Реферат Професійні отруєння

Страница 1 из 4 | Следующая страница

>ЗМІСТ

>ВСТУП

>ПРОФЕСІЙНІОТРУЄННЯ

1.Професійніотруєння ізпереважнимураженнямнервовоїсистеми

1.1Отруєнняртуттю таїїнеорганічнимисполуками

1.2Отруєння марганцем та йогосполуками

>1.3.Отруєннятетраетилсвинцем

>1.4.Отруєннясірководнем

2.Професійніотруєння ізпереважнимураженнямсистемикрові

2.1Професійніотруєнняароматичнимивуглеводнями

2.2 .>Професійніотруєннясвинцем та йогонеорганічнимисполуками

>2.3.Отруєння оксидомвуглецю

2.4Гемолітичніотрути

3.Професійніінтоксикації ізпереважнимураженнямгепатобіліарноїсистеми

4.Професійніотруєння ізпереважнимураженнямнирок тасечовихшляхів

4.1Отруєннямиш'яковистимводнем

5.Професійніотруєннясільськогосподарськими пестицидами ймінеральнимидобривами

5.1Загальноклінічнісиндромиінтоксикації пестицидами

5.2Особливостіклінічногоперебігуотруєнь взалежності відхімічного складупестицидів

5.2.1Хлорорганічнісполуки

5.2.2Фосфорорганічнісполуки

5.2.3Металовміснісполуки

5.2.3.1Мідьвмісніпестициди

5.2.3.2Оловоорганічнісполуки

5.2.3.3Ртутьорганічнісполуки (РІС)

5.2.4Миш'яковистісполуки

5.3Отруєннякарбаматами

5.4Ціанвміснісполуки

5.5Нітро- йхлорпохідніфенолу

5.6Професійніхвороби,обумовлені контактом ізмінеральнимидобривами та їхні компонентами

5.7Азотнідобрива

5.8Калійнідобрива

>ВИСНОВКИ

СПИСОКВИКОРИСТАНОЇЛІТЕРАТУРИ


>ВСТУП

Темакурсової роботи «>Професійніотруєння» іздисципліни «>Охорона роботи».

>Характерноюознакою Сучасноїпромисловості йсільськогогосподарстваєвисокийступіньхімізації.Токсичнимивластивостяминаділенітакіречовини, яквихідні,проміжні йкінцевіпродуктихімічноїпромисловості,різноманітнірозчинники, лаки,фарби,сільськогосподарськіотрутохімікати.

Узалежності відступенятоксичностіречовинвстановлюються граничнодопустиміконцентрації їхнього вробочомусередовищі.Згідно ізвизначеннямВсесвітньоїорганізаціїохорониздоров'я,допустимимрівнемєкількіснийгігієнічний стандарт нарівень, щорозглядається якбезпечний йвиражається увиглядіконцентрації запевнийсереднійвідрізок години. Увідповідності із ГОСТ 12. 1. 005-88 ">ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітрю робочої зони" граничнодопустимимиконцентраціями (ГДК)шкідливихречовин уповітріробочоїзониприйнятовважатитакіконцентрації, котрі прищоденній (>крімвихіднихднів)роботіпротягом 8 часів чи приіншійтривалості, але й не понад 41години натиждень,протягомусьогоробочого години неможутьспричинятизахворювань чивідхилень устаніздоров'я, щовиявляютьсясучасними методамидосліджень впроцесітрудовоїдіяльності чи увіддалені рядки життянинішнього йнаступногопоколінь."

>Основнимишляхамипроникненняотрути ворганізмєорганидихання йшкіра,рідшешлунково-кишковий тракт.

>Токсичніречовини, котрі добророзчиняються в жирах йліпідах, легкопроходять черезшкірні покриви. Цестосуєтьсяперш на такихречовин, якорганічнірозчинники,ефіриаміно- йнітросполукароматичного ряду,тетраетилсвинець, хлор- йфосфорорганічніотрутохімікати тощо.Розподілшкідливихречовин ворганізмізалежить від їхніфізичних йхімічних характеристик,зокремаздатностірозбавлятися вбіологічномусередовищі йпроникати черезбіологічнібар'єри,близькістюхімічноїструктуриотрути йбіологічнихречовин, котрізнаходяться до того чиіншомуоргані, атакожможливістювключеннятоксичноїречовини вбіохімічніпроцесиорганізму.Деякіхімічніречовини,такі як ртуть,свинець,марганець,миш'як, фосфор, фтор,хлорорганічнісполуки,можутьдепонуватися втканинах йтривалий годинузнаходитися ворганізмілюдини.

Прибагаторазовомуперевищенні ГДКвиникаютьгостріотруєннярізногоступеняважкості, тоді якхронічніотруєнняєнаслідкомтривалої дії наорганізмвідноснонизькихконцентраційотрути.

Узалежності відпереважноговпливуотрути на тих чиіншіоргани йсистемивиділяютьтоксичніречовиниподразнюючої дії,нейротропні,гематотропні,нирковіотрути,отрутикрові йпромисловіалергени.

Мета роботи –розглянутирізніпрофесійніотруєння,міри їхнівизначення тапрофілактики.


1.Професійніотруєння ізпереважнимураженнямнервовоїсистеми

>Нейроінтоксикації, чинейротоксикози -це групапрофесійнихзахворювань,обумовленихтоксичноюдієюхімічнихфакторівпромисловогосередовища,внаслідок чоговиникаютьпорушеннябіохімічнихпроцесів йфізіологічнихфункційорганізму.

Допромисловихотрут, котріпереважноуражаютьнервову систему,відносятьметалеву ртуть,марганець,сполукимиш'яку,сірковуглець,тетраетилсвинець таінші.

>Експериментальнимидослідженнями доведено, що воснові патогенезунейротоксикозівлежитьзламзахиснихбар'єрівклітин йпроникненняотрутибезпосередньо вклітининервовоїсистеми.

>Глибокіфункціональні йорганічнізміни внервовійсистемі, котрівідбуваються при діїотрути,є причиноюпорушеньфункційгомеостатичногорегулювання, щопроявляєтьсянеузгодженням йнестійкістюпсиховегетативних,нейрогуморальних таіншихфізіолого-біохімічнихреакцій. Цеєоднією ізосновнихпатогенетичнихланокформуваннярізнихстадійхронічноїінтоксикаціїнейротропнимиотрутами.

>Важливу рольпатогенезіхронічнихнейротоксикозіввідіграютьпорушеннянейрогуморальноїрегуляції, котравідбувається приучастіка-техоламінів,ацетилхоліну,гістаміну,серотоніну,брадикініну таіншихбіологічноактивнихречовин ізвключеннямсистемигіпоталамус -гіпофіз - коранаднирників.

Припатоморфологічномудослідженнітканиннервовоїсистемиекспериментальнихтварин ізгострим йхронічнимотруєннямнейротропнимиотрутамизнаходятьглибокізміни всудинах,клітинах,нервових волокнах йглії. Так було внервовихклітинах головного й спинногомозкумаютьмісцеознакикаламутногонабухання,зморщення,гіперхроматозу,жировоїінфільтрації,вакуолізації тощо.


1.1Отруєнняртуттю таїїнеорганічнимисполуками

Ртуть -рідкий метавсірогокольору,можевипаровуватися принульовійтемпературі, температуракипіння 357 °З,плавлення 389 °З.Виплавляють ртуть із рудійкіновару.її парі о 7-йразівважчі заповітря.Хронічніотруєннячастішевиникають приконтакті із парамиметалевоїртуті нартутнихкопальнях йпідприємствах, деотримуютьчистуметалеву ртуть,виготовляють йремонтуютьвимірювальнуапаратуру,електронніприлади,ртутнівипрямлювані. Паріметалупопадають ворганізм черездихальнішляхи.Виділяється ізсечею,фекаліями, потім,слиною й молокомжінок, котрігодуютьдітейгруддю.Металева ртуть, Якапотрапила ворганізм черезтравний тракт,повністювиділяється ізфекаліями й томувеликоїзагрозиздоров'юлюдини непредставляє.Гранично припустимаконцентрація дляелементарноїртутістановить 0,01мг/м3.

>Патогенез. Ртутьвідноситься догрупитіоловихотрут, котріблокуютьSH-групитканиннихбілків.Депонується ртуть впечінці,нирках,селезінці,мозку йкістках.Найбільшіконцентраціїртутістворюються вмозковійтканині, Незважаючи нагематоенцефалічнийбар'єр.

Уранніперіодиртутноїінтоксикації ворганізміспрацьовуютьзахисно-пристосовнімеханізми, щопроявляєтьсяпідвищеноюзбудливістюсимпатичнихвідділіввегетативноїнервовоїсистеми. Припрогресуванніхворобивідбуваєтьсяпослабленнямеханізмівадаптації,з'являютьсяознакипорушеннярегуляціїнейрогуморальних тагормональнихпроцесів. Натліфункціональнихрозладівнервовоїсистемиспостерігаютьсясимптомивогнищевогоураженнявідповіднихділянокмозку (тремор,ністагм).

>Патоморфологіяекспериментальногосатурнізмухарактеризуєтьсядифузнимураженням головногомозку, до тогочислі й кору,підкорковихгангліївмозочка, атакож спинногомозку.Особливозначнізмінивиявляються вділянціамоновогорогу,рушійнихцентрів, здорового горба й всудинах.

>Клініка.Гостріотруєнняметалевоюртуттюможутьвиникати приаварійнихситуаціях, коли вповітряробочоїзонивиділяютьсязначніконцентраціїпарівртуті,рідше - привипадковому чинавмисномуприйманніїї через рот.

>Гостраінтоксикаціяпроявляєтьсяметалічнимприсмаком вроті,головнимболем,загальнимнездужанням,лихоманкою,блювотою,слинотечею,інодікривавимпроносом. Черезодну-дві доби вмісцяхпроникненняотрути ворганізмз'являютьсязапально-виразковізміни (>виразковий стоматит йгінгівіт). З годиноюспостерігаєтьсяполіурія, Яка приважкихотруєнняхможепереходити ванурію.Післягостроїінтоксикаціїможутьвиникатихронічніураженнянирок,печінки,товстогокишківника (>органидетоксикації йвиділення) йстійкийастеновегетативний синдром. Присвоєчасному комплексномулікуванніхворіможутьповністюодужувати.

>Підгостріотруєнняртуттюперебігають ізураженням травного тракту, щопроявляєтьсяпечінням вроті,виразковимстоматитом,гінгівітом,нудотою,проносами,кровотечею із ясний;підвищеннямтемпературитіла до 39-40 °З,висипкою,нерідкогеморагічного характеру,свербіжемшкіри,загальноюслабкістю,головнимболем,тахікардією,відчуттям спеку,артралгією,брезклістюобличчя, тремором.

Уподальшомуспостерігаютьсяознакихронічногоентероколіту, токсичногогепатиту,хронічногогломерулонефриту.Ураженнянервовоїсистемипроявляютьсягіперкінезамиязика,мімічноїмускулатури,м'язів рук,нападами судом,пригніченнямсухожилковихрефлексів. Припідгостромуотруєнніможутьспостерігатися проявитоксичноїенцефалопатії (>відчуття страху,депресія,галюцинації,суїцидальнівисловлювання,погіршенняпам'яті), атакожсудомнізведенням'язівобличчя,шиї.

>Хронічнеотруєння.Виділяють тристадіїхронічноїртутноїінтоксикації:першу (>початкову), чимікромеркуріалізм, другу (>середньогоступенятяжкості) йтретю (>тяжку).

>Першастадіявиникає уосіб, котрітривалий годину (8-10 років)працювали вумовахзабрудненняробочоїзони парамиртуті,концентраціяякоїнезначноперевищувала ГДК (0,01-0,02мг/м3). Цевважаєтьсяоднією ізнайпоширеніших формнейроінтоксикацій.

>Першастадіяперебігає якастеноневротичний чиастеновегетатив-ний синдром ймаєдвіфази.Характерноюознакоюпершоїфазиєпідвищеназбудливістьвегетативноїнервовоїсистеми.Хворіскаржаться напідвищенузбудливість,виснаженість,дратівливість,головнийбіль,запаморочення,зниженняпам'яті йпрацездатності,порушення сну.Появляється симптомокомплекспсихічноїзбудливості,який носитиназвуртутнийеритризм йхарактеризуєтьсябоязкістю,зніяковінням,невпевненістю всобі,нездатністювиконувати роботу вприсутностісторонніхосібвнаслідокхвилювання.Однією ізкардинальнихознак цогоперіодує тремор рук,якийприпиняється встаніспокою.Посилюється тремор привиконанніточнихм'язовихрухів тавживанні алкоголю.

Друга фазамікросатурнізму (фазавідносноїкомпенсації)характеризуєтьсяпригніченнямфункціїнервової,серцево-судинної йендокринної систем,зокреманаднирників йщитовидноїзалози, атакожпечінки,підшлунковоїзалози танирок.

>Діагностика.Симптоми, котріспостерігаються впершійфазімікросатурнізму, вдругій абизгасають. Так, синдромеритризму й треморпальціввитягнутих рукможутьзникатизовсім чи бутислабовираже-ними. Прилабораторнихобстеженняхвиявляєтьсяпорушеннявуглеводного,білкового та жировогообмінувнаслідокблокадиSH-групклітиннихпротеїнів,помірнийлейкоцитоз,зсувлейкоцитарноїформуливліво,відноснийлімфоцитоз ймоноцитоз,помірнийеритроцитоз.

Другастадіяртутноїнейроінтоксикаціїпроявляєтьсявираженоюастенізацією,головнимболем,який носити постійна характер,стійкимпорушенням сну,вираженоюдратівливістю,схильністю доагресивнихдій,депресією,зниженнямпам'яті.

Приоб'єктивномуобстеженнівиявляютьсякрупноамплітудний тремор рук,ністагм,згасаннячеревнихрефлексів,псевдопарези,яскраво-червонийрозлитийдермографізм,гіпергідроз,лабільність пульсу,ознакиендокринно-вегетативноїдисфункції,збільшена воб'єміщитовидназалоза. Приоглядіротовоїпорожнинивиявляють пародонтоз,кровоточивість ясний, їхнього набряк.

>Данілабораторнихобстеженьсвідчать пропригніченняфункціїнад-нирників,гіпергістамінемію натлізменшеннягістамінази.Вмістртуті всечіколивається від 0,02 до 0,9 мг/л,інодівиявляєтьсяпротеїнурія.

>Третястадія -стадіятоксичноїенцефалопатії (>виражена формаенцефалопатії). Наційстадіїхронічноїінтоксикаціїпрогресуютьсимптомиважкихураженьцентральноїнервовоїсистеми.Сприяєпрогресуваннюхворобипсихічна травма,важкіінфекції,клімакс.

>Хворіскаржаться на постійнаголовнийбіль безвизначеноїлокалізації,постійнебезсоння,порушення ходи,слабкість в ногах,депресію,зниженняпам'яті,галюцинації; тремор,окрім рук,поширюється наіншігрупим'язів, до тогочислі нанижнікінцівки.

>Вираженіформиртутноїенцефалопатії востаннідесятиліттямайже незустрічаються.Цеховий терапевт йлікар-профпатологчастішеможутьспостерігати такзвані ">стертіформи"ртутноїенцефалопатії, котраперебігає якзвичайніпсихоневрологічніпорушення. Провестидиференціальнийдіагноздопомагаєвсебічнеклінічнеобстеження ізурахуванням умів роботи,токсикологічнідослідження таданіелектроенцефалографії,електроміографії.

>Діагностика. Наранніхстадіяхінтоксикації, коливідсутні ">класичні"симптомиотруєння,поставитидіагноз нелегко.Наявністьртуті всечі неможе бутипереконливимдоказом накористьмікромеркуріалізму. У цихвипадкахслід провестипоглибленеклінічнеобстеження ізурахуванням умів роботи,психологічнідослідження,електроенцефалографію. Дляпідтвердженнядіагнозудоцільновизначатиконцентраціюртуті всечі до й после 3-5денногозастосування одного зкомплексонів (>гіпосульфітнатрію чиунітіол).Призначенняостанніхсприяєвиведеннюртуті з депо йпідвищеннюїїконцентрації всечі.

>Діагнозважкихотруєньртуттюбазується на симптоми, котріхарактеризуютьураження ЦНС: тремор,ністагм,мозочковіпорушення,розлади сну,еритризм,гінгівіт.

>Лікування. Припопаданніметалевоїртуті через рігпоказаніхарчовісорбенти:яєчнийбілок, молоко,активованевугілля,ентеросгель,полісорб.Рекомендуєтьсяпромиванняшлунку й кишок,призначенняпроноснихзасобів. Дляпромиваннязастосовують 5 %розчинунітіолу (5 мл) чи 3—4 ложкиактивованоговугілля, котрідодають дорідини, що неюпромиваютьшлунок.

>Донаторисульфгідрильних груп можнавводитивнутрішньом'язово (10 мл 5 %унітіолу) 3—4 рази надобу;внутрішньовеннокрапельно 10 мл 10 %розчинутетацинукальцію в 300 мл 5 %розчинуглюкози, 80-100 мл 30 %розчинунатріютіосульфату.Розвитокгостроїнирковоїнедостатностієпоказанням догемодіалізу.

>Лікуванняхронічноїінтоксикаціїпотребуєпроведення комплексузаходів,об'єм якізалежить відстадіїнейротоксикозу. Так, примікро-меркуріалізміпроводятьінгаляціїрозчинуунітіолу чисірководню,призначаютьфізіотерапевтичніпроцедури,полівітаміни,заспокійливізасоби. Длязв'язування йелімінаціїртуті ізорганізмувнутрішньом'язововводятьунітіол по 5 мл 5 %розчинущоденно 10днів чивнутрішньовеннокраплинно 20 %розчиннатріютіосульфату по 20 мл, 10-15днів.Доведеноефективністьциклічноговведенняунітіолу перорально по0,5г 2 рази щодня3-4-денними курсами.

>Позитивнірезультатиотримані прилікуванніхронічноїнейроінтоксикаціїсукцимером,якийможезастосовуватися уформі таблеток чирозчинів.Проводятькурсовелікування засхемою:

1- і день - по 0,3 р перорально 3 рази;

2- і день - по 0,3 р 3 рази;

3- 7-йдні - по 0,3 р 1 разів замірялися вбити день.

На курслікування зацієюсхемоювикористовують 3,6 р препарату.Сприяютьвиведеннюртуті із депопеніциламін по 800-1200 мг надобупротягом 30днів,сірководневіванни,седативні йзагальнозміцнюючізасоби,препаратикальцію,полівітаміни,белоїд,беласпон чибелатамінал.

Прилікуванніенцефалопатіїпоказаніпрепарати, котріпокращуютьметаболізм йкровопостачання головногомозку,зокремааміналон,пі-рацетам,церебролізин,аденіл, АТФ,рибоксин,анаболічністероїди,стугерон.

>Лікарсько-трудоваекспертиза. Уносіївртуті привідсутностісимптомівотруєнняпрацездатністьзбережена.Такі особинимаютьперебувати подпостійниммедичнимнаглядом.

Увипадках легкогоотруєнняпостраждаліусуваються від роботи вумовах діїртуті йпроходятьлікуванняпротягом 2,5місяців. Наперіодлікуванняїмвидаєтьсялікарняний лист.Приступати до роботидозволяєтьсялише после детальногомедичногообстеження й привідсутностіознакзахворювання. Принеефективномулікуванні чирецидивіхворобирекомендуєтьсявідсторонення від роботи вконтакті із парамиртуті на 1-2 рокта й понад.

>Хворим ізознакамиртутноїінтоксикаціїсередньогоступенятяжкостіпротипоказана робота вумовах діїпарівртуті таіншихтоксичнихречовин, смердотінаправляються наМСЕК длявстановленнягрупиінвалідності чивідсоткавтратипрацездатності.

>Пацієнтам із тяжкими формамиінтоксикації йрозвиткуенцефалопатіївизначається II чи І групаінвалідностівнаслідокпрофзахворювання.

>професійнийотруєнняінтоксикаціянеорганічний пестицид


1.2Отруєння марганцем та йогосполуками

>Марганець (>Мп) -крихкийсріблястий метав, легкоз'єднується ізкиснем, добророзбавляється в кислотах та вбіологічнихсередовищах -крові,шлунковому соку. Температураплавлення 1245 °З,кипіння - 2095 °З. Уприродізустрічається увиглядімінералів:гаусманіту (>Мn304),брауніту (>Мn403),піролюзиту (>Мn02).

>Цей метав широковикористовується впромисловості, особливо привиготовленівисокоякісних сталей, котрійдуть набудівництвозалізничнихрейок,багатьох машин. ГДК длямарганцюстановить 0,3мг/м3повітря.

>Марганець увигляді пилку чи паріможепроникати ворганізм черездихальнішляхи,шлунково-кишковий тракт йрідко — черезшкіру.Всмоктавшись у притулок,утворює ізїїбілкаминестійкий комплекс. Прихронічномуотруєннінакопичується впаренхіматозних органах,залозахвнутрішньоїсекреції,кістках, головному й спинномумозку.Маєздатністьпроникати черезгематоенцефалічнийбар'єр йвідкладаєтьсяпереважно впідкорковихвузлах головногомозку, дезберігаєтьсятривалий годину.Виділяється ізжовчю, зфекаліями,концентрація його увипорожненняхздоровоїлюдинискладає 0,003-0,006 мг/л.Підвищенняконцентрації уфекаліях до 55-60 мг/лсвідчить провиробничий контактобстеженого із марганцем.

>Отруєння марганцемможутьвиникати уробітників,зайнятихвидобутком йпереробкою рудій, усталеварів, котріпрацюють узакритихприміщеннях напідприємствах повиробництвумарганецьмісткихелектродів йферосплавів,електрозварювальників.

>Патогенез.Марганець -мікроелемент, щобере доля вбагатьох процесіворганізмуздоровоїлюдини.Накопичення його впідвищенихконцентраціях негативновпливає наметаболізм,пригнічуєактивністьхолінестерази,порушуєсинаптичнупровідність йобмінсеротоніну.

>Виділяютьдвіфазитоксичної діїмарганцю наорганізм.Перша фазахарактеризуєтьсяодночаснимушкодженнямадренореактивнихтканин йпригніченнямферментів, котрідезактивуютьацетилхолін (групахолінестераз). Друга фазазумовленанакопиченняммарганцю втканинах йпригніченнямацетилхолінореактивних структур.

Урозвиткумарганцевоїінтоксикаціївідіграють роль йіншіпорушеннябіологічнихпроцесіворганізму,зокремадисфункціязалозвнутрішньоїсекреції йпечінки,щитовидноїзалози,серцево-судинноїсистеми.

>Клініка.Гостріотруєння марганцемможливі припопаданні ворганидиханнязначнихконцентраційвиробничого пилку, у складякого входитимарганець. При цьомупостраждаліскаржаться на кашель,головнийбіль,різкузадишку, втрачусвідомості. Приоб'єктивномуобстеженнівиявляютьглибокіпорушеннякровообігу,ознакиподразненняслизовоїоболонкиверхніхдихальнихшляхів.

>Хронічніотруєння.Виділяють тристадіїхронічноїінтоксикації марганцем.

Припершійстадії вклініціпереважаютьсимптомифункціональнихрозладівнервовоїсистеми, щосупроводжуютьсяпідвищеноювтомлюваністю,сонливістю,загальноюслабкістю,підвищеноюпітливістю,слинотечею,наявністюпарестезій,зниженнямсили вкінцівках.

Дляцієїстадіїінтоксикаціїхарактернірозладипсихіки, котріпередуютьорганічнимзмінамнервовоїсистеми.Спостерігаютьсязниженняфізичноїактивності,звуження колаінтересів,погіршенняпам'яті,бідністьскарг йнедооцінка стану свогоздоров'я.Об'єктивнідослідженняпідтверджуютьнаявністьсуттєвихзмінінтелектухворих,підвищеннязбудливостім'язів,розширенняочноїщілини, симптомГрефе.

>Повнеодужання ненаступаєнавіть приповномувиключенніподальшого контакту із марганцем.

Другастадіяхарактеризуєтьсяпосиленнямсимптомівтоксичноїенцефалопатії, котріпроявляютьсяураженнямстріапалідарної ділянки. Ухворихпоявляютьсянерухомийпогляд ізрідкимморганням,гіпомімія,сповільнюється ходу,змінюєтьсям'язовий тонус,наростаютьявищаполіневропатії (>слабкість йпарестезіїкінцівок).Спостерігаєтьсяпригніченняфункціїгонаднаднирників,підшлункової йщитовидноїзалози.Зворотногорозвиткусимптомів послевиключення контакту із марганцем невідбувається.Патологічний процесможепрогресувати.

>Третястадіяхронічноїмарганцевоїінтоксикації (>марганцевийпаркінсонізм)єкінцевою,найбільштяжкоюстадієюхвороби йхарактеризуєтьсягрубимиорганічнимизмінаминервовоїсистеми. Приоб'єктивномуобстеженніхворіейфоричні чиапатичні, неможутьоцінити стану свогоздоров'я,виявляєтьсямаскоподібнеобличчя,дизартрія, монотонна мова,порушення листи,гіпокінезія,спастикопаретична ходу (">півняча ходу"), парез стоп. Характерна позахворого: голова йтулубнахилені вперед,підборіддяторкається груд, рукипритиснуті дотулуба. НаЕЕГвиявляється грубаперебудова,перевагаповільних формбіоелектричноїактивності. Прогнознесприятливий, зерняткопоступовопрогресує.

Примарганцевійінтоксикаціїуражаютьсяорганидихання,серцево-судинна система,шлунково-кишковий тракт,ендокринна система.

>Інгаляціїмарганецьвмісного пилкупризводять догострихреспіраторнихзахворювань,розвиткуатрофогіпертрофічнихзмінслизовоїоболонкидихальнихшляхів,погіршуютьклінічнийперебігпневмоній тахронічногобронхіту.

Уробітниківмарганцевихкопалень принезначномустажі роботи (2-4 рокта)можевиникатипневмоконіоз,якийназиваєтьсяманганоконіоз,бронхоектази.

>Зміни всерцево-судиннійсистемієнаслідком якбезпосередньоїтоксичної діїмарганцю наміокард, то йопосередкованої - черезпорушеннявегетативноїнервовоїсистеми.Спостерігаєтьсявегетосудиннадистонія,тахікардія йлабільність пульсу,синусовааритмія,зниженняпропульсивноїздатностіміокарда,порушеннятрофіки. У окремиххворихможевиникатиінфарктміокарда,аневризми.

>Ураженняорганівтравленняпроявляєтьсягастритамизізниженоюсекреторноюфункцією,виразковоюхворобоюшлунка йдванадцятипалої кишки,токсичним гепатитом,який упізнійстадіїможетрансформуватися уцироз.

>Зміни вендокриннійсистеміпроявляютьсядисфункцієющитовидноїзалози,корковоїречовининаднирників,зниженнярівня17-ке-тостероїдів усечі, щоє одним зкритеріївранньоїдіагностикимарганцевоїінтоксикації.

Придослідженніпериферичноїкровівиявляєтьсялейкопенія ззсувомлейкоцитарноїформуливліво,відноснийлімфо-, моно- йре-тикулоцитоз.

>Діагностика.Ефективністьлікуванняхворих нахронічнуінтоксикацію марганцемзначноюміроюзалежить відранньоїдіагностики. У зв'язку ізцим припроведенніперіодичнихмедичнихоглядівслідзвернутиувагу натакісимптоми, якпідвищенасонливість,звуженняінтересів,некритичне ставлення до свогоздоров'я,гіперсалівація,швидконастаючавтома,слабкість в ногах. Одним зоб'єктивнихкритеріївдіагностикиінтоксикації наранніхстадіяхїїрозвиткувважаєтьсягіпотоніям'язівкінцівок.Тяжкіформиінтоксикаціїдіагностуються ізурахуваннямклініки (проявитоксичноїенцефалопатії,порушенняпсихіки,руховірозлади), умів роботи,данихінструментальнихметодівдослідження.Марганцевийпаркінсонізмнеобхіднодиференціювати відпаркінсонізмуіншоїприроди (>вірусної,судинної). При цьомуважливезначеннямаєнаявність ванамнезігострихінфекційнихзахворювань,симптомівсудиннихуражень головногомозку,відсутність контакту із марганцем.

>Лікування. Припершійстадіїотруєння марганцемпоказаніпрепарати, котріусуваютьінтоксикацію:вітамінигрупи У, глюкоза ізаскорбіновоюкислотою,розчинновокаїнувнутрішньовенно;ін'єкціїунітіолу чигіпосульфатунатрію.Хворим ізпроявамитоксичноїенцефалопатіїрекомендуєтьсявведенняаміналону,пірацетаму,ноотропілу, а припаркінсонізмі,крім того,препаратівантихолінергічної дії таадреноміметиків:тропацин по 10-20 мг 1-2 рази на день послеїжі,циклодол йдинезин таінші.Позитивнийефектотримано припризначеннілеводо-пи по 8 мг надобу, котравпливає наметаболізмкатехоламінів.

>Лікарсько-трудоваекспертиза.Виходячи із того, щомарганецьможенакопичуватися ворганізмі, токсичнодіючи наньоготривалий годину, дляпопередження тяжкихстадійнеобхіднонавіть припідозрі наінтоксикаціютимчасово (на 1-2міс.)переводитиробітника наіншу роботу поза контактом із марганцем.Якщо вклінічнихумовахдіагнозінтоксикації непідтверджується,робітникможепрацювати зафахом. Увипадках, колидіагнозінтоксикаціїпідтверджується,подальша робота вумовах діїмарганцю чиіншихтоксичнихречовинзабороняється. Призниженніпрацездатності чикваліфікаціїхворогонаправляють наМСЕК длявизначенняступенявтратипрацездатності. Ухворих із Істадієюінтоксикації прогнозсприятливий, II й III -несприятливий.Хворі із IIIстадієюхронічноїінтоксикації марганцемнепрацездатні йпотребуютьстороннього догляду.

>Профілактика. Дляпопередженняінтоксикації марганцемслідпроводити комплекссанітарно-гігієнічнихзаходів,спрямованих на покращання умів роботи,зокремавологийвидобутокмарганцевої рудій,механізація йгерметизаціяпроцесів, котрісупроводжуютьсяпилоутворенням,застосуванняіндивідуальнихзасобівзахистуорганівдихання.Усі,хто впроцесітрудовоїдіяльностіконтактує із марганцем чи йогосполуками,підлягаєпопереднім, приприйомі на роботу, йперіодичниммедичнимоглядам,періодичність яківизначаєтьсяступенемризикувиникненняінтоксикації.

1.3Отруєннятетраетилсвинцем

>Тетраетилсвинець (ТЕС) -органічнасполукасвинцю (З2М5)4>РЬ,прозорамаслянистарідина,вмістсвинцю вякійскладає 64,07 %.Характеризуєтьсявисокоюлеткістю, добророзчиняється ворганічнихрозчинниках, жирах йліпідах. Входити у складетиловоїрідини, Яказастосовується якантидетонатор. Одинлітретилового бензинумістить 1,5-4 млетиловоїрідини.Забарвлюється урожевийколір. ТЕС -сильнодіючаотрута,належить до 1 класунебезпечності. ГДК - 0,005мг/м3.Отруєнняможутьвиникати привиготовленні ТЕС,розливі,змішуванні ізпальним,очищеннібензосховищ.

Уорганізмлюдиниможепоступати черезорганидихання,неушкодженушкіру,накопичується увнутрішніх органах й головномумозку.Виводиться ізорганізмудужеповільно черезлегені, ізсечею йфекаліями.

>Патогенез. ТЕСпоступає в притулок, легкодолаєгематоенцефалічнийбар'єр йнакопичується вкорі головногомозку,таламусі,гіпоталамусі,вегетативних центрах, врезультаті чогорізкопогіршуєтьсяметаболізм головногомозку. Уорганізмі ТЕСгідролізується, анеорганічнийсвинець,якийвивільнився при цьому,накопичується впаренхіматозних органах йнервовійсистемі.

>Клініка.Гостріотруєнняможутьвиникати приаварійнихситуаціях,випадковомупопаданні ТЕС черезорганитравлення,обливітілаетилованим бензином.Першіознакиінтоксикаціїз'являються через 1-3години посленадходження ТЕС доорганізму.

При легких формахгострихотруєнь ТЕСхворіскаржаться наголовнийбіль,нудоту,блювання,порушення сну,запаморочення.Спостерігаютьсяемоційні йвегетативнірозлади:зниження AT,брадикардія,гіпотермія,яскраво-червонийдермографізм, треморпальців рук,нестійкість впозіРомберга,схуднення,локалізованісудомим'язів рук таніг.Легкіформигострихотруєньможутьзакінчуватисяповнимодужанням.

>Клінічнийперебігвиражених формгострихінтоксикаційхарактеризуєтьсястадійністю. Так, напочатковихстадіяхпроцесуспостерігаютьсяпереважнозагальномозковіпорушення натліхарактернихсимптомівотруєння.Провіднимиознакамиураженняцентральноїнервовоїсистемиєвираженадепресія,затьмареннясвідомості,порушення сну,маніяпереслідування,зниженняпам'яті та критики до свого стану,тактильнігалюцинації (">волосся наязиці", ">повзання потілумурашок").Процесвидужаннятриває від 6 до 10тижнів прикороткочасній дії ТЕС.

>Тяжкіформигострихотруєньпроявляютьсяделірієм,вираженимислуховими,зоровими йтактильнимигалюцинаціями,вітальними страхами,психомоторнимизбудженнями йможутьзакінчуватисясмертюпостраждалого.

>Хронічнеотруєння.Виділяють тристадіїхронічногоотруєння ТЕС:неврозоподібну (синдромвегетосудинноїдистонії),стадіюенцефалопатії (>астеноорганічний синдром) йстадію токсичного психозу.

>Неврозоподібнастадіяхарактеризуєтьсябрадикардією,артеріальноюгіпотонією,гіпотермією,підвищеноюсалівацією,розладами сну.

>Стадіяенцефалопатіїпроявляється симптомамиорганічногоураження ЦНС натліневрозоподібних йвегетативнихпорушень.Хворіскаржаться напригніченийнастрій,постійневідчуття страху (>частіше страху смерти),різноманітнігалюцинації.

>Стадія токсичного психозуєнаслідкомнаростанняінтоксикації ТЕС йхарактеризуєтьсястійкимипорушеннямипам'яті, сну,зниженнямінтелекту,психопатоподібнимизмінамиособистості.

>Діагностика. Припостановцідіагнозухронічноїінтоксикації ТЕСмаютьвраховуватисядані проумови роботи,профмаршрут,результатизагальноклінічних,психологічних йінструментальнихметодівобстеження.

>Лікування. Длялікуваннягострихотруєньпризначаютьзасобидетоксикаціїорганізму (>неогемодез, 5 %розчинглюкози,аскорбінову йглутаміновукислоти),заспокійливі (>магнію сульфат уклізмах чивнутрішньом'язово),снодійні.

>Лікуванняхронічнихотруєнь ТЕСсимптоматичне йпередбачаєкорекціюпсиховегетативних йсудиннихпорушень, котрімаютьмісце приційінтоксикації.Доцільнозастосовуватипрепарати, котріпокращуютьметаболічніпроцеси ймікроциркуляцію вкорі головногомозку,транквілізатори, нейролептики,внутрішньовенневведенняглюкози ізаскорбіновоюкислотою,глюконатукальцію, а й за показами,біогенністимулятори,вітаміни Ур У6.

>Лікарсько-трудоваекспертиза. Прихронічнійінтоксикації ТЕС напочатковихстадіяххворий перекладатися наіншу роботу поза контактом ізтоксичнимиречовинами ізвидачеюйому доплатного аркушанепрацездатності наперіодлікування.Якщо послелікуванняхворийповністюодужує,вінможепродовжувати роботу зафахом.

>Помірновиражені проявихронічноїінтоксикації ізнаявністюневрозоподібного синдрому,вираженихвегетативнихрозладівє показом дляраціональногопрацевлаштування позадієюпрофесійнихфакторів.Хворі ізознакамитоксичноїенцефалопатіївтрачають якпрофесійну, то йзагальнупрацездатність, щопотребуєнаправлення їхні наМСЕК длявстановленнягрупиінвалідності відпрофзахворювання.

>Профілактика.Запобіжні заходьмають бутиспрямовані навиключеннязабрудненняшкіри,одягу,повітряетиловоюрідиною,етилованим бензином.Слідкористуватисяіндивідуальнимизасобамизахисту:прогумованимодягом,рукавицями,взуттям,респіраторами.Усі,хтоконтактує із ТЕС,підлягаютьщорічниммедичнимоглядам.

1.4Отруєннясірководнем

>Сірководень (CS2) -прозорамаслянистарідина. Легковипаровується прикімнатнійтемпературі. Паріважчі заповітря, легкозагоряються. ГДК - 10мг/м3.Відноситься дотоксичнихречовин II класу.

>Застосовується якрозчинникжирів, фосфору,гуми, воску,целюлози, у зв'язку ізчим широковикористовується врізноманітнихгалузяхпромисловості,зокрема увіскознійпромисловості привиробництві штучногошовку, корду,штапелю,целофану тощо.

>Поступає ворганізм черездихальнішляхи танеушкодженушкіру. Уорганізмібільшачастинасірководнюокислюється донеорганічногосульфату йвиводиться ізсечею тафекаліями, внезміненомустанівидихаєтьсялегенями.Частководепонується втканинах,багатихліпідами,зокрема вмозку,печінці,периферичних нервах,нирках.

>Патогенез.Механізм діїсірководню наорганізмскладний йобумовленийперш на йоголіпотропністю.Сірководеньвідноситься догрупиотрутферментно-медіаторної дії. Принадходженні доорганізмузв'язується ізамінокислотами,внаслідок чогоутворюютьсядитіокарбаміновікислоти, щопризводить допорушенняобмінуамінокислот таіншихбіологічнихсполук, у склад яківходятьамінокислоти (>ферментнісистеми).Блокуєтьсяактивністьмоноаміноксидази,внаслідок чогознижуєтьсяактивністьмідьмісткогоферментуцерулоплазміну.Інактиваціякоферментупіридоксамінусірководнемпризводить довираженогодефіцитувітаміну У6,порушення синтезувітамінуРР йобмінусеротоніну,якийвідіграєважливу роль уметаболізмі головногомозку.Доведено, що прихронічнійінтоксикаціїсірководнемпорушуютьсябіосинтез йметаболізміндолілалкіламінів,внаслідок чого ворганізмінакопичуютьсятриптамін йсеротонін. Цеєоднією із причинчисленнихураженьважливихвідділів ЦНС: кору,проміжного йсередньогомозку,підкорковихутворень, щоє причиноювиникненнявегетативнихсудинних,ендокринних,нейрогуморальних таіншихпорушень.

>Клініка.Гостріотруєнняможутьвиникати приаварійнихситуаціях чипорушеннях правил безпеки прироботі ізсірководнем. Заступенемтяжкостівиділяютьлегкі йтяжкіформиотруєнь.Легкіотруєнняпроявляютьсяголовнимболем,запамороченням,нудотою,блювотою,можутьз'являтисятактильнігалюцинації,збудження, яку переходити вапатію.Тяжкіотруєннясірководнемперебігають на кшталтхлороформногонаркозу, ізвтратоюсвідомості,можливимрозвиткомкоматознихстанів,пригніченнямшкірних,сухожилкових,рогівкових тазіничнихрефлексів.

>Хронічніотруєння.Вважають, щоклінікахронічноїінтоксикаціїсірководнемможеслужитимоделлю длявивченнянейроінтоксикації,обумовленоїіншиминейротропними агентами, у зв'язку із тім, що вонаперебігає ізнаявністюмайже всіхневрологічнихсиндромів (>неврозоподібного,психоорганічного,гіпоталамічного,стовбурово-вестибулярного,паркінсонічного,поліневротичного таінших).

>Виділяють тристадіїхронічноїінтоксикаціїсірководнем.

>Першастадіяпроявляєтьсяфункціональнимирозладаминервовоїсистеми (">сірководневий невроз") на кшталтастеновегетативного синдрому.Хворіскаржаться наголовнийбільпостійного характеру,дратівливість,погіршенняапетиту,загальнуслабкість,пітливість,порушення снузістрахітливимисновидіннями.

Приоб'єктивномуобстеженнівиявляєтьсяемоційнанестійкість,дратівливість,різкіколиваннясамопочуття, атакожнестійкість впозіРомберга, треморпальців рук,яскраво-червонийдермографізм,лабільність пульсу,підвищенапітливість,нестабільністьартеріальноготиску, збільшеннящитовидноїзалози. Наційстадіїсимптомиотруєнняносятьоборотний характер.

Другастадіяхарактеризуєтьсяпосиленнямскарг,появоюсимптоміворганічногоураженняпериферичноїнервовоїсистеми.Змінюється характерхворих,з'являєтьсяапатія,скарги, котрівказують назниженняінтересу дооточуючого,звужується колоінтересів. Натліцихскаргможутьпоявлятисяагресивність,відчуття страху.

Приоглядівиявляютьсяознакиорганічногоураженняпериферичноїнервовоїсистеми (>вегетативно-сенситивнийполіневрит),порушенням'язовоїсили. Наційстадіїмаютьмісцесимптомипорушенняфункціїпечінки,секреторноїфункціїшлунку йпідшлунковоїзалози.

>Третястадія -стадіятоксичноїенцефалопатії -перебігає ізвираженимизмінамипсихіки.Хворіапатичні,загальмовані,нерідкоплачуть без заподій,депресивні.

>Об'єктивновиявляютьсясимптомиорганічногоураженнянервовоїсистеми:незначновираженагіпомімія,асиметріяіннерваціїобличчя,нерівномірність йпідвищеннясухожилковихрефлексів,позитивнісимптоми орального автоматизму, а й у особливо тяжкихвипадках ->ознакиекстрапірамідного синдрому.

>Діагностика.Діагнозінтоксикаціїсірководнемґрунтується наданихклініки, характеристики умів роботи,профмаршруту,клініко-лабораторних йінструментальнихметодівобстеження.Найважливішезначення дляранньоїдіагностикиінтоксикаціїмаєоцінка станусенсомоторноїсистеми. Приперіодичнихмедичнихоглядахробітників, котрітривалий годинуконтактували ізсірководнем,визначаютьпоказникиліпідногообміну (холестерин,фосфоліпіди, альфа- йбета-ліпопротеїди,тригліцериди),враховуючипідвищенийризиквиникнення вониатеросклеротичногопроцесу.

>Лікування.Проводитьсякомплекснелікування,об'ємякогозалежить відстадіїінтоксикації. Дляпатогенетичноїтерапії йдетоксикаціїрекомендуєтьсявведеннявітаміну У6, атакожпризначенняглютаміновоїкислоти йпіридоксальфосфату, котрізв'язуютьсірководень йвиводять його ізорганізму черезнирки. До комплексулікувальнихзаходіввключаютьпрепарати, котріпокращуютьметаболізм йкровообігмозку.

>Лікарсько-трудоваекспертиза. Наранніхстадіяхінтоксикації послепроведення комплексноголікуванняпрацездатністьвідновлюється.Відсторонення від роботи вконтакті ізсірководнем таіншимитоксичнимиречовинамирекомендується дляосіб зстійкиминеврозоподібнимипорушеннями й синдромомполіневропатії.Такіхворінаправляються наМСЕК длявизначеннягрупиінвалідності.

Пристійкійвтратіпрацездатності (токсичнаенцефалопатія)постраждаліпризнаютьсяінвалідамиII—Ігрупи відпрофесійногозахворювання.

>Профілактика.Важливезначення вкомплексіпрофілактичнихзаходівмаєпроведенняперіодичнихмедичнихоглядів, покращання умів роботи,зокремавикористаннясучаснихтехнологій,герметизаціяобладнання, забезпеченняробітниківіндивідуальнимизасобамизахисту.

>Протипоказаннями до прийому на роботу ізсірководнемє:захворюванняцентральної йпериферичноїнервовоїсистеми;хвороби органузору;психічнізахворювання;наркоманія йтоксикоманія;нейроциркуляторнадистонія; кісточкаорганівдихання йсерцево-судинноїсистеми; зернятко травного тракту (гастрит, гепатит).


2.Професійніотруєння ізпереважнимураженнямсистемикрові

>Кроводнією ізперших системорганізмувідповідає надіюрізноманітнихфакторівзовнішньогосередовища, до тогочислі йпрофесійних.Відповідніреакціїможутьносити якзагальний, то йспецифічний характер.Загальнігематологічніреакціїпроявляютьсяоднотипнимизмінамипериферичноїкровінезалежно від характеру токсичного агента,якийподіяв наорганізм. Дозагальнихгематологічнихреакційвідносять:нейтрофільнийлейкоцитоззізсувомформуливліво,еозинофілопенію,лімфопенію, збільшеннякількостімоноцитів.Вважають, щоперерахованіреакціїєпроявомвключеннязахиснихмеханізміворганізму надіюотрути.

При дії конкретного токсичного чиннику (>свинець, бензол тощо)виникаютьспецифічні,притаманнілишеційінтоксикації,зміникрові.

>Токсичніречовини, котріпереважновпливають на системукрові, можнаумовноподілити надекілька груп:речовини, котрівикликаютьдепресіюгемопоезу (>ароматичнівуглеводні);речовини, котрівикликаютьпорушення синтезупорфіринів йгему (>свинець й йогосполуки);токсичніречовини, котріпризводять доутворення вкровіпатологічногопігментуметгемоглобіну (>ароматичніаміно- йнітросполуки бензольного ряду,деякімедикаменти, атакожокислювачі,зокремабертолетовасіль,кров'янасіль тощо),карбоксигемоглобін-утворювачі (оксидвуглецю);гемолітичніотрути,такі якмиш'яковистийводень,фенілгідразин,толуолендіамін,гідроперекисізопропілбензолу,оцтоваесенція йбертолетовасіль припопаданні їхнього ворганізм черезшлунково-кишковий тракт.

2.1Професійніотруєнняароматичнимивуглеводнями

Доцієїгрупивключають: бензол, його гомологи йпохідні, до тогочислігалогено-,нітро- йаміносполуки.Бензол (ЗбМ6) -безбарвнапрозорарідина зспецифічнимароматичним запахом, добророзчиняється успиртах,ефірах, жирах,ліпідах, зле - уводі. Широковикористовується впромисловостіорганічного синтезу, привиготовленісинтетичнихматеріалів, вякостірозчинниківфарб, смол,лаків. Входити у складнафти танафтопродуктів.

>Отруєнняможевиникати уапаратників,малярів-пульверизаторщиків,ґрунтувальників,працівниківвиробництвасинтетичнихматеріалів,хімічнихлабораторій таінших.

Уорганізмнадходить черезлегені увиглядіаерозолю й черезнепошкодженушкіру.Можутьвиникати якгострі, то йхронічніотруєння.Граничнодопустимаконцентрація вповітріробочоїзони 5мг/м3.

>Від 50 до70 %бензолувиводитьсялегенями внезміненомувигляді,рештациркулює вкрові йдепонуєтьсяперш на органів,багатих жирами йліпідами. Уорганізміокислюється догідроксильних йполігідроксильнихсполук -фенолу,гідрохінолу,пірокатехіну таінших - йвиводиться ізсечею увиглядіглюкуроновоїкислоти.

>Патогенез.Бензол -політропнаотрута, котравражає практичноусіоргани йсистеми, але йнайбільшзначніпатологічнізміниспостерігаються вцентральнійнервовійсистемі такістковомумозку.Депресіягемопоезуєосновноюознакоюхронічноїінтоксикації бензолом.Накопичуючись вкістковомумозку,отрутадієцитотоксично як настовбуріклітини (>попередникигемопоезу), то й настромальніструктурикістковогомозку таіншихкровотворнихорганів.Внаслідокцитотоксичної діїзменшуєтьсякількістьстовбуровихклітин,порушується їхніфункція,зокремаздатність допроліферації йдиференціації.Гемодепресорнадіябензолу наклітиникровіобумовленабезпосереднімвтручанням його впроцеси перекисногоокисленняліпідів, синтезу ДНК,окислювальногофосфорилювання.Внаслідок цоговиникаютьдефекти ДНК, щорізкознижуєжиттєздатністьклітин-попередників тазрілихгранулоцитів.Депресіюмієлопоезуобумовлюютьтакожаутоімунніпроцеси,пов'язані ізпорушеннямантигенрозпізнавальнихвластивостейТ-лімфоцитів.

>Виражсністьдепресіїгемопоезузалежить відінтенсивності йтривалості діїбензолу,індивідуальноїчутливостіорганізму донього. Урозвиткугематологічнихпорушень прибензольнійінтоксикаціїмаютьзначення йдеякііншімеханізми, котрі,діючиопосередковано,сприяютьпорушеннюеритро-,лейко- йтромбоцитопоезу. До нихвідносятьпорушення балансувітамінівгрупи У,зокрема У6 й У12,аскорбіновоїкислоти,дефіцитзаліза,дисфункціющитовидної тавилочковоїзалоз,яєчників.

>Клініка.Бензолможевикликатигостру йхронічнуінтоксикацію.Гостраінтоксикаціясупроводжуєтьсяураженням ЦНС, якупроявляєтьсязагальномозковимипорушеннями.Виділяють триступеніважкостігостроїінтоксикації бензолом: легкий,середньоважкий таважкий.

При легкомуступенігострогоотруєння бензоломхворіейфоричні,скаржаться назагальнуслабкість,головнийбіль, шум увухах,запаморочення,нудоту,блювоту,хиткість приходьбі. Якбишвидкоплинні й безбудь-якихнаслідківзникають черездекілька часів.

>Інтоксикаціясередньогоступеняважкостіпроявляєтьсяпосиленнямзагальноїслабкості,неадекватноюповедінкоюпостраждалого,головнимболем,збудливістю. Приоб'єктивномуобстеженнізвертає у собіувагувираженаблідістьшкірнихпокривів,зниженнятемпературитіла,тахіпное,слабкий малогонаповнення пульс,розширеннязіниць,зниженняартеріальноготиску.Можерозвинутисякоматозний стан,якомупередуютьм'язовіпосіпування,тонічні таклонічнісудоми.Своєчаснопроведенелікуваннясприяєповномуодужаннюхворого. У окремихосібможутьзалишатисястійкіфункціональніпорушеннянервовоїсистеми на кшталтастеновегетативного синдрому.

Увипадкахважкогоотруєння бензоломспостерігаєтьсяраптовавтратасвідомості ізпоявоюознактоксичної комі,зупинкадихання якнаслідокпаралічудихального центру.Тяжкіотруєння впереважнійбільшостізакінчуються летально.

Пригострихінтоксикаціях бензоломпорушеннягемопоезувідсутні, завиняткомнестійкого,короткочасноголейкоцитозу.

>Хронічнаінтоксикація бензолом.Найбільшхарактерноюознакоюхронічноїінтоксикації бензоломєураженняцентральноїнервовоїсистеми йкісткомозковогокровотворення.Порушенняфункціїцентральноїнервовоїсистеми впереважнійбільшостівипадківєнаслідкомдепресіїгемопоезу.

>Клінікахронічноїінтоксикаціїрозвиваєтьсяпоступово,тривалий годинунепомітно дляхворого, йможевиявлятисялише прицілеспрямованихобстеженняхкрові.Ранніми симптомамиінтоксикаціїєзагальнаслабкість,швидкавтомлюваність,тривалийголовнийбіль,запаморочення,розлад сну,відчуттятиснення йрозпирання вочнихяблуках,дратівливість,плаксивість,пригніченийнастрій.Появляютьсясерцебиття,неприємнівідчуття вділянцісерця,болі вепігастральнійділянці,диспептичнірозлади,нудота,блювання,втратаапетиту,кровоточивість ясний,крововиливи вшкіру. Ужінокможепорушуватисяменструальний цикл,буваютьменорагії.

Приоб'єктивномуобстеженніхворихвиявляютьознакифункціональнихрозладівнервовоїсистеми ізявищамивегетативноїдисфункції, щопроявляєтьсяпідвищеннямсухожильнихрефлексів,дрібноамп-літудним треморомпальціввитягнутих рук,яскравимчервонимдермографізмом,гіпергідрозом,лабільністю пульсу йартеріальноготиску,асиметрієютемпературитіла.Перерахованівищесимптомиможутьвиникати паралельнозізмінамипериферичноїкрові чипередуватиїм. З годиною синдромфункціональнихрозладівнервовоїсистеми переходити вастенічний синдром,якийпроявляєтьсяслабкістю,кволістю,апатією,зниженнямпам'яті,швидкимвиснаженнямкірковихпроцесів.

Притриваломуконтакті рук ізсумішами, котрімістять бензол,можерозвиватисяполіневритичний синдром ізпереважнимураженнямчутливих йвегетативних волокон.Хворіскаржаться набіль до рук,парестезіїпальців, котрівиникаютьчастіше внічний годину.

>Об'єктивно:виявляєтьсяціаноз пензлів,зниження їхньоготемператури,поверхневоїбольовоїчутливостідистального типу,пастозністьдистальних фаланг,гіпергідроздолонь.Можутьвиникатитрофічнірозладинігтьових платівок.

Синдромтоксичноїенцефалопатіїспостерігається притяжкійформіхронічноїінтоксикації бензолом йсупроводжуєтьсямікроорга-нічноюсимптоматикою ізекстрапіраміднимигіперкінезами йнейроциркуляторнимирозладами.Маютьмісцеглибокіпорушенняпсихічноїсфери, для які характернарізкаслабкість,млявість,зниженняпам'яті йуваги.

Приоб'єктивномуобстеженніхворихвиявляють:анізокорію,асиметріюлицьовоїіннервації,гіпомімію,високісухожильнірефлекси,долонно-підборідний симптом,зниженняколіннихрефлексів.

Уминулі рокта, коли навиробництвізастосовувалисясуміші із великимвмістомбензолу,зустрічалисявипадкиважкиххронічнихотруєнь ізураженням спинногомозку йрозвитком синдромуфунікулярногомієлозу.

Прихронічнійінтоксикації бензоломвиникаютьзміни впечінці,шлунково-кишковомутракті,серцево-судиннійсистемі йжіночійстатевій сфері. В частности, впечінцівиявляютьсяознакижировоїдистрофії, щоклінічнопроявляютьсяболем в правомупідребер'ї,збільшенням органу,диспротеїнемією,зниженнямантитоксичної йпротромбінутворюючоїфункціїпечінки.

У зв'язку ізураженнямпідшлунковоїзалози йшлункуможливірозладитравлення,кислотоутворення,явищагастроентериту.

>Виділяють тристадіїклінічногоперебігухронічноїбензольноїінтоксикації/першу -отруєння легкогоступеня, другу -отруєннясередньоважкогоступеня йтретю -тяжкіформиотруєння.

Легкийступіньхронічноїбензольноїінтоксикаціїпроявляєтьсятранзиторними чинерідковираженимизмінамикрові (>нейтрофільоз чинейтропенія,підвищенийвмістнейтрофільнихгранулоцитів ізтоксичноюзернистістю,моноцитоз,зсувлейкоцитарноїформуливліво,гіперсегментаціянейтрофільнихгранулоцитозів,помірнийлейкоцитоз,короткочаснезниженнявмістулейкоцитів до 3,8-4 x 109в/л).

>Клінічноцястадіяхарактеризуєтьсяшвидкоювтомлюваністю,загальноюслабкістю,головнимболем,зниженнямапетиту,інверсією сну.Маютьмісцефункціональнізмінинервовоїсистеми,помірнаастенізація,явищаполіневропатії,геморагічного синдрому.

>Середиьоважкийступіньінтоксикаціїпербігає натлі болеевираженихфункціональнихпорушеньнервовоїсистеми йгеморагічного синдрому.Останнійпроявляєтьсякровотечею ясний,носовимикровотечами,підшкірнимикрововиливами,менорагіями,порушеннями менструального циклу.Прогресуютьастеновегетативний синдром,явищаполіневропатії,погіршуютьсяметаболічніпроцеси вміокарді,печінці,наростаютьзмінигемопоезу.Кількістьлейкоцитівзнижується до3,5x109 >в/л,тромбоцитів до 120-150 x 109в/л,помірнознижуєтьсякількістьеритроцитів.

>Важкіформиотруєнняхарактеризуютьсявираженоюзагальноюслабкістю,головокружінням,запамороченням,геморагічним синдромом,спостерігаютьсяглибокіпорушенняструктури йфункціїпечінки,серцевогом'яза,центральноїнервовоїсистеми. Укровівираженалейкопенія (>нижчеЗхЮ9 >в/л),тромбоцитопенія (>нижче120хЮ9в/л),анеміягіпо- йапластичного генезу,підвищенаШОЕ. Часкровотечіподовжений,індексретракціїзгустказнижений.

>Атиповіваріантихронічноїбензольноїінтоксикаціїзустрічаютьсявідноснорідко йхарактеризуютьсяпереважнимураженнямеритропоезу читромбоцитопоезу. Доцихваріантіввідносять такзванібензольнілейкози, котріможутьперебігати угострій чихронічнійформі.

>Діагностика.Діагнозгострої йхронічноїбензольноїінтоксикаціїобґрунтовуєтьсяданимиклініко-гематологічноїкартини,санітарно-гігієнічної характеристики умів роботи, вякіймають бутипредставленівідомості протривалість контакту із бензолом чи йогогомологами, їхніконцентрації наробочомумісці.

Дляпідтвердженнядіагнозупроводятьвизначеннябензолу вкрові йкістковомумозку, атакожконцентраціюсульфатів усечі, щопідтверджуєвиведенняпродуктіврозпадубензолу.Концентраціяостанніхможезростати до 60 % принормі 18-20 %.

>Диференціальнудіагностикупроводять ізіншимихворобамисистемикрові, котріперебігають ізявищамидепресіїгемопоезу,зокрема ізапластичноюформоюгостроголейкозу таалейкемічнимретикульозом.

>Лікування.Проводитьсякомплекснесимптоматичнелікування ізметоюактиваціїсистемикровотворення йпідвищеннязагальноїреактивностіорганізму. В частностирекомендуєтьсяпризначення широкого комплексувітамінівгрупи У (У1 У2, У12 йпрепаратів, котріущільнюютьсудиннустінку (>вітаміни З, Р).Гемостимуляторипризначаються привираженихстійкихдепресіяхгемопоезу йкомбінації ізімуностимуляторами:пентоксил 0,2-0,3 р 3 рази на день,протягом 12-15днів,лейкоген 0,02 р З рази на день,протягом 14днів,натріюнуклеїнат 5-10 мл 5 %розчинувнутрішньом'язово,протягом 10-15днів,фолієву кислоту 0,02 р 3 рази на день,тривалість курсу 5-10днів, атакожаскорутин,вікасол.

>Хворим ізпрояваминеврастенічного синдромупризначаютьброміди,внутрішньовенневведення 40 %розчинуглюкози (20-30 мл) ізаскорбіновоюкислотою (5 %розчин 1-2 мл).Тривалість курсу 12-15днів. Приастеновегетативномусиндромірекомендуєтьсякурсовепризначеннякальціюглюконату (10 мл 10 %розчинувнутрішньом'язово,протягом 10-12днів),адаптогени,біогенністимулятори,вітамінигрупи У,фізіотерапевтичніпроцедури.

>Лікарсько-трудоваекспертиза. Пригострійінтоксикаціївтратапрацездатностібуває від 3 до 15днів.Зворотнийрозвитоксимптомівхронічногоотруєння бензоломможетривати від 2 до запланованих 4місяців, при цьомухворітимчасовоусуваються від роботи вконтакті із бензолом йпроходятькомплекснелікування. Аліці заходь невиключаютьпрогресуванняхворобинавіть послеотруєння легкогоступеня.Враховуючицс, уже при легкомуперебігухронічноїінтоксикації бензолом,подальша робота вконтакті ізхімічнимиречовинамигематодепресивної діїпротипоказана. У цихвипадкахможе бути рекомендованаінша робота, котравиключаєподальший контакт ізотрутами. НатермінперекваліфікаціїрішеннямМСЕКвизначається групаінвалідності.

Прибензольнійінтоксикаціїсередньоважкого йважкогоступеняхворіповністювтрачаютьпрацездатність.Вонинаправляються наМСЕК длявизначеннягрупиінвалідностівнаслідокпрофесійногозахворювання.

>Профілактика. Дляпопередженнябензольноїінтоксикаціїслідпроводити комплексзаходів, котріпередбачаютьпроведенняпопередніх, приприйомі на роботу, йперіодичнихмедичнихоглядів; покращаннясанітарно-гігієнічних умів роботи.Протипоказами для прийому на роботує:враховуючипідвищенучутливість добензолужінок, їхнього нерекомендуєтьсядопускати до роботи ізцієюречовиною;вираженівегетативнідисфункції;хронічнізахворюванняшлунка,печінки,жовчовивіднихшляхів;доброякісніпухлини;анемії (>гемоглобіну менше 130 г/л),лейкопенії (>лейкоцитів менше як 4,5 * 109

Страница 1 из 4 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація