Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Чинник підвіщення жіттєдіяльності


Реферат Чинник підвіщення жіттєдіяльності

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. >Ризик-чинникитоксичної безпекижиттєдіяльності

>Науково-технічнийпрогреспризвів доінтенсивногорозвиткухімічної,нафтохімічної таіншихспорідненихвидівпромисловості. Напідприємствахцихгалузейпромисловостівикористовуються,зберігаються тапереробляються і великихкількостяхрізноманітніхімічніречовини,серед якієнебезпечні ташкідливі дляздоров'я та життялюдини.

Так,наприклад, дляотриманняпаралону,пінопласту,поліуретанів, котрізастосовуються врізнихгалузях народногогосподарствавикористовують фосген. Длявиготовленняоргскла,спеціальнихсинтетичнихкаучуків, штучногохутравикористовуютьсинильну кислоту.Обидвіцісполуки, яквідомо, в роктапершоїсвітовоївійнивикористовувалися якбойовіотруйніречовини.Дужеотруйними хлор,аміак,фтористийводень,формальдегід таіншіречовини, котрі великікількостяхвикористовуються вхімічномусинтезі табагатьохтехнологічних процесів.

>Хімічнаречовина, котравикористовується ізнародногосподарськоюметою йєтоксичною таздатноювикликатимасовеураження людей,тварин тарослин,називаєтьсясильнодіючоюотруйноюречовиною (>СДОР).

Усучаснихнародногосподарських системахвикористовується понад 100СДОР. ДонайбільшрозповсюдженихСДОРвідносяться:аміак, хлор,сірчанийангідрид фосген,ціаністийводень, бензол таінші.Вониможуть бутиелементамитехнологічногопроцесу.СДОРможутьутворювати припожежах на,об'єктах народногогосподарства ( оксидвуглецю, оксид азоту,хлористийводень,сірчаний газ).

>Деякі ізцихречовин взвичайномустані з газами,інші -рідинами, котріутворюються привипаровуванніотруйнихпарів. як самі то йдругідіють налюдину в основному черезорганидихання,травлення,подразнюютьслизовіоболонки носа та горла,діють наочі.ДеякіСДОР привідповіднихконцентраціяхподразнюютьшкіру. Тому прироботі із ниминеобхідновикористовувативідповіднізасобизахисту.

>ВаговукількістьСДОР водиниціоб'ємуповітряназивають Іконцентрацією, щовиражається вміліграмах накубічний метр) чилітрповітря (>мг/м чи мг/л).

Колівизначаютьступінь діїСДОР налюдину,концентраціюречовини вповітріпоєднують ізтривалістюперебування людейзараженійатмосфері.Відношенняконцентраціїречовини вповітрі до годининазиваютьекспозицією. Одна й та жконцентраціяСДОР прирізнихекспозиціяхпо-різномудіє наорганізмлюдини.Розрізняють граничнодопустимі,вражаючі тасмертельніконцентрації.

У годину на яких складахрізнихпідприємствзберігаютьсясотні тонпотенційнотоксичнихпродуктів. Великакількість їхньоготранспортується всіма видамитранспортнихзасобів.Нерідковнаслідокпорушення правилзберігання,транспортування чивикористаннявиникаютьнадзвичайніситуації, котрісупроводжуютьсявикидами у повітря йґрунтуотруйнихпарів тарідин.

>Аварії ізвитіканням чивикидомСДОР тазараженнямнавколишнього природногосередовища йсередовищапроживаннявиникають напідприємстваххімічної,нафтопереробної,целюлозопаперової,м’ясо-молочної тахарчовоїпромисловості,водопровідних таочиснихспорудах при їхньоготранспортуванні всіма видамитранспортнихзасобів.

>Наслідкиаварій, щосупроводжуютьсявитіканнямСДОР таутвореннямвогнищхімічногозабруднення засвоїми характеристикамианалогічнінаслідкам відвогнищзараження, котрівиникають привикористаннізброїмасовогоураження увиглядіотруйнихречовин.

>Територію, щопідпалавнаслідокаварії поддіюхімічноїречовиниздатноївикликатиураження людей,тварин тарослин,називаютьвогнищемхімічногозабруднення.

Причинамиаварій ізвитіканням чивикидамиСДОРєпорушення правилзберігання та їхньоготранспортування,помилкові діїобслуговуючого персоналу,недотримання правилтехніки безпеки втехнологічних процесів,вихід із ладуагрегатів,механізмів,трубопроводів,пошкодженняємкостей й таін.

безпекажиттєдіяльністьотруйнийтоксичний

2.ХарактернівластивостідеякихСДОР та їхньогодія наорганізмлюдини

Дужедіючіотруйніречовинихарактеризуютьсярізноманітнимифізичнимивластивостями (температуракипіння,пружність парі,леткість й таін.), котрівизначають їхньогоповедінку взовнішньомусередовищі таобумовлюютьпорушеннянормальноїжиттєдіяльностіорганізму.

>Поводженняхімічнихречовин всередовищібуваєрізноманітним йвизначається їхніфізичнимивластивостями.Сполуки,якімають добрулеткість,здатністворювати всередовищівисокіконцентрації.Хімічніречовини ізвисокоюлеткістю (бензол,сірковуглець,дихлоретан)збільшуютьщільністьповітря понад 25%,швидкоосідають (0,2 м/с) ймаютьвластивістьнакопичуватисяпереважно внижніх зонахвиробничогосередовища чисередовищапроживання.Речовини, котрімаютьнизькулегкість (ртуть,нітробензол,анілін) необтяжуютьгазоповітрянусуміш, томурозподілення їхнівідбуваєтьсярівномірно повсьомуоб'ємуоточуючогосередовища.Хімічніречовинигазоподібного тапароподібного станувідносношвидкорозповсюджуються вповітряномусередовищівнаслідокдифузії таповітрянихтечій.

>Отруйніречовини, котрі потрапили дооточуючесередовище тасередовищепроживання,можутьпризвести добудь-якихпорушеньнормальноїжиттєдіяльностілюдини,спричинитигостріінтоксикації, адеякихвипадкахпризвести до смерти.

Для забезпечення безпекижиттєдіяльностінеобхідно знатідіюдеякихСДОР наорганізмлюдини таосновнісимптомиотруєнь.СДОРчастішевсьогопотрапляє ворганізм черездихальнішляхи (>гази, парі, пив) йрідше черезшкіряніпокрови.Можливозаковтування пилку черезшлунково-кишковий тракт. Добрерозчиннігази та паріСДОРзатримуються йвсмоктуютьсяверхнімивдихальнимишляхами; злерозчинніпроникають ізповітрям влегені.

>Отрута, котрапотрапила ворганізмзалежно відхімічноїбудови,можешвидковиводитися читривалозадержуватися вньому. УдеякихвипадкахСДОРмають якмісцеву то йзагальнудію наорганізм.

>Уява промеханізмтоксичної діїдеякихСДОР наорганізмлюдинище остаточно невідома.Можливістьпопаданняотрути вклітину,ступінь ташвидкістьпроникнення їхні черезмембраниєвизначальнимчинником привзаємодіїотрути ізрізноманітнимибіокаталітичними системамиклітини йвизначаєзміну в процесівобмінуречовини таферментних системахорганізму.

>Отрутаможепорушувати процеснадходження вклітину субстрату,змінюватипроникненістьклітинних йсерединно-клітинних мембран. Однак,частішевсьогомаємісцеполітропний характер діїотрути й наорганізмлюдинипов'язаний ізураженнямсукупності всіххімічнихреакцій.

>Поряд ізпрямоюдією натканини,можутьвиникатирефлекторнізміни,обумовленідієюотрути нарецептори.

>Деякіхімічніречовинипереважномаютьотруйнудію на тих чиіншіоргани чисистемиорганізму. Уіншихвипадкахвиникаєдія, колиуражуються багатоорганів та систем (такзваніпротоплазматичніотрути) Недивлячись навеликурізноманітністьотруйнихречовин,вониможутьпризводити дооднаковихпатологічнихпроцесів. ^>Внаслідок цого посвоїй діївошіподіляютьсянa:

>а)речовини, щовикликаютьзапалення;

>б)речовини, щовикликаютьалергічністани;

>в)речовини, щовикликаютьлихоманку;

р)речовини, щовикликаютьдистрофічніпроцеси:

буд)речовини, щовикликаютьотрутикрові;

>є)речовинибластомогенні;

ж)речовинимутагенні.

>Під годинутехногеннихаварійпроявляєтьсядія неоднієїхімічноїречовини, асуміснийвпливдекількоххімічнихречовин.Комбінованадіядекількохотруйних !речовинможеноситирізноманітний характер. Приаваріях частовиникаєсумарнадія,такийефект лагодитисумарнадіяокисувуглецю із бензолом, бензином,сірководнем.Такіречовини як бензол, бензин, фреондужешвидконасичують притулок,тканини,клітини.Внаслідок цого ворганізмі завідносно короткийпроміжок годинистворюєтьсябіологічнодіючаконцентрація, Якаобумовлюєшвидкийрозвитокінтоксикації.

>Нижче наводитися характеристикавражаючихвластивостейдеякихСДОР тадеякіознакиінтоксикації нимиорганізму.

>Бензол -церідина безкольору ізхарактерним запахом, паріякоїважчі заповітря.Вінвикористовується длявиробництвафенолу,аніліну,хлорбензолу йбагатьохіншихречовин, для синтезуфарбниківпестицидів,полімерів,вибуховихречовин,фармацевтичнихпрепаратів,розчинниківлаків, добавок до моторногопалива дляпідвищення октанового числа.

>Бензолшкідливодіє наорганидихання.Диханняспочаткустаєчастим, апотімуповільнюється.Отруєнняневеликимиконцентраціямипроявляється увиглядізбудження, якунагадуєалкогольнесп'яніння. З годиноювиникаєзагальнаслабкість,сонливість,запаморочення,нудота, блювота,головнийбіль тавтратасвідомості. При болеесильнихконцентраціяхможливім'язовіскорочення, котріпереходять всудоми.Зіниці часторозширені, нереагують насвітло,різкопадає температуратіла,шкіра таслизовіоболонкистаютьблідими. Пульсчастий ізмалимнаповненням.Кров'янийтискпадає.Відомівипадкисильноїсерцевоїаритмії, котразакінчуєтьсядужешвидкоповноюзупинкоюсерця.

Принетривалійекспозиціїгостра легкаінтоксикаціяможевиникати приконцентраціяхбензолу 1000-5000мг/м3

>Аміак -це газ що ліг заповітря, безкольору ізхарактерним запахомнашатирного з парту.Використовується длявиробництванітрату.сульфати,амоній,рідкихдобрив (>аміаків),мочевин,содиМаєширокезастосуванняхолодильних машинаххарчової табудь-якоїіншоїпромисловості, прифарбуваннітканин,нікелюванні,посрібленнідзеркал йт.ін.

>Аміакподразнюєпереважноверхнідихальнішляхи.Ознаками його дії < кашель,важкедихання,ядуха,головокружіння,розладнаннясистемикровообігу (>серцебиття). Паріаміаку сильноподразнюютьслизовіоболонки ташкіряніпокрови,викликаютьпочервоніння,свербінняшкіри,різкубіль в очах,сльозотечу.Попаданняаміаку нашкірувикликаєопікирізного ступеня .Середнявражаючатоксикодоза дляаміакускладає - 15мг.хв/л.

>Фосген - газ безкольору із запахомгнилихфруктів тапрілогосіна,важчий заповітря.Використовується длявиробництвафарбників,полікарбонатнихполімерів,поліуретанів,похіднихмочевини, вфармацевтичнійпромисловості.

дія фосгену наорганізмвикликає улюдини набряклегенів (>просочуванняплазмикрові вальвеоли),внаслідок чогопорушуєтьсягазообмін. Укровізбільшуєтьсявмістдвоокисувуглецю, авмісткиснюпадає.Цяреакційпроявляється послескритогоперіодуякийтриває від 4 до 8 часів, бо й понад. Уцейперіодуражена людинавідчуває собізадовільно й, як правило, немаєуяви проотруєння.

Ртуть -рідкий метав,випаровується прикімнатнійтемпературі (0° З), парізначнотяжчі заповітря (о 7-йразів).Використовується длявиготовленнярізноманітнихртутнихпрепаратів (>пестицидів),вибуховихречовин (>гримуча ртуть),приладів (>термометрів,манометрів йт.ін.),випрямувачів, лампденногосвітла, встоматології - дляметалевих пломб (>ртутна амальгама) йін.

Ртутьпопадає ворганізм (увиглядіпарів чи пилкуртутнихсполук) черезлегені,частково черезшлунково-кишковий тракт.Можливепроникнення й черезнеушкодженушкіру.Циркулює вкрові увиглядіальбуміната,депонується іпаренхіматозних органах,легенях,мозку йкістках.Виводиться ізорганізмунирками,слинними йіншимизалозами.

Ртутьналежить до такзванихтоловихотрут, котріблокуютьбілковісполуки,чимпорушуютьбілковийобмін таферментативну діяльністьорганізмуУражуєпереважнонервову тавивіднусистеми.

Приаварійнихситуаціяхможливевдихуваннявисокихконцентраційпарівртуті,внаслідокінтоксикаціїнастаєтяжкеураженнянирок (смертьнастає відуремії).

>Внаслідокотруєннянастаєфункціональнепорушеннянервовоїсистеми ізвключенням впатологічний процессерцево-судинноїсистеми. Ртутьподразникшкіру ташвидкоакумулюється ворганізмі.Типовимиознакамиотруєння < невеликийінтенсивний треморпальців рук,повік таязика,підвищенаемоційназбудливість. З годиною тремор рукнабуваєінтенсивного характеру, а йогоамплітудапостійнозбільшується.

>оболонкинабувають червоногокольору. Черездеякий годинунастаютьсудоми,втратасвідомості тарефлексів,зупиняєтьсядихання,настає смертьлюдини

>Середнявражаючатоксикодоза дляціаністоговоднюскладає - 0,7>мг.хв/л.

 

3.Шляхипідвищенняжиттєдіяльності вумовахвпливуСДОР

>Успіхизахисту населення від токсичноговпливуСДОР будутьзалежати відтерміновості,послідовності таповнотивиконаннявідповіднихзаходівЗалежно від того, ЯкаСДОРєджереломзараженьнавколишньогосередовищаїйсередовищапроживання,визначаютьзасобизахисту населення.

Одним із необходимихелементівзахисту вумовахвпливуСДОРєтерміномобмеження годиниперебування наураженій територї.ЩобприпинитиподальшінадходженняСДОР ворганізмпотерпілих,необхіднозастосуватизасобиіндивідуальногозахисту (>респіратори,протигази,ватно-марлевіпов'язки)Вивестипотерпілих замежізараженоїмісцевості, взагерметизованіприміщення чисховища.

>Усунути чипослабитидомінуючіознакиураження можна шляхомтерміновоговиведенняотрути ізорганізму,шкірянихпокровів таслизовихоболонок.

>Інформації проаварію ізвикидом у повітря чивитокомСДОР та пронебезпекухімічногозараженнямісцевості тасередовищапроживання населенняотримує ізповідомлення» якупередаєтьсямісцевим штабомЦО. У цьомуповідомленні населенняінформується про дії вкожному конкретномувипадку.

>Післяотриманняповідомленнянеобхідновиконатитакірекомендації:

>Вжититермінові заходь позахистуорганівдихання (>прикритиорганидиханнязмоченою водоюпов'язкою) тапокинутизараженумісцевість.

Колі немаєможливостіпокинути зонузараження,необхіднолишатись вприміщенні,захиститиорганидихання, априміщення загерметизувати. Для цогощільнозакритивентиляційні люки,димарі,вікна тадвері.Щілини увікнахзакрити задопомогоюплівки,лейкопластир чизвичайногопаперу. Навхіднідверіповіситизмочену , водоюковдру чиіншущільнутканину.Потімдіяти згідно ізвказівкамиотриманими принаступнихповідомленняхорганівмісцевої влади чи штабуЦО.

Навипадокнеможливогоподальшогоперебування вприміщеннінеобхідно його облишити тавийти іззонизараження.Якщонапрямоквиходуневідомий,необхіднорухатись до однієї зсторін перпендикулярно напрямівітру (>бажано у бік, Якапідвищена та добропровітрюється).

Припереміщенні позараженій територїнеобхіднорухатисяшвидко, але й небігти,щоб незніматикуряви. Припереходіуникатипониженімісця (>тунелі) деможе бутизастій танакопиченнятоксичнихречовин.

>Післявиходу іззонизараженнянеобхідно водоюпромитиочі тавідкриті ділянкитіла, ввеликійкількостівипити теплого чаю чи молока тавиключитибудь-якефізичненавантаження.

Припідозрі наотруєннятоксичнимиречовинаминеобхіднозвернутися влікарняний заклад,щобуникнутибудь-якогоускладнення.

Приотруєнні хлоромпотерпіломунеобхіднонадітипротигаз, аразі йоговідсутностіорганидиханнязахиститиватно-марльовоюпов'язкою,змоченою водою чи 2 %розчиномпитноїсоди, а приотруєнніаміаком - 5 %розчиномлимонноїкислоти, тавивести його іззонизараження.

Приотруєнніаміакомпотерпілогозаводять У теплі таспокійнемісце.Шкірні покриви,очі,ніс та ротпромивають водою увеликійкількості.Після цого вочізакапатидві-трикаплі ЗО %розчинуальбуциду, аніс-оливкового олії.Робитиштучнедихання приотруєнняхаміакомзабороняється.

Приотруєннях хлором ,коли употерпілогозупинилосядихання,необхідновжитизаходів до йоговідновлення.Шкірні покриви, рот танісряснопромити 2%розчиномпитноїсоди.

Приураженніфосгеномпотерпілоговинести ізнебезпечноїзони, забезпечитийомуповнийспокій та тепло.Розстебнутикомір, пояс та усіґудзики, а приможливостізнятиверхнійодяг, бовінможе бутизабруднений парами фосгену.Дативипитигарячого чаю.Штучнедиханняпотерпілому відпарів фосгенуробитизабороняється.Йогонеобхіднотермінововідправити влікарняний заклад.

Приураженнісірчанимангідридовупотерпілогонеобхідновинести насвіжеповітря.Шкіру таслизовіоболонкипромивати водою чи 2 %розчиномсоди протягом 15хвилин,очіпромивати лише водоютакож протягом 15хвилин.

Приураженніціаністимводнем (>синельноюкислотою)першадопомога виннанадаватисятерміново. Напотерпілогонадітипротигаз,дати антидот (>роздавити ампулуамілнітрату йпокласти под маскупротигазу).Одночаснопотерпіломунеобхідно забезпечитиспокій та тепло.Негайнозвернутися вмедичний заклад.

Приураженнях бензоломпершудопомогунадаютьтерміново.Потерпілоговиносять насвіжеповітря,кладуть тазабезпечуютьспокій та тепло.Шкірупромивають водою із милому тазмащуютьдерматоловою маззю. Приутрудненомудиханнідатизволоженийкисень чикарбоген, до принеобхідностізробитиштучнедихання.

>Великезначення припроведеннірятувальнихопераційєшвидкалокалізація таліквідаціянаслідківаварії,здійсненнязаходів поборотьбі ізвитіканням чивикидами у повітряСДОР, контролю надпроведенням всіх необходимихаварійно-відновлювальнихробіт взонізараження.

 

4. >Безпекадорожнього руху якчинникпідвищенняжиттєдіяльності

У наше годинуважкознайтилюдину, Яка б некористуваласяпослугамибудь-якого виду транспорту.Транспортнізасобимають великийпозитивнийвплив наекономікукраїн,створюютьзручність та комфорт для таких людей. Однак,транспортнізасобимають ряднегативнихявищ, котріхарактеризуютьсялюдськими жертвами, великимиматеріальнимизбитками, шумом,загазованістюнавколишнього природногосередовища,загромадженістювулиць.

>Автомобільний парк України насьогоднішній деньскладає понадсотнітисячодиницьавтотранспортнихзасобів.Третинацієїкількостіприпадає наавтотранспортнізасоби народногогосподарства. Великакількістьавтотранспортнихзасобівзнаходиться увласномукористуванні.

>Збільшеннякількостілегковихавтотранспортнихзасобі» приватногокористування, до тогочислішвидкіснихіноземноговиробництва,викликалозростанняінтенсивності руху на дорогах України.

>Щорічно втранспортнийпотіквливаєтьсябіля 10тисячмолодихводіїв.Перебуваючи закермомшвидкохіднихавтомобілівіноземноювиробництва, немаючищедостатніхнавичокуправління, данакатегоріяучасниківдорожнього рухустаєпризвідникаминадзвичайнихситуацій на дорогах України.

>Питома вагиавтомобілівіноземноговиробництва відзагальноїкількостілегковихавтомобілівскладаєлише 7відсотків, але впротязіминулого року нимискоєнакожнап'ятааварія. Половина від всіхдорожньо-транспортнихпригод (ДТП) допущенаводіямивіком до 30 років.

Уумовахшвидкогокількісногозростанняавтомобільного парку України сильновідстаєбудівництводоріг таутримання їхнього вналежномустані Черезекономічнітруднощіостаннім годиноюдорожнєбудівництво в західних областях України практичноприпинено.Складноюзалишаєтьсяситуація йутриманням та ремонтомвуличноїмережіміста танаселенихпунктів.

Рухавтомобілів проходити на дорогах разом із тракторами,пішоходами, велосипедистами,гужовим транспортом йнавітьдомашнімиіа дикимитваринами.

>Спостерігаєтьсязначнезростанняпригод черезнаїздавтомобілів нагужовий транспорт (у 19%році - на 46.2відсотка). На 24відсоткизрослакількістьпригод черезнаїзди натранспортнізасоби, що стояти на дорогах.Значначастина їхньогоспоюється черезвідсутністьналежноїзовнішньоїІнформації протранспортнийзасіб вумовахнедостатньоївидимості, особливо Ітемну пору доби.

>Розвитоктранспортних систем ,підвищення їхніролі всуспільномужиттісупроводжується не лишепозитивнимефектом, але й йнегативнимичинниками,серед якінайбільшвід'ємнимєвисокийрівеньаварійностітранспортнихзаходів тадорожньо-транспортнихпригод.

У світіщорічновнаслідок ДТПгине 250 тис. Чоловік йприблизно за 30 яразівбільшакількість людейотримуєтравми.

У Україні за 1993 р.скоєно 40 тис. ДТП, о 7-йтисячзагинуло та 43тисячітравмовано. Проведенопрофілактична робота дозволила вдеякіймірізменшитиаварійність натранспорті. Алірівень травматизмузалишаєтьсящедужевисоким. З звинувачуйводіїв всіхвидів транспорту у 1994роціскоєно 30,2 тис. ДТП, в якізагинуло 5838осіб;Цякатегоріяучасників рухунайбільшевпливає на станаварійності в Україні.Нетверезимиводіямивласнихавтотранспортнихзасобівскоєно 5,8 тис.пригод, чи 85% від всіх ДТП,скоєних із звинувачуйнетверезихводіїв.

>Щодоби под колесамитранспортнихзасобіввтрачають життядвоєдітей тащедвадцятьстаютькаліками.Щороку на шляхах України іздітьмитрапляєтьсядекількатисячтрагічнихвипадків, в якігине скількидітей, стількинавчається удекількох школах ізсередньоючисельністюучнів.

>Протягомостанніхп'яти років вдержавіпровчитьсяпевна робота

Іщодопопередженняаварійності натранспорті.Удосконалюється організаціядорожнього рухутранспортнихзасобів тапішоходів шляхом забезпеченнязасобами йогорегулювання. Зачотири рокта введено в ^>експлуатацію 5,2тисячі кмавтодоріг із повторюємопокриттям,відремонтовано 67тисяч кмавтошляхів. У 1994 р.встановлено 165тисячдорожніхзнаків, 107 кмтранспортнихогороджень,влаштованожорсткихповерхневихобробок на 9,4тисячі кмдоріг.

>Однією із причин ДТПєнезадовільнапрофілактична роботасеред населення країни, втрудовихколективахавтопідприємств танизькаадміністративна відповідальністькерівного складупідприємствщодовиконаннянормативнихактів,пов'язаних ізбезпекоюдорожнього руху.

Станпрофілактичної роботи із безпекидорожнього руху особливонезадовільний удрібнихавтогосподарствах,чисельність які ізкожним фатальністюзростає й теперскладає понад 60% відзагальноїкількостіавтогосподарств. У цихгосподарствах заходьщодоорганізаціїцієї роботи неплануються, невиконуютьсятакожвимогинормативнихактів.

Удержавнихавтогосподарствахнезадовільноорганізовуєтьсяпроведення передрейсових та послерейсовихмедичнихоглядівводіїв.

Удеякихпідприємствахвнаслідокнедостатньогофінансуванняціслужбискорочуються. Уцілому в Україні із 94тисячавтогосподарств лише у 3,9тисячієслужбидорожнього руху.

>Багатоавтотранспортниходиниць перекладатися настиснутийприродний газ. При цьомудопускаютьсясуттєвіпорушення «Правилтехніки безпеки приексплуатаціїавтомобілів на стиснутому, природногогазі». Угосподарствахвідсутнінавчені згідно Правил безпеки в газовомугосподарстві, Правилбудови табезпечноїексплуатації посудин, щопрацюють подтиском таін. Уавтогосподарствах частовідсутніінструкції потехніці безпеки приексплуатації автомашин, щопрацюють на стиснутомугазі,водії неінструктуються із правилтехніки безпеки приексплуатації такихавтомобілів, не проводитисящоденнийякіснийогляд нагерметичність тасправністьгазовоїапаратури таінше.

Удеякихавтогосподарствахнесвоєчасно проводитисядержавнийтехнічнийоглядтранспортнихзасобів ізметоюперевіркиїхньоїсправності,підвищеннятехнічного стану.

яксвідчить статистикаУДАІ УМВС наавтошляхах 1996-го р. із причинкеруваннятранспортнимизасобами ізтехнічними неполадкамискоєнодорожньо-транспортнихпригодзначно більше, ніж зааналогічнийперіод 1995 року.

Закон України «Продорожній рух»визначаєжорстківимогищодотехнічного станутранспортнихзасобів, щоперебувають вексплуатації. Занесвоєчаснепроведення державноготехнічногооглядупередбачається штраф урозмірі 17-34 грн. (ст. 121,2.1).

Завипуск налініютехнічнонесправнихтранспортнихзасобів у 1994 р.притягнуто доадміністративноївідповідальності 24 тис.посадовихосіб.Зафіксовано понад 9 млнпорушень правилдорожнього руху,допущенихводіями тапішоходами.Затримано 326 тисводіїв, котрікерувалитранспортнимизасобами унетверезомустані.

>Правові тасоціальніосновидорожнього руху ізметоюствореннябезпечних такомфортних умів дляучасників руху йохоронинавколишнього природногосередовищазакріплені вЗаконі України «Продорожній рух». ;вінрегулюєсуспільнівідносини у сферідорожнього руху та його безпеки,визначає права,обов'язки та відповідальністьсуб'єктів -учасниківдружнього руху,міністерств таінших центральнихорганів державноївиконавчої влади,об'єднань,установ таорганізаційнезалежно від формвласності тагосподарювання.

>Низькатранспортнадисципліна притаманноучасниківдорожньо-транспортного рухуусієї країни.Напевно,це одна із причин того, що 18березня 1997 рокузначнопідвищеніштрафнісанкції запорушення Правилдорожнього руху,внесенізміни в Україну проадміністративніправопорушення. Так,наприклад, закеруваннятранспортнимизасобами особами устанісп'яніння штрафскладає2550-3400грн,позбавлення правводія на 1-2 рокта.Повторенняпротягом року - штраф 3400-6800 грн,Позбавлення прав на 2-3 рокта ізоплатнимвилученнямтранспортнихзасобів чи безнього (ст. 130; ч.2).Безумовно,щоб несплачуватичималихштрафівпотрібно непорушуватиіснуючих Правилдорожнього руху.

>Безпеку руху якчинникзниженнядорожньо-транспортнихпригодНеобхіднорозглядати,враховуючичотириосновних напрями:автомобіль, дорога, організація руху,учасники руху.

Застатистичнимиданими намісцідорожньо-транспортноїподіїГинебіля 65відсотків відзагальноїкількостілюдських жертв,причому понад 2/3 із нихгиневсерединітранспортнихзасобів (>водії,пасажири).

>Будь-якийтранспортнийзасіб (>ТЗ) -цеджерелопідвищеної пеки.Людина, щоскористаласяпослугамиТЗ,знаходиться взоніпідвищеноїнебезпеки. Цеобумовлюєтьсяможливістювиникнення ДТП

>Кожнийучасник транспортного потоку знеправильнихдій чиповедінкиможестворитинебезпечнудорожньо-транспортнуситуацію як на самому транспортномузасобі , то й поза ним. Доучасників транспортного потокувходять тих, щокеруютьтранспортнимизасобами (>водії,пілота, йін.)пасажириТЗ тапішоходи.

Не усідорожньо-транспортніситуаціїзакінчуються благополучно,значначастина їхньогозакінчуєтьсятранспортнимиаваріями.Транспортнааварія -цеподія, щозакінчуєтьсязагибеллю читілеснимиушкодженнями людей чипошкодженнямтранспортнихзасобів,споруд чивантажів.

>Чималоаварійтранспортнихзасобівзакінчуєтьсялюдськими жертвами, котрі можнарозподілити надвігрупи.

>Перша група -це люди, щозагинулибезпосередньо под годинуаварії.

Друга група -це тих, щозагинуливнаслідокнедостатньоефективнихрятувальнихзаходів тапоганоїорганізаціїрятувальнихробіт.

>Зменшити число жертвпершоїгрупи можна шляхомприйняттязаходівзапобіганняаварій тадосконалоїпідготовкиосіб дляуправління йобслуговуваннятранспортнихзасобів. Кількість жертвдругоїгрупиможе бутисуттєвозменшенимзавдякипідвищеннюефективностірятувальнихзаходів тазасобів ,вмілим їхньоговикористанням, а й зарахуноксвоєчасногонаданняпотерпілимдопомоги намісціподії.

>Транспортно-дорожня безпекалюдини якпасажира,так йпішоходаможе бутизабезпечена:

>високимрівнемпрофесійноїпідготовкиводіїв,пілотів,машиністів йін.;

>вдосконаленнямконструктивних характеристиктранспортнихзасобів, щоскладають їхнітехнічну безпечу;

>безумовнимвиконаннямпасажирами тапішоходами правилдорожнього руху й правилкористуваннярізними видами транспорту.

>Безпекатранспортнихзасобівподіляється наактивну,пасивну та послеаварійну.

>Активна безпека -цесукупністьконструктивних татехнічних характеристиктранспортнихзасобів, щодозволяютьпопередити чизменшитиймовірністьвиникнення ДТП.

>Активна безпеказалежить відгальмівних тадинамічних характеристиктранспортнихзасобів,рівнявнутрішнього тазовнішнього галасу, ступенятоксичностівихлопнихгазів,світлотехнічних характеристик,рівняобзорності ізмісцяводія й т.ін.

>Пасивна безпека -цесукупністьтехнічних характеристиктранспортнихзасобів, щодозволяютьзменшититяжкістьнаслідківтранспортнихАварій.

>Пасивну безпечузабезпечуютьелементиобладнаннятранспортнихзасобів й йогоконструкції. До нихвідносятьсятравмобезпечні ізм'якими накладкамипанеліприладів,оббивка дверей,стійок, верхи,бампери,ремені безпеки,різніпоручні, безосколочнескловікон,спеціальнаконструкція кузова, щодозволяєзберегти «>життєвийпростір» дляводія тапасажирів,пристроїекстреноговідкривання дверей тазупинкитранспортнихзасобів й т.ін.

>Післяаварійна безпека -цесукупністьконструктивнихексплуатаційнихвластивостей, щонаправлені назапобіганняпогіршення

>наслідків послевиникненняаварії.Воназалежить віддостатньоїкількості дверей,наявностіаварійнихвиходів (дверей,люків,трапів),рятувальнихзасобів,первиннихзасобівпожежогасіння йвсього того, щодозволяє забезпечити послеаварійну безпечу.

>Великезначення приаваріяхвідіграєпсихофізіологічнийчинник,найбільшнебезпечний із нихцеемоційнийстрес. Дляпасажирівзовсім непідготовлених танеобізнаних ізобставинамиможливихаварій ,цейчинниквідіграєвідповіднунегативну роль.

Люди, котріпідготовлені ,знають проможливіситуації, інші ж, щоробити при їхньоговиникненні,маютьшвидкуреакцію й будутьвиконувати всі ті, щонеобхідно для їхніспасіння.Крім цого смердоті меншескоюютьпомилок под годинудійсноїаварійноїситуації.

Томунеобхідно,щобкоженпасажир ізметоюпідвищенняособистоїдорожньо-транспортної безпеки знавшипотенційно-аварійніситуації,характерні у тому чиіншого видутранспортнихзасобів,послугамиякоговінскористався.Крім того, був доброобізнаний іззасобамиіндивідуального таколективногозахисту, щознаходяться на транспортномузасобі та знавшиспособи їхнівикористання,

Упроцесіпідготовкиводіївнеобхідновключитирозділ ізрозслідуванняконкретнихаварійнихпригод. Цедастьпсихологічнийнастрій наакуратнуповедінку под годинудорожнього руху,крім того,допоможезрозуміти, як вести собі под годинунеминучоїаварії,щоб урятувати собі тапасажирів.

>Під годинунеминучоїаваріїводій виненвтиснути собі усидінняспиною, авитягнутими рукамивпертися вкермо. Цедужеважливо:завдякивитягнутим руках $ котріміцнотримаютькермо,тіловодіястаємов бірозпіркоюміж кермом тасидінням. У такомуположенні воно таможевитриматидужесильний удар. Не вартодумати, щоможуть при цьомузламатисякісті рук, смердотісприймуть удар в самомувигідному «>стійкому»положенні.Наприклад, якгвіздок, щозабивають удошку,зігніть йоготрохи йспробуйтезабити,вінобов'язковозігнеться. Акість,якщоїїрозташувати бокомзламається.Якщо ужекісті рукзламаються в такомуфіксованомуположенні, тоце,ймовірно, був удар, послеякого за життяводіяпоручитисяважко,

>Автогонщики, котрімаютьдуже добронатреновані руки,рятують собі ним удужесерйознихаваріях.Крім цого,розташуваннятілаводія увиглядірозпорки над момент ударувилетітийому черезлобовескло, щодуженебезпечно.

>Спортсмениавтомобілістивикористовуютьспеціальніремені безпеки, котріопоясують грудяхнавхрест.Ремені безпекирятуютьдуже багато людей. Застатистикою,приблизно за сім із десяти ДТПпристебнутіременіврятовуютьводіїв від травм. Томуводії тапасажириповинні доброусвідомити, щоремені безпекипотрібні не працівникамДАІ, азбереженнявласного життя.

>Під годинунеминучогозіткненнятранспортнихзасобівдуже частостраждають ноги.Ступнініг впритул доостаннього моменту не можназабирати із педалейгальму та газу.Інодітреба матірсміливість нетиснути напедалі,гальма,навітьякщо нога саматягнетьсяцезробити.Адже задопомогою газу тапониженоїпередачілегшеутриматиавтомобілі відобертання,збільшитиїїманевреність йнамагатисявідвести машину вправо,щобуникнутинеминучою удару.

>Якщо невийшло, тоді принеминучомузіткненніколінанеобхідномиттєвопритиснути доважеляпереключенняшвидкостей, аступнітримайте на педалях. Уостаннідолісекунди ногизізведеними разомколіньмипідніміть вгору й вправо. Руками , як уже писалося,необхідноупертися вкермо, атіловтиснути всидіння.Очі неприкривати докінця - лише всамийкритичний момент. Головутребапритиснути до груд.

>Пасажиритакожповинні знаті, як вести собі под годинунеминучогозіткнення.Особливоцестосується того,хтосидитьпоряд ізводієм.

Статистикастверджуй, щоцемісцесаменебезпечне.Найбільшбезпечним застатистикоювважаєтьсямісце заспиноюводія.Пасажирупоряд йводієм под годину ударуслідпідняти ноги йуперти їхні впередню панель, головусхилити на грудях, а рукамизакрити особі,щоб воно та непостраждало відможливихосколківпередньогоскла.

>Іншіпасажириповинніуперти ноги впідлогу чинижнючастинупередніхсидінь, поможливостівикинути руки вперед йтакожупертися ними спинкупередньогосидіння,напрягтим'язи,згрупуватися.

>Обізнаніводії тапасажир із правиламиповедінки прибудь-якихраптовихситуаціяхмаютьбільшуймовірність урятуватисвоє життя ніж необізнані.

У реальномужиттінеможливопередбачити усічинники, щовпливають на безпечудорожнього руху,однак,дотримуючисьдіючихзаконодавчих танормативнихактів, щодіють в сферідорожнього руху, можнастворитибезпечні такомфортніумови дляучасників руху. Дляреалізації цогонеобхіднакоординаціязусиль всіхучасниківдорожнього руху,органі» державної влади таіншихзацікавленихсторін.

 

5.Ризик -чинникинебезпекиміського транспорту

Уєдинійтранспортнійсистемі Україниважливемісцезаймаєміський транспорт.Він уявленьрізноманітними видамитранспортнихзасобів, котріздійснюють перевезенняпасажирів тавантажів помісту.Сюдивідносяться -автобуси,тролейбуси,трамваї,таксі, атакожвантажні талегковіавтомашини.Причиноюможливихаварійможе бути великаінтенсивністьтранспортнихпотоків,низькакваліфікаціяводіїв, недисциплінованістьучасниківдорожнього руху,відсутністьналежної передрейсовоїперевіркитехнічного станутранспортнихзасобів та передрейсовихмедичнихоглядівводіїв,випуск налініютранспортнихзасобів, щомаютьнесправністьгальмівноїсистеми чирульовогоуправління чисвоєчасно непройшли державноготехнічногоогляду,перевищенняводіямивизначенихобмеженьшвидкості руху,незадовільний стандоріг таінше.

Передрейсовиймедичнийоглядводіївмаєвеликезначеннящодозапобігання ДТП. Так,французьківченівизначили, що з 1300випадківпозбавленняпосвідченняводія уосіб, котрі порушили правила руху, 150водіїв малігостротузорунижчедопустимоїнорми, у 138випадків бувпідвищенийартеріальнийтиск,страждалипсихічнимирозладами, 31 -діабетом, 14 -серцево-судиннимизахворюваннями, 42 -розладомруховоїфункції.

Уцій ж стране 6,8% ДТПзісмертельнимнаслідкомскоюєтьсявнаслідокфізичнихнедоліків,втоми йнепритомності. УНімеччині з 12 млн.осіб, котрімаютьпосвідченняводія, 70 тис.хворі надіабет,якийможе статі причиноюраптовоївтратисвідомості.Серед причин, котріпризводять довтратисвідомості уводіїв прикеруванніавтомобілем, 1/5пов'язана ізсерцевимизахворюваннями. У СШАвнаслідокгострогоінфарктуміокардащорічновиникає до 2 тис. ДТП. При цьому вчотирьох -п'ятивипадках з 14 приступи сильногосерцевогоболювиникаютьнастількираптово, щоводій невстигаєзупинитиавтомобіль.

>Причиноюможливихаварійможе бути не лишехворобливий станводіїв, але й йуживанняводіямиліків.

УНімеччині від 10 до 20% ДТПпов'язані ізуживаннямводіямиліків. УАвстралії йШвеціїблизько 15%водіїв, із звинувачуй якісталися ДТП,протягом 24 часів до цогоприймалиякий-небудьзаспокійливийзасіб.

>Австрійський навчань Вагнер утверждает, що у 16% причинами ДТПєприйманняснодійних таіншихлікарськихзасобів.Від 4 до 20%водіївприймаютьліки безпризначеннялікаря. ДТПнерідковиникаютьвнаслідок сонливого стануводіїв чи їхнізасинання закермомавтомобіля.Причиною такого стануможе статіприйманняснодійних,загально-заспокійливих чилікарськихзасобів, котрізнижуютьартеріальнийтиск. Тому прилікуванні всімацими препаратамиводій винен бутизвільнений від роботи читимчасово переведень наіншу, непов'язану ізкеруваннямавтомобіля.

>Важливу роль упідвищенніймовірності .ДТПвідіграєзумовленехворобоюзниженняпрацездатності, асаме,навітьпогіршеннясамопочуттяпризводить до збільшенняймовірності ДТП.

Рівеньвпливу того чиіншогозахворювання наймовірність ДТПзначнозмінюєтьсязалежно відбагатьохчинників:тяжкості таформизахворювання, умів йнапруженості роботи,особливостейособистості й таін. В частности,ймовірність ДТП пригіпертонічнійхворобіпідвищуєтьсяприблизно в 2,5 рази.

Коли можнапояснити якзниженнямпрацездатностіхворих, то й болееінтенсивнимрозвитком вонипроцесіввтоми.

>Наведеніфактисвідчать просерйознізміни врегуляціїгеодинамічнихфункцій ухворихводіїв порівнянозіздоровими подвпливомробочогонавантаження. Усіце, очевидно,знижуєпоказникипрацездатності й, якнаслідок,надійністьводіїв векстремальнихситуаціях.

>Основними видамиаварійміськихвидів транспортує:перекидання,зіткненняміжтранспортнимизасобами,наїзди напішоходів,нерухоміперешкоди,тварин й таін.

У годину автотранспорт ставшинайбільшнебезпечним порівняно йіншими видамитранспортнихзасобів.Наприклад, згідностатистичний данини* на 1 млрд. пас, /км на автотранспорт припадати 20загиблих, наповітряному - 6, назалізничному - 2. Жертвамиаварійєводії,пасажири тапішоходи.

>Трамвайний парк Українизношений, про щосвідчатьтрагічніподії, котрі малімісце востанні рокта. За всюісторіюіснування трамвая,найбільшааварія покількості жертв був вЛуганську (1994 р.).Тоді семерозагинули намірці, акілька Чоловікпомерлипізніше,потім катастрофа 2 июля 1996 р. уДніпродзержинську засвоїмижахливиминаслідкамиприголомшила весь світло Наузвозідовжиною 900метрів інахилом 5-6градусіввідмовилигальма й,злетівши ізколії нашвидкості до 130км/год, трамвайврізався вбетоннуогорожу йперекинувся.Відома все світлотрагедія забрала життя 34 Чоловік, десяткиважкопоранених із травмамирізногоступеня -переломи,нейрон-травми, іздушення булидоставлені влікарню. З июля в Україні було боголошено днем жалобі.

Чи можна було бзапобігтистрашнійбіді,навіть коли трамвайзірвавсязісхилу?Можна,якбизамістьбетонноїзагорожі на цьомунебезпечномуперехресті стояла нехайзагорожа, але й ізамортизуючимивластивостяминаприкладміцніметалевітроси,ударнахвиля не мала бтакоїміцності.Бетоннастіна на цьомумісці бувзведена после того, як в цьому жмісцізірваласявантажівка йвлетіла просто успоруду школи -дітей, нащастя, у тому годину не було б.

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація