Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпечна Експлуатація машин, механізмів, систем Під лещат. Шкідліві виробничі чинників


Реферат Безпечна Експлуатація машин, механізмів, систем Під лещат. Шкідліві виробничі чинників


>РЕФЕРАТ

іздисципліни «>Охорона роботи»

Тема: «>Безпечнаексплуатація машин,механізмів, систем подтиском.Шкідливівиробничічинники»


План

 

1.Умовибезпечноїексплуатації машин ймеханізмів

1.1Поняття пронебезпечну зону машин

1.2Колективні йіндивідуальнізасобизахисту

1.3Безпекаексплуатаціїпідйомно-транспортних машин

2.Безпека систем, щознаходяться подтиском

2.1Посудини, щопрацюють подтиском

2.2Додатковівимоги добалонів

2.3Безпекаексплуатаціїкомпресорногоустаткування

2.4Парові йводонагрівальнікотли

3.Психофізіологічнінебезпечні йшкідливівиробничічинники

3.1Загальнівідомості

3.2 Алкоголь й безпека роботи

3.3Монотонність

3.4Стомлення

3.5Робоча поза

3.6Сонливість

3.7Перевантаженняемоційні йрозумові

3.8Стрес

3.9Гіподинамія

3.10Соціальнийклімат й безпека,психологічнанесумісність

3.11Перенапруженняаналізаторів


1.Умовибезпечноїексплуатації машин ймеханізмів

 

1.1Поняття пронебезпечну зону машин

Упоняття >небезпечна зона входитипростір, вякомуможливадія напрацюючогонебезпечного й (чи)шкідливоговиробничогочинника (ГОСТ 12.0.002-80).

>Небезпекалокалізована впросторідовколаелементів, щорухаються:

–ріжучогоінструменту;

–оброблюваних деталей;

–планшайб;

–зубчастих,пасових йланцюгових передач;

–робочихстолівверстатів;

–конвеєрів;

–переміщуванихвантажівПТМ й т.д.

>Розміринебезпечноїзониможуть бути:

–постійними (зонаміж пасом йшківом,міжвальцями й т.п.);

–змінними (зонарізання наверстатах).

1.2Колективні йіндивідуальнізасобизахисту

>Засобиіндивідуальногозахистузалежно відпризначенняпідрозділяють нанаступнікласи:

–ізолюючікостюми;

–засобизахистуорганівдихання;

–спеціальневзуття;

–засобизахисту рук, голови,обличчя, очей,органів слуху й т. буд.

>Всізастосуванні вмашинобудуваннізасобиколективногозахисту щопрацюють за принципом дії можнарозділити на:

–огороджувальні;

–запобіжні;

–блокуючі;

–сигналізуючі;

–системидистанційногокерування;

–спеціальні.

>Огороджувальніпристрої >перешкоджаютьпопаданнюлюдини внебезпечну зону.

Конструктивноогороджувальніпристроїможуть бути:

–стаціонарними;

–рухомими;

–переносними.

>Стаціонарніпристрої >пропускаютьоброблювану деталь, але й непропускають рукиробітника.

>Рухоміпристрої – наверстатах.

>Переносніпристрої –ремонтні йналагоджувальні роботи,оберігають відмеханічних травм йопіків.

>Запобіжніпристрої >призначені дляавтоматичноговідімкненнярухомихагрегатів й машин припорушенні нормального режиму роботи. До нихвідносять:

–обмежувачі ходу вгоризонтальних йвертикальнихнапрямках;

–упори;

–кінцевівимикачі;

–запобіжніклапани;

–мембрани.

>Вводятьсяслабкі ланки вланцюги машин:

–зрізніштифти й шпонки;

–фрикційнімуфти;

–плавкізапобіжники.

>Слабкі ланкиможуть бути:

– ізавтоматичнимвідновленнямкінематичноголанцюга;

– ізнеобхідністюзамінизруйнованогоелементуслабкої ланки (>фрикційна муфта, плавкийзапобіжник).

>Блокувальніпристрої >бувають:

–механічними;

–електромеханічними;

–електричними;

–фотоелектричними;

–радіаційними йін.

>Механічнеблокування >єсистемою, щозабезпечуєзв'язокміжогороджуючимпристроєм йгальмівним чипусковим.

>Електричнеблокування >застосовується велектричних установках ізнапругою 500 У йвище,забезпечуєввімкненняустаткуваннялише занаявностіобгороджування.

>Електромеханічнеблокування >полягає до того, що вньому рольелектромагнітувиконує людина, щодіє намеханічнучастинусистеми.Приклад,електричний щиток.

>Фотоелектричнеблокування >засноване напринципіперетворення велектричний сигналсвітлового потоку, щопопадає нафотоелемент –фотоопір.Застосовується вКПЦ ймеханічних цехахмашинобудівнихзаводів.

>Радіаційнеблокування >засноване назастосуваннірадіоактивнихізотопів.

>Сигналізуючіпристрої >даютьінформацію про роботутехнологічногоустаткування, атакож пронебезпечні йшкідливівиробничічинники, котрі при цьомувиникають. Запризначеннямсистемисигналізаціїподіляються втричігрупи:

–оперативну;

–попереджувальну;

–пізнавальну.

За способомінформаціїрозрізняютьсигналізацію:

–звукову;

–візуальну;

–комбіновану (>світлозвукову)

–одорізаційну (за запахом) длягазів.

>Системидистанційногокерування >характеризуються тім, що контроль йрегулювання роботиустаткуванняздійснюють іздільниць,достатньовіддалених віднебезпечноїзони.Спостереженняпроводять чивізуально, чи задопомогою системтелеметрії йтелебачення.

>Спеціальнізасобизахисту >використовують припроектуваннірізноманітнихвидівустаткування. До нихвідносяться:

–дворучневвімкнення машин;

–системивентиляції;

–джереласвітла;

–глушники галасу;

–захиснезаземлення йін.

1.3Безпекаексплуатаціїпідйомно-транспортних машин

>Технічнийогляд >буває:

–повне дляпідйомно-транспортних машин (>ПТМ), нанововстановлених.Проводиться нерідше одного разу втричі рокта. ПриповномутехнічномуоглядіПТМпіддаєтьсяогляду,статичним йдинамічнимвипробуванням;

–періодичне,часткове – нерідше одного разу нарік.

>Статичнівипробування – >навантаження на 25 %вище заїївантажопідйомність.Візоквстановлюється вположення, щовідповідаєнайбільшомупрогину.Вантажпіднімається на 200 - 300 мм (пристріловидномукрані – 100 - 200 мм) йвитримується 10хвилин.Потімвантажопускають йперевіряютьнаявністьзалишковоїдеформації мосту крану.

>Динамічнівипробування >проводятьвантажем на 10%більшим завантажопідйомністьПТМ йперевіряють дії всіхмеханізмів й їхнігальм. Придинамічномувипробуванніпроводятьповторнийпідйом йопусканнявантажу.

>Прилади йпристрої безпекиПТМ:

–кінцевівимикачі;

–кінцевіупори дляпопередження переходупереміщуванихпідйомнихмеханізмів зарейковішляхи;

–обмежувачівантажопідйомності;

–звукова йсвітловасигналізація;

–східці;

–галереї;

–гальмівні йутримуючіпристрої;

–автоматичніприладивітровоїсигналізації йзахисту відвітровихнавантажень.

>Зупиняючі йуловлюючипристроїпризначені дляутриманняпіднятоговантажунавіть занаявностісамогальмівних систем:

–кранові;

–роликові;

–відцентрові;

–клинові;

–ексцентрикові.


 

2.Безпека систем, щознаходяться подтиском

2.1Посудини, щопрацюють подтиском

>Посудина, що працює подтиском,є герметичнозакритоюємкістю,призначеною дляведенняхімічних читепловихпроцесів, азберігання,перевезеннястиснутих,зріджених йрозчиненихгазів йрідин подтиском.

>Держнаглядохоронпраці затвердивши «Правилаобладнання йбезпечноїексплуатації посудин, щопрацюють подтиском», в яківизначаютьсявимоги дообладнання,виготовлення, монтажу, ремонту йексплуатації посудин, щопрацюють подтиском.

>Ці правилапоширюють свої дії на:

1)посудини, щопрацюють подтискомвищим за 0,07МПа;

2)цистерни й бочки дляперевезеннязрідженихгазів,тиск парі які притемпературі до +50 °Звищим за 0,07МПа;

3)посудини,цистерни длязберігання,перевезеннязрідженихгазів,рідин йсипкихтіл безтиску, але й тих, щоспорожняються подтиском газувищим за 0,07МПа;

4)балони,призначені дляперевезення йзберіганнястиснутих,зріджених йрозчиненихгазів подтискомвищим за 0,07МПа.

Правила непоширюються напосудини йбалониємкістю не понад 25 л, в якідобутокємкості наробочийтиск в атмосферах не понад 200, атакожчастини машин, що неєсамостійними посудинами (>циліндридвигунівпарових йповітряних машин йкомпресорів, конструктивновбудованих вкомпресор).

Припорушеннівимог доконструкції, монтажу йексплуатаціїсудин, щопрацюють подтиском,можливийвибух.Наслідкамивибухуможуть бути:

–руйнуванняустаткування,будівель,споруд;

–травмування людейвідлітаючимичастинамипосудини, щорозірвалася;

–отруєнняшкідливимиречовинами;

–ураженняполум'ям, пальними газами,парою,рідиною.

>Роботавибуху (Дж) приадіабатичномурозширенні газуможе бутивизначена заформулою:

,(2.1)

де Р1 –початковийтиск впосудині,МПа;

Р2 –кінцевийтиск впосудині,МПа;

V –початковийоб'єм газу, м3.

>Показникадіабати:

,(2.2)

де Зр –питоматеплоємність газу припостійномутиску,Дж/(кг град);

Зv –питоматеплоємність газу припостійномуоб'ємі,Дж/(кг град).

>Потужністьвибуху (кВт):

,(2.3)

деt – годину діївибуху, з.

Ос-кільки годинувибухудуже мала величина (з), топотужністьвибуху прирозривіпосудинидосягаєвеличезноївеличини. Так,наприклад,потужністьвибухупосудини зстиснутимповітрям V = 1 м3, Р = 12атм (1,2МПа) йt = 0,1 зскладає N = 28100 кВт.

Для забезпеченнянормальних умівексплуатації усіпосудинимають бутизабезпечені:

–приладами длявимірюваннятиску йтемпературисередовища;

–запобіжнимипристроями;

–запірноюарматурою;

–покажчикомрівнярідини.

>Окрімзапобіжного клапана, посудинаможе бутизабезпеченазапобіжноюмембраною, Яка винна матірзаводське тавро ізвказівкоютиску, щорозриває пластину (>ВНІІТБХП).

Накожну посудину после установки йреєстрації наноситисянаступнийнапис:

–реєстраційний номер;

– дозволівтиск;

– датамайбутньоговнутрішньогоогляду йгідравлічних іспитів.

Дообслуговуваннядопускаються особини немолодші за18-річнийвік, котріпройшли:

–виробниченавчання;

–атестацію вкваліфікаційнійкомісії;

–інструктаж із безпекиобслуговування посудин.

2.2Додатковівимоги добалонів

>Балониєрізновидом посудин, але й перед тимпред'являютьсядодатковівимоги. Дляпопередження неправильногоприєднаннябалона,внаслідок чогоможутьутворитисявибухонебезпечнісуміші,запорнівентилівиготовляютьрізноманітнихрозмірів й ізрізноюрізьбою (>лівою,правою).Балонимаютькольори, щовідрізняютьсязабарвленням йнаписами.

>Балони, щонадходять нанаповнення,повинні матірзалишковийтиск:

– длястиснутихгазів неменший за 0,05МПа;

– длярозчиненогоацетилену неменший за 0,05МПа й небільший за 0,1МПа.

>Залишковийтискнеобхідний у тому,щобвизначити,яким газом бувнаповненийбалон й недопуститипроникнення вньогоіншого газу чирідини.

>Балонизабезпечені редуктором,призначеним длязниженнятиску газу, щознаходиться вбалоні, довеличиниробочоготиску.Редуктормає дваманометри –тиск вбалоні йробочийтиск.Балони,призначені длязрідженихгазів,повинні матірпокажчикирівня максимальногозаповненняоб'ємубалона.Зберігатибалонинеобхідно у вертикальномуположенні вспеціальнообладнанихгніздах.Складимають бутиодноповерховими ізпокриттям легкого типу й не матіргорищнихперекриттів, щовиконані ізнезгоряючихматеріалів, ненижче за IIступіньвогнестійкості.Вікна йдверіповиннівідкриватисяназовні.Має бутиприродна ймеханічнавентиляція.

>Транспортуютьбалони із газом в горизонтальномуположенні, із прокладкамиміж ними,укладаються вентилями до одного бік.

>Спільнетранспортуваннянаповнених йпорожніхкисневих йацетиленовихбалонів на всіх видах транспортузаборонене.

>Балони,наповненізрідженим газом,повинні матіргазовий (>паровий)об'єм надрівнемрідини. Рівеньнаповненнявизначаєтьсяінструкціямизаводів-наповнювачів.

2.3Безпекаексплуатаціїкомпресорногоустаткування

>Згідно ГОСТ 12.2.016-81 – «>Обладнаннякомпресорне.Загальнівимоги безпеки» -компресорнеустаткуванняоб'єднуєстаціонарні йпересувнікомпресори йкомпресорні установки всіхвидів.

Прироботікомпресорногоустаткуванняможливепідвищеннятемператури читискустискуваного газу, щоможевикликативибух.

Зпідвищеннямтемпературипосилюєтьсярозкладаннязмащувального газу, щовикористовується якмастила длякомпресорів.

>Змащувальні олії припідвищеннітемпературичасткововипаровуються й увигляді туманупроникають вциліндри,утворюючи ззасмоктуванимповітрямвибухонебезпечнісуміші. Приконцентрації вповітрі 6-10 %масляної парі йтемпературібіля 200 °Зсумішможевибухати.Таканебезпекаусуваєтьсяохолоджуваннямкомпресора вцілому чи йогорівнів,застосовуючивідкриту системуохолоджування.

>Компресориповинні матір:запобіжні,сигналізуючи,блокувальніпристрої, , щоспрацьовуютьавтоматично йзабезпечуютьпослідовністьвиконаннятехнологічнихоперацій й захистустаткування відперевантажень.

>Компресори йтрубопроводиретельнозаземляють длявідведеннястатистичноїелектрики.

>Повітря длякомпресорівповинненадходити чистимо, для цоговстановлюютьсяфільтри.

Привеликійпродуктивності йзаборіповітря ззовніприміщеннянеобхіднозабирати не менше ніж в 3 метрах відрівняземлі.

>Компресориобезпеченіконтрольно-вимірювальноюапаратурою:

– манометрами;

– термометрами;

–автоматичнимирегулювальникамитиску;

–запобіжними клапанами

–запірнимпристосуванням.

Длязмащенняциліндрівкомпресорівзастосовуєтьсяспеціальнемастило ізтемпературоюспалаху 220-240 °З,тобто ізбільшою, ніж температурастискуваногоповітря. Прироботікомпресорапоказникиприладівперевіряються нерідше, ніж через 2години, й їхніпоказникизаписуються до наукового журналуобліку роботикомпресора.Робочіманометриперевіряються нерідше одного разу на 6місяців.


2.4Парові йводонагрівальнікотли

>Вимоги допаровихкотліввстановлюються ГОСТ 12.2.096-83 – «>Котлипарові ізробочимтиском парі до 0,07МПа.Вимоги безпеки.»

>Найбільшанебезпека при їхньогоексплуатації –вибух.Аваріїпаровихкотлівможутьвиникнути черезнедостатність у яких води,несправностіживлення йводовказівнихприладів, поганогознанняправив ТБ числабкоївиробничоїдисципліни.Представляєнебезпекуутворення йскупченнянакипу на окремихелементах казана принерегулярному йогочищенні. Зцієї заподійможеутворитисяопуклість, Якапризводить дорозривустінки.Незадовільнийводний режимпредставляєнебезпеку для казана ізнаступних причин:

–накип,маючинизькийкоефіцієнттеплопровідності,сприяєперегрівустінок йрозм'якшеннюметалу;

–зм'якшена вода призначнійлужностівикликаємежкристаллітнукорозію, якоїназиваютьщекаустичноюкрихкістю;

–вміст вживильнійводікисню йвуглекислого газувикликаєелектрохімічнукорозію.

>Недостатність води вкотліможепризвести довибуху, томувстановлюютьприлади, котріконтролюютьрівень води вкотлі й температуру,встановлюютьпристрої, щоавтоматичноподаютьзвукову чисвітловусигналізацію призниженнірівня води вкотлі домінімуму.

>Парові йводонагрівальнікотливстановлюються вспеціальнихприміщеннях –котельних, в які винне бути неменш2-хвиходів.Крівлямає бути такою, що легкоскидається.Обладнаннякотельних внапівпідвальнихприміщенняхдопускаєтьсялише привикористанніводонагрівальнихкотлів ізтемпературою до100(З чипаровихказанів ізтиском до 0,07МПа.


 

3.Психофізіологічнінебезпечні йшкідливівиробничічинники

3.1Загальнівідомості

>Психофізіологічним (ПФ)чинникамвиробничогосередовищанеобхідноприділятиналежнуувагу прирозробці систем забезпеченнябезпечності роботи.Зісвітової статистикивиходить, щоголовною причиноюаварій йнещаснихвипадківє людина (>потерпілий).

ПФнебезпечні йшкідливівиробничічинники згідноССБПподіляються нанаступнігрупи:

–фізичніперевантаження (>статичні,динамічні);

–нервово-психічніперевантаження (>розумовеперенапруження,перенапруженняаналізаторів,монотонність роботи,емоційніперевантаження).

ПФнебезпечні йшкідливічинникинаведені вССБП неповністю, йщобуспішно вестипрофілактичну роботу,необхідно матірповну номенклатуру ПФнебезпечних йшкідливихвиробничихчинників,потенційноможливих вмашинобудівномувиробництві.

>Наведемо валфавітному порядкуповнийперелік ПФнебезпечних йшкідливихвиробничихчинників:

– алкоголь;

–гіподинамія;

–гіпокінезія;

–динамічніперевантаження;

–перенапруженняаналізаторів;

–перевантаженняемоційні йрозумові;

–психофізіологічнанесумісність;

–робоча поза;

–соціальнийклімат;

–сонливість;

–статичніперевантаження;

–стреси;

–стомлення;

–інші (>тютюн, наркотики).

3.2 Алкоголь й безпека роботи

Алкоголь й безпека роботинесумісні. Алкоголь негативновпливає наіндивідуальніякостіпрацівника,тобто на усі тихякості, котрідозволяютьлюдині навиробництвіуникатиаварій йнещаснихвипадків, аекстремальних (>аварійних)умовахприйматиправильнірішення, щозабезпечують особисту безпечуробочогомісця,робочоїзони, цеху.

>Розглянемо короткомеханізм дії алкоголю налюдину,тобто на характерзміниіндивідуальнихякостейпрацівника (оператора).

>Під годинунадходження алкоголю ворганізмлюдини, впершучергу, на алкогольреагуєнервова система.Порушується діяльністьклітин корупівкуль великогомозку,потімклітин спинногомозку йглибокихвідділів головногомозку. Присистематичномувживанніспиртнихнапоїв улюдинивиникаєспецифічнезахворювання –алкоголізм, приякомунастаєзагальнийрозладвсьогоорганізму.Кінцевоюстадієюалкоголізмуєдеградація особини, Якахарактеризуєтьсяпідвищеноюподразливістю,легкоюзбудливістю,образливістю,метушливістю,млявістю,брехливістю,схильністю доістерик,жорсткістю,боязкістю,цинічністю,легкоюнавіюваністю,байдужістю до роботи йсвоєїдолі й т. буд.

>Торкаючисьбезпосередньо забезпечення безпеки роботи,необхіднопам'ятати, щохворихалкоголізмом не дуже доробітпідвищеноїнебезпеки, атакож доробіт,пов'язаних ззастосуваннямрізноманітнихвидівспиртів йіншихнаркотичнихречовин.

>Згідно Кодексу законів пропрацю (>КЗпП) дохворихалкоголізмомзастосовуютьадміністративні заходь:

1.Заборонавживанняалкогольнихнапоїв вробочий годину й наробочомумісці.

2.Недопущення до роботи йвидалення із територї підприємства.

3.Обмеження водержанніпільг.

4.Клопотання пронаправленням напримусовелікування.

5.Обмеження увидачігрошовихдопомог призахворюваннях,пов'язаних ззловживанням алкоголем.

3.3Монотонність

>Монотонність –цепсихічний станлюдини,викликанийодноманітністюсприйняття чидій.Загальнимиознаками для всіхвидівмонотонностієперевантаженняінформацією привиконанні роботи чи,навпаки,їїнедостатньо, щонакладає на станлюдинипевнийвідбиток:працівниквтрачаєінтерес довиконуваної роботи й уньоговиникає стан,якийназиваєтьсявиробничоюнудьгою.Монотонна роботавикликаєпереоцінкутривалостіробочого години,працівник ізнетерпіннямчекаєзакінченняробочоїзміни, йогохилить до сну.Монотонна роботапогіршуєекономічніпоказники,підвищується травматизм,аварійність,зростаєплинністькадрів.

>Основні заходь ззменшеннявпливумонотонності налюдину:

1.Проектуваннятехнологічногопроцесу,кожноїтрудовоїоперації приконвеєрнійорганізації роботи, необходимихвиробництву, так,щобзробитикожнуопераціюзмістовною, такою, щовикликаєінтерес увиконавців.Тривалістьопераціїмає бути неменшою за 30 з, числоелементівоперації - не меншеп'яти.

2.Здійснюватипереведенняробітників ізоднієї наіншувиробничуопераціюпротягомзміни чиробочого тижня.

3.Застосовуватиоптимальнірежими роботи йвідпочинкупротягомробочого дня. Примонотоннійроботідоцільнічасті, але йкороткіперерви – від 2 до 5хвилин за годину чипівгодини роботи.

4.Встановлюватизмінний ритм роботиконвеєрапротягомробочого дня.Недопустимийпримусовий темп роботи:швидкий чиповільний.

5.Необхіднодотримуватисьестетичностівиробництва йздійснюватимузичнеоформленнявиробничогопроцесу.

3.4Стомлення

>небезпечнийшкідливий машинабалон

>Стомлення –це процесзниженняпрацездатності,тимчасовезнесилення, щовиникає привиконанніпевноїфізичної чирозумової роботи.

У годинузагальновизнаноютеорією, щорозкриваємеханізмрозвиткустомлення,єкірковатеоріястомлення,засновникамиякої булиІ.М.Сєченов,І.П. Павлов,М.Є.Введенський,О.О.Ухтомський.Цятеоріяпереконливо доводити, щовтома влюдськомуорганізмі –цескладнеявище,пов'язане ізрегулюючоюдіяльністюцентральноїнервовоїсистеми йїївищогорівня, – кора великихпівкуль головногомозку.

>Розрізняють:

–стомлення, щошвидкорозвивається;

–стомлення, щоповільнорозвивається.

Дляпопередженнястомлюваності йпідвищенняпрацездатностінеобхідно:

– оптимальна організація режиму роботи йвідпочинку;

–раціональна організація трудовогопроцесу;

– ефективногонавчання ізметоюшвидкогоопануваннятрудовихнавичок.

>Працівникамвиробництванеобхідно знатіознакирізноманітних формперевтоми йхронічногостомлення.

першийступінь >перевтомихарактернийшвидкимпадіннямпрацездатностіпротягомробочого дня.

Іншийступінь >перевтомихарактеризуєтьсязниженнямпрацездатностіпротизвичайногорівня впершу годину роботи.

>Хронічнаперевтома >визначаєтьсянаступнимиознаками:

–відчуттямстомленняще до початку роботи;

–підвищеноюподразливістю;

–зниженнямінтересу до роботи;

–зниженнямапетиту;

–втратою ваги;

–порушенням сну;

–важкимзасипанням йпробудженням,безсонням,кошмарнимисновидіннями;

–зниженнямопірностіорганізмуінфекціям,простуднимзахворюванням;

–нудотою;

–зниженимартеріальнимтиском.

Привиявленніознакперевтоминеобхіднонормалізувати режим роботи йвідпочинку й провестиоздоровленнязовнішньогосередовища наробочихмісцях.

>Приклад:Фредерік Тейлор –інженер ізнауковогоуправліннясталеливарноїкомпанії «БетлехемСтіл»провівексперимент із одним ізробітників –вінпрацював посекундоміру.Робітникпрацював 26хвилин в годину, авідпочивав 34хвилини,продуктивність роботи бувмайже на чотири разибільшою, ніж уіншихробітників. Цейомувдалося бовінвідпочивав доти, яквідчуваввтому (ДейлКарнегі).

Намашинобудівнихпідприємствах широкозастосовуєтьсястиснутеповітря,гази й пара, щознаходяться подтиском,вищим заатмосферний.

>Стиснутеповітря >використовується впневматичних молотах,пневматичнихінструментах, вметалообробнихверстатах для литва подтиском йін.

Газі >застосовуються длянагрівурізноготехнологічногоустаткування, пригазозварювальних роботів.

Кілька >використовується длянагріваннятехнологічногоустаткування, вопалювальних системах, дляпідігріванняповітря, щонадходить увентиляційні установки.

>Застосуваннястиснутогоповітря, газу й парізабезпечуєможливістьудосконалюватитехнології,механізуватитрудомісткіпроцеси,автоматизувативиробництво,покращуватисанітарно-гігієнічніумови роботи. На тому годинупосудини йапарати, щопрацюють подтиском,єджереламипідвищеноїнебезпеки.Вониможутьстворитинадлишковітепловиділення,підвищенузагазованість йголовнунебезпеку -вибух.

3.5Робоча поза

>Основними позамилюдини, щопредставляютьінтерес длявиробництва,єпози «>стоячи» й «>сидячи», щослідвраховувати,проектуючиробочемісце йробочу позу, щовідповідаютьданому виду роботи.Необхіднопрагнути доти,щобробоча поза бувнайближчою доприродноїпозилюдини.

>Природніпози «>стоячи» й «>сидячи», будучиголовними позамилюдини, як й поза «>лежачи наспині»,характеризуютьсянайменшимиенергетичними витратами впорівнянні ізпохідними від них позами.

Припроектуванніробочогомісцяслідпам'ятати, щофізіологічно невиправданафіксованаробоча поза.Крім того,якщо привиконанні роботипотрібнівеликім'язовізусилля, топереважає поза «>стоячи», а применшихзусиллях – «>сидячи».Робота впозі «>стоячи»призводить дошвидшогостомлення, ніж робота впозі «>сидячи».Проте й та, йіншафіксованіпозивикликаютьпорушеннякровообігу внижніхкінцівках й органахобласті тазі, щопризводять допрофзахворювань (>геморою, варикозномурозширенню вен). Томудоцільнопередбачатиможливість роботисидячи йстоячи.Приклад: ДейлКарнегібесідував ізГенріФордомнезадовго до йоговісімдесятиліття.Йогоуразивквітучий йбадьорийвигляд. На запитання, вчому секрет,вінвідповів: «Яніколи не стою,якщо травняможливістьсісти, йніколи несиджу,якщоможулягти».

>Знаменитий Джон Рокфеллерпрославивсязавдякидвомвидатнимдосягненням.Віннагромадивнайбільшебагатство в світі й доживши до 98 років. якцейомуудалося?Головна причина до того, щодовголіття було б унього в роду.Іншою причиною був йогозвичкащодняспатипівгодини всередині дні, усвоємукабінеті. Уцей годинунавіть Президент США - немігвикликати його до телефону.

3.6Сонливість

>Дослідженнявпливу наорганізмлюдини роботи врізнізміни показали, щопродуктивність роботи,працездатність,самопочуття, травматизм тихийпрацівників впершу й другу половину днямайжеоднакові. Унічний ж годинупрацяпротікає натлізниженняфункціонального стануцентральноїнервовоїсистеми йсонливості.Воназнижуєпродуктивність роботи,їїякість, людинастаєменшзахищеною віднещаснихвипадків йаварій.

>Встановлено, щосонливість прироботі внічнузмінує, як правило,наслідкомнедотриманнядобовоїнорми сну.

Убагатьох, щопрацюютьпостійновночі,спостерігаєтьсярозлад сну. Люди, щопрацюють внічнізміни,частішемаютьзахворюваннясерцево-судинної йнервовоїсистеми.

>Профілактикасонливості прироботі внічнізмінизводиться донаступнихосновнихзаходів:

–необхідно,щобробітники, щопрацюютьвночі,дотримувалисьдобовоїнорми сну –вісім часів;

–перехід ззміни взмінупроводити черезтиждень чи 2тижні;

– вухозміннеобхідновстановлювати у вісім, 16, 24 год при 3-хзмінномурежимі роботи й у вісім, 14, 20 й 2 год при 4-хзмінномурежимі роботи;

–робітники, щопрацюють внічнізміни, ввільний годинузайматисяважкоюфізичноюпрацею чипрацею, щовимагаєнапругицентральноїнервовоїсистеми.

>Вільний годинумає бути годиною активноговідпочинку.

3.7Перевантаженняемоційні йрозумові

У годинушвидкоміняєтьсяспіввідношенняміжфізичною йрозумовоюпрацею. Дляосвоєнняновоїтехнології й Сучасноїтехнікипотрібні нелишевисококваліфікованіінженери, але й йробітникиновоїформації. Назмінуробітників,зайнятихфізичноюпрацею,приходятьфахівці,основна діяльність якіпов'язана ізрозумовоюнапругою,емоційно-розумовоюнапругою,творчою йрозумовоюпрацею.

>Розумова діяльність (як йм’язова) –це діяльність,перш на,центральноїнервовоїсистеми,їївищого відділення – корулюдськогомозку.

Прирозумовійроботі, як й прифізичній,змінюютьсяобмінніпроцеси, але йпідвищеннязагальногообмінунезначне,відбуваєтьсязвуженнясудинкінцівок йрозширеннясудинвнутрішніхорганів, пульсзмінюєтьсянезначно,споживаннякиснюмозкомзбільшується в 15-20разів прирозумовійроботі впорівнянні ізфізичною.

На тому годину,слід знаті, щоякщо длярозумової роботипотрібназначнанервово-емоційнанапруга,отже,можливізначнізміникров'яноготиску, пульсу,підвищеннярівняцукру вкрові.

>Тривала робота, щовимагаєемоційно-нервовоїнапруги,можепризвести досерцево-судинних йіншихзахворювань. Добревідомо, щокардіосклероз й атеросклерозчастішезустрічаються упрацівниківрозумової роботи.


3.8Стрес

Широкопоширенепоняття «>стрес» вдослівномуперекладіозначає «>напруга». Пристресі вся діяльністьорганізмусупроводжуєтьсяпідсиленнямфункційякихось системлюдськогоорганізму: слуху,зору,м'язів й так далі У годинувстановлено, що >стрес –цереакціяадаптації донадзвичайних,екстремальних умів якфізіологічних, то йпсихічних.

>Створеннямконцепціїстресу буввидатнийканадський навчаньГ.Сельє.Виходячи ізсили йтривалостістресу,вінвиділив тристадіїрозвиткустресовоїреакції:

I –стадіятривоги -усвідомленняситуації ймобілізація всіхресурсіворганізму дляїїподолання;

II –стадіяадаптації до умівкритичноїситуації;

III –стадіявиснаження –декомпенсація,тобтоперехідадаптаційнихмеханізмів впатологічні (зернятко).

>Загальнимистресовимичинниками для жертв лихає:

-раптоверуйнуваннязвичайного улаштую життя;

-відчуття лиха йвтратасамовладання;

-загроза їхнього недоторканності (життя).

>Дослідженнярізнихтипівстихійних лихий дозволилорозділити годину после лиха йвідповіднуреакцію людей натакіфази:

- «>героїчну»,протікає под годину лиха йвідразу посленього, людипрагнутьдіяти,щоб урятувати собі йінших;

- «медовогомісяця»,триває від тижня допівроку, людивідмічаєтьсяпрагнення жити;

- «>позбавлення»,триває від 2місяців допівроку;

- «>відновлення»,триваєдекілька років.

Для забезпечення безпеки роботинеобхідноорганізувативиробничий процес так,щобвінвиключавстреси. На тому годинунеобхідно,щоб ваварійнихумовахстрес не був причиноюнеправильнихдій й непогіршиввиробничу обстановку. Томудужеважливо впроцесіпрофесійногонавчанняпідготуватиробітника до роботи векстремальних йаварійнихумовах так,щобстреси неперешкодилийому вцихскладнихумовахвиконати своїпрофесійніобов'язки.

>Ефективнимзасобомпрофілактикистресів заекстремальних умівєпрофесійнапідготовка на тренажерах, щоімітуютьаварії.

3.9Гіподинамія

 

>Гіподинамія –цепорушенняфункційорганізму (>опорно-руховогоапарату,кровообігу,дихання,травлення) приобмеженніруховоїактивності,зниженні сил опорум'язів.

>Профілактикагіподинаміїпередбачаєвиробничугімнастику,змінуробочоїпози впроцесі роботи,загальні заходь позниженнюстомлюваності ймонотонності роботи.

3.10Соціальнийклімат й безпека,психологічнанесумісність

Упроцесі роботи людина –цесоціальна особа.Вонаєскладовоючастиноювиробничого колективу. Уцихумовахствореннясприятливогосоціального й моральногоклімату вколективі,психологічнасумісність всіх йогочленів –запорукауспішноговирішенняпоточних йперспективнихзавданьохорони роботи.Важливо вколективівиробититакийсоціальнийклімат,якийвизначав бі діяльність вгалузі безпеки якважливийпріоритетнийнапрямок.

Аристотель (384-322 дон.е.) писавши, що “>ніщо так і невиснажує й неруйнуєлюдину, яктривалафізичнабездіяльність”.ФранцузькийлікарТіссо писавши, що рухможезамінитиліки, але й усіліки разомузятініколи незможутьзамінити рух.


3.11Перенапруженняаналізаторів

>Центральнанервова системаодержуєінформацію відзовнішнього світу,зовнішньогосередовища задопомогоючутливихапаратів, щосприймаютьсигнали.ЦіапаратиакадемікомІ.П.Павловимназваніаналізаторами.

>Основна характеристикааналізаторів –високачутливість,хоча некожнийподразник, щодіє нааналізатор,викликаєвідчуття.Щобвідчуттяпроявилося,необхіднапевнаінтенсивністьподразника. Кожнадія, щоперевищує міжінтенсивності,викликаєбіль йпорушеннядіяльностіаналізаторів.

Уцентральнунервову систему впроцесі роботинадходить великийоб'ємінформації.Мозокїї «>переробляє» й «>сортує» в міруважливості.Найважливішимиєсигнали, щомаютьзначення дляжиттєдіяльностівсьогоорганізму;потімсприймаютьсясигнали, щомаютьзначення для окремих систем йорганів.

>Завдання правильногопроектуваннятехнологічногопроцесу – недопуститиперенапруженняаналізаторів, якуможепризвести достресів.


Схожі реферати:

Навігація