Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Засоби індівідуального ЗАХИСТУ для працівніків АПК


Реферат Засоби індівідуального ЗАХИСТУ для працівніків АПК

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>УКРАЇНА

>НАЦІОНАЛЬНИЙАГРАРНИЙУНІВЕРСИТЕТ

Кафедраохорони роботи ТАІНЖЕНЕРНОЇЕКОЛОГІЇ

>МЕТОДИЧНІВКАЗІВКИ

>щодовиконанняпрактичної роботи

„>вибірзасобівіндивідуальногозахисту дляпрацівників АПК”

>Київ -2007


>Вступ.Основнітеоретичніположення

>Аналіз станувиробничого травматизму йпрофзахворюваньпоказує, що доосновних причин травматизму,зокремазісмертельниминаслідками, йпрофзахворювань належативідсутність чиневикористанняпрацівникамизасобівіндивідуальногозахисту (>ЗІЗ). Отже, забезпеченняпрацівників такимизасобамиполіпшить безпечу роботи, щодопоможезберегтиздоров’я, аінколи і життя людей за уміввиробництва.

>ЕфективністьвикористанняЗІЗ багато вчомузалежить від їхні правильноговибору тадотримання правилексплуатації.Вибираючизасобизахисту,потрібновраховуватиконкретніумовивиробництва, вид йтривалість дії напрацівниківшкідливих йнебезпечнихвиробничихчинників, атакожіндивідуальніантропометричні тафізіологічніособливостіпрацівників.ЛишеправильневикористанняпрацівникамиЗІЗ наробочихмісцяхможе забезпечити їхнімаксимальнийзахиснийефект.

>Засобиіндивідуальногозахисту згідно із ГОСТ 12.4.011-89поділяють натакікласи.

·Ізолювальнікостюми.

·Засобизахистуорганівдихання.

·Одягспеціальнийзахисний.

·Засобизахистуніг.

·Засобизахисту рук.

·Засобизахисту голови.

·Засобизахисту очей.

·Засобизахистуобличчя.

·Засобизахистуорганів слуху.

·Засобизахисту відпадіння ізвисоти таіншізапобіжнізасоби.

·Засобидерматологічнізахисні.

За станом на 2007 р. усільськогосподарськомувиробництві Українизайнятоблизько 1,2 млнпрацівників, котрівідповідно до умівсвоєї роботиповиннікористуватисязасобамиіндивідуальногозахисту. Алі назначнійкількостіпідприємств АПКвідсутнянеобхіднаінформація прозасобизахисту, котріслідвикористовувати под годинувиконанняпевнихвидівробітзішкідливими чинебезпечнимиумовами роботи.

>Далі подано характеристикуосновнихтипівЗІЗ, котрівиробляють в України тазастосовують усільськогосподарськомувиробництві.


1.костюмиізолювальні

>Ізолювальнікостюмивикористовують,щобізолюватипрацівника від діїшкідливих йнебезпечнихвиробничихчинників.

>Видиізолювальнихкостюмівзалежно від їхніпризначенняподіляють накостюми длязахисту від: а)хімічнихчинників; б)біологічнихчинників; в)підвищеної чизниженоїтемпературиповітряробочоїзони; р)підвищеноговмістурадіоактивнихречовин уповітріробочоїзони.

>Ізолювальнікостюмиможуть бутиоснащеніавтономною чишланговоюсистемоюподавання чистогоповітря. Удеяких із них температуруповітря пододягом можнарегулювати.

>Найчастішеізолювальнікостюмивикористовуютьбійцігазорятувальнихчастин МНС дляпроведенняаварійних йремонтнихробіт длязахисту віддіїїхімічнихречовин.

2.засобизахистуорганівдихання

Дозасобівіндивідуальногозахистуорганівдихання (>ЗІЗОД) належатиреспіратори,промисловіпротигази таізолювальнідихальніапарати, котрізастосовують дляуникненняпотрапляння ворганидиханнянаявних увиробничомудовкіллішкідливихречовин (>аерозолів,газів,парів).Надійний захистможливий за умівраціональноговибору та правильноговикористання законкретних уміввиробництвавідповіднихконструкцій й марокЗІЗОД.

За принципом діїЗІЗОДподіляють натакі.

1.Фільтрувальні (Ф)

>ФільтрувальніЗІЗОДпризначені длязахистуорганівдиханняпрацівників відшкідливих дляздоров’яаерозолів,газів, парівідомого складу законцентраціїоб’ємноїчасткикисню не менше 18 %.ЗабороненовикористовуватифільтрувальніЗІЗОД,якщовідсутняінформація про складшкідливихречовин та їхніконцентрацію одну годинувиконанняробіт умісткостях йканалізаційнихколодязях.

ЗапризначеннямфільтрувальніЗІЗОДвиокремлюють у тригрупи: а)протигазові – Р; б)протипилові – П; в)газопилозахисні – ПГ.

>ФільтрувальніЗІЗОДможуть бутивиконані якнапівмаска (маска)фільтрувального типу чинапівмаска (маска) ізізолювальногоматеріалу ізпоглинальною чифільтрувально-поглинальноюсистемою увигляді патрона чи коробки.

>Нижче наведеноосновні характеристикинайбільшвикористовних в АПКреспіраторів.

>Респіраторпротипиловий «>Пульс-К»складається ізгумовоїнапівмаскиПР-7 іздвома клапанамивидиху, двохфільтрувальних патронів, трикотажногообтюратора таоголовка.Змінніфільтрувальніелементи (>фільтриПФ-1А)виготовлено ізекологічно чистого нетканогофільтрувальногополіпропіленовогоматеріалу (>НФП).

>Захищає >органидихання відвугільного,тютюнового,іншогомінерального,органічного та штучного пилку, атакожрізнихпорошкоподібнихотрутохімікатів тадобрив за їхніконцентрації до 1000мг/м3.Зручний увикористанні заінтенсивногофізичногонавантаження уразівисокоїзапиленості тавологості. Великаповерхняфільтрування (1000 див2)сприяєтриваломутермінуслужбифільтрів безрегенерації. Незахищає відгазів йпарівшкідливихречовин,аерозоліворганічнихрозчинників ймастил.

Длязахисту від пилку законцентрації до 500мг/м3 под годинувиконаннялегкої роботи чи роботисередньоїважкостіможевикористовуватисьреспіраторпротипиловий «>Пульс-М» із одним клапаномвидиху та однимфільтрувальним патроном.

>Респіраторпротипиловий «Росток»використовують длязахистуорганівдихання відаерозолівшкідливихречовин.Складається ізфільтрувальноїнапівмаски, носовогозатискача таоголовка увиглядігумового шнура.

В частности под годинугазоелектрозварювальних тарізальнихробітзастосовуютьреспіратор «>Росток-2»,якийзахищаєорганидиханняпрацівника відвисокодисперснихаерозолів (>зварювального дмитрика) законцентрації до 100 ГДК.

>Респіратор «>Росток-3»захищаєорганидихання відмінерального,органічного (>тваринного йрослинногопоходження), штучного пилку, атакож пилкуокислів й солейлужнихметалів законцентрації до 200мг/м3.

>РеспіраторШБ-1 «>Лепесток-200»призначений дляіндивідуальногозахистуорганівдихання відаерозолів (пив,дим, туман)надзвичайнонебезпечних йвисоконебезпечнихшкідливихречовинбудь-якоїдисперсності,переважнотонкодисперсних (>діаметром до 2мкм), звмістом їхнього унавколишньомуповітрі невище 200 ГДК.

>РеспіраторШБ-1 «>Лепесток-200» —цесуцільна легканапівмаскадіаметром 200 мм, щоскладається ізлицевоїфільтрувальноїчастини ізобтюратором,гумового шнура ізалюмінієвоюпластинкою (>всереденіобтюратора),розпірки, двохстрічок. ДлявиготовленняфільтразастосовуютьволокнистіелектростатичнозарядженіфільтрувальніматеріалиФПП-15-1,5 чиРФМ-1,7.

>Йогозастосовують: але врадіоактивнозабрудненихтериторіях; б) под годинувикористаннятоксичниххімічнихсполук йелементів увиглядіпорошків; в) тонкогоподрібнення,переробляння йпакуваннясипучихречовин (>вугілля,каталізатори,силікагелі); р)газо-електрозварювання.

>РеспіраторШБ-1 «>Лепесток-200» незахищає відпарів йгазів.

>Респіраторигазопилозахисні «Тополя»захищаютьорганидихання відшкідливихгазів, атакожпарів йаерозолівшкідливихречовин.Респіратор «Тополя»складається ізгумовоїпівмаскиПР-7 з клапаномвидиху, двохфільтрувально-поглинальних патронів, трикотажногообтюратора таоголовка.

>Модифікація такогореспіратора «>Тополь-А» (коричневогокольору)призначена длязахисту відпаріворганічнихсполук (бензин, затухав, ацетон, бензол, толуолу, ксилол,сірковуглець,спирти,ефіри,анілін,нітросполукибензолу та йогогомологів, фосфор- йхлорорганічніотрутохімікати) тааерозолів. Не >захищає віднасиченихвуглеводнів, котрі злесорбуються (метан,етан, бутан,етилен, ацетилен).

>Галузьзастосування: а)виробництво тавикористаннябарвників,фарб,лаків,адгезивів та смол (>фарбувальні роботи); б)хімічнілабораторії.

>Респіратор «>Тополь-В» (>жовтогокольору)призначено длязахисту відкислихгазів (>сірчистийангідрид,хлористийводень),парів кислот, хлор- йфосфорорганічнихотрутохімікатів тааерозолів.Можезастосовуватися длязахисту відспільної діїпаріворганічнихречовин йкислихгазів.

>Галузьзастосування: а)хімічніпроцеси ізвикористаннямкисло-органічнихречовин; б)електролітичніпроцеси; в)очищеннякислотою; в)агрохімія.

>Респіратор «>Тополь-КД» (>сірогокольору)захищає відаміаку,сірководню тааерозолів.Йогозастосовують: а) под годинуобслуговуванняхолодильних установок; б)застосуванніагрохімікатів.

>Респіраторгазопилозахисний «>Снежок-ГП»призначений дляіндивідуальногозахистуорганівдихання відаеродисперснихчасток (пив,дим, туман) тагазоподібнихсполук йпарів за їхніконцентрації удовкіллі не понад 15 ГДК.

>Складається ізнапівмаски, клапанавидиху,протиаерозольногоелемента,еластичного шнура,протигазовогоелемента й головногогарнітура.Напівмаска – каркас ізрозміщенимвздовжзовнішньоїповерхніпротиаерозольнимфільтром ізматеріалуФП, авздовжвнутрішньоїповерхні –протигазовимфільтромвідповідногопризначення.Регулюваннярозмірунапівмаски йщільнеприляганняреспіратора дообличчязабезпечуються шляхомстягуванняеластичного шнура. Характеристикирізних марок такихреспіраторів наведено у табл. 1.


1.Галузізастосуванняреспіраторів типу „>Снежок-ГП”

Маркареспіратора >Шкідливаречовина, відякоїзахищаєреспіратор
«>Снежок-ГП-А» Паріорганічнихсполук таагрохімікатів,аеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)
«>Снежок-ГП-В»

>Газоподібнікислісполуки (>HF,SiF4,HC1,SO2,SO3),аеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)

«>Снежок-ГП-Е» >Фосфін тасупутнігазоподібнісполуки,аеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)
«>Снежок-ГП-Озон» Озон тааеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)

>Респіраторгазопилозахисний «>Клен-ГП»призначений дляіндивідуальногозахистуорганівдихання відшкідливої діїаеродисперснихчасток (пив,дим, туман) законцентрації не более 30 ГДК тагазів йпарів законцентрації не понад 15 ГДК.

>Складається ізнапівмаски,спорядженоїдвомазмінними патронами,наповненими адсорбентамивідповідної марки йаерозольнимифільтрами.Гумованапівмасканадійнозахищаєкористувача,зокрема за умів, колиіснуєнебезпекамеханічногоушкодженнянапівмаски чипотрапляння наїїповерхню води. Характеристикирізних марокреспіраторів типу „>Клен-ГП” наведено у табл. 2.

2.Галузізастосуванняреспіраторів типу „>Клен-ГП”

Маркареспіратора >Відмітнийколір патрона >Шкідливаречовина, відякоїзахищаєреспіратор
«>КленГП-А» >Коричневий Паріорганічних йгалоїдоорганічнихз’єднань,аеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)
«>КленГП-В» >Жовтий >Кислігази й парі,аеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)
«>КленГП-КД» >Сірий >Аміак,сірководень чи їхньогосуміш,аеродисперснічасткирізногопоходження (пив,дим, туман)

2.Ізолювальні (І)

>ІзолювальніЗІЗОДвикористовуються занаявності уповітрішкідливихречовинневідомого складу, атакожневідомоїконцентрації.ТакіЗІЗОД можназастосовувати законцентраціїкиснюоб’ємноючасткою менше 18 %, атакож колифільтрувальніпротигази незабезпечуютьзахисту відшкідливихречовин, котріперебувають уповітрі.

>ІзолювальніЗІЗОДподіляють нашлангові іавтономні.

>Шлангові на свійчергувиготовляють якзасоби ізподаваннямповітрябезпосередньодиханнямлюдини та ізпримусовимподаваннямповітря, аавтономні (за принципом дії) – насистемивідкритого йзамкненого типу.

>Крім того,ізолювальніЗІЗОДможуть бути: а) ізпостійнимподаваннямдихальноїсуміші (>повітря); б) ізподаваннямдихальноїсуміші (>повітря) запотребою; в) ізподаваннямдихальноїсуміші (>повітря)надлишковимтиском.

Персонал,якийкористуєтьсяізолювальнимиЗІЗОД, винен пройтиспеціальненавчання ймедичнеобстеження.

>Далі представленобудову тагалузьвикористанняосновнихтипівізолювальнихЗІЗОД.

>Апаратдихальний настисненомуповітріАСП-2призначений длязахистуорганівдиханнялюдини под годину роботи унепридатному длядиханнясередовищі. Уапаратізастосовуютьсясуцільнометалеві чикомпозитнібалони.Він обладнаньшолом-маскоюпромисловогопротигазу чипротигазу ізпанорамноюмаскою ізнадлишковимтиском подлицевоючастиною.Тривалість роботиапаратастановить 60хв.Масаспорядженогоапарата – 13,2 кг.

Длявиконаннярізнихнетривалихробіт (від 12 до 40хв)використовуютьповітряніапарати МПА. До такихробітналежитьоглядзапірногоустаткування уканалізаційнихколодязях тазамкнених резервуарах,усуненнявитоків газу йшкідливихречовин.Маєполегшенупідвіску, щодозволяєзастосовувати його як уположенні наспині, то й вположенні напоясі (лише дляапаратів ізбалонамимісткістю 2 л).

>АпаратповітрянийшланговийАПШпризначений дляіндивідуальногозахистуорганівдихання тазорупрацівниківрізнихгалузейсільськогогосподарства под годинувиконаннятехнологічних чиаварійно-рятувальнихробіт навідкритих чизакритихоб’єктах заобмеженоїзонипереміщення (до 25 м відджереластиснутогоповітря).

>Джереломповітряможе бутипневмомережа ізтиском 0,4-0,6МПа читранспортнібалони,встановлені навізку. До складуапарата входитинадійна системафільтрів, щодозволяєодержатичистеповітря.Наявністьполегшеного малогабаритногобалонадозволяєпрацівнику привиникненніаварійноїситуації легковід’єднатися від шлангу, щоподаєповітря, ташвидкоевакуюватися.

Системаочищення йподаванняповітря у зонудиханняпрацівника “>Шмель-40”ефективнозахищає від пилку, дмитрика, туману,зварювальногоаерозолю,шліфувального пилку, атакож відкислихгазів (>сірчистогоангідриду,окислів азоту, хлористого йфтористовоговодню,хлору) йпарів хлор- йфосфорорганічнихагрохімікатів.Складається ізтурбоблока;напівмаски й головногогарнітура;повітроводу; поясногоременя.

3.одягспеціальнийзахисний

>Залежно відзахиснихвластивостейспецодягподіляють нагрупи йпідгрупи,наведені у табл 3.

3.Класифікаціяспецодягу

>Найменування групспецодягу >Найменуванняпідгруп
1 2
>Відмеханічноговпливу

>Відпроколів,порізів

>Відстирання

1 2
>Відпідвищених температур

>Відпідвищених температур,обумовленихкліматом

>Від тепловоговипромінювання

>Відвідкритогополум’я

>Відіскор,бризокрозплавленогометалу

>Від контакту ізнагрітимиповерхнями ізтемпературою від 40 до 100 0З

Ті ж, від 100 до 400 0З

Ті ж, понад 400 0З

>Відконвективноїтеплоти

>Відзнижених температур

>Відзнижених температурповітря

>Відзнижених температурповітря та відвітру

>Відрадіоактивногозабруднення тарентгенівськоговипромінювання

>Відрадіоактивногозабруднення

>Відрентгенівськоговипромінювання

>Віделектричногоструму,електростатичнихзарядів йполів,електричних йелектромагнітнихполів

>Віделектростатичнихзарядів,полів

>Віделектричнихполів

>Віделектромагнітнихполів

>Від нетоксичного пилку

>Від пилкускловолокна,азбесту

>Віддрібнодисперсного пилку

>Відтоксичнихречовин

>Відтвердихтоксичнихречовин

>Відрідкихтоксичнихречовин

>Відаерозолівтоксичнихречовин

>Від води тарозчинівнетоксичнихречовин

>Водонепроникний

>Водотривкий

>Відрозчинівповерхнево-активнихречовин

>Відрозчинів кислот

(дляпідгрупконцентрацію подано згідно зсірчаноюкислотою)

>Від кислотконцентрації понад 80 %

>Від кислотконцентрації від 50 до 80 %

>Від кислотконцентрації від 20 до 50 %

>Від кислотконцентрації до 20 %

>Відлугів

(дляпідгрупконцентрацію подано згідногідроксидунатрію)

>Відрозплавівлугів

>Відрозчинівлугівконцентрації понад 20%

>Відрозчинівлугівконцентрації до 20%

>Відорганічнихрозчинників, у томучислілаків йфарб на їхніоснові
>Віднафти,нафтопродуктів,оливи та жиру

>Відсироїнафти

>Відпродуктів легкихфракцій

>Віднафтових олив йпродуктівважкихфракцій

>Відрослинних йтваринних олив йжирів

>Відвиробничогобруду
>Відшкідливихбіологічнихчинників

>Відмікроорганізмів

>Відкомах

>Сигнальний

>Далі наведенокоротку характеристику окремихвидівспецодягу,якийзастосовують в АПК.

Костюмзахисний віделектромагнітноговипромінюванняпризначений длязахиступрацівників, щопрацюють ізджереломНВЧпідвищеноїпотужності.

КостюмчоловічийКС-17призначений длязахисту відпідвищених температур длязварювальників йпрацівниківгарячихцехів. Костюмвиготовлено ізвогнетривкого брезентові,складається із куртки йштанів.

КостюмчоловічийКС-1призначений длязахисту відзагальноговиробничогобруду ймеханічноговпливу. Костюмскладається із куртки йштанів.

>КомбінезончоловічийКБ-6призначений длязахисту від нетоксичного пилку,механічноговпливу йзагальновиробничогобруду.

Костюмспецпризначенняпризначений длязахистулюдини відвпливу води,оливо-,бензопродуктів таіншихподібнихшкідливихречовин. Костюмможе бутивикористаний под годину роботи наавтозаправнихстанціях,м’ясокомбінатах,молочних фермах тощо.Виготовлений зтканини ізтермопластичнимводонепроникнимоливо-,бензотривкимпокривом.

Костюмзахиснийпризначений длязахисту відвпливуречовин, котрі належати до 4-го класунебезпеки (>тверді йрідкімінеральнідобрива йзасобизахистурослин), як уприміщеннях, то й впольовихумовах.

Костюмробочийзварювальника (тип А)рекомендують дляробітниківзварювальнихпрофесій для ручногоелектродугового танапівавтоматичногозварювання усередовищівуглекислого газу й ручного газовогозварювання. Костюмскладається із куртки йштанів,виготовляють його із брезентові.

За умівпідвищеноїскладностізварювальнихробітвикористовують костюм типу У.Йоговиготовляють із брезентовіСКОПщільністю 500г/м2.


4.засобизахистуніг

Длязахистунігпрацівниківрозроблено багатовидівспецвзуття.Залежно відзахиснихвластивостейспецвзуттяподілено нагрупи йпідгрупи (табл. 4).

4.Класифікаціяспецвзуття

>Найменуванняспецвзуття >Найменуванняпідгруп
1 2
>Відмеханічноговпливу

>Відпроколів,порізів

>Відстирання

>Відвібрації

>Відударів упереднійчастині (6підгруп длярізних величиненергії удару)

>Відударів утильнійчастиніенергією 3 Дж

>Відударів ущиколотціенергією 2 Дж

>Відударів угомілковійчастиніенергією 1 Дж

>Відковзання

>Відковзання нажирнихповерхнях

>Відковзання назаледенілихповерхнях

>Відковзання помокрих,забруднених таіншихповерхнях

>Відпідвищених температур

>Відпідвищених температур,обумовленихкліматом

>Від тепловоговипромінювання

>Відвідкритогополум’я

>Відіскор,бризокрозплавленогометалу

>Від контакту ізнагрітимиповерхнями понад 45 0З

>Відзнижених температур

>Від температур домінус 20 0З

Ті ж, домінус 300З

Ті ж, домінус 400З

>Відрадіоактивногозабруднення тарентгенівськоговипромінювання >Відрадіоактивногозабруднення
>Віделектричногоструму,електростатичнихзарядів йполів,електричних йелектромагнітнихполів

>Віделектричногоструму ізнапругою до 1000 У та понад 1000 У

>Віделектростатичнихзарядів,полів

>Віделектричнихполів

>Віделектромагнітнихполів

>Від нетоксичного пилку

>Від пилкускловолокна,азбесту

>Відвибухонебезпечного пилку

>Відтоксичнихречовин

>Відтвердихтоксичнихречовин

>Відрідкихтоксичнихречовин

>Від води тарозчинівнетоксичнихречовин
>Відрозчинів кислот (дляпідгрупконцентрацію подано згідно зсірчаноюкислотою)

>Від кислотконцентрації понад 80 %

Ті ж, від 50 до 80 %

Ті ж, від 20 до 50 %

Ті ж, до 20%

>Відлугів (дляпідгрупконцентрацію подано згідно ізгідроксидомнатрію)

>Відрозчинівлугівконцентрації понад 20 %

>Відрозчинівлугівконцентрації до 20%

1 2
>Відорганічнихрозчинників, у томучислілаків йфарб на їхньогооснові

>Відароматичнихречовин

>Віднеароматичнихречовин

>Віднафти,нафтопродуктів,оливи йжирів

>Відсироїнафти

>Віднафтових олив йпродуктівважкихфракцій

>Відрослинних йтваринних олив йжирів

>Відтвердихнафтопродуктів

>Відвиробничогобруду
>Відшкідливихбіологічнихфакторів

>Відмікроорганізмів

>Відкомах

>Відстатичнихнавантажень (відстомлюваності)

Дозасобівзахистуніг, котрівикористовуютьпрацівники АПК, належатичоботи танапівчоботиюхтові (>хромові),напівчоботиутеплені,чоботигумовіформовікислото-луготривкі,чоботигумовірибацькі,галошігумові длязахистуваляноговзуття,галошідіелектричні таін.

5.засобизахисту рук

>Засобизахисту рук (>рукавиці, рукавички,напальчники)призначені длязахисту від діїнебезпечних йшкідливихчинників. Длявиготовленнярукавицьвикористовуютьбавовняні,вовняні тальнянітканини,шкіряний спилок,штучнушкіру.Рукавички танапальчникивиготовляють ізгуми наосновікаучуку чи ізнатуральних йсинтетичнихлатексів.Рукавицірекомендуютьвикористовувати,вклавши перед тимбудь-яківидитрикотажнихрукавичок.

>Рукавичкидіелектричнігумовіпризначені длязахисту відураженняпостійним тазміннимелектричнимструмомнапругоювище 1000 У (длявикористання в температурномуінтервалі від -40 до +40 0З).Вонизабезпечуютьмаксимальнийструмвитікання не понад 9мА.

>Рукавиціробочі (>суконні) рекомендовано длязахисту рук відзагальновиробничогобруду тамеханічногопошкодження (длязварювальників,працівниківгарячихцехів відіскор табризокрозплавленогометалу).Виготовлені ізвогнетривкимпросякненням чи ізбрезентовимнадолонником ізвогнетривкимпросякненням.

>Рукавиціробочі (>бавовняні) рекомендовано длязахисту рук відбруду тамеханічногопошкодження.Їхвиготовляють ізподвійнимбавовнянимнадолонником чибрезентовимнадолонником дляпідвищеннязахисної діївиробу.

>Рукавиціробочі (>брезентові) рекомендовано длязахисту рук відзагальновиробничогобруду тамеханічногопошкодження (длязварювальників,працівниківгарячихцехів відіскор табризокрозплавленогометалу).Вонивиготовлені ізнадщільного брезентові ізводотривким чивогнетривкимпросякненням, ізодинарним чиподвійнимнадолонником дляпосиленнязахисної дії та збільшеннятермінуексплуатаціївиробу.

>Рукавичкишкірянізварювальника ізкрагамирекомендовані длязахисту рукпрацівників відіскор табризокрозплавленогометалу,загальновиробничогобруду тамеханічногопошкодження.Їхвиготовляють ізсуцільнихшматківякісноїшкіри (спилка), ам’якапідкладкагарантує комфорт под годинувиконанняробіт.


6.засобизахисту голови

>індивідуальний захистсільськогосподарськийізолювальний костюм

>Основнимизасобамиіндивідуальногозахисту голови відушкодженняєшоломи.Вонипризначені длязахисту голови відмеханічногоушкодження,електричногоструму,агресивнихрідин, води тощо.Шоломивиготовляють зрізнихматеріалів:поліетилену,текстоліту,полікарбонату,вініпласту,склопластику таін.

Навиробництвах ізхімічнимиагресивними продуктамивикористовуютьвінілопластиковішоломи.Зварювальники тапрацівникидеякихіншихпрофесійвикористовуютьшоломи ізтермотривкихматеріалів.Шоломивикористовують й длязакріплення нимиіншихзасобівіндивідуальногозахисту:протишумовихзасобів,щитків длязварювальників,прозорихекранів длязахисту очей таобличчя.Шоломи ізутеплювальнимпідшоломникомвикористовують ухолодну пору року.

Нормамиохорони роботи,крімзахиснихшоломів длязахисту голови, передбаченевикористаннякосинок й кепок (привиконанніробіт наобертовихмеханізмах) таіншихголовнихуборів.

Шоломскладається із корпусу,якиймаєвентиляційні відчинипідшоломногопроміжку,підборідногоременя,внутрішньогополіетиленового каркасу із амортизатором, щорегулюєтьсязалежно відрозміру голови.Шоломивитримують ударенергією 80 Дж.

7.засобизахисту очей

>Захисніокуляризахищаютьочі від дії:твердихчастинок, пилку,бризокрідини йрозплавленогометалу,їдкихгазів,ультрафіолетового,інфрачервоного, радіо- та лазерногопроміння,сліпучоїяскравості.Існуютьокуляриприлеглі (>відкриті тазакриті), атакожнеприлеглі (>захисний лорнет,козиркові танасадніокуляри).

>Окуляризахисні02–76–У (>02–76–У1)призначені длязахисту від діїтвердихчастинок ізкінетичноюенергією не понад 0,6 Дж.Складаються зпластмасовоїоправи іздвомабічнимивідкидними щитками,безбарвнимизагартованимисилікатнимискельцями длязахисту очей від стружки,дрібнихчастиноктвердих йдрібнихосколків,бризокхімічнонеагресивнихрідин под годинупроведенняробіт наметалорізальних,деревооброблювальнихверстатах, ускладальному йзаготівельномувиробництвах таін.

>Під годинуелектрозварювальнихробіт навідкритихмайданчиках засліпучоїяскравості видимогоінфрачервоногопроміння йдопоміжних роботів под годинуелектрозварювання в цехахвикористовуютьокуляризахисні02–76–В.

>Якщо в окулярахзахиснихДО-2встановленоскельця маркиТС-1щільністюВ1-В2, тоціокулярипризначено длязахисту очей відсліпучоїяскравості видимого таінфрачервоноговипромінювання таодночасно від діїтвердихчасток, под годинуелектрозварювальнихробіт. Привикористанніскла маркиТС-2щільністюГ1-Г3окуляривикористовують длязахисту очей под годинугазозварювальнихробіт.

8.Засобизахистуобличчя

Длязахистуобличчяпрацівників від діїтвердихчасток,бризокрідини йрозплавленогометалу,іскор,ультрафіолетового таінфрачервоногопроміння,сліпучоїяскравостісвітла,використовуютьлицевізахисні щитки.

>Залежно відпризначеннязахисні щиткиподіляють нагрупи:

· щитки длязахисту відударівтвердихчасток;

· щитки длязахисту відвипромінювання;

· щитки длязахисту відбризокрозплавленогометалу,розведених кислот,лугів,розчинів солей.

>Щиткизахиснілицевізалежно від конструктивноговиконанняподіляють натакіосновнітипи:

· щитки ізнаголовнимкріпленням, котрі под годинуексплуатаціїкріпляться наголові;

· щитки ізкріпленням нашоломі;

· щитки ізручкою, котрі под годину роботиутримують рукою;

· щиткиуніверсальні,укомплектованінаголовнимкріпленням йручкою.

>Щиткизварювальника (>НН-С-У1,КН-С-405У1,РН-С-701У1)маютьзахиснийекран ізфібри читехнічногоелектрокартону.Укомплектованісвітлофільтрами52х102 № 3-7 згідно ізОСТ 21-6-87.

Длязахистуобличчя відтвердихчасток,бризокрідини, пилку,іскорпризначені щиткизахисніНБТ-1 таКБТ-1.Захиснийекран вонивиготовлено ізпротиударногоорганічногоскла ізкозирком.Якщо ж вобличчя под годину роботиможутьпотрапитибризкихімічно-агресивнихрідин, тозастосовуютьекрани ізхімічнотривкогоорганічногоскла (щитокзахиснийНБХ-1).

9.засобизахистуорганів слуху

>Засобиіндивідуальногозахистуорганів слухупопереджаютьрозлади не лише слуховогоаналізатора, але й інервовоїсистеми. ТомуголовнепризначенняЗІЗорганів слуху —цеперекриттянайчутливішого каналу —вухалюдини.Послабленнязвуків, щодіють наслухову мембранузовнішньоговуха,зменшуєколиваннячутливихелементіввнутрішньоговуха.

>Засобизахистуорганів слухуподіляють нагрупи:

·протишумовінавушники;

·протишумовівкладні;

·протишумовішоломи.

>ПротишумовінавушникиПШН-Бскладаються ізеластичногонаголовка йнавушників.Призначені длязахистуорганів слуху від діїсередньо- тависокочастотного галасу ізрівнем до 115дБА. Корпуспротишуміввиготовлено ізполістиролу.Ущільнювальні прокладкивиконано із поролонові тапластифікованоїплівкиПХВ.Зусилляпритисканнярегулюєтьсязгинанням йрозгинаннямнаголовника,виготовленого ізпружноїстальноїстрічки.

>Характеристикунавушниківщодозниженнярівнів галасу наведено у табл. 5.

5.Технічна характеристикапротишумовихнавушників

>Середньогеометричнічастотиоктавнихсмуг, гц 125 250 500 1000 2000 4000 8000
>Ефективність (>середнєпослаблення галасу),дБ 5 10 15 22 28 30 32

>Протишумовівкладні „>БерушиСТ-1”призначені дляіндивідуальногозахистуорганів слуху відвиробничихшумів.Конструкційно —цеквадрати іздвошарового волокнистогоматеріалу типуФП (>ФПП-15-1,5;РФМ-1,7),обмежені із двохсторінмарлевими прокладками, котрібезпосередньо передвикористаннямвидаляються.Вкладнієвиробами одноразовогокористування.

>Характеристикувкладнів „>БерушиСТ-1”щодозниженнярівнів галасу наведено у табл. 6.

6.Технічна характеристикавкладнів „>БерушиСТ-1”

>Показник >Значенняпоказника,дБ, уоктавнихсмугах ізсередньогеометричними частотами, гц >Інтегральна величинаакустичноїефектив-ності,дБА
125 250 500 1000 2000 4000 8000
>Звуковепослаблення,дБ 16±3 16±2 14±4 16±3 23±4 29±3 34±4 16

10.ЗАСОБИЗАХИСТУВІДПАДІННЯ ЗВИСОТИ

Длязапобіганняпадіннюлюдини ізвисоти чи дляевакуації ізнебезпечних зон (>замкнутийпростір,траншеї,котловани тощо)існує багатопристроїв,приладів ііншогооснащення —канати,троси,пояси,жилети,допоміжніпортупеї,стропи,демпфери,карабіни, рейки ізсекційзізнімнимиповзунками,триноги,стаціонарнісистемистрахування таін.

>Залежно відконструкціїпоясикласифікуються набезлямкові (для забезпеченняфункціїутримування) талямкові (>підхоплювальні,рятувальні), але впояси із амортизатором чи безнього. Длявиготовленняпоясіввикористовуютьсястрічки таканати, щовитримуютьнавантаження понад 2500кГ.

>Залежно відкомплектаціїприладдямбезлямкові >поясивиробляються такихмодифікацій:1ПБ — без стропа;2ПБ — ізланцюговимстропом;ЗПБ —зістропом з капронового канату;4ПБ —зістропом зкапроновоїстрічки;5ПБ —зістропом зметалевого канату.

>ЛямковіпоясиПЛ,1ПЛ-К,2ПЛ-Кєнайбільшбезпечнимизасобамизахисту привиникненнідинамічнихнавантажень увипадкупадіння ізвисоти.Конструкцієюпоясівпередбаченістрахувальнівузли длязакріпленнястрахувальногоприладдя й забезпеченнязручності под годинувиконанняробіт нависоті.

ПоясПЛмаєплечові таножні лямки,регулювальні пряжки,наспиннийстрахувальнийвузол увиглядіметалевогокільця йвикористовується привиконанніробіт нависоті, атакож якрятувальний пояс при роботів в резервуарах йколодязях.Довжина лямокдозволяєвикористовувати пояс прирізнихантропометричнихданихпрацівників.

Пояс1ПЛ-Кмаєнаспинний йбоковістрахувальнівузли, щодозволяютьвикористовувати пояс якутримувальну йводночаспідхоплювальну системустрахування.

Пояс2ПЛ-Кмаєнаспинний,нагрудний йбоковістрахувальнівузли, щодозволяютьвикористовувати пояс под годинувиконанняробіт уположеннізависання.

>Поясислідзберігати в сухомупровітрюваномуприміщенні упідвішеномуположенні чирозкладеними наполицях у один ряд.Їх не можнарозміщувати напідлозі чи вскладськихприміщеннях разом зхімічнимиречовинами, котріможутьпризвести докорозіїметалевих деталей таруйнуванняматеріалу.

Перед тім, якнадіти пояс,працівник виненперевіритисправністькарабіна й пряжки.Забороненокористуватисянеукомплектованими чинесправними поясами,передавати їхньогоіншійособі.Післязакінчення роботизапобіжний поясочищають відбруду та насуховитирають.

11.ЗАСОБИДЕРМАТОЛОГІЧНІЗАХИСНІ

>Захиснідерматологічнізасобипризначенізахищатишкірулюдини відможливогостиканнязішкідливимиречовинами таочищатишкіру,якщо ізрізних причин, невдалосяїїзахистити.

До них належати пащі,мазі,креми, котріповиннівідповідати такимвимогам: неподразнюватишкіру;ефективнозахищатиїї віднесприятливихвиробничихчинників; легконаноситись нашкіру й непорушуватиїїнормальнихфізіологічнихфункцій;зберігатись нашкіріпротягомробочоїзміни; легковидалятися водою із милому чиіншимиочищувачами.

Запризначенням йфізико-хімічнимивластивостямицізасобиподіляють втричігрупи:

•гідрофобніпрепарати, котрізахищаютьшкіру рук від води,розчинів кислот,лугів, солей, водо- йсодомаслянихемульсій таіншиххімічнихпродуктів;

•гідрофільніпрепарати,призначені длязахистушкіри рукпрацівників ізбезводнимиорганічнимирозчинниками,нафтопродуктами, оливами, жирами, лаками,фарбами, смолами;

•очищувачішкіри рук,призначені длявидаленнявиробничогобруду.

Дозахиснихдерматологічнихзасобів належати:захисна паста „>Біорукавички”,дерматологічнийзасіб „>СЕЛАН”,змивальнийдезактиваційнийзасіб „>БАР’ЄР-Р” таін.

Призастосуваннібудь-якихзахиснихдерматологічнихзасобівпотрібендогляд зашкірою после їхньоговикористання.Такожслідвраховувати, що одним й тім жзасобомдовго (понад 1міс)користуватисяневарто.

Навиробництвіпотрібно не лише забезпечитипрацівниківЗІЗ, а і довести до їхньогосвідомості всюважливістьособистоїпрофілактики.Такожсліддопомогтипрацівникунавчитись правильнокористуватисьцимиЗІЗ згідно ізінструкціями для їхніконкретнихвидів,адженедотриманняосновних правилкористуваннязначнознижуєефективністьцихзахиснихпристроїв, щопризводить доскороченнятермінузастосування, аінколи й довідмови від них.

Порядоквиконання роботи

Длявказанихвикладачемпрофесій АПК (див.Додаток)потрібнопідібратинеобхіднізасобиіндивідуальногозахисту для забезпеченнянормативних умів роботи наробочихмісцях. МаркиЗІЗвибираютьсередописанихвище.

ВибраніЗІЗзаписують увиглядітаблиці.Якщоякийсьзасібіндивідуальногозахистунепотрібен дляпевноїпрофесії, те втаблиціставлять тирі.

№п/п КласЗІЗ МаркаЗІЗ дляпрофесії (видуробіт): >Від якішкідливих (>небезпечних)чинниківзахищає:
1 2 3 4
>Ізолювальнікостюми
>Засобизахистуорганівдихання
>Спецодягзахисний
>Засобизахистуніг
>Засобизахисту рук
>Засобизахисту голови
1 2 3 4
>Засобизахисту очей
>Засобизахистуобличчя
>Засобизахистуорганів слуху
>Засобизахисту відпадіння ізвисоти
>Засобидермато-логічнізахисні
>Іншізапобіжнізасоби

>Додаток

>Перелікпрофесій вагропромисловомувиробництві

№п/п >Професія (видробіт) №п/п >Професія (видробіт)
1
Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація