Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Психологія безопасности жіттєдіяльності


Реферат Психологія безопасности жіттєдіяльності

>Міністерствоосвіти й науки України

>Хмельницькоїобласті


>Психологія безпекижиттєдіяльності

2011


>Зміст

>Психологія безпекидіяльності

>Організм воточуючомусередовищі

>Психологія безпекидіяльності

>Важливоюланкою вструктурізаходів позабезпеченню безпекижиттєдіяльностілюдиниєпсихологія безпеки.

>Психологія безпеки -цегалузьпсихологічної науки, котравивчаєпсихологічні заподійнещаснихвипадків, щовиникають впроцесідіяльності йрозробляєшляхивикористанняпсихології дляпідвищення безпеки.

>Психологія безпекидіяльностімаєтіснийзв'язок ізіншимигалузямипсихологічної науки, такими як:психологія роботи,інженернапсихологія,військовапсихологія,авіаційна йкосмічнапсихологія,спортивнапсихологіямедичнапсихологія,судовапсихологія.

>Об'єктомдослідженняпсихології безпекиєрізнівидипредметноїДІЯТЬпостілюдини, щопов'язані ізнебезпекою.

Предметомдослідженняданоїгалузієпсихологічнічинники, щовпливають на процес йрезультатидіяльності. До нихвідносятьсяпсихічніпроцесипородженідіяльністю,психічний станлюдини, щовпливає наїї діяльність тавластивостіособистості, щовідображаються наїїдіяльності.

>Завданняпсихології безпекиполягає до того,щобвикористатипсихологічнізнання для забезпечення безпекилюдини впроцесідіяльності

>Проблеми безпекипритаманні не лише тім видамдіяльності, девикористовуєтьсятехніка. Так,наприклад,працяслідчого,міліціонераяким припадати матір контактзізлочинцями,є болеенебезпечною, ніжпрацязвичайногоробітника. Уніймаютьмісце якелементивисокоїнебезпеки то йзасобитакожнеобхідністьризику йіншічинники, щоєоб'єктомвивчення безпеки роботи.

>Професіялікарянерідкопов'язана ізвисокоюнебезпекоюзаподіяти шкодухворому.Помилка ухірургічнійопераціїлікаремзначносильнішу ніжнебезпекаробочим працівникам навиробництві.

З такихприкладів видно, щопсихологічніпроблеми безпекидіяльностієпритаманнимицілому рядубудь-якихвидівпрофесійної роботи. Томупсихологія безпекирозглядається не якрозділпсихології роботи, а якгалузьпсихологічної науки, щовивчаєпсихологічніаспекти безпеки врізноманітних видахдіяльності.

>Психологічні запитання безпекизалежно відконкретною видудіяльностііснуєсвійпідхід довивчення безпеки роботизаводськихробочих,свій до безпекишахтарів,своїмиспецифічнимишляхамививчається безпека роботи.Безпекадорожнього руху, безпекаспортивної чивійськовоїдіяльності. Таким чином,психологічні, запитання безпекизалежать як відспецифікидіяльності, то й від того котрі людина при цьомувикористовуєзнаряддя.

>Незважаючи натакийпідхід; >існує одназагаліпсихологічна проблемавивченнязакономірностейдіяльностілюдини вумовахфізичноїнебезпеки тапошукшляхів забезпеченняїї безпеки Уцентріцієїпроблеми виннастояти людина яксуб'єктдіяльності, іїїзнаряддя.

>Катастрофи (Чорнобиль,Челенджер йін.)останніх років, що потрясли світло,зовнішньо непов'язаніміж собою, але й усі смердотісвідчать провисокуцінупомилоклюдини, до рукякоїзосереджена великакількістьвиробничихзасобів татехніки. При цьомусистемибагатократногодублювання йіншізасоби безпеки,якимиобладнанівиробництва "зовсім негарантуютьабсолютноїнадійності їхньогоексплуатації.

Вочевидь, щонинінайбезпечнішимелементомвиробничоїсистемиє людина (>проектувальник, наладчик, монтажник,водій,керівник, оператор йін.) таїїпсихічнівластивості,

Уструктуріпсихічноїдіяльностілюдинирозрізнюють триосновнігрупикомпонентів:психічніпроцеси,властивості тастани

>Психічніпроцесискладають основупсихічноїдіяльностілюдини. Без нихнеможливоформуватизнання танабуватижиттєвоюдосвіду.Розрізнюютьпізнавальні.емоційні тавольовіпсихічніпроцеси (>відчуття,сприйняття,пам'ять таін.)

>Психічнівластивості чиякості особини -цеїїсуттєвіособливості (>направленості, характер, темперамент).Середякостей особинивиділяютьінтелектуальні,емоційні,вольові,моральні,трудові, котрієдоситьстійкими тапостійнимивластивостямилюдини.

>Психічністанивідрізняютьсярізноманітністю йтимчасовим характером вконкретний момент (>період) йможуть позитивно чи негативнопозначитися напсихічних процесів.

>Працездатністьлюдинибазується нарівніпсихічногонапруження (>стресу), якумаєпозитивнийвплив нарезультати роботи довідповідноїмежі.Перевищення критичногорівня Веде дозниженнярезультатів роботи йнавіть доповноївтратипрацездатності.

>Організація контролю затехнічним станомоператорівєвкрайнеобхідною,щобпопередитиможливістьпояви вониособливихпсихічнихстанів, котрі неєпостійноювластивістю особини, аможутьвиникати спонтанно чи подвпливомзовнішніхчинників йсуттєвозмінюватипрацездатність.Нормальненавантаження оператора не виннеперевищувати 40.60% максимальногонавантаження (домежі), колинастаєзниженняпрацездатності.

>Середособливихпсихічнихстанів, щомаютьзначення длядеякихфахівців,необхідновиділитипароксизмальнірозладнаннясвідомості,психогеннізміни настрою,стани,пов'язані ізприйомомпсихічноактивнихзасобів (>стимуляторів,алкогольнихнапоїв йтакеін.).

>Пароксизмальністани -це групарозладнаньрізногопоходження (>органічнізахворювання головногомозку,епілепсія), щохарактеризуютьсятимчасовою, відсекунди додекількоххвилин,втратоюсвідомості Привиражених формахспостерігаєтьсяпадіннялюдини гасудорожнірухитіла йкінцівок.

>Сучаснізасобипсихофізіологічнихобстеженьдаютьможливістьсвоєчасновиявитиосіб ізприхованоюсхильністю допсихічнихстанів.

>Психогеннізміни настрою йафективністаниможутьвиникати подвпливомпсихічнихдій.Поганийнастрій йапатіяможуть улюдинипродовжуватися відкількох часів до 1 - 2місяців.Поганий,пригніченийнастрійспостерігається тоді колигинехтось ізрідних чиблизьких людей, чи ж послеконфліктнихситуацій При цьому улюдиниз'являєтьсябайдужість,в'ялість,загальнаскованість,уповільнення темпумислення,переключенняуваги,поганийнастрій, котрісупроводжуютьсяпогіршенням самоконтролю йможуть статі причиноювиробничого травматизму.

>Підвпливомвиробничихневдач,образи. улюдиниможутьрозвиватисяафективністани (>афект -вибухемоцій). Устаніафектулюдинирозвиваютьсяпсихогенні (>емоційні)звуженняоб'ємусвідомості,різнірухи,агресивні таруйнівні дії.

>Зміни психогенного станулюдиниможуть бутипов'язанійвживаннямлікарських таалкогольнихпсихічноактивнихзасобів.Сучасна медицина масвеликукількістьфармацевтичнихзасобів, щочинятьвплив напсихічну діяльність та станлюдини.

>Розповсюдженесеред населеннявживаннятранквілізаторів (>седуксен,еленіум)становитьособливу проблему.ВонимаютьвираженузаспокійливуДію йпопереджаютьрозвитокневрозів, але йможутьзнизитипсихічнуактивність,уповільнишреакції,викликатиапатію йсонливість.Практичнийдосвідсвідчить про ті, щовживання легкихстимуляторів (чай, кава)допомагаєпротисонливості йможесприятипідвищеннюпрацездатності надеякийперіод.

>Серйозну проблему для безпекижиттєдіяльностістановитьпияцтво,алкоголізм.Загальновідомо, щовживанняалкогольнихнапоїв вробочий годину негативновпливає напрацездатність, Заданими статистикиавтомобільний травматизм у 50 - 60%випадківпов'язаний ізвживанням алкоголю.Єдані про ті, що 64%смертельнихвипадків навиробництвізумовленевживанням алкоголю.

Зпозиції безпекижиттєдіяльностіособливезначеннямаєпохміллярозвиваючись вдні послевживання алкоголю, вона не лишезнижуєпрацездатністьлюдини, але й й Веде дозагальмованості тазниженняпочуттяобережності.

>Тривалевживання алкоголювикликає.Фахівці, щостраждаютьалкоголізмом,втрачаютьвластивіїмриситочності,акуратності таобережності вроботі.Вонидуже частодопускаютьпомилкові дії тастаютьнепридатними длявирі,творчихзавдань, дошвидкої таправильноїорієнтації вненормативнихвиробничихситуаціях.

>Змінністьпсихічнихпроцесів,властивостей тастанівособистості подвиливомпобутових тавиробничих умів ставити передкерівникамивиробничоїдіяльності заподіяннястворення тавдосконаленнясистеми контролю за псінічними"особливостямипрацюючоїлюдини.

>Організм воточуючомусередовищі

>Життєдіяльністьлюдиниздійснюється в системах ">людина-середовище".

>Людинарозглядається ацих системах, як одна ізневід'ємнихскладовихчастинахцих систем. Припроектуванніцих системнеобхіднорозглядати роботу не лишетехнічнихпристроїв, але й І діяльністьлюдини всистеміЛМС девирішуєтьсяїївзаємодія ізтехнікою гасередовищем

>Людинавиконуй свою діяльність ацих системах, колисучаснатехнікахарактеризуєтьсявисокимишвидкостями,складністюбагатьохфізичнихпроцесів, великими потокамиінформації

>Високішвидкості таскладністьфізичнихпроцесівсучасноговиробництвапідвищенівимоги долюдини.

>Функціїлюдини в системахЛМСрізкоускладнюються, аосновненавантаженняляпи не так наїїмускульнізусилля, але впсихологічніпроцесисприйманняінформації,запам'ятовування тамислення, У цихумовахзначнозрослонавантаження наорганивідчуттялюдиниСьогодні вдіяльностілюдини все понадмісцезаймаютьприйом тапереробкаінформації йнеобхідністьприйманняконкретнихрішень.

>психологія безпекажиттєдіяльністьсередовище

Уумовах Сучасноїтехніки людина сталаелементомскладнихергатичних систем, котріотрималиназву "людина - машина", "людина - машина -середовище", ">людина-людина".

>Людина й машина всистемах-цеякісновідмінніелементи,машини йпредметна діяльністьлюдинипринциповорізні.Людинасвідомоздійснюєпоставлену перед нею міткуВонаєінтегральноюланкоюсистеми йздійснюєфункціїкерування, контролю,обслуговування таінші Машиналишевиконує волюлюдини таєзнаряддямїї роботи.

Однаксучасна науказнаходить багатоаналогіїміжлюдиною ймашиною, предмета діяльністьлюдини ізскладнимифункціональнимизалежностями як проїздовучастинулюдиномашинних систем

Уцих системах діяльністьлюдинибазується нафізіологічному моткулюдини таскладаютьматеріальну основувищоїнервовоїдіяльності.Нервова діяльністьздійснюєєдністьорганізму ззовнішнімсередовищем

>Основнимпроцесомвищоїнервовоїдіяльності, щозабезпечуєправильнуреакцію йвстановлюєрівновагуорганізму йсередовищем,є рефлекс.

>Рефлексом -називаєтьсяреакціяорганізму чи органу не дноподразниказовнішнього про тавнутрішньогосередовища заучастюцентральноїнервовоїсистеми (>стінного га головногомозку).

>Рефлексиподіляють набезумовні, >умовні й аорієнтовнібезумовнірефлексицевроджені йпередаються поспадковостіВонивиникають увідповідь напевніподразники йзабезпечують ритмдихання,серцебиття,терморегуляціютіла таінше.Безумовнірефлексицеінстинктлюдини насамозбереження

>Умовнірефлекси -ценабутіпротягом життялюдини.Вонисутоіндивідуальні йнастанні,тобтоможутьзникати йзновуУявлятися

>Умовнірефлексивиробляються набазіорієнтовного (рефлекс на новизну)безумовногорефлексів.Вонипредставляють собоютимчасовізв'язкиорганізму ізсередовищем, вякомувінзнаходиться умовнірефлекси, котрізабезпечуютьправильнуреакціюлюдини набезпосередніподразники,називаютьпершоюсигнальноюсистемою.

Другасигнальна система -це слово.Ця системадаєможливістьорієнтуватисялюдині всоціальномусередовищівідбиватисмисловийзмістоточуючого йдіятисвідомо. Другасигнальна системапов'язана ізпершоюсоціальноюсистемою й працює наїїоснові Словоце не рекодований сигналпершоїсигнальноїсистеми

>Умовижиттєдіяльностілюдинибільш-меншстабільні, через що системаподразниківбільш-меншстійкаВідповідно до цого влюдини-формується системаумовнихрефлексів -динамічний стереотип Цедоситьміцнеутворення, що малопіддаєтьсязмінам Тому ламка старого тавстановлення нового стереотипу проходитипротягомпевного години тасупроводжуєтьсяпевнимипереживаннями, щосуттєвовпливають нажиттєдіяльність Для забезпечення безпекижиттєдіяльності систем ЛЗЛМСнеобхідно.щоб булиузгодженні характеристикиконструкції машин таобладнаннятехнічній систем із характеристикамилюдини таелементамисередовища

Припроектуванніцих системнеобхідновраховуватиможливості йобмеженнялюдини.Ціорганивідчуттяінтелектуальну тамоторну діяльністьособливостіпсихіки вцілому,щобоптимізувативзаємодіюміжлюдиноюскладноютехнікою тасередовищем

>Якщощвимоги невраховуються й немає такогоузгодження, то, якпоказує статистика,це Веде дозниженняпрацездатності,травмування,аварій,пожеж,вибухів таіншихнегативнихдій.

Предмета діяльністьлюдини всучаснихергатичних системахсупроводжується великиминавантаженнями нанервову систему.Роботавиконується вумовахгіподинамії -обмеженоїруховоїактивності, сенсорного голоду -зниженнярівнясилиподразників,порушеннябіологічноїсаморегуляції вумовахекстремальної чиаварійноїситуації.

Усіце негативновідбивається насуб'єктивномустанілюдини,Підвищуєїїемоційненапруження йвтомлюваність.Нормалізаціяфізіологічних йпсихологічнихпроцесів по людях не наслупаєнавіть уднівідпочинку. Урезультатірізкоспадаєнадійністьлюдини вергатичних системах,знижуєтьсяїїпрацездатність йпродуктивністьдіяльності.

Упроцесідіяльностівиникаютьскладнівзаємовідносини не лишеміжлюдиною ймашиною, але йміж людьми втрудовихгрупах,колективах (">людина-людина").

"Людськиймікроклімат " трудового колективубезперечновпливає наефективністьпредметноїдіяльності й черезцеіндивідуальніособливості людей. їхніемоційний стан,настрій,реакціїповедінкинеобхідновраховувати длявиборуоптимальнихрежимів робот іКолективвпливає на особу, але йЙ особа, впевніймірі,впливає наколектив.

>Поганиймайстер,поганийколега пороботісвоєюнегативноюповедінкою наносити шкодувсьому колективу.

Прирозробціергатичних систем,новоїтехніки таобладнаннянеобхідновраховуватиантропометричні тапсихофізіологічніможливості йобмеженнялюдини

>Вивченняантропометричних тапсихофізіологічних характеристиклюдини вумовахсучасноготехносоціальногосередовищамаєвеликетеоретичне гапрактичнезначення.

>затрудняєкровообіг, щоможепризвести до закупоркикровоноснихсудин, довиникненнятромбів

>Існуютьтаківидидіяльності, котрі непредставляютьнебезпеки самихробітника, але й прироботі вонивиникаєемоційнанапруженість черезвисокувідповідальності людьми. Так,наприклад, прироботіназемнихоператорівкосмічного центру (NASA) відхвилювання вонипіднімаєтьсякров'янийтискзначно більше, ніж самихкосмонавтів.

>Зазначеніфактисвідчать про ті, що приемоційнійнапруженостімаємісцеістотна зміну уфункціональномустаніорганізму йЙотгомеостазі.Гомеостаз -цездатністьорганізму підгримуватиокреміпоказники йоговнутрішньогосередовища навідноснопостійномурівні.

>Емоційнанапруженість оператора вергатичних системахзнаходиться впрямійзалежності від стануочікуванняаварійної (>екстремальної)ситуації йраптовостіїївиникнення, відскладностінебезпечноїситуації,дефіциту години дії вній (>швидкості дії), відпочуттявисокоївідповідальності занаслідкиаварійноїситуації.

>Емоційнанапруженістьподіляється втричіступені.

першийступінь - оптимальнанапруженість, котравиникає увиглядіемоційного фону (стану) йрозвивається воптимальніймежіфізіологічних тапсихічнихможливостейлюдини.Вонасприятливовпливає наорганізмТонізує йактивізуєпсихічну діяльністьлюдини,усвідомлення неюправильностідійзабезпечуєзадоволення,швидкірухові тарозумовіреакції,надаєлюдинівпевненості та стану 44бойовоїготовності " додій. У такомустані улюдинивисокапрацездатність,високанадійність тастійкість доперешкод.

Іншийступінь -екстремальнанапруженість, Якавиникає векстремальнихситуаціях, намежіфізіологічних тапсихічнихможливостей Колі їхнього невистачає, людинамобілізує "буферні "резерви, зарахунок якіпідтримуєтьсяорганізмом.Цейступіньнапруженостівимагає великихнервових,психічних таенергетичних витрат.Вінвикликаєтривогу,хвилювання, людинадіє увисокомутемпі й привисокомудефіциті години,швидкістьреакціїгранична. людинашвидковтомлюється йпочинаєдопускатипомилки,можливевиникненняфізіологічнихпорушень.Працездатністьлюдини векстремальнійнапруженості граничновисока впершійполовиніробочого дня йрізкоспадає вдругійполовиніШвидкість таточністьрухів,надійність тастійкість доперешкод улюдинизмінюєтьсягальмівнимиреакціями,прискоренимзниженнямпрацездатності,помилками йвідмовами

>Третійступінь - надекстремальнанапруженість, Якапроявляються за межамифізіологічних йпсихічнихможливостей, коли ">буферні"резервивичерпані ймобілізуються ">аварійні "резерви, зарахунок які йпідтримується гомеостазорганізму. При цьомуступенінапруженостірізкозростаєнавантаження напсихіку й всеорганізмлюдини.Короткочаснопідвищуєтьсяактивність всіхфізіологічних тапсихічнихпроцесів,одночасно людинавідчуваєтривогу,швидко проходитиадаптаціяорганізму допідвищеногонавантаження,ресурсиорганізмувичерпуються,порушуєтьсясаморегуляція тавиникаєперезбудження внервових центрах, якувикликаєгальмівніреакції,настаєстадіявиснаження.

>Працездатність принадекстремальнійнапруженостіхарактеризуютьсяпорушеннямузгодженостіфункцій приперебудовіорганізму,порушеннямгармонійності,збільшеннямшвидкості йзниженнямточностідій,порушеннямкоординаціїрухів,випаданнямпам'яті йгальмуваннямскладнихнавичок,зростанням числавідмов йпомилок,подіямвпевненості може таможливостях.Можепроявитисяпригнічення,апатія, ступор,депресія,виснаження,зривдіяльності.

>Значенняемоційноїнапруженості впроцесітрудовоїдіяльності невичерпується лишетям, що подвпливом того чиіншогосоціального й природногофакторів людиназазнаєемоційнихреакцій (>почуття).

>Напруженістьможе бутифізичною,пов'язаною ізважкоюфізичною (>мускульною)працею,розумовою,зв'язаною ізнапругоюуваги,пам'яті,мислення таіншихпізнавальнихпроцесів, таситуаційноюнапруженістю,зв'язаною ізреакцієюлюдини напевну обстановкутієї чиіншоїситуації.

>Інтегральневідображення всіхвидівнапруженостіпроявляється увиглядіемоційноїнапруженості.

>Емоційнанапруженість -це не проста сумарізнихвидівнапруженості. Унійвідображаютьсяоб'єктивнінавантаження наорганізмлюдини йзовнішніх умів, котріпереживаютьсяособою увиглядіемоційнихреакцій, щопроявляються увиглядіфізіологічних,біохімічних,.психічнихзмін тарізнихповедінковихреакцій, щовимагаютьмобілізаціїрезервіворганізму, до тогочислі "буферних".

Таким чином,емоційнанапруженістьможевикористовуватися длякомплексноїоцінкипредметноїдіяльностілюдини всучасномутехносоціальномусередовищі, бо вонінтегральновідображає усінавантаження (>фізичні,нервово -психічні) тарізноманітніумовижиттєдіяльності.

Діязняттяемоційногонапруженнявикористовуютьспеціальнідихальнівправи,діюзорових йслуховихподразників,функціональнумузику.Використовуютьпереключенняуваги наявища котрівикликаютьпозитивніемоції.


Схожі реферати:

Навігація