Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Захист від виробничого шуму и вібрації


Реферат Захист від виробничого шуму и вібрації


>РЕФЕРАТ

іздисципліни «>Охорона роботи»

Тема: «>Захист відвиробничого галасу йвібрації»

 


План

 

1. Дія наорганізмлюдини

2.Основніпоняття й їхньогофізичніпараметри

3.Нормування галасу йвібрації

4.Вимірювання галасу йвібрації

5.Методиборотьби із шумом йвібрацією

6.Захист від дії ультразвуку,інфразвуку

7.Захист відлазернихвипромінювань


1. Дія наорганізмлюдини

Шум йвібрацію навиробництвістворюютьрізнімеханізми ймашини (>ДВЗ,компресори,насоси,вентилятори, молоти,металоріжучіверстати,електродвигуни,трансформатори,генератори йін.).

>Шкідливадіявібраційвиражається взниженніККД,спрацюванні деталей, частомуремонті йналадці машин, атакожнебезпецівиникненняаварій машин. Застатистикоюблизько 80% поломок йаварійє результатомнедопустимихколивань.Крім того, шум йвібраціянесприятливовпливають налюдину. Шум нелише негативнодіє на слух, але й йможевикликатирозладисердечно-судинної йнервової систем, травного тракту, атакожгіпертонічніхвороби. Шумєоднією із причиншвидкогостомленняробітників,можевикликатизапаморочення, щопризводить донещаснихвипадків.Відпостійної дії галасуз'являютьсяпрофесійна зернятко – глухота.

Утижневику «За кордоном» в з статтею «>Децибели, щозабираютьздоров'я»наголошується, щовтрата слухуєнайпоширенішимфізичнимнедоліком в стране, утверждаетканадськетовариство слуху, апромисловий шумскладає йогоосновну причину. Заповідомленнямміністерстваохорониздоров'я,близько двохмільйонівканадців злечують.Глухота «>урожаєбільшукількість людей, ніж рак,сліпота,туберкульоз, склероз,венеричніхвороби йниркованедостатність, разомузяті».

Шумдіє не так на слух. Упершучергу,вінрозладжуєнервову систему. Це було бвиявленощедвітисячі років тому, колиЮлійЦезарзаборонив вРиміїздувночі нагуркотливихколісницях.Чотириста років тому королеваЄлизавета Iзаборонилачоловікамбитисвоїх дружин после 10 часіввечора, «>щоб їхнього крики ненепокоїлисусідів».

Шумможе бути причиноювиразкишлунку,викликаєпідвищеннярівня холестерину вкрові,сприяєвиникненнюстресового стану,скорочує життялюдини. Звукзумера вавтомобілі,якийпопереджує про ті, що незастебнуті паси безпеки, служити причиноюрізкогопідвищеннятискукрові;гудіннякухонних машинпогіршуєтравлення.

>Американськівченідовгий годину велиспостереження рістквітів пришумі й втиші.Виявилось, що шумуповільнює їхніріст на 47%. Одна ізрослин було бпіддано звуковому «>обстрілу» удесятеро децибел (посилі –це шумрухаючогопоблизупоїзда). Десятьднівквітказів’яла. Сильного галасу невитримуютьнавіть тих, комучути й говоритиприродою просто немає.

У 1239 р.татарськевійсько,увірвавшись доТаврії,підійшло достолиціАланського феодальногокнязівстваКиркер.Узятифортецю смердоті було неможливо, т. до. вон маладужегарніукріплення (>висічені вскеляхпечери,невидимісторонньому оку).Атакуючівирішиливзятифортецю шумом.Коженвоїнстукав вбудь-якийметалевий предметпротягомдекількохднів й ночей. Колірозвідники донесли, що жителі,змучені шумом, заснули,ордизавойовниківзісвіжихпідкріплень, що не бралиучасті воперації «шум», проникли впечери.

УдревньомуКитаїнайстрашнішимитортурамивважалитортуримузикою.Людину садили доями, над головоюревли сурми йгуділибарабани. Ів'язень чизізнавався, чибожеволів.

Умедицинівстановлено, щошкідлива дляздоров'я межагучності,больовийпоріг – 90дБ,тривалий звук в 155дБвикликаєопіки,гучність в 180дБ – смертельна (рис. 1).


Описание: Рисунок1

>Рис. 1. Шкаласили звуку (>дБ)

рок йдискоритмиможутьпорушитифункціональнурівновагупівкуль головногомозку.Вонисприяютьвиділеннюстрес-гормонів, котріможуть «>стирати» вмозкучастинаінформації. Це особливопомітно устудентів вперіодекзаменаційноїсесії, колизнання буквально «>вилітають» із голови (див.Иконникова С.,ЛисовскийВ.Т. «На порозі громадянської зрілості». Л., 1982, з. 85; М.С. Назарова «Охорона навколишнього середовища проживання і екологічне виховання студентів», 1989 з. 104).

>Вібрація відустаткуванняпередається черезконструкцію йпідлогу долюдини йвикликаєзагальнувібрацію йоготіла.Особливошкідливимиєколивання ізчастотою 6-9 гц,близькою дочастотиколиваньлюдини. Резонанс, щовиникає,збільшуєколиваннявнутрішніхорганів,розширюючи чизвужуючи їхнього.Систематичнадіявібраціївикликаєвібраційнухворобу ізвтратоюпрацездатності.Ця кісточкавиникаєпоступово,викликаючиголовнийбіль,роздратування,поганий сон,з’являєтьсябіль усуглобах,судомипальців,спазмисудин. Уорганізмівиникаютьнезворотнізміни, щопризводять доінвалідності.

2. >Основніпоняття й їхньогофізичніпараметри

Шум –безладнепоєднаннярізноманітних зарівнем йчастотоюнебажанихзвуків.Вухолюдинисприймаєколивання ізчастотою від 20 до 20000 гц,коливаннянижче 20 гц –інфразвук,вище 20кГц – ультразвук.Звуковийдіапазонприйнятопідрозділяти:

–низькочастотний (до 400 гц);

–середньочастотний (400-1000 гц);

–високочастотний (более 1000 гц).

>Фізично звукхарактеризуєтьсячастотою,інтенсивністю,звуковимтиском.Вухочутливе до звуковоготиску. Заодиницю звуковоготискуприйнятий паскаль (>Па).

Звукхарактеризується >інтенсивністю (силою) –потікзвуковоїенергії черезодиницюплощі,Вт/м2.Найменшаінтенсивність звуку, якоїчуєвухо,називається порогомчутності:J>min = 10-12 >Вт/м2 приf = 1000 гц.Найбільшаінтенсивність звуку, котрасприймається на слух,створюєвідчуттяболю –больовийпорігJ>max =102 >Вт/м2 . Удіапазоні від порогучутності добольового порогу сила звукузбільшується удесятеро14 раз.

>Такийвеличезнийдіапазондоступний намзавдякиздатностівухареагувати не так наабсолютнуінтенсивність звуку, але вїїприріст, йназиваєтьсявін >рівнемінтенсивності звуку.Рівеньінтенсивності звуку L –це логарифм ставлення, щорозглядаєтьсяJ, й напорозічутностіJ>min сил звуку,вимірюється вдБ:


,(1)

деJ –інтенсивністьданого звуку,Вт/м2;

>J>min –інтенсивність напорозічутності,Вт/м2.

У ГОСТ 12.1.003-83наводятьсядопустимірівні звуковоготиску.Зв'язокрівняінтенсивності звуку й звуковоготискувиражаєтьсяформулою:

(2)

деP –звуковийтискданого звуку,Па;

>P>min –звуковийтиск напорозічутності;P>min =210-5Па начастоті1000Гц.

>Вібрація –механічнеколиванняпружнихтіл принизьких частотах (3-100 гц) із великимиамплітудами (0,5-0,003 мм).Фізичновібраціяхарактеризуєтьсячастотою,амплітудою,швидкістю,прискоренням.Ці жпараметривраховуються длягігієнічноїоцінкивібрацій.

3. >Нормування галасу йвібрації

>Гігієнічненормування галасу йвібраційвизначає ПДН 3.3.6.039-99, ГОСТ 12.1.003-83 й ГОСТ 12.1.012-90, СП 245-73. Принормуванні галасувикористовується дваметоди:

–нормування пограничному спектру галасу;

–нормуваннярівня звуку вдБА.

перший методнормуванняєосновним дляпостійнихшумів. Тутнормуютьсярівнізвуковихтисків у вісімоктавнихсмугах частот ізсередньо-геометричними частотами 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 гц.Деякіграничніспектрипоказані на рис. 2., ізякого видно, що ззростаннямчастотидопустимірівнізменшуються.Наприклад:ПС-80, де 80 –допустимийрівень звуковоготиску воктавнійсмузі ізсередньо-геометричноючастотою 1000 гц.Сукупність 8допустимихрівнів звуковоготискуназиваєтьсяграничним спектром.

>Рис. 2.Кривіграничнихспектрів

Інший методнормуваннязагальногорівня галасу, щовимірюється зашкалою «А»шумоміра йзветьсярівнем звуку вдБА,використовується дляорієнтовноїоцінкипостійного йнепостійного галасу,оскільки в цьомувипадку ми незнаємо спектру галасу.Рівень звуку (>дБА)пов'язаний ізграничним спектромзалежністю:

LA = ПС + 5.

>Згідно ГОСТ 12.1.012-90, граничнодопустимим параметромвібрації наробочомумісцізалежно відчастотиє:швидкістьколивань,амплітудапереміщень, щовиникла прироботіустаткування йпередається насидінні,робочиймайданчик взоніробочогомісця –цесанітарно-гігієнічненормування.Технічненормування заСН626-66 – «>Санітарнінорми й правила прироботі ізінструментами,механізмами йобладнанням, щостворюютьвібрації, котріпередаються на рукиробітників»


4. >Вимірювання галасу йвібрації

>Основнимприладом длявимірювання галасуєшумомір,якийскладається із:

–мікрофону;

–підсилювача;

–фільтрів;

–випрямляча;

–стрілочногоприладу вдБ.

Ушумомірієвихід дляаналізатора спектру галасу,якийдозволяєвизначитирівень звуковоготиску воктавнихсмугах частот. Длявимірювання галасувикористовують:

–вітчизняніприладиШ-70,приладИШВ-1,ШУМ-1М,ШМ-1,ШВК-1,ШВК-М;

–зарубіжніакустичнікомплектифірмRFT (НДР) й «>Брюль таКьер» (>Данія).

ДляоцінкивібраціївикористовуютьприладИШВ-1,приладНВА-1,ШВК-1, атакожапаратуруфірмRFT й «>Брюль таКьер». Длявимірювання галасу йвібраційвикористовуєтьсяпересувналабораторія «>Віброшум-2».

5. >Методиборотьби із шумом йвібрацією

>Основними методамиборотьби ізвиробничим шумом йвібрацієює:

–зменшення галасуджерелі;

–звукопоглинання йвібропоглинання;

–звукоізоляція йвіброізоляція;

–акустичнаобробкаприміщень;

–зменшення галасу на шляху йогопоширення;

–раціональнепланування підприємства йцехів;

– установкаглушників галасу;

–вживаннязасобівіндивідуальногозахисту.

Шумвиникаєвнаслідокпружнихколивань якмашини вцілому, то й окремихїї деталей.Причинивиникненняцихколивань:

–механічні;

–аеродинамічні;

–гідродинамічні;

–електроявища.

У зв'язку ізцимрозрізняють шуми:

–механічні;

–аеродинамічні;

–гідродинамічні;

–електромагнітногопоходження.

>Основнимджереломмеханічного галасує:

–підшипникикочення;

–зубчастіпередачі;

–неврівноваженіобертаючічастини машин.

>Зменшеннямеханічного галасуможе бутидосягнуте шляхомвдосконаленнятехнологічнихпроцесів йустаткування:

–замінаударнихпроцесів ймеханізмівбезударними,наприклад,застосуванняустаткування ізгідроприводомзамістьустаткування ізкривошипними йексцентриковими приводами;штампування –пресуванням, клепку –зваркою,обрубування –різанням;

–заміназворотно-поступального руху –обертальнимирухами,застосуваннязамістьпрямозубихшестерень –косозубих йшевронних,підвищення класуточностіобробки,заміназубчастих йланцюгових передач –клинопасовими, щодаєзниження галасу на 10-14дБ;

–замінапідшипниківкочення наковзання,зниження галасу на 10-15дБ;

–замінаметалевих деталей напластмасові – 10-12дБзниження галасу;

–застосуванняпримусовогозмазуванняповерхонь, щотруться;

–балансуванняобертальнихелементів машин.

>Основніджерела галасуверстатів можнарозділити п'ять груп:

1.Зубчастіпередачі – головного йдопоміжного руху, коробки передач.

2.Гідравлічніагрегати.

3.Електродвигуни.

4.Напрямні сурмитокарнихавтоматів.

5.Іншерізання.

>Крім того,джерелом галасує:

–підшипники;

–пасовіпередачі;

–кулачковімеханізми;

–дисковімуфти.

>Насоси йелектродвигуниповиннівмонтовуватися навіброізоляторах. Надільницяхтокарнихавтоматівджерелом галасуєудариоброблюваного прутка постінкахнапрямних труб.Розроблена великакількістьконструкціймалошумнихнапрямних труб.

>Найефективнішим методомзниження галасу приобробціметаліврізаннямєоснащенняверстатарухливими кожухами, що герметичнозакривають зонурізання.Звичайні кожухивиготовляються із листовогозаліза,призначені смердотілише длязахисту оператора відпопаданняемульсії й стружки.Звукоізолюючий кожухскладається із2-хшарів листовогозаліза,міжякимизнаходитьсядемпфуючийматеріал.Місця контакту кожухаущільненівібропоглинальнимматеріалом.

>Кожухи йобгороджування наверстаті,призначені дляусуненнявипадкового контактулюдини ізрухливиммеханізмом,необхідновиконуватигерметичними,стінкимають бутибагатошаровими чи матірдемпфуючепокриття.

>Рівні силвиробничихшумів (вдБ):

–обдирочнийверстат95-105;

–токарнийверстат93-96;

–стругальнийверстат97;

–ковальськийцех98;

–штампувальнийцех112;

–клепальнийцех117;

–реактивнийдвигун до 130 (>больовийпоріглюдини);

–ракетнийдвигун до 170.

>Аеродинамічні шумиєголовноюскладовою галасувентиляторів,повітродувок,компресорів,газовихтурбін,випусків парі йповітря у повітря,двигуніввнутрішньогозгорання йін. Удвигунівнутрішньогозгоранняосновнимджерелом галасує шум системвипуску йвпуску.Аеродинамічний галасуджереліможе бути зниженьзбільшенням зазоруміжвінцями лопаток,підборомспіввідношення чиселнаправляючих йробочих лопаток;поліпшеннямаеродинамічних характеристикприпливноїчастиникомпресорів,турбін й томуподібне Часто заходь ізослабленняаеродинамічнихшумів вджерелібуваютьнедостатніми, томузастосовуєтьсязвукоізоляціяджерел й установкаглушників.

>Гідродинамічні шумивиникаютьвнаслідок:

–стаціонарнихпроцесів;

–нестаціонарнихпроцесів врідинах (>кавітація,турбулентність потоку,гідравлічний удар).

Заходьборотьби:

–поліпшеннягідродинамічних характеристикнасосів;

–вибіроптимальнихрежимів роботи;

– пригідроударах –правильнепроектування йексплуатаціягідросистеми.

>Електромагнітні шумивиникають велектромашинах йустаткуванні.Причини –взаємодіяферомагнітних мас подвпливомзміннихмагнітнихполів.

Заходьзахисту:

–конструктивнізміни велектромашинах,наприклад,виготовленняскошенихпазів якоря ротора;

– у трансформаторах –щільнішепресуванняпакетів,використаннядемпфуючихматеріалів.

>Інтенсивний шум,викликанийвібрацією, можназменшитипокриттямвібруючоїповерхніматеріалом із великимвнутрішнімтертям (>гума,азбест,бітум), при цьомучастиназвуковоїенергіїпоглинається.Процеспоглинання звукувідбувається зарахунок переходуенергіїколиваючичастинокповітря в теплотувнаслідоквтрат натертя в порахматеріалу.Найчастіше якзвукопоглинальнаоблицьовказастосовуєтьсяконструкція увигляді куліоднорідного пористогоматеріалупевноїтовщини,укріпленогобезпосередньо наповерхніобгороджування чивіднесеного віднього надеякувідстань (рис. 3.).

>Рис. 3.Звукопоглинальнаоблицьовка 1 –стіна (>стеля); 2 –звукопоглинальнийматеріал; 3 –захиснаоболонка; 4 –захиснийперфорований кулю; 5 –повітрянийпроміжок

>Якщостіниприміщеннявиконаніпрозоро чиплощавільноїповерхнінедостатня длявстановленняплоскоїзвукопоглинальноїоблицьовки, длязменшення галасузастосовуютьоб'ємніштучнізвукопоглиначі (малий. 4.). Цеоб'ємнітіла,заповненізвукопоглинальнимматеріалом йпідвішені достелірівномірно поприміщенню напевнійвисоті.


>Рис. 4.Об'ємніштучнізвукопоглиначі

У годинузастосовуютьсязвукопоглинальніматеріали:

–ультратонке волокно;

–скловолокно;

–капронове волокно;

–мінеральна вата;

–дерево-волоконніплити;

–пористийполівінілхлорид.

>Звукоізоляція –це методзниження галасу шляхомстворенняконструкцій, щоперешкоджаютьпоширенню галасу із самогоіншеізольованеприміщення.

>Звукоізолюючіконструкціївиготовляють ізщільнихтвердихматеріалів (метав, дерево,пластмаса), що доброперешкоджаютьпоширенню галасу.Звукоізоляціяоднорідної перегородки R,дБможе бутивизначена заформулою:

(3)

деm –маса 1 м2 перегородки, кг;

>f – частота, гц.

>Шумніагрегати можнаізолювати задопомогоюзвукоізолюючихкожухів, котріслідвстановлювати безжорсткихзв'язків ізустаткуванням. Для збільшенняефективностізвукоізоляціївнутрішнюповерхнюкожухівоблицьовуютьзвукопоглинаючимиматеріалами (рис. 5.).


>Рис. 5.Звукоізоляція кожухом 1 –джерело галасу; 2 –звукопоглинаючийматеріал; 3 –глушник галасу

>Ефективність (>звукоізоляція)кожухіввизначається заформулою:

 (4)

де a –коефіцієнтзвукопоглинальноїоблицьовки;

R –звукоізоляціяоднорідної перегородки,дБ.

>Звукоізолюючі перегородки йзвукопоглинаючікабіниефективнознижуютьлишеповітряний шум, але й увиробництві частозустрічається йструктурний шум (прироботівентиляторів,компресорів,ковальськихмолотів,насосів йін.).Вібраціяцих машин увиглядіпружниххвильпоширюється відфундаментів поконструкції приміщення вусіприміщення, де йпроявляється увигляді галасу.Ослаблення такого галасудосягаєтьсявіброізоляцією йвібропоглинанням.

>Віброізоляціяусуваєжорсткізв'язкиміжневрівноваженими машинами йконструкцією приміщення зарахунокзастосуванняпружних прокладок (пружин,гуми) (рис. 6.).


>Рис. 6.Віброізоляція 1 – фундамент; 2 –амортизатори; 3 –електродвигун; 4 –насос-компресор; 5 – вентиль; 6 –пружна прокладка; 7 – кронштейн

>Зниженнявібрації, щопоширюється по трубопроводахвентиляції,досягаєтьсявлаштуваннямрозривів в окремихділянкахтрубопроводів ізустановкою вці ділянким'яких вставок із брезентові (>гуми).

Длязахиступрацюючих відпрямої дії галасувикористовуютьекрани,встановленіміжджерелом галасу йробочиммісцем (рис. 7.).

>Рис. 7.Екрануванняробочогомісця 1 –екран; 2 –звукопоглинаючаоблицьовка; 3 –устаткування; 4 –робочемісце

>Акустичнийефектекранузаснований наутворенні йогообластітіні,кудизвуковіхвиліпроникаютьлишечастково. Длязменшення галасуаеродинамічних установок йпристроївзастосовують в основномуглушники галасу.Вониподіляються на:

–активні;

–реактивні;

–комбіновані.

>Активні –поглинають шум,реактивні –відбиваютьенергію тому доджерела.Екранніглушникивстановлюються навиході із каналу у повітря чи навході в канал (рис. 8.).

             а) б) в)

           р) буд) е)

>Рис. 8.Різновидиекраннихглушників

-звукопоглинаючийматеріал;

-металевий лист

Нависоких частотахефект їхнівстановленнядосягає 10-25дБ.Великезначеннямаєвідстань відекрану до каналу йдіаметрекрану;чимближчерозташованийекран йчимбільший йогодіаметр, тімефективніша його установка.Зниженнявиробничого галасуможе бутидосягнутераціональнимплануваннямцехів йпідприємств. Приплануванні підприємстванайбільшшумні цехимають бутисконцентровані водному-двохмісцях.Міжшумними цехами й тихимиприміщеннями (>заводоуправління,конструкторське бюро)мають бутирозміщенізеленінасадження йдотримуватисянеобхіднавідстань.Всередині приміщеннятихіприміщеннянеобхіднорозміщувати далеко відшумних,щоб їхнірозділялодекількаіншихприміщень чиобгороджувань ізефективноюізоляцією.

>Загальнітехнічнірішення незавждидозволяютьзнизити шум йвібрацію додопустимих величин. Уцихвипадкахзастосовуютьіндивідуальнізахиснізасоби. До нихвідносять:

–вкладиші;

–навушники;

–шлеми.

>Вкладиші увиглядім'якихтампонів ізультратонкого волокна,інколипросочених воском йпарафіном,жорстківкладиші (>ебонітові,гумові)вставляють вслуховийапарат йзнижують шум на 5-20дБ. Широкезастосуваннязнайшли «>Беруші».

Упромисловості широкозастосовуютьнавушникиВЦНІЇОТ, щознижуютьрівень звуковоготиску від 7 до 38дБ. При діїшумів ізвисокимирівнями ((120дБ)вкладиші йнавушники незабезпечатьнеобхідногозахисту,оскільки шумдієбезпосередньо намозоклюдини. Уцихвипадкахзастосовуютьшлеми.

Дозасобівіндивідуальногозахисту рук від діївібраціївідносяться:

–віброзахиснірукавиці;

– прокладки чипластини,забезпеченікріпленнями для рук.

>Такожнеобхіднедотриманняраціонального режиму роботи йвиконаннягігієнічнихзаходів: 10хвилиннаперерва после 1години роботи,гігієнічніванни для пензлів рук, душ после роботи,ультрафіолетовеопромінення.

6.Захист від дії ультразвуку,інфразвуку

Умашинобудуванніосновнимджереломінфразвукує:

–ДВЗ;

–реактивнідвигуни;

–вентилятори;

–поршневікомпресори.

При діїінфразвуку ізрівнями 100-120дБвиникаєголовнийбіль,відчутний рухбарабаннихперетинок,зниженняуваги йпрацездатності,появапочуття страху,порушенняфункції вестибулярногоапарату.

>Основні заходьщодоборотьби ізінфразвуком:

–підвищенняшвидкохідності машин, щозабезпечуєпереведення максимальноговипромінювання вобластічутних частот;

–усуненнянизькочастотнихвібрацій;

– установкаглушників реактивного типу.

Приінфразвукупервинноюєборотьба ізцимшкідливимвиробничимчинником вджерелі йоговиникнення.

Ультразвукзнаходитьширокезастосування вметалообробнійпромисловості,машинобудуванні,металургії й т. буд. Частотазастосування ультразвуку понад 20кГц,потужність – додекількохкіловат. Ультразвукздійснюєшкідливудію наорганізмлюдини. Уробітниківспостерігаєтьсяпорушеннянервовоїсистеми, змінутиску, складу йвластивостікрові.Частіскарги наголовнийбіль,швидкустомлюваність, втрачуслуховоїчутливості.

>Відповідно до ГОСТ 12.1.001-83нормипоширюються нарівні звуковоготиску, щостворюються наробочомумісціколиваннямиповітряногосередовища із частотами более 11,2кГц.Допустимірівні звуковоготискунормуються втретьоктавнихсмугах частот ймаютьнаступнізначення:

– 12,5кГц – 80дБ;

– 16кГц – 90дБ;

– 20кГц – 105дБ;

– 25 й понад – 110дБ.

>Захист від дії ультразвукузабезпечується:

–використанням вустаткуваннівищихробочих частот;

–влаштуваннямекранівміжустаткуванням йпрацюючим;

–розміщеннямультразвукових установок вспеціальнихприміщеннях,кабінетах;

–дистанційнимкеруванням,облицюванням окремихприміщень йкабінетівзвукопоглинаючимиматеріалами;

–організаційно-профілактичними заходами –інструктаж,вибірраціональнихрежимів роботи йвідпочинку,застосуваннязасобівіндивідуальногозахисту.

шум ультразвуклазерневипромінювання

7.Захист відлазернихвипромінювань

Упромисловості всеширшезастосовуєтьсялазернатехніка.Роботаоптичнихквантовихгенераторів (>ОКГ)супроводжуєтьсявипромінюванням вдіапазоніоптичноїчастини спектру особливонебезпечному длязору, бовипромінювання видимогодіапазонуфокусується наповерхнісітківки. Зарахунокфокусуваннящільність потокупотужності насітківціможе бути надекількапорядківвище, ніж нарогівці ока.

Приураженнілазернимвипромінюваннямможливийтакожопікшкіри.

Упроцесі роботилазерних установок,окрімтермічнихопіків,маютьмісценаступнінебезпеки:

–високанапруга;

–іонізаціяповітря йпоява озону;

–утвореннятоксичнихречовин приобробцідеякихматеріалів;

–надвисокочастотнеелектромагнітне полі;

–акустичний шум.

>Захист відлазернихвипромінюваньполягає внаступному:

– генератор й лампанакалюванняпоміщається всвітлонепроникну камеру;

–промінь лазераогороджуютьекраном чипередають посвітлопроводу;

–лінзи,призми,мішеньзабезпечуютьблендами йдіафрагмами;

–приміщеннявсередині йустаткуваннязабарвлюють втемніматові тони;

–штучнеосвітленнявлаштовуютькомбіноване й не було занормоване;

–попереджувальний сигнал про роботулазерної установки виненз'являтися нелише позаприміщенням, але й йвсерединінього.

Доіндивідуальнихзасобівзахистувідносяться:

–захисніокуляризіскломсиньо-зеленогокольору;

рукизахищаютьчорними рукавичками,іншічастинитіла –звичайнимодягом.


Схожі реферати:

Навігація