Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Виробничі фактори користувачів КІТ


Реферат Виробничі фактори користувачів КІТ

Страница 1 из 2 | Следующая страница

1. Дайте визначення термінам "Охорона праці", "Техніка безпеки", "Виробнича санітарія", "Пожежна безпеку"

Охорона праці – система законодавчо-правових актів, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і коштів, які забезпечують збереження здоров'я та перемоги працездатності людини під час праці.

Техніка безпеки – система організаційних заходів, технічних засобів і методів,предотвращающих вплив на працюючих небезпечних виробничих чинників.

Виробнича санітарія – система організаційних, санітарно-гігієнічних заходів, технічних засобів і методів,предотвращающих чи які зменшують вплив на працюючих шкідливих виробничих чинників до значень, які перевищують допустимі.

Пожежна безпеку – система заходів, вкладених у запобігання вогню.

2. Дайте визначення небезпечний виробничий чинник, шкідливий виробничий чинник, гігієна праці, безпеку праці

Небезпечний виробничий чинник – виробничий чинник, вплив якого на працював у певних умов призводить до травмі, гострого отруєнню чи іншому раптового різкого погіршення здоров'я, або теплової смерті.

>Вредний виробничий чинник – чинник, вплив якого на працював у певних умов можуть призвести до захворювання, зниження працездатності й (чи) негативному впливу для здоров'я потомства.

Гігієна праці – розділ профілактичної медицини, що вивчає впливом геть організм людини трудового процесу чинників виробничої середовища з метою обґрунтування нормативів і коштів профілактики професійних захворювань, і інших несприятливих наслідків впливу умов праці в людини.

Безпека праці – стан умов праці, у якому виключено вплив на працюючого небезпечних і шкідливих виробничих чинників.

3. Охарактеризуйте систему управління охороною праці в підприємстві, що є об'єктом управління, органами управлінняСУОПП?

ОскількиКИТ застосовують у різних галузях народного господарства, на підприємствах різної форми роботи і форм власності, то доцільно розглянути систему' управління охороною праці в підприємстві (>СУОТП).

Основною метоюСУОТП є попередження виробничого травматизму, й професійних захворювань, створення оптимальних чи допустимих умов праці. Ця мета можна досягти рішенням відновлення всього комплексу завданьСУОТП.

Завдання: безпеку виробничих процесів, нормальні санітарно-гігієнічні і психофізичні умови праці, профілактика і лікувальне обслуговування, інструктаж і навчання, проф. відбір, оптимальні режими праці та відпочинку, метрологобеспеч.

Об'єктами управління охороною праці є процеси діяльності підприємства з забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Процес управління, крім наявності об'єкта управління, передбачає створення керуючої їм системи. Сукупність управляючих об'єктів, об'єднаних єдністю мети управління, називається керованої системою. Сукупність коштів, виділені на забезпечення виконання керованої системою заданої мети, узагальнюється поняттям управляюча система.Управляемая і керуючу системи, перебуваючи у взаємодії, друг з одним, утворюють системи управління.

Органи управлінняСУОТП є адміністративно-господарські керівники, профспілковий комітет, служба охорони праці підприємства. Інакше,СУОТП – це регламентована правовими, нормативними і технічними документами сукупність взаємопов'язаних заходів, вкладених у програмно-цільове забезпечення охорони праці.

4. За які етапи технологічного процесу підрозділяється робота користувачівКИТ?

Праця користувачівКИТ відзначається розмаїтістю, проте його можна виділити 5 основних етапів технологічного процесу виконання роботи користувачемКИТ, перелік яких із зазначенням усереднених витрат часу наведено нижче:

1. Постановка завдання (6.25%).

2. Визначення методу виконання завдання (6.25%).

3. Упорядкування алгоритму виконання завдання (12.5%).

4. Програмування (25%).

5. Які фізичні, хімічні, біологічні і психофізіологічні може бути бере участь у робоче місце користувачаКИТ?

На робоче місце користувачаКИТ можуть бути присутні такіОВПФ:

1) Небезпека поразки людини електричним струмом;

2) Підвищений рівень звукового тиску;

3)Аномальний мікроклімат;

4) Шум;

5) Аномальне висвітлення;

6) Електромагнітні поля (>ЭМП);

7)Ионизирующие випромінювання;

8) Важка фізична чи розумова роботи;

9) Емоційні нервові навантаження.

6. Основні травми та професійні захворювання користувачівКИТ

Основні травми та професійні захворювання користувачівКИТ:

1)електротравми іелектроудари;

2) порушення функцій зору;

3) головний біль

4)кожно-мишечние розлади;

5) поразка шкіри;

6) фізіологічні порушення;

7) психологічні розлади;

8) гінекологічні порушення;

9) інформаційні неврози нервові перенапруги.

10)Расстройство шлунково-кишкового тракту.

виробничий шкідливий користувач комп'ютерний

7. За які групи поділяються види праці користувачівКИТ?

Види праці користувачівКИТ.

За характером і труднощі розв'язуваних завдань працю користувачівКИТ можна розділити втричі групи:

· група А (оператор комп'ютерного набору) – діяльність,характеризуемая виконанням операцій одноманітних, ритмічних, легень у виконанні, які потребують великого розумового напруги. Приклади: введення інформації, копіювання на дискети, отримання інформації з стандартним запитам та інших.

· група Б (операторЕВМ) – діяльність, що з здійсненням постійно повторюваних логічних операцій.

· група У (інженер-програміст) – творчі види діяльності, потребують прийняття у процесі роботи рішення за відсутності заздалегідь відомого алгоритму.

8. Які висновки ви знаєте класи небезпечних і шкідливих умов праці?

На користувачівКИТ у процесі праці можуть впливати такі групи небезпечних шкідливих чинників (>ОВПФ):

1)ОВПФ, джерелом якого є безпосередньо комп'ютер та інші технічні засоби, використовувані у роботі;

2)ОВПФ, пов'язані з виробничою середовищем;

3)ОВПФ, зумовлені безпосередньо трудовим процесом.

За природою дії: фізичний, хімічний, біологічний, психофізіологічний.

9. Охарактеризуйте гігієнічну класифікацію праці?

Під час підготовки до виконання роботи треба зазначити, що, виходячи із принципівГигиеничной класифікації, умови роботи розподіляються чотирма класу:

1 клас – оптимальні умови роботи – такі умови, у яких зберігається як здоров'я працюючих, а створюються передумови для підтримування високого рівня працездатності.

2 клас – допустимі умови роботи – характеризуються такими рівнями чинників виробничої середовища проживання і трудового процесу, які перевищують встановлених гігієнічних нормативів для робочих місць, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час регламентованого відпочинку або до початку наступного зміни і роблять несприятливого впливу стан здоров'я працюючих, і їх потомство у найближчому і віддаленому періоді.

3 клас – шкідливі умови роботи – характеризуються наявністю шкідливих виробничих чинників, що перевищує гігієнічні нормативи і здатні творити несприятливий вплив на організм працюючого підприємства і / або його потомство:

>1-и ступінь – умови роботи, які характеризуються такими відхиленнями від гігієнічних нормативів, які, зазвичай, викликають функціональні зміни, які за межі фізіологічних коливань і найчастіше сприяють зростанню захворюваності зі тимчасової втратою працездатності;

>2-и ступінь – умови роботи, які характеризуються такими рівнями чинників виробничої середовища проживання і трудового процесу, які можуть викликати стійкі функціональні порушення, викликають вона найчастіше до зростання захворюваності зі тимчасової втратою працездатності, підвищення частоти загальну захворюваність, появи окремих ознак професійної патології;

>3-и ступінь – умови роботи, які характеризуються такими рівнями шкідливих чинників виробничої середовища проживання і трудового процесу, що призводять до підвищенню рівнів захворюваності зі тимчасової втратою працездатності та розвитку, зазвичай, початкових стадій професійних захворювань;

4 клас – небезпечні (екстремальні) – умови роботи, які характеризуються такими рівнями чинників виробничої середовища, вплив яких протязі робочого зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих професійних поразок, отруєнь, каліцтв, загрозу не для життя.

Робота користувачів комп'ютерних та інформаційних технологій повинні ставитися до 1–2 класу шкідливості. Якщо за результатами атестації виявлений3-и і вищого класу шкідливості, слід негайно провести оптимізацію умов й правничого характеру роботи.

На робочих містах, які реалізують технологічні процеси упорядкування та монтажу радіоелектронної апаратури, може бути присутні шкідливі виробничі чинники, що перевищує гігієнічні нормативи, тобто. такі робочі місця можуть ставитися до класу умов праці.

10. Джерелом яких явищ є комп'ютер та його елементи?

Комп'ютер є джерелом таких небезпечних шкідливих виробничих чинників:

· Шум;

· Електромагнітні поля (>ЭМП) і випромінювання;

·Электростатическое полі

·Ионизирующие випромінювання;

·Вибрация;

· Небезпека поразки людини електричним струмом;

· Підвищеназапиленность.


11. Поясніть поняття "емоційне порушення" і "емоційної напруги"

Емоційний стан користувачаКИТ характеризується емоційним порушенням і емоційним напругою.

Емоційний порушення – стан, що характеризується активацією різних функцій організму, підвищенням готовності до різним несподіваним дій у у відповідьемоциогенние чинники, але переважно поза зв'язки Польщі з певними цілеспрямованими вольовими актами.

Емоційний напруга – стан,характеризуемое активацією різних функцій організму у зв'язку з конкретними вольовими актами, з виконанням активної цілеспрямованої діяльності чи підготовкою до неї, ні з очікуванням якусь небезпеку.

12. Охарактеризуйте гальмівний і збудливий тип емоційної напруги

Стану емоційної напруги користувачаКИТ може протікати чи з величезним переважанням процесів порушення, чи з величезним переважанням гальмівних реакцій. Відповідно до цим виділяють дві форми стану емоційної напруги – збудливий і гальмівний тип:

Гальмівний тин емоційної напруги характеризується скутістю, одноманітною позою, незграбністю ізамедленностью рухів, різким напругою мімічної мускулатури, підвищеноїприкованностью уваги до основного домінуючому об'єкта, з зниженням порога сприйняття інших подразників. Людина не реагує на слабкі подразники, не помічає дій оточуючих.

>Возбудимий тип емоційної напруги проявляється у гіперактивності, метушливості, багатослівності, легкоїотвлекаемости, прискореному перебігу процесів мислення, швидкої зміні рішень на поєднані із поверхневою оцінкою ситуації. У Зверненні з оточуючими виявляються елементи дратівливості, різкості, вразливості й настороженості. В окремихрасторможенность відбувається у поєднані із неприродною веселістю за відсутності контакту з оточуючими.

13. Охарактеризуйте проведення атестації робочого місця

Атестація – це комплексна оцінка робочого місця з його відповідність науково-технічному рівню виробництва, гігієнічним норм праці, психофізіологічними параметрами працюючого.

Атестація робочих місць є прийомом створення й підтримки належного рівня охорони праці та є комплексну оцінку робочого місця з його відповідність передового науково-технічному рівню виробництва, гігієнічним нормам праці, психофізіологічними параметрами працюючого. Метою атестації є регулювання відносин між власником підприємства (або уповноваженою їм органом) та у сфері реалізації її прав на здорові, й безпечних умов праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги і компенсації до праці в небезпечних і шкідливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах, закладах державної і організаціях, незалежно від форм власності, видів діяльності, де технологічний процес, що використовується устаткування, використовувані матеріали може бути причиною виникненняОВПФ, аж належить до комп'ютерним інформаційних технологій.


14. Порядок проведення атестації робочого місця

Загальний порядок атестації:

1) формується необхідна правова і інформаційно-довідкова базу й організується її вивчення;

2) виготовляються плани розміщення устаткування в кожному підрозділу і визначаються кордону розміщення робочих місць, складається перелікаттестуемих робочих місць;

3) вивчаються чинники виробничої середовища проживання і трудового процесу:

4) з урахуванням Єдиноготарифно-квалификационного довідника встановлюється відповідність професій і посад працюючих характеру фактично виконуваних робіт;

5) складається «Карта умов праці» кожне робоче місце чи групу аналогічних місць;

6) проводиться гігієнічна оцінка умов праці;

7) проводиться оцінка технічного і організаційного рівня робочого місця;

8) проводиться комплексна оцінка робочого місця з урахуванням впливу працюючих всіх згаданих чинників виробничої середовища проживання і трудового процесу, передбачених гігієнічної класифікацією праці, і навіть впливу технічного і організаційного рівня умов праці та ступеня ризику ушкодження здоров'я;

9) проводиться скорочення чи раціоналізація робочих місць;

10) уточнюються чинні і вносяться нові пропозиції щодо встановленню пільг і компенсацій залежно та умовами праці, визначаються матеріальні видатки це ще.


15. Склад атестаційної комісії, періодичність проведення атестації

Періодичність атестацій встановлюється саме підприємство у колективному договорі, але з рідше якось п'ять років.

Для організації та проведення атестації керівник підприємства мусив видати наказ, де вказують основу і завдання атестації, визначається склад атестаційної комісії, встановлюються строки й графіки проведення підготовчих робіт, атестації та інших.

Атестацію проводить атестаційна комісія (у складі входять фахівці, працівники відділу кадрів, праці та зарплати, охорони праці, представники громадських громадських організацій і ін.).

16. Правила розташування робочих місць із ПК у приміщенні

Площа, виділена на одне робочого місця звидеотерминалом чи ПК, повинна бути щонайменше 6 м2, а обсяг – щонайменше 20 м3. Площа, виділена на одне робочого місця безвидеотерминала чи ПК, повинна бути щонайменше 4,5 м2, а обсяг – щонайменше 15 м3.

Приміщення комп'ютерних класів (залів), у яких проводиться навчання на ЕОМ, повинен мати суміжне приміщення (>лаборантскую) площею щонайменше 18 м2 з цими двома входами: у навчальний приміщення й у коридор (на сходову клітину).

Робітники місця звидеотерминалами щодо світлових отворів повинні розташовуватися те щоб природний світло падав із боку, переважно зліва.

При розташуванні робочих місць ізвидеотерминалами і ПК необхідно дотримуватись таких вимог:

· вікна зорієнтовані північ чи північний схід

· ширина столу 0.8 м

· відстань між стіною і столом 1 метр

· відстань від вікна до столу 1 метр

· відстань між тильного стороною монітора й екраном іншого 2.5 метр

· відстань між бічними поверхнями відеотерміналів має не меншим 1,2 м;

· прохід між рядами робочих місць може бути щонайменше 1 м.

17. Якого класу за рівнем небезпеки поразки електричним струмом має ставитися приміщення, у якому виробляються роботи з допомогою ПК? Які заходи щодо попередження небезпеки поразки струмом застосовують у приміщеннях з ЕОМ?

Приміщення, у якому виконуються роботи з допомогою ПК за рівнем небезпеки поразки електричним струмом має ставитися до класу 3 (>малоопасние приміщення).

Приміщення з ПК повинні прагнути бути без підвищеної безпеки. Електрична мережу 3-х чи 4-хфазовая змінного струму і напругою 2200. У приміщенні де використовується більше 5 ПК може бути резервний вимикач.

При виборі технічних засобів і засобів захисту, які забезпечуютьелектробезопасность, враховуються такі чинники:

· номінальне напруга, рід і частота струму електроустановки;

· спосіб електропостачання (від стаціонарної мережі, від автономного джерела харчування електроенергією);

· режим нейтралі (середньої точки) джерела харчування електроенергією (ізольована,заземленнаянейтраль);

· умови довкілля (із підвищеною небезпекою, особливо небезпечні, без підвищеної небезпеки).

У електроустановках застосовують такі технічні захисних заходів:

1. Малі напруги.

2. Електричне поділ мереж.

3. Контроль і профілактика ушкоджень ізоляції.

4. Забезпечення недоступностітоковедущих частин.

5. Компенсаціяемкостной складової струму замикання на грішну землю.

6. Захисний заземлення.

7.Зануление.

8. Захисний відключення.

9. Подвійна ізоляція.

18. Які вимогами з техніці безпеки до початку робіт з ПК Ви знаєте?

У зв'язку з застосуванням електроустаткування вимоги техніки безпеки ставляться до електробезпеки.

Приміщення, де виконуються роботи, має бути без підвищеної небезпеки. Якщо є умови, створюють підвищену чи особливо небезпечні, вони мають усунути.

>Заземленние конструкції будинку, перебувають у приміщенні (батареї опалення, водогінні труби, кабелі з заземленим відкритим екраном та інших.) би мало бути надійно захищені діелектричними щитками чи сітками від випадкового доторку.

Комп'ютери, периферійні пристосування, і обладнання обслуговування, ремонту й наладки,

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація