Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Заходь Захист від прямого Дотик у нормальному режімі роботи електроустановки


Реферат Заходь Захист від прямого Дотик у нормальному режімі роботи електроустановки

Заходьзахисту від прямогодотику у нормальномурежимі роботиЕУ

 

>Провідначастина –цебудь-якачастинаобладнання, щомаєвластивістьпроводити їв.струм.

>Струмовідначастина –провідник чипровідначастина, щоперебуває поднапругою упроцесіїїнормальної роботи.

>Відкритапровідначастина –провідначастинаЕУ, проста додотику, Яка упроцесі роботи неперебуває подробочоюнапругою, але йможеопинитись поднапругою урезультатіпошкодженняізоляціїструмовіднихчастин (>металічнікорпусиобладнання).

>Сторонняпровідначастина –цепровідначастина, Яка неєчастиноюЕУ йздатнавиносити ївпотенціал (замежіЕУ) (рейкипід’їзнихколій,будівельніметалоконструкції,металеві сурми таінше).

>СтрумовіднічастиниЕУ неповинні бутидоступні длявипадкового прямогодотику перед тим, адоступні длядотикувідкриті йсторонніпровіднічастини неповинніперебувати поднапругою, щоявляєнебезпекуураження їв.струмом, як у нормальномурежимі роботи то й уразіпошкодженняізоляції.

Длязапобіганняураженню їв.струмом у нормальномурежиміслідзастосовуватиокремо чи упоєднаннітакі заходьзахисту від прямогодотику:

–Основнаізоляціяструмовіднихчастин.

–Огорожі таоболонки вЕУ.

–Бар’єри вЕУ.

–Розміщенняструмовіднихчастин позазоноюдосяжності

–Розміщенняструмовіднихчастин нанедосяжнійвисоті чи унедосяжномумісці.

–Блоківки безпеки вЕУ

–Орієнтація вЕУ

–Захиснезамикання (>шунтуванняфази).

>Захист від прямогодотику невимагається,якщономінальнанапругаЕУ неперевищує:

-25В ~ й 60 В =

Уразізастосуваннясистемибезпечноїнаднизькоїнапруги (>БННН),якщо ївобладнанняексплуатується в сухихприміщеннях.

-25В ~ й 60 В =

Уразізастосуваннясистемизахисноїнаднизькоїнапруги (>ЗННН),якщо ївобладнанняперебуває узоні діїурівнюванняпотенціалів йексплуатується у сухихприміщеннях.

- 6 У~ й15В= в всіхіншихвипадках.

>Основнаізоляціястурмовіднихчастин

>Ізоляція – кулюдіелектрика задопомогою якістумовіднічастинивідокремлюються одна відодної чи відіншихконструктивнихелементівобладнання.

>Захиснадіяізоляціїполягає вобмеженнівеличиниструму, щопротікає черезізоляцію й,відповідно, черезлюдину, щодоторкується доізоляції. Цевідбувається через великийопірізоляції.

>Ел встановлення впершучергумають >робочуізоляцію, котразабезпечуєпротіканняструму попотрібному шляху йбезпечнуексплуатаціюобладнання (>ізолюєструмовіднічастини відкорпусівЕУ).Щодозахиснихзаходів упершучергувраховується >основнаізоляція –ізоляціяструмовіднихчастин, щозабезпечує захист від прямогодотику (до 1хв).

>Вимоги доосновноїізоляції:

-маєповністюпокриватиструмовіднічастини

- виннавитримуватимеханічні,електричні,хімічні,теплові таіншівпливи упроцесіексплуатації.

-усуненняізоляції винне бутиможливим лише шляхомїїруйнування

- уразі забезпеченняїїповітрянимпроміжком (так кликаназмішанаізоляція), захист від прямогодотику чинаближення дострумовіднихчастин нанебезпечнувідстань у томучислінапругою до1кВ,необхідноздійснювати задопомогоюіншихзаходів (>оболонок,бар’єрів,огорож,розміщення позазонноюдосяжності)

>Огорожі таоболонки

>Огорожа –цечастина, Яказабезпечує захист від прямогодотику із боціможливого доступу.

>Оболонка –цеогорожавнутрішньоїчастиниобладнання, щозапобігає доступу дострумовіднихчастин ізбудь-якогонапряму,повністюогороджуєЕУ.

>Вимоги доогорож йоболонок:

-огорожі йоболонки вЕУ до й понад1кВповиннізабезпечуватиступіньзахисту:ІР2Х, згідно ГОСТ 14524, азахистіпроникнення до серединипальців чипредметівдовжиною понад 80 мм читвердихтілрозміром понад 12 мм.

- Увипадку, коли длянормальної роботиобладнаннянеобхідно матірбільшірозмірислідвживатиінші заходь длязапобіганнявимушеногодотику.

-Вхід заогорожу чирозкриття полкиповинні бутиможливими лише задопомогоюспеціального ключа чиінструменту.

-Огорожі йоболонкивиконуютьсуцільними,найчастіше вЕУнапругою до1кВ йсітчасті вЕУ як до то й понад1кВ.

-Огорожі йоболонкирозміщуються напевнихвідстанях відструмовіднихчастин, взалежності віднапруги, згідноПУЕ.

>Бар’єри вЕУ

>Бар’єр –цечастина, Яказапобігаєненавмисному прямомудотику, але й неперешкоджаєнавмисному прямомудотику. Це конструктивначастина, щоперешкоджаєвільномупідходу доЕУ.

>Вимоги добар’єрів:

-Повиннізахищати відвипадковогодотику достумовіднихчастин вЕУ до1кВ, чинаближення нанебезпечнувідстань вЕУ понад 1 кВ.

- Длязняттябарєрів непотрібновикористовувати ключ чиінструмент, але й їхньоготребазакріплювати так і не можна було бусунутиненавмисно.

-Бар’єрислідвиконувати зізолюючогоматеріалу

>Розміщенняструмовіднихчастин позазоноюдосяжності

Зонадосяжності:це зона проста додотику ізбудь-якоїповерхні, дезазвичайперебувають люди, домежі якої людинаможедосягтипростягаючи голові руку безінструмента чибудь-якихпристроїв убудь-якому напрямку.

>Розміщення позазоноюдосяжності, длязахисту відненавмисного прямогодотику дострумовіднихчастиннаругою до 1 кВ, чинаближення перед тим нанебезпечнувідстань велектроустановкахнаругою понад 1 кВ,можезастосовуватись занеможливістюзастосуванняіншихзасобів (3.2, 3.3, 3.4). На риспредставленнігабаритизонидосяжності вЕУнаругою до 1 кВвизначені заумовамибезпосередньогодотикуголими руками бездопоміжного прилаштую (>інструмента чидрабини). Увипадкузастосуваннядопоміжнихпристроїв,відстаніпозначені на рис,мають бутизбільшені.

 

>Розміщенняструмовіднихчастин нанедосяжнійвисоті чи в недоступномумісці

>Розміщення нанедосяжнійвисотівідноситься допроводівповітрянихліній.Висотарозміщенняпроводівзалежить віднапругилінії тамісцевості, поякій вон проходити.ВисотарозміщенняпроводівЛЕП унаселеніймісцевості >= 7 м.Розміщенняструмовіднихчастин узакритіймісцевостівідноситься доКЛ чи проводок уприміщення (>глибинапрокладання кабелю >2,6 м). Проведення поднапругою.

>Блоківки безпеки вЕУ –цепристрої котрізапобігаютьураженнюлюдини їв.струмом увипадкупомилковихдій. За принципом діїблоківки безпекиподіляються на

>Механічні (>заскочки,стопори), щофіксуютьповоротнучастинумеханізму увимкненомустані. Нап/сзастосовується блокзамків задопомогою яких, можнаввімкнути чивимкнутивимикач чироз’єднувач лише задопомогоюпевногоположення ключа доблок-замків.

>Вимоги:

Ключмає бути лише один.Ключі одногоприєднанняповинні матір один секрет.

>Електромагнітніблоківкивиконуються увиглядіелектромагнітнихзамків.

>Електричніблоківки –цеблокуванняелектричних дверей.Застосовуютьсянайчастіше ввиробничихЕУ.Має бутипоєднана ізелектромагнітнимпускачем.

>ДВ –двері,ЕУ –електроустановка, КМ –котушказамикає своїсиловіконтакти, 1 –блокований контакт длявідмикання кнопки пуск. Для повторного запускутребанатиснути пуск.


>Забороняєтьсяблокувати іздверимасиловіконтактиЕУ, через ті що увипадкувідкривання дверейЕУзнеструмиться але й послепомилкового їхньогозакриття,напругаавтоматичноз’явиться наЕУ.

>Орієнтація вЕУ

>Методиорієнтаціїдозволяють працівникамчіткоорієнтуватися под годинувиконанняробіт йзастерігають їхнього відвиконанняпомилковихдій.

Методамиорієнтуванняслужать:

-МаркуваннячастинЕУ

Длярозпізнаванняприналежності йпризначенняобладнання.Виконуються задопомогоюумовнихпозначень.Найчастіше –літеро-змістових йцифрових.

>Вимоги допозначення:обладнання одногоприєднання винне матір одне число.

>Всіпозначеннянаносяться на корпусу йсхеми,відповідають один одному.

Знаки. Знакелектричної безпеки:

1.Обережноелектричнанапруга.Жовтий фон,червона(чорна) рамка.Наноситься на корпусахелектрообладнання, на дверяхелектроприміщень, на опорахповітрянихліній.

>Відповіднерозташування тазабарвленнячастин.

Длязмінногоструму:

ФазаL1 –верхня,ліва чинайбільшвіддалена (>жовта)

ФазаL2 –розміщеннясереднє (зелена)

ФазаL3 –нижня,ближня, права (>червона)

>Нейтраль N –ізольована –блакитна,заземлена –повздовжнісмугижовтого й зеленогокольору.

Дляпостійногоструму

L+ –нижні,ближній,правий (>червоне).

L- –середнійсиній.

>Нейтраль М –верхня,ліва,дальня (>блакитне).

>Світловасигналізація:вказує наввімкнення чивимкнений станЕУ задопомогоюсигнальних ламп.

>Існуютьдвісхемисигналізації:

1. Напогашення:Працівникивиконують роботу колилампигорять.Напруга до 1 кВ йсигнальнілампипідключаються домережісамої установки.

>Недоліки: уможливостіперегоряннялампи чипошкодженнямережіживленнявідсутністьсвітіння ламп –відсутністьнапруги наЕУ.

2. Насвітло.Найчастіше понад 1 кВ.

>Сигнальнілампиживляться відмережі оперативногоструму.Напругаподається увипадкувимкнення їв. Установки. Схема немає такихнедоліків.

>Захиснезамикання чишунтуванняфази

>Захиснезамикання –штучнезамикання на грішну землюфазимережі ізізольованоюнейтралю, вякійвиникаєдодатковий витокструмузамикання на грішну землю.

>ЗЗ –захиснезамикання,ПЗЗ –пристрійзахисногозаземлення.

>ПЗЗ –ассиметр (>фільтрнапругинуль-послідовності)замикає фазуопірякоїзбільшується на грішну землю. Це неєкз.

 

Заходьзахистукомбінованої дії

 

Заходьзахистукомбінованої діїзменшуютьнебезпекуураженнялюдиниелектричнимструмом у нормальномурежимі роботиелектроустановки под годину прямогодотику та увипдкупошкодженняосновноїізоляції вЕУ уразі непрямогодотику.Засобамизахистукомбінованої діїєокремо, чи упоєднанні: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6.

>Ізольовананейтраль –ценейтраль генератора чи трансформатора, неприєднана дозаземлюючого прилаштую, чиприєднана донього через великийопірприладівсигналізації,вимірювання таін.,наявність які практично не так на величинуструмікз на грішну землю.

>Iлюд=Uф/(Rлюд(103)+>r/3 (105))Iзз=Uф/(r/3)

Такихмережахструм, щопротікає черезлюдину приоднофазномудотику, атакожнапругакроку будутьневеликі й будутьзалежати від опоруізоляції:

>Під годинуаварійного стану (>замикання на грішну землю) людинапопадає подUл.

>Простими методами станзамикання на грішну землю незабезпечується, томуПУЕвимагаютьвиконувати контрольфази назамикання.Цей контрольздійснюється зарахуноксхеми3хвольтметрів, чиземлянихвольтметрів.

>Під годину нормального стануU1=U2=U3=Uф

ПризамиканніU2=0,U1=U3=0.


Умережах до 1 кВ –вольтметри із великимвнутрішнімопором, а й умережах 6–10 кВзастосовуютьсятрифазні ТН.

>ПУЕвимагаютьвиконуватимережу ізізолюваннюнейтраллю залінійнихнапруг 6,10,35 кВгенераторноїнапруги, йнапругою до 1 кВ вумовах шахт,кар’єрів,торфорозробок.

>Захисне (>електричне)відділення одногоелектричного кола відіншого вЕУнапругою до 1 кВ задопомогоюподвійноїізоляції, чиосновноїізоляції тазахисногоекрану, чипосиленоїізоляції.Практичноцерозподілпротяжноїрозгалуженоїелектричноїмережі наокремі ділянки,електрично незв’язані одна ізодною задопомогоюрозділового трансформатора.

>Розділовий трансформатор –це трансформаторвторинні обмоткиякоговідділено відпервинної обмотки таоболонки задопомогоюзахисногоелектричногоподілу.ЗазвичайКт=1.

>Реальноює схемаживленняокремогоспоживача відокремогорозділового трансформатора чиоднієї обмоткирозділового трансформатора. У цьомувипадкунейтральмережі ізпервинного боціможе бутиізольованою чизаземленою, авторинного –ізольованою.

>Виконанняелектричноїмережі ізкомпенсованоюнейтраллю.

>Протяжніелектричнімережі, особливоКЛмаютьвеликуємність (>фаза-земля), томуструмизамикання на грішну землю й черезлюдину увипадку прямого однофазногодотику такиммережахможуть бутинебажано великими. Уцихструмахпереважаєємніснаскладова. Длязменшенняємнісноюскладової йзагальноївеличиниструмузамикання назмелюмережівиконуються ізкомпенсованоюнейтраллю.

>Компенсовананейтраль –нейтраль генератора чи трансформатораприєднана дозаземлюючого прилаштую черездугогасніреактори длякомпенсаціїємнісногоструму умережі под годину однофазногозамикання на грішну землю.


ФЗ –функт.заземлення

Цедозволяєсуттєвозменшити чизовсімліквідуватиємніснускладовузамикання назмелю.

>Допускається недо – чиперекомпенсацію п'ять%.ПУЕвимагаютькомпенсовувати унаступнихвипадках:

- Умережах 35 кВ,якщострумIззперевищує10А.

- Унапругах 10 кВ – 20 А

- Унапругах 6 кВ – 30 А

- ДляблоківГен-Тр – 5 А

>Захиснезрівнюванняпотенціалів –цедосягненнярівностіпотенціалівпровіднихчастин, шляхомз’єднання їхніміж собою.

>Щодо безпеки,цей захистзастосовується шляхомсполученняструмопровідної опори,ніглюдини зструмопровідноючастиною (корпусомЕУ) до які людинадоторкається под годинувиконанняробіт.

до 110 кВ (з зацихємностей).


>Робота накорпусі

>Застосування системнаднизькоїмалоїнапруги

>Цісистемизастосовуються длязахисту відураженняелектричнимструмом уразі непрямогодотику й уразівипадків від прямогодотику вЕУнапругою до 1 кВ.Особливо уприміщеннях ізпідвищеноїнебезпекою й особливонебезпечних.

>Наднизька маланапруга –ценапругаміжбудь-якимипровідниками чибудь-якимпровідником йземлею, Яка неперевищує50Взмінного й120Впостійногоструму.

>Наднизьканапругаубезпечуєпрацівників відураженняелектричнимструмом задвомаположеннями.

>запобіганняураженняструмелектричний

>Iн=Uн/R

>Rл=f(Uл) –Uл –напруга налюдині,Rл –опірлюдини.

 

>Наднизьканапругабуває3х систем.

1. СистемаБННН (>безпечноїнаднизькоїнапруги) вякійструмопровіднічастинисистемиБНННелектричновіддалена від всіхіншихкілвищоїнаруги задопомогоюзахисногоелектричногоподілукіл.

2. СистемаЗННН. СистемаЗННН(захисної)являє собою системуБННН уразі собоюїї кола.

3.  СистемаФННН: СистемафункціональноїННН вякій заумовамиексплуатації дляживленняелектроприймачіввикористовуютьнаднизькунапругу, але й у цьомувипадку неможуть бутивиконаніумовищодоБННН йЗННН, чи в їхньогозастосуванні немаєпотреби.Аджезахисту відураження ївструмом уколінаднизькоїнапругизастосовуютьсядодатковізасобизахисту (>огорожі,ізоляція, щовідповідаєізол.первинного кола таавтоматичневимиканняживлення). ДляотриманняНННможутьвикористатирізніджерела:

-гальванічніелементи

-акумулятори

-перетворювачі

Алінайчастішезастосовуютьбезпечнірозділовітрансформатори.

>Безпечнірозділовітрансформатори:призначенні дляживленнякілнаднизькоїнапруги.

УразізастосуванняБННН йЗННН захист відураженняелектричнимструмомвважаєтьсядостатнімякщо смердотівідповідають такимвимогам:

1.Джереломживленнякіл винен бутибезпечнийрозділовий трансформатор, чиіншеджерело, щозабезпечуєрівноціннийступінь безпеки.

2.Улаштуваннякілсистемиповиннегарантуватиелектричневідділення відкілвищоїнапруги.

3.СтрумовіднічастинисистемиБННН неслідприєднувати дозаземлювача,струмовіднихчастин тапровідниківіншихкіл.

4.Захист від прямогодотику у кілкахБННН йЗННН завинятком умів, коливін невимагається (див п. 3.1)слідздійснювати задопомогоюогорож чиоболонок (див п. 3.3) чи задопомогоюізоляції, Якавідповідаєвипробувальнійнапрузі500Взмінногоструму протягом 1хв.

УразізастосуваннясистемиФННН захист відураженняелектричнимструмом виненвідповідати такимвимогам:

-Джереломживленнякілможе бути трансформаторвторинну обмоткуякоговідділено відпервинної лишеосновноюізоляцією, чиджереломживлення, щозастосовується у системахБННН йЗННН.

-Захист від прямогодотикуслідзабезпечувати задопомогоюогорож йоболонок (п. 3.3) чи задопомогоюізоляції, Якавідповідаємінімальнійвипробувальнійнапрузі дляізоляціїпервинного кола.

-Захист від прямогодотикуслідзабезпечувати шляхомз’єднаннявідкритихпровіднихчастин йобладнання уколісистемиФННН ззахиснимпровідникомвідповідного кола,якщоце колозахищено задопомогоюавтоматичноговимикачаживлення.

>Вилки длякіл системБННН,ЗННН,ФННН неповиннівходити уштепсельні розеткиіншоїнапруги, аштепсельні розетки систем неповиннідопускативмикання качаніншоїнапруги.Штепсельні розеткикілсистемиБННН неповинні матірзахисного контакту, а системФНННповинні матір контакт дляприєднаннязахисногопровідника.

 


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація