Реферат Епідемічні захворювання

Страница 1 из 3 | Следующая страница

>Зміст

1.Епідеміологічна безпека

2.СНІД

3. Заходь забезпеченняепідемічної безпеки

4.Впливнікотинноїзалежності наздатність доучбової йпредметноїдіяльності

5. Алкоголь та йоговплив на безпечужиттєдіяльності

6.Вплив алкоголю напредметну танавчальну діяльність

7.Наркотична безпека


1.Епідеміологічна безпека

>забрудненняекологічнийалкогольнийінфекційнийзахворювання

Історіялюдства -це процесрозвиткувзаємовідносинміжлюдиною таприродою,внаслідок яківідбуваютьсясуттєвізміни природногосередовища й талюдини.Відпредметноїдіяльностіприроднесередовищезазналовеличезного антропогенноговпливу,якийпочав негативнодіяти як налюдину то й нанавколишнєсередовище.Зараз, воточуючомунавколишньомусередовищі,дієцілий комплекснебезпек природного, штучного йзмішаногопоходження, котрівзаємодіючистворюютьпроблеми для безпекижиттєдіяльності.

>Проблеми для безпекижиттєдіяльностістворюютьбіологічнічинники природного та антропогенногопоходження, котрі великікількостяхперебувають вгідросфері,атмосфері,літосфері, продуктаххарчування, навиробництві йпобуті.

>Збільшеннябіологічногозабрудненнянавколишньогоприродної просередовища заостанні роктапояснюєтьсябурхливимрозвитком міст та селищміського типу.Урбанізація містпризвела до збільшенняаварійнихвикидів у повітря йлітосферувеликоїкількостігосподарськихфекальних тавиробничихстічних вод,перш на відпідприємствхарчовоїпромисловості йтваринницькихкомплексів,виробництврізноманітнихбіопрепаратівбілківферментів,антибіотиків, щоскидаються уводойми.

>Біологічнізабрудненнянавколишньогосередовищавключаютьпатогеннімікроорганізмибактерії йвіруси,умовно-патогеннімікроорганізми антропогенного йзоогенногопоходження,мікроорганізмипродуценти, йпродуктивиробництвамікробіологічного синтезу табіологічнізасобизахистурослин.

>Об'єктинавколишньогосередовища (вода,іншівидиводокористування,ґрунти йповітрязакритихприміщень)можуть статічинниками поширення йпередачіцілою рядуінфекційнихзахворювань,бактеріальної тавірусноїприроди, До нихвідносяться холера,черевний тиф,туберкульоз,дизентерія,поліомієліт,віруснігепатити,грип йін., атакож рядзахворювань, щовикликаютьсяумовно-патогеннимибактеріями тавірусами.

У атмосферномуповітрі,крімантропогеннихмікроорганізмів йпродуктів їхніжиттєдіяльності,можутьзнаходитися в великихкількостяхречовини природногопоходження -часткиплісняви,рослинні волокна,квітковий пилянь, котрі, улюдини ізпідвищеноючутливістю,здатнівикликатиалергічніреакції (>бронхіальнуастму,сіннулихоманку,алергічніреніти й т.ін.). Добіологічнихзабруднювачівнавколишньогосередовищавідносятьсярізнівидифітопланктону вводоймах,інтенсивнийрозвитокякогопов'язаний із їхнізабрудненням.Фітопланктон, аіноді й вищийводнарослинність, привідмиранніздатнінесприятливовпливати наякість водирізнихвидівводокористування.

>Сильнезабрудненнянавколишньогосередовищавідбуваєтьсявнаслідокстихійного лиха, катастроф тааварій набіологічнихоб'єктах,очиснихспорудах, атакож приіншихнадзвичайнихситуаціях, котрістворюютьзагрозу поширенняінфекційнихзахворювань.

УІ996 р. в Україні було бзареєстровано 8.55 млн.випадківінфекційнихзахворювань. Процю цифруповідомилоМіністерствоохорониздоров'я, в зв'язку ізВсесвітнім днемздоров'я (7 апреля).

>Особливомедичнихпрацівниківхвилюєепідеміягепатиту Автихає. У 1996роцінайгіршаситуація був вСевастополі, депроживаєбіля 300 тис. Чоловік. Тутзареєстровано понад 5000випадківзахворювання гепатитом А.. У Кріму відньогопостраждало85В8 Чоловік, вДонецькійобласті - 12776,Дніпропетровський - 10231,Луганській - 6554,Харківській - 8063. У 1996році в Українідещознизилосьзахворювання надифтерію,внаслідокефективнопроведенихпротидифтерійнихщеплень.Залежно відлокалізаціїзбудників ворганізмі усіінфекційнізахворюванняподіляються начотиригрупи.

>Будь-якіінфекційнізахворюванняможутьвиникативнаслідокпроникнення ворганізмлюдинихвороботворниймікроорганізмів -бактерій,вірусів, атакожгрибків чипростіших,Збудникиінфекційнихзахворювань,проникаючи ворганізм,знаходять там для свогорозвиткусприятливесередовище,швидкорозмножуються йвиділяютьотруйніпродукти (>токсини), котріруйнуютьтканини йпорушуютьнормальний процесжиттєдіяльності.

>Класифікаціяінфекційнихзахворювань.

>Групазахворювань >Назваосновнихзахворювань
>Інфекціїдихальнихшляхів.

>Грип,ангіна,дифтерія,кір, натуральнавіспа, кашлюк,ртуберкульоз.

>Кишковіінфекції >Черевний тиф,дизентерія, холера,інфекційний гепатит,поліомієліт
>Кров'яніінфекції Чума,туляремія,висипний тиф,малярія;кліщовий?енцефаліт,СИІД.
>Інфекціїзовнішніхпокровів >Сибірська виразка,стовбняк, короста, трахома, пика.

>Захворюваннявиникає, як правило, черездекілька часів чиднів із моментузараження,цейперіод,який носитиназвуінкубаційного,відбуваєтьсярозмноженнямікробів йнакопиченнятоксичнихречовин безвидимихознакзахворювання.Людина вцейперіод,нічого непідозрюючи,стаєносіємзбудниківтієї чиіншоїхвороби,заражаєоточуючих,середовищепроживання.

Прирізноманітнихзахворюванняхмеханізмпередачіінфекційнеоднаковий йзнаходиться упрямійзалежності відлокалізаціїзбудника в живомуорганізмі.

>Розпізнаютьдекількашляхівпроникненнязбудниківінфекційнийзахворювань ворганізмлюдини:

• ізповітрям черезорганидихання;

• ізїжею чи водою черезшлунковокишковий тракт;

• черезслизовіоболонки рота, носа, очей;

• черезпошкоджений танепошкодженийшкірнийпокрив;

• через укусизараженихкровосиснихкомах.

>Типовимиознакамиінфекційнихзахворюваньє лихоманка,підвищеннятемператури,головнийбіль,біль вм'язах тасуглобах,нездужання й,загальнаслабкість,інодінудота,порушення сну,погіршенняапетиту йін.

>Найбільш багаточисленними тарозповсюдженимизахворюваннямиєінфекціїдихальнихшляхів.Найбільшачастинацихзахворюваньоб’єднуєтьсязагальноюназвою -гостріреспіраторнізахворювання.Щорічноцимзахворюваннямхворіє 15-20відсотківвсього населення, аперіодепідемічнихспалахівгрипу - до 40відсотків.Збудникицієїхворобилокалізуються вверхніхдихальних шляхах йрозповсюджуютьсяповітряно-крапельним шляхом прирозмові,чиханні,кашліхворого.

>Крім усімвідомогогрипу, до числаінфекційдихальнихорганіввідносятьсятакож натуральнавіспа,дифтерія, котрі в недалекомуминулому булиепідеміологічнимизахворюваннями, щопризводили до смертитисячі людей й Уцю жгрупухвороб входититуберкульоз,якийякраз в Україні ставшидужерозповсюдженоюхворобою, У 1996 р.захворювання всіма формами активноготуберкульозузросло на 9.9відсотківЩоденно нимзахворює понад 70 Чоловік.

Пристихійнихлихах, катастрофах,надзвичайнихситуаціяхпереважно йвідбуваєтьсязосередження людейнезвичнихумовах,внаслідок чогопорушуютьсянорми й правиласередовищапроживання, щообумовлюємасовістьзахворюваньінфекціямидихальнихшляхів (грипомдифтерієюангіною,менінгітом йін.).

Дохворобкишковоїгрупивідносятьсятакіінфекційніхвороби якдизентерія,черевний тиф , холера,вірусний гепатит,сальмонельоз,ботулізм .

Дляцихвидівінфекційзагальнимємеханізмпередачізбудникахвороби через рот ізїжею чи водою йураженняшлунково-кишкового тракту, хоч для такихінфекцій, якботулізм таполіомієліт,найбільшхарактерноюознакоюєураженняцентральноїнервовоїсистеми.

Довиникненняепідемічнихзахворюваньінфекціямишлунково-кишковоїгрупипризводятьруйнуванняводопровідних таканалізаційнихмереж,низькасанітарно -гігієнічна культура,безпечність танеобачність ввикористанні води ізвідкритихджерелводокористування.

Докров'янихінфекційвідносятьсятакіхвороби, яквисипнийтиф,чума,малярія,кліщовийенцефаліт,туляремія,СНІД таін.

>Розпізнавальноюрисоюцієїгрупиінфекційперш наємеханізмпередачіінфекційкомахами (блохи,воші,кліщі,комарі).Хворікров'яноюінфекцією, дляздоровоїлюдинистаютьнебезпечнимилише тоді, коли всередовищіперебування чипроживанняєкровосиснікомахи, котріпереносятьціхвороби.Виключенняскладає лише людина, котрахворієлегеневоюформоючуми, в цьомувипадкуінфекція якщопередаватисяповітряно-крапельним шляхом.

Доінфекційзовнішньогопокривувідносяться; -стовбняк,сибірська виразка, пика йін.,Інфекціїзовнішньогопокривущеінодіназиваютьреневимиінфекціями, смердотієгостримиінфекційнимизахворюваннями,внаслідокпроникненнязбудника черезушкодженушкіру, й,значнорідше, черезпошкодженіслизовіоболонки.

2.СНІД

>Особливузначимість вгрупіінфекційнихзахворюваньлюдини заостанні роктанабув синдромімунодефіциту -СНІД. У зв'язку ізнадтошвидкими темпами поширенняінфекції йвисокоюсмертністюсередхворихСНІД справедливоназивають ">чумою XXстоліття"

>Порівняно ізбагатьмаафриканськими йєвропейськими державами, деСНІД уже давнопредставлявсерйознузагрозунаселенню,ситуація невиглядалакатастрофічною. Однак,останнімчасом,зарозповсюдженнямСНІДУ вСВН Українавизнананайнебезпечнішою Державою. Заостанні роктакількістьхворих наСНІД в Українізбільшилася на 23,8% (особливонебезпечнимрегіономєОдеса), а США, зацей жперіод,скоротилася на 14відсотків.

1981-го р. медикиСІПАвпершезіткнулися із синдромомімунодефіцитулюдини й йогоспецифічнимзбудником -вірусомВІЧ.Виявленаінфекція носиладоситьв'ялий характер.Лише после того , якімунний захистхворихпочавдаватизбої, медикиусвідомили, Яка великанебезпеказагрожуєлюдськійцивілізації.

Через 10 років послевиявленнязбудникаінфекціївченірізкихкраїн світузібралися вЛенінграді наконференцію ">Медичнабіотехнологія,Імунізація,СНІД " ( 13 - 17червня1991р. ),щобпідвестипопередніпідсумки Першогоетапуборотьби ізчумою XXстоліття.

>ЗбудникомцієїхворобиєвірусВІЧ, щоуражаєлімфатичну системулюдини йруйнуєїїімунітет.Людина,ураженавірусомСНІД,стаєбеззахисною передхвороботворнимимікроорганізмами, але й й передумовно -патогеннимизбудникамихвороб, грибками тапростішими.

>Високий відсотоксередінфікованихскладаютьіноземці.Ймовірно,віруспочавпроникати в державу ізЗахідної таЦентральної Африки разом із студентами, котріприїздилизвідти нанавчання.Вважається, що таким шляхомВІЧ проникнув у Америку йЄвропу.Студенти -африканці співуче сталиосновнимджереломзараження.

>ДжереломзараженняінфекцієюСНІДуєхвора людина.Основнимишляхамипередачізбудникахворобиє :статевіконтакти ізхворими;переливаннякрові,зараженоївірусомСНІДу;використанняінфікованихшприців таголок.

>Останнійвипадокпередачіінфекціїнайбільш частозустрічаєтьсясереднаркоманів. МалімісцетрагічнівипадкизараженнядітейВІЧ вмістіВолгограді,Ростові-на-Дону.Середшляхівпередачіінфекції,які болеерідкоспостерігаютьсяєутробнезараження плоду йдеякіін.

>Найбільшукількістьхворих аніСНІДстановлять :гомосексуалісти,наркомани таповії, атакожє люди, котрістраждаютьзахворюваннямкрові (>гемофілією ),яким частопереливаютьдонорську притулок.

>Першимиознакамипроявузахворювання наСНІДможе бутитривала (понадмісяць)висока температуратіла безнаявних причин, збільшенняпахових, подпахових йшийнихлімфатичнихвузлів,тривале понад 2-3місяцірозладнанняшлунково-кишкового тракту, щосупроводжуєтьсяпрогресуючоювтратоюорганізмом ваги,анемія й стоматит (особливо удітей),частізагальні йгнійніураженнястатевихорганів ташкіри.

Уподальшомувідмічаютьсятакожураженнялегенів (>пневмоніїнеясноїетіології ),центральноїнервовоїсистеми,злоякіснихпухлини.

>Щобзапобігтирозповсюдженнюінфекції, таким чиномнеобхідновиявитивірусоносіїв. Наступного дня самимрозповсюдженим методомєтестування.Цей методбазується напошукуспецифічнихантитіл доВІЧ чи йогобілків Уплазмікрові.Послабленаімунна системамайже нереагує наінфекції йвиробляєдуже малоантитіл.

Заостанні рокта СШАпостійнозростає числохворих практичнобезсимптомними,в'ялопротікаючимиінфекціями. Ценаслідокзниженоїопірностіімунноїсистемиорганізму.Такаситуація США - вдержаві ізвідносносприятливоюекологічноюобстановкою, вбагатьохінших державах, до тогочислі й нашійситуаціязначногірша.

>Іншими словами, невиключено, щоіснує багато носивши боягузовіконцентрацієюантитіл доВІЧ намежічутливостіметодівдіагностики й мережі такимхворихможуть бутивід'ємнимиКрім цого,єкатегорія людей, Яка укладати такзванугрупупідвищеногоризику.Цякатегорія людей неохочезвертається вкабінетианонімногодіагностування.Відслідковуватизв'язкиміж такимивірусоносіяминадзвичайноважко.Юридичналегалізаціягомосексуальнихвідносинзначнополегшила б роботуепідеміологівАдже заданимисоціологічнихдосліджень, часткагомосексуалістів не така уже мала, как онаскладає - від 5 до 10відсотків.

Другакатегорія людей, котравикликаєзанепокоєння-ценаркомани, як ін: вило, смердотітакож непопадають вкабінетианонімногодіагностуванняНеобхідносказати, щоепідеміяВІЧсереднаркоманів вАмериці бувлишедругоюхвилею, котрахлинула послеспалахузахворюваннясередгомосексуалістів.

>Ситуаціяборотьби ізцієюінфекційноюхворобоюускладнюється тім, щовірус,якийвикликаєСПІД,виявивсянадзвичайномінливим. ЗаданимиР.Сміта (ЛабораторіяЛофгстренд, США ),навітьпоодинокіамінокислотнізаміни вгіперваріабельнійпетліповерхневогобілкавірусувикликаєстійкість довідповіднихпрепаратів.Подібноїстратегіїдотримується багатопаразитів.Такі,поки щомаловивченівластивостіВІЧ,можутьперетворитипошукшляхівборотьбипротивірусу вбезкінечну гонку нановими йновими йоговаріантами, якцевідбувається ізвірусомгрипу.

>Ситуаціяускладнюєтьсяще тім, щовірусздатнийзмінюватися,навіть под годинурозмноження, в однієїхворого.Ймовірно,існуєцілий спектрштамівВІЧ, котрівідрізняютьсявірулентністю (>хвороботворністю),тривалістю латентногоперіоду, коломклітин -господарів йіншими характеристиками.Інститутвіруснихпрепаратів (Москва,С.Мариннікова)виділиврізноманітніштамиВІЧ ухворих із Риги,Вільнюса,Москви, Києва,Мінська,Шахти, Волгограда йЕлісти.Проводиться робота по їхньогоідентифікації.

>ВІЧ-2,виявлений вЗахіднійАфриці,у нашійдержаві-поки що невиявлений.Ймовірно, щонайближчим годиною сус-пільствозіткнеться й ізВІЧ-3,ВІЧ-4,ВІЧ- 5, атакож ізіншимивірусами, котріможутьактивізуватися,наприклад, околицях ізпідвищенимрадіаційним тлом.

>Медицинівідомо багато, такзваних,опортуністичнихінфекцій, котрів'яло йповільнопротікають, практично безсимптомнихзахворювань.Майже усі смердотіпереходять вгостру форму припослабленніімунноїсистемилюдини Знебезпека, що йВІЧ-подібніінфекціїповедуть собітакож.Безумовно,найближчим годиноюповинніз'явитисявисокоефективнізасобипротибілківВІЧ.

Усі, що мизробили ізнавколишнімприроднимсередовищем,створюєідеальнуможливість дляпояви нових,щеневідомих,захворювань,призводить доможливостіспотворенняфізичноїприродилюдини,навіть нагенномурівні, й всецестворюєтакіпроблеми безпекижиттєдіяльності, длявирішення які сус-пільство помиляюсяжалітикоштів чивідкладати ( їхньоговирішення намайбутнє.

>Щорічнізбитки, котрінаносятьдержавіінфекційніхворобискладають:грип йГРЗ - 1.5 млрд. грн.,вірусний гепатит - 120 млн. грн.,кишковіінфекції36 млн. грн.,дифтерія - 50мли.гри.ЛікуванняхворогоСНІДом в Українікоштує 2.5-2тисячідоларів врік.

?Фінансовий стан Українисклався так, щонинікоштів нехватає ані на що, але йпокиситуацію ізВІЧ вдержаві можнавзяти под контроль,треба їхньоговіднайти.Допомогти тутможутьнеурядові йпозавідомчіорганізації, котрізаймаютьсяпросвітницькою тадобродійноюдіяльністю.

>Щобпризупинитизростанняінфекційнихзахворювань, навалиСНІДу,зусиль однихмедичнихпрацівників тавчених недосить,необхіднозміннійповедінку людей, щоєдужескладнимзавданням.Нині ізвірусоносіївСНІДуберутьлишепідписку прокримінальну відповідальність, навипадокзараженняінших людей,однак невиключено, щоцязаборона нескрізьвиконується.

>Єдине, щоможевплинути налюдину втакійситуації -цеїїсвідомість таморальніпереконання.Але,надіятись наних-марна справа.Поки не якщохворимсплачуватисящомісячнадопомога,поки не якщонадійнихтерапевтичнихзаходів, котрігарантували бхворомушанси на життя, йогоповедінка йморальніпереконання будутьповедінкою та мораллюприреченого.

3. Заходь забезпеченняепідемічної безпеки

>Основнимнапрямкомдіяльності позабезпеченнюепідемічної безпеки був йзалишається -профілактичний. Весь комплексзапобіжнихзаходівпідвищення безпекижиттєдіяльності, повідношенню доінфекційнихзахворювань, винен бутиспрямованим втричічинникиепідемічногопроцесу:джерелоінфекції,шляхипередачі та поширенняінфекції й на,сприйнятливу доепідемічнихзахворювань,людину.Якщовиключити із цоголанцюга хоч один, зчинників,епідемічний процес якщоприпинятися.

Томуметоюзапобіжнихзаходів винне бутидіяння,перш на, наджерелоінфекції, длязменшеннязараженнянавколишньогосередовища, тасферипроживання,локалізацію поширеннязбудників, атакож заходьпідвищеннястійкості населення дозахворювання.

>Джереломінфекційнихзахворюваньможуть бути :хвора людина чибактеріоносії,хворіхатні чидикітварини та птахи, атакожкровосиснікомахи. Дозаходів,щододжерелаепідемічноїінфекції,відноситьсяранніактивне таповневиявленняносіїв, їхнісвоєчаснаізоляція,госпіталізація талікування,проведеннядезінфекційнихзаходів ввогнищахспалахузараження.

>Надзвичайноважливимєсвоєчасне йповнеперекриттяшляхівпередачіепідемічнихзбудників. Зметоюзапобігання поширенняепідемічнихінфекційнихзахворювань таліквідаціївогнищзараження щовиникли проводитися комплексізоляційнихобмежувальнихзаходів, котріназиваються карантином. Карантин,карантинізація(італ.quarantena, відquarantagiorini сорокднів), - системазаходів, щопроводяться дляпопередженні поширенняінфекційнихзахворювань ізепідемічноговогнища йліквідації самоговогнища.

Карантинпередбачає :обмеження чизаборонупереміщення населення тавантажів замежі й черезкарантинізаційну зону;повну чичастковуізоляціюкарантинізованихосіб чиколективів відоточуючого населенняВиявлення таізоляціюхворих,бацилоносіїв й всіх тихий,хтоспілкувався йхворими, у взятому подспостереженняколективі.Сюдиналежить рядіншихзаходів:санітарнаобробка,імунізація,фагування,дезінфекція,дезінсекціядератизація йін.

>Карантинізаціїможутьпідлягати:окремі особини,групи людей квартира,дім,гуртожиток,цілий район ймісцевість.

>Карантинивперше буливведені в 14 ст. вІталії, увиглядісорокаденної (>звідкипішла йназва)затримки нарейдікораблів, щоприбували йнеблагополучних,щодочуми, місць.Карантинні заходьміжнародною масштабупередбаченіМіжнародноюПаризькоюконвенцією 1926 р.

>Обсерваціякарантинних місцьпередбачаєдотримання тавиконаннявідповідних правил.Ці правилаполягають до того, що недозволяєтьсябеїспеціальногодозволузалишатимісцяпроживання ввогнищахураженняВиходячи навулицю,необхіднозахиститиорганидихання тауникатиділянок великогоскупчення людей. Прищоденномувологомуприбиранніприміщеньнеобхідновикористовуватидезінфікуючізасоби та заходь познищеннюперенощиківінфекційнихзахворювань (>мишей,пацюків, бліх,кліщівтарганів,блощиці йт.ін.). Передвживаннямїжі,необхідноретельномити рукитеплою водою й милому тадотримуватися правилособистої йзагальноїгігієни прихарчуванні Воду,використовувати лише ізперевіренихджерел йпити лише послекип'ятіння.Сиріовочі тафрукти послемиттяоброблятикип'яченою водою, ахлібпрожарювати навогні чи вдуховці. Приутриманні впомешканнідомашніхтварин,спостерігати забудь-якимиознакамизахворювання, тасвоєчасно, припідозрі,звергатися доветеринарнихпрацівників.Профілактичні заходь вепідеміологічномупроцесіповинні бутинаправлені напідвищеннястійкості населення дозбудниківінфекцій. Цедосягається на державномурівні шляхоммасовоїімунізаціїзапобіжноювакцинацією,введеннямспеціальнихсивороток.

>Сприйнятливість доінфекційниххвороб, якокремоїлюдини, так колективу,визначається: станомімунітету,віком,соціально-побутовимиумовами,медико-санітарнимзабезпеченням,рівнемзагальної культури,раціональнийхарчуванням,благоустроєм місць,знаннями тадотриманням основгігієни тасанітарії.

>Важковиділити ізвсьогосказаногонайбільшзначимічинники, що|визначаютьсприйнятливість населення до окремихінфекційнихзахворювань, але й ізвпевненістю можнасказати, щоімунітет -цеодне із самихважливих таціннихвластивостейорганізмулюдини.


4.Впливнікотинноїзалежності наздатність доучбової йпредметноїдіяльності

Уостанні роктапалінняцигарокперетворилося ізявища в проблему.Її 'обговорюють самихрізноманітнихрівнях, лише у широких кілках.Вжевідомобіля 4000хімічнихречовин, котрівходять в складтютюнового дмитрика.Більше 50 із нихсприяєвиникненню раку.

Нагазову фазутютюнового дмитрика припадатимайже 90відсотків всіхречовин, самоютоксичною із якієчадний газ.Курціщорічновикурюють у повітря720т.синильноїкислоти,384000т.аміаку,108000т.нікотину,600000т.дьогтю й понад550000т.чадного газу таіншихскладовихтютюнового дмитрика. Утютюновомудимізнаходятьсяподразнюючі таканцерогенніречовини,ароматичнівуглеводні (>бензпірен,бензатрацен), котріспричиняють рак,радіоактивніречовини (>полоній-210,свинець-210,вісмут- 210),отруйніречовини (оксидвуглецю (>чадний газ),аміак,синильна кислота) й одна ізнайбільшсильнихрослиннихотрут -нікотин,якийдіє нацентральну тавегетативнунервовісистеми.

Утютюні,крімнікотину,єщекількаотруйнихалкалоїдів.Найважливіші із них -норнікотин,нікотирин,тікотеїн,нікотимін.Нікотин, навідміну відіншихалкалоїдів, немає жаднихлікарськихвластивостей,він, як йіншіалкалоїди,породжуєпристрасть донього.

>Курці йдуть сьогодні наризикдобровільно, некурцістраждаютьпоневолі.Тютюновийдимподразнює вониочі,порушуєдихання,прискорює ритмсерця,підвищуєартеріальнийтиск,викликаєголовнийбіль, кашель,першіння вгорлі,нудоту,запаморочення, втрачуапетиту,провокуєвиникненняалергії,загострюєіснуючізахворювання й т.ін.Такийнабір,цілком чичастково, можнаотримати, коли людинаперебуває в одномуприміщенні ізкурцями й нездогадується,навіть, про причину свого поганогосамопочуття.

>Переконати в цьомудопоможутьдеякікількісніпоказникивмістунікотину й йоготоксичнихпохідних укурців,пасивнихкурців й людей, що непалять.

>Основнийметаболітнікотину -цекотинін,затоксичнимивластивостямидужеблизький до свого родича. У тихий,хтовикурює щодня 10цигарок, всиворотцікровізнаходиться 137,7мкг/л.котиніну, укурців , щовикурюють щодня 20цигарок - уже 302мкг/л.котиніну (упасивнихкурців - 2,6мкг/л.).

>Оксидвуглецю,потрапляючи черезлегені в притулок,витісняєкисень ізгемоглобіну,встає на йогомісце йутворюєкарбоксигемоглобін, що Веде до 'перебоїв вкисневомупостачаннітканинорганізму.Середнійвмісткарбоксигемоглобіну вкрові укурців - 4,3%, у некурців - 0,93%.

>Ефектпасивногокурінняпроявляється взбільшенніконцентраціїнікотину всечі - в 3 рази, вкрові - в 3,5 рази, вслині - у 50разів.

Таким чином,тютюновийдим непростозабруднюєатмосфернеповітря.Йогонеобхіднорозглядати якотруйнуречовинууповільненої дії, якоїдобровільноспоживаютьмільйоникурців.

>Тютюндієнасамперед, навегетативнунервову систему, Якарегулюєнайважливішіфункціїорганізму,наприклад, діяльністьсерця,функціонуванняшлунково-кишкового тракту.Вегетативнанервова системаскладається із симпатичного йпарасимпатичнихвідділів.Збудження симпатичного відділенняпризводить доприскореннясерцевихскорочень (>тахікардії),подразненняпарасимпатичнихнервів - до їхнісповільнення (>брадикардії).

>Вегетативнанервова системарегулюєнайважливішіфункціїорганізму,діючи черезендокриннізалози навнутрішні. Під часНервовихстволівсимпатичні іпарасимпатичнігілкимаютьвузли -нервовіганглії.Саметуївідбуваєтьсяпередаваннянервовихімпульсів заучастюмедіаторів. Урізнихчастинахвегетативноїнервовоїсистемимедіаторирізні захімічним складом (>ацетил-холін йадреналін).Токсичнадіянікотинувиявляється, як якщо внервовихвузлах.Вонаполягає до того, щонікотингальмує передачунервовихімпульсівмайже доблокуванняганглія,нервоваклітинапозбавляєтьсяздатностісприйматинервовіімпульси йпередавати їхньогом'язам.

>Тютюновийдим негативновпливає нафункціїцентральноїнервовоїсистеми йїївищого відділення кору великихпівкуль головногомозку.Цейвідділнайбільшчутливий донадлишкувуглекислого газу та діїіншихтютюновихотрут.Підвпливомнікотинувиникаютьзміникровоноснихсудин головногомозку.Втрачається їхніеластичність,стінкинасичуються холестерином йрізними солями (>вапнування),внаслідок чогопогіршуєтьсякровопостачання головногомозку, щотакож негативновпливає нарозумову діяльність.

>Мозоклюдини, принапруженійм'язовійроботі, йм'язипостійновимагаютьприпливунасиченоїкиснемартеріальноїкрові.Ця потреба уробітників-курцівзадовольняється неповністю; тому ум'язахшвидшерозвиваєтьсявтома.М'язова силазменшується на 1,5%,координаціярухівзнижується на 25%,настаєшвидкавтома.

>Досліджуючивпливнікотину на людей,японськіекспертивиявили, щокуріннящорічностає причиною до 2% всіхавтомобільнихаварій, афранцузькіспеціалістиприйшли довисновку, щоця цифраскладає 5%. Прикуріннісльозовиділення відтютюнового дмитрика не лишевідволікаєувагу, але й ізнижуєгостротузору,зменшуєпрозорістьавтомобільногоскла,чимпогіршуєвидимість.

>Викурювання лишеоднієїсигаретипризводить дозниження полязору,порушеннякольоровоговідчуття йсприймання червоного й зеленогокольорів,зоровесприйняттяінформаціїприладів на 20%,швидкістьреакції на 25%, тапослаблення слуху вдіапазонірозмовноїмови.Куріння негативновпливає наперебігпсихічнихпроцесів, щовиражається узбільшенні годиниреакційсприйняттяінформації на 25%,порушеннікоординаціїрухів ймислення.

>Однівважають, щокурінняшкідливоюзвичкою ,>іншівідносяться до цого, як дохвороби.Плутаниця впоглядах напаліннявиникає вбільшостівипадків бо воно таіснує в двохзовсімрізнихклінічних видах: увиглядізвички допаління й увиглядітютюновоїзалежності. як призвичці то й призалежностіспостерігаютьсязовсімоднаковізовнішніатрибути -систематичністькуріння,постійністьзростання числавикурених щодняцигарок,приємність запахутютюнового дмитрика й т.ін.Різницялише до того, що укурців ізтютюновоюзалежністювиникаєпатологічний,хворобливий потяг докуріння, а й укурцівзізвичкою,він неформується. З 100систематичнихкурців лише у 7 -звичка,решта 93 практично надзмозісамостійноперервати свою залежність докуріння

Укурців ізтютюновоюзалежністютютюнзалишає вмеханізмахпам'яті,мислення,настроях, вобмінних процесіворганізмуглибокийслід.Дослідження показали, щотютюнова залежністьпідтримуєтьсянікотином,якийвідіграєвирішальнезначення впалінні.Внаслідокзатяжокнікотинпопадає вмозок. Кожна затягуванняпостачає в притулок від 0,05 мг до 0,15 мгнікотину, й уже через 6-7 секундвіннадходить вмозок. За 5хвилин свогоперебування там,нікотинвстигаєвтрутитися впроцесирегуляції гомеостазу,підтримкивнутрішньоїрівноваги ворганізмі.

>Діяння йогодвояке, Умалих дозахнікотин лагодитистимулюючийефект, в великих -седативний,заспокійливий. Уцей процесвтягуються практично усівідомінауцібіологічноактивнісистеми.Кожнийкурецьдовільновстановлюєсобіпідходящу,йомуособисто, дозунікотину,зменшуючи чизбільшуючикількістьнікотину вкрові. Длязбереженняіндивідуальногонікотинногорівня,курцідовільнорегулюють частотукуріння,глибинузатягування дмитрика,співвідношенняповітря ізтабачнимдимом,кількістьзатяжок, сортцигарок. Відчомуцигарки ізмалимвмістомнікотинунічого недають запекломукурцю,віндовільно якщозбільшувати числоцигарок, якщозатягуватися легкимицигаркамиглибше йчастіше.

>Нікотин лагодити йпериферичнудію. Укурцівзбільшуєтьсярівеньадреналіну йнорадреналіну вкрові,різкознижуєтьсяконцентраціяімуноглобулінів,ліпідів,беталіпопрогеідів.Курінняпорушуєадаптаціюорганізму дозмінизовнішньогосередовища. Таккурецьстаєносіємхвороби -тютюновоїзалежності.

Напсихічномурівнізміниполягають до того, що в головномумозкуформуєтьсядомінантапатологічногопотягу докуріння. Унійпостійно чиперіодичнопроходятьподумки.образні чизмішанінагадування прокуріння,потімспогад пронього й накінець -бажаннязакурити. Структура такогосередовищаскладна, у шкірногокурця вонмає своїособливості, томуєдекількаклінічних формтютюновоїзалежності. Участинихворихдомінантавключає у собівегетативно-судиннірозлади: -уповільнення пульсу,пониженняартеріальноготиску,головнийбіль,сухість вроті й т.ін. Уінших, наперший планвиступаєневротичнерозладнання :невідв'язнебажаннякурити,роздратованість,напруга,безсоння,порушенняконцентраціїуваги переходити вгостребажаннязакурити, йнавіть допояви вротіприсмаку й запахутютюнового дмитрика.Такевогнищепочинаєкеруватиповедінкоюособистості,направляючиїї напошукицигарок (>випрошування їхні унезнайомих). Звищесказаного неважкопомітити, утютюновоїзалежностізовнішніподібніознаки ізнаркотичною татоксичноюзалежністю. Однак смердотіпомітновідрізняються від них же впершучергувідсутністюспецифічнихзмін, й непризводять додеградаціїособистості.

>Тютюнова залежність -цедоситьсамостійнехворобливерозладнання. Длянеїхарактернимєпатологічний потяг допаління,причому напідсвідомомурівні, нарівніпсихічнихпроцесів - увигляді локальноговогнищазбудження.Ця залежність, як йзвичка допаління,призводить до тяжкихтілеснихрозладнань. Щоправда,з'являються смердоті невідразу, смердотімовбирозгорнуті вчасі. Алідостовірно ужевстановленийзв'язоккурінця ізвиникненням ракулегенів,хронічнихбронхітів,емфіземилегенів,ішемічноїхворобисерця,порушеньмозковогокровообігу,виразкишлунку йін. Укурцівдостовірнопочастішалитакізахворювання, як остеохондроз, раксечовогоміхура,гортані,ротовоїпорожнини,стравоходу,нирок. У курціввагітнихжінокпочастішали юродства плоду.

>Загалом, ворганізмілюдини немає аніоднієїсистеми, котра б незазнавалавпливу відтютюнового дмитрика.Важко було б бпередбачити, щоорганізм невідреагує натакегрубетручаннябудь-якоюпатологією, особливо в юномувіці, колиорганізмщерозвивається. У молодомувіцігальмується процесстатевогодозрівання,сповільнюєтьсяріст,погіршуєтьсярозвитокгрудноїклітки ймускулатури,шкіравтрачаєеластичність йсвіжість, раноз'являютьсязморшки.Молодікурцівідрізняютьсяблідістюшкіри не лише черезспазмикровоноснихсудин, але й івнаслідокхарактерної длянікотиноманіїанемії (>недокрів'я).

Умолодихкурцівнабагатошвидше, ніж удорослих,розвивається так званьневрозоподібний синдром,якийвиражається упостійному головномуболі, особливо прирозумовій роботи, ушвидкійвтомлюваності тазниженніпрацездатності, впослабленніпам'яті тазниженніконцентраціїуваги врозладі сну,втратіапетиту йпорушенністатевоїдіяльності.

Прилікуваннікурціввиникає багатотруднощів. Уперіодвідміникуріння,бажанняпокуритирізкозростає. Іхочабільшість людейрозумієшкідливістьзвички, багато невитримуютьборотьби ізсвоїмивласними думками йбажаннями, йзакурюють повторно. Людибажаннякуриш неприймаєгострих форм йдоситьшвидкощезає ізпам'яті, щозалежить відтютюновоїзалежності, чизвички.Куріння, як правило,виникає подвиливомпобутових такультурнихтрадицій.Звичкапередається відбатьків додітей, але й не так нагенномурівні -цефенотипова передача, тому про йікаєхвилеподібно;симптомипотягу докуріннязмінюютьсяремісіями, апотімзновувиникаютьрецидиви.Досягтиремісіївдаєтьсядоситьчасго, але й незавждилікуваннямаєуспіх. Проблематютюновоїзалежностівиявилася длялюдинидоситьскладною, й медицинаїї наскокомвирішити неможе. Наступного дня медицинапропонуєтакийлікувальний комплекс:заміннамедикаментознатерапія,психотерапія,рефлексотерапія,психофармакотерапія. Уосновіборотьби ізкуріннямповинні бутипрофілактичні заходь.Дослідженняпоказують, що участини населенняпідвищенічинникиризику -власнекуріння, йтютюнова залежність.Середцихчинників - йкуріннябатьків, йпасивнекуріння, йособливостіпсихічнихпроцесів. їхнівивчаютьокремо йсукупно,щобстворити Єдинийузагальнюючийпоказникризику, йзакластиосновинауковоїсистемипервинноїпрофілактикикуріння,стосовно доконкретних груп населення Умайбутньому, коли будутьвивченібіологічнімеханізми, що лежати воснові шкірногоризик-чинника, медициназможе перейти донауковообґрунтованоїпрофілактикикуріння. Докорекції тихий систем, котріберуть доля вформуваннізвички дотютюновоїзалежності.

Це -реальнемайбутнєпрофілактичноїмедицини. Аліниніє лише одинконкретний йобміркований шляхпрофілактики:ніколи непробуватикурититютюн,навіть одного разу ,навіть простопотримати вротітютюновийдим, бофізична йпсихічна залежністьможерозвинутися відоднієї - єдиноїцигарки.Ключовим моментомборотьби ізкуріннямєосвітянська робота,починаючизі школи, депотрібно незалякувати, ароз'яснювати проШкідливість.

>Такі заходьпроводяться США, де широковикористовуютьсязасобиінформації, котріставлять собі замегу:попередитикуріннясередмолоді й, шляхомпереконання,припинитикуріння тихий,хто взмозіцезробити.Крім цього упрограмі СШАзакладеніорганізаційні йзаконодавчі заходь:забороненокуріння вслужбовихприміщеннях,створеноЦентри йКомітетиборотьби ізкурінням, проводитисясистематичнийаналізекономічнихзбитків,утвореноКоаліції, позначка які -створитинекуряще сус-пільство до 2000 рокуКонгресом СШАприйнятозаконодавчий акт, щорегламентуємаркірування рекламуцигарок,заборону реклам по радіо тателебаченню.

>Післяпублікаційданих прозв'язоккурінніцигарок із на раклегенів часткакурцівсеред чоловіків СШАзнизилася із 51 до 37%,середжінок - із 33 до 29%.Ціцифри ,однак, невідображаютьістинноїкартини, бозначне поширенняотрималиіншіформикуріння, без попона. У.біля .0 |млн. Чоловікпочалижувати йнюхатитютюн,внаслідок чогозбільшиласякількістьхворих на ракротовоїпорожнини.

>СпеціалістиГарвардськоїмедичної школизробилиоцінкувіра йСШД напрограмуборотьби ізкурінням.Згідно ізякою,якщоефективністьпрограмискладає 30% ,то, на одногокурцянеобхідновитратити 353долари. При цьому, у тихийхтовідмовився відкуріння, життястаєдовшим п'ятьїрік для чоловіків 35-39 років, й на 1,9 років для чоловіків60-64років ,відповідно 2 й1,4роки - дляжінок.

Урікпідрахунків (>1983р.)економічнівтрати відкуріннясклали СШАбіля 40 млрд.доларів.

5. Алкоголь та йоговплив на безпечужиттєдіяльності

>Боротьба ізалкоголізмомєсерйозноюміжнародноюпроблемою, Якавикликаєзанепокоєння не лише широкихкілгромадськості, але й йдержавнихдіячів.Ця проблеманеодноразовообговорювалась у межахВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров'я (ВООЗ). Заданимисвітової статистики,інтенсивнийріствживання алкоголю востанні роктаєхарактерним длябільшостікраїн світу.Порівняльнідослідженняпроведені в 26економічнорозвинутихкраїнахрізнихрегіонів світу, показали, щоякщо в 1950роцівживання алкоголю (впереводі начистий спирт) на свою душу населенняперевищувало 8 л лише в двох із них, то80-і роктатакийрівень бувхарактерним для 22країн. У 11 із нихвживання алкоголю на свою душу населення зацейперіодзбільшилося понад,чим на 100відсотків.Згідно естатистикою часткахронічнихалкоголіківзбільшується в 3-4 рази коливживання алкоголю на свою душу населенняподвоюється.

Заостаннідесятиріччяприскорився процесзалученнямолодих довживання алкоголю йзловживання ним.Якщо на початку 60-х роківчоловікипочинали й систематичновживалиспиртнінапої всередньому увіці 24 років, те в80-і рокта о 19-й років. У60-і рокта 40 % чоловіківпочинали систематичновживатиспиртнінапої внеповнолітньомувіці, а80-і їхні частказбільшилась до 80 % (систематично -це нерідше 1-2 рази намісяць).

>Відповідніпередумови довживанняспиртнихнапоївстворив культ вина,якийвікамивпроваджувався впобутнародів, таіснуванняглибокихтрадиційпов'язаних ізможливістю по однійзмінюватисвійпсихічний стан,використовуючи для цогоалкогольнінапої.

>Підвпливомсоціально-культурних,клімато -географічних,історичних,релігійних,політичних таіншихчинників врізних державах й врізнихнародівсклалисярізноманітні ставлення до алкоголю та найрізноманітні правила йнорми йоговживання.Наприклад, ускіфівіснувавзвичайсумісного ритуальноговживанняалкогольнихнапоїв, вКитаї,навпаки,груповевживанняспиртнихнапоївкаралосясмертною карою. УстародавнійГреції було бнаписане правилорозбавляти вино водою, амусульманськихнародіврелігіявзагалізаборонялавживання алкоголю.

НаРусівживанняалкогольнихнапоїв було бвідоме ізчасів стародавніх слав'ян.Однак,воно малоголовним чиномритуальний,обрядовий характер. Пили в основномумедовінапої,переважносередбагатої тазаможноїчастини населення.Масовевживанняалкогольнихнапоїв вРосіїпочалося вХVI ст., колипоявиласяхлібнагорілка й булизасновані ">цареві шинки", деїї сталипродаватиофіційно.

Так,виявившись якритуальні таобрядовітрадиціїепізодичноговживанняалкогольнихнапоїв, смердоті входіісторичногорозвитку подвпливом рядуекономічних,політичних таіншихчинників й умівсуттєвозмінилися,розповсюдилися тавпровадилися впобут тадозвілля широкихверств

Страница 1 из 3 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація