Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Основні категорії та принципи державної політики в Галузі охорони праці


Реферат Основні категорії та принципи державної політики в Галузі охорони праці

>НавчальнадисциплінаОхорона роботи

>РЕФЕРАТ

на задану тему:

>ОСНОВНІКАТЕГОРІЇ ТАПРИНЦИПИДЕРЖАВНОЇПОЛІТИКИ УГАЛУЗІОХОРОНИПРАЦІ


План

>ВСТУП

1.Основнікатегорії тапринципи державної політики вгалузіохорони роботи

2. Характеристика Закону України «Проохорону роботи»

>ВИСНОВОК

Списоквикористанихджерел


>ВСТУП

Предмет „Основиохорони роботи”це комплекснасоціально–технічнадисципліна.Вонамістить усобітакіосновнівідгалуження:санітарія тагігієна роботи,техніка безпека,законодавство у сферіохорони роботи.

>Адже,трудова діяльністьєнайважливішоюформоювзаємодіїлюдини ізнавколишнімсередовищем, Якареалізується упланомірномупроцесі роботи.

>Праця –цезаздалегідьосмислений процессвідомоїдіяльностілюдини ізурахуваннямїїдосвіду,матеріальних йдуховних потреб. У роботивиявляютьсяосновніп’ятьповедінковихмотивів:вигода, безпека,зручність,задоволеність йнівелювання в трудовомуколективі.

Отжецялекціяєдужеактуальною, дляпрацівників, котрівиконують своїфункціональніобов’язки,щодофізіологічних тапсихологічних умів роботи.Зазначеніаспектилекції вподальшомуповинніформуватипочуттядбайливогоставлення до свого життя, іздоров’я якнайвищоїсоціальної ціності.


1. >ОСНОВНІКАТЕГОРІЇ ТАПРИНЦИПИДЕРЖАВНОЇПОЛІТИКИ УГАЛУЗІОХОРОНИПРАЦІ

>Головнимзавданнямвивчення курсу «>Охорона роботи»єформування вмайбутніхпрацівниківюристів знань йнавичок із безпеки роботи,відповідальногоставлення дозбереження життя, іздоров’яособистого тапрацюючогопоруч.

>Основнітерміни йпоняття у сферіохорони роботивикладені в ДСТУ 2293-93 «>Охорона роботи.Терміни тавизначення», атакожстаттею 1 Закону України «Проохорону роботи». >Охорона роботи –це системаправових,соціально-економічних,організаційно-технічних йлікувально-профілактичнихзаходів йзасобів,спрямованих назбереженняздоров’я йпрацездатностілюдини впроцесі роботи.Головноюметоюохорони роботиєствореннябезпечних умів роботи, умівбезпечноїексплуатаціїзаходів йзасобівзменшення чиповнанейтралізаціяшкідливих йнебезпечнихфакторів наорганізмлюдини й, якнаслідок,зниження травматизму нароботі тапрофесійнихзахворювань.

Доосновних зрозуміти йвизначеньзагальнихпитань безпеки роботи можнавіднести:

>Умови роботи –цесукупністьфакторіввиробничогосередовища йвиробничогопроцесу, котрівпливають наздоров’я йпрацездатністьлюдини под годинуїїпрофесійноїдіяльності.

>Вплив умів роботивідбивається не так нафізичному, але йтакож напсихологічному й моральномустані юриста.Стресовіситуації,піковінавантаження,поранення й зазагибель людей,силовихприйомівприводять допояви убагатьохпрацівниківстійкихпорушеньробочого настрою,змін характеру,поведінки,появишкідливихзвичок (алкоголь,паління, наркотики), а принагромадженнінегативнихемоційможутьприводити досуїциду.

>Умови роботивпливають напрацездатність юриста.

>Працездатність –здатністьлюдини до роботи, Якавизначаєтьсярівнем йогофізичних йпсихофізіологічнихможливостей, атакож станомздоров’я й >професійноюпідготовкою.

>Психічніпорушення,пов’язані ізекстремальнимиумовами роботиможутьтривати від одного тижня дотридцяти років. У 10%працівників, щомаютьпсихічніпорушення,згодом станпогіршується, у 20% –симптомизалишаютьсянезмінними, у 40%симптомизалишаються устертійформі і у 30%ознакирозладів зацейперіодцілкомзникають.Нервовоемоційні танервовіпосттравматичнінавантаженнязмушують до 50%працівників ОВСзалишати службу вкритичномустресовомустані.Світова статистикасвідчить щопідрозділиполіції, котрі брали доля вінциденті ізмасовими жертвами через 3-5 роківзалишатьблизько 20%особового складу узв’язку ізпорушеннямпсихологічноїадаптації, а призастосуваннізброї наураження –протягомп’яти роківзалишать службу 70%.Тільки 4%працівниківміліціїможутьефективновиконувати своїпрофесійніобов'язки вобстановцімасових жертв йруйнувань.

>Безпека –відсутністьнеприпустимогоризику, щопов’язаний ізможливістюнесенняушкодження.

>Цілкомбезпечних йнешкідливихвиробництв неіснує.Реальнівиробничіумовихарактеризуютьсянаявністюдеякихнебезпечних йшкідливихвиробничихфакторів.Завданнясистемиохорони роботи –звести домінімумуймовірністьураження чизахворюванняпрацюючого ізодночаснимзабезпеченнямякомога болеекомфортних умів примаксимальнійпродуктивності роботи, атакожформування упрацівників, у томучислі і ОВС, знань йнавичок, котрісприяютьгарантуванню безпеки роботи,охоронівласного життя, іздоров'я, життя, іздоров'япідлеглих й людей, щоперебуваютьпоруч.

>Безпека роботи – стан умів роботи, при яківплив напрацюючогонебезпечних йшкідливихвиробничихфакторіввиключено чидіяшкідливихвиробничихфакторів неперевищує граничнодопустимихрівнів.

>Небезпечний чинник чинник,впливякого налюдину, Яка працює увизначенихумовахприведе дотравми чи доіншомураптового,різкогопогіршеннюздоров'я.

>Шкідливий чинник – чинник,впливякого напрацюючоголюдину увизначенихумовахприведе дозахворювання чизниженняпрацездатності.

>Комфортніумови –цеумови, при якіспостерігається максимальнапродуктивність йпрацездатність, невиявляютьсянегативнівідчуття наробочомумісці.

>Санітарія тагігієна роботи –це системаорганізаційнихзаходів йтехнічнихзасобів, щозапобігаютьвиникненню чизменшуютьвплив напрацюючихшкідливихвиробничихфакторів.Основнимипитаннямививчення цогорозділує:соціальнезначеннянебезпечних йшкідливихвиробничихфакторів;фізична природашкідливого чинника;одиницівиміру;діяцихфакторів налюдину (у томучисліпрофесійнізахворювання);гігієнічне йтехнічненормування; захиствпливом наджерело; захист на шляхахпоширення;засобиіндивідуального йколективногозахисту;медико-профілактичні заходь;виміри й контроль,розрахунки умівсередовища та їхньогоаналіз.

>Техніка безпеки –це системаорганізаційнихзаходів йтехнічнихзасобів, щозапобігаютьвпливу напрацюючихнебезпечнихвиробничихфакторів.Основнимипитаннямививченняданогорозділує:соціальнезначеннянебезпечного чинника;фізична природа йфізичні характеристикинебезпечнихфакторів;вплив налюдинунебезпечнихфакторів та їхнінормування;технічніметодигарантування безпеки;засобиіндивідуального йколективногозахисту;організаційніметоди;обпік йаналіз травматизму;управлінняохороною роботи.

>Законодавство ізохорони роботиявляє собоючастину трудовогозаконодавства.

>Державна політика вгалузіохорони роботибазується за принципами:

>пріоритету життя, іздоров'япрацівників повідношенню дорезультатіввиробничоїдіяльності підприємства,повноївідповідальностівласника заствореннябезпечних йнешкідливих умів роботи (роботапожежників,охоронавибухонебезпечнихоб’єктів,хімічнівиробництва, в шахтах тощо;

комплексногорозв'язаннязавданьохорони роботи наосновінаціональнихпрограм ізцихпитань та ізурахуванняміншихнапрямівекономічної йсоціальної політики,досягнень вгалузі науки йтехніки таохоронинавколишньогосередовища;

>соціальногозахиступрацівників,повноговідшкодуванняшкоди особам, котріпотерпіли віднещаснихвипадків навиробництві йпрофесійнихзахворювань;

>встановленняєдинихнормативів ізохорони роботи для всіхпідприємств,незалежно від формвласності йвидів їхньогодіяльності;

>використанняекономічнихметодівуправлінняохороною роботи,проведення політикипільговогооподаткування, щосприяєствореннюбезпечних йнешкідливих умів роботи,участі держави уфінансуваннізаходівщодоохорони роботи.Охорона роботищільнопов'язана ізекономічноюсферою.Створеннябезпечних йздорових умів роботисприяєпідвищеннюїїпродуктивності йзниженнюсобівартостіпродукції.Підвищенняпродуктивностівідбувається зарахунок регулярноговиходу на роботу,зниженнястомлюваностіпрацюючихпротягомробочо го години, йогораціональноговикористання.Собівартістьробітзбільшується призбільшеннівитрат накомпенсаціювтратробочого години у зв'язку ізтимчасовою чипостійноюнепрацездатністю,санаторним йамбулаторнимлікуванням, на оплатуінвалідності, атакож призниженнівитрат на оплатупільг за роботу внесприятливихумовах.

>Наприклад, застатистикою, всередньому однієїзагиблоговнаслідокпожежіприпадають 25-30постраждалих відопіків,витрати налікування якіскладаютьблизько 2% відповноїсумизбитків,завданихпожежею. У 2000 р. в Українівиплати, щовідшкодовуютьзбитки,завданіжиттю йздоров'юпостраждалого віднещаснихвипадків под годинупроведеннябудь-якихробіт населення,склалиблизько 700 млн. грн.

УЗаконі "Проохорону роботи"вперше вісторії Україниекономічні заходьуправлінняохороною роботипіднесені до рангу державної політики.Цим Законом усуспільствізатверджуютьсяпринциповоновівзаємини, щобазуються наекономічномумеханізміуправлінняумовами роботи, упершучергу – напринципіформуванні увласника (>роботодавця)економічноїзацікавленості уздійсненнізаходів,спрямованих наполіпшення умів роботи.

>Основнимиекономічними методамиуправлінняохороною роботиє:

–фінансуваннясфериохорони роботи;

–диференційованітарифи насоціальнестрахуваннязалежно відрівнявиробничого травматизму,ступеняшкідливості умів роботи,ступеняризикованостівиробничихпроцесів для життя, іздоров'япрацівників;

–економічнестимулювання.

>здійсненнянавчання населення,професійноїпідготовки йпідвищеннякваліфікаціїпрацівників ізпитаньохорони роботи;

забезпеченнякоординаціїдіяльностідержавнихорганів,установ,організацій таоб'єднаньгромадян, щовирішуютьрізніпроблемиохорониздоров'я,гігієни та безпеки роботи, атакожспівробітництва йпроведенняконсультаційміжвласниками тапрацівниками (їхньогопредставниками),міжусімасоціальнимигрупами приприйняттірішень ізохорони роботи намісцевому та державномурівнях;

>міжнародногоспівробітництва вгалузіохорони роботи,використаннясвітовогодосвідуорганізації роботищодополіпшення умів йпідвищення безпеки роботи (>ситуація ізліквідацієюаварії наЧАЕС, коли було бобіцяноміжнароднимиорганізаціямифінансовудопомогу назакриття).

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНУ УКРАЇНИ „ПРООХОРОНУПРАЦІ”

>охоронапраця закон

Закон „ Проохорону роботи”встановивосновніположеннящодореалізаціїконституційного правапрацівників наохорону їхнього життя, іздоров'я упроцесітрудовоїдіяльності, наналежні,безпечні йздоровіумови роботи,регулює заучастювідповіднихорганів державної владивідносиниміжроботодавцем йпрацівником ізпитань безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища йвстановлює Єдиний порядокорганізаціїохорони роботи в Україні.

>Цей законскладається з восьмирозділів, щоскладають 49 статей.Заразпропонуюрозглянути короткозмістцихрозділів.

>Розділпершийназивається „>загальніположення”, вякомузазначаютьсяпоняттязагальнітерміни таскладається ізчотирьох статей:

>стаття 1. „>визначення зрозуміти йтермінів” >Охорона роботи -це системаправових,соціально-економічних,організаційно-технічних,санітарно-гігієнічних йлікувально-профілактичнихзаходів тазасобів,спрямованих назбереження життя,здоров'я йпрацездатностілюдини упроцесітрудовоїдіяльності.

>Роботодавець -власник підприємства,установи,організації чиуповноважений ним орган,незалежно від формвласності, видудіяльності,господарювання, йфізична особа, Якавикористовуєнайманупрацю.

>Працівник - особа, Яка працює напідприємстві, ворганізації,установі тавиконуєобов'язки чифункції згідно ізтрудовим договором (контрактом).

>стаття 3. „>законодавство проохорону роботи”Законодавство проохорону роботискладається із цого Закону, Кодексу законів пропрацю України, Закону України "Прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності" таприйнятихвідповідно перед тимнормативно-правовихактів.

>Якщоміжнародним договором,згода наобов'язковістьякогонаданаВерховноюРадою України,встановленоіншінорми, ніж тих, щопередбаченізаконодавством України проохорону роботи,застосовуютьсянормиміжнародного договору.

>Розділдругийназивається „>гарантії прав наохорону роботи”, таскладається із семи статей:

>Стаття 5. Права наохорону роботи под годинуукладання трудового договору

>Стаття 6. Правапрацівників наохорону роботи под годину роботи

>Стаття 7. Правопрацівників напільги йкомпенсації заважкі ташкідливіумови роботи

>Стаття 8.Забезпеченняпрацівниківспецодягом,іншимизасобамиіндивідуальногозахисту,мийними тазнешкоджувальнимизасобами

>Стаття 9.Відшкодуванняшкоди уразіушкодженняздоров'япрацівників чи уразі їхні смерти

>Стаття 10.Охорона роботижінок

>Стаття 11.Охорона роботинеповнолітніх

>Стаття 12.Охорона роботиінвалідів

>Розділтретійназивається „організаціяохорони роботи”, таскладається іздванадцяти статей:

>Стаття 13.Управлінняохороною роботи таобов'язкироботодавця

>Роботодавецьзобов'язанийстворити наробочомумісці вкожному структурномупідрозділіумови роботивідповідно донормативно-правовихактів, атакож забезпечитидодержаннявимогзаконодавстващодо правпрацівників угалузіохорони роботи.

>Вживаєтерміновихзаходів длядопомогипотерпілим,залучає занеобхідностіпрофесійніаварійно-рятувальніформування уразівиникнення напідприємствіаварій танещаснихвипадків.

>Роботодавецьнесебезпосередню відповідальність запорушеннязазначенихвимог.

>Стаття 14.Обов'язкипрацівникащодододержаннявимогнормативно-правовихактів ізохорони роботи

>Працівникзобов'язаний:

–>дбати про особисту безпечу йздоров'я, атакож про безпечу йздоров'яоточуючих людейпроцесівиконаннябудь-якихробіт чи под годинуперебування на територї підприємства;

–знаті йвиконувативимогинормативно-правовихактів ізохорони роботи, правилаповодження із машинами,механізмами,устаткуванням таіншимизасобамивиробництва,користуватисязасобамиколективного таіндивідуальногозахисту;

–>проходити увстановленомузаконодавством порядкупопередні таперіодичнімедичні оглянь.

–>Працівникнесебезпосередню відповідальність запорушеннязазначенихвимог.

>Стаття 15. Службаохорони роботи напідприємстві

>Стаття 16.Комісія ізпитаньохорони роботи підприємства

Напідприємстві ізметою забезпеченняпропорційноїучастіпрацівників увирішеннібудь-якихпитань безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища зарішенням трудового колективуможестворюватисякомісія ізпитаньохорони роботи.

>Стаття 17.Обов'язковімедичні огляньпрацівниківпевнихкатегорій

>Роботодавецьзобов'язаний за своїкошти забезпечитифінансування таорганізуватипроведенняпопереднього (под годинуприйняття на роботу) йперіодичних (>протягомтрудовоїдіяльності)медичнихоглядівпрацівників,зайнятих наважких роботів, роботів зшкідливими чинебезпечнимиумовами роботи чи таких, деє потреба упрофесійномудоборі,щорічногообов'язковогомедичногооглядуосібвіком до 21 року. За результатамиперіодичнихмедичнихоглядів уразіпотребироботодавець винен забезпечитипроведеннявідповіднихоздоровчихзаходів.Медичні огляньпроводятьсявідповіднимизакладамиохорониздоров'я,працівники які несуть відповідальність згідно ззаконодавством завідповідністьмедичноговисновкуфактичному стануздоров'япрацівника. Порядокпроведеннямедичнихоглядіввизначаєтьсяспеціальноуповноваженимцентральним органомвиконавчої влади вгалузіохорониздоров'я.

>Стаття 18.Навчання ізпитаньохорони роботи

>Стаття 19.Фінансуванняохорони роботи

>Фінансуванняохорони роботиздійснюєтьсяроботодавцем.

>Стаття 20.Регулюванняохорони роботи уколективномудоговорі,угоді

>Стаття 21.Додержаннявимогщодоохорони роботи под годинупроектування,будівництва (>виготовлення) тареконструкціїпідприємств,об'єктів йзасобіввиробництва

>Стаття 22.Розслідування таоблікнещаснихвипадків,професійнихзахворювань йаварій

>Стаття 23.Інформація тазвітність про станохорони роботи

>Стаття 24.Добровільніоб'єднаннягромадян,працівників йспеціалістів ізохорони роботи

>Розділчетвертийназивається „>стимулюванняохорони роботи”, таскладається із двох статей:

>Стаття 25. „>Економічнестимулюванняохорони роботи” Допрацівниківможутьзастосовуватисябудь-якізаохочення заактивну доля таініціативу уздійсненнізаходівщодопідвищеннярівня безпеки таполіпшення умів роботи.Видизаохоченьвизначаютьсяколективним договором,угодою.

>Стаття 26. „>Відшкодуванняюридичним,фізичним особам йдержавізбитків,завданихпорушеннямвимог ізохорони роботи”Роботодавецьзобов'язанийвідшкодуватизбитки,завданіпорушеннямвимог ізохорони роботиіншимюридичним,фізичним особам йдержаві, назагальнихпідставах,передбачених законом.

>Розділп’ятийназивається „>нормативно-правовіакти ізохорони роботи ”, таскладається ізчотирьох статей, асаме:

>Стаття 27. „>Документи, що належати донормативно-правовихактів ізохорони роботи”

>Нормативно-правовіакти ізохорони роботи -це правила,норми,регламенти,положення,стандарти,інструкції таіншідокументи,обов'язкові длявиконання.

>Стаття 28.Опрацювання,прийняття таскасуваннянормативно-правовихактів ізохорони роботи

>Стаття 29.Тимчасовеприпиненнячинностінормативно-правовихактів ізохорони роботи

>Стаття 30.Поширення діїнормативно-правовихактів ізохорони роботи на сферу трудового йпрофесійногонавчання

>Нормативно-правовіакти ізохорони роботиєобов'язковими длявиконання увиробничихмайстернях,лабораторіях, цехах, надільницях та віншихмісцях трудового йпрофесійногонавчання,облаштованих убудь-якихнавчальних заставах.

>Організаціяохорони роботи назазначенихоб'єктах, атакож порядокрозслідування таоблікунещаснихвипадків ізучнями й студентами под годину трудового тапрофесійногонавчання унавчальних заставахвизначаютьсяцентральним органомвиконавчої влади вгалузіосвіти та науки запогодженням ізвідповіднимпрофспілковим органом.

Доучнів йстудентів, котріпроходятьтрудове йпрофесійненавчання (>виробничу практику) напідприємствах подкерівництвом їхні персоналу,застосовуєтьсязаконодавство проохорону роботи у такому ж порядку, що і допрацівників підприємства.

>Розділшостийназивається „>державнеуправлінняохороною роботи”, таскладається із семи статей, асаме:

>Стаття 31.Органи державногоуправлінняохороною роботи

>Державнеуправлінняохороною роботиздійснюють:

–Кабінет міністрів України;

–спеціальноуповноваженийцентральний органвиконавчої влади ізнагляду заохороною роботи;

–міністерства таіншіцентральніорганивиконавчої влади;

– Рада МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації таоргани місцевого самоврядування.

>Стаття 32.КомпетенціяКабінету міністрів України вгалузіохорони роботи

>забезпечуєреалізацію державної політики вгалузіохорони роботи;

>подає назатвердженняВерховноюРадою Українизагальнодержавнупрограмуполіпшення стану безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища;

>спрямовує йкоординує діяльністьміністерств,інших центральнихорганіввиконавчої владищодоствореннябезпечних йздорових умів роботи танагляду заохороною роботи;

>Стаття 33.Повноваженняміністерств таінших центральнихорганіввиконавчої влади вгалузіохорони роботи

>Міністерства таіншіцентральніорганивиконавчої влади:

>проводятьєдинунауково-технічнуполітику вгалузіохорони роботи;

>розробляють йреалізуютьгалузевіпрограмиполіпшення стану безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища заучастюпрофспілок;

>здійснюютьметодичнекерівництводіяльністюпідприємствгалузі ізохорони роботи;

>укладають ізвідповіднимигалузевимипрофспілками догоди ізпитаньполіпшення умів й безпеки роботи;

>беруть доля вопрацюванні тапереглядінормативно-правовихактів ізохорони роботи;

>організовуютьнавчання йперевірку знань ізпитаньохорони роботи;

>створюють уразіпотребиаварійно-рятувальніслужби,здійснюютькерівництво їхнідіяльністю,забезпечуютьвиконанняіншихвимогзаконодавства, щорегулюєвідносини у сферірятувальної справ;

>здійснюютьвідомчий контролю над станомохорони роботи напідприємствахгалузі.

>Стаття 34.Повноваження Заради МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім тамісцевихдержавнихадміністрацій вгалузіохорони роботи

Рада МіністрівАвтономноїРеспубліки Крім,місцевідержавніадміністрації умежахвідповіднихтериторій:

>забезпечуютьвиконання законів тареалізацію державної політики вгалузіохорони роботи;

>формують заучастюпредставниківпрофспілок, Фондусоціальногострахування віднещаснихвипадків йзабезпечуютьвиконанняцільовихрегіональнихпрограмполіпшення стану безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища, атакожзаходів ізохорони роботи ускладіпрограмсоціально-економічного й культурногорозвиткурегіонів;

>забезпечуютьсоціальний захистнайманихпрацівників,зокремазайнятих на роботів ізшкідливими танебезпечнимиумовами роботи,вживаютьзаходів допроведенняатестаціїробочих місць навідповідністьнормативно-правовим актам ізохорони роботи;

>вносятьпропозиціїщодоствореннярегіональних (>комунальних)аварійно-рятувальних служб дляобслуговуваннявідповіднихтериторій таоб'єктівкомунальноївласності;

>здійснюють контролю наддодержаннямсуб'єктамипідприємницькоїдіяльностінормативно-правовихактів проохорону роботи.

>Стаття 35.Повноваженняорганів місцевого самоврядування вгалузіохорони роботи

>Стаття 36.Повноваженняоб'єднаньпідприємств угалузіохорони роботи

>Повноваження вгалузіохорони роботиасоціацій,корпорацій,концернів таіншихоб'єднаньвизначаються їхнього статутами чи договорамиміжпідприємствами, котріутворилиоб'єднання. Длявиконанняделегованихоб'єднаннямфункцій в їхніапаратахстворюютьсяслужбиохорони роботи.

>Стаття 37.Організаціянауковихдосліджень із проблемохорони роботи

>Фундаментальні таприкладнінауковідослідження із проблемохорони роботи,ідентифікаціїпрофесійноїнебезпечностіорганізуються вмежахзагальнодержавної таіншихпрограм ізцихпитань йпроводятьсянауково-досліднимиінститутами,проектно-конструкторськимиустановами таорганізаціями,вищиминавчальнимизакладами тафахівцями.

>Розділсьомийназивається „>державнийнагляд й громадський контролю надохороною роботи ”, таскладається ізп’яти статей, асаме:

>Стаття 38.Органи державногонагляду заохороною роботи

>Стаття 39. Права й відповідальністьпосадовихосібспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади ізнагляду заохороною роботи

>Стаття 40.Соціальний захистпосадовихосібспеціальноуповноваженого центрального органувиконавчої влади ізнагляду заохороною роботи

>Стаття 41.Громадський контролю наддодержаннямзаконодавства проохорону роботи

>Стаття 42.Уповноваженінайманимипрацівниками особини ізпитаньохорони роботи

>Розділвосьмийназивається „відповідальність запорушеннязаконодавства проохорону роботи ”, таскладається із двох статей, асаме:

>Стаття 43.Штрафнісанкції доюридичних тафізичнихосіб, котрівідповідно дозаконодавствавикористовуютьнайманупрацю,посадовихосіб тапрацівників

Запорушеннязаконодавства проохорону роботи,невиконаннярозпорядженьпосадовихосіборганів державногонагляду заохороною роботиюридичні тафізичні особини, котрівідповідно дозаконодавствавикористовуютьнайманупрацю,притягаються органами державногонагляду заохороною роботи досплати штрафу у порядку,встановленому законом.

>Максимальнийрозмір штрафу неможеперевищуватип'ятивідсотківмісячного фондузаробітної платиюридичної чифізичної особини, котравідповідно дозаконодавствавикористовуєнайманупрацю.

>Рішення простягнення штрафуможе бутиоскаржено вмісячний рядків судновому порядку.

>Стаття 44.Відповідальність запорушеннявимогщодоохорони роботи

Запорушення законів таіншихнормативно-правовихактів проохорону роботи,створенняперешкод удіяльностіпосадовихосіборганів державногонагляду заохороною роботи, атакожпредставниківпрофспілок, їхньогоорганізацій таоб'єднаньвинні особинипритягаються додисциплінарної,адміністративної,матеріальної,кримінальноївідповідальності згідно з законом.

>Розділдев’ятийназивається „Прикінцевіположення”

1.Цей Законнабираєчинності із дня йогоопублікування,крімчастиничетвертої з статтею 19, Яканабираєчинності із 1 января 2003 року.

2.Кабінету міністрів України утримісячний рядків із годининабраннячинностіцим Законом:

внести в Українупропозиціїщодоприведеннязаконодавчихактів увідповідність зцим Законом;


>Висновок

 

Таким чином, ми встановили, що, Закон України „Проохорону роботи”визначаєосновніположеннящодореалізаціїконституційного правагромадян наохорону їхнього життя таздоров’я впроцесітрудовоїдіяльності,регулює заучастювідповіднихдержавнихорганіввідносиниміжвласником підприємства,установи йорганізації чиуповноваженим органом йпрацівником ізпитань безпеки йвстановлює Єдиний порядокорганізаціїохорони роботи в Україні.


Списоквикористаноїлітератури

>Нормативніакти

1.Конституція України254к/96-ВР від 1996.06.28 //ВідомостіВерховної Заради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141

2. Закон України "Проохорону роботи" №2694-XII. від 1992.10.14 //ВідомостіВерховної Заради України, 1992, N 49 (08.12.92), ст. 668.

3. Закон України "Прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності" №>1105-XIV. від23.09.1999р. //ВідомостіВерховної Заради України, 1999, N 46-47 (26.11.99), ст. 403.

4. Закон ВР УСРР "Проміліцію" №565-XII від 20грудня 1990 року (ззмінами тадоповненнями). – До.:Парламентськевидавництво, 2002. – 26 з.

5. Кодекс законів пропрацю України №149 від 10.12.1971р. // Системаінформаційно–правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН,WWW.Liga.net.

6.Постанова КМ України "Про заходьщодовиконання Закону України "Проохорону роботи" № 64. від 1993.01.27 р. //Урядовийкур'єр, 1993, 02, 04.02.93 N 17 – 18

7.Типовеположення прокомісію ізпитаньохорони роботи підприємства: НаказДержнаглядохоронпраці від 03.08.93, №72:ЗареєстрованоМінюстом України від 30.09.93, №141: Наказ МВС України від 29.04.94, №230.

8.Типовеположення про роботууповноваженихтрудовихколективів ізпитаньохорони роботи.Затверджено наказомДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи від 28грудня 1993 р. № 135 //Бюлетеньзаконодавства йюридичної практики України - №12:охорона роботи в Україні. />Відп. Шеф-редактор В.С.Ковальський. – До.:ЮрінкомІнтер, 1999. – 400 з.

9.ПоложенняДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи "Прозатвердження Типовогоположення прокабінетохорони роботи" № 191. від18.07.1997р. //Офіційнийвісник України, 1997, число 42 (30.10.97), №з. 119

10.Постанова КМ України "Прозатвердження складу Національної заради ізпитаньбезпечноїжиттєдіяльності населення" № 1691 від 29.10.2003р. //Офіційнийвісник України, 2003, N 45 (21.11.2003), ст. 2350

11.Постанова КМ України "ПроПоложення пророзслідування таоблікнещаснихвипадків,професійнихзахворювань йаварій напідприємствах, вустановах йорганізаціях" № 623 від 10.08.1993р. //Зібранняпостанов уряду України, 1994, N 1, ст. 1

12.ПостановаПленуму Верховного Суду України "Провнесеннязмін допостановиПленуму Верховного Суду України від 27березня 1992 року N 6 "Про практикурозгляду судамицивільнихсправ запозовами провідшкодуванняшкоди" №11 від30.09.1994р. // Системаінформаційно–правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН,WWW.Liga.net.

13.Типовеположення прокомісію ізпитаньохорони роботи підприємства: НаказДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи від 3серпня 1993 року №72:ЗареєстрованоМіністерствомюстиції України від 30вересня №141 // Системаінформаційно–правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН,WWW.Liga.net.

14.ПоложенняДержавногокомітету України ізнагляду заохороною роботи "Прозатвердження Типовогоположення про службуохорони роботи" № 255 від15.11.2004р. //Офіційнийвісник України, 2004, N 48 (17.12.2004), ст. 191

15. НаказДержавногокомітету України понагляду заохороною роботи

"Прозатвердженнязмін йдоповнень до Типовогоположення пронавчання,інструктаж йперевірку знаньпрацівників ізпитаньохорони роботи" № 109 від 23.04.1997р. //Офіційнийвісник України, 1997, число 21, №з. 153

16. НаказМіністерстваосвіти й науки. "ПрозатвердженняПоложення про порядокпроведеннянавчання йперевірки знань ізпитаньохорони роботи в заставах,установах,організаціях,підприємствах,підпорядкованихМіністерствуосвіти й науки України" № 304 18.04.2006р. //Офіційнийвісник України, 2006, N 28 (26.07.2006), ст. 246


>Юридичналітература

1. Бандурка О.М. таін.Охорона роботи вдіяльності ОВС України:Підручник. –Харків:Вид-воНаціон. ун-тувнутр.справ, 2003. –С.37-92.

2.Охорона роботи:Навчальнийпосібник длястудентіввищихнавчальнихзакладів /За ред.ГеврикаЄ.О. – Львів, 2000. – 280 з.

3.Безпекажиттєдіяльностілюдини:Навчальнийпосібник. –5-тевидання, стереотип. – Л.: Львів. банк.ін-т, 2000. – 216 з.

4. Кодекс законів пропрацю ізпостатейнимиматеріалами (за станомзаконодавства тапостановПленуму Верховного Суду України на 1серпня 2000 р.) />Відп. редакторО.П. Товстенком. – До.:ЮрінкомІнтер, 2000. – 1024 з. (>Гл.ХІ. –С.59-65).


Схожі реферати:

Навігація