Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Державний нагляд и контроль за дотримання законодавства про працю


Реферат Державний нагляд и контроль за дотримання законодавства про працю

>МІНІСТЕРСТВОВНУТРІШНІХСПРАВ УКРАЇНИ

>ХЕРСОНСЬКИЙЮРИДИЧНИЙІНСТИТУТ

>ХАРКІВСЬКОГОНАЦІОНАЛЬНОГОУНІВЕРСИТЕТУВНУТРІШНІХСПРАВ


Кафедрацивільно-правовихдисциплін

 

>НавчальнадисциплінаОхорона роботи

 

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

>Державнийнагляд й контролю наддотриманнямзаконодавства пропрацю


ХЕРСОН – 2010


>Зміст

>Вступ

1.Поняттянагляду й контролю задотриманнямзаконодавства пропрацю та їхньогозміст

2.Державнийнагляд й контролю наддотриманнямзаконодавства пропрацю таохорону роботи

>Висновок

Списоквикористанихджерел


>Вступ

 

>Відповідно до ст. 43Конституції Україникожен декларація пропрацю, щовключаєможливістьзароблятисобі на життяпрацею, якоївінвільнообирає чи на якоївільнопогоджується. Державастворюєумови дляздійсненнягромадянами права напрацю,гарантуєрівніможливості увиборіпрофесії та родутрудовоїдіяльності,реалізовуєпрограмипрофесійно-технічногонавчання,підготовки йперепідготовкикадріввідповідно досуспільних потреб. Для забезпеченняреалізації цогоконституційногоположення удержавістворено системуспеціальнихдержавнихорганів, котріздійснюютьнагляд й контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацю. При цьому одним ізголовнихзаконодавчихпринципівїхньоїдіяльностієнезалежність відвласника підприємства, до тогочислі, коливласник підприємства - держава.

>Коженмає декларація проналежні,безпечні йздоровіумови роботи, назаробітну плату, ненижчу відвизначеної законом.Використання роботижінок йнеповнолітніх нанебезпечних дляїхньогоздоров'я роботівзабороняється.

>Громадянамгарантується захист від незаконногозвільнення.

Право насвоєчаснеодержаннявинагороди запрацюзахищається законом.Яким чиномцедосягається ми іспробуєморозглянути всвоїйроботі.Тож, позначкамоєїкурсової роботипроаналізуватитакийправовийінститут трудового права якнагляд й контролю наддотриманнямзаконодавства пропрацю.трудовийзаконодавстводержавнийнагляд

Зцієюметою мивиконаємонаступні заподіяння:

-дамопоняттянагляду й контролю задотриманнямзаконодавства пропрацю;

-розкриємозмістнагляду й контролю задотриманнямзаконодавства пропрацю;

-дамоаналіз органам, котріздійснюютьдержавнийнагляд й контролю наддотриманнямзаконодавства пропрацю таохорону роботи

-проаналізуємо запитанняповноваженьпрофспілковихорганів приздійсненні ними контролю задотриманнямзаконодавства пропрацю

 -дамоаналізвідповідальності запорушеннязаконодавства пропрацю іохорону роботи.

Структурно роботаобумовленаїїметою йзавданнями.

 


1.Поняття тазмістнагляду й контролю задотриманнямзаконодавства пропрацю

>Нагляд заохороною роботи -цеособлива правова формаправозастосовноїдіяльності шляхомреалізаціїзахисноїфункції пододержаннюзаконності втрудовихправовідносинах,відповідностідійроботодавцяприписам трудовогозаконодавства.

>Відповідно в Україну “Проохорону роботи”охорона роботи -це системаправових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних йлікувально-профілактичнихзаходів тазасобів,спрямованих назбереження життя,здоров'я йпрацездатностілюдини упроцесітрудовоїдіяльності (ст.1Закону)1.

>Крімвказаного Законузаконодавство проохорону роботискладається із Кодексу пропрацю України, Закону України “Прозагальнообов’язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності” таприйнятихвідповідно перед тимнормативно-правовихактів.

>Державна політика вгалузіохорони роботиспрямована настворенняналежних,безпечних йздорових умів роботи,запобіганнянещаснимвипадкам тапрофесійнимзахворюванням йбазується за принципамипріоритету життя, іздоров'япрацівників,повноївідповідальностіроботодавця застворенняналежних,безпечних йздорових умів роботи;підвищеннярівняпромислової безпеки шляхом забезпеченнясоціальноготехнічного контролю за станомвиробництва,технологій тапродукцій, атакожсприянняпідприємствам уствореннібезпечних танешкідливих умів роботи;соціальногозахиступрацівників,повноговідшкодуванняшкоди особам, котріпотерпіли віднещаснихвипадків навиробництві тапрофесійнихзахворювань;встановленняєдинихвимог ізохорони роботи для всіхпідприємств тасуб'єктівпідприємницькоїдіяльностінезалежно від формвласності тавидівдіяльності;використаннясвітовогодосвідуорганізації роботищодополіпшення умів йпідвищення безпеки роботи наосновіміжнародногоспівробітництва.

Усівищесказане йобумовиловидання Указу Президентом України від 16 января 2003 р. № 29/2003 “ПроПитанняДержавногокомітету України ізнагляду заохороною роботи”,якийєправонаступникомДержавного департаменту ізнагляду заохороноюпраці[1].

>Державнийкомітет України ізнагляду заохороною роботи (>Держнагохоронпраці України)єцентральним органомвиконавчої влади, діяльністьякогоспрямовується йкоординуєтьсяКабінетом міністрів України.Держнаглядохоронпраці Україниєспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади ізнагляду заохороною роботи та органом державигірничогонагляду.Держнаглядохоронпраці України усвоїйдіяльностікеруєтьсяКонституцією й законами України, актами Президента України таКабінету міністрів Україні атакожПоложенням проДержавнийкомітет України ізнагляду заохороною роботи. УмежахсвоїхповноваженьДержнаглядохоронпраці Україниорганізовуєвиконанняактівзаконодавства таздійснюєсистематичний контролю над їхньогореалізацією[2].

>Держнаглядохоронпраці Україниузагальнює практикузастосуваннязаконодавства ізпитань, що належати до йогокомпетенції,розробляєпропозиціїщодовдосконаленнязаконодавства проохорону роботи й вустановленому порядку вносити їхнього нарозглядПрезидентові України таКабінету міністрів України.

>ОсновнимизавданнямиДержнаглядохоронпраці Україниє:

- доля вформуванні та забезпеченняреалізації державної політики у сферіохорони роботищодопромислової безпеки,страхуванняризиківвиробничої безпеки, а й угалузівикористання таохоронинадр;

-здійснення державногонагляду задодержанням законів таінших нормативноправовихактів проохорону роботи вчастинібезпечноговеденняробіт, державногогірничогонагляду,здійснення державногоуправління ізпитань, що належати де йогокомпетенції, угалузігеологічноговивчення,використання таохоронинадр;

-комплекснеуправлінняохороною роботи;

-координаціяздійснення органамивиконавчої владизаходів ізпитань безпеки,гігієни роботи,виробничогосередовища,іншихпитаньохорони роботи.

>Значна роль у забезпеченнюнагляду та контролю >належитьДержавнійінспекції роботиМіністерства роботи тасоціальної політики,створенавідповідно допостанови КМ України «Простворення державноїінспекції роботиМіністерства роботи» від 2серпня 1996 року № 906.Цією жпостановоюзатверджено йПоложення продержавнуінспекцію роботи.

Убільшостіспеціальних законів, щостосуються окремихінститутів трудового права («Про оплату роботи», «Проохорону роботи», «Провідпустки» тощо),містятьсянорми про контролю наддодержаннямвідповідного закону.Наприклад,відповідно до ст. 35 Закону України «Про оплату роботи» контролю наддодержаннямзаконодавства про оплату роботи напідприємствахздійснюють:

•Міністерство роботи тасоціальної політики України й йогооргани.

Одним x такихорганівєДержавнаінспекція роботиМіністерства роботи тасоціальної політики, котраздійснюєдержавний контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацю напідприємствах, вустановах,організаціяхнезалежно від формвласності.

>Державнаінспекціяздійснює контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацю із такихосновнихпитань:

- протрудовийдоговір йведеннятрудовихкнижок;

- проробочий годину й годинувідпочинку;

- про оплату роботи,гарантіїїїкомпенсації;

- проукладання тавиконаннягалузевих йрегіональнихугод,колективнихдоговорів;

- протрудовівідносини уразібанкрутства;

- протрудовудисципліну йматеріальну відповідальністьпрацівників;

- провиплату працівникамдопомоги іздодержаннямсоціальногострахування.

Свою діяльністьДержавнаінспекціяздійснює увзаємодії із органами державногоуправлінняохороною роботи, органами державноїподатковоїслужби,правоохоронними органами,місцевими органами державноївиконавчої влади й органами місцевого самоврядування,профспілковимиоб'єднаннями,представникамисторін, котріпідписалигалузеві,регіональні догоди таколективні домов.

•фінансовіоргани;

•органиДержавноїподатковоїслужби;

•профспілки таіншіорганізації, щовиражаютьінтересипрацівників.

Контроль -це діяльністьспеціальнихорганів йпосадовихосіб, котрі згідно ізчиннимзаконодавствомперевіряютьдотриманнязаконодавства пропрацю як напідприємствах, вустановах,організаціях, щобезпосередньоїмпідпорядковуються, то й на тихий, котрі неперебувають у їхньогобезпосередньомувіданні, із правомвтручання увнутрішньогосподарську діяльність.

>Контролемвизнаєтьсяорганізаційно-управлінська діяльність, щоздійснюєтьсявищимивідомчими органами,профспілками,трудовимиколективами, органами місцевого самоврядування.

>Види контролю:

1)залежно відвідомчогопідпорядкування

а)відомчий (>внутрішній);

б)позавідомчий (>зовнішній);

2)залежно відорганів, котріздійснюють контроль

а)державний;

б) громадський;

3)залежно від годинипроведення

а)попереджувальний (настадії розробкинормативнихактів);

б)поточний.

>Видиорганів, котріздійснюютьнагляд й контроль:

1)державнийнагляд й контроль

а)загальніоргани (ст. 259КЗпП України) - прокуратура,міністерства,відомства,місцевідержавніадміністрації;

б)спеціальніоргани (ст. 260КЗпП України) -державнаінспекція роботи,державнаінспекція ізохорони роботи,органи державногонагляду заядерною тарадіаційноюбезпекою,органи державногопожежногонагляду,органи державногосанітарного таепідеміологічногонагляду тощо;

2) громадськийнагляд

а)професійніспілки та їхніоб'єднання (з статтею 244 й 259КЗпП України) -комісія ізпитаньохорони роботипрофспілкового органу,представникпрофспілок ізпитаньохорони роботи;

б)громадськіінспектори ізохорони роботи;

в)трудовіколективи.

>Нагляд й контроль -церізніпоняття, але й заподіяння й позначка їхньогоздійсненняоднакові:

- забезпеченнязаконності взастосуванні норм трудового права,;

-попередженняправопорушень;

-усуненняправопорушень.Відмінністьміж нимиполягає уповноваженняхорганів, щоздійснюютьціфункції, та методах й формахорганізації їхнього роботи.

 

2.Державнийнагляд й контролю наддотриманнямзаконодавства пропрацю таохорону роботи

>Нагляд - діяльністьуповноважених Державоюорганів таосіб поперевірцідотриманнязаконодавства пропрацю напідприємствах, вустановах,організаціях, котрі неперебувають вїхньомупідпорядкуванні, безвтручання в їхньоговнутрішнюгосподарську діяльність.

Орган, щоздійснюєнагляд,можевказати надопущеніпорушення,заявитиподаннящодо їхньогоусунення, але й непокарати,оскількивін немаєвідомчихповноваженьщодоорганізації, Якаперевіряється.

>Вищимдержавним органом, щоздійснюєдержавнеуправлінняохороною роботи,єКабінет міністрів України.

>Вінрозробляє йзабезпечуєреалізацію національноїпрограмиполіпшення стану безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища,визначаєфункціїзагальних йгалузевихміністерствщодоохорони роботи тавстановлює порядокстворення йвикористанняфондівохорони роботи.

>Міністерство роботи тасоціальної політикиздійснюєдержавнуекспертизу умів роботи,визначає порядок та проводити контролю надякістю йсвоєчаснимпроведенняматестаціїробочих місцьщодо їхньоговідповідностінормативним актам ізохорони роботи.

>Державнийнагляд задодержаннямзаконодавчих таіншихнормативнихактів ізохорони роботиздійснюють:

>1.Органипрокуратури України.

>Вищийнагляд задодержанням йправильнимзастосуванням законівздійснюєГенеральний прокурор йпідпорядкованійомупрокурори. Прокуратураздійснює своїповноваження напідставі Закону України «Про прокуратуру» від 5 листопаду 1991 рокузізмінами йдоповненнями станом на 2006рікнезалежно відбудь-якихорганів державної влади іпосадовихосіб йпідконтрольна лишеВерховній раді.

Прокурормає правоотримуватибудь-якіматеріали ідокументи,одержуватиінформацію про стандотриманнязаконності таприймати заходьщодоїї забезпечення.

Уразівиявленняпорушеньвінможе:

-опротестувативиданіакти;

-порушитикримінальнусправу;

-розпочатисправудисциплінарногопровадження проадміністративнеправопорушення;

-датиприписи;

- внестиподаннящодоусуненняпорушеньзаконодавства та умів, щоїмсприяє.

Протест прокурораспиняєдіюопротестованого акта йпідлягаєобов'язковомурозглядувідповідним органом чипосадовоюособою удесятиденний рядків после йогонадходження ізповідомленням пронаслідкирозгляду протесту втакийсамийтермінповідомляється прокурору (ст. 21 Закону України «Про прокуратуру»).

>2.Державного департаменту ізнагляду заохороною роботи.

>3.Державнийкомітет ізядерної тарадіаційної безпеки України.

>Органи державногорегулюванняядерної тарадіаційної безпекистворюютьдержавніінспекції, на котріпокладаєтьсядержавнийнагляд задотриманнямвимогядерної тарадіаційноїбезпеки1

>Державніінспекціїдіють згідно ізположеннями про них, щозатверджуютьсяКабінетом міністрів України.Державніінспекторимають права,наприклад, правобезперешкодно за годинувідвідувати підприємства,установи таорганізації,незалежно від формвласності, дляперевіркидотриманнязаконодавства провикористанняядерноїенергії,отримувати відліцензіата чивласниканеобхідніпояснення,матеріали таінформацію ізданихпитань1.

>4.Органи державногопожежногонаглядууправлінняпожежноїохорониМіністерстванадзвичайнихситуацій[3].

>Органи державногопожежногонаглядувідповідно допокладених нимизавдань:

-розробляють ізучастюзаінтересованихміністерств таінших центральнихорганів державноївиконавчої влади йзатверджуютьзагальнодержавні правилапожежної безпеки, котрієобов’язковими для всіхпідприємств,установ,організацій тагромадян;

-погоджуютьпроектидержавних йгалузевихстандартів, норм, правил,технічних умів таіншихнормативно-технічнихдокументів, щостосуються забезпеченняпожежної безпеки, атакожпроектнірішення, на котрі невстановленонорми й правила;

-встановлюють порядокопрацювання йзатвердженняположень,інструкцій таіншихнормативнихактів ізпитаньпожежної безпеки, котрідіють напідприємстві, вустанові таорганізації,розробляютьтиповідокументи ізцихпитань;

-здійснюють контролю наддодержаннямвимогактівзаконодавства ізпитаньпожежної безпекикерівниками центральнихорганів державноївиконавчої влади,структурнихпідрозділів Заради міністрівРеспубліки Крім,місцевихорганів державноївиконавчої влади,органів місцевого тарегіонального самоврядування,керівниками таіншимипосадовими особамипідприємств,установ,організацій татакожгромадянами;

-проводять згідно ізчиннимзаконодавствомперевірки йдізнання заповідомленнями тазаявами прозлочини,пов’язані ізпожежами тапорушеннями правилпожежної безпеки.

>Посадові особиниорганів державногопожежногонаглядуєдержавнимиінспекторами ізпожежногонагляду.

>Органи державногопожежногонаглядуздійснюють контролю наддотриманнямвимогзаконодавства ізпитаньпожежної безпекикерівникамиорганів державноївиконавчої влади,керівниками таіншимипосадовими особамипідприємств,громадянами тощо.

5.Органи тазакладисанітарно-епідеміологічноїслужбиМіністерстваохорониздоров'я.

>Державнийсанітарно-епідеміологічнийнаглядце діяльністьорганів,установ тазакладівдержаноїсанітарно-епідеміологічноїслужби контролю наддотриманнямюридичними тафізичними особамисанітарногозаконодавства ізметоюпопередження,виявлення,зменшення чиусуненняшкідливоговпливунебезпечнихфакторів наздоров’я людей та позастосуваннюзаходів правового характерущодопорушників[4].

>Основнимизавданнямицієїдіяльностіє:

-нагляд заорганізацією йпроведенням органами державноївиконавчої влади, місцевого йрегіонального самоврядування,підприємствами,установами,організаціями тагромадянамисанітарних йпротиепідемічнихзаходів;

-нагляд зареалізацією державної політики ізпитаньпрофілактикизахворювань населення, доля врозробці та контролю надвиконаннямпрограм, щостосуютьсязапобіганняшкідливомувпливуфакторівнавколишньогосередовища наздоров'я населення;

-нагляд задотриманнямсанітарногозаконодавства;

-проведення державноїсанітарно-гігієнічноїекспертизи,гігієнічноїрегламентаціїнебезпечнихфакторів йвидачадозволів на їхньоговикористання.

>Державнийсанітарно-епідеміологічнийнаглядздійснюєтьсявідповідно з Положенням продержавнийсанітарно-епідеміологічнийнагляд в Українівибірковимиперевіркамидотриманнясанітарногозаконодавства за планамиорганів,установ тазакладів державноїсанітарно-епідеміологічноїслужби, атакожпозаплановозалежно від санітарної,епідемічноїситуації та зазаявамигромадян.

>Результатиперевіркиоформлюються актом, форма й порядокскладанняякоговизначаютьсяголовнимдержавнимсанітарнимлікарем України.

>Дещо понадхотілось бізупинитися нароботіДержавного департаменту понагляду заохороною роботипідпорядкованийМіністерству роботи тасоціальної політики.Віндіє напідставіПоложення,затвердженого КМ України, незалежить відгосподарськихорганів,об'єднаньгромадян,політичнихформувань,місцевихдержадміністрацій й радий народнихдепутатів.

>Державний департамент понагляду заохороною роботивідповідно допокладених наньогозавданьздійснює:

а)комплекснеуправлінняохороною роботи на державномурівні;

б)державнийнагляд задодержаннямвимогзаконодавства йнормативнихактівщодо безпеки,гігієни роботи івиробничогосередовища;

в)проведенняекспертизипроектноїдокументації йвидачадозволів навведення вексплуатацію нових йреконструйованихпідприємств,об'єктів йзасобіввиробництва.

До йогокомпетенції входитиствореннятериторіальнихуправлінь таінспекцій.Інспекціїдіють напідставі Типовогоположення,затвердженого КМ України, ймають право:

1)безперешкодно за годину безпопередньогоповідомленняпровадитиперевіркипідконтрольнихпідприємствщододотриманнязаконодавства проохорону роботи,одержувати відвласниканеобхідніпояснення,матеріали таінформацію ізцихпитань;

2)надсилатикерівникам йпосадовим особампідприємствобов'язкові длявиконаннярозпорядження (>приписи) проусуненняпорушеньвимогщодоохорони роботи такористуваннянадрами;

3)зупиняти доусуненняпорушеньвимогщодоохорони роботиексплуатаціюпідприємств,об'єктів, окремихвиробництв,цехів йдільниць,робочих місць, машин,механізмів,устаткування,транспортних таіншихзасобіввиробництва, атакож роботу,пов'язану ізвикористаннямнадр,якщоціпорушеннястворюютьзагрозу для життя чиздоров'япрацюючих;

4)накладатиштрафи на підприємства,установи йорганізації уразіпорушеннянормативнихактів проохорону роботи,невиконаннярозпорядженьпосадовихосіборганів державногонагляду заохороною роботищодо безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища;

5)притягати доадміністративноївідповідальностіпрацівників,винних упорушеннінормативнихактів проохорону роботи,надр йведенняпідривнихробіт;

6)надсилати (>подавати)власникам йкерівникампідприємствподання проневідповідність окремихпосадовихосібзайманійпосаді длявжиттявідповіднихзаходів,передавати уразіпотребиматеріалищодо них органампрокуратури дляпритягнення докримінальноївідповідальності;

7)контролюватидодержаннявстановленого порядку допускупрацівників до роботи, їхніінструктування,навчання таперевірки знань ізпитаньохорони роботи;

8)усувати відвиконаннянебезпечних йспеціальнихробітосіб, котрі помиляюся їхнівиконувати;

9)заслуховуватизвітипосадовихосіб центральних ймісцевихорганіввиконавчої влади,органів місцевого самоврядування, атакожпідприємств ізпитаньохорони роботи тавикористаннянадр;

10)зупинятивипуск машин,механізмів,транспортних таіншихзасобіввиробництва чивилучатидозволи на їхнівиготовлення та назастосуваннядіючихтехнологій уразіневідповідності їхнівимогамнормативнихактів проохорону роботи;

11)провадити вустановленому порядкутехнічнерозслідуванняобставин й причинаварій,випадківвиробничого травматизму,віднесених докомпетенціїДержнаглядохоронпраці;

12)скликати вустановленому порядкуконференції,семінари йнаради ізпитаньохорони роботи й т.ін..

>Державнийнагляд заохороною роботиздійснюютьдержавніінспектори тапосадові особини департаменту йтериторіальнихструктурниходиниць.

>Основними методами роботи приздійсненні державногонагляду заохороною роботиє:проведенняперіодичнихперевірокпідприємствщодоорганізаціїробіт ізохорони роботи,відповідностіспоруд,устаткування йобладнаннятехнологічнимвимогамнормативнихактів проохорону роботи.

>Видиперевірок:

•оперативні -проводятьсядержавнимінспектором роботи чиіншоюпосадовоюособоюпротягомробочого дня;

•цільові -перевіркаконкретнихпитань ізохорони роботи одним чигрупоюінспекторів;

•комплексні -повна йдетальнаперевірка стану безпеки й умів роботи напідприємствігрупоюінспекторів чикомісією. (>Типовеположення продержавнуінспекціюохорони роботиДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи,затверджене наказомДержком України заохороною роботи від 19червня 1995 р. № 92).

>Державнийкомітет ізядерної тарадіаційної безпекиздійснюєдержавнийнагляд задодержанням норм й правилядерної тарадіаційної безпекиоб'єктівядерноїенергетики,визначаєкритерії тазатверджуєнорми й правилаядерної тарадіаційної безпеки,здійснюєнагляд зарозробленням йпроведеннямзаходів,спрямованих назапобіганняаваріям наоб'єктахядерноїенергетики й т.ін.Державнийнагляд заохороною роботиздійснюєтакож рядіншихповноважених Державоюорганів


>Висновок

 

Державастворюєумови дляздійсненнягромадянами права напрацю,гарантуєрівніможливості увиборіпрофесії та родутрудовоїдіяльності,реалізовуєпрограмипрофесійно-технічногонавчання,підготовки йперепідготовкикадріввідповідно досуспільних потреб. Для забезпеченняреалізації цогоконституційногоположення удержавістворено системуспеціальнихдержавнихорганів, котріздійснюютьнагляд й контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацю.

>Нагляд й контроль -церізніпоняття, але й заподіяння й позначка їхніздійсненняоднакові:

- забезпеченнязаконності взастосуванні норм трудового права,;

-попередженняправопорушень;

-усуненняправопорушень.

>Відмінністьміж нимиполягає уповноваженняхорганів, щоздійснюютьціфункції, та методах й формахорганізації їхні роботи.

>Нагляд й контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацюздійснюютьспеціальноуповноважені тихоргани таінспекції, котрі незалежать усвоїйдіяльності відвласника чиуповноваженого ним органу.

>Центральніоргани державноївиконавчої владиздійснюють контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацю напідприємствах, вустановах йорганізаціях, щоперебувають у їхньогофункціональномупідпорядкуванні.

>Вищийнагляд задодержанням йправильнимзастосуванням законів пропрацюздійснюєтьсяГенеральним прокурором України йпідпорядкованимийому прокурорами.

>Громадський контролю наддодержаннямзаконодавства пропрацюздійснюютьпрофесійніспілки та їхніоб'єднання.

 


>НОРМАТИВНІАКТИ ІЛІТЕРАТУРА

1.Конституція України // ВВР України. - 1996. - № 30. - У розділі ст. 141.

2. Кодекс законів пропрацю України. –К.:ЮрінкомІнтер,2005.

3. Проохорону роботи: Закон України від 14жовтня 1992 року // ВВР України. - 1992. - № 49. - У розділі ст. 668.

4. Закон України «Прозагальнообов’язковедержавнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатностіпрацівника» від 23.09.1999.

>5.Закон України «Простраховітарифи тазагальнообов'язковедержавнестрахування» віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності» від 22.02.2001.

6.ПостановаПленуму ЗСУ від 27.03.1992 р. Про практикурозгляду судамицивільнихсправ запозовами провідшкодування школи.

7.ПитанняДержавногокомітету України ізнагляду заохороною роботи: указ президента України від 16 января 2003 року № 29/2003 //Офіційнийвісник України. - 2003. - № 4. - У розділі ст. 99.

8.Деякі запитанняДержавного департаментунагляду задодержаннямзаконодавства пропрацю:Постанова КМ України від 18 января 2003 року № 50 / /Офіційнийвісник України. - 2003. - №4. - У розділі ст. 111.

9.Інструкція ізоформлення органамиДержнаглядпраціматеріалів проадміністративніправопорушення: НаказМіністерства роботи тасоціальної політики України від 21березня 2003 року № 72 //Офіційнийвісник України. - 2003. - № 23. - У розділі ст. 1104.

10.Положення про порядокнакладенняштрафів на підприємства,установи йорганізації запорушеннянормативнихактів проохорону роботи:Затвердженепостановою КМ України від 17вересня 1993 року № 754 / /Зібранняпостанов КМ України. - 1994. - № 1. - У розділі ст. 24.

11.Типовеположення прокомісію ізпитаньохорони роботи підприємства:Затверджене наказомДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи від 3серпня 1993 року № 72 / / Кодекс законів пропрацю України ізпостатейнимиматеріалами. - До.:ЮрінкомІнтер, 1997.

12.Типовеположення про роботууповноваженихтрудовихколективів ізпитаньохорони роботи:Затверджене наказомДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи від 28грудня 1993 року № 135 // Кодекс законів пропрацю України ізпостатейнимиматеріалами. - До.:ЮрінкомІнтер, 1997.

13. Порядок розробки тазатвердженнявласникомнормативнихактів проохорону роботи, котрідіють напідприємстві:Затверджений наказомДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи від 21грудня 1993 року / /Праця й зарплата. - 1994. — № 17.

14. Порядокорганізації державногонагляду заохороною роботи всистеміДержнаглядохоронпраці:Затверджений наказомДержнаглядохоронпраці України від 31травня 1995 року № 82 / /Законодавство України проохорону роботи:Збірникнормативнихдокументів. - До., 1995.-. 4.

15.Положення прогромадськихінспекторів роботи:Затверджене наказомМіністерства роботи тасоціальної політики України від 20березня 1998 року № 43 //Людина йпраця. - 1998. - № 5.

16.Положення прокомісію ізпитаньохорони роботипрофспілковогокомітету підприємства:ЗатвердженепостановоюПрезидіїФедераціїпрофспілок України від 20вересня 1994 року // Кодекс законів пропрацю України ізпостатейнимиматеріалами. - До.:ЮрінкомІнтер, 1997.

187Трудове право України: Курслекцій /Під редП.Д.Пилипенка. - Львів:Вільна Україна, 1996.

18.Трудове право України:Навч.довід.посібник / За ред.Г.І.Чанишевої, М. Б.Болотіної. -Харків:Одісей, 2000.

19. ПрокопенкоВ.І.Трудове право:Підручник. —Харків:Консум. — 2000.1 Закон України “Проохорону роботи” від 14жовтня 1992 р.зізмінами йдоповненнями станом на 2005рік // ВВР України. – 1992. - №49. –ст.668.

[1] указ президента України прозатвердженняПоложення проДержавнийкомітет України ізнагляду заохороною роботи від 16 января 2003 року № 29/2003 //ОфіційнийВісник України. До., 2003. №4.ст..99.

[2] Там саме.

1 Закон України від 8 лютого 1995 року №39/95-ВР “Провикористанняядерноїенергії тарадіаційну безпечу” //ВідомостіВерховної Заради (ВВР) 1995, № 12, ст. 81.

[3] Закон України від 17.12. 1994 року №>3745-XІІ “Пропожежну безпечу” //ВВР України, 1994. - № 5. – ст.21.

[4] Закон України від 24.02.2994 р. № 4004-XІІ “Про забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення” // ВВР України, 1994. - №27,ст.218.


Схожі реферати:

Навігація