Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Роль фізічного виховання у формуванні здорового способу життя


Реферат Роль фізічного виховання у формуванні здорового способу життя

>Приватнийвищийнавчальний заклад

>Харківськийінститутекології йсоцзахисту

Кафедрасоціології тасоціальної роботи

>Спеціальність ">Соціальна робота"

>Реферат

>Дисципліна ">Соціальнагігієна йоснови здорового способу життя"

Тема: Рольфізичноговиховання уформуванні здорового способу життя

>Харків, 2010


>Зміст

>Вступ

1.Проблемиформування здорового способу життя

2.Фізична культура, всоціальномузахисті людей

>Висновок

Списоклітератури


>Вступ

Усвоємурефераті на задану тему «Рольфізичноговиховання уформуванні здорового способу життя» хочурозглянутипроблемизбереження ізміцненняздоров'я людей й болеедокладнозупинитися напоняттіфізична культура, у тому що бпобачити якої рольграєфізичневиховання уформуванні здорового способу життя.

Дана роботаскладається звступу,основноїчастини, щовключає 2 запитання івисновку. Увступіобґрунтовуєтьсяактуальність тими. Упершомупитанніосновноїчастинирозкриваєтьсяпоняття:здоровийспосіб життя,розглядаютьсяумови іфактори, щосприяютьгармонічномурозвитку ізміцненнюздоров'я людей. У іншомупитанні болеедокладнорозкриваєтьсявеличезнезначенняфізичної культури уформуванні здорового способу життя.

Явважаю, що у наше годину, годинунауково-технічноїреволюціїзначнозмінилисяумови роботи:механізуютьсяспособипересування,скорочуютьсяфізичнінавантаження,однієї ізголовнихстаєрозумова діяльність.Всіціобмеження провели дозанепаду сил. І,саме,масовафізична культура сталаосновнимзасобомподоланняневідповідностіміжпотребою вм'язовійактивності іумовами життя.

Явибралацю темусаме у тому, що бзрозуміти, якузначенняграєфізична культура дляздоров'ялюдини. А, що бце було блегшезробити,необхіднорозкрититакіпоняття, як:здоровийспосіб життя іфізична культура;поглибитися вісторіюрозвиткуфізичної культури,розглянутиіснуючітипи іфункціїфізичної культури.

>Поняття «>спосіб життя»трактується як типжиттєдіяльності людей,обумовленийособливостямисуспільно-економічноїформації.Основними параметрами способу життяєпраця (>навчання дляпідростаючогопокоління),побут,суспільно-політична і культурна діяльність людей, атакожрізніповедінковізвички і прояви.Якщоїхня організація ізмістсприяютьзміцненнюздоров'я,тобтопідстави говорити прореалізації здорового способу життя,якому можнарозглядати яксполученнявидівдіяльності, щозабезпечує оптимальнавзаємодіяіндивіда ізнавколишнімсередовищем. Пофілософськомувизначенню Маркса, зерняткоє життя,стиснуте усвоїйволі, тоді якздоровийспосіб життя,спрямований напопередженнявиникненняякого-небудьзахворювання,забезпечуєповноціннийрозвиток йреалізаціюможливостейіндивіда,сприяєформуваннюактивноїжиттєвоїпозиції (умедико-генетичномуаспекті) йєнеобхідноюумовоювихованнягармонічнорозвитийособистості.


1. >Проблемиформування здорового способу життя

>Поняття здорового способу життямістить усобіраціональноорганізований,фізіологічно оптимальнапраця,морально-гігієнічневиховання,виконання правил йвимогпсихогігієни,раціональногохарчування іособистоїгігієни,активнийруховий режим йсистематичнізаняттяфізичноюкультурою, ефективногозагартовування,продумануорганізаціюдозвілля,відмова відшкідливихзвичок.

>Здоровийспосіб життя -це Єдиний стиль життя,здатний забезпечитивідновлення,збереження іполіпшенняздоров'я населення. Томуформування цого стилю життя в населення -найважливішасоціальнатехнологія державногозначення і масштабу.

Протягом усього діяльність поформуванню здорового способу життясоціальний педагог виненпроводити ізоблікомвікових йіндивідуальнихморфофізиологічних йпсихологічнихособливостейдітей йдорослих. При цьомуособливаувага вартоприділяти такимвіковиметапам, якдошкільний,підлітковий йюнацький, колимаємісце особливоінтенсивнезростання іперебудовафункціонального стану всіх системжиттєдіяльностіорганізму, щорозвивається.

Упрограми,спрямовані наформування здорового способу життя,входятьнаступні напрями роботи:раціональний режим роботи (>навчання) йвідпочинку,заснований наіндивідуальнихбіоритмологічнихособливостях; оптимальна ісистематичнафізичнаактивність; ефективного,науковообґрунтованезагартовування;нормальнехарчуваннявідповідно доконцепції адекватногохарчування; комплекспсихогігієнічних йпсихопрофілактичнихвпливів;облік йкорекціявпливу наздоров'янавколишньогосередовища; школа ікористьсамолікування;аргументована ідіюча пропагандашкідливих дляздоров'яфакторів -алкоголізму,паління,наркоманії ітоксикоманії;формуванняправильнихподань удітей йпідлітків про половідозрівання, знань й заходівпрофілактикиСНІДу;навчаннязаходамщодопопередженнявуличного іпобутового травматизму і правиламособистоїгігієни.

>Якщозапитати про ті, щонайважливіше взбереженні ізміцненніздоров'ялюдини, то багатохтовідповість однозначно -виконанняраціонального режиму дня. Однак не усіможутьвідповісти назапитання:Чому такважливодотримувати режиму?

>Науковеобґрунтуванняролі режиму якпровідного чинника взміцненніздоров'яотриманолише востанні рокта ізв'язано в основному ізуспіхамирозвитку двох наук -біоритмології інейрофізіології.

>Самециклічністьпроцесівжиттєдіяльності іобумовлюєнеобхідністьвиконання режиму, щопредставляє собоюраціональнийрозпорядок дня, оптимальнавзаємодія іпевнапослідовністьперіодівпідйому ізниженняактивності,пильнування і сну.

>Наукові роботи побіоритмологіїз'явилисялише на початку ХІХ ст. У 1801 р.німецькийлікарАутенрит,протягомдекількохднів, щоспостерігав зачастотоюскороченьсерця,виявивїїзакономірнізміни вдинаміку доби. Згодомподібніявища буливідзначені вдинамікугазообміну приподиху,температуритіла.

Уостанні роктабіоритмологія здобулабурхливийрозвиток, урезультаті чоговстановлененаступнекардинальнеположення: практично усівідомі дотеперішнього годинипроцеси, щопротікають ворганізмілюдини,маютьпевнуритмічність, щовиступає якуніверсальнажиттєвазакономірність знайширшимдіапазономпроявів - віддіяльності окремихкліток до формінтелектуальноїактивностілюдини.

>Науковідослідження показали, щотакіфізіологічніфункції, як температуратіла,артеріальнийтиск, частота пульсу ііншіпараметри,істотнорозрізняються посвоїйдобовійдинаміці восібрізнихбіоритмологічнихтипів:жайворонки - вже ізраннього ранкухарактеризуютьсявисокимрівнемосновнихфункцій, смердоті уженастроєні на роботу, в ж годину у совспостерігаєтьсянизькийрівеньцихпоказників, щопроявляється взагальмованості,неважливомунастрої,зниженніпрацездатності.

У зв'язку зцим наперший план виннавиступатираціональна організація режиму дня ізурахуваннямцихособливостей. як прикладрозглянемо запитання провзаємозалежність режимухарчування ідобовихбіоритмів.Відомо, що потреба вїжімаєритмічний характер йзалежить відбагатьохфакторів. При цьому врежиміхарчування вартовраховуватициклічнізміни потреб уживильнихречовинах.Важливо не лише ті, що й як людинаїсть, але й і колиприймаєтьсяїжа.Який винна бутираціональна організаціяхарчування ізурахуванняміндивідуальнихособливостейбіоритмів?Якщо дляжайворонківпідходитьвідомий афоризм: «>сніданокз'їш сам,обідрозділи ізтоваришем, а вечерювіддай ворогу », то тут дляаритмиків й особливо для соввін не годити.Останнімпотрібен нещільнийсніданок, агарна вечеря, босаме за годину вони понадвитрачаєтьсяенергії.

>Особливузначимість дляраціональноїорганізації режиму днямаютьдобовіколиванняпрацездатності.Зрозуміло, щоумовитрудової інавчальноїдіяльності дляжайворонківкращезробити понаднапруженими впершійполовині дня, тоді як для сов удругий. Цеположеннярівноюмірою переносити і доорганізації режимунавчальнихнавантажень длядітей,включаючи старшихдошкільників.

Коли жстосуєтьсяролірухів дляфізичного іпсихічногорозвиткудитини, то проце говоритисямайже у всіх книгах провихованнядітей.Дійсно,неможливопредставитиздоровудитинунерухомою,хоча, на шкода,малорухомихдітей можна всечастіше ічастішезустрітисередвихованцівдитячихсадів, неговорячи прошколярів. Неостанні роктаоднієї ізголовних тимбільшостіпопулярних книжок й статеймедико-біологічного характеру сталообговорення негативноговпливу на станздоров'яфізичногонавантаження, щорізкознизилося удвадцятомусторіччі. З цого приводу вмедичнійлітературівикористаєтьсяузагальненийтермін -гипокінезія (від грецьк.hypoзнижений йkinesis - рух), щовключає сув'язьсимптомів, щорозвиваються ворганізмі вумовахдефіцитуруховоїактивності. Такихвипадкахвідбуваютьсянесприятливізміни всерцево-судиннійсистемі,знижуєтьсягазообмін,значнопогіршуєтьсясамопочуття,порушується сон.

Про ті, що рухвпливає на усі безвиняткупсихічніфункції,відомо давно. Удослідженняхвидатнихрадянських йзакордоннихпсихологів Л. З.Виготського (1956), А. У.Запорожця (1967), Ж.Піаже (1956), Дж.Брунера (1981) показанонаявність прямогокореляційного зв'язкуміж характеромруховоїактивності іпроявамисприйняття,пам'яті,мислення іемоції удітейрізноговіку.Загальниймеханізмцихвзаємин можнапредставити втакийспосіб.Кожнийруховий актздійснюється впросторі ічасі, бо коли активнопересуваєтьсядитина-дошкільник,вінодержуєможливістьпридбати водиницю годинибільшийобсягінформації, що ісприяєприскореномуформуванню йогопсихіки.Наприклад, встановленовзаємозалежністьруховоїактивності ірозвиткумови. Рухидітей,зокремавправи дляпальців рук,єпотужнимстимулюючим чинником задлясвоєчасного (на 2-му року життя)виникненнямови, але й іподальшоїїївдосконалювання вдошкільномувіці.Руховаактивністьзбільшуєсловниковурозмаїтістьдитячоїмови,сприяє понадосмисленомурозуміннюслів,формуванню зрозуміти, щополіпшуєпсихічнийрозвитокдитини.

Таким чином, у здоровомуспособі життяпояснюється все, щосприяєвиконаннюіндивідом тихий чиіншихсуспільних йпобутовихфункцій унайбільшоптимальні для системорганізму, щорозвивається,умовах. Уцей годину встановлено, щодотриманняпринципів здорового способу життядозволяєзбільшитиїїтривалість на 10 років й понад.

>Здоровийспосіб життя - Єдинийзасібзахисту від всіххворобвідразу.Вінспрямований назапобігання некожноїхворобиокремо, а всіх усукупності. Томувін особливораціональний,економічний йбажаний.

>Раціональний режим, щовключаєрозумнийрозподіл години,відведеного для прийомуїжі і сну йправильнечергуванняфізичних,розумових йемоційнихпроявів ужиттєдіяльностідітейзабезпечуютьумови дляоптимальноїритмічностіпроцесів узростаючомуорганізмі,сприяютьвсебічному ігармонічномурозвиткуздоровоїдитини.

2. >Фізична культура, всоціальномузахисті людей

>Фізичневихованнявідіграєнайважливішу роль уформуванні здорового способу життя.

>Підпоняттям «>фізична культура»прийняторозуміти комплексзаходівщодозміцненняздоров'я,розвиткуфізичних йпсихічнихвластивостейлюдини задопомогоюруховихвправ усполученні ізраціональнимвикористаннямприроднихфакторівприроди іпроведеннямгігієнічнихзаходів.Діючеоздоровчезначенняфізична культураздобуває тоді, коли вонамістить усобісукупністьрізнихруховихнавантажень, систематичновиконуванихдітьми іпідлітками увільний віднавчання годину, азовсім надпроцесі зайнятифізкультурою ворганізованихколективах (>групахдитячихсадів,класахшкіл).

>Фізична культура -цесукупністьдосягненьсуспільства всправістворення іраціональноговикористанняспеціальнихзасобів,методів й умів дляцілеспрямованогофізичноговдосконалюваннялюдини.

>Фізична культура -цечастиназагальної культури, томурівеньїїрозвиткузалежить відрівнясоціального іекономічногорозвиткусуспільства.

>Фізична культурамаєбезлічфункцій.Варто знаті протакіфункції, як:

-нормативна, щополягає взакріпленніраціональних нормдіяльності;

-інформаційна, щовідбиваєвластивістьнакопичуватикультурнуінформацію, бутизасобомїїпоширення іпередачі відпокоління допокоління;

-комунікативна, щохарактеризуєвластивістьсприятиспілкуванню,установленнюміжособистіснихконтактів;

-естетична,пов'язана ззадоволенняместетичних потребособистості;

-біологічна,пов'язана ззадоволеннямприродних потреблюдини врусі,поліпшенням йогофізичного стану і забезпеченнянеобхідногорівнядієздатності дляповсякденного життя,виконання обовязків членасуспільства.

>Ціфункції лежати восновікласифікаціївидівфізичної культури, щоможе бути представлена якбазовафізична культура, спорт,прикладна іоздоровчафізична культура.

>Пам'ятникидревньої культури,знайдені прирозкопках,наскальнізображення імалюнки,предметипобуту ікультовіприналежності,усніперекази,сказання ілегендидозволяють намсудити про культурудревньоїлюдини, й профізичну культуру до тогочислі.Цікавуінформацію далиспостереження зажиттям племен, щозберегли донашого годинипервіснообщиннівідносини.

>Стосовно допитаньфізичноговихованняціспостереження ідослідження дозволиливченимзатверджувати, щоцеявище було бзамічено людьмище вдалекійдавнині.Фізичнівправивиникли наосновітрудової івійськовоїдіяльності, афізичневиховання у зв'язку ізнеобхідністюпідготовкимисливця,воїна.

>Виділеннявиховань, у томучисліфізичного, усамостійну сферудіяльності сталоможливим лишезавдякисуспільній роботи. Ащобфізичневихованнязложилося до системи,необхіднийдоситьвисокийрівеньматеріальної ідуховної культурисуспільства.

Упервіснообщинномуладізаставлялисялише зачаткисистемифізичноговиховання. Рольфізичноїпідготовленостікожноїлюдини у томуперіод бувдосить велика, потреба уфізичнійпідготовцідиктуваласясуворимиумовами життя, але йстворити систему в нашомусучасномурозумінні недозволявнизькийматеріальнийрівень.

>Рабовласницькаформація породилацікавісистемифізичноговиховання. Ісьогоднілюдствовправіпишатисясистемою стародавніхеллінів,спрямованою нагармонійнийфізичнийрозвитоклюдини. Аліце був система, що служилавинятковосвоєму класу -рабовласникам.Тількиїмпризначалисяпрекраснігімназії істадіони, їмпроводилисявсілякіігри.Їмпропонувалося бутисильними у тому,щобтримати впокорівеличезнукількістьрабів.

>Феодальний ладстворив свою системуфізичноговиховання.Найбільшечітко, ізвираженоювійськовоюспрямованістю,виявилася системафізичноговихованнялицарів йдворянського стану,яким належалисвітська влада,величезніволодіння іінші ціності.Розподіл настанипоширювалося на усісфери життя, і нафізичневиховання до тогочислі.

Укапіталістичномусуспільствізначноускладнюютьсявзаєминикласів.Цяскладністьпоширюється й на мети,засоби іметодивиховання. Уобластіфізичноговихованняпротиріччяполягають утім, щотурботи профізичнийрозвиток йздоров'я трудящих ажніяк нетурбують уладовімающих. Аліїмпотрібніспритні,сильні іумілісолдати,потрібні люди,здатні продуктивнопрацювати напромисловихпідприємствах.Фізична культура, й особливо спорт,використаються якзасібпропагандисвоїхідей, способу життя, і якзасібвідволіканнямолоді відполітичноїборотьби.

>Досоціалістичнийперіод урозвиткуфізичної культури неможе бутизведенийлише доствореннясистемифізичноговиховання,бажаноїправлячимкласам. Уцей годинупродовжувалиіснуватисамобутнінародніметоди і практикафізичноговиховання, котріхоча і незложилися взакінчену струну систему, але йстворилипередумови длявиникненнятакоїсистеми послеперемогиВеликоїЖовтневоїсоціалістичноїреволюції. Усередині буржуазногосуспільствазріли ідеїсоціальноїперебудови за принципамирівноправності,волі ібратерства.Ідеї великихгуманістів,соціалістів-утопістівпоширювалися і нафізичневиховання. В частности, ідеїросійськихреволюціонерів-демократівзігрализначну роль уформуваннітеоріїфізичногоутворення П. Ф.Лесгафта -самоїпередової для свого години. Алі вкапіталістичномусуспільствіпередові,гуманні ідеї моглиіснувати лише нарівнітеорії, бореалізаціяякої-небудьсистемивиховання, йфізичноговиховання до тогочислі,вимагаєматеріальноїоснови,витратизасобів йпідтримки уряду.

>Внаслідокглибокихсоціально-економічних йполітичнихзмін у нашій странефізична культура і спортперетворилися вглобальнийкультурно-соціальний феномен.

>Соціальне,політичне,культурне івиховнезначенняфізичної культури і спортузростає впроцесірозвиткусучаснихпродуктивних сил.Одночаснопідсилюється рольфізичної культури і спорту вборотьбіпрогресивних сил зазбереження ізміцнення світу, зарозширенняспівробітництваміж народами, щопередбачаєвзаємоповагу ірозуміння.

>Фізична культура і спорт,являючи собоюсуб'єктивний йоб'єктивний аспект життя людей,відіграютьвеличезну роль уформуванні умів роботи і життялюдини.Фізична культура і спортдопомагаютьзбереженню ізміцненнюздоров'я іпрацездатності людей,даютьїмможливістьпідніматися до вершинфізичної,духовної ікультурноїдосконалості. Тім самим смердотізбагачуютьтворчіздатності людей, культуру,утворення,виховання,вселяють вонижиттєрадісність,підвищуютьтрудовуактивність,єзробленимчинникомформування способу життякожноїлюдиниокремо іусьогосуспільства вцілому.

Історіяпоказує, що сус-пільствовідчуває потребуформуватинеобхідні вжиттілюдинируховінавички (ходьба,біг,плавання й т.п.),розвивати дооптимальнихрівнів йогофізичніздатності (силу,витривалість,спритність й т.п.) вінтересах роботи, оборони, активноговідпочинку ііншихвидівдіяльності.Всіціпотребисуспільствазадовольняєтакий видактивноїдіяльності, якфізична культура і спорт.

Рольруховоїактивності взміцненніздоров'ялюдини буввідома давно.Давньогрецькийфілософ Платонуважав рухцілющоючастиноюмедицини.

>Варто особливопідкреслити самуголовнусоціальну роль, щограєкожна людина:він винен бути готуємо непросто до уміввиробництванеорганічноготілацивілізації, але й і довідтвореннялюдини.Звідси івисокийборгбатьківвиховатидітейгідними членамисуспільства, уякомуїммає бути жити. Для цого малопіклуватися лише пророзумовий й духовнийрозвиток,естетичне йтрудовевихованнядитини.Требащевироститисина чи дочкуфізичносильними,міцними,гарними.Непорушнаістина -здоров'я шкірного новогопокоління по всіх параметрахповинне бутикраще, ніжздоров'япопередніх.

>Можливостіфізичної культури в сферісоціальногозахисту людейбезмежні.Розкрити Тут усю методикуреабілітаційної чирекреаційної роботи задопомогоюфізичної культури непредставляєтьсяможливим. Аліперелічитиосновні напрями іпрактичнузначимість простонеобхідно:

1.Останнім годиною, поданимВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров'я, здобулиособливийрозвитокнеінфекційнізахворювання:серцево-судинні, остеохондроз хребта,втрати від які у багаторазівперевищуютьвтрати відінфекційнихзахворювань,виробничих йтранспортних травм йнавітьвтрати відвоєн, разомузятих.Особливемісце впрофілактиціцихзахворюваньзаймаютьспеціальніпрограмифізичнихвправ,оскільки смердотібезпосередньовпливають на тихфізіологічнімеханізми,порушення якіприведе довиникнення ірозвиткухвороби.

2.Соціальний захистінвалідів якнайбільшзащемлених усоціально-економічному іморально-психологічномувідношенніверств населеннявимагаєцілеспрямованоїдіяльності держави ііншихсуб'єктів вобластіформуванняцивілізованих умів життя, котріобов'язковомістять усобі ізаняттяфізичнимивправами. Це,крімпідвищення рейтингузалишковогоздоров'яінвалідів,дозволяєуспішносправлятися із учбовимнавантаженням, зпрофесійноюдіяльністю,налагоджуватиміжособистісніконтакти,одержуватипозитивніемоції. Одним зпровіднихнапрямків увідновленнівтраченихможливостейнормальнихруховихактівєзастосуваннясучаснихтренажернихпристроїв.Тренажернісистеми чи не Єдинийзасіб длявідновно-реабілітаційних йфізкультурно-оздоровчих зайнятиінвалідів.

3.Особливостісучасноговиробництва івиробничихвідносинжадають відлюдинивисокихфункціональнихможливостейорганізму:уваги,пам'яті, оперативногомислення,швидкостіреакцій,стійкості донесприятливихфакторів,високійпрацездатності і т.д. Усіцеможливорозвити і підгримувати нависокомурівні задарманазваноїпрофесійно-прикладноїфізичноїпідготовки (>ППФП).Кращимдоказомданоговисновкуєпідготовкакосмонавтів, деППФПприділяєтьсялевиначастка години ззагального рядокпідготовки допольоту.

>Підводячипідсумки,необхідновказатизагальніцілі ізасобифізичної культури уформуванні здорового способу життя:

1. Принципоздоровчоїспрямованості - один ізосновнихпринципівмасовоїфізкультурноїдіяльності, щовипливає зцілей йзавданьфізичної культури всуспільстві. Цефізичнийрозвитокпідростаючогопокоління імолоді,фізичневдосконалюваннядорослогозайнятого населення,збереженнягарноїфізичноїформи людейлітньоговіку.

2. Бофізична культураєзасобом активногоповноцінноговідпочинку людей, особливоважливезагальногігієнічнезначеннямаютьзаняттяфізичнимивправами налоніприроди,тобтоїївиди, котрісприяютьрегуляціївегетативнихфункційорганізму.

3.Нарешті,фізична культура длябагатьохстаєформоюсамовираження.Фізична культура -природнийспосібпроявуособистості всуспільстві. Убільшостівидів спорту ми маємосправу непросто зпроявомфізичноїсили чивитривалості, а зціліснимвираженнямлюдськоїособистості чисили колективу. У цьомуплані спортдаєлюдинібагатобічнузадоволеність відпроявусвоїхсутнісних сил. як ймистецтво, спортпостійнорозкриваєновілюдськіздатності іможливості.

4.Мабуть,важкознайти понадефективнийзасіб длязниженнясоціальноїнапруженості всуспільстві, дляпрофілактикиасоціальногоповодженнямолоді,чимзаняттяфізичнимивправами ізалученняїї в колоосіб,зацікавлених спортом.

Длярішенняцих проблемсоціальномупрацівниковінеобхіднопрацювати втісномуконтакті ізфахівцямифізичної культури: тренерамидитячихспортивнихшкіл,керівникамиспортивнихсуспільств йорганізацій,викладачами пофізичнійкультурінавчальнихзакладів, тренерами замісцемпроживання. Успівдружності із ниминеобхідновирішувати і заподіяння позміцненнюматеріально-технічноїбази для зайнятифізичноюкультурою і спортом урегіоні.

>Необхідністьрадикальноїперебудовифізичноговиховання продиктованарізкимзагостренням запитання проздоров'я населення.

>Щодня у зв'язку ізтимчасовоюнепрацездатністю люди й невиходять на роботу,хворіють нареспіраторнізахворювання,близько 20%маютьнадлишкову ваги,страждаютьрізнимихронічнимизахворюваннями.Кількістьздоровихдітей за роктанавчання вшколіскорочується вчотири рази.

>Значначастинамолоді неодержуєдостатньогоутворення в сферіфізичної культури, унеї неформується потреба врегулярнихзаняттяхфізичнимивправами,масовим спортом.Рівеньфізичноїпідготовленостімолоді невідповідаєсучаснимсоціально-економічнимвимогам дорозвиткуособистості.

>Інтегральноюметоюфізичноговиховання всіхщаблівсистемиутворенняєфізична культураособистості якорганічнаєдність знань йпереконань,цінніснихорієнтаційсфери,фізичногодосконалості іпрактичноїдіяльності. Система знань йпереконань,ціннісніорієнтаціїособистостіорганізують йнаправляютьїїпізнавальну іпрактичну діяльність,визначають активнопозитивне ставлення дофізичної культури,сформовану потребу вповсякденнихзаняттяхфізичнимивправами,націленість наздоровийспосіб життя іфізичнудосконалість,прояв вонисамодіяльності.

>Коріннаперебудовасистемифізичноговихованняпідростаючогопоколінняприпускаєорганізаціюбезперервногопроцесуфізичноговиховання ізоблікомконкретнихсоціальнихситуацій,починаючи ізранньогодитячоговіку,проведення його врізнихмікросередовищах: уродині,класі,групі,секції,клубі і т.д.; заучастю всіхсуб'єктіввиховання:педагогів,батьків,соціальнихпедагогів,тренерів,громадськості,інструкторів й т.д.

>Перебудовасистемифізичноговихованняздійснюється наосновінаступнихвимог:оптимізація режиму шляхомреалізаціїрекомендує поструктурі іобсягурухового режиму;

-розширення спектрапропонованих системфізкультурно-спортивних зайняти змаксимальнимохопленням всіх які проживають умікрорайонідітей йпідлітків, атакожїхніхбатьків, батьківщин уцілому;

-упорядкуванняорганізаційноїструктурикеруванняфізкультурно-оздоровчою іспортивно-масовоюроботою ізнаселенням замісцемпроживання.

>Експериментальнідослідження зпроблеми комплексноговихованняучнів ізакцентованоюувагою на запитанняфізичноговихованняпроводяться набазі:

-вивчаєтьсярівеньфізичногорозвитку іфізичноїпідготовленостівипробуванихосіб урезультатівпливукомплекснихзаходів ізакцентованимвпливомзасобівфізичної культури;

-впроваджуються розробки поспрямованомувикористаннюзасобівфізичної культури ізметоюпідготовки іпрофесійноїорієнтаціїмолоді доконкретнихвидівтрудовоїдіяльності (>сільські школи і ПТУ);

-розробляютьсяанкети,пов'язані ізмотивацією зайнятифізичнимивправами,відношеннямдітей,підлітків,їхніхбатьків доцієї ділянки роботи ізмісцяпроживання.

-розробляються іекспериментальноперевіряються методики зайнятифізичнимивправамиосібдопризовноговіку,вивчаєтьсявпливрізнихваріантівруховоїактивності напоказникиздоров'ядітей йпідлітків.

якпоказникиефективностіорганізаціїфізкультурно-оздоровчоїдіяльності всоціумівикористаються:

- змінупоказників стануздоров'я (подинаміцізахворюваності);

- змінупоказниківфізичноїпідготовленостідітей йпідлітків;

- змінурівнясоціальноївідповідальності населення за станфізкультурно-оздоровчої роботи усвоємумікрорайоні, за станматеріально-технічноїбазифізичної культури;

- змінуактивності населення взаняттяхфізичнимивправами,участі взмаганнях,спортивнихсвятах й т.д.;

- змінусоціальноїстійкостіпідлітків (>зменшеннякількостіправопорушень йін.).

Отже,прискорення темпу життя,посилення потокуінформації, активнасуспільна діяльністьвикликаютьвеликупсихічнунапругу, щовимагаєрозрядки, й,саме,фізична культурадопомагаєзбереженню ізміцненнюздоров'я іпрацездатності людей.

>Любийсоціальнийпрацівник винен знаті пропозитивністоронифізичної культури, щомаєвеличезнезначення взміцненніздоров'я ісоціальноїпідтримки населення.


>Висновок

>фізичний культураздоров'ясоціальний захист

>Поняття «>здоровийспосіб життя»містить усобіраціональнопобудований режимнавчання, роботи,відпочинку,фізичнівправи,об'єднані в оптимальномуруховомурежимі,правильнехарчування,загартовування,відсутністьшкідливихзвичок, комплексгігієнічнихнавичок,психофізичні заходь.

>Фізична культура, будучиоднієї з гранейзагальної культурилюдини, його здорового способу життя, багато вчомувизначаєповодженнялюдини внавчанні, навиробництві, упобуті, успілкуванні,сприяєрішеннюсоціально-економічних,виховних йоздоровчихзавдань.

Таким чином,фізична культураспрямована наохорону,зміцнення ірозвитокздоров'я населення якпсихофізичноїосновижиттєдіяльності.

>Науково-технічна революціядокоріннозмінюєумови роботи:значноскорочуютьсяфізичнізусилля (упершучергум'язова діяльність),зменшуєтьсярухова діяльність упобуті,механізуютьсяспособипересування, щопревалюєстаєрозумова діяльність.Обмеженаруховаактивність приводити дозанепаду сил,утрудняєпсихічну діяльність.Масовафізична культурастаєосновнимзасобомподоланняневідповідностіміжпотребою вм'язовійактивності іумовами життя.

>Прискорення темпу життя,посилення потокуінформації,розширення коласпілкування, активнатрудова ісуспільна діяльністьвикликаютьпсихічнунапругу, щовимагаєрозрядки.Регулярна активнафізична діяльністьсприяєсамовідновленнюпсихічноїдієздатностілюдини.Такожнемаловажнепостійневідчуттябадьорості іжиттєрадісності прирегулярнихзаняттяхфізичнимивправами.Психічнопозитивнимє,крім того,відчуттясиливолі до зайняти,спрямованим нафізичневдосконалювання.Введення впрограму свогоповсякденного життя цогонеобхідного компонента способу життя, дозволити болееорганізовановиконувати своїобов'язки в роботи,побуті,суспільнійдіяльності.


Списоклітератури

1.ЯркинаТ.Ф. Теорія і практика Школі соціальної роботи тому 1.Москва-Тула, 1993 р.

2.ЯркинаТ.Ф. Теорія і практика Школі соціальної роботи тому 2.Москва-Тула, 1993 р.

3.ПавленокП.Д. Основи Школі соціальної роботи. М.Инфра, 1998 р.

4.ШиянаБ.М. Теорія й методику фізичного виховання. М. Просвітництво, 1988 р.

5.ЗмановскийЮ.Ф.Воспитаем дітей здоровими. М. Медицина 1989 р.

6.ЯркинаТ.Ф.Теорія і практикасоціальної роботи. М. Т, 1993 р.


Схожі реферати:

Навігація