). На шкода, уборотьбіпротитакої,незнаноїдосібідисвітовійпрактицібракуєнеобхідногодосвіду.

УліквідаціїнаслідківЧорнобильськоїаварії брали доля понад 600тисяч І Чоловік.

>Масштаби та характеррадіаційногозабрудненнясвідчать проможливість тяжкихнаслідківкатастрофи вмайбутньому, томунеобхіднадержавнастратегічнапрограма навіки йтактичнапрограма нанайближчі рокта.Саме, щонайменше на 100 роківзакритий длягосподарськоговикористання район подГарисбергом США, де 1979-гороці на АЕСТримайлАйлендівиниклааварія, Яка порівняно ізЧАЕСвважаєтьсятехнічного «>шуткою».Відсутність здоровогоглуздупризводить доти, що в Україні напотерпілихтериторіях населеннявирощуєврожаїсільськогосподарських культурнебезпечних чишкідливих привідсутностідозиметричноїпостійноїдостовірноїінформації.

>Радіоактивнезабрудненнявнаслідоккатастрофирозповсюджувалося у ' всіхнапрямках й назначнувідстань.Суттєве, а часомвирішальнезначення взабрудненнімісцевостіпротягомтривалогоперіоду малірадіоізотопицезію,ніобію,рутенію,лантану,цирконію,неодиму,нептунію,церію, аподальшому йтрансурановіелементи. З харчами, водою,інгаляторно, черезшкіру смердотіпостійнонадходили ворганізмлюдини.Спеціалістивважають, навідміну відофіційноїверсіїМінохорониздоров'я, що не йод тацезій булиосновнимидозоутворюючимичинниками длялюдини (>окрімщитовидноїзалози), ацілий комплексрадіонуклідів. їхні складскладав послекатастрофи 80%дозирадіаціїотриманоїнаселенням, анаступні рокта 50–70%.

>Мінохорониздоров'ястверджував, що раздози,отриманінаселеннямприлеглихрайонів,невеликі, то ми не вартозвертати нимиувагу. Однак,відомо, 1 щомалідозипризводять дорізноманітнихпорушеньфункціонуванняорганізмулюдини.Офіційнаверсіябазувалася нахибнійуяві про ті, що маложивучіізотопи неєнебезпечними, томувраховувати їхні немаєнеобхідності. Целягло основоюствореноїМінохорониздоров'я «35берної»концепцій котраєнеобґрунтованою тапотенційнонебезпечною,дезінформує населення,наукові І кола та уряд.

Внесок мало живучихізотопів вформуванніпроменевогонавантаженнядуже великий бо прирозпаді смердотідаютьвисокоенергетичнічастки тастворюютьвисокідозиопромінення.Скритиминаслідкамикатастрофиєонко тагенетичніпорушення ворганізмілюдини. Наша минулакомандно-бюрократична

система маламонополізм протягом усьогоінформацію, томувидавалаїї такими дозами та фактами, котріце було бїйвигідно,заперечувала газаперечуєзв'язоквисокогорівнясмертності в Україні ізЧорнобильськоюкатастрофою. Заданими МНС, за 10 роківзахворюваністьсередпотерпілих відЧорнобильськоїкатастрофизросламайже на чотири рази.

>Така політикапризвела допсихологічної тасоціальноїдестабілізаціїсуспільства, якуповністю сталозаперечуватиподальшийрозвитокатомноїенергетики.

>Кожнийсьогодніпрацюючий в Україні реактормає практично безвідказану,багаторазовузастраховану системуаварійногозахисту, обладнаньмиттєвоспрацьовуваними системами запасногоохолодження навипадокраптового критичногопідвищеннятемператури,захиснимипристроями дляутриманняосколків при їхнівиході ізпалива йт.ін.Надійність роботиатомнихреакторівперевіряласяекспериментамиМАГATE.

>Можна порізномувідноситися до АЕС, але й їхньогоіснування нанайближчемайбутнєєоб'єктивноюреальністю.Чорнобильськаядерна катастрофа, котраохопила наше сус-пільстводужезагостриласитуацію.Всімхтоживебіляатомнихстанційхочеться знатінаскількинебезпечнацяреальність. Донедавна неіснувалокритеріїв пробудь-якукритичнуситуацію на АЕС. Інавітьплановазупинкаблоківнаселеннямсприймалася якнадзвичайнаподія. –Подібніпроблеми давно ужевирішеністосовностихійного лиха природногопоходження.Людина давнозвикла дорозробленоїшкали дляоцінкистихій:12-бальна длясиливітру та9-бальна дляземлетрусів. Для шкірногорівня як.першої то йдругоїшкалиєточнікількіснівизначення пошвидкостівітру, повібраційномуприскореннюґрунту. Длявикористанняцих шкаллюдиноюіснують усімзрозумілікритерії про ті, якведуть собі дерева притому чиіншомувітрові чипредмети вкімнаті припідземнихпоштовхах.

>Після рядуаварій назакордоннихстанціяхфізикизрозумілинеобхідність розробкишкалитяжкостіподій на АЕС – якзасобу дляінформаціїгромадськості. Українах, котрірозвивалиатомнуенергетику,з'явилися своїваріантишкали,найбільшвідомою бувфранцузька.

Набазіфранцузькоговаріанта подегідоюМіжнародного агенції ізатомнійенергетиці (>МАГАТЕ) буврозробленаміжнародна шкала, Якавпроваджена вколишньомуРадянськомуСоюзі.

ШкалаМАГАТЕмає 7рівнів:

>Незначніподії на АЕС.

>Подіїсередньоїтяжкості.

>Серйозніподії.

>Аварії вмежах АЕС.

>Аварії ізризиком длянавколишньогосередовища.

>Тяжкіаварії.

>Глобальнааварія (катастрофа).

>Чорнобильськабезпрецедентна катастрофа ватомнійенергетиці, щопризвела до великомасштабноговпливу нанавколишнєприроднесередовище таздоров'я населенняцілогорегіонувідноситься донайвищого, 7-горівняшкали,

У 1989році наіспанській АЕС «>Вандельос»виниклапожежа, Якапризвела доушкодженнясистеми безпекистанції.Хочушкодженняактивноїзони тазовнішньоговикидурадіоактивності невідбулося,ризик такихподійпомітнозбільшився. Томуекспертивіднеслицейінцидент до 3-горівняшкали.

>Більшістьвипадків на наших АЕС про котріповідомлялизасобимасовоїінформаціївідносилися доперших двохрівнівшкалиМАГATE.

>Всіподії, котрікласифікуються до 3рівня немаютьсерйозноїнебезпеки для населення.

2. Короткийопистехногенноїкатастрофи наЧорнобильській АЕС

Реактор четвертого блоку, наякомувідбулася катастрофа, був уведень вдію 1983-гороці втричімісяціранішетерміну. Дофізичного пуску надуже ймалійпотужностіперевірили роботу всіхвузлів, а ще через тримісяці реактор був йзавантажений протягом усьогоенергетичнупотужність.

У 1986 на четвертомублоці приступили доексперименту.Святе; правилоатомноїтехнологіїзабороняєпроводитибудь-якідослідження із Івідключеноюсистемоюзахисту реактора, але йніхто ізобслуговуючого персонал) >fнавіть не зазирнувши вінструкцію.Внаслідокгрубихпорушень правилбезпечної «>експлуатації тагрубихлюдськихпомилок реактор четвертого блоку РВПК-1000. Івийшовз-під контролю.Необхідносказати, щоце не було бтрагічноювипадковістю.Відреакторів РБМК настадіїекспериментувідмовився весь світло.Реактори РБМКексплуатувалися лише на територїбувшогоРадянського Союзуціреакторивибухонебезпечні бомаютьзначнийпозитивнийпаровийкоефіцієнтреактивності.Поява парі вактивнійзоні реакторапризводить допідвищеннятиску тавибуху.

>Під годинуексперименту намалійпотужностівідключилиаварійну системузахисту реактора, системутеплоносія га системуаварійногоохолодження У 24хв.раптововідбувсярізкийпідйомпотужності й черезвисоку температуру взірвався насос (як посудина, що працює подтиском). Уофіційномуповідомленні Договорилося про одинвибух,фактично було б двавибухи,якийвідбувсяніс, збільшеннякількостіводню.Внаслідоквибуху реактор четвертого блокурозколовся надвічастини, одна із які впала намашинний зал, а друга впротилежний бік.ОсобливістюЧАЕСє тобі й маєш усікорпуси був одинмашинний зал, абудівельніконструкції іншогозахистуякиймаютьреактори ВВЕР, щоексплуатуються.

>Машинний зал тареакторневідділенняЧАЕС малі 2-їклас ступенявогнестійкеtо таклас Р попожежонебезпеці. Уумовах такоювиробництвапокрівля винна, бути із незгоряючи чиважкозгоряючиматеріалів.Покрівля машинного залі малачотири кулю йруберойду попінополістиролі маркиПСБ-С,якийвідноситься до горючихматеріалів. У 1970 р. заводпінополістиролу наБАМІзгорів вліченісекунди.Покрівля реакторноговідділення малатакожчотири шарируберойду,теплоізоляційнийматеріалкерамзитобетон незгоряючий,

У 1984році наказомМіненергоперередбачаласязаміна наЧАЕСзгоряючоїпокрівлі натеплоізоляцію ізперлітопластбетону. У 1985році буливиготовленікреслення тапередані в Чорнобиль, але йзамінапокрівлі то й непочиналася.

>Графіт,якийвибухом буввикинутий ззруйнованого реактора, впавши назгоряючупокрівлю,спричинивши 30вогнищпожеж.

>Пожежнічастини, котріприбули длягасінняпожежі, не маліспеціальногоодягу,засобівзахисту, не булиготові та і було невідомо тактикигасіння такихпожеж.Пересуватися попокрівлі було бнеможливо. Черезвисоку температурупожежіпочалися в машинному валу.

27. Обстановка взонікатастрофипогіршувалася. У 1400 приступили доевакуації населення ізмістаПрип'ять. На тому день було бвиявлено 203 людейгостроюпроменевоюхворобою. 129 із нихвідправили вклінікуМоскви. Уперший годину померло 31 Чоловік так кликана «смерть подпроменем», а ще черездеякий годинуще 42чоловіки.Двоє людей,отримавшивисоку дозу понад 600 Рживуть йпонині.

При АН СРСРпрацювалакомісія попрогнозуваннюаварій татехногенних катастроф.Комісіяпрогнозувала, щокатастрофи на АЕСможуть бутивеликі,aie їхньогонаслідки можна порівняти! ізпромисловими татранспортнимиаваріями.Ймовірністьсмертельнихвипадківвнаслідокаварій на АЕС кілька десятків тасотніразівменша, ніжвнаслідокбагатьохіншихвидівлюдськоїдіяльності, йнабагатоменша, ніжможливістьдуже великих катастроф,пов'язаних ізтисячами чи десяткамитисячсмертельнихвипадків.Цякомісіяпрогнозувала, що для АЕСймовірністьаварійскладає 108, апромисловості 106.

І Цезадовго доаварій на АЕСвеликідослідження в цьому напрямі булипроведені США поініціативі Комісії ізатомноїенергетики.Вониприйшли довисновку, щозіставленняймовірностісмертельнихнаслідків при такихподіях, якповені,землетруси,пожежі,авіаційнікатастрофи вповітрі й приаварії на 100 АЕСпоказує, щоризик смерти відаварій на АЕС,порівнюєтьсялише ізризиком,пов'язаним ізпадіннямметеоритів, щоємалоймовірноюподією.Говорилося про ті, щодоситьсерйознааварія наодній із 100 АЕС, Якаприведе,наприклад, до 1000 смертей,може бути одного разу на стотисяч років. На тому годину, згідноданих статистики,аналогічнакількістьгиневнаслідокземлетрусу ізймовірністю одного разу на 50 років,внаслідокпожежі – одного разу на 80 років,внаслідокповені – одного разу на 500 років.

Таким чином,аварія реакторавважалася яквиключномалоймовірноюподією.Оцінкаймовірностіаварії на АЕСвиконувалася на 100 реакторах, котрігодіексплуатувалися ватомнійенергетиці світу.

як видно життяспростувалоціпрогнози.Внаслідоккатастрофи 2 млн. га земельзабрудненонастільки, що смердотінинівиключені ізсільськогосподарськоговиробництва. Навеличезнихплощах сильнопостраждалилісовінасадження, особливоялинові тасосновіліси.Виниклимутації.ВнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи були сильнозабрудненіперший тадругий блокиатомноїстанції (10–100МТ/год.)тобто у 50разів більше, ніждопустимі для класу А.Машинний залмавзабруднення 20–600МР/год. Дуже бувзабруднений тапошкоджений 111 блок. Убітумізосталися шматкиграфіту, котрінеможливо було бзмити бо смердоті застигли. Дуже бувзабруднений V блок.Він бувмайжезакінчений, його пускнамічався нажовтень 1987 року. Реактор V блокустояв наплатформі.

На порядкуденному стояло запитання, щоробити ізстанцією. Проектзупинкистанціїкоштує скільки, стількибудівництвонової,крім цогоіснуєцілий ряд проблем, яквивести ізексплуатаціїстанцію, Якавідпрацюваласвій ресурс.Вирішили, щозаборонаексплуатації АЕСпризведе добільшихзбитків, ніжаварія, томустанціюнеобхідно рятува-а-ти. Длязменшеннявисокоїактивності реактор IV блоку було бвирішенозасипати. Зповітря було бскинуто 500 т.доломіту,свинцю.Спочатку було бприйнятерішення, що саркофаг дляпокритгя IV блоку якщо матірарочнуконструкцію, апотімзупинилися напрямокутнійформі, якнайбільшеекономічнооправданій.

Уберезні 1987 р. приступили доексплуатації й та IIблоків. Поставилистіну,покрівлю залатали тім жполістиролом. З III блоком було бскладніше.Стіниоблицювалисвинцем.Свинецьпоклалитакож напокрівлю, а чи незбільшуватинавантаженню відснігу, III блокприкрилилегкоюдвоскатною;покрівлею.

>Головнимкритеріємзахисту населення віднаслідківкатастрофи І безграмотно буввизначенийпоказникщільностізабрудненняґрунтів,якийперевищував 15кюрі наквадратнийкілометр.Згідно іздослідженнямиУкр.гідрометрурівеньщільностізабрудненняґрунтів упівнічних районахРівненськоїобласті неперевищував цогопоказника. Приневисокихрівняхщільностізабрудненняфунтівпівнічнихрайонівобласті, така обстановка буввикликанаприродним станомфунтівРівненськогоПолісся, декоефіцієнт переходуцезію ізфунтів вдикірослинидужевисокий.Паторфово-болотних фунтах, які упівнічних районахмайжетретина,вінстановить 40відсотків, у тому годину як на фунтахЖитомирськоїобластіцейкоефіцієнтперевищує 2–6відсотків.Буловстановлено, що впівнічних районах уже прищільностізабрудненняфунтів 2Кюрі/км2отримати «>чисті»продукти не.можливо.

>Результатицихдосліджень буливикористаніурядом України дляприйняттярішення пронаданняпільгнаселенню, якупроживає назабрудненихтериторіях (>Володимирецький,Сарненський,Зарічненський,Рокитнівський,Березнівський,Дубровицькийрайони). У 137населених пунктахпівнічнихрайонівРівненщини запровадили надбавку дозаробітної плати запрацю назабрудненихтериторіях.

>Нинівишукуютьсярізнішляхиподоланнянаслідківрадіаційноїкатастрофи. Однак Українавиявилася непідготовленою доглибокогоосмислення того, щосталося, досвоєчасногорозв'язанняцілої низькінаукових,соціальних,психологічних таправових проблем.Такий стан негативнопозначається нарозробці тареалізації широкомасштабного комплексузаходівщодоліквідації таподоланнянаслідківкатастрофи наЧАЕС.

>техногенний катастрофарадіаційнийнебезпека

3.Ризик-чинникирадіаційної безпеки

>Радіаційна безпека у наше годинуєоднією ізнайважливішихзавдань забезпечення безпекижиттєдіяльності. Зрозвиткомядерноїенергетики вбагатьохкраїнах світу сталареальноюзанозоюрадіоактивногозабрудненнянавколишнього природногосередовища тасередовищапроживаннялюдини.

Однак,радіоактивність нез'явилася у наше годину ізпоявоюядерноїзброї,об'єктівядерно-паливного циклу чибудівництвоматомнихелектростанцій, воніснувалазадовго допояви життя на землі. Це був так званьприроднийрадіаційний фон землі. Тому людиназавждипротягом свого життяпідпадала подвпливіонізуючоговипромінювання.

>Природнийрадіаційний фон земліскладається ізтрьохкомпонентів:космічноговипромінювання,випромінюванняприроднихрадіоактивнихелементів, котрізнаходяться вземлі,повітрі таводі, атакож ізприроднихрадіоактивнихречовин, котрі ізїжею чи водоюпотрапляють ворганізм,фіксуютьсятканинами тазберігаютьсяпротягом життя.

>Середня дозаопроміненнялюдини відцих.трьохприроднихджереліонізуючоговипромінюванняскладає врікбіля 200мР. Цезначенняможеколиватися врізнихрегіонахпланети від 50 до 1000мР/рік танавіть понад.

>Крім природногорадіаційного фону,останнімироками, людина сталапостійнозустрічатисязіштучнимиджереламивипромінювання, ізрадіонуклідами,створенимиїї руками, котрі широковикористовуються набагатьохоб'єктах народногогосподарства. Це так званьтехногеннийрадіаційний фон.Сюдипідносяться,наприклад,іонізуючівипромінювання, котрівикористовуються вмедицині.Відповідний внесок утехногенний фонвносять підприємства ядерно циклу,теплоелектростанції навугіллі,польоти на великихвисотахлітаками,перегляд телепередач,користуваннягодинниками,приладамизісвітловимициферблатами.

>Техногенно-посилювальнийрадіаційний фонколивається від 150 до 300бер зарік.

Таким чином, всучаснихумовахтехно-середовища, принаявностівисокого природного та техногенногорадіаційного фонукожна людина земліщорічноотримує дозуопромінення всередньому 300–500 м. Цеопроміненняєнаслідкомзвичайного станусередовищапроживання Сучасноїлюдини.Несприятливої дії від цогорівнярадіації наздоров'ядітей тадорослих не було бвиявлено.

Однак,зовсіміншаситуація на теренах Українивиникла послеаваріїЧорнобильськоїатомноїстанції.

Уприродізавждиіснувалистійкі танестійкі (уран,торій,радій,ін.)хімічніелементи. Унестійкиххімічнихелементів невистачаєвнутрішніхядерних сил длязбереженняміцності ядра. Тому ядраатомівнестійкихелементівперетворюються в ядраатомівіншихелементів.Такий процес спонтанногоперетворення ядератомівнестійкихелементівназиваютьрадіоактивнимрозпадом.Цейспонтанний актрозпадунеможливо аніприскорити, аніуповільнити мизупинити.

>Радіоактивнийрозпадсупроводжуєтьсявипромінюванням увиглядігамманантів, альфа й бета –часток танейтронів.Причому тих чиіншівипромінювання йвластиві лишеданомуізотопу.Наприклад,вуглець-14бета-активний,тобтовінвипромінює лише бетачастки, йод-131 бета й галасу –активний,стронцій-90 бета –активний й т.д.

>Всірадіоактивніречовинимаютьсвійперіоднапіврозпаду.

>Напіврозпад –це годину протягомякогопочатковакількістьрадіоактивних і дервдвоєзменшується.

>Альфа-часткимаютьдуже малупроникаючуздатність, смердотіможуть,втримуватисянавіть листкомзвичайногопаперу. їхнього»пробіг вповітріскладає від 2 до 9 див., атканинахорганізму –доліміліметра.Цічастки призовнішній дії наорганізм нездатніпроникнути черезшкіру. Однакіонізуючаздатністьальфа-частокстаєнадзвичайно великою, коли смердотіпотрапляють ворганізм із подою,їжею,повітрямякимдихає людина чи черезвідкриту рану, при цьомупокипошкоджують тихоргани гатканини, в котріпотрапили.Бета-часткиволодіютьбільшою ніжальфа-частки,проникаючою, але йменшоюіонізуючоюздатністю; їхніпробіг вповітрістановить до 15 м, атканинахорганізму до 1–2 див.

>Гама-випромінюваннярозповсюджується зшвидкістюсвітла,величезноюглибиноюпроникнення.Послабити йогоможе лишетовстасвинцева чибетоннастіна.Проходячи черезтакуперешкоду,радіоактивневипромінюваннявступає із неюреакцію тавтрачає своюенергію.

>Чим вищийенергіярадіоактивноговипромінювання, тімбільша йоговражаючаздатність.

Величинаенергіївипромінювання, якоїпоглинулотіло чиречовинаназиваєтьсяпоглинутоюдозою йвимірюється в радах (>одиницяпоглинутоїдози вСІ – грей (>Гр), 1Гр = 100 радий.)

Дляоцінкирадіаційної обстановки намісцевості, вбудівлях таспорудах,використовуютьекспозиційну дозуопромінювання.Вонавимірюється в рентгенах (Р).Експозиційна доза в рентгенахдоситьнадійнохарактеризуйпотенційнунебезпекувпливуіонізуючихвипромінювань призагальному тарівномірномуопроміненітілалюдини.Експозиційнійдозі 1 Рвідповідаєпоглинута доза, Якаприблизнодорівнює 0,95 радий.

Дозаіонізуючоговипромінювання якщозростати призбільшенні годиниопромінення. Бо із годиною доза якщонакопичуватися.

Доза,віднесена доодиниці години,називаєтьсяпотужністюдози чирівнемрадіації.

>Якщорівеньрадіації намісцевостістановить 1Р/г, тоцеозначає, що за годинуперебуваннялюдини уціймісцевості вонотримає дозу, що якщодорівнювати 1 Р.

>Іонізуючівипромінювання навідміну відіншихнебезпечних чишкідливихчинників несприймаються органамилюдини й їхньогодія несупроводжуєтьсябудь-якимивідчуттями.

>Іонізуючівипромінювання,проходячи черезбіологічнітканини,викликаютьскладніфункціональні таморфологічнізміни втканинах та органах.Під їхньоговпливоммолекули води, щовходять у складтканин гаорганів >розпадаються йутвореннямвільнихатомів тарадикалів, котрімаютьвеликуокислювальнуздатність.Внаслідоквиключновеликоїхімічноїактивностівільнірадикалипошкоджуютьклітини тапорушуютьнормальнібіохімічніпроцеси вживітканині.Залежно відпоглинаючоїдозивипромінювання таіндивідуальнихособливостейорганізмуцізміниможуть бутиоборотними й необоро І ними.

>Молоді особини болеечутливі доопромінення, ніж людисередньоговіку.Людинанайбільшстійка доопромінення увіці 25–50 років.

>Порушенняжиттєдіяльностілюдини ізураженнямїї систем чиорганіввнаслідок діїіонізуючоговипромінюванняназиваєтьсяпроменевоїхворобою.Захворюваннязалежить від характерувипромінювання, години дії,дозивипромінюваннямісця йогоприкладання тазагального стануорганізму.Спостерігаєтьсягостра тахронічнаформипроменевоїхвороби.

>Гострапроменева кісточкаможевиникнув зааварійних умів при одноразовомузовнішньомуопроміненнідозою,більшою за 1,0Гр. Приопроміненнідозою 4,0–7,0Гррозвивається тяжка формапроменевоїхвороби,протягоммісяця смертьможенастати у 50%потерпілих. До решти тяжка формагостроїпроменевоїхворобиспостерігається послепроменевої діїдозою,вищою за 7,0Гр. Через 2–4години послеопроміненняз'являєтьсяблювота, вкровіповністюзникаютьлейкоцитивиникаютьчисленніпідшкірнікрововиливи.Смертність 100%.

>Найбільшнебезпечними дляорганізмуєпорушення всистемікровотворнихорганів, йперш на вкістковомумозку. При цьому вкровірізкозменшуєтьсякількістьбілихкров’янихтілець –лейкоцитів,кров'яних платівок –тромбоцитів (>погіршуєтьсязвертаннякрові) й, накінець,червонихкров'янихтілець –еритроцитів (>погіршуєтьсяпостачанняорганізмукиснем).Крім цого,пошкоджуютьсястінкисудин,відбуваютьсякрововиливи,втратакрові йпорушенняфункціонування рядуорганів та системорганізму.

>Ефекти, щовикликаєдіяіонізуючоговипромінювання,проявляються як употерпілих то й у їхньогонащадків. Упершомувипадку їхньогоназиваютьсоматичними (>тілесними), в іншому –генетичними (>спадковими).

>Попаданнярадіоактивнихречовин усерединуорганізмуможливе привдихуваніповітря,забрудненогорадіонуклідами,заковтуванні чивсмоктуванні Черезшкірніпокрови, особливо,якщоєпошкодження увигляді ран,порізів,Тріщин й й.ін.Небезпека такогоопромінення порівняно іззовнішнімзначно вищий, так якзбільшує, годинуопромінення (>опроміненнявідбуваєтьсяпостійно –джерело йвсерединіорганізму),джерелоопроміненнянаближеновпритул доопромінюваного органу Івикористаннязахистунеможливе.Крім цого,окремірадіонуклідизалежно від їхньогофізико-хімічнихвластивостей,концентруютьсявибірково в тихий чиінших органахорганізму.Різновидністюзовнішньогоопромінюванняєконтактнеопромінення, приякомурадіоактивніречовини увідкритомувигляді чизакритіджерелаіонізуючійвипромінюваньбезпосередньоконтактують ізшкірнимипокривами.Глибиниураження в цьомувипадкузалежить віддози, виду таенергіївипромінювання

>Сучаснегігієнічненормування дозопроміненнябазується навстановленікількіснізалежностіміждозоюопромінення таефектом йвизначенням безшкідливихрівнів доз, котрізакладаються всанітарнезаконодавство.

>Дозовімежі,встановленіНРБ-76/87, невключають дозу,обумовленіприродним тлом таотриману людьми примедичномуобслуговуванніїйлікуванні. УНРБ-76/87регламентованікатегоріїопромінюванихосібгрупикритичнихорганів таосновнімежі.

>Населеннярозподіляється втричіосновнікатегоріїопромінюванихкатегорія А – персонал,якийбезпосередньо працює ізджереламиіонізуючимвипромінюванькатегорія Б – обмеженачастина населення, котрабезпосередньо йджереламиіонізуючихвипромінювань не працює, але й поумовампроживання чирозміщенняробочих місцьпідпадає подвпливопромінювання;категорій У населенняобласті, держави.

Принадходженнірадіоактивнихречовин усерединуорганізмузахворюваннязалежить від їхньоговластивостей,періодунапіврозпаду, характер)розподілу йт.ін.

>Критичним органомназивається орган чичастинатіла,опроміненняякого заданих умівспричиняєнайбільшу шкодуздоров'юлюдини.

>Залежно відперіодунапіврозпадудеякірадіоактивніречовинививодятьсяшвидко,іншіповільно, при цьому врядітканин таорганівутворюється такзване депо. Депорадіоактивнихречовинможе бутирізним:радій тастронційголовним чиномнакопичуються вкістковійтканині,плутоній – вкістковійтканинітилегенях,полоній – впечінці >fселезінці,лімфатичнихвузлах, уран – впечінцінирках такістках.Відбірковаздатністьрадіоактивнихречовинобумовили впершучергузахворюваннякритичнихорганів.Найчутливішими дорадіаціїтканини, котрімаютьшвидкоростучіклітини.Відносностійка доураження улюдиним'язоватканина.

>Гранично припустима дозаГДД –цетакенайбільшезначенняіндивідуальноїеквівалентноїдози закалендарнийрік, приякомурівномірнеопроміненнянапротязі 50 років неможевикликати встаніздоров'я несприятливихзмін,виявленихсучасними методами.

>Гранична доза ДД –цетаке най понадсереднєзначенняіндивідуальноеквівалентноїдози закалендарнийрік укритичноїгрупиосіб, приякомурівномірнеопромінення протягом 70 років неможевикликати встаніздоров'я (>сприятливихзмін, щовиявляютьсясучасними методами.

>Однією ізнайважливішихскладовихчастин комплексузаходівщодопідвищеннярадіаційної безпекижиттєдіяльностієрадіаційний контроль.

Длявимірюванняпараметріврадіаційної обстановкизастосовують,переноснірадіометри тадозиметри.

>ДозиметрДРГ-3–01використовують длявимірюваннясередньоїпотужностіекспозиційноїдозирентгенівського та у –випромінювання вдіапазоні й,І…1000мкР/с.ПошуковийрадіометрСРП-68–01застосовують длявимірюваннямужностіекспозиційноїдозивипромінювання до 3мР/г.

>Індивідуальний дозиметрДКС-ОУпризначений длявимірюванняопозиційноїдози увипромінювання вдіапазоні 0,3…40мкР/с.Вінмаєсвітлову,звуковусигналізацію, працює врежимі «>Пошук» та «Поріг», щодозволяє,використовувати його якдозиметр-сигналізатор.

Для контролю дозопромінювання персоналу АБСвикористовуютьсядозиметри (>ТЛД), атакожкомплектиіндивідувальнихінструментів типуКНД – Результат і всіхвидіврадіаційного контролюповинніреєструватися йзберігатисяпротягом 30 років. Приіндивідуальномуконтроліведутьоблікрічної пніопромінення, атакожсумарноїдози за весьперіодпрофесійноїдіяльності


4.Шляхипідвищенняжиттєдіяльності вумовахрадіаційноїнебезпеки

Історіявикористанняатомноїенергетикинараховуєцілий ряд проб тимпов'язаних >їївикористаннямрадіаційної безпеки приексплуатаційномурежимі роботи АЕС тааварійному, атакожпідвищенняжиттєдіяльності населення, якупроживає назабрудненихтериторіях.

>Незважаючи нависоківимоги, котріпред'являються до безпеки ядернопаливнихкомплексів та безпеки АЕС.Відбуваютьсяокремівідказиобладнаний,неплановізупинкиблоківчастішевсьоговнаслідокпомилковихлійобслуговуючого персоналу.

Уядернихенергетичних реакторахтепловуенергіюотримуютьвнаслідокподілу

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація