Реферат Стіхійні Пожежі

>Вступ

>Пожежа –ценеконтрольований процесгоріння,якийсупроводжуєтьсязнищеннямматеріальнихцінностей йможепризвести дозагибелі людей.

>Стихійніпожежіможутьвиникнутивнаслідокрозрядівблискавки,самозапалюваннясіна і торфу, відзалишеного багаття,непогашеногосірника,тліючогонедопалка,іскор зтранспортнихзасобів, неправильногокористуванняелектроприладами,несправностінагрівнихприладів,механічногонагрівання таіскроутворення.

>Надзвичайніситуації, щовиникаютьвнаслідокпожеж,поділяються на:

· техногенного характеру (>пожежі убудинках, накомунікаціях йтехнологічномуобладнанніпромисловихоб'єктів;пожежі наоб'єктахвидобування,переробки тазберіганнялегкозаймистих,спалимих тавибуховихречовин;пожежі натранспорті, на шахтах,підземних тагірськихвиробках,метрополітенах,пожежі вбудинках таспорудахжитлового,соціально-побутового та культурногопризначення);

· природного характеру (>лісовіпожежі,пожежістепових тахлібнихмасивів;торф'яніпожежі,підземніпожежі) [1; 204].

>Самепожежізаймаютьособливемісцесеред причинвиникненнянадзвичайнихситуацій.Протягом року у світіреєструється понад 5 млн.пожеж.Безпосередньо припожежахгине 60 тис.осіб.

Це йобумовлюєактуальністьобраної длянаписаннясамостійної роботи тими.

>Метоюнаписання роботиєвивчення йсистематизаціядоступноїінформації пропожежі в України, атакож набутизнаня про заходьщодоприпинення тазапобіганняпожеж.

>Реалізаціяцієї метипередбачаєвиконання такихзавдань:

·датичіткетлумаченняпоняття «>пожежа» тавидівпожеж:

· як можнаповніше йдетальнішедослідититеоретичнівідомості ізобраної тими;

·систематизуватиотриманізнання.


>Розділ 1

>пожежанадзвичайнийситуаціягоріння

>Пожежа –цестихійнепоширеннягоріння, якувиявляється внищівній дії вогню, щовийшовз-під контролюлюдини [2; 89].Основніознакипожежі –вогонь,дим,полум'я,іскри.

90%пожежвиникають із звинувачуйлюдини, 7…8% – відблискавок, 2…3% – ізінших причин.

>Основні заподійпожеж:

·несправностіопалювальних систем танеправильнекористування ними;

·несправностіелектрообладнання йпорушення правилексплуатації;

·необережнеповодження ізвогнем йнагрівальнимиприладами;

·паління унедозволенихмісцях;

·самозаймання йсамозапалювання горючихречовин;

·неправильнезберіганняпаливо-мастильнихматеріалів;

·блискавки,розрядистатичноїелектрики,вибухипарів,газів тощо;

·використанняспеціальнихзапалювальнихзасобів [1; 204].

Урайоніпожежівідбуваютьсясуттєвізміниатмосфери:підвищуєтьсявмісттоксичнихгазів,головним чиномокисувуглецю, йзменшуєтьсякількістькисню, що Веде доотруєння йзадухинезалежно від дії тепловоговипромінювання.Саме томутоксичнігази йдимє причиноюураженняблизько 50% убільшостізісмертельнимивипадками. Газі йдимможутьшвидкопоширюватися повсій приміщення іпризводити дозагибелі людей нараннійстадіїпожежі. Людивтрачаютьсвідомість йнастає смерть відвдиханнятоксичнихгазівще доти, яквогоньдосягне їхні чи коли смердотідізнаються, щовиниклапожежа.

>Великоюнебезпекоює ті, щодимобмежуєвидимість,затемнюєрятувальнівиходи, ацепризводить допаніки, особливо внезнайомійобстановці. Негативнодимдіє наслизовіоболонки очей, носа й горла, щотакожзаважаєрятуванню.

Наінтенсивністьпожежівпливаютьпожежненавантаження,тобтозагальнакількість горючихматеріалів, йтепловаенергія, Якавиділяється ними пригорінні.Матеріали, котрі призагораннівиділяють понадтепловоїенергії,створюють й понадпожежненавантаження.Тверді ірідкігорючіматеріали ізбільшоюплощеюповерхні неодиницюмасилегшеспалахують йшвидшегорять.

>Можнавиділититакіосновніуражаючіфакторипожеж:висока температура,задимлення великихрайонів,обмеженнявидимості,негативнийвплив напсихіку людей [2; 91].

>Розділ 2

>Лісові іторфовіпожежізавдають великихзбитківдержаві, а припоганійорганізаціїборотьби із нимиможепостраждати й населення, якупроживає взоні їхніпоширення.

>Ліси йторфовищазаймають понад 10 млн. га територї України, томулісові іторфовіпожежі енайбільшпоширеними. 31%лісіврозташовано впівнічномурегіоні, 17 – усхідному, 10 – упівденному, 8 – впівденно-західному й 32% – взахідномурегіоні.

>Лісовіпожежівиникають урезультаті діїсвітловоговипромінювання ядерноговибуху чи призастосуваннізвичайнихзасобівураження йспеціальнихзапалювальнихзасобів у бомбах й снарядах, умирний годину віднеобережногоповодження ізвогнем,рідше –запалювання відблискавки йщерідше –самозайманнясіна й торфу.

>Лісовий фонд Українимайже на 50%складається ізхвойнихлісів, із які 60%займаютьмолодники.Залісненням на сотняхтисячгектарівстворенісосновінасадження, котрідосягливіку15-ЗО років, ацекритичнийперіод упожежномуплані.

>Північний тасхідний реґіони України, дещорічнобуває всередньомувідповідно 37 й 40% всіхлісовихпожеж,єнайбільшпожежо-небезпечними.

Уцілому по Україні всередньому нарікбуваєблизько 3,5 тис.лісовихпожеж, котрізнищують понад 5 тис.гектарівлісу.

Так,наприклад, у 1999 р.виникло 6070лісовихпожеж, котрізнищили 5532 галісів.Найбільше їхні було б вЛуганській,Донецькій,Харківській йДніпропетровській областях.

>Залежно від цього у якіелементахлісупоширюєтьсявогонь,лісовіпожежіподіляються нанизові,верхові,ґрунтові, а й зашвидкістюпоширення йвисотоюполум'я – наслабкі,середні ісильні [2; 92].

>Торфові (>ґрунтові чипідземні)пожежівиникаютьчастішенаприкінціліта, якпродовженнянизових чиверховихлісовихпожеж.Заглибленнянизовоїпожежіпочинаєтьсябілястовбурівдерев,потімпоширюється убокизішвидкістю відкількохсантиметрів докількохметрів надобу. Дерева при цьомуповністюгинутьвнаслідокоголення йобгораннякоріння.

>Такіпожежіможутьвиникати наділянках ізторф'янистимиґрунтами йділянках з кулеюпідстилки 20 див й понад.

>Торфовіпожежіможутьвиникатинезалежно відлісових: у районахторфорозробок йторф'янихболіт.Горінняпроникає у болееглибокі шари торфу й цьомусприяєнаявність уґрунтікоріння.

>Вогню наповерхніґрунту припідземнихпожежах немає,лишеінколивінпробиваєтьсяз-підземлі, але й скорозникає,виділяється лишедим,який стелитися. Натакіпожежі невпливають анівітер, анідобовізміни постривай.Вониможутьтягнутисямісяцями й вдощ, й всніг.

>Торфмістить до 25%бітумів.Під годинупожежі смердотізосереджуютьсябіляповерхні, щогорить, й приїїохолодженні водоюцементуютьчастинкивугілля. якнаслідок,виникаєводонепроникний кулю, подякимзалишаєтьсятління, щоможливе приневисокомувмістікисню вповітрі. Цеявищеутруднюєгасінняторфовихпожеж,оскільки вода неможепроникнути доосередкупожежі.

>Небезпекаторфовихпожеж у бо впроцесігорінняутворюютьсяпорожнини (часто із запалом) увигоріломуторфі, в котріможутьпровалюватися люди,тварини йтехнік].

>Польові (>степові)пожежівиникають навідкритій територї принаявностісухої труй йдостиглихсільськогосподарських культур. Усуху,жарку йвітряну погоду смердотіпоширюються завітром ізшвидкістю 25–30км/год, агірськіймісцевості – до 50км/год.Швидкістьпоширенняпожежі взернових культурах у 2–3 разименшашвидкостістеповоїпожежі.Степовапожежа, засприятливих умівїїрозвитку,поширюєтьсяшвидко ймаєвигляд крайкигоріння.

Фронт вогнюпереміщується ізнайбільшоюшвидкістю в напрямівітру й ізменшою – убокипротивітру. Призавихренняхіскри йвогоньможутьперекидатися на 100–150 м [2; 95].

Унаселених пунктахпожежівиникають припорушенні правилповодження ізвогнем, черезнесправностіелектромережі,опалюваних систем, від вогнюлісових,торфових йпольовихпожеж.Особливопожежо-небезпечнимиєнаселеніпункти іздерев'янимибудинками,зведеними ізпорушеннямивимогпожежної безпеки, із якіосновна –недостатнівідстаніміжбудівлями ізлегкозаймистихконструкцій.Швидкістьпоширенняпожежі внаселених пунктахзалежить відвогнестійкостібудівель йспоруд,щільностізабудови,зберіганняміжбудинками йспорудамилегкозаймистихматеріалів (>сіно, солома, дрова), характерумісцевості і умів постривай (>швидкістьвітру,опади, температураповітря).

>Пожежі ужитловихбудинкахсупроводжуютьсязначнимиматеріальними йлюдськимивтратами.Середматеріалів, котрі з вжитловихбудинках,найбільшпожежо-небезпечнимиєтекстильні тапаперовівироби,меблі таіншіречі,виготовлені ізлегкозаймистихматеріалів. Зачисельністюлюдських жертвдомашніпожежізаймаютьодне ізперших місць.

Припожежах ужитлових тагромадськихбудівляхдим йтоксичнігази часто болеенебезпечні для таких людей, ніжполум'я.Багатопластмас, котрівикористовують вінтер'єрах, пригоріннівиділяютьлетальнідозиокисувуглецю,деякі –ціаніди йхлористийводень.Фактично усіполімери, в якієвуглець, якприродні, то йсинтетичні, пригоріннівиділяютьотруйнийдим.Вовна пригоріннівиділяє понадціанідів, ніжполіуретан,оскількимістить понад азоту, але й вонаважчезагорається йповільнішегорить, ніжполіуретан, й черезцебезпечніша впожежномувідношенні [2;].

>Пожежі внаселених пунктах й на територїрозміщеннягосподарськихбудівельоб'єктів частоєнаслідкомруйнувань тапошкодженьінженерних йтехнологічних систем,спорудвиробничого ітехнологічногообладнання,електромережі і машин, котріперебувають поднапругою, печей йопалюваних систем,місткостей ізлегкоза-палювальнимиречовинами.

Напоширенняпожеж унаселених пунктахвпливаєтакожрельєфмісцевості [2; 96].

>Розділ 3

>Перешкодами дляпоширення вогнюєводоймища,зеленінасадження.Дощ, туман йснігослаблюютьдіюсвітлового й тепловоговипромінювання.

>Щобобмежитипоширенняпожеж унаселених пунктах,звести їхнього домінімуму, натериторіяхгосподарськихкомплексівнеобхіднозавчасновжитивідповіднихпожежно-профілактичнихзаходів. Запризначенням смердотіподіляються втричігрупи:

·пожежно-профілактичні заходь, котрізменшуютьімовірністьвиникненняпожеж. Цевогнезахиснеобмазування,заміна горючихпокрівель нанегорючі,просочуваннядерев'янихконструкцій дляпідвищення їхнівогнетривкості,застосування прибудівництвівогнетривкихконструкцій йматеріалів таін.;

·пожежно-профілактичні заходь, котрізапобігаютьзагоранню йпожежам відвторинних причин:електромереж,газопроводів,побутовихелектроприладів;

·пожежно-профілактичні заходь, котрізабезпечуютьуспішну роботупідрозділівпротипожежноїслужби йформуваньцивільногозахисту восередкуураження.

>Сюди належати організація йвлаштування необходимихрозривівміжбудівлями йспорудами,водойм,під'їздів перед тим таін.

>Організаціяпожежно-профілактичнихзаходівпокладена намісцевіоргани влади,керівників йвласниківоб'єктів.

>Населеннютребадотримуватись правил й нормпожежної безпеки под годинуексплуатаціїелектроприладів,освітленні йвикористанні газу.Необхіднопередбачитишвидкевідключення окремихділянокелектромережі ігазопроводів за сигналамицивільногозахисту.

>Важливими заходами уборотьбі ізпожежамиє забезпечення водоюнаселенихпунктів йоб'єктіввиробництва. Унаселених пунктахвлаштовуютьводойми ізпід'їздами перед тим ймайданчиками дляпожежних машин для забору води.Якщопоблизунаселеного пункту чиоб'єктаєрічка чи озеро, наберезіпотрібнообладнатипірс длявстановленняпожежноїмашини й забору води.

Упожежо-небезпечнийперіоднеобхідноочистититериторіюнаселенихпунктів йоб'єктів від горючихматеріалів,пофарбувати убілийколірвікна,повіситибіліштори,вкритивогнезахиснимисумішамидерев'яніконструкціїгорищ,обшитішалівкоюдерев'яні приміщення таіншіелементибудівель. яквогнезахисніпокриття можназастосовувативапняно-сольові,суперфосфатні іглиняні обмазки.

>Вапняно-сольова викладенняскладається з 62% гашеноговапна, 6%кухонноїсолі й 32% води.Суперфосфатна наданняскладається із 65% суперфосфату й 35% води.Обмазкунаносять наповерхні, котріпотрібнозахиститидвома кулями,загальнатовщиназахисного кулі мас бути 2,5 мм. На 1 мповерхніпотрібноприблизно 2 кг обмазки.

Уперіодбезпосередньоїзагрозипожежі вбудівляхмають бутизняті звприбрані убезпечнімісцятюлевізанавіски,гардини,скатерті,ковдри –матеріали, котрішвидкозагоряються відсвітлового й тепловоговипромінювання черезвікна.

>Якщопожежасталася наверхніхповерхахбудинку, под годинуевакуаціїпотрібнокористуватисясходами чи переходамиміж балконами.

Убільшостігромадськихспорудвстановленовнутрішнійпротипожежнийводопровід зпожежними кранами.Кожнийпожежний кран укомплектованіпожежним рукавом [3].

>Пожежнеобладнання йпервиннізасобигасіння (>вогнегасники,внутрішніпожежнікрани із рукавами,ванни, бочки із водою, ящики ізпіском)необхіднотриматисправними.Під'їзд йпідхід доджерелпротипожежноговодозабезпечення,кришкиколодязівпожежнихгідрантівмають бутиочищеними відсміття йснігу,вказанемісце їхньогознаходження.

>Всіці заходьзменшатьможливістьвиникненняпожеж тазабезпечатьсвоєчаснуліквідацію їхнього унаселених пунктах [2; 98].


>Висновок

>Метоюнаписанняданої роботи було бвивчення йсистематизаціядоступноїінформації пропожежі в України, атакож набутизнання про заходьщодоприпинення тазапобіганняпожеж.

>Реалізаціяцієї метипередбачалавиконання такихзавдань:

·датичіткетлумаченняпоняття «>пожежа» тавидівпожеж:

· як можнаповніше йдетальнішедослідититеоретичнівідомості ізобраної тими;

·систематизуватиотриманізнання.

>Поставлені маємо заподіяння буливиконані, позначкадосягнень.

>Підсумуємовикладений уроботітеоретичнийматеріал:

·Пожежа –ценеконтрольований процесгоріння,якийсупроводжуєтьсязнищеннямматеріальнихцінностей йможепризвести дозагибелі людей.

· 90%пожежвиникають із звинувачуйлюдини, 7…8% – відблискавок, 2…3% – ізінших причин.

·Найпоширенішими причинамипожежє:несправностіопалювальних систем танеправильнекористування ними;несправностіелектрообладнання йпорушення правилексплуатації;необережнеповодження ізвогнем йнагрівальнимиприладами;паління унедозволенихмісцях;самозаймання йсамозапалювання горючихречовин;неправильнезберіганняпаливо-мастильнихматеріалів;блискавки,розрядистатичноїелектрики,вибухипарів,газів тощо;використанняспеціальнихзапалювальнихзасобів [1; 204].

·Щобобмежитипоширенняпожеж унаселених пунктах,звести їхнього домінімуму, натериторіяхгосподарськихкомплексівнеобхіднозавчасновжитивідповіднихпожежно-профілактичнихзаходів.Організаціяпожежно-профілактичнихзаходівпокладена намісцевіоргани влади,керівників йвласниківоб'єктів.Протенаселеннютребадотримуватись правил й нормпожежної безпеки под годинуексплуатаціїелектроприладів,освітленні йвикористанні газу.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.Бедрій Я. І.,Джигерей В.С.,Дембіцький З. І.Безпекажиттєдіяльності:навчальнийпосібник. – Львів.:Видавничафірма «>Афіша», 1997. – 257 з.

2.Стеблюк М. І.Цивільна оборона:підручник. – До.:Знаня, 2006. – 487 з.

>Ресурсиінтернету:

3.Стаття «>Пожежа»

>uk.wikipedia.org/wiki/Пожежа

4.Стаття «>Евакуація людей под годинупожежі.Першадопомогапостраждалим відпродуктівгоріння»

>referat.parta.ua/view/3408/


Схожі реферати:

Навігація