Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Захворювання, обумовлені перенапруженням та мікротравматізацією


Реферат Захворювання, обумовлені перенапруженням та мікротравматізацією

>ВСТУП

Темареферату «>Захворювання,обумовленіперенапруженням тамікротравматизацією» іздисципліни «>Охорона роботи».

>Перенапруження -цеграничний станміжнормою йпатологієюорганізму,якийхарактеризуєтьсяфункціональнимипорушеннями окремихфізіологічних систем чиорганів,обумовлених повеличині читривалостінапруженнямицих систем.

>Тривалеперенапруженняможе бути чинникомризикурозвиткупрофесійноїпатологіїнервової,серцево-судинної,ендокринної систем тасистемитравлення;перенапруженняімунноїсистемисприяєформуваннювторинноїімунологічноїнедостатності й, якнаслідок,виникненнюінфекційнихзахворювань.

>Найчастішепрофесійно-обумовленізахворювання відперенавантаженнявиникають таким системах, як:опорно-руховийапарат,периферичнанервова система, органівзору та голосовомуапараті.

Мета роботи –ознайомитися ізпрофесійнимизахворюваннямиопорно-руховогоапарату,професійнимизахворюваннями,обумовленимифункціональнимперенапруженнямсенсомоторноїсистеми тапрофесійнимихворобами органузору та голосовогоапарату,обумовленіперенапруженням.


1.ЗАХВОРЮВАННЯ,ОБУМОВЛЕНІПЕРЕНАПРУЖЕННЯМ ТАМІКРОТРАВМАТИЗАЦІЄЮ

 

1.1Професійнізахворюванняопорно-руховогоапарату

>Патологіяопорно-руховогоапаратувідноситься до числанайбільшпоширених формпрофесійнихзахворювань.Вонивиникають привиконанніробітникомвеликоїкількостістереотипних,одноманітних,повторюванихрухів, чи придовготриваломувимушеномунезручномуположеннітіла,статичномунапруженні окремихм'язових групверхніхкінцівок под годину роботи ізрізноманітнимиінструментами, атакожвнаслідоккомпресії наокремівідділиопорно-руховогоапарату йпериферичноїнервовоїсистеми.

>Основною причиноюураженьопорно-руховогоапарату йпериферичноїнервовоїсистемиєвузьколокальнірухи, котрівиконуються за межі не понад 1/10усієїм'язовоїмаситілалюдини.Професійніхвороби відперенапруженняреєструються у >робітниківрізноманітнихгалузей народногогосподарства:машинобудівної (>контролериготовоїпродукції,робітники, котріобслуговуютьавтоматичні верстати), велектромашинобудівній (укладальники таізолювальникистаторівелектромоторів), вполіграфії (>операторивідеотермінальнихкомплексів,набірники машинного набору),друкарок,телеграфістів,музикантів, котріграють наклавішних таструннихінструментах.

 

1.2Крепітуючийтендовагініт

>Крепітуючийтендовагініт -найбільшпоширенезахворюванняопорно-руховогоапарату,обумовленетривалимперенапруженням ймікротравматизацією.Частішевиникає нарозгинальнійповерхніпередпліччя,переважно правого,рідше - напереднійповерхнігомілки й вобластіахіловогосухожилку.

>Клініка.

>Захворюванняпроявляютьсятріадоюсимптомів,зокремаболем,набряком йкрепітацією вділянціпередпліччя.Спостерігаютьсявипадкигостроготендовагініту,якийможевиникати призначномуодномоментномум'язовомуперенапруженні (робота ізгайковимключем чиважелем).Тривалістьзахворювання 12-15днів.Хворобаможепереходити вхронічну форму (>фібробластичнийтендоміозит),якийможе бути причиноюстійкоївтратипрацездатності.

 

1.3Професійнийбурсит

>Професійнийбурсит - >хронічнезахворюванняпрофесійноїетіології, якупроявляєтьсяасептичнимзапаленнямсиновіальних сумок.Частішевиникаютьліктьові,препателярні,піддельтовидні танадключичнібурсити.Хворіютьпереважнополірувальники,паркетники,шахтарі,ковалі, формувальники, обрубники,вантажники.

>Патогенез.

>Внаслідокдовготривалоїкомпресії татертявиникаютьглибокідистрофічнізміни втканинахсиновіальних сумок таутвореннячисленниххрящеподібнихвключень, котрівільнопересуваються впорожнинісуглоба. Усклерозованихділянках сумки танавколосуглобовихм'якихтканинахможутьспостерігатисявапнистівідкладення.

>Клініка.

Уділянціураженогосуглобаз'являєтьсяущільнення невеликихрозмірів,малоболюче, якупоступовозбільшується,набуваєсферичноїформи, уньомупоступовонакопичуєтьсясерознарідина. Припальпації цогоутворенняможевиникатибіль, щоперешкоджаєвиконаннюфізичної роботи,пов'язаної ізнатисканням насуглоб.


1.4Мікротравматизаціяшкіри

Примікротравматизаціїшкіри надсиновіальноюсумкою чисамої сумкиможутьвиникатиінфекційніускладнення -гнійнібурсити, котріперебігають ізвираженоюінтоксикацією,відповіднимизмінами впериферичнійкрові.Нерідко призапальнихураженняхм'якихтканин процесможепоширюватися накістки із їхньогодеструкцією. Прирентгенологічномуобстеженнівиявляютьзатемненням'якихтканин вділянцівідповідногосуглоба,діаметрякогоможеколиватися від 1-2 до 4-5 див.

>Діагноз.

>Диференційнийдіагноз.

>Діагнозбурситу переносити ізурахуваннямданиханамнезу,клініки тарентгенологічнихобстежень.Диференційнийдіагнозпроводять із артритамиінфекційного татравматичногопоходження.

 

1.5Периартритплечовогосуглоба

>Захворюванняреєструєтьсясередробітників (>ковалів,ткаль,малярів,каменярів,вантажників таінших),праця якісупроводжуєтьсяперенапруженнямм'язівплечового пояса.Частішевиникає періартритправоїверхньоїкінцівки, щоє одним зпідтвердженьвизначноїроліпрофесійнихфакторів урозвиткухвороби.

>Патогенез.

>Периартритплечовогосуглобаєнаслідкомтривалоїтравматизаціїзв'язковосухожилкових структурсуглоба йсиновіальних сумок,обумовленоївиконанням роботи, котрасупроводжуєтьсябоковимивідведеннями таротацією плеча. Утканинахсуглобавиникаютьдегенеративнізміни ізреактивнимасептичнимзапаленням йпоступовимвідкладаннямвапняку,компресією на капсулусуглоба.


>Клініка.

>Провідним симптомомураженняплечовогосуглобаєбіль,інтенсивністьякогопоступовонаростає,вінпосилюється при поворотах плеча,піднятті рукивище горизонтальногорівня.Більзменшується чизовсімзникає встаніспокою уранніперіодизахворювання, аподальшомуможевиникати безфізичнихнавантажень й внічний годину. Урозпалзахворюваннябіль носитиниючий,гризучий характер йобмежуєфізичнуактивністьхворого,погіршуєякість його життя.

Приоб'єктивномуобстеженніураженийсуглобдещонабряклий, припальпаціїпомірноболючий,відведення руки за спинуобмежене,посилюєбіль. Уважкихвипадкаххворобиможевиникатизначнезменшеннярухливостісуглоба.Тривалепорушенняфункціїплечовогосуглобаможепризводити догіпотрофії йдистрофіїдельтоподібногом'яза та остеопорозу голівкиплечовоїкістки,якийвизначаєтьсярентгенологічно.

>Діагноз >професійнообумовленогопериартритуплечовогосуглоба переносити ізурахуваннямклініки, умів роботихворого таданихрентгенологічногообстеження (рис. 1).

>Лікуванняураженьопорно-руховогоапарату.

>Проводиться комплекснатерапія, спрямованонормалізаціюпериферичногокровообігу (>мікроциркуляції) йметаболізмутканин.

а)відкладеннявапна всиновіальнійсумцібіля великого горбаплечовоїкістки;

б)численнікрайовірезорбціїкістки з склерозом попериферії.

Принеобхідностіпризначаютьсятакожзнеболюючі йпротизапальніпрепарати. До комплексулікувальнихзаходіввключають:медикаментозні,фізіотерапевтичні тарефлекторніметодилікування.Особливо широковикористовуютьтакіфізіотерапевтичні тарефлекторніметодилікування, як:голкорефлексотерапію,електро- йлазеропунктуру,електроакупунктуру,акупресуру (>масажточковий,баночний,голковим валиком,вібромасаж).

Наперіодлікуванняпротипоказана робота,пов'язана ізперена-вантаженнямопорно-руховогоапарату. Длялікуваннязастосовуютьсямалітранквілізатори,психотерапія,електросон,бальнеотерапія,спеціальнагімнастика.Позитивнірезультатитерапіїотримуютьлише наранніхстадіяхзахворювання.

Пригостромубурситі проводитисяконсервативнелікування, якувключає:спокій,антибіотики,сульфаніламіднізасоби,блокади ізгідрокортизонугемісукцинатом,фізіотерапевтичніпроцедури.

>Лікарсько-трудоваекспертиза.

Приплечолопатковомупериартриті проводитисятривалекомплекснелікування, щопотребує перекладухворого наіншу роботу ізвидачеюйому трудового листкатимчасовоїнепрацездатностітерміном на 2місяці. Увипадкаххронічногоперебігухворобинеобхідно провестираціональнепрацевлаштування ізвиключенням роботи, Якасупроводжуєтьсязначниминавантаженнями нам'язиплечового пояса. Призниженнікваліфікаціїхворіоформляються наМСЕК.

Напочатковихстадіях серозногобурситурекомендуєтьсяперевід на роботу, девиключаєтьсяперенавантаженнякінцівок. Прихронічномуперебігухворобиперевід наіншу роботудоцільнорекомендувати послепункції чивидаленнясиновіальноїоболонки. У цихвипадкахпрацездатністьпоновлюється.

>Профілактика.

Зметоюпопередженняпрофесійнообумовленихураженьопорно-руховогоапаратурекомендуєтьсязастосовуватипінополіуретановіпластинирозміром 26*22 див,товщиною 1-1,15 див, їхнівкладають укишеніштанів йрукави курток длязахистуколінних йліктьовихсуглобів.Застосуванняцих пластин негарантуєповногозахистусуглобів, й у 20-23 %працюючих, котрікористуються ними,можутьвиникатипрофесійнізахворюванняопорно-руховогоапарату.Вважаєтьсяперспективнимвикористаннянадувнихнаколінників. Позитивновпливає насуглоби, щопіддаютьсямікротравматизації,самомасажколінних йліктьовихсуглобів,якиймаєпроводитися вперервах черезкожні 1,5-2години.


2.Професійнізахворювання,обумовленіфункціональнимперенапруженнямсенсомоторноїсистеми

>Поширеністьпрофесійно-обумовленихзахворюваньсенсомоторноїсистеми відфункціональногоперенапруження, заданимирізнихавторів,доволізначна йколивається від 11 до 45 %.

>Захворюваннячастішезустрічається люди,праця якісупроводжуєтьсязначнимиперенапруженнямим'язів статичного характеру,травматизацієючутливихнервовихзакінченьшкіридолоньвпливомвібрації,охолодження.Встановлена пряма залежністьчастотизахворювань від стажу роботи.Особливочіткоцязакономірністьвиявляється уробітниківочиснихвибоїв,прохідників,формовщиків,ковалів,штампувальників,буровиків, доярок таінших.

 

2.1Вегетативно-сенсорнаполіневропатія

>Найбільшпоширенезахворюванняпериферичноїнервовоїсистеми відфункціональногоперенапруження.

>Патогенез.

 Уоснові патогенезуцієїформипрофесійноїпатологіїлежитьпатологічний рефлекс ізрецепторівшкіри таіншихтканинкінцівок, котрізумовлюютьдисфункцію центральних йпериферичнихланоквегетативноїрегуляції.Дисфункціясіткоподібноїформації, котравиникає при цьому,призводить до дисбалансурегуляторних системпериферичнихсудин йшкірноїчутливості,зокремабольової йтемпературної.

>Клініка.

>Основнимискаргамихворих навегетативно-сенсорнуполіневропатіюєбіль в кистях,передпліччі,парестезії встаніспокою, котрівиникаютьпереважно внічний годину;відчуттятяжкості,малорухомостідрібнихсуглобів рук вранковий годину.Можуть бутинезначнінабрякисуглобівкисті.

Приоб'єктивномуобстеженнівиявляєтьсяціаноз йгіперемія пензлів,гіпергідроз,блідість йпорушенняшкірикінцевих фаланг,трофічніпошкодженняшкіридолонь, симптом ">білоїплями",дистальний типрозладучутливості. У окремиххворихможерозвиватисядеформаціядистальних фаланг.

>Діагностика.

>Діагнозпрофесійнообумовленоївегетативно-сенсорноїполіневропатії переносити ізурахуваннямклініки, умів роботи, атакожрезультатівкомплекснихклініко-функціональнихобстежень,зокрема:реовазографії,оклюзійноїплетизмографії,термографії,дослідженням'язовогокровообігу методомрадіоіндикації тощо.Досліджуютьсябольова йтактильначутливість.

>Диференціальнадіагностика проводитися ізураженнямипериферичноїнервовоїсистемиіншогопоходження,поширеним остеохондрозом хребта,якийперебігає ізкорінцевим синдромом, таіншими.

 

2.2Координаційний невроз

 

>Координаційний невроз -професійнезахворювання, яку вджерелахнауковоїінформаціїописується якпрофесійнадискінезія, писальний спазм,писчасудома.Хворобаможевиникати уоператорів машинного набору текступоліграфічноїпромисловості,конторськихпрацівників,машиністок,телеграфістів,музикантів.

>Патогенез.

>Захворюваннявиникаєвнаслідокпорушеннямеханізміврегуляціїкоординаторнихфункцій,дезінтеграціїдіяльностіцентральноїпериферичноїнервовоїсистеми.


>Клініка.

>Захворюваннявиявляється люди із великим стажем роботи йхарактеризуєтьсяпоступовимпрогресуючимперебігом.

>Виділяютьчотириформикоординаційного неврозу:судомну,паре-тичну,дрижальну таневралгічну.

>Клінічніознакисудомноїформи: >підвищення тонусудрібнихм'язівкисті привиконаннічіткодиференційованихпрофесійнихрухів,відчуттятяжкості йнезручності вруці, котра працює. Люди, котрівиконуютьписьмові роботи, приспробіписатипоявляютьсявтома руки,деформація літер,зниженнятемпів роботи,появляютьсясудомипальців рук, котріможутьпоширюватися наіншігрупим'язівкінцівки.

Упіаністівсудомим'язівпальцівкистіпризводять доунеможливленняпродовжувативиконавчу діяльність.

>Паретична форма >клінічнопроявляєтьсяшвидкимрозвиткомслабкості ум'язахпрацюючої руки, привиконанні такихробіт, як лист,гра напіаніно чиіншихінструментах.Вважаєтьсярідкісноюформоюкоординаційного неврозу.

>Дрижальна форма >характеризуєтьсявиникненнямрізкихдрижальнихрухів руки впроцесі листи чидиференційованихрухахпальців, щознижуєпрофесійнуактивністьхворого.

>Невралгічна форма >проявляєтьсяболем ум'язах руки привиконанніпрофесійної роботи.

Упрактицічастішезустрічаються >змішаніформи >координаційнихневрозів.

>Діагностика.

>Діагнозкоординаційного неврозумаєґрунтуватися наданих проклінічнийперебігхвороби,санітарно-гігієнічної характеристики умів роботи, результатахдодатковихметодівобстеження,зокремаелектроміографії, задопомогоюякоївиявляєтьсяпідвищенабіоелектричнаактивністьм'язів устаніспокою йрефлекторневиникнення їхньогогіпертонусу.

>Диференціальнудіагностикупроводять ізфункціональним парезом руки приістерії, атакож ізорганічнимиураженнямицентральноїнервовоїсистеми, котрісупроводжуютьсяелектропірамідними тамозочковимипорушеннями.Основнимикритеріямидиференціальногопошукумають бути:особливостіклінічногоперебігухвороби,зв'язокїї ізпрофесійними чинниками,відсутністьвибірковогоураженнялишеоднієїробочоїфункції призбереженніінших.

>Лікування.

>Проводиться комплекснатривалатерапіятранквілізаторами,седативними препаратами тафізіотерапевтичними процедурами,метоюякоїєусуненняневротичнихпроявів.Рекомендуєтьсяпризначеннябромідів укомбінації ізакупунктурою йелектрофорезом,гідро-процедури,лікувальнагімнастика,психотерапія.


3.Професійніхвороби органузору та голосовогоапарату,обумовленіперенапруженням

 

3.1Професійніхвороби органузору

>професійнийзахворюваннябурситполіневропатіяперенапруження

>Науково-технічнийпрогрес, особливо вобластіелектроніки,медицини (>мікрохірургія),радіотехніки;комп'ютеризаціявиробничихпроцесів тощо -сприялозначномузбільшеннюкількостіосіб, котріпрацюють вумовахпідвищенихвимог до органузору.Підраховано, що у наше годину под контролемзорувиконується від 80 до 90 % всіхтрудовихпроцесів.

>Перенапруження органузоруспостерігається привиконанні такихробіт:

-Роботи,пов'язані ізобробкоюдрібних деталей, їхньогосортування,збираннядрібнихконструкцій із них.

-Виготовлення деталей й монтажрадіоелектронноїапаратури, монтажелектронних плат й ламп,електронно-промислових трубок.

-Постійна чидоситьтривала робота ізоптичнимиприладами (>годинникова,ювелірнапромисловість, точнамеханіка, оптика,мікроелектроніка,мікрохірургія).

-Коректурадрукованого тексту.

>Клініка.

>Тривалеперенапруження органузорупризводить дозорової йзагальноївтоми.З'являютьсяскарги навідчуттярозбитості,швидкоївтоми приписьмі чичитанні наблизькійвідстані,біль вділянці ока,лоба,погіршеннязору,двоїнняпредметів.Тривалавтома очейпризводить дорозвиткуастенопії -патологічноївтоми органузору, Якаможе бути причиноюзниженняпрацездатності.

При особливоточних роботівможевиникатифункціональний спазмакомодації (>напругаакомодаційногом'яза).Загальнісимптоми цого станупроявляютьсяголовнимболем,болем вочнихяблуках,можевиникатигіпереміякон'юнктиви.Тривалий спазмакомодаціїможе перейти вміопію чипосилитиїї,якщо вонє.Сприяютьвиникненнюміопіїпоганеосвітленняробочогомісця та неправильна його організація.

>Профілактикаастенопії йміопії: проводитися комплексзаходів,основнимисеред якієправильниймедичнийвідбір принаймі на роботу, котрасупроводжуєтьсянапруженням органузору,періодичнімедичні оглянь,фізичнівправи,гімнастика для очей,раціональнехарчування ізвключенням в менюпродуктів,багатих накальцій,вітамін D.Рекомендуєтьсяпроведеннясанітарно-технічнихзаходів:автоматизаціявиробничихпроцесів,пов'язаних ізперенапруженням органузору;оптимізація умів роботи ними й правильна організація режиму роботи.

 

3.2Професійніхвороби голосовогоапарату

>Захворюваннячастішевиникають уосіб,професійна діяльність якіпов'язана ізперенапруженням голосовогоапарату:вокалістів,артистівдраматичнихтеатрів,педагогів,вихователівдитячихсадків,дикторів,перекладачів,екскурсоводів таінших.

Дофакторівризикувиникненняпатології голосовогоапаратувідносять:нервово-емоційнінавантаження,підвищенняінтенсивностінавколишнього фонового галасу,погану акустикуприміщень,перепадитемпературинавколишньогосередовища,підвищенусухість,забрудненняповітря газом йпилом тощо.

>Поширеністьпрофесійноїпатології голосовогоапаратусередосіб окремихпрофесійних групдосягає 60-80 %, впершучергуцестосуєтьсяпедагогів йвихователівдитячихсадків.

>Клініка.

>Хворіскаржаться нашвидкувтомлюваність голосу,зниженнядіапазонузвучності голосу,сухості йшкрябання вгорлі.Можутьвиникатиповнаохриплість (>афонія),болі вгорлі та вділянцішиї под годинурозмови чи співи.

>Виділяютьфункціональні йорганічніураження голосовогоапарату. Дофункціональнихвідносятьфонастенію, котрарозцінюється як невроз голосовогоапарату йспостерігається уосібголосово-мовнихпрофесій ізфункціональнимирозладаминервовоїсистеми.Клінічніознакицієїпатологіїпроявляютьсяшвидкоювтомлюваністю голосу,неприємнимивідчуттями вділянцішиї й горлянки,сухістю,першінням,напругою,болем, спазмами вглотці.Маютьмісцескарги,характерні дляфункціональнихпорушеньнервовоїсистеми. Приендоскопічномуобстеженнігортаніорганічнихзмін невиявляють. Дляпідтвердженнядіагнозуфонастеніїнеобхідно провестиларингостробоскопію ймікроларингостробоскопію. При цьомувиявляєтьсянестійка йрізноманітнастробоскопічна картина,асинхронізмколивань ізнизькоюамплітудою,частий йпомірний темп.Довготриваліфункціональнірозлади голосуможутьпереходити ворганічні,зокрема вхронічнийларингіт й ">вузликиспівака".

>Ендоскопічна картинаорганічнихпрофесійно-обумовленихуражень голосовогоапаратуаналогічнавідповіднимзахворюванням взагальнійоториноларингологи.

>Лікування.

Прилікуванніфункціональнихрозладів голосурекомендуєтьсядотримуватися голосового режиму йособистоїгігієни голосу,якийвиключаєпаліннятютюну,вживання алкоголю.Необхіднасанаціявогнищхронічноїінфекції вносоглотці.

>Органічнізахворювання голосовогоапаратупотребуютьпризначеннятерапіїподібної дотієї, Яка проводитися взагальнійоториноларингологи:інстиляція олій у гортань,прийомантигістаміннихпрепаратів,інгаляціїлікарськихзасобів.Показаніфізіотерапевтичніпроцедури.


>Лікарсько-трудоваекспертиза.

>Тимчасовавтратапрацездатностімаємісце приураженні голосовогоапаратукороткочасного характеру,якиймає перспективузворотногорозвитку (>фонастенія,травми йкрововиливи вголосову складку). У цихвипадкахнаступаєповнатимчасовавтратапрацездатності, котрапотребуєсуворогодотримання голосового режиму (режиммовчання).

>Частізагостренняхронічноголарингіту,рецидивуючоїфонастезії,монохордитиє причиноюстійкогопорушенняпрацездатності уосібголосово-мовнихпрофесій. Цевимагаєтривалоголікування ізнаступнимнаправленнямхворого наМСЕК.

>Профілактика.

Зметоюпопередженняпрофесійногоураження голосовогоапаратудоцільнопроводитиправильнийпрофесійнийвідбір,навчаннямолодихфахівцівтехніцімовлення, співи,гігієні голосу.Протипоказами для прийому на роботу,пов'язану ізперенапруженням голосовогоапарату,єгостріхронічнізахворюваннягортані й горлянки.


>ВИСНОВОК

 

Упроцесівиконання роботи миознайомилися із >професійнимизахворюваннямиопорно-руховогоапарату,професійнимизахворюваннями,обумовленимифункціональнимперенапруженнямсенсомоторноїсистеми тапрофесійнимихворобами органузору та голосовогоапарату,обумовленіперенапруженням; булирозглянутіклініка,профілактика,лікарсько-трудоваекспертиза таін.


СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ

1. Артамонова В. Г., Зуєв Г.І.,ХаймовичМ.Л.Врачебно-трудовая експертиза при професійні захворювання. - Л.: Медицина, 1975. - 279 з.

2. Артамонова В. Г., Шаталов М.М. Професійні хвороби: Підручник. - 2-ге видання, перераб.,доп. - М.: Медицина, 1988. – 416 з.

3.Багнова М.А. Професійні дерматози. - М.: Медицина, 1984. - 304 з.

4. Дейнега В. Г.Професійніхвороби:Навч.посібник. - До.:Вища школа, 1993.-232 з.

5. КостюкI.Ф.,Капустник В.А.Професійніхвороби:Підручник.-2-ге вид. перероб. йдоп. - До.:Здоров'я, 2003. - 636 з.

6. Професійні хвороби / Під ред. О.М. Тарасова, А.А.Безродних. -М.: Медицина, 1976. - 408 з.

7. Професійні захворювання працівників сільського господарства: 2-ге видання, перераб. ідоп. Ю.І. Кундієв, О.Н.Краснюк, В. Г. Бойка й ін. / Під ред.Ю.Н.Кундиева, О.Н.Краснюка. - До.:Здоров'я, 1989. - 272 з.


Схожі реферати:

Нові надходження

Замовлення реферату

Реклама

Навігація