Реферат Стіхійні лиха в гідросфері

>Стихійні лиха вгідросфері

>повінь смерчрятувальнийоперація

>Повені –цетимчасовеобширнезатопленнямісцевостівнаслідокпідйомурівня води врічках, озерах чи наморі.Повенієнаслідкомсніготанення,сильнихзлив,вітровихнагонів водизісторони моря вустярічок, атакож под годинуруйнування дамб, гребель таіншихгідротехнічнихспоруд чизахаращенню руселльодом (весною) чишугою (>осінню).

Доособливого типувідносятьсяповені щовиникаютьвнаслідокзатопленняприбережнихтериторій озер,морів таокеанів привітровомунагоні,сильних ті шторми,цунамі чиопусканніповерхнісуші

>Нагонніповені на Українівиникаютьпереважно присильнихвітрах на положистихділянкахузбережжяАзовського таЧорногоморів.Нагонніповенідуженебезпечні впершучергусвоєюраптовістю,інтенсивністю,висотоюхвилі,високимпідйомом води.

>Повеніценайбільшрозповсюдженістихійні лиха. На їхні часткувипадаєбіля 40% всіхстихійних лихий природногопоходження.

Утій чиіншійміріповеніперіодичноспостерігаються набільшості великихрічок України.Серед них Дніпро,Дністер,Прип'ять,ЗахіднийБуї,Тіса таін.Повенібуваютьтакож на невеликихрічках та околицях, девзагалі немаєвизначених русел. Уцих районахповеніформуються зарахунокзливовихопадів

З точкизоруматеріальнихзбитків особливонебезпечнимибуваютьповені нарічкахдощового чильодовиковогоживлення чи ж нарічкаходночасно і додощового то йльодовиковогоживлення. Умежах України втій чиіншіймірізначнідощові тасніговіповенібувають нарічках практичнощорічно, але й смердоті неспричиняють великихзбитків там дезапобіжні роботивиконуютьсязавчасно. Донепередбаченихнаслідківпризвелавеснянаповінь 1996 р. околицяхРівненськоїобласті.Згідно ззагальнимипідсумками наРівненщині було б затопленотериторіюплощею 2000 км2; у томучислі 18.5тисячі гапосівів, под топлено 77населенихпунктів,біля 2000дворів та 25підприємств. У зонузатопленняпотрапило 70 кмавтомобільнихдоріг, із них 6.7 кмзруйновано.Булизатопленівеликі ділянкиавтомобільного шляхупершоїкатегоріїКиїв – Чоп.Булопошкоджено 25автомобільнихдоріг, 23 кмлінійелектрозв'язку, 18.6 кмводопроводів.Виведено із ладу 15артезіанськихсвердловинГощанськоговодозабору.

>Стихіязавдалазбитків там де меншевсьогоїїочікували. Упівденних районах,Здолбунівському,Радивилівському,Демянівському таінших районахстихіяпризвела донепередбачуванихнаслідків.Зі складу уПівденному паркустанціїЗдолбунів до озерабіля селаСтаромильськпотрапилинафтопродукти.

Уходіпроведенняневідкладнихробіт було бпідсипано тапосилено 50 км дамб,прокладенобіля 28 кмводопровіднихканалів,підсипано 28 кмдоріг. З зонзатоплення населення було бтимчасововідселено, асільськогосподарськихтваринперегнано добезпечних місць. Длявиконання всіх необходимихробіт под годинуповеніщодобизалучалося понад 1000 чоловіків та 250 – 300одиницьтехніки.

>Масштаби поширеннярічковихповеней в основномувизначаються:

>інтенсивністю татривалістютаненнясніговихпокровів;

>рельєфом,розміром таформоюрічковогобасейну та зрозумій.

>Повені нарічкахумовноподіляють на виборах 4типи:

>однопікові,характерні длярічок ізмаксимальним стоком відтаненняснігів нарівнинах;

>багатопікові,спостерігаються вгірськихрічках ізмаксимальним стоком відтаненнягірськихснігів тальодовиків

>багатопікові нарічках, щопротікають околицях девиникаютьчасті тасильнідощі, котріформуютьмаксимальнівитрати таоб'єми стоку;

>багатопікові,характеризуютьсявеснянимиповенями відтаненняенну тавільнихдощів ввосени.

>Повенізалежнолідтерміну діїподіляються накороткірокові (поддекільком часів до 1–2неділь) татривалі (понад 2неділі).

Донегативнихнаслідківрічковихповенівідноситься реальнанебезпеки длялипи таздоров'я людей.Під годинуповенізатоплюються кулею водирізноїтовщинивеликі територї,руйнуютьсяспоруди,псуєтьсяобладнання такомунікації,гинутьтварини, атакожпосіви таматеріальні ціності, щоопинилися под водоювнаслідоктривалогостояння максимальногорівняповеневих вод.

>Небезпекаповенівизначається:

>швидкіснепідняття намісцевостірівня води;

>кількістю та виглядомматеріалу, щозливається в конструктивне русло тапереміщується водою із великоюшвидкістю;

виглядом,кількістю та характеромперешкод, щовиникають на шляху рухуповеневої води;

Силарічковоїповенізалежить відгеологічної тагідрогеологічноїбудовибасейну, ізякою водапотрапляє взатоплюваний район,переважаючоїрельєфводозабору,кліматичних тагідрометеорологічних характеристик району й т.ін.

>Підвищеннюінтенсивностіповенісприяютьтакожзатяжніпроливнідощі,швидкетаненняснігів тальоду,слабкаінфільтрація води в;ґрунти,ріки переходь відгірських руселрічок дорівнинних,заторні, таіншіявища.

Зависотоюпідйомурівня води врічках,розміром тавеличиноютопленоїплощі, а й завеличиноюнанесенихзбитківповеніподіляються на виборах 4категорії:малі,високі,великі такатастрофічні.

>Маліповеніспостерігаються нарівниннихрічках таповторюютьсяприблизно раз на 3–10 років.Такіповенімайже непорушуютьжиттєдіяльністьрайонів, щоблизькорозташованібілярічки.

>Високіповенісупроводжуютьсязначнимзатопленням великихділянок ірічкових долин йінодісуттєвопорушуютьгосподарські тапобутовічинникижиттєдіяльності населення.Такіповеніспостерігаються раз на 20–25 років.

>Великіповеніохоплюютьцілірічковібасейни,паралізуютьгосподарську діяльність,різкопорушуютьгосподарські тапобутовіумовижиттєдіяльності (>вселення,наносятьвеликіматеріальні гаморальнізбиткидержаві.Такіповеніповторюютьсяприблизно раз на 50–100 років.

>Катастрофічніповенівикликаютьзатоплення великихтериторій вМежаходнієї чинавітьдекількохрічкових систем.Такіповенітрапляються тчастіше самого 100–200 років йформуються, як правило, вбасейнах, депереважаютьвзаємніпідпорирічок приодночасному гадоситьінтенсивномусіяномуповноводді.Вонипризводять дотривалогопорушеннягосподарської гапідприємницькоїдіяльності,загибелі людей таматеріальнихцінностей.

>Віднадійного тазавчасногопрогнозуванняповенізалежитьефективністьпрофілактичнихзаходів позниженнюзбитків.Завчасний прогнозповенейможеколиватися віддекількоххвилин, вумовахзливовихопадів вверхів'яхмалихрічок додекількохдіб та понад внизов'ях великихрічок.

>Головнічинники котрівпливають на величинузбитків відповенейце:

>максимальнийрівень води;

>тривалістьстоянняпаводкових вод;

>швидкістьнаростаннявитрат води;

частотаповторенняповені;

>термінпроходженняпаводків.

>Регуляційні заходьздійснюютьбезпосередньо наводозаборі:цебудівництвогреблі,водосховищ, дамб, атакожреконструкція русла таповерхні бору.

>Атмосферніпроцесипрогріваннясприяєзагальнопланетарному переносуповітряних мас,циркуляціїповітряміжекваторіальними таполярними широтами,між океанами та материками.

>Рухоміобластінизькоготиску –баричнімінімуминазивають циклонами, аобластівисокоготиску –баричнімаксимумиантициклонами.

>Однорідністьповітряних мас,взаємодіябаричнихмаксимумівмінімуміввизначають характер рухуповітря.Циклональний типпогоді,обумовлюєвисхіднийнапрямокповітряних мас,антициклональний інизхідний.

>Різні потермодинамічний параметра,повітрянімаси,взаємодіютьміж собою, апідпорядковуютьсякінетичнійенергіїпланети Якаобертається,набувають формувелетенськихатмосфернихвихорівциклонівтaантициклонів.

Циклон –цепотужний,діаметром до 3000 кматмосферний вихорпониженимтискомцентрі. Рухповітряних масзакономірнийнапрямокнавколо центру циклонупроти рухугодинниковоїстрілки,Циклональна погода –вітряна тадощова.

>Антициклон –потужнийспіралевиднийатмосфернийдіаметром вдекількатисячкілометрів, щообертається впівнічнійпівкулі у процесігодинниковоїстрілки.

>Фронтальна зона –це не лишерозподілрізних затермодинамічнимивластивостямиповітряних мас,це «зонаборотьби» холодного та теплогоповітря.Холоднеповітряпідрізаєзнизу теплі, щовимушенепідніматися: упадку теплого фронтупоступово, а при холодногофронті –поривами шквалами).

>Атмосфернациркуляція, котрапороджуєтьсядієютермодинамічної для земліє причиноюактивізації рядунебезпечнихстихійнихявищ,злив,повені,інтенсивнихснігопадів,завірюх йт.ін.

Так було в Карпатах припроходженніциклонів протягом добифіксуєтьсярекорднакількістьопадів 200 – 400 мм, щоперевищує у два – 3місячнінорми тапризводить дозначногозатопленнятериторій,розвиткуерозіїґрунтів,утвореннюярів.

>Ураганиєоднією із самихпотужнихстихій котрі посвоїй діїможутьприрівнюватися доземлетрусів.Руйнівна силацієїстихіїполягаєшвидкостівітру ізтурбулентним,переміщеннямповітряних мас.

>Ураганицетропічні чинетропічніциклони, вцентрі якінадзвичайнонизькийтиск, авітермаєвеличезнушвидкість таруйнівну силу.Нерідкоурагани насушіназивають бурями, але вморі – штормами,тайфунами.

Якаміж нимирізниця? Суть всіхцихявищ одна. Ураган, тайфун,тропічна буря –цевелетенськівихоринашоїпланети,тропічніциклони. Іїм островах Тихого океану й взахідній йогочастині, а, поазіатськомуузбережжюцівихориназиваютьтайфунами, насхідномубоці Тихого океану, вАтлантичномуокеані, США,Мексиці, на Великих й Малі,Антільських островах – ураганами, наФіліппінахбагіо, вАвстралії –віллі. І всецеозначає «>сильнийвітер».

Длявизначеннясиливітрукористуютьсядванадцятибальноюшкалою Бофорта. Поній можнаоцінитибудь-який упер,залежно від йогошвидкості й того, яквінвпливає надовколишніпредмети,рослини тощо І Шкалаця проста,зручна, й нею ширококористуються вусьомусни

Силавітру под годину урагануколосальна.Відомочималовипадків, коливітерскидав ізрейокціліпоїзди,зриваєметалеві мости,перетягував ізмісця намісцебудинки,начеіграшки,підхоплював йніс уповітріавтомобілі йт.ін.

>Радіусвітрівураганноїсилиможесягати понад 300 км, апросуваючись впередутворювати пояс в 300тисячквадратнихкілометрів, увишину смердотіохоплюютьусютовщутропосфери,сягаючи вгору на 16–18 км відповерхні землі. Сезонураганів йтайфунів:серпень –жовтень.

Уцей ж годинузливовідощі привітрові,якийдосягав 160 км у годину, навалилися наАнглію й були причиноюзагибелі 2 Чоловік. Людистадії жертвамистихійного лиха.Ураганицесезоннеявище,сезониформування які вбільшостірайонівземноїкулімаютьперіодтривалостібіля 6місяців, як правило, й июля дожовтня. Алі околицяхпівнічноїполовини Тихого океану смердотіможутьзароджуватися вбудь-якийперіод року.

>Щорічно наземнійкулівиникає таповністюрозвивається не менше 70іронічнихциклонівзіштормовими таураганнимивітрами.

Частота нетропічнихциклонівзначно вищий.Щорічновиникає багатосотеньураганів, але йциклонів ізураганнимивітрами таштормовою ілоюбуваєзначно менше. Так,наприклад, з 100ураганів, котріщорічнозароджуються надАтлантичним океаномповністюрозвивається лишебіля десятивідсотків.

>Однією ізосновних причинзатримкирозвиткуураганіввважаєтьсянедостатнійпрогрів океану (менше27°С).Багатоциклонічнихураганів котрізароджуються над океанами (морями)щорічновиходять на суходіл,просуваючись вглибину до 2000–2500 км.Загальний шлях рухуатлантичнихураганів відзародження докінцевоїстадіїможескладати понад 5000 кмтривалістюбіля 9днів (максимум 4неділі).

>Буваливипадки колитропічніурагани, невтрачаючисили переходили у нетропічні, при цьомутривалість їхнідійзбільшувалася до 25–27днів. Цепояснюється тім, щонетропічніураганимаютьзначнобільшийдіаметр із добророзвинутоюцентральноючастиною.

Сила ураганузалежить відстадіїрозвитку: від початку, колишвидкістьвітруще недосяглаураганної, череззрілустадію докінцевої,Максимальна сила й унайбільштривалої,зрілоїстадіїрозвитку урагану.Вонавизначаєтьсядією одного чидекількохелементів:вітру,дощу,морськиххвиль таштормовунагонів.Максимальну силу ураганувизначаєсуміснадіявітру та води.Найбільшаруйнівна силаспостерігається у тихийураганів, котрімаютьрізкообмеженийдіаметр тадужещільністінки.

Зарівнемінтенсивностіураганикласифікуються на:слабі 120–160км/г;сильні 161–220км/г;екстремальні понад 221км/г.

>Ефективністьрятувальнихопераційзалежить відступенявивченості тапрактичноїготовностірізних служб доліквідаціїнаслідківстихійного лиха.

>Серед них:

>своєчаснеповідомленнямісцевихорганів влади,засобівмасовоїінформації, населення пронаближення урагану танебезпечнізони;

>евакуація населення, оперативна доставка вукриття тасховища,накопиченнязапасів продовольчихтоварів табудівельнихматеріалів;

>наданняневідкладноїдопомогипотерпілим йін.;

>планова такоординаційна діяльність всіх систем, служб тарятувальнихзасобів.

>Післяотриманняповідомлення про ураганнеобхіднотерміновоприступити допроведеннязапобіжнихробіт.Ці роботиполягають до того,щобзакріпитинедостатньоміцніконструкції такрани,закритивентиляційні відчини,двері тавікна.Скло поможливостізаклеїтисмужкамипаперу, авеликівітриниоббитидошками.Двері тавікна ізпідвітряноїсторонилишитивідкритими,щобзрівноважитивнутрішнійтиск в приміщення. Здахів,батонівзабратипредмети, котрі припадінніможуть завдатитравмилюдині.

У квартирахрадіоприймачі тадинамікирадіотрансляційноїмережінеобхіднотримативключеними,щобпочутиповідомлення,розпорядження тапояснення пронаявнуситуацію таправішаповедінки.

Людямнеобхіднопотурбуватися затятоаварійнеджерелоосвітлення,створитизапаси води тапродуктів на 2–3 доби,зробити запас необходимихмедикаментів таперев'язочногоматеріалу. Убудівляхнеобхіднознаходитисяподалі відвікон,щоб неотриматитравми відосколківвибитоговікна.

Самимибезпечнимимісцями под годину урагануєзахисніспорудиЦС,підвали тавнутрішніприміщенняпершихповерхівцеглянихбудівель.

Колі ураган заставлюдину навідкритіймісцевості,кращевсьогознайтиукриття вканаві,ямі, яру чи чи –якійзападині.Знайшовшитакемісценеобхіднолягти на дно тащільнопритиснутися доземлі.

>Бурі

Цестихійне хвацько природногопоходженнямаєрізноманітні прояви йзустрічається на територї Українимайжескрізь.Буріможутьпризводити дозначнихзмінтемператури тавологостіповітря йсупроводжуватисязливами, градом таосліплюючимиспалахамиблискавки котрапоєднуєвогнем небо та землю.

>Бурі, котрісупроводжуютьсявинятковосильнимиспалахамиблискавки частоприносятьвелике хвацьколюдині,спалюючижитло, діброви,вбиваючи людей.

>Кожноїмиті на землібуває всередньому 1800 гроз йспалахуютьсотніблискавок. Задобувідбувається понад 40000 гроз, а й зарік – понад 16мільйонів. У горах грозибуваютьчастіше ніж нарівнинах, анайбільш «>грозонебезпечні»райони –тропіки іекваторіальна область.Найбільш «>грозове»місце на нашійпланеті –це районБютензорга наострові Ява, деблискавкиспалахують безупину 322дні нарік.

>Спалахи небесного вогню,сильніудари громузавжди малісильнийемоційнийвплив налюдину.

Уязичнихрелігіяхбагатьохнародів світу було б божество, Бог чинавітьверховний Бог (>наприклад, Перун услов’ян. Зевс угреків),якомупідкорялися грозизі всіма їхнього атрибутами.

>Наші предкивірили у ті, що Перунєтворецьблискавки таволодар грому – тому винен бутиволодаремвсьогоіншогоприроді та світілюдині. УКиєвістоявдерев'янийідол Перуна.

>Щобзахистити собі відблискавкипотрібнодотримуватисяпевнихзастережнихзаходів. Коліпочинається грозанеобхіднозачинитивікна,двері,димоходи, бутиподалі відвікон, печей,проводів,масивнихметалевихвиробів. Нерозмовляти телефоном,вимкнутирадіоприймачі,з'єднані ізантеною,встановленою надаху.

>Якщо грозазастане влісі, неховайтеся віддощу подвисокими чипоодинокимидеревами.Помічено, щоблискавканайчастішеб'є в дуб, одномумісцепосідаютьіншілистяніпородидерев, атретє –шпилькові –ялина і сосна.

Навідкритомумісці не можнаховатися впоодинокихнеобжитихбудівлях; а й устогахсіна, снопах. Сядьте на грішну землю йспокійнопереждіть грозу.Важливо – непанікувати.Треба знаті, щопоблизуудариблискавкиутворюється «воронканапруг» –електричне полі;деякий годину воно тазберігається намісцевості йявляє собоювеликунебезпеку для таких людей.

>Бурі та грозиможутьстворюватисприятливіумови дляформування таініціювання такихстихійнихявищ якповені,селеві потоки,лавинні таобвали.

>Крімвологих бурмайже навсій територї Українирозповсюдженіпиловібурі, особливо наторф’янихґрунтах де булипроведеніневдалімеліорації.

>Надзвичайносильними булипиловібурі на Україні в 1946, й 1960роках, коливітрипіднімали вповітрямільйони тон пилку,зірвавши його ізплощблизькомільйонагектарів.

>Пиловібуріцескладніатмосферніутворення котрірозповсюджуються навеликі територї,пов'язані ізциклонічноюдіяльністю йхарактеризуються великимишвидкостямивітру.

>Пиловібурібувають двохвидів:потокові тавихрові.

>Потоковібурі –цемісцевестихійнеявище якумаєневелике поширення,починаючись тазакінчуючись, як правило, иоднійобласті.

>Вихровібуріодночасноможутьохоплювати територї до 1 млн. км2,зішвидкістювітру понад 30 м/с. Нащастятакібурітрапляютьсярідкоповторюючись через 30 40 років йтривають віддекількох часів додекількохдіб.

>Висотапідйому пилку прибудь-якихпилових буряхможедосягати 2 – 3 км.Найчастішевисотапідйому пилкубуває від І до $1,5 км.

Запоходженнямпиловібуріподіляються намісцеві,транзитні тазмішані.

Надщільною,твердою чикам'янистоюповерхнеюутворюються безпиловібурі.Вони неєрідкимявищем, але й їхні часто вже непомічають гак, як смердоті неспричиняютьзбитків.

Величиназбитків таефективністьрятувальнихопераційзалежать від правильногозонування територї, щопідпадає подвплив бур, від точноговиконання нимиособливихбудівельних норм та правил, віддотриманняобмежень прирозташуванніоб'єктів народногогосподарства внебезпечних зонах.

>Бурі частоповторюються тамаютьшироке поширення на територї України томуважливимчинником длязменшеннязбитківмаєточність прогнозу,надійністьпрофілактичнихзаходів гаОсобистийдосвідлюдини,якийвизначаєвикористаннявідомихзаходівсамозахисту тазахистуматеріальнихцінностей.

>Точність прогнозувихрових,пилових бурзалежить віднадійностісиноптичноїінформації.Великібуріможуть бутирозпізнані вмісцях їхньогоформування ізкосмічнихсупутників постривай. Наційосновідаютьоперативніпрогнози, як правило, задекілька часів донастанняньогостихійногоявища.

>Профілактичні заходь, длязменшеннянегативнихнаслідків бур,включають:підготовку системоповіщення населення, передачуінформації прошвидкістьвітру,розміринебезпечних зон,тривалістьстихійного лиха.Профілактичні заходьзахистурекомендують до приходубурізакріплюватитехніку йіншеобладнання таматеріальні ціності, котрізнаходяться навідкритих майданчиках йдоступнідіямвітру. Допоявибуріприпиняють рухназемнихтранспортнихзасобів йнаправляють його вгаражі таспеціальніукриття. Увиробничихспорудах тажилихприміщенняхзакриваютьдвері,вікна,відключаютьелектромережу, газ, воду йт.ін.

>Рятувальніопераціїможутьвключатипоетапнуевакуацію населення тапроведенняаварійно –відновлювальнихробіт послеприпиненнястихійного лиха.Населення, якупостраждаловнаслідокстихіїотримуєвідповіднудопомогу.Завалені тапошкоджені под годину лихаспоруди та приміщеннярозбирають чиремонтують.

>Ефективністьрятувально-відновлюванихробіт на територї Яказазналастихійного лиха якщозалежати відякостізавчаснопідготовленоїтехніки йрятувальників, забезпеченнязониробітзасобаммеханізації татранспортнимизасобами.

>Смерчі –грізне йшкідливеявищеприроди,утворюються в західних областяхземноїкулі,проте вЄвропіцеявищеспостерігаєтьсязначнорідше, ніж,наприклад вПівнічнійАмериці.

Батьківщинавелетенськихпіщанихсмерчів –пустеля Сахара. У США їхньогоназивають «торнадо», відіспанського «торнадо» – «тієї, щообертається».

>Точніпідрахунки про частоту татривалістьсмерчів надтериторією Українивідсутні. Однак,євідомості про ті, щозагальнакількістьсмерчів надЄвропою,включаючитериторію України, неперевищуєоднієїтисячі врік.Південнісмерчіспостерігаються наЧорному таАзовському морях.

>Достовірнихданих про величинузбитків відсмерчів йсупутніхїмстихійнихбід природногопоходження на територї України немає. ?окреміповідомлення взасобахмасовоїінформації про ті, що и тихий чиіншихмісцях смерчпризвів до великихзбитків,поранення тазагибелі людей.

У тритрильйоникарбованцівоціненозбитки,спричиненібуревієм іздощем йсильним градом,якийпронісся 27червня 1996 р. надОдесою Ідев'ятьма районамиОдеськоїобласті.Пошкоджено 116електропідстанцій,виведено із ладу тривисоковольтнілініїелектропередачповністюзнищеноврожай насільгоспугіддяхплощею понад й 5тисячгектарів.

>МешканціЗахідноїЄвропи годину від годинизазнаютьсправжнього лиха відсмерчів, один з якіувійшов вісторію як найруйнівніший.

Цесталося 4.05.1952 р. на територїНімеччини врайонімістаГеттінгена.Післявиснажливоїспекипочалася сильна гроза.Виникаючий смерчначеножемпронісся наземлідвіборознизавдовжки 13 й 16кілометрів. Смерч насвоєму шляху поваливши 56 000дерев йзруйнував багатобудівель.Ввібравшипилюку,пісок,каміння,уламкибудівель, смерчламавсторічні дерева,начесірники,місцевістьперетворив внапівпустелю.

Розмірзбитків таруйнуваньзалежить від тогонаскільки смерчздатнийпереміщувати,піднімати чипереносити татранспортувати чирозплющуватибудь-якіоб'єкти.Збиткизалежатьтакож відгрозовихзлив та граду, щосупроводжують смерч.Вониможутьформуватизатоплення,селеві потоки,зсуви йт.ін. Однак,ціявищаносятьмісцевий характер, «>оскількисередня ширина смерчумає 350–400 м, а шляхякийвін проходитиобмежується десяткамикілометрів.Довжина шляхусмерчівзалежить віддовжини шляху їхньогохмар, татривалості дії.Розмірисмерчової хмари, котріпороджуютьсмерчовілійкиневеликі: в впоперек до 15 км,висотою до 4–5 км,іноді до 10–15 км.

>Залежно відсмерчовиххмарбуває тритиписмерчовихутворені,:роторні,низькікільцеві табаштовіінодісмерчові хмарирухаються над самоюземлею, арідкіснихвипадках – прямо поземлі. При цьомулійка неутворюється, але й силагоризонтальнихвихорів незменшується, аруйнуваннянавітьзбільшуються.

Замісцемвиникненнясмерчіподіляються натакі, щосформувалися надсушею йтакі, щосформувалися над водою.

Заформоюбудовивиділяють дватиписмерчів:перший типсмерчівмаєлійки ізщільними гладенькими тарізкоокресленимистінками. Інший типсмерчівмаєлійкирозпливчасті із неясноокресленимиграницямистінок.

Зашвидкістюруйнуваньсмерчіподіляються втричікатегорії:швидкі (>секунди),середні потривалості (>хвилини) таповільні (десяткихвилин).

Зашвидкістюобертаннявихорів улійцівиділяють:екстремальні 330 м/с,сильні – 150–300 м/с,слабкі до 150 м/с,

>Уражаючічинникисмерчів:

потоки води,грязюка таіншіматеріали, потокиповітря;

зниженьвідносно атмосферноготискповітря увнутрішнійпорожнині (>лійці);

>спіралевидний чивертикальний (вниз, вгору) рухповітрянихпотоків устінкахлійки,зливовіопади таінтенсивні грози.

>Вихровірухиповітрянихпотоків смерчуможутьвсмоктувати (>піднімати)різноманітніпредмети таматеріали;притискувати чирозплющуватиоб'єкти, щознаходяться наземлізанурюватилійку у воду докількохметрів.Глибиназануреннялійки у водузалежить відглибиниводоймища.Проходячи над водою, смерчінодівсмоктує,піднімає та переносити вбудь-якому напрямівеликукількість води, якоїпотімвиливає на грішну землю навідстанідекількаметрів чикілометрів від водногооб'єкта.

Сила (>енергія) смерчувизначаєтьсяшвидкістюобертанняповітря ілійці, атакожшвидкістюпересуваннялійки чисмерчової хмари.Швидкістьвихорівповітря встінкахлійкиможе бутинадзвуковою.Наповнена водою чиіншимиматеріаламилійка чисмерчовахмарапересувається ішвидкістю 50–80км/годину тавище йможенаноситибоковіударивеликоїсили поперешкодам, котрізустрічаються наїї шляху. При цьомуперешкодируйнуються,зсуваються чипереносяться навідстань Якаінодідосягти десяткикілометрів.

>Швидкість танапрямоквихорів влійцівизначаютьпідйомну силу смерчу.Висотапідйомупредметів тавіт став би їхньогопереміщеннязалежатьвіл ваги.Гаквисотапідйомупредметіввагою до300т неперевищуєкількохметрів, в горизонтальному напрямікількохдесятківметрів. Предметвагою в 50кілограмів легко та ввеликійкількостіпіднімаються влійках нависотудекількадесятківметрів йможутьпереміщуватися вній надекількадесятківкілометрів.

>Інтенсивність смерчувизначаєтьсяшвидкістюобертаннялійкиіанапрямкомвихровихпотоків встінкахлійки.Цішвидкості непостійні,швидкозмінюються, при цьомузмінюєтьсятакожкількість переноситьсялійкою чисмерчовоюхмароюрізноманітногоматеріалу (>грязюки, води йт.ін.)» Тому ваги смерчуколивається в широкихмежах йможедосягати одногомільйона тон,залежно відздатностівсмоктувати,утримувати тапереносити у той чиіншукількістьматеріалу.

>Основними видамиураження у смерчієзакритітравмирізнихділяноктіла,відкритітравми ізкровотечами,переломи, з груш головногомозку йт.ін.

Смерчє причиноюрізноманітнихруйнувань.Внаслідок короткогозамиканняелектромережвиникаютьпожежі,порушується забезпеченняелектроенергієюнаселенихпунктів,припиняєтьсязв'язок,виводиться із ладурізноманітнатехніка йт.ін.

>Аналогічно ураганівсмерчіспочаткурозпізнають ізкосмічнихсупутників постривай, а, позйомкампросліджують їхньогорозвиток та руху такихзйомкахрозвитоксмерчів виднодоситьчітко.

>Профілактичні заходьзахисту віднегативнихнаслідківсмерчової діївключаютьоповіщення населення про ті, щонеобхідновжити вконкретнійекстренійситуації. У районах із великоючастотоюповторюємостісмерчівНеобхідновводитиавтоматичнісистемиоповіщення пронаближення смерчу, пророзміринебезпечних зон.

У районах, котрі частопідпадають поддію цогостихійного лиха, винен бути надійна контролю наддотриманнямбудівельних норм та правив упроцесібудівництва,укріпленнябудівель таспоруд;використаннягідро тавітрозахистуоб'єктів,надійнезакріпленнятехніки котравикористовується чизберігається навідкритих майданчиках йт.ін.

>Післяпроходження смерчуприступають дорятувально-відновлювальнихробіт.Якщо взонізавалених тапошкодженихбудівельє люди,їмнадаютьвідповіднудопомогу.Відновлюютьпошкодженілініїелектропередач та зв'язку йт.ін.

>Ефективністьрятувально-відновлювальнихопераційзалежить відсвоєчасногоповідомлення пророзміризони лиха,готовностітехніки таСпеціальнихпідрозділіврятувальників,оперативності початку й апроведенняробіт взоні надякоюпройшов смерч.

>Сніговізаноси тахуртовиниєзимовимипроявамистихійних силПрироди. На територї Україницістихійніявищабуваютьдекількаразівпротягомзими ізтривалістю віддекількох часів додекількохднів.

хвиляарктичного холоду, Яка навалилася наЄвропу передноворічні тановорічнідні 1997 рокупризвела дозагибелітаніниКількості людей. На територї відІспанії доРосії було бзареєстровано 160смертельнихвипадків – в основномусередбездомних.

>Триваліснігопадизначноускладнюютьумовижиттєдіяльності населення,створюютьнебезпечніситуації, особливо всільськіймісцевості.Негативнінаслідки цогоявищапосилюютьсязавірюхами.Внаслідок чогопогіршуєтьсявидимість, на дорогахстворюютьсянебезпечніситуації,переривається надеякий годинуміське таміжміськетранспортнесполучення.

>Сильніснігопади іздощем припонижених температурах таураганнихвітрахстворюютьумови дляобледеніннялінійелектропередач, зв'язку,контактнихмережелектричного транспорту, атакожпокрівельбудівель,різного роду опор таконструкцій, щонерідко приводити до їхніруйнувань.

Принадходженніповідомлення проможливісніговізаносинеобхіднообмежитипересування, в домістворитинеобхідний запасхарчовихпродуктів, води тапалива.

>Особливунебезпекусніговізаносипредставляють для таких людей, котрізнаходяться вдорозі, далеко відлюдськогожитла. Привтратівидимості миповністюзаметенихснігом дорогах людинавтрачаєможливістьорієнтуватися.

>Якщо втакийперіод людинащемашиноюїй несліднамагатисяподолатиснігові замети.Необхіднозупинитися,повністюзакрити машину таукритидвигунзісторонирадіатора.Якщоєможливість, машинунеобхідноповернутидвигуном внавітряну бік.Щоб неопинитисяпілснігомнеобхідноперіодичновиходити ізмашини тарозгрібатисніг. Нізанесенийснігомавтомобіль добропроглядається йскоріше якщознайдений,якщопочнутьсяпошукові роботи.

>Двигунавтомобілянеобхідноперіодичнопрогрівати,щобуникнути його «>розморожування». Припрогріваннімашининеобхідноуникатизатікання вкабіну чи салонвихлопнихгазів. Для цоготребаслідкуватищобвихлопна труба незавалюваласяснігом.

>Якщо вдорозізнаходиться разомдекілька машин,кращевсього усі^зібратися водніймашині, а ізіншихдвигунівпозливати воду. Усильнийснігопад неприпустимепокидати машинунавіть принаявностібудь-якогоорієнтира, бо черездекількаметріввінможе бутивтрачений.

>Масштабизимовогостихійного лихазначнозбільшуються под годинуожеледиці.Вонапогіршує роботуавтомобільного транспорту, адеякихвипадкахпризводить до йогоповноїзупинки. У цихумовахважкобуваєтакожпішоходам.Виникає реальназагрозаобрушеннярізнихконструкцій тапредметів поднавантаженнямснігу таожеледиці. Уцих умівнеобхідно уникатиперебування подлініямиелектропередач та зв'язку йбіли опор.

>Такесуцільнеобледенінняцілогоміста ізкатастрофічниминаслідками мало, на Україні вОдесі зимою й 988 року.

>Всііснуючірекомендації для забезпеченнявласної безпеки пристихійнихлихах природногопоходженнянеобхіднобезперечновиконувативиходячи ізконкретних умів їхньогопрояву.Цірекомендації впершучергунаправлені на забезпечення безпекилюдини вумовахпобуту,сфериїїпроживання. Колі людинаобізнана ізперелікомпрофілактичнихзаходів тарекомендацій, вонасвідомооцінить характер проблемстворенихпроявомстихійного лиха, передякими вонопинилась тавизначитьшляхи свогоспасіння.

Ащобзберегтиспокій таздатність додіяльності вумовахстихійного лиха людина винназавчасноподумкивизначити своюреакціющодоконкретних умів. Великудопомогу при цьомудастьлюдинірозумовавправа про ті, що вонмаєробити причерговомустихійномулихові, якутрапляється врайоніїїпроживання.


Схожі реферати:

Навігація