Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека експлуатації електроустановок


Реферат Безпека експлуатації електроустановок

>Безпекаексплуатаціїелектроустановок


1.Загальніположення

>Електротравма -це травма,обумовленадією налюдинуелектричногоструму чиелектричної дуги .

>Електротравматизмскладаєприблизно 2-4% від всіх травм.Проте,середвипадків ізлетальним результатомелектричнийструм, яквражаючийчинник,займаєодне ізперших місць. На їхнічастку доводитисяблизько 40%НВ.

Понапрузіелектроустановкиділяться на:

>oелектроустановки до 1 кВвключно;

>oелектроустановкивище 1 кВ.

>Такожумовновиділяють:

>oнаднизькі (>малі)напруги (позмінномуструму - до42Ввключно, попостійному - до110Ввключно)

>oнадвисокі (330 кВ йвище)

Умежахцієїкласифікаціїелектротравмивідбуваються:

>o 2/3нещаснихвипадків на установках до 1 кВ;

>o 1/3нещаснихвипадків на установкахвище 1 кВ.

2.Особливостіелектротравматизму

>oНесподіванкаотриманняелектротравми,оскількиорганізмлюдини немаєдатчиків (>рецепторів), котрі могли бдистанційновизначатинаявністьнапруги. У зв'язку ізцим результатзалежить відспіввідношення двохшвидкостей:швидкостізахисноїреакціїорганізму йшвидкостіпереважної (>гальмуючого) діїелектричногоструму.

>oМожливістьдистанційногоотриманняелектротравми безбезпосереднього контактузіструвоведучоючастиною (черезелектричну дугу в установках ізнапругоювище1кВ;поразкакроковоюнапругою).

>oРефлекторна діїелектричногоструму:струм, щопротікає черезлюдину,впливає надмісці контакту чи по шляхупротікання, але й йвикликаєрефлекторнудію (>частішевсього -порушенні роботисерця йсистемидихання).

>oНевідомість(прихованаелектротравм). -досліджуються лише ізлетальним чиважким результатами.

3. діяелектричногоструму налюдину

- Усюбагатогранність ївтравми затравматичнимчинником можнарозділити натравми:

1)зумовленідією ївструму щобезпосередньопротікає черезтілолюдини

2)викликанібезпосередньоюдією їв дуги

3)травмивикликанідією ївструму й їв дугиодночасно.

За результатами діїпідрозділяються:

-Локальні (>місцеві) коливідбуваєтьсямісцевеураженнятканин таорганів йнаслідок незагрожуєжиттюлюдини

-Загальні-загрожуєжиттюлюдини.

>Локальні:

1.Електричніопіки -згортаннябілка притемпературівище 70 З.

-Контактні (іздекількох кв)

-Дугові (прибудь-якихнапруг)

-Змішані

>Опікидужехворобливі іважкопіддаютьсялікуванню.

2.Електричні знаки чимітки токовища -являють собоюприпухлість наповерхнішкіри вмісці контактузіструмоведучоючастиноюкруглої чиовальноїформи,жовтогоцвіту впоперечці до 15 мм,безболісні, з годиноюсходять.Відіграютьдіагностичну роль.Біохімічнареакціяорганізму навпливелектричного токовища якподразника.

3.Електричнаметалізаціяшкіри -просочуванняповерхнішкіричасткамиметалу при йоговипарі чирозбризкуванні подвпливомелектричного токовища.Ушкодженаділянкаявляє собоютвердушорсткуватуповерхню,цвітякоївизначаєтьсяцвітом солейметалу. З годиною сходити.Небезпечнаметалізація очей.

4.Електроофтальгія -запаленняслизовоїоболонки око потокомультрафіолетовихпроменівелектричної дуги,інодіможливінагноєння. Длязапобіганнянеобхідновикористатисвітлофільтри.

5.Механічніушкодження -розрившкіри,нервів,сухожиль,ампутаціякінцівок.

>Загальні порезультатіпідрозділяються:

-Удари щовикликаютьсудорожнескороченням'язів безвтратисвідомості.

-Удари щовикликаютьсудорожнесудорожніскороченням'язів звтратою0свідомості, але й із нормальнопрацюючимсерцем йсистемоюподиху.

-Ударисистеми, щовикликалипорушенняподиху чисерцево-судинної .

-Удари роботи, щовикликалипорушення,серцево-судинної,подиху(клінічна смерть).Ознаки:відсутністьдіяльностісерця,подиху,зіниці нереагують насвітло.Розширеннязіниць -свідчить прокисневеголодування.

>Причини смерти віделектричного токовища:

-Опіки понад 2/3поверхнішкіри чиопікивнутрішніхорганів.

-Порушення роботисистемиподиху врезультаті прямоговпливуелектричного токовища чи врезультатірефлекторної дії.

-Порушення роботисерця врезультаті прямого чи рефлекторноговпливу.Зупинкасерцяможевідбутися врозслабленому чи встисломустані приостанньомулетальний результат.Фібриляціясерця.

-Електричний шок -важканервово-рефлекторнареакціяорганізму навпливелектричного токовища якподразника,супроводжуєтьсяглибокимипорушеннями в системахподиху,кровообігу,нервової,обмінуречовин йін.

-Запізніла смерть -наступає врезультатівпливуелектричного токовища черезкількаднів черезраптовузупинкусерця,набряку бруньки.

4.Факториелектричного характеру, щовпливають нанебезпекупоразкилюдиниелектричнимструмом

1.Струм, щопротікає черезлюдину. Результатзалежить відвеличиниелектричногоструму.Граничнезначення -мінімальнезначення якуспричиняєтьсяпевнудію.

>1)Граничнийвідчутнийструм –цеструм, що людинавідчуває увидіякихосьроздратувань.Йогозначення поперемінномуструміпромисловоїчастотирівне 0,7 – 1,5мА, попостійному 5 – 7мА.

Напідставіцихданих можназнайтиграничнувідчутнупотужність:

Р>ощт =220110-3 » 0,2 Вт

2)Граничнийструм, що невідпускає -цеструм, щовикликаєсудорожнескороченням'язів й людина неможесамостійнозвільнитися відструмоведучихчастин.Йогозначення поперемінномуструміпромисловоїчастотирівно 10 – 15мА, попостійному 50 – 80мА.

Напідставіцихданих можназнайтиграничнупотужність, що невідпускає:

Р>н/отп =2201010-3 » 2 Вт

1)  >Граничнийфібриляційнийструм –цеструм, щовикликаєфібриляцію, топорушення синхронногоскороченнясерцевихм'язів.Йогозначення поперемінномуструміпромисловоїчастотидорівнює 100мА, попостійному 300мА.

Напідставіцихданих можназнайтиграничнупотужність, що невідпускає:

Р>фибр =22010010-3 » 20 Вт

>Припустимізначенняструму притриваломувпливіперемінномуструмупромисловоїчастоти 0,3мА, попостійному 1мА.

2.Напругавизначає величинуструму, щопротікає черезлюдину, й величину опорутілалюдини. При цьому варторозрізнятинапругамережі йнапруга налюдині, що меншенапругаммережі внаслідокспаданнянапруги на опораходягу,взуття й статі. Так принапрузімережірівному 220 У,напруга налюдині якщоприблизнорівним 160 У.

>Допустименапруженнядорівнює приперемінномуструмі 2 У, а припостійномуструмі 8 У.

Встановлено щонапруги до 1 кввикликаютьпорушення роботисерця, понад 1 квсистемиподиху.

3.Опірланцюгалюдини.

Rод –залежить відматертала івологості.Опір сухогоодягу 3 -4 кому,вологої 1 кому,мокрийодяг невраховується.

Rузувши –опірпідошвивзуття (>найбільшийопіршкіри).Сухевзуття - 10-30 кому,волога -трохи кому,опір мокроговзуття невраховується.

R>опор.пов. –опіропорноїповерхнініг,цейопірпідлоги чиґрунту. Най-більшийопірмаєдерев'янаторцевапідлога (>сухий бетон до 10 6Ом).

>Опірґрунтузалежить від йогопитомого опору -опір одного кубикиґрунту із руба 1 див (м),обмірюваногоміж гранями.

>опіропорне1-ої ноги наґрунті 3,1(,якщо ногипоруч - 2,3(,якщо ноги навідстанікроку - 1,6(. Припослідовномуз'єднанні - 6,2( (>кроковийопір).

Характер опорутілалюдини - активноємнісної.

>Опіртілалюдинимаєактивно-ємнісної характер (>0,3Ф на дм2площі контакту)залежить від:

- станушкіри (суха,волога, чиста,забруднена,ціла чиушкоджена);

-площі іщільності контакту;

-прикладеноїнапруги

Длянаближенихрозрахунківопіртілалюдиниприймаютьактивним,лінійним,рівним 1 кому.

4.Рідструму (>змінний чи постійна).

>Залежністьнебезпеки від родуструму.

400 й 600 У -небезпека призмінні іпостійніструму практичнооднакові.

Принапрузі до 400 Унебезпечнішийзміннийструм.

Принапрузівище 600 Унебезпечнішепостійне токовище.

>Болючівідчуттявикликає  -швидкістьнаростання токовища вчасі.

>Якщоімпульспрямокутний, то людина йоговідчуває.

>5.Частотазмінного токовища.Найнебезпечнішоївважається частота вдіапазоні 40-60 гц (>Пов'язане ізfколиваньдеякихорганів).

>Залежністьнебезпеки відf


5.Факторинеелектричного характеру

1.Тривалістьпротіканняструму черезлюдину:чим понад (>t, тімнебезпечніше у зв'язку із:

- з годиноюпослабляєтьсязахиснареакціяорганізму. Силаорганізмулюдинислабшає.

2. Шляхпротікання токовища черезлюдину -петлі токовища.Нараховують понад 20 петель.

- Права петля через праву руку в землю (>найбільше частозустрічається);

-Повна петля -обидві руки іобидві ноги;

-Ліва петля - черезліву руку в землю;

-Косіпетлі;

-Верхня петля -протікає черезгруднуклітину (>найнебезпечніша);

-Нижня петля - через ноги (>обумовленакроковоюнапругою -найменшнебезпечна).

3.індивідуальніособливостілюдини:

-Масатілалюдини;

-Фізичнийрозвиток;

- Станнервовоїсистеми іусьогоорганізм уцілому;

-Підлога -граничнезначення менше дляжінок;

-Наявність алкоголю вкрові;

- Чинникуваги.

>4.Факторинавколишньогосередовища.

>Класифікаціявраховуєвпливфакторівнавколишньогосередовища нанебезпекупоразкилюдиниелектричнимструмом.Відповідно доПУЕусівиробничіприміщення понебезпеціпоразкилюдиниелектричнимструмомпідрозділяються нанаступнігрупи:

1)Приміщення ізпідвищеноюнебезпекою, щохарактеризуютьсянаявністюоднієї ізнаступних умів, щовизначаютьпідвищенунебезпеку:

>oпідвищенавологість –вологістьповітря вприміщенніперевищує 75%;

>oструмопровідна (>вугільнаі/чиметалева) пив уповітрі; воносідає наповерхніустаткування йможе привести доперекриттянетокопровіднихчастинустаткування;

>oструмопровідніпідлоги -зменшуютьопірланцюгалюдини;струмопровіднимивважаютьсяземляні,бетонні,цегельні йметалевіпідлоги;

>oпідвищена температураповітря, чиперіодичноперевищуюча +35° З.;

>oможливістьодночасногодоторканнялюдини іззаземленнимиметалоконструкціямибудівельними читехнологічними із одного боці, й ізметалевими корпусамиелектроустановок ізіншоїсторони.

2)Особливонебезпечніприміщення, щохарактеризуютьсяодночаснонаявністю двох чи более умівпідвищеної чинебезпекиоднієї із умівособливоїнебезпеки. До умівособливоїнебезпекивідносяться:

-особливавогкість –вологістьповітряблизька до 100%, при цьомуустаткуванняпокриваєтьсякрапелькамиконденсату;

- чихімічнобіологічноактивнесередовище, щодієруйнівно наізоляційні йструмоведучічастиниустаткування,це парі кислот,лугів, щоповзутьсолі,мікроорганізми.

3)Приміщення безпідвищеноїнебезпеки, у яківідсутніумови, щостворюютьпідвищену чиособливунебезпеку.

>Електроустановки навідкритомуповітрі (позаприміщеннями) й поднавісамиприрівнюються до установок в особливонебезпечнихприміщеннях.

>Небезпекаексплуатаціїелектроустановок.

1.загальніположення.

>Небезпекаексплуатації їв установокполягає уможливостівкллюдини поднапругу.ЗгідноПУЄрозрізняють 2видидотику:

-прямийце їв контакт людей читваринзіструмоведучимичастими, чинаближення перед тим нанебезпечнувідстань.

- непрямийдотик –це їв контакт людей читварин ізвідкритоюпровідноючастиною, Якаопинилася поднапругоювнаслідокпошкодженняізоляції.

>Розрізняють 2напруги натілілюдини.

>Напругадотику -ценапруга котравиникає натілілюдини уразіодночасногодотику2-хпровіднихчастин.

>Напругакроку –ценапруга наповерхнілокальноїземлірозташованими навідстані 1 м одна відодної, щовідповідаєдовжині великогокрокулюдини.

>Електричнімережі за родомструмубувають:Змінногостуму АС йпостійногостумуDС

Завідношенням доземліподіляються наізольовані відземлі йсполучені зземлею.

2.Небезпека прямогодотику дострумовіднихчастиноднофазних ймереж посадуструму.

Повідношенню доземлімережібуваютьізольовані відземлі, ззаземленим полюсом, ззаземленою сірий.точкоюджерелаживлення.

1.однополюснийдотик домережіізольованої відземлі.


2.однополюснийдотик умережі ззаземленим полюсом.

>електротравматизмструмопіртрифазний

3.Однополюснийдотик домережі ззаземленоюсередньоюкрапкою.


4.Двополюснийдотик.

Rчол –мінімально з всіхвипадків, томуцей виддотикусамийнебезпечний.

5.Однополюснийдотик приаварійномустанімережі.


>якщо Rдо®0, то

2.2Небезпека прямогодотику дострумовіднихчастинтрифазнихмереж.

Повідношенню доземлітрифазнімережібувають ізізольованоюнейтраллю (>напругою до 1 кВ), із глухозаземленоюнейтраллю (>напругою до 1 кВ), ізізольованою,компенсованою/заземленою через резисторнейтраллюнапругою понад 1 кВ, із глухозаземленою/ефективнозаземленоюнейтраллю понад 1 кВ.

>Ізольовананейтраль –нейтраль генератора чи трансформатора неприєднана дозаземлюючого прилаштую, чиприєднана донього через великийопірпристроївсигналізації,наявність які не так наструмкз на грішну землю.

>Глухозаземленанейтраль –нейтраль генератора чи трансформатораприєднана дозаземлюючого прилаштуюбезпосередньо чи черезмалийопір (через трансформаторструму).

>Компенсовананейтраль –ценейтраль генератора чи трансформатораприєднаного дозаземлюючого прилаштую черездугогасніреактори длякомпенсаціїємнісногоструму умережі под годину однофазногозамикання на грішну землю.

>Заземлена через резисторнейтраль -ценейтраль генератора чи трансформатора умережі ізізольованою чикомпенсованоюнейтраллю,приєднаною дозаземлюючого прилаштую через резистор.Наприклад длязахистумережі відперенапруг чи (й)вимогселективностізахисту уразізамикання на грішну землю, щопризводить допадінняструмузамикання на грішну землю.

>Електричнамережа ізефективно-заземленоюнейтраллю –цетрифазнаелектричнамережанапругою понад 1 кВ вякійкоефіцієнтзамикання на грішну землю неперевищує 1,4.Коефіцієнтзамикання на грішну землю втрифазніймережі –це ставленнярізниціпотенціалівміжнеушкодженоюфазою йземлею уточцізамикання на грішну землюдругої чи двохінших фаз дорізниціпотенціалівміжфазою йземлею уційточці дозамикання.

1.Однофазнийдотик домережі ізізольованоїнейтраллю.

Дляповітряноїлініїзневажаютьємністю:

Длякабельноїлінії:

Умережахвище 1 квураховується дуга якдодатковийопір дуги Rбуд.


>Однофазнийдотик домережі ззаземленоїнейтраллю. Умережах ізнапругоювище 1 квураховується дуга.

2.Дотик дофазного інульовогопроведення.


3.Двофазнийдотик.

4.Однофазнийдотик приаварійномудотикумережі.

т. до.

ті

Rдо –опір контакту

>Небезпекавикористаннямережі ізізольованоїюнейтральюпроявляється втім, що невідбуваєтьсяаварія.Мережазалишається вроботі.


R>k>R>p Uін®Uф

R>k®0 Uін®Uл

Уцих формулахприймають:

- Rгодприймають 1кОм;

- Rр до 1 кВ – до 10Ом,вище 1 кв – 0,5Ом;

- Rдо =3070Ом;

- Rбуд – ізізольованоїнейтралью1035 кв - до 2 кому, 110 кв йвище - 3 кому івище.

4.Замикання на грішну землю велектроустановках.

>Причинизамикань на грішну землю.

-Обрив йпадінняпроведенняповітряноїлінії на грішну землю.

-Ушкодження кабелю ізамикання на грішну землю.

-Замикання на грішну землю корпусуелектроустановки.

5.Небезпеказамикання на грішну землю.

>Небезпеказамикання на грішну землюзумовленавластивістюструмуповертатися дотиджерела йопором грунту. Через ті що грунтмаєопір, тострум щопротікає по грунтузумовлюєпадіннянапруги напевнихділянках.

Законрозподілупотенціалу поповерхні грунту

>Замикання наподвійнезаземлення:


Схожі реферати:

Навігація