Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Роль профспілок в забезпеченні охорони праці


Реферат Роль профспілок в забезпеченні охорони праці

ПЛАН

Рольпрофспілок в забезпеченнюохорони роботи

>Охороні роботи -новийрівеньвимог


Рольпрофспілок в забезпеченнюохорони роботи

>Охорона роботи -поняттяскладне йбагатогранне.Воновключаєцілий ряделементів,механізмів йінститутів : безпечу йгігієну роботи,професійні (>дострокові)пенсії йобов'язковестрахування віднещаснихвипадків навиробництві йпрофесійнійзахворюваності,режими роботи йвідпочинку,професійнупідготовкукадрів ймедичнудопомогу.Забезпеченнягарантій безпекижиттєдіяльностіпрацівників впроцесітрудовоїдіяльностієоднією ізнайважливішихфункційдержавнихорганів влади,працедавців йпрофспілок.

>Актуальністьформуванняефективних системохорони роботи особливо велика для тихийгалузейекономіки,якимвластивівисокірівніпрофесійногоризику,:виробничого травматизму,виробничо-обумовленої йпрофесійноїзахворюваності.Гірничо-металургійнапромисловість входити до числа такихгалузейекономіки.

Донедавнього години, яквідомо,державнуфункцію поорганізаціїсистемиохорони роботи в нашій страневиконувалипрофспілки.Слідзазначити, що смердоті нагромадилиістотнийпотенціал ворганізаціїтакоїнепростої роботи. Вісь уже десять років томувиконанняцієїфункціїзабезпечуютьдержавніоргани.Проте, на форумі нашу думку,профспілки неповинністоятизбоку в цьомупитанні.Їх роль, якпоказуєдосвідпромисловорозвиненихкраїн,залишаєтьсядуже велика йзначуща - чи це нарівні цеху,виробництва,компанії чи нарівнігалузі.

У зв'язку ізцимпрофспілкамважливобачитипроблеми вцій сфері йодночаснодопомагатиадміністраціїпідприємств врішеннізавдань вобластіохорони роботи йусього комплексупитаньсоціальногозахисту людей роботи.

>Профспілки й їхньогопозиція впитанняхсоціальногозахисту

>Металургійнагалузь вступив уперіодекономічнихперетворень,маючи набільшостіпідприємствукрайвідсталувитратнутехнологію,фізично й моральнозастаріліосновнівиробничіфонди, що багато вчомувизначаютьвисокуміруважкої роботи йшкідливих дляздоров'ячинників. Заоцінкамифахівцівфізичнийзносметалургійногоустаткування йагрегатівскладає понад 50, а, по окремихпідприємствах 75 й понадвідсотків.

Так,наприклад, вкоксохімічномувиробництві із 54коксових батарей более затретинувиробиливстановленітерміниексплуатації. З 45доменних печей, щознаходяться вексплуатації, 9вимагаютьнегайногокапітального ремонту.Більшеполовиниконвертерів ужевиробилаамортизаційнітерміни.Знос основногоустаткуваннягірничодобувнихпідприємствперевищує 75відсотків. Це,мабуть,найвищийпоказник вметалургійнійгалузі йнайбільшвідстала ланка.

Укольоровійметалургії стансправщескладніший: лише 10відсотківвживанихтехнологійвідповідаютьсвітовомурівню.

>Виходячи із цого,Центральну Радупрофспілкиупродовж ряду роківпіднімало запитання пронеобхідність розробки державноїпрограмирозвиткуметалургії -базовугалузь, щозабезпечуєусіметалопотребляючігалузіекономікиконструкційнимиматеріалами йзайнятість понад 7мільйонів людина (10відсотківзайнятих векономіці),включаючизайнятих всуміжнихгалузях.Окрім цоговраховувалося, що понад 70відсотківпідприємств комплексуєградоутворювальними й, уразізволікання їхньоготехнічногопереозброєння, смердотінайближчимирокамистанутьнеконкурентоздатними й будутьзакриті, ізусімавитікаючимисоціальниминаслідками. Припостановці цого запитанняЦСпрофспілкитакож виходив ізнеобхідностіістотногополіпшення умів роботи тихий, щопрацюють йекологічної обстановки. Відомо, щометалургійневиробництвоявляється,хоча й неосновним, але й одним ізнайзначнішихджерелзабрудненнядовкілля йвпливає нанезадовільнуекологічну обстановку урядірегіонів.

>Уряд,підтримавшивимогипрофспілки йвраховуючизагальнодержавнезначеннягалузі,розглянувситуацію, щосклалася, й увересні 2002 р.схвалило Комплексзаходів порозвиткуметалургійноїпромисловості наперіод до 2010 року. Упакетірекомендованихзаходіввизначеніпріоритети,спрямовані натехнічнепереозброєннягалузі із тим, щоб до 2010 рокуповністюзавершитимодернізацію йреструктуризаціювиробництва йстворитисучаснугалузь,здатнуповністю забезпечитиекономікуусіма видамиметалопродукції йуспішноконкурувати насвітових ринках ізпровіднимикорпораціями-виробникамичорних йкольоровихметалів.

>Протепідвищенняефективностівиробництва,модернізація йреструктуризаціягалузі - процеснеоднозначний: разом ізпідвищеннямпродуктивності роботистанеться йвивільненняпрацівників,причому взначних масштабах.Протягомнайближчих роківпередбачаєтьсявивільнити понад 350тисяч тихий, щониніпрацюють вгалузі, щоскладає понад 25відсотківзайнятих. Припідготовці Комплексузаходівця проблема був вцентріувагиЦентральної Зарадипрофспілки, котразайнялапринциповупозицію, не можнадопустити,щоб надогодупідвищеннюефективності роботигалузісотнітисячїїпрацівниківзалишилися без роботи, безкоштів дляіснування.

>Металургія України - якгалузьекономіки - неперша у світі, така, щозіткнулася із проблемамиреструктуризації. Заофіційнимиданими урядікраїнЄвропичисельністьзайнятих вметалургії заостанні 20-25 роківскоротилася від 25 до 75відсотків,протерівеньбезробіття від цого незбільшився.Державніоргани,працедавці йпрофспілкиспільнопрацювали надпрограмамисоціально-відповідальноїреструктуризації,шукали йзнайшлишляхипрацевлаштування щовивільняються, заходьсоціальноїадаптації тихий,хто черезвік чиінші заподій незміготриматиновупрофесію йноверобочемісце.

Задорученням уряду,ініційованогоЦентральноюРадоюпрофспілки,ця проблема буввивченафахівцямиМіністерства роботи йсоціальногорозвитку ізбезпосередньоюучастюорганівпрофспілки.

Запідсумками роботиМінпраціпідготував нелише|не лише|об'єктивнийаналізситуації, але й йрозробив заходь,спрямовані|направлені| на забезпеченнязайнятості тихий, щовивільняються йсоціальноїадаптації тихий,хто неможе бутипрацевлаштований.Слідзазначити, що в реальномужиттібуваютьситуаціїрізні: разом ізвідповідальнимбізнесом, щопіклується про трудящих,зустрічається й його антипод,якийпереслідуєвиключнофінансовівигоди, йякий недуже тіцікавлятьнапрацюванняМінпраці.Новівласникиметалургійнихпідприємств й їхні менеджмент частенько,вичавлюють ізтехніки й людей максимумприбули, а й уразі чогоготові убудь-який моментприкритисвійбізнес, Незважаючи насоціальнівитрати. Тому,скажемо прямо,профспілкитеперпрацюютьзовсім віншихумовах,чимдесять-п’ятнадцать років тому.

Колистосуєтьсяпрограмизаходіврозвиткуметалургії до 2010 року, те вразіреалізації дозволитиокрімрішення проблемтехнічних йекономічних,такожзмінитизміст роботи,різко підвищитирівеньзаробітної плати,оскількизростанняпродуктивності роботи йзастосуваннясучаснихресурсозберігаючихтехнологійістотнопонизятьвитрати навиробництво, що урезультаті дозволитинаправитидодатковікошти на оплату роботи йрішенняіншихсоціальнихпрограм.

>Охороні роботи -новийрівеньвимог

>Перетворення, щовідбуваються, вструктурігірничо-металургійноїгалузі йїїтехнічномурівні,економічнихстосунках, встосунках довласностінеминучевпливають й на ставленняпрацівників до роботи, довиконаннясвоїхпрямих обовязків, додотриманняпосадовихінструкцій. Це врівніймірівідноситься й до запитаннятрудовоїмотиваціїпрацівників й їхнього ставлення додотримання правил й нормохорони роботи,інструкцій йположень, щорегламентуютьорганізаціюбезпечноговеденняробіт.

>Незважаючи наусіщенизькітемпионовленняосновнихвиробничихфондів йвпровадженнясучаснихтехнологічнихпроцесів вгалузі, за рокта реформістотнопокращалитрудовадисципліна, що позитивнопозначилося напоказникахвиробничого травматизму йпрофесійноїзахворюваності. Так,коефіцієнтчастоти травматизмускоротивсямайже на 40відсотків йскладає 2,94.Травматизм зсмертельним результатомскоротився на 30відсотків йрівний 1,18.Ціпоказникисвідчать, що длябагатьохсотеньпрацівниківгалузівдалосязберегтиздоров'я й життя, і,передусім,виключно зарахунокзміни ставлення допитаньохорони роботи,строгішогодотримання правил й нормохорони роботи. Це, позасумнівом,позитивний результат.

>Проте,слід критичновизнати, щоситуація вобластіохорони роботи вметалургійномукомплексі, Незважаючи напозитивнудинаміку, всещезалишаєтьсянезадовільною:кожентретійпрацівникпрацює|трудиться| внесприятливихумовах, стантехніки йіснуючітехнологіїєчинникамипідвищеногоризику дляздоров'я персоналу.

>Гірничо-металургійнапрофспілка вцихумовахпродовжуєнаполегливовимагатиполіпшення умів роботи,заміниустаткуванняіхнологій,зниження діїшкідливихвиробничихчинників на тихий, щопрацюють зарахунокполіпшення йширшогозастосуванняіндивідуальних йколективнихзасобівзахисту відвпливуцихчинників. Силамитехнічноїінспекціїохорони роботипрофспілки,уповноважених поохороні роботи йпрофспілкового активу проводитисявивчення стану умів роботи наробочихмісцях,розкриваютьсятехнічні йорганізаційніпорушеннятехніки безпеки, напідставі чогопропонуються заходь покращійорганізаціїробіт,розробцічіткихрегламентівведеннятехнологічнихпроцесів, щовиключаютьвиникненняситуацій,небезпечних дляздоров'я й життя тихий, щопрацюють.

Та усе ж такицеще мало. Рольпрофспілок в новихумовахмає бутибільшою.Тількиспільнимизусиллями всіх,хто втій чиіншіймірібере доля в процесівстворення умівбезпечної роботи, можна й виннепосилити роботу позмініособистого ставлення щопрацюють до проблемособистої безпеки навиробництві.

>Змінапсихології,відмова відросійського ">може" встиліповедінки навиробництві,орієнтація накращітрадиції в цьомупитаннііндустріально-розвиненихкраїнповинні забезпечити, разом ізтехнічними йорганізаційними заходами,стабільнезниженнярівнявиробничого травматизму.

як приклад - ">азіатська"оцінка ставлення до правилособистої безпеки із боціпрацівниківкомбінату ">Північсталь".Оцінка буввисловленалідерамипрофспілокметалургів рядукомпанійЯпонії, щовідвідаликомбінат 2002-гороці.Члениделегації булиздивовані не скільки масштабамикомбінату й йоготехнічнимрівнем, стільки тім, що поголовноусіпрацівникиносятьзахисніголовні каски беззастосуванняременівпідборідь. Нам -це формальна норма, але й, за великимрахунком,це норма,недотриманняякоїзагрожує, ганьби й в окремихвипадках,серйозниминаслідками.

>Окрім цого всещезначновідстає відвимог години забезпечення тихий, щопрацюютьзасобамиколективного йіндивідуальногозахисту відшкідливихвиробничихчинників. Алі,якщозасобиколективногозахисту -складовачастинатехнічногопереозброєння, що лишепочинається, топовсякденне забезпечення тихий, щопрацюютьзасобамиіндивідуальногозахистузалежить відволі,бажання йздібностейпрацедавціворганізуватипридбання й забезпечити нимипрацівників.Самебажання, а частенько йдефіциторганізаторськихздібностей недозволяютьполіпшитиситуацію в забезпеченню тихий, щопрацюютьелементарнимизасобамизахисту від травм йшкідливої діївиробничихчинників.

На тому годину,ринковіумовигосподарюваннянадалиширокіможливостівиборупостачальника,здатного забезпечитиякість всіхвидівзасобівіндивідуальногозахисту задоступноюціною. Уцихпитанняхсамепрофспілковіоргани намісцяхзобов'язані й урядівипадків ужепроводятьлінію нарізкузміну ставлення доцієїпроблеми, методичноставлять запитання пополіпшеннюякостіспецодягу,її ремонту, тім самимвиконують своюнайважливішуфункцію -проявлятитурботу прозбереження життя, іздоров'я тихий, щопрацюють.

>Професійніпенсії:вимогипрофспілок до їхньогоорганізації

>Робота позахисту прав йінтересівпрацівниківвключає нелише|не лише| комплексфункцій,пов'язаних ізпроцесами впоточнійтрудовійдіяльності тихий, щопрацюють, але й йз|із| тім, як якщоматеріальнозабезпеченийпрацівник привиході напенсію,незалежно від того, якщоцепов'язано ізвіком чи напідставіпевнихпільг.

Колипрацюють вметалургії наділянках ізважкими йшкідливими (>особливими)умовами роботивідповідно дочинногозаконодавствамають право,відпрацювавшинеобхіднийперіод години, напризначенняпенсіїранішевстановленогозаконодавствомвіку, щонадає декларація протрудовупенсію.

За великимрахунком, вцій сферіє багато проблем.Чому занездатністьпрацедавця забезпечитинормальніумови роботивідповідають своїмздоров'ямпрацівники?Чомучастинапрацівників ізособливимиумовами роботимає правопіти напенсію в 50 чи 55 років (45 й 50 років дляжінок)відповідно досписківвиробництв, щонадаютьце право, тоді яквнески доПенсійного фондуплатять усепорівну?

>Щеоднієюсфероюсоціальногозахиступрацівників як впроцесітрудовоїдіяльності, то й послеїїзакінчення,являєтьсястрахування відможливихнещаснихвипадків йпрофесійнихзахворювань.

У Україні ужедекілька роківдіє системаобов'язковогосоціальногострахування віднещаснихвипадків навиробництві йпрофесійнихзахворювань.Введення цогоінститутусоціальногозахисту дозволилореалізувати давноназрілунеобхідність переходу від прямоговідшкодуванняпрацедавцемшкодиздоров'ю тихий, щопрацюють віднещасноговипадку чипрофесійногозахворювання, дострахування від них йвиплатвідшкодуванняшкодипотерпілим черезорганисоціальногострахування намісцях.Окрім цогорозв'язанаскладна в недалекомуминулому проблемавідшкодуванняшкодипотерпілим уразібанкрутства, чиліквідаціїорганізації.

>Введенням новогопорядку|ладу|відшкодуванняшкодипотерпілимзробленаперша, але йщебоязка,спробастворитиекономічніважелівпливу напрацедавців, в їхньогозацікавленостіпрагнути дозниженнярівнявиробничого травматизму йпрофесійноїзахворюваності системоюзнижок й надбавок достраховихтарифівзалежно віддинамікипоказників травматизму йпрофзахворюваності.

На тому годину, запроваджено системуще далека віддосконалості. На нашу думку,необхіднорозширити шкалустраховихтарифів, тім самимврахувативідмінностіпрофесійногоризику попідгалузяхекономіки,унеможливитипрацедавців,використовуючипротекціоністськіметоди,переводити підприємства із одного класупрофесійногоризику бездостатніхпідстав.Необхідно запровадити системузнижок й надбавок, щодозволяєзаохочувати тихорганізації, в якідинамічнознижується травматизм йпрофесійназахворюваність,скорочуютьсяробочімісця ізшкідливими,важкими йнебезпечнимиумовами роботи.

>Окрім цого,індексаціящомісячнихстраховихвиплатпотерпілим, повстановленому порядку,виробляєтьсявиключно вмежахзасобів,передбачених вбюджеті Фондусоціальногострахування навідповіднийрік, щостворюєзагрозуризику дляпотерпілихзалишитися вякій-небудь,можливо йтривалийперіод години, безіндексаціїсумивідшкодуванняшкоди.

>Важливимнапрямом вдіяльностіпрофспілкиє робота поорганізаціїпрофілактичногооздоровленняпрацівників.

>Починаючи із 30-х роківминулогостоліття, якефективнийзасібзниженняризикупрофесійнихзахворювань,проведенняпосттравматичноїреабілітації йпрофілактикизагальноїзахворюваності, широкогопоширення вметалургіїнабулипрофілакторії, що вбільшостісвоїйрозвинулися всанаторії-профілакторії.Вонизігрализначну рольоздоровленнімільйонівпрацівниківгалузі йпродовжували бпрацюватиефективно, коли б ненедалекоглядна політикадержавнихорганів, щозаймаютьсясоціальними проблемами. >профспілкагірничийметалургійнийтехніка безпека

>Медичний персонал йвитрати налікувальну роботупрофілакторіївфінансувалися зарахунокзасобівсоціальногострахування йзасобівпідприємств, котрі неслиосновнийтягаргосподарськихвитрат за їхнізмістом.Починаючи із 2001 року, із моментувведенняєдиногосоціальногоподатку йрізкогоскорочення тарифувнесків насоціальнестрахування,витрати пооздоровленнюпрацівників впрофілакторіях практичноповністюперекладені на підприємства, щоутримують їхнього. Таким чином,фактичноліквідовуєтьсяефективнийзасібоздоровлення трудящих, щовпливає доти ж й назниженнявитрат на оплатуднівнепрацездатності позагальнійзахворюваності,оскільки багатопідприємств надзмозі нестиповнівитрати помедичномуобслуговуванню йгосподарськомузміступрофілакторіїв. І невипадкове їхні число задекілька роківскоротилося практично у два рази.

Уостаннєдесятиліття в странесталисявеликізміни, котрі привели доістотноїтрансформаціїдіяльностіпідприємстві|профспілок.Змінилася й правова база. У новомузаконодавстві проохорону роботивизначаються йнові, засвоєюсуттю,зміст,форми йметоди роботипрофспілки й йогоорганів вобластіохорони роботи.Незмінноюзалишається позначка - безпекапрацівника навиробництві,виключення чизведення домінімумувпливушкідливихвиробничихчинників на тихий, щопрацюють.

Держава абсолютнаоб'єктивно повернулособіобов'язокздійснюватидержавний контролю над станомохорони роботи,визначатиполітику вційобласті,розглядати заподій йвстановлювативинних внещаснихвипадках, щосталися, чизахворюваннях,пов'язаних ізпрофесійноюдіяльністю.

На тому годинупрофспілкамзаконодавчо наданііширокі права вобластіздійсненнягромадського контролю за станомохорони роботи.Ці правадозволяють активновпливати на дії якдержавнихорганівуправлінняохороною роботи, то й напрацедавців, щобезпосередньоздійснюють заходьщодоохорони роботи йздоров'я тихий, щопрацюють.Завданняпрофспілок -навчитисяці правареалізовувати й максимальноможливозахищатилюдину роботи.


Схожі реферати:

Навігація