Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека експлуатації турбогенератора ТВВ-320-2ЕУЗ


Реферат Безпека експлуатації турбогенератора ТВВ-320-2ЕУЗ

>Безпекаексплуатації турбогенератораТВВ-320-2ЕУЗ


1.Аналізнебезпечних ташкідливихфакторів под годинуексплуатації турбогенератораТВВ-320-2ЕУЗ

1.1Аналізнебезпечнихфакторів

>Розглянута установкаявляє собою турбогенераторТВВ-320-2ЕУЗнапругою 20 кВ й 220 У -постійноїнапруги обмоткизбудження.Основнимнебезпечним чинником приексплуатації турбогенератораявляєтьсяелектричнанапруга.

Увипадку прямогодотику дострумовіднихчастин людинаможе бутиураженаструмом,напругаякого 20 кВ, чипостійнимструмомнапругою 220 У.

>Розглянемоможливівипадкипотрапляннялюдини поделектричнунапругу, таоцінимо їхньогонебезпеку.Розрахункиструмів, щопротікають черезлюдинузведемо втаблицю 1.

>Висновки:

Наосновіаналізупроведенихрозрахунків поваріантамвключеннялюдини велектричне коло длямережігенераторноїнапруги ізізольованоюнейтраллю й длямережіпостійногоструму обмоткизбудження можназробитивисновки, щовеличинирозрахунковихструмівперевищуютьдопустимізначення внаступнихвипадках:

1.  >Однополюснийпрямийдотик дострумовіднихчастин обмоткизбудження зааварійного стану роботимережі Іл=0,21 А;

2.  >Двополюснийпрямийдотик дострумовіднихчастин обмоткизбудження при нормальномурежимі роботимережі Іл=0,22 А;

3.  >Однофазнийпрямийдотик дострумовіднихчастингенераторноїнапруги ваварійномурежимі роботимережі Іл=9,97 А;

4.  >Двохфазнийпрямийдотик дострумовіднихчастингенераторноїнапруги в нормальномурежимі роботимережі Іл=11,11 А;

>Іншиминебезпечними чинниками приексплуатації генератораєобертовічастини турбогенератора (>n=3000об/хв) та робота нависоті (>h=3 м).

>Таблиця 1

№ Вигляддотику Схема >Розрахунковийструм

 

1 >Однополюснийпрямийдотик дострумовіднихчастин обмоткизбудження в нормальномурежимі роботи

 

2 >Однополюснийпрямийдотик дострумовіднихчастин обмоткизбудження ваварійномурежимі роботи

 

3 >Двополюснийпрямийдотик дострумовіднихчастин обмоткизбудження при нормальномурежимі роботи

 

4 >Однофазнийпрямийдотик дострумовіднихчастингенераторноїнапруги в нормальномурежимі роботи

 

5 >Однофазнийпрямийдотик дострумовіднихчастингенераторноїнапруги ваварійномурежимі

6 >Двохфазнийпрямийдотик дострумовіднихчастингенераторноїнапруги в нормальномурежимі роботи

>Примітка дотаблиці 1

Утаблиціприйнятінаступнідані:

 -фазнанапругамережі 20 кВ;

 -лінійнанапруга генератора;

 -наругамережіпостійногоструму обмоткизбудження;

 >Ом -опір контакту умісцізамикання на грішну землю;

>Ом -опірелектричної дугиміжчастиною поднапругою йлюдиною;

 >МОм - >опірізоляціїструмовіднихчастин генераторувідносноземлі;

 >Ом -опіроднієїпідошвивзуття;

 >Омм -розрахунковийпитомийопірповерхневого куліґрунту;

>Ом -опіртілалюдини;

 >Ом;

 >Ом

1.2Аналізшкідливихфакторів

Приексплуатації генераторашкідливими чинникамиє: шум,викликанийтертямпідшипників, приперевантаженні чи неточномускладанні деталей приремонті;вібрація,викликанаобертовимичастинами генератора;недостатнєосвітлення привиконанніробіт втемний годину доби та принедостатнійвидимості.Такожшкідливим чинникомємікрокліматробочоїзони, асаме:підвищена температураповітря через роботуелектроустановок умашзалі.

безпекаексплуатація турбогенератор


2.Профілактичні заходьщодонормалізації умів роботи

2.1 Заходьзахистущодоелектробезпеки

>ЗгідноПУЕ [3],опірізоляціїструмовіднихчастин турбогенератора винен бути не меншезначеньприведених втаблиці 2.

>Таблиця 2.

>ГенераторТВВ-320-2ЕУЗ
>Об’єктвипробування >Напругамегомметра кВ >Опірізоляції
>Обмоткастатора 2,5 Не меншевказаних величин

>t,°З

75 70 60 50 40 30 20 10

Rз, М>Ом

3 3,5 5,5 8 12 16,5 25 32
>Обмотка ротора 1 (>допускається 0,5)

Не менше 0,5 >МОм притемпературі 10-30проЗ.допускаєтьсяввід вексплуатаціюнеявнополюснихроторів, ізопоромізоляції ненижче 2 >кОм притемпературі +75 проЗ чи 20 >кОм при +20 проЗ

>Підшипники генератора тасполученого із нимзбудника 1

>Опірізоляції,вимірянийвідноснофундаментноїплити приповністюзбірнихмастилопроводах, винен бути не менше 1 >МОм длятурбогенераторів.

>Водневеущільнення валу 1

Не менше 1 >МОм

 >Ізольованістяжніболтисталістатора 1

Не менше 1 >МОм

>Термоіндикатори генератора ізбезпосереднімохолодженням обмоткистатора 0,5

Не менше 0,5 >МОм

>Колозбудження генератора 1 (0,5)

Не менше 1 >МОм

>Недоступністьструмовіднихчастин генератораТВВ-320-2ЕУЗзабезпечуєтьсяустановкою його в машинномузалі головного корпусу ТЕЦ ззачиненимидверима. Доступ вмашинний зал дозволів лишеспеціальним працівникам.Шинигенераторноїнапругирозташовані нанедосяжнійвисоті 3 м.

Задопомогоюметодіворієнтаціїпрацівникичіткоорієнтуються привиконанніробіт ізастерігають їхнього відпомилковихдій. До нихвідносяться:маркуваннячастинелектрообладнання, увиглядіумовнихпозначень (>літерних,цифрових),слугує длярозпізнаванняприналежностіобладнання.Всіпозначеннянаносяться на корпусуелектроустановок йвідповідають один одному.

На ТЕЦвстановлено 3генератори.ГенераторимаркуютьсяТГ1,ТГ2,ТГ3.Маркування наноситися на корпус генератора.

>Відповіднерозташування йрозфарбовуванняструмовіднихчастин:

Длямережігенераторноїнапруги 20 кВ:

фазаL1 -верхня (>жовта);

фазаL2 -розміщеннясереднє (зелена);

фазаL3 -нижня (>червона);

>Нейтраль N -ізольована -блакитна.

Для обмоткизбудження генераторанапругою 220 У:

L+ -нижнійближнійправий (>червоний);

L -середній (>синій);

М -нейтраль -верхнялівадальня (>блакитна).

Уаварійномурежимі роботи генератора безпека йогоексплуатаціїзабезпечуєтьсязахиснимзаземленням, якувиконується увигляді штучногозаземлювача,розрахунокякого проведено впункті 5.2.2.

2.2Розрахунокзахисногозаземлення турбогенератораТВВ-320-2ЕУЗ

>Вихіднідані длярозрахункузахисногозаземлення турбогенератора:

1.Номінальнанапруга генератора Uзв=20 кВ;напруга обмоткизбудження 220 Упостійногоструму.

2.Дані длярозрахункуструмузамикання на грішну землю:

 -загальнадовжинапідключених домережікабельнихлінійрівна 0,1 км;

 -загальнадовжинапідключених домережіповітрянихлінійрівна нулю, бообладнаннявстановлене вмашзалі.

3. 3генераторинапругою 20 кВрозміщені вмашзалі йзаймаютьплощу: 30200 м, де 30 м - ширинамашзалу, 200 м -довжинамашзалу;

4. Грунт - суглинок  >ОМм;

>Розрахунок:

1.Згідно ізПУЕ [>П1.7.5.7, 3], велектроустановкахнапругоювище 1 кВмережі ізізольованоюнейтраллюопірзаземлюючого прилаштую припроходженнірозрахунковогострумузамикання на грішну землю вбудь-яку пору року винне бутирівним, але й не понад 10 >Ом,  >Ом.

де 250 - припустиманапруга накорпусіобладнаннявідносноземлі (У), вонанебезпечна але йдопускається узв’язку із тім, щообладнаннянапругою понад1кВ й под годинуексплуатації його людинамає бутиізольованої відземліботиками.

І>зз -розрахунковийструмзамикання на грішну землюзнаходимо заформулою [6].

 

U - >лінійнанапругамережі в кВ, lДо й lП -довжиниелектричносполученихміж собоюкабельних йповітрянихліній в км.

 А

2.Проводиморозрахунок методомкоефіцієнтавикористанняелектродів длярозрахункупростихзаземлювачів,тобтоелектроустановок ізневеликимиструмамизамикання на грішну землю, дляякогоприймаєтьсяодношарова структураґрунту.

3.Вибираємо вид йрозміщенняштучнихелектродівзаземлення -цевертикальніелектродисполученігоризонтальними,розміщені по контуру (>рис.5.1).

>діаметр,довжина йглибинапрокладання вертикальногострижня:

 мм, м, м.

- ширина йтовщинагоризонтальноїсмугивідповідно:

мм, мм2;

4.Визначимоопір одного вертикальногоелектрода:

де l -довжина вертикального стрижнядорівнює 1 м;

>t -відстань відповерхніземлі досерединиелектрода.

м;  >Ом

5.Порівнюємо R1 із Rіз, , томупотрібноустановитикількавертикальнихстержнів, числостержнівдорівнює:

 -коефіцієнтвзаємноговпливуелектродів,визначений потаблиці 10.4 [2] приприйнятійвідстаніміжстрижнями, а = 3 м, таким чином, одержимо:

>Приймаємо до установки 6електродів.

6.Довжинагоризонтальноїсмуги:

 м.

7.Визначаємоопірструмурозтіканнягоризонтальноїсмуги

 >Ом, де

b - ширинасмуги 40 мм = 0,04 м;

 м -глибиназакладаннясмуги.

8.Визначимоеквівалентнийопірзаземлення:

 >Ом, де

 -коефіцієнтвикористаннясполученоїсмугизаземлювачівзістрижнів при  й n=6 (>таблиця 10.5 [1]).

9.Перевіряємоумову : 5,015 10 >Ом

>М=1: 1000

>Рис 5.1 Планрозташуваннязаземлювачів

2.3Захиснізасоби відураженняелектричноюнапругою

>Найменуваннязасобівзахисту Тип >Кількість
>Основніелектрозахиснізасоби
>Ізолювальна штанга  >ШИ-35У4 1 прим.
>Оперативна штанга  >ШО-35У4 2 прим.
>Ізолювальнікліщінап - 35 кВ 1 прим.
>Покажчикинапруги  >УВН-90 1 прим.
 >Додатковіелектрозахиснізасоби
>Діелектричні рукавички 2 парі
>Діелектричні ботики 2 парі
>Захисні каски (на 1робітника) 1 прим.
>Захисніокуляри 2 прим.
Комплектплакатів безпеки 2компл.
>Переноснезаземлення  >ШЗП-35У4 2 прим.

2.4Захисні заходь відіншихнебезпечнихфакторів

>Всіобертовічастини генераторазнаходяться под кожухом, щозапобігаєвипадковомупопаданнюлюдини вобертовічастини.

>Захисні заходь прироботі нависоті -запобіжніпояси йстрахувальніканати.

2.5Захист відшкідливихфакторів

>Захист відшкідливоговпливу галасу налюдинуздійснюється шляхом установкизвукоізоляційнихогородженьконструкції йзвукопоглинаючихекранів.

>Захист відвібраціїздійснюється методомвіброізоляції шляхомвстановленняпружиннихамортизаторів.

Прироботі втемний годину добивстановлюютьсястаціонарніосвітлювальніприлади. Длявстановлення оптимальногомікрокліматуслідзастосовувати системукондиціонерів чивентиляції.


3.Пожежна безпека

>Перелік горючих тавибухонебезпечнихречовин втурбогенераторі:

-ізоляція обмоток генератора;

-водень,використовується дляохолодження обмоток;

-мастило,використовується длязмазкипідшипників;

>Причинигоріння втурбогенераторі:

-негерметичністьзамкнутих систем ізводнем, врезультаті чогостаєможливимвзаємодія ізкиснемнавколишньогоповітря;

-випаровуваннямастила, черезнагрівпідшипників, котрівзаємодіючи ізповітрямможеутворитигорючусуміш, котраможезагорітися;

-короткізамикання;

-перевантаженняпровідників;

-електричні дуги таіскри;

>Профілактичніміри позабезпеченнюпожежної безпеки:

Уприміщенні генератора всеелектрообладнання тасвітильники,включаючипереносні,використовуються вспеціальномувибухозахисномувиконанні.

Длявідверненнявиникненняпожежвиконуютьперіодичний контрольізоляції.

Призагоранні генератора,необхідно йогоаварійновідключити відмережі.Якщовиникланебезпекавибухуводню, то ізцентральноїсистемиохолодженняводеньвитісняєтьсявуглекислим газом (азот).

Призагоранні (>вибусі)воднюбіляпідшипників й віншихмісцях генераторанеобхідноприступити догасіння його задопомогоювуглекислотнихвогнегасників.

Длягасіннярозмитогомастила йкабельних трасбіля турбогенераторавикористовуютьрозпилену воду відпожежнихкранів йпередвижнихзасобів,дотримуючись при цьому правил безпеки.


>Висновки

>Розглянута установкаявляє собою турбогенераторТВВ-320-2ЕУЗнапругою 20 кВ й 220 У -постійноїнапруги обмоткизбудження.Основнимнебезпечним чинником приексплуатації турбогенератораявляєтьсяелектричнанапруга.

Увипадку прямогодотику дострумовіднихчастин людинаможе бутиураженаструмом,напругаякого 20 кВ, чипостійнимструмомнапругою 220 У.

Для забезпечення безпекиексплуатації турбогенератора тазахисту відураженняелектричнимструмомпрацюючих,необхіднодотримуватися правил безпекивстановлених напідприємстві.


Схожі реферати:

Навігація