Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Вплив мобільніх телефонів на організм людини


Реферат Вплив мобільніх телефонів на організм людини

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Зміст

>Вступ

>Загальначастина

1. Історіярозвитку

1.1Неелектричні інтернет-телефонії

1.2Електромагнітніпередавачі

1.3Вугільно –зернистиймікрофон

1.4Винахід Белла

1.5Бездротовий телефон (>радіотелефон)

1.6Існуютьсупутникові тамобільні інтернет-телефонії

1.7Прикладрозвиткумобільнихтелефонів Nokia

>Спеціальначастина

1.Хвороби таушкодженняспричиненнінеправильнимвикористанняммобільним телефоном

1.1Виникненняраковихпухлин

1.2Вивихичастинтіла

2.ВпливЕМП наорганізмлюдини

2.1Головніболі

2.2Вплив нанервову систему

2.3Вплив наендокринну систему танейрогуморальнуреакцію

2.4ВпливЕМП наімунну систему

2.5ВпливЕМП настатеву систему

2.6ВпливЕМП набіополелюдини

3.Мобільні інтернет-телефонії йдіти

4.Методизахисту йпрофілактиказахворювань

4.1Існуючіметодизахисту

4.2Універсальнийпристрійбіокорекціїорганізмулюдини

>Висновки

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>Вступ

>Останнім годиноюмобільнамережапочаластрімкорозвиватися.Розповсюдженнямобільнихтелефонівшвидкопішло вгору.Iцепроявляється не так наЗаході, але й і ми на Україні, демобільнийзв’язок,нарешті,перейшов вкатегорію «>товарів народногоспоживання". УЄвропі,кількість «>мобільних»користувачів заостаннірікзбільшиласьвдвічі. І,звісно, сталаз’являтисязагрозаздоров’юзісторони радіовипромінюючихприладів.

>Ознайомившись ізтеоретичнимматеріалом явизначивтемумогодослідження: «>Впливмобільного телефону наздоров’ялюдини».

>Зараз не лишевчені, а і владавирішилаприділитивеликуувагу цьомупитанню.Почалисядетальнівивченняцієїпроблеми.Післяпроведеннядосліджень багатовченихрізнихкраїн світу,вивчаючицю проблему,зійшлися упоглядах.Вониприйшли довисновку, щовипромінюваннямобільнихтелефонів негативновпливають всеорганізмлюдини.

>Метоюнашогодослідженняє: «>Дослідитивпливмобільного телефону наорганізмлюдини».

Предметдослідження:Електромагнітне полімобільного телефону,об'єкт – людина.

Длядосягнення мети я поставившитакі заподіяння:

>1.Підібратиматеріали ізданоїпроблеми.

2.Опрацюватиматеріали ізданої тими.

3.Систематизуватиотримануінформацію ізданого запитання.

4.ДослідитивпливЕМП наорганізмлюдини заматеріаламинауковихдосліджень.

5.Узагальнитиотриманірезультати тазробитивисновки.

6.Представитиміри безпеки укористуваннімобільними телефонами.

У наш годинувідбуваєтьсядужестрімкийрозвитокмобільногозв’язку. Кількістьмобільнихтелефонів сталобільшим за числодомашніхтелефонів.Вченідосліджуютьвпливмобільнихтелефонів, йприходять дотивисновку, щомобільні інтернет-телефонії усе ж таки такишкідливі. ПридовготриваломувпливіЕМПможливідегенеративніпроцесицентральноїнервовоїсистеми, раккрові,пухлинимозку,гормональнізахворювання.ОсобливонебезпечнимЕМП длядітей,вагітних, людей іззахворюваннямцентральноїнервової,гормональної,серцево –судинноїсистеми. В частностиЕМПвпливають нанервову,імунну,ендокринну тастатевусистеми.


>Загальначастина

1. Історіярозвитку

>Винахід телефонує результатом роботибагатьох людей й його авторство не можнаприписатиоднійконкретнійособі (як й увипадку із,наприклад,фотографією чикінематографом).

перший прототипсучасного телефону запатентовано 1876роціамериканськимвинахідникомОлександром Білому.Трубка Бела служилапочергово й дляпередачі й для прийому звуку.Вона не маладзвінка, авиклик абонентавідбувавався через трубку задопомогою свистка.Дальність дії такого бути неперевищувала 500метрів. Напершість увинаході телефону,окрім Бела,претендувалоблизькотрьохдесятківвчених,серед які булиМакДоноут,Едісон, Грей,Долбір, Блейк,Ірвін йФелькер. Цепризвело довиникнення низькісудовихпроцесів США, котрілишепідтвердиликолективністьвинаходу,визнавши зарізнимивинахідникамипершість заокремими пунктами.

B 1877роцівинахідникВаденвикористав длявиклику абонентутелеграфний ключ,якийзамикав колодзвінка. Про те ж рокунімецькакомпанія «>Сіменс й Гальске»почалавиготовлятителефонніапарати іздвомателефонними трубками — одна для прийому,інша — дляпередачімови.

ТомасЕдісонвинайшоввугільниймікрофон,якиймайже беззмінпропрацював до 1980 року.

Історіяподальшогорозвитку телефонувключаєвинахіделектричногомікрофона,якийприйшов назамінувугільному,гучномовнийзв'язок,тоновийнабір,цифровестискання звуку,новітелекомунікаційнітехнології (IPтелефонію, ISDN, DSL,стільниковийзв'язок,DECT).


1.1Неелектричні «інтернет-телефонії»

>Загалом телефон —цебудь-якиймеханізм, щомаєздатністьпередавати звук навеликувідстань.Найперші інтернет-телефонії булимеханічнимиприладами, щобазувались напередачі звуку,використовуючиповітря чиіншіфізичнізасоби, навідміну віделектричнихприладів, щобазуються наелектромагнітних сигнали.

>Згідно із листом уPeking Gazette, у 968,китайськийвинахідникКунг-Фу-Вінгвинайшовthumtsein,якийімовірнопередававмову через сурми.Розмови через сурмивикористовуються ісьогодні.

>Мотузковий телефон бувтакожвідомийстоліттями,зв'язуючидвідіафрагми ізмотузкою чи іздротом, котріпередають звук із одногокінця доіншоговібраціямимотузки, а чи не черезелектричнийструм.

1.2Електромагнітніпередавачі

Задеякимиверсіями, телефонвинайшов у 1860роціАнтоніоМеуччі,якийназивав йоготелетрофоном.Незважаючи напублічну заявутогочасногоДержавного Секретаря США про ті, що «>існуютьнеобхіднідокази,щобнадатипріоритет увинаході телефонуМеуччі, а чи не Беллу» та не так на тієї факт, щоСполученіШтатиініціювализвинувачення ушахрайствіпроти патентом Белла,розгляд справ усудіпереносився нанаступнийрік,знову йзнову, аж досамої смертиМеуччі у 1896.Потімсправу було бзакрито.

>ПершаамериканськадемонстраціявинаходуМеуччівідбулася у 1860, про якоїіснуєстаття,видана уНью-Йоркськійіталійсько-мовній газеті.Меуччівинайшовпоєднанийелектромагнітнийпередавач таодержувач, де рухдіафрагмимодулював сигнал укотушці,переміщуючиелектромагніт.Приладпередавав звук ізвисокоюточністю, але й іздужеслабким сигналом. На шкода,серйозніопіки,поганезнанняанглійськоїмови таневеликіздатності добізнесупризвели доти, щоМеуччі незмігрозвинути своївинаходи укомерційну сферу США.Меуччідемонструвавдеякі своїінструменти у 1849році у Гавана (Куба) але йсвідки незмогличіткосказати, чи то бувелектричний телефон чи простоваріант телефону, щовикористовуєвібраціюдротів дляпередачізвуків.

>Меуччі було бвизнанопершимвинахідником телефонуКонгресом США, 269резолюцією, щодатована 11Червнем 2002.

У 1854році ужурналі «>L'Illustration deParis» ШарльБурсей (>CharlesBourseul),французькийтелеграфіст,опублікував планпередачізвуків танавітьмовиелектрикою.Припустимо,пояснюваввін, що людина говоритипоблизучутливого диска,який невтратитьжодногоколивання голоси;цей дискпочергововстановлює тароз'єднуєструм ізбатареї:також надеякійвідстаніможерозташовуватисьінший диск,який якщоодночасновиконуватитакі жвібрації…Певно, ублизькому чи далекомумайбутньому, мова якщопередаватисьелектрикою. Яробивексперименти у цьому напрямку; смердотіделікатні тавимагають години татерплячості, але йця справаобіцяєдатисприятливий результат.

У 1860році ЙоганнФіліп Райс (>JohannPhilippReis)виготовивприлад,якиймігпередаватимузичні тони, йнавіть слово чи двапошепки.Передавач Райса бувпередавачем типунатисни-відпусти.Тобто,голкаприкладена додіафрагминатискалась, тавідпускалась, коли звукпроходив черездіафрагму. Ценатисни-відпустисигналювання дозволялопередавати тони, тадеякіголосні,проте через ті, що воно та неішло зааналоговоюформоюзвуковоїхвилі (контакт буввинятковоцифровим, лише двазначення) воно та,сигналювання, булипередатиприголосні чискладні звуки.Передавач бувдужескладним увикористанні бопозиціяголки та контактувідносно оператора буликритичними. Цеможливоназвати «телефоном»,оскількиприладдозволявпередавати звуки навідстані, але йце не телефон усучасномурозумінні, через ті, щовін немігпередаватиточнукопіюзвуків.Винахід Райса болеевідомий як «>музичний телефон».

>Десь у 1870році панКромвелФлітвудВарлі (>CromwellFleetwoodVarley),відомийанглійськийелектрик,запатентувавдекількаваріантіваудіотелеграфа, щобазувався наідеях Райса.Вінніколи невиготовляв та непланувавпристрій,який бімігпередаватимову, лишечисті звуки.

>Приблизно у 1874році ПоллаКур (>Poul laCour),датськийвинахідник,експериментував ізаудіо телеграфами нателеграфнійлініїміжКопенгагеном таФредерікією уЮтландія.Вібруючий камертонпереривавструм,який, послепроходженнялінією,проходивкрізьелектромагніт, тапритягувавкінці камертона,змушуючи тієїграти ту ж ноту, що іперший камертон. Ізнову,винахідлаКур немігпередаватимову, лишечисті тони.

П.ЕлішаҐрей (>ElishaGray), із Чикаготакожвинайшовтоновий телеграф схожий того, щовинайшов панлаКур. У цьомуприладівібруючийсталевийдрітперериваєструм,який наіншомукінці проходити черезелектромагніт тазмушуєвібруватисталевийдріт,розташований уполюсівелектромагніту.Гармонійний телеграфҐрея ізвібруючимидротамивикористовувавсятелеграфноюкомпанією ВестернЮніон Телеграф (Western Union Telegraph Company). Через ті, що більше, ніж одиннабірвібрацій, а означати й більше, ніж одна нотаможе бути передано через ту самулініюодночасно,гармонійний телеграфможе бутикласифікований як “>мультиплексний” телеграф,якийздатенпередаватидекількаповідомлень через однулінію воднораз.Ціповідомленняможуть бутипрочитані оператором чизаписані.

>Гармонійний телеграфҐреяйде шляхом Рейса таБурсея — основоюпокладено принципперериванняелектричногострумувібруючим контактом.Ґрейрозумівнедолікточності такогоприладі тааргументував, що,якщострум буврозташованийближче домоделі, якщоможливодосягнутибільшоїточності.Ґрейзбудував тазапатентуваврідинниймікрофон, деголкарозташовувалась уконтакті ізрідкимпровідником й, колидіафрагмавібрувала,голказанурювалась урідинубільше-менше, щозавершувалосьбільшим-меншимпроходженням току нарідину. Беллвикористовуваврідинниймікрофон длябагатьохсвоїхпублічнихдемонстрацій.Рідиннийпередавачмав проблему, щохвилісформовані наповерхніпризводили доперешкод.

1.3Вугільно-зернистиймікрофон

>Едісон ТомасЕльвазробивнаступнийкрок урозвиткуточностітелефонівзі своїмвинаходомвуггільно - зернистогомікрофона.Едісондізнався, щозернинивугілля,затиснутіміждвомаметалевими пластинамимаютьопір,якийзмінюється ізтиском,тобтозернини моглизмінюватисвійопір, колипластинирухались увідповідь назвуковіхвилі, тавідтворювати звук ізвисокоюточністю, безбороннорідинногопередавача.Цей типмікрофоназалишався стандартом до1980-тих, тавикористовується йдосі.

1.4Винахід Белла

Белл АлександерҐрехем часто —протеневірно —вважаєтьсяпершимвинахідником телефону.Класичнаісторія про ті, яквін кричавши: «Ватсон,ходітьсюди! Ті Меніпотрібен!» — по-простомуміф,популяризований наЗаході.

>Підготовка Белла

якпрофесор вБостонськомууніверситеті, Беллзаймавсяпідготовкоюучителів для глухих таекспериментувававтофонографом зЛеоном Скоттом угалузізаписувібраційвимови.Цейприладскладається ізтонкоїмембрани, Якавібрується голосом танеселегкуголку, щомалює напластинідимчатогосклахвилеподібнулінію, — тазавдякивібраціїмембраниграфічновідображує рухзвуковиххвиль уповітрі.

>Дослідження угалузівокальноїфізіологіїпідготовили Белла для роботизі звуком таелектрикою. У 1874роціпрацюваввін ізмузичним телеграфом, вякому засхемою «>натисни-відпусти»використовуваввібруючийсталевийязичок дляперериванняструму —який, зчерги,змушуваввібруватиодержувача, щоскладався ізелектромагніту,котрийзмушувавсталевийязичок наіншомукінцівібрувати, так саме як,цезробилиБурсей, Рейс таҐрей. Одного дняз'ясувалось, щоязичок нереагував напереривчастийструм, — й Белл,припускаючи, щоязичокзабився уполюсівмагніту,забажав,щобасистент Ватсон,який був наіншомукінцілінії,посмикав заязичок.Асистентзробив якйому й наказано, — та навласнездивування Беллспостеріг, якподібнийязичок на йогокінцілініїпочаввібрувати тавипускати тих жноти, дарма щоміж ними було бпереривчастогоструму налінії:подальшіексперименти довели, щоязичоквібрувавзавдякиелектромагнітномуструму,викликаного рухомвіддаленим налініїязичкабілямагніту.Самецевідкриття привело Белла довідмови відструму ізбатареї — тацілковитим переходом наструм змагнітноїіндукціїязичків.Удодатку сталозрозумілим що, через ті, щострумніколи нерозбивається,усіскладнівібраціїмови можнаконвертувати вструм,який, у своючергу,мігвідтворюватимову на великихдистанціях.

Белл ізасистентомВатсономдізнався, що рухязичка умагнітномуполіздатнийпередаватимодуляції звуку.Праця зааналогією ізавтофонографом, Беллствориводержувач,якийскладався ізпротяглоїдіафрагми чи ізнагнутоїшкіризолотобіта ізарматуроюнамагніченогозалізаприєднаного досередини, тавібрував перед полюсомелектромагніту наструмі ізлінії.

>Успіх Белла

>Прилад бувготовий 2червня, 1875 року, й саме його дняйомувдалосяпередати звуки тааудіосигналиелектромагнітнимструмом та безвикористаннябатареї. 1 июля, 1875,вінінструктував свогоасистента, якстворитидругиймембраннийодержувач,який можна було б бвикористати ізпершим, й черездекількаднів смердоті булизв'язаніодне із одним, накінцяхлінії, котрайшла ізкімнативинахідника вБостоні допідвалу внизу. Белл, укімнаті,тримав одинінструмент у руках тієї годину, як Ватсон упідваліслухавінший.Винахідник запитав, ' Тірозумієш, що я каджу?' й миможемо лишеуявляти йогозадоволення, коли Ватсонвбіг укімнату та,схвильований, сказавши 'Так.'Проте,першийуспішнийдвохстороннійтелефоннийдзвінок Белл не дуже до 10березня, 1876 , коли Белл сказавши уприлад « Ватсон, ходисюди, Я дуже хочу тобібачити. » Та Ватсонвідповів. То в 1875, Беллвинайшовелектромагнітнийпередавач,який доньоговинайшовМеуччі. першийдзвінок навеликувідстань було бзроблено 10серпня, 1876 рокуБеллом ізродинноїфермиБрентфордОнтаріо,асистентовіякий перебував уПарижі, навідстані 16 км.

>Потімвінзакінчивприлад, уякомупередавачформувавсяподвійнимелектромагнітом, передяким мембрана,витягнута накільці, несладовгастий шматм'якогозаліза,закріпленого усередині.Мікрофон переддіафрагмоюспрямовував звуки нанеї, й так как онавібрувала із ним,м'яказалізна арматуравикликалавідповідніструми учарунціелектромагніту.Ціструми послепроходженнялінії,опинялись уприймачі,якийскладався ізтрубчастогоелектромагніту, одинкінецьякого бувчастковозакритий тонким диском ізм'якогозаліза,встановленого воднійточці накінці сурми.Цейодержувач був схожий нациліндричнуметалеву коробку ізтовстимистінками, ізтовстоюзалізноюкришкою,закріплена доотвору однимгвинтом. Коліхвилеподібнийструмпроходив черезкотушкумагніту, диск чикришкаарматурипочиналивібрувати тадавати звук.

>Примітивний телефон бувшвидкопокращений,подвійнийелектромагніт бувзамінений однієюмагніт-полосу ізмаленькоюкотушкою чибобіноюдротів, котріоточують один полюс, передяким тонкий диск ізферотіпіязакріплений у круговогомікрофоні та служити якз'єднані мембрана та арматура. Коліговорять умікрофон,залізнадіафрагмавібрує із голосом умагнітномуполі полюси, й таким чиномзбуджуєхвилеподібнийструм укотушці,який, послеподорожідротом навіддаленемісце,приймається таким самимприладом. Припересіканнікотушкиприймача,струмпосилює чиослаблює магнетизм полюси, й таким чиномзмушує дисквібрувати тавідтворюватиімітацію голосу.Ці звукитихі йможуть бутипочутілише, коливухознаходитьсяблизько домікрофона,проте смердотірозбірливі тавиразні, та легковпізнати того,хто говорити.

>Публічнідемонстрації

>Найранішепубліка телефону Белла

>Прилад був вистав обСторічнійВиставці (>CentennialExhibition) уФіладельфії, у 1876, девінпривернув у собіувагуБразильськогоімператора Педро II, та назустрічіБританськоїАсоціації (British Association) уГлазгові,восени того ж року,СерВільям Томсонрозповів проіснуваннявинаходуЄвропейськійпубліці. Уопису йоговізиту -виставки,він сказавши: ' УКанадськомувідділені ячув, ">Бути чи не бути . . . вісь учому запитання, " черезелектричнийдріт;проте,ставлячись ізпрезирством доодноскладовихслів,електричнаартикуляціяпіднялася навищівисоти, та дала Меніуривки ізвипадковихНью-Йоркських газет ">Місто Нью - Йорк, " "Сенатор Мортон, " "Сенатвирішивнадрукуватидодатковотисячукопій, " «>Американці вЛондонівирішилисвоєчетвертеЧервня, що наближається!» Це всемоївласнівуха чув, яккажуть Мені ізбезпомилковоюрозбірливості ізкруглоїарматури дискаіншого маленькогоелектромагніта, такого самого, як ятримаю уруці.

>Безсмертні словаШекспіра, котрівимовив маленький неодухотворений голос, дійсновикликализахоплення впалкогодушею великогоелектрика.Здивування,створенесередпублікицимвинаходом, будутьпам'ятати.Крім одного чи двохвинахідників,ніхтонавіть немріяв про телеграф,який якщорозмовляти.Уявазапрацювала люди,представляючиможливісферивжитку телефону. Таквинахіднийжурналістпередбачив годину, коли друзі через океанзможутьшептатися один із одним под шумхвиль Атлантики.Зацікавленість,однак, не було бповністювгамована докипрофесор Белл,винахідникприладу,власноруч непродемонстрував йогоБританськійпубліці, та неотримавзапальніоплескизахопленихспіввітчизників.

>Пізнішіпублічнідемонстрації

>Більшпізнійваріанттелефону, щобазувався нарідинномупередавачі Грея, бувпублічно уявлень 4травня, 1877 року налекції, щодававПрофесор Белл вБостонськомуМузичномуХолі. 'Ідучи домаленькоїтелефонної коробки ізприєднанимидротами, ' говоритися удоповіді, ' пан Беллбайдужо запитав,начеадресувавсвоє запитаннякомусь усусіднійкімнаті " Пане Ватсон, віготові! " Пан Ватсон зап'ять мильзвідси уСомервіллі,швидко, позитивновідповів та скоро було бчути голосспіваючи «Америка.».Ідучи доіншогоінструмента,з'єднаногодротом ізПровіденс (>Providence), сорок тримилізвідси, пан Беллпослухавтрохи та сказавши, «>СігнорБрігноллі,якийдопомагає Мені наконцерті уМузичномуХолі вПровіденс, теперзаспіває нам. » Черезмитьінтонація голосу тенорапідвищилась та впала, звук бувслабким,інодівзагаліпропадав, апотімзновустававчутним.Пізніше, соло корнета, щограв уСомервіллі, було бдужерозбірливочути.Щепізніше, пісня утрьохчастинахприйшла дротом ізкінцевоїстанціїСомервілля, та пан Беллрозваживаудиторію, коливигукнув, «Явимикатипісню ізоднієїчастиникімнати доіншої так,щобусі могличути. »

>Розмова телефоном 1910рік

>Саме вМассачусетсі буввстановленийзв'язок із Бостоном, навідстанівісімнадцяти миль, та пан Ватсонспівав ">Auld LangSyne", «ПрикрашенийЗіркамиПрапор (TheStar -SpangledBanner)», та ">ВітайтеКолумбію (>Hail Columbia), " в годину якаудиторія вСалеміпідспівувала хором.

Резюмедосягнень Белла

Беллприйняв усвоїхприладахпередавачі Грея тапізнішеЕдісона тапристосувавкомутатор,розроблений длятелеграфіїкомпанією Western Union.Було бнеправильнимприменшувативнесок Белла урозвитоктелефонії.Крім того, Беллдосягнувуспіху там, деінші незмогли,вінзмігстворитикомерційнутелефонну систему.Можнасказати, що Беллвинайшовтелефоннукомпанію.

>Будова телефону 1972 року

>Сучаснателефонна трубказ'явилася, колишведський монтерприв'язавмікрофон тадинамік до палиці,щобтримати рукивільними.Складанийпереносний телефон бувнавмисноюкопієювигаданийфутуристичнихкомунікаторів ізтелевізійногосеріалуStarTrek.

Історіядодатковихвинаходів тапокращеньелектричного телефонувключає у собівугільниймікрофон (>пізнішезамінений наелектричниймікрофон,який тепервикористовуєтьсямайже у всіхтелефоннихапаратах),ручнийкомутатор,дисковийнабір,автоматичнутелефоннустанцію,комп'ютеризованийтелефоннийперемикач,тоновийнабір (>DTMF), таоцифруваннязвуків,використовуючирізніметодикодування,такі якімпульсно -кодовумодуляціюPCM (>такожвикористовується дляWAVфайлів та компактдисків).

>Більшновішісистемивключають IPтелефонію, ISDN, DSL,стільникові інтернет-телефонії (>мобільні інтернет-телефонії),бездротові інтернет-телефонії, та UMTSсистеми, котрідозволяютьвиконувативисокошвидкіснупакетну передачуданих.

>Телефоннаіндустріяподіляється навиробниківобладнання тателефоннихоператорів.Компанії-оператори частотримаютьнаціональнумонополію. УСполучених Штатах,компанія Bell System сильнозросла.Воначастково чиповністюволодієкомпаніями, щонадаютьтелефонніпослугиблизько 80 %телефонів удержаві татакожволодієкомпанією Western Electric, Якавиготовляє чизакуповує усеобладнання, щовикористовуєтьсямісцевимителефоннимикомпаніями.компанія Bell Systemпозбавляла собімісцевихтелефоннихкомпаній,щоб у 1984роцівладнатиантимонопольнийпозивпроти собі із боціМіністерстваюстиціїСполученихШтатів Америки.

першийтрансатлантичнийтелефоннийдзвінок(додаток №1) ізміста Нью-Йорк доміста Лондон було бзроблено 7 января, 1927 року.

1.5Бездротовий телефон (>радіотелефон)

>Радіотелефон (>бездротовий телефон)вперше буввинайденийТеріПаллом у 1965, щоскладався із «>бази»,під’єднаної до телефонного кабелю, тазв'язаної задопомогоюслабо-потужного радіо ізвіддаленоютелефонною радіотрубкою. Цедозволяєвикористовувати трубку із чи -якогомісця узонідосяжностібази. Через тобі й маєш передачусигналів до трубкинеобхіднаенергія, базапід'єднана доелектромережі.Такі інтернет-телефонії нефункціонують безелектрики.

>Спочаткубезпроводові інтернет-телефоніївикористовували частоту у 1.7 МГц, для зв'язкуміж базою татрубкою. Черезпроблеми ізякістю тазоноюдосяжності,такі інтернет-телефоніїшвидко буливитиснені системами, щовикористовуютьчастотнумодуляцію навищих частотах (49 МГц, 900 МГц, 2.4 ГГц, та 5.8Ггц).Бездротові інтернет-телефонії, щопрацюють начастоті у 2.4Ггцможутьконфліктувати іздеякими протоколамибездротовихлокальнихмереж (>802.11b/g), через ті, що смердотівикористовуютьоднаковічастоти.Сучаснібездротові інтернет-телефоніїзвичайнопрацюють надекілька сотеньметрів.

1.6Існуютьсупутникові тамобільнісистеми

Навідкриттітелефонноїстанції умісті Будапешт, 1881 року,Нікола Тесла ставшиголовнимелектрикомтелефонноїкомпанії (>інженеромЮгославського урядупершої державноїтелефонноїсистеми). Там Теславинайшовприлад,якийвінназивавтелефоннимпідсилювачем.Пристріймігпрацювати якгучномовець.Цейвинахідніколи непатентувався та недемонструвавсяпублічно. Укінцікінціввінвикористовувався у тому,щобвиявлятисигнали уекспериментах ізбездротовоїпередачі.Прилад,розроблений уцихекспериментах, бувпопередникомсучаснихбездротовихтелефонів.

>Мобільні інтернет-телефонії

>Сучаснімобільнітелефоннісистемипобудовані за принципомстільників.Радіовикористовується,щобзв'язуватисьміжтрубкою тастільником. Колі трубканадто сильновіддаляється відстільника,комп'ютерна системадає командунайближчому до трубкистільникувстановитизв'язок ізтрубкою наіншомуканалі безперериваннядзвінка.

>Сучаснімобільні інтернет-телефоніївикористовуютьстільникову систему через ті, що радіочастоти —обмежений ресурс,якийвикористовує багатоабонентів.Стільники та трубкимають слабкопотужнийпередавач так,щоб обмеженакількість радіо частотможевикористовуватись великим числомабонентів ізменшоюкількістюперешкод.Крім тогобатареї у трубкахпотребуютьменшоїкількостіенергії.

1.7Прикладрозвиткумобільнихтелефонів Nokia

>Опис телефону " Nokia 1011"

Nokia 1011важив 475 грн.Причому великачастина ваги припадала нанікелево-кадмієвих батарей, котра моглапрацювати беззаряджання врежимірозмовивсього 90хвилин. Та і година зарежиміочікування було бмізерно мало -всього 12 часів З точкизорусучаснихвисокихтехнологій,іншітехнічні характеристики ">піонера"також ">вражають"уявусьогоднішньогодосвідченогокористувача:розмір корпусу 195 x 60 x 45 мм,записна книжка на 99номерів .Зрозуміло, що ані проякийкольоровий дисплей,вбудовану камеру чи картупам'яті імови нейшло. Алі не будемонастількизневажливі: Nokia 1011 -перший телефон ізфункцією SMS.Вінпрацював вдіапазоні 900 МГц, щоцілкомпідходило таким великим операторам зв'язку, якбританські Vodafone йCellnet (>нинішнійO2).


Описание: C:Documents and SettingsSergeyРабочий столnokia-1011-8310.jpg

Описание: C:Documents and SettingsSergeyРабочий столnokia-1011.jpg

>Опис телефону NokiaN97minigoldedition

>Смартфон NokiaN97miniєкільказменшенимваріантом NokiaN97,але навідміну відоригінальногоапарату, корпус цогосмартфонапокритий18-каратним золотом, щомаєтовщинувсього 14.2 мм.Апарат обладнаньвисуваєтьсясенсорнимTFT-дисплеєм, щовідображає до 16 млн.кольорів, іздіагоналлю 3.2 "йQWERTY-клавіатурою. NokiaN97miniстворений наплатформіSymbianOS 9.4Series 60. У NokiaN97miniвпершевикористанийсервісLifecastingwithOvi.Данийсервісєспільним проектом Nokia йFacebook йдозволяєоновлюватистатуси йдані промісцезнаходження вособистомупрофілі наFacebookбезпосередньо ізекрану прилаштую.Короткітехнічні характеристикиN97mini:процесорARM 11 434 МГц,пам'ять 8Гб, робота вчастотнихдіапазонах GSM 850/900/1800 / 1900, UMTS 850/900/1900/2100,підтримкастандартівпередачіданихHSCSD, GPRS 32, EDGE 32,HSDPA 3.6Мбіт / з.,інтерфейси Bluetooth 2.0 +A2DP,microUSB 2.0, Wi-Fi 802.11 b / g, камера 5Мпікс .,підтримка картпам'яті форматуmicroSD,об'ємом до 16Гб,вбудованічіпи GPS ізфункцієюA-GPS й FM радіо.Роботу телефону NokiaN97miniзабезпечуєпотужнийакумулятор на 1200mAh,якийдозволяєапаратупрацювати до 320 часів врежиміочікування й до 7.1 часів врежимірозмови.

Описание: C:Documents and SettingsSergeyРабочий столaaaaaaaaaa.jpg

Описание: C:Documents and SettingsSergeyРабочий столdddddddddddd.jpg

Описание: C:Documents and SettingsSergeyРабочий столn97_mini_gold_edition_292915288.jpg

>Мобільний телефон "Nokia 1011"випустили 10 листопаду 1992 року.Назва телефону скидатися іздативипуску. А телефон NokiaN97minigoldeditionвипустили в 2010році, таким чиномзрівнявшиці два інтернет-телефонії, мибачимонастількишвидкорозвиваютьсямобільні інтернет-телефонії.


>Спеціальначастина

1.Хвороби таушкодженняспричиненінеправильнимвикористанняммобільним телефоном

1.1Виникненняраковихпухлин

>СпеціалістиМосковськоїмедичноїакадемії ім.І.М. Сєченова подкерівництвомакадеміка РАМНГеннадія Румянцева вчерговий разнамагалисьзнайтивідповідь на запитання, чишкідливімобільні інтернет-телефонії дляздоров'я.

>Основнимшкідливим чинникоммобільнихтелефоніввважаютьсявисокочастотні дециметровогодіапазону.Найбільшрозповсюджений вРосії стандарт GSM працює на частотах 900, 1800 й 1900 МГц.Найбільшсильневипромінюваннямобільника сильноколиваються. Цезв'язано як із самоюконструкцією телефону, то й ізумовами йоговикористання йвіддаленістю абонента відбазовихстанцій. Черезтакеколиваннявченимдоситьважкоспрогнозуватибіологічніефекти телефонноговипромінювання,хочадосвідфізіологів говорити про ті, що практично чи -який видвипромінюванняпотенційнонебезпечний дляздоров'я.Висновок провпливмобільнихтелефонів наздоров'яважкозробитище і бо із початкудосліджень минулодуже мало години, аякісніпухлини, увиникненні якізвинувачують інтернет-телефонії,утворюютьсядоситьдовго.

«>Більшістьвченихоцінюютьвпливмобільнихтелефонів нанервову систему йрозвитокякіснихпухлин, - говоритиГеннадій Румянцев. - Аліданірізнихдослідницькихколективівдужерізні.Однівчені невбачають залежністьрозвиткупухлин відвикористаннямобільного зв'язку,іншівважають його доведенням.Неоднозначні ірезультатиекспериментів,присвяченихвпливувисокочастотнихвипромінювань нарізніздібностілюдини.Єдиний факт,який непідлягаєсумніву -цевпливрадіохвильчастоти 900 МГц,якийпідвищуєкровообіг укорі головногомозку. Алі цого недостатньо,щобвинестимобільним телефонівостаточнийнегативнийвирок".

>Згідностатистиці у 2004роцізагальний продажівсотовихтелефонівсягнулависот — їхнього було б проданоблизько 650тисяч. Уціломумобільникамикористуютьсясьогодніприблизнопівтораміліардижителівнашоїпланети - віддітей людямпохилоговіку.

>Зростаєпопулярністьмобільнихтелефонів, але йнакопичуються йнауковідані пронаслідки їхнівикористання.Зовсім недавно всіхзанепокоїлидані,опублікованінімецькоюгрупоюдослідників.Їхексперименти показали:впливелектромагнітнихполів,аналогічних за характеристиками тім, котрістворюютьсямобільниками, котрірізкопідвищуютьзагрозупошкодження ДНК йтеоретичноможутьпризвести допереродженняклітин уякісні,тобто дозародженняпухлин. Щоправда,вчені сказали, щодоказів негативноговпливу наздоров’ялюдинипоки що немає,потрібніподальшідослідження.

>Англійськівченіб'ютьтривогу ізіншого приводу: смердотістверджують, щодіти стали гіршеспати черезмобільники.Іншіберуть їхнього із собоюнавіть уліжко,продовжуютьпосилати один одному СМЗ -повідомлення й тому гіршезасинають, сондітей болеенеспокійний.Лікарівпевнені, щодоросліповиннізменшувативикористаннясотовихтелефонів маленькимидітьми.

>Обвинувачення в адресоюмобільників звучати й віталійськійпресі.Нещодавно тамз'явилосянестандартнеповідомлення: 14 -літнюдівчинкуприйшлосягоспіталізувати черезсерйознезапаленнясухожиль.Деякий годинудівчинкапочаласкаржитися напостійнубіль у великомупальціправої руки,потімпалецьзовсім переставширухатися.Лікарівиявилигострезапаленнясухожиль,почалидокопуватись до причинхвороби.Згодом смердотіз'ясували:дівчинкащоденновідправляладрузям до ста СМЗ. Медикипопереджують, щотаківипадкиможутьповторитися,якщопідлітки незрозуміють, що їхньогозахоплення СМЗ -повідомленняминебезпечно.Крім того, психологи й педагогидумають, щотакезахоплення (то йзахопленнякомп’ютернимиіграми)можепризвести вхворобливу тягу йпородитидодатковіневрози.Крім цогопостаєще іінша проблема: чируйнуютьвипромінюваннямобілокклітиникрові?Проблеми безпекивикористаннямобільнихтелефонівпостійнозостаються уцентріуваги — яксередкористувачів, число які ужесягає 1 млрд. Повсьому світу, то йсередвчених. Неодноразовоз'являлись роботи, де доводиласяшкідливістьвипромінюваннямобільнихтелефонів.Інколи можна було бпрочитати ііншітвердження.Новідані, котрі булиотриманішведськимивченими,безсумнівно, спрямовуватицідискусіїзовсім вінше русло,передає ВПС.

Праворуч до того, щоусіминулідослідженнярозглядали в основному проблемувиникненняраковихпухлиніз-запошкодження молекул ДНК, котріможутьвиникнути урезультаті локальногонагріву припоглинанніелектромагнітниххвиль. Аліенергіявипромінюваннянедостатньовисока,щобвизватирозривхімічнихзв’язків, алокальнийрозігрівтакожнедостатній дляпроведенняхімічноїреакції.

Заслугашведськихвчених у бо смердотірозглянулизовсімінший шляхвпливувипромінювання наорганізм, асаме -вплив його наеритроцити (>червонікров’янітільця).Еритроцитивзаємодіють один із одним непосередньо, а ще черезмолекулиоточуючої їхні води, котріпредставляють собоюелектричнідиполя.Булапроаналізованатеоретична модельтакоївзаємодії принакладаннізовнішньогоелектромагнітного полячастотою 850 МГц (типічнезначення длямережмобільногозв’язку).Виявилось, що при такомувпливідиполя

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація