Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Основні нормативно-правові положення з харчуванням охорони праці


Реферат Основні нормативно-правові положення з харчуванням охорони праці


>РЕФЕРАТ

на задану тему:

>Основнінормативно-правовіположення ізпитаньохорони роботи


План

>ВСТУП

1.Джерелаохорони роботи

2.Галузевінормативніактищодоохорони роботи та їхніприйняттяперегляд йскасування

>ВИСНОВОК

Списоквикористанихджерел


>Вступ

>Законодавство проохорону роботискладається ізКонституції України,КЗпП, законів України «Проохорону роботи», «Прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності»,інших законів України таприйнятихвідповідно перед тимнормативно-правовихактів.Слідврахувати:якщоміжнародним договором,згода наобов'язковістьякогонаданаВерховноюРадою України,встановленоіншінорми, ніж тих, щопередбаченізаконодавством України проохорону роботи, тозастосовуютьсянормиміжнародного договору.

>Питаннястимулюванняохорони роботивключаються й вактисоціального партнерства,локальнінормативно-правовіакти.Соціально-партнерські догоди,колективні домовдоповнюють системуджерел трудового права участинірегулюваннятрудовихвідносин у сферіохорони роботи,відображаютьпогодженівимогисоціальнихпартнерів. Уколективномудоговорі (>угоді, трудовомудоговорі)сторонипередбачають забезпечення працівникамсоціальнихгарантій у сферіохорони роботи нарівні ненижчому запередбаченийзаконодавством,їхніобов'язки, атакожкомплексні заходьщододосягненнявстановленихнормативів безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища,підвищенняіснуючогорівняохорони роботи,запобіганнявипадкамвиробничого травматизму,професійнимзахворюванням йаваріям.


1.  >ДЖЕРЕЛАОХОРОНИПРАЦІ

>Джереломохорони роботиєнормативно-правовіакти, котрірегулюютьвиробничівідносини.Найважливішиминормативними актамиєзакони.Вониподіляються наосновні (>конституційні) йзвичайні.Конституція якосновний закон державиєосновоюструктуривсьогозаконодавства йзаймаєцентральнемісцесередджерелохорони роботи.Конституція УкраїниприйнятаВерховноюРадою 28червня 1996 р.Вонамаєнайвищуюридичну силу.Закони таіншінормативніактиприймаються наосновіКонституції йповиннівідповідатиїй.Конституціяміститьнормирізнихгалузей права, до тогочислі йнормиохорони роботи. Так,наприклад,стаття 43 говорити, щокоженмає декларація проналежні,безпечні йздоровіумови роботи, назаробітну плату, ненижчу відвизначеної законом.Використання роботижінок йнеповнолітніх нанебезпечних дляїхньогоздоров’я роботівзабороняється.

>ПісляКонституції Українивищуюридичну силумаютьзакони.Центральнемісцесеред законів вгалузі земельного правазаймає Кодекс законів пропрацю України від 10грудня 1972 року ззмінами тадоповненнями.Протягом десяти років в зв'язку ізполітичними,соціальними,економічнимизмінами, щовідбулися в Україні, кодекснеодноразоводоповнювавсяновими нормами чивносилисязміни доіснуючих норм.Сучаснезначення кодексуполягає до того, щовінрегулюєголовні запитаннящодоохорони роботи напідприємствахрізних формвласності. Уньомузакріплені права таобов'язкивласниківщодо забезпеченнянормальних умів роботипрацівниківнезалежно від формвласності, атакожсоціальнігарантії окремихкатегорійробітників.

>Серед законів можнавиділити Закон України Проохорону роботи від 14жовтня 1992 року, Закон України Пропожежну безпечу від 17грудня 1993 року, Основизаконодавства України проохоронуздоров'я: Закон України від 19 листопаду 1992 року №2801-ХІІ, Про забезпеченнясанітарного таепідемічногоблагополуччя населення: Закон України від 24 лютого 1994 року №4004-ХІІ таінші.

>Важливемісцесередджерелохорони роботизаймаютьУкази Президента України.ЗгідноКонституції Президентвидаєукази йрозпорядження, котрієобов'язковими довиконання навсій територї України. Нафонішвидкихзмін вполітичних,економічних,соціальних,екологічнихвідносинах в трудовомузаконодавствівиникаютьпрогалини, котріусуваютьсясамеУказами Президента України.

Великугрупуджерелохорони роботискладаютьнормативно-правовіакти,прийнятіКабінетом міністрів України.Такіактивідносять допідзаконнихнормативнихактів,тобтоактіввиконавчихорганів державної влади, котрівидаються вмежах їхнікомпетенції, наоснові й навиконання законів України.Декрети,постановиКабінету міністрів Українинаправленні нарегулювання окремихпитаньохорони роботи,конкретизаціюположень законів України чиуказів Президента, смердотіповиннівідповідатидіючому трудовомузаконодавству.

>ПрикладомможутьслужитиПоложення проДержавний департамент ізнагляду заохороною роботи:ЗатвердженопостановоюКабінету міністрів України від 6червня 2000 р. №925;

>Положення про порядокпроведення державноїекспертизи (>перевірки)проектноїдокументації набудівництво тареконструкціювиробничихоб'єктів йвиготовленнязасобіввиробництва навідповідність їхнінормативним актам проохорону роботи:ЗатвердженопостановоюКабінету міністрів України від 23червня 1994 р. № 431;

Про порядокопрацювання,прийняття,перегляду таскасуваннядержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботи:ПостановаКабінету міністрів України від 2березня 1994 р. № 135;

Правилавідшкодуваннявласником підприємства,установи йорганізації чиуповноваженим ним органомшкоди,заподіяноїпрацівниковіушкодженнямздоров'я,пов'язаним ізвиконанням нимтрудових обовязків:ЗатвердженопостановоюКабінету міністрів України від 23червня 1993 р. № 472 таінші.

>Головимісцевихдержавнихадміністрацій,органи місцевого самоврядуванняприймають вмежахсвоїхповноваженьрішення, котрієобов'язковими длявиконання навідповідній територї.Наприклад,

–Положення прокомісію ізпитаньохорони роботипрофспілковогокомітету підприємства:ЗатвердженопостановоюПрезидіїФедераціїпрофспілок України від 20вересня 1994 р.;

–Положення прогромадськогоінспектора ізохорони роботи:ЗатвердженопостановоюПрезидіїФедераціїпрофспілок України від 20вересня 1994 р.

–Спільнірекомендаціїдержавнихорганів йпрофспілокщодозмістурозділу ">Охорона роботи" уколективномудоговорі;

–Інструкція про порядокперерахування,обліку тавитрачаннякоштів державного,галузевих,регіональнихфондівохорони роботи тафондівохорони роботипідприємств:Затверджено наказомДержнаглядохоронпраці йМінфіна України від 25 января 1994 р. № 4

– Про порядок безплатної видачі молока чи інших рівноцінних продуктів харчування робітникам і службовцям, зайнятим на роботах з шкідливими умовами праці: Постанова Державного комітету СРСР з праці й соціальних питаннях і Президії ВЦРПС від 16 грудня 1967 р. №731/П-13

– ПрозатвердженняПерелікуважкихробіт таробіт зшкідливими йнебезпечнимиумовами роботи, на якізабороняєтьсязастосування роботижінок: НаказМіністерстваохорониздоров'я України від 29грудня 1993 р. № 256 таінші.

>Вдосконаленнювідносин вгалузіохорони роботи в новихумовахгосподарюванняслужатьтакожроз'ясненняВищогоАрбітражного Суду України таПостановиПленуму Верховного Суду України.Наприклад,

– Про практикурозгляду судамицивільнихсправ запозовами провідшкодуванняшкоди:ПостановаПленуму Верховного Суду України від 27березня 1992 р. № 6;

– Просудову практику всправах провідшкодуванняморальної (>немайнової)шкоди:ПостановаПленуму Верховного Суду України від 31березня 1995 р. № 4 (>Витяг) таінші.

>Стаття 3.Законодавство проохорону роботиЗаконодавство проохорону роботискладається із цого Закону, Кодексу законів пропрацю України таіншихнормативнихактів.

Уразі, колиміжнародними договорами чиугодами, в якібере доля Україна,встановлено болеевисоківимоги доохорони роботи, ніж тих, що передбаченезаконодавством України, тозастосовуються правиламіжнародного договору чи догоди.

2. >ГАЛУЗЕВІНОРМАТИВНІАКТИЩОДООХОРОНИПРАЦІ ТАЇХПРИЙНЯТТЯПЕРЕГЛЯД ІСКАСУВАННЯ

>нормативнийправовий актохоронапраця

>Роботодавецьстосовноконкретнихвиробничих уміврозробляєінструкції ізтехніки безпеки напідставі, як правило,Типовихінструкцій. Уінструкціяхміститься комплексвимог,виконання якіобов'язкове дляконкретноїорганізації.

>Питаннястимулюванняохорони роботивключаються й вактисоціального партнерства,локальнінормативно-правовіакти.Соціально-партнерські догоди,колективні домовдоповнюють системуджерел трудового права участинірегулюваннятрудовихвідносин у сферіохорони роботи,відображаютьпогодженівимогисоціальнихпартнерів. Уколективномудоговорі (>угоді, трудовомудоговорі)сторонипередбачають забезпечення працівникамсоціальнихгарантій у сферіохорони роботи нарівні ненижчому запередбаченийзаконодавством,їхніобов'язки, атакожкомплексні заходьщододосягненнявстановленихнормативів безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища,підвищенняіснуючогорівняохорони роботи,запобіганнявипадкамвиробничого травматизму,професійнимзахворюванням йаваріям.

Навиконання Закону України "Проохорону роботи" тапостановиКабінету міністрів України від 2березня 1994 року N 135 "Про порядокопрацювання,прийняття,перегляду таскасуваннядержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботи".ЗатвердилиПоложення проопрацювання,прийняття,перегляд таскасуваннядержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботи від 12травня 1994 р. за N 94/303

ЦеПоложеннявизначає порядокопрацювання таприйняття нових,перегляду йскасуваннячиннихдержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботивідповідно в Україну "Проохорону роботи" тапостановиКабінету міністрів України від 02.03.94 р. N 135 із цого запитання.

>Положенняєобов'язковим длявиконанняусімацентральними тамісцевими органами державноївиконавчої влади, атакожпідприємствами,установами йорганізаціяминезалежно від формвласності.

>Опрацюванняпроектівдержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботи (далі -ДНАОП)здійснюється подкерівництвом й забезпосередньоюучастюфахівцівДержнаглядохоронпраці,Держатомнагляду,органів тазакладівсанітарно-епідеміологічноїслужби МОЗ таорганів державногопожежногонаглядууправлінняпожежноїохорони МВС.

>Системний йкомплекснийпідхід доорганізаціїнормотворчоїдіяльності,удосконаленнянаявноїнормативноїбази ізпитань безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовищазабезпечується шляхомствореннямережіголовних табазовихорганізацій із цого запитання.

>Національнийнауково-досліднийінститутохорони роботивиконуєщодобазовихорганізаційміністерств,відомств,концернів,корпорацій таіншихоб'єднаньпідприємств,створених загалузевим принципом (далі -міністерства)функціюголовноїорганізації, котракоординує роботу уданому напрямі,надаєметодичнудопомогуфахівцямбазовихорганізацій,організуєпідвищеннякваліфікації, атакожопрацьовуєпроектидержавнихміжгалузевих й окремихгалузевихнормативнихактів.

>Головні (>базові)організації ізпитаньгігієни роботи,пожежної,ядерної,радіаційної безпеки та порядокопрацювання йзатвердженнянормативнихактів ізцихпитаньвизначаютьсявідповідними органами державногонагляду, докомпетенції які належатизазначені запитання.

>Базовіорганізації ізпитаньнормотворчоїдіяльності в сферіохорони роботивизначаються вкожнійгалузі народногогосподарстварішеннямивідповіднихміністерств, якправило,із складунауково-дослідних,проектно-конструкторських таіншихорганізацій йпідприємствгалузі, щоспеціалізуються упевних сферахдіяльності,маютьнайвищийнауково-технічнийпотенціал йукомплектованідосвідченими кадрами ізпитань безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища.Якщо урізнихнапрямкахдіяльності чипідгалузях працюєдекількабазовихорганізацій, то одна із нихвизначаєтьсяголовною вданійгалузі.

>Державнийнормативний акт проохорону роботиможеопрацьовуватисятакожокремоюорганізацією-розробником читворчимколективом,групоюфахівців (далі -організація-розробник), котріспроможніякісновиконати роботу.ПризначеннятакоїорганізаціїрозробникомДНАОПздійснюєтьсяміністерством запогодженням ізвідповідним органом державногонагляду заохороною роботи чибезпосередньо органомнагляду.

>Опрацювання,прийняття,перегляд,скасування йвиданнядержавнихнормативнихактів проохорону роботиздійснюєтьсявідповідно до перспективного (>п'ятирічного) тауточненого (>річного)зведенихпланів, щозатверджуються органами державногонагляду заохороною роботи згідно із їхнікомпетенцією.

>Проектизведенихпланівскладаються шляхомузагальненнявідповіднихгалузевихпланів, атакожпропозиційміністерств,місцевихорганів державноївиконавчої влади,структурнихпідрозділів йпрацівниківорганів державногонагляду,громадських таіншихорганізаційщодоудосконаленнянормативнихактів проохорону роботи.Галузевіпланипідлягаютьпопередньомуузгодженню ізвідповідним органом державногонагляду тазатверджуютьсяміністерствами.

Напідставізведеного йгалузевихпланівформуєтьсявідповіднийрозділ ізпитаньнормотворчоїдіяльності уНаціональній тагалузевихпрограмахполіпшення безпеки,гігієни роботи тавиробничогосередовища.

>Галузевіпланиподаються назатвердження учервні, азведений - в одного року, щопередуєвизначеному планомперіоду.

>Планиопрацювання таорієнтовні рядкивиданнядержавнихнормативнихактів систематичнопублікуються вжурналі ">Охорона роботи",іншихвиданнях, атакожпередаютьсявидавництвам длявключення втематичний планвидавничихробіт нанаступнийрік.

>Опрацюваннядержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботи проводитися за такимистадіями:

–підготовка доопрацюванняДНАОП;

–опрацювання йзатвердженнятехнічного заподіяння;

–опрацюванняпершоїредакції проектуДНАОП;

–опрацюванняостаточноїредакції проектуДНАОП;

–затвердження йвключенняДНАОП до державногореєстру;

–видання таінформація проДНАОП.

Настадіїпідготовкивизначаютьсядоцільністьопрацюванняданого нормативного акта,черговістьробіт,можливівиконавці проекту,джерела таобсягифінансування тощо.Базова організаціярозглядає заявки нарозробку, щонадійшли відорганівуправління,підприємств,установ,організацій, окремихпідприємців (>власників), атакожорганів державногонагляду заохороною роботи,вивчаєпропозиції пронеобхідність розробки,враховуєрезультативласногоаналізупопереднього нормативного актащодовідповідностівимогамсьогодення,додержаннявизначених дляньогостроків дії тощо.

>Приймається вустановленому порядкурішення провключенняданого нормативного акта до плануопрацюванняДНАОП.

>Проводитьсязбиранняробочихматеріалів чипред'являється йаналізуєтьсяпочатковийваріант проектуДНАОП (за йогонаявності).

Дляопрацювання нормативного актарішеннямкерівникавідповідноїбазової (>головної)організаціїстворюєтьсяробоча група, доякоїпоряд звласнимиспеціалістами занеобхідностіможуть бутизалученіфахівцііншихкомпетентнихорганізацій йпідприємств. Один зчленівробочоїгрупипризначаєтьсякерівником розробки.

УвипадкуопрацюванняДНАОПокремоюорганізацією-розробникомробоча групастворюється наказомкерівникацієїорганізації.

4.Опрацювання йзатвердженнятехнічного заподіяння

>Технічне заподіяння наопрацюванняДНАОПрозробляєбазова організація (>організація-розробник).

Утехнічномузавданніповинні бутипередбачені:

 –підстава дляопрацюванняДНАОП;

 – рядки початку тазакінченняробіт;

 – позначка йголовні заподіянняДНАОП;

 – характеристикаоб'єкта нормативногорегулювання;

 – структураДНАОП;

 –взаємозв'язок ізіншимиправовими нормами танормативними документами;

 –джерелаінформації, щоповинні бутивикористані;

 –етапиопрацювання, рядкивиконання тавиконавці.

Дотехнічного заподіяннядодається:

 –перелікорганізацій,якимнадсилається проект нормативного акта навідзив (ізврахуванням заявокзаінтересованихорганізацій);

 –перелікорганів,якимнадсилається проект наузгодження.

4. Доперелікуорганів, ізякимиузгоджується проектДНАОП,повиннівключатися:

 –організація-замовник;

 –відповідніоргани державногонагляду,міністерства чиіншіоргани, докомпетенції якіналежить данийнормативний акт чиокремі йоговимоги;

>Технічне заподіяння наопрацюванняДНАОПузгоджується ізміністерством,НаціональнимНДІохорони роботи та затверджується заступникомкерівникавідповідного органу державногонагляду.Термінрозглядутехнічного заподіянняузгоджуючим органом не виненперевищувати двохтижнів.

>Зміни дотехнічного заподіяннявносяться,узгоджуються йзатверджуються в такому ж порядку, що іосновний документ.

>Базова організація (>організація-розробник) удвотижневийтермін послезатвердженнятехнічного заподіяннянадсилає його органам, ізякимиузгоджувавсяцей документ, такерівникові розробки.

>Якщобазова організація (>організація-розробник)маєпідготовленийпочатковийваріант нормативного акта,якийможе бутиприйнятий як проект упершійредакції, вонподає його разом ізтехнічнимзавданням. У такомуразідопускаєтьсясуміщеннястадій розробкаДНАОП.Якщобазова організація (>організація-розробник)прийняларішення провикористання нормативного актаіншої держави (чиміждержавного) як проектуДНАОП,замістьтехнічного заподіяння на розробка актаоформляютьсяпропозиції ізобґрунтуваннямнеобхідності йоговикористання.

ПроектДНАОПрозробляєтьсявідповідно до договору, календарного плану йтехнічного заподіяння.

Структура,зміст,викладення йоформленняДНАОПзалежать відвимог,призначення іголовнихзавдань нормативного акта тавизначаються органом,який йогозатверджує.

Приопрацюванні проектувикористовуютьсядосягненнянауково-технічногопрогресу,результатинауково-дослідних йпроектно-конструкторськихробіт,патентнихдосліджень,світовийдосвідорганізаціїохорони роботи,підвищення безпекитехнологічнихпроцесів,виробничогоустаткування,створеннянешкідливих дляздоров'я умів роботи.Враховуютьсядані проефективністьпопередніхнормативіваналогічногоспрямування,результатианалізу травматизму,професійної чивиробничообумовленоїзахворюваності,пропозиціїзаінтересованихорганізацій,власниківпідприємств тощо.

>Одночасно ізопрацюванням проектуДНАОПскладається:

 –пояснювальна записка;

 –опис проекту,придатний дляобробки задопомогоюЕОМ.

>Пояснювальна записка виннаміститивідомості про:підстави розробкаДНАОП;головну мітку й заподіяння проекту;скорочену характеристикунормативів йвимог, котрімістяться упроекті; йогорівень тавзаємозв'язок ізіншимидержавнимиміжгалузевими йгалузевиминормативними актами;пропозиціїщодо порядкувведення вдію йвпровадження,строків діїДНАОП;джерелавикористаноїінформації; проорганізації,якимрозсилався проектДНАОП навідзив та наузгодження, атакожіншівідомості.

>Пояснювальна записка винна бутипідписанакерівникомбазовоїорганізації (>організації-розробника) такерівником розробки.

>Опис проектуДНАОПскладається увиглядікарти-паспорта й виненміститиосновнуінформацію пронього: вид нормативного акта (правила,положення тощо), йогопозначення,найменування,галузьзастосування, датузатвердження йвведення вдію,термін дії,переліквзаємозв'язаних із ниміншихнормативнихактів,назвуорганізації-розробника,перелікорганів, ізякимипогоджено проектДНАОП,внесенізміни тощо.

ПроектДНАОП разом ізпояснювальноюзапискою таописом проектунадсилається навідзиворганізаціям,передбаченимтехнічнимзавданням,включаючивідповіднийцентральнийпрофспілковий орган.

>Зазначеніорганізаціїскладають йнадсилаютьвідзив на адресоюбазовоїорганізації (>організації-розробника) вмісячнийтермін із дняодержання чиопублікування проектуДНАОП.Якщовідзив узазначенийтермін ненадіслано,вважається, щозацікавлена організація немаєзауважень йпропозицій до проекту.

>Робоча група напідставізауважень йпропозицій, щомістяться увідзивах,доопрацьовує проектДНАОП,уточнюєпояснювальну записку йопис проекту нормативного акта,готуєзведеннявідзивів.

>Доопрацьований проектДНАОП разом ізпояснювальноюзапискою донього тазведеннямвідзивівнадсилаєтьсябазовоюорганізацією (>організацією-розробником) наузгодження.

>Узгоджуючіорганиповиннірозглянути проектДНАОП йпідготувативисновок утермін, що одногомісяця від дняодержання проекту. Ліст проузгодження чиузгоджений проектДНАОПпідписуєтьсякерівником чи заступникомкерівникаорганізації.

Занаявностісуттєвихрозбіжностейщодо проектуДНАОПбазова організація (>організація-розробник)провадить їхнірозгляд таусунення.

>Остаточнаредакція проектуДНАОП послеврахуваннязауважень йпропозиційузгоджуючихорганівобговорюється назасіданнінауково-технічної (>наукової) заради чисекції зарадиорганізації-розробника, Якаприймаєпротокольнерішення проподання його назатвердження органу державногонагляду заохороною роботи.

>Одночаснобазовоюорганізацією (>організацією-розробником)виконуються роботищодозапису тексту нормативного акта,викладеногодержавною мовою, намагнітну дискету (>придатну дляобробки наIBM-суміснихкомп'ютерах), атакожщодо автентичного йогоперекладуросійською мовою.

ПроектДНАОП зсупровідним листом,підписанимкерівникомбазовоїорганізації (>організації-розробника),подається назатвердження утрьохпримірниках,виконанихдержавною мовою (>оригінал тадвікопії), йкожен із якісупроводжуєтьсяаутентичним перекладомросійською мовою.

Длярозглядуостаточноїредакції проектуДНАОПрішеннямвідповідного органу державногонагляду затверджуєтьсяредакційнакомісія.Фахівці відміністерства,базової (>головної)організації чиорганізації-розробникавключаються у складредакційноїкомісії заподаннямцихорганізацій.

Занеобхідності головаредакційноїкомісіїможеприйнятирішення пропризначенняекспертизи проектуДНАОП йнадіслати його довідповідноїкомпетентноїорганізації. Увипадках, колицедоцільно,експерти віднезалежнихкомпетентнихорганізаційможуть бутивключені у складредакційноїкомісії.Експертиза проектувиконується зарахуноккоштів,виділенихзамовником наопрацюванняДНАОП.

>Редакційнакомісіярозглядає проектДНАОП утермін, що неперевищуєпівторамісяця, йприймаєпротокольнерішення продоцільність йогозатвердження чи Повернення надоопрацювання.

Уразіпроведенняекспертизи проектуДНАОПзазначенийтермінможе бутипродовжено на рядківпроведенняекспертизи, але й не более як однієюмісяць.Якщодержавнийгалузевийнормативний акт проохорону роботи,опрацьований для потребоднієїгалузі,необхіднопоширити на підприємства,установи,організаціїінших (>суміжних)галузей,редакційнакомісіяприймає із цого запитаннявідповіднепротокольнерішення. Уньомувказуютьсягалузі (підприємства,виробництва), на котрідоцільнопоширитидіюданого нормативного акта.

>Дані прозатвердження тавведення вдіюдержавнихнормативнихактів проохорону роботищоквартальнопублікуються впокажчикуДНАОП, атакожіншихвиданняхорганів державногонагляду та вжурналі ">Охорона роботи".

>Органи державногонагляду заохороною роботитиражують йрозповсюджуютьДНАОПвідповідно довстановленого ними порядку. Бездозволуцихорганівдержавнийнормативний акт проохорону роботи неможе бутиповністю чичасткововідтворений,тиражований йрозповсюджений.


>Висновки

Таким чином, можназробитинаступнийвисновок, щоджереламиохорони роботи в УкраїнівиступаютьКонституція,Закони України,Укази Президента,ПостановиКабінету міністрів України,НаказиКомітетів понагляду заохороною роботи України та догоди.

>Також можназазначити, щоцеположеннявизначає порядокопрацювання таприйняття нових,перегляду йскасуваннячиннихдержавнихміжгалузевих йгалузевихнормативнихактів проохорону роботиПоложенняєобов'язковим длявиконанняусімацентральними тамісцевими органами державноївиконавчої влади, атакожпідприємствами,установами йорганізаціяминезалежно від формвласності.


Списоквикористаноїлітератури

 

1.Конституція України254к/96-ВР від 1996.06.28 //ВідомостіВерховної Заради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141

2. Закон України "Проохорону роботи" №2694-XII. від 1992.10.14 //ВідомостіВерховної Заради України, 1992, N 49 (08.12.92), ст. 668.

3. Закон України "Прозагальнообов'язковедержавнесоціальнестрахування віднещасноговипадку навиробництві тапрофесійногозахворювання, котріспричинили втрачупрацездатності" №>1105-XIV. від23.09.1999р. //ВідомостіВерховної Заради України, 1999, N 46-47 (26.11.99), ст. 403.

4. Закон ВР УСРР "Проміліцію" №565-XII від 20грудня 1990 року (ззмінами тадоповненнями). – До.:Парламентськевидавництво, 2002. – 26 з.

5. Кодекс законів пропрацю України №149 від 10.12.1971р. // Системаінформаційно–правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН,WWW.Liga.net.

6.Постанова КМ України "Про заходьщодовиконання Закону України "Проохорону роботи" № 64. від 1993.01.27 р. //Урядовийкур'єр, 1993, 02, 04.02.93 N 17 – 18

7. Бандурка О.М. таін.Охорона роботи вдіяльності ОВС України:Підручник. –Харків:Вид-воНаціон. ун-тувнутр.справ, 2003. –С.37-92.

8.Охорона роботи:Навчальнийпосібник длястудентіввищихнавчальнихзакладів /За ред.ГеврикаЄ.О. – Львів, 2000. – 280 з.

9.Безпекажиттєдіяльностілюдини:Навчальнийпосібник. –5-тевидання, стереотип. – Л.: Львів. банк.ін-т, 2000. – 216 з.


Схожі реферати:

Навігація