Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Небезпека пошкодженню електричних Струма и заходь Попередження електротравматізму


Реферат Небезпека пошкодженню електричних Струма и заходь Попередження електротравматізму

>Реферат

іздисципліни ">Охорона роботи"

Тема: ">Небезпекаушкодженняелектричнимструмом й заходьпопередженняелектротравматизму"


План

1.Основні заподійелектротравматизму

2. діяелектричногоструму наорганізмлюдини

3.Класифікаціяприміщень заступенемнебезпекиураженняелектричнимструмом

4.Аналізнебезпекиураженняелектричнимструмом урізнихелектричнихмережах

5.Крокованапруга

6Напругадотикання

7. Заходьпопередженняелектротравматизму


1.Основні заподійелектротравматизму

>Електротравматизм упорівнянні ізіншими видами травматизмускладає до 1%, але й за кількістювипадків із тяжкиминаслідкамизаймаєодне ізперших місць.

>Всіелектроустановкиприйняторозділяти занапругою надвігрупи: U < 1000 B й U > 1000 У.Слідзазначити, щонайбільше число травмсається наелектроустановках U < 1000 B. Цепояснюється тім, щоціелектроустановкизастосовуютьсявсюди, їхнього багато, й смердоті частообслуговуються персоналомнеелектричноїспеціальності.

>Основними причинамиелектротравматизмує:

-появанапруги там, деїї внормальнихумовах не винне бути (>металоконструкції,корпуси електро- йпромисловогоустаткування,будівельніелементиспоруд). Причина -пошкодженняізоляціїкабелів,дротів чи обмотокелектричних машин йапаратів;

-можливедоторкання донеізольованихструмопровіднихчастин.Всіклеми,шиниповиннірозташовуватися нависоті чи подобгороджуванням;

-утворенняелектричної дугиміжструмопровідноючастиною йлюдиною (при U > 1000 B). Нормамивстановленінаступнінайменшідопустимівідстані: уелектроустановках U = 6-35 кВ - 0,6 м; 60 – 110 кВ - 1 м; до 150 кВ - 1,5 м: до 220 кВ - 2 м; 500 кВ - 3,5 м;

-інші заподій -неузгоджені йпомилкові дії персоналу;залишенняелектроустановки поднапругою безнагляду;виникненнякроковоїнапруги наповерхніземлі; допуск доробіт навідімкненняструмопровіднихчастин безперевіркивідсутностінапруги йнаявностізаземлення.


 

2. діяелектричногоструму наорганізмлюдини

Діяелектричногоструму на живутканину носитисвоєріднийрізносторонній характер.Проходячи черезорганізм,електричнийструм проводититермічну,електролітичну йбіологічнудію.

>Термічнадіявиявляється внагріваннітканин аж доопіків окремихділяноктіла,перегрівукровоноснихсудин йкрові, щовикликає у якихфункціональнірозлади.Електролітичнадіявикликаєрозкладаннякрові йплазми -порушення їхніфізико-хімічнихскладів.

>Біологічнадіявиявляється вподразненні йзбудженніживихтканинорганізму, щоможесупроводжуватисямимовільнимсудорожнимскороченнямм'язів. При цьомуможутьвиникатирізноманітніпорушення ворганізмі -повнеприпиненнядіяльностісерця йлегенів, атакожмеханічнихпошкодженьтканин.Чинники, щовизначаютьнебезпечнеураженняелектричнимструмом,поділяються втричігрупи:

-чинникиелектричного характеру - силаструму,напруга,рід й частотаструму,опіртілалюдиниелектричномуструму;

-чинники неелектричного характеру -індивідуальніособливостілюдини,чинникуваги, годину дії, шляхструму;

-чинникидовкілля - температура,вологість,запиленість,атмосфернийтиск,електричне ймагнітне полі.

>Розглянемоцічинникидетальніше: Розмірструмуєосновнимчинником, відякогозалежитьушкодження:чимбільшийструм, тімнебезпечніша йогодія.

0,6-1,5мА -пороговийвідчутнийструм;

10-15мА -пороговийневідпускаючийструм;

25-50мА -діє нам'язигрудноїклітини,утрудняє йнавітьприпиняєдихання;

100мА -викликаєзупинкусерця чи йогофібриляцію.Найбільшнебезпечна частота 20-200 гцзмінногоструму.

>Рідструму – до 450 Унайбільшнебезпечнийзміннийструм;

>500 У - постійнаструм;

450-500 У -небезпекаоднакова;

>t0 -потовиділення йперегрівання -небезпеказбільшується; g -знижуєзагальнийопірорганізмуелектричномуструму; р - припідвищеннітискуелектротравматизмменший.

>Електричне полі - занаявностіелектричного полянебезпекаменша.

>Магнітне полі - невикликаєпатології, але й змінучисельногозначеннянапруженості поляпризводить довиникненняструмів ворганізмілюдини йелектричнійтравмі. Шлях рухуструму:найбільшвразливимимісцямиє:тильначастинакисті; рука вищийкисті;шия,скроня, спина;нижнячастина ноги; плечі.

3.Класифікаціяприміщень заступенемнебезпекиураженняелектричнимструмом

>Приміщенняпідрозділяються:

-приміщення ізпідвищеноюнебезпекою –вологість j > 75 %;струмопровідний пив,підлоги, температураt > 35 °З;

-приміщення особливонебезпечніхарактеризуютьсянаявністюоднієї ізнаступнихтрьох умів, щостворюютьнебезпеку:

а) ізхімічноактивнимсередовищем, щоруйнуєізоляцію;

б)наявність2-х й понадчинників,властивихприміщенням ізпідвищеноюнебезпекою;

в) ізособливоювогкістю, j до 100 %;

-приміщення безпідвищеноїнебезпеки -нормальніумови йнеструмопровідніпідлоги.


4.Аналізнебезпекиураженняелектричнимструмом урізнихелектричнихмережах

>Основнівипадкиураженняелектричнимструмомстаються придоторканнілюдиною не менше ніж до двохточокмережі, щомаютьрізніпотенціали.Небезпека такогодоторканнязалежить від умівввімкненнялюдини вмережу,схемимережі, режимуїїнейтралі,величининапруги, станізоляціїструмопровіднихчастин відземлі.Ввімкненнялюдини велектричнумережуможе бутиоднофазним, йдвофазним.Електричнімережіподіляються наоднофазні йтрифазні.

>Трифазнімережізмінногострумубувають ізізольованою відземлінейтраллю й глухозаземлені.

>Розглянемооднополюснедоторкання дооднофазноїмережізмінногоструму (рис. 1.).

>Рис. 1.Однополюснедотикання дооднофазноїмережізмінногоструму

>Всіструмопровіднічастинибудь-якоїмережі, щознаходяться поднапругою, нормальномають бутиізольовані відземлі.Опірдроту повідношенню доземлі,називаєтьсяопоромізоляції чиопоромвитоку, щоскладаються із опоруізоляції самогодроту йпослідовноввімкненнядільниць шляху на грішну землю (>будівельніконструкції,підлога, грунт). По цьомуланцюжку опору поддієюрізниціпотенціалівміждротом йземлеюпротікає невеликийструм,якийназиваєтьсяструмомвитоку (>r1 йr2 -опірізоляції чиопірвитоку).

Уразідоторканнялюдини дофазимережі йогоопір  >вмикається паралельно ізопоромвитокуцієїфази.Струм, щопротікає черезлюдину, якщодорівнювати:

,

(1)

де -опірізоляції чивитоку.

Зурахуванням опорувзуття  й опорупідлоги , котрівмикаютьсяпослідовно ізопоромлюдини, величинаструму, що проходити черезлюдину, якщодорівнювати:

;

(2)

де - віддекількохМОм додекількохОм;

 - 60кОм -дерев'яна сухапідлога.

>Розглянемо2-хполюснедотикання дооднофазноїмережі (рис. 2.)

>Рис. 2.Двополюснедотикання дооднорідноїмережізмінногоструму

>Струм, що проходити черезлюдину, якщодорівнювати:


;

(3)

>Дотикання дооднієїфази 3-хфазноїмережі ізізольованоюнейтраллю (рис. 3.).

>Рис. 3.Однополюснедотикання до 3-хфазноїмережі ізізольованоюнейтраллю.

>Струм, що проходити черезлюдину,дорівнює:

;

(4)

>Дотикання дооднієїфази 3-хфазноїмережі ззаземленоюнейтраллю (рис. 4.).

>Рис. 4.Однополюснедотикання до 3-хфазноїмережі ззаземленоюнейтраллю


Умережах ззаземленоюнейтраллюнапруга фазвідносноземлідорівнюєфазнійнапрузіджерела,оскількиопірзаземленнянапругинейтраліrізнабагатоменший опорувитоківr,ємкісного опору фазвідносноземлі йсамоїлюдини , -опіррозтіканняструму вземлі пристіканніструму ізлюдини в землю.

Уразі, коли  <<, то .

Приобрахуванні  й :

;

(5)

>Двополюснедотиканнялюдини до 3-хфазноїмережі (рис. 5.).

>Рис.5.Двополюснедотикання до 3-хфазноїмережі.

Придвополюсномудотиканні дотрифазноїмережінезалежно відзаземленнянейтралі:

;

(6)

>Крім того, черезтілолюдинипротікатиместрум й у напрямі доземлі, але йцейструм можна невраховувати,оскількивін якщомізерний через порівняновеликійопірвзуття йпідлоги.


5.Крокованапруга

>Крокованапруга -церізницянапруг в2-х точкахзонирозтіканняструму (надовжинукрокулюдини). Призіткненнібудь-якоїструмопровідноїчастини зземлею,наприклад, приобриві йпадінні на грішну землюбудь-якогодротувідбуваєтьсярозподілпотенціалів наповерхніземлі.Цейрозподілпотенціалівпідлягає законугіперболи ймаєвигляд (рис. 6.).Струм, що проходити черезлюдину Iгод, >дорівнюватиме:

>Рис.6. Схемарозподілупотенціалів прикроковійнапрузі.

,

(7)

де  –крокованапруга;

-опіррозтіканняструму вземлі відоднієї ноги доіншої;

–опіртілалюдини.

>Чимближче людина якщознаходитись додроту, тім подбільшоюкроковоюнапругою вон якщознаходитись.

Умережі ззаземленоюнейтраллю (рис. 7.) призамиканніфази на грішну землю черезмалийперехіднийопір викличемісцеоднофазне короткій нозізамикання. У цьомувипадкуструмзамикання на грішну землюможе бутивеликоївеличини, аотже,крокованапругаможедосягатинебезпечногозначення. Алі,враховуючи, щофазне короткій нозізамиканняпризведе доспрацьовування релейногозахисту,вірогідністьураженнялюдини якщо мала.

>Рис. 7. Схемазамиканняфази на грішну землю вмережі ззаземленоюнейтраллю.

Уразіізольованоїнейтралі (малий. 8.)внаслідок великого опорувитоків йємкісного опорувідносноземлі,струмзамикається на грішну землюнабагато меншеструму однофазного короткогозамикання.Захист неспрацює йвиникаєнебезпекаураження людей.

>Рис. 8. Схемазамиканняфази на грішну землю вмережі ізізольованоюнейтраллю

6.Напругадотикання

>Напругадотикання -ценапругаміж точкамиланцюгаструму, якіодночасноторкається людина (ГОСТ 12.1.009 - 76).Граничнодопустимірівнінапругидотикання  >встановлені по ГОСТ 12.1.038-82 дляшляхівструму відоднієї руки доіншої й від руки доніг.Напруга  й силаструму I, щопротікає черезтілолюдини, при нормальному (неаварійному)режиміелектричних установок, неповинніперевищуватинаступнихзначень (табл. 1)

>Таблиця 1

Рідструму

, Не более

I,мА, не более

>Змінний, 50 гц

>Змінний, 400 гц

>Постійний

2

3

8

0,3

0,4

1

>Примітка: Прироботі вумовахвисоких температур (понад 25 °З) йвологості (более 75%)значення  й Iповинні бутизменшені в 3 рази.

У ГОСТ 12.1.038 - 82наведенітакож граничнодопустимірівні  й I приаварійних режимахелектричних установокнапругою до 1000 У ізглухозаземленною чиізольованоюнейтраллю йвище1000В ізізольованоюнейтраллю.

 >прикладенелише дотілалюдини, тому його можнавизначити якпадіннянапруги втілілюдини:

;

>Встановлені ДОСТом 12.1.038 - 82 граничнодопустимірівнідужезалежать від години діїструму (табл. 2.).

>Таблиця 2.

Час, з 0,1 0,5 0,7 1,0 >1,0

>Змінний з

>f = 50 гц

, У

500 100 70 50 36
I,мА 500 100 70 50 6
>Постійний

, У

500 250 230 200 40
I,мА 500 250 230 200 15

7. Заходьпопередженняелектротравматизму

>Основнимитехнічними способами йзасобамизахисту відураженняелектричнимструмомє:захиснезаземлення;занулення;захисневідключення; захист від переходувищоїнапруги вмережунижчого;профілактичневипробуванняізоляції;подвійнаізоляція;індивідуальнізасобизахисту;попереджувальніплакати йнаписи;застосуваннямалихнапруг.Найбільшрозповсюдженимитехнічнимизасобамизахистує:захиснезаземлення йзанулення.Згідно ГОСТ 12.1.009 - 76захиснимзаземленнямназиваєтьсянавмиснеелектричнез'єднання зземлею чиїїеквівалентомметалевихнеструмопровіднихчастин, котріможутьвиявитися поднапругою.

Установкипідлягаютьзаземленню:

>Згідно ГОСТ 12.1.030 - 81захиснізаземлення чизануленняелектроустановокслідвиконувати:

- приномінальному U = 380 B йвище зазміннийструм й 440 У йвище за постійнаструм - у всіхвипадках;

- приномінальному U від 42 У до 380 Узмінногоструму й від 110 У до 440 Упостійногоструму при роботів вумовах ізпідвищеноюнебезпекою й особливонебезпечних;

- прибудь-якому U умережі увибухонебезпечнихприміщеннях.

>Нормизахисногозаземлення:

>Згідно Правиламобладнанняелектроустановок (>ПУЕ)опірзахисногозаземлення убудь-який годину року не виненперевищувати:

- 4Ом - в установках U < 1000 B;якщопотужністьджереластруму (трансформатора чи генератора) 100кВА й менше, то опоризаземленнядопускаються 10Ом.

- 0,5Ом - в установках U > 1000 B ззаземленоюнейтраллю; 250/ але й не >10Ом – в установках U > 1000 B ізізольованоюнейтраллю.Якщопристрій, щозаземляєтьсяодночасновикористовується дляелектроустановок U < 1000 У, то >125/, але й не понад 10Ом, де I -струмзамикання на грішну землю, А.

>Сфероюзастосуваннязахисногозаземленняє: 3-хфазнітрипровіднімережі U до 1000 У ізізольованоюнейтраллю ймережі U > 1000 У ізбудь-яким режимомнейтралі.

>Обладнаннязахисногозаземлення

Длязаземленняелектроустановоквикористовуютьсяприроднізаземлителі –металевіконструкції приміщення,фундаменти, щомаютьщільний контакт зземлею.Штучнізаземлителівиконуються із труб,стержнів,кутка йін. прокату.Штучнізаземлителібуваютьгрупові йіндивідуальні.Груповезаземленнябуваєконтурне (рис. 9.) йвиносне (рис. 10.).Всіз'єднанняповиннібуутизварними, а доелектроустаткування -болтовими.Розміщеннязаземлителів вземлі показано на рис. 11 (>розміри в мм).

>Рис. 9. Схемагрупового контурногозаземлення.

>Рис. 10. Схемагруповоговиносногозаземлення.

1 –устаткування, щозаземляється; 2, 3 –заземляючіпровідники (>магістралі); 4 –заземлителі.

>Рис. 11. Схемарозміщеннязаземлень вземлі

>Рис. 12. Схемазанулення


>Захиснезанулення

>Зануленням (рис. 12)називаєтьсянавмиснеелектроз'єднання ізнульовимзахиснимпровідникомметалевихнеструмопровіднихчастин, котріможутьвиявитися поднапругою.Зануленнязастосовується вмережахнапругою до1000В із глухимзаземленнямнейтралі. У цьомувипадкукорпусиелектроустаткуванняелектричноз'єднуються ізнульовимзахиснимдротом, щомаєзначноменшийопір, ніжзаземлення. Приоднофазномузамиканні на корпус якщо короткій нозізамикання, якуприведе дошвидкогоспрацьовуваннязахисту йвідключенняпошкодженогоустаткування.Струм короткогозамикання  >має бути в 3 разибільшим заномінальнийструм,тобто .>3.

>Захисневимикання

>Захисневимикання (рис. 13.)виконується якдоповнення дозахисногозаземлення чизамінює його.Перевага -миттєве (>0,2с)автоматичневимиканняелектроустаткування припояві накорпусінапруги,вищої задопустиму.Застосовується, колиобладнаннязаземленнявикликаєтруднощі (>скелястий грунт) чи коливиконання йогонедоцільне (>пересувніелектроустановки).

>Рис. 13. Схемазахисноговідключення.

>Захист від переходувисокоїнапруги вмережунизької.

>Мережінапругою до1000В, котрізв'язані через трансформатор,мають бутизахищені відможливоїпояви у якихвисокоїнапруги.Цей захистздійснюється задопомогою пробивногозапобіжника.Електрична схемазахисту представлена на рис. 14. унейтралі й на рис. 15. уфазі.Пробивнізапобіжникискладаються із2-хметалевихдисків,ізольованих один від одногослюдяноюпрокладкоюпевноїтовщини ізотворами. Один дискз'єднується ізнейтраллю чифазоювторинної обмотки, аінший - ззаземляючимпристроєм.

>Рис.14. Схемазахисту под годину переходувисокоїнапруги вмережінизької внейтраль

>Рис. 15. Схемазахисту под годину переходувисокоїнапруги вмережінизької уфазі

 

>Профілактичневипробуванняізоляції.Подвійнаізоляція.

>Всіматеріали, щозастосовуються дляізоляціїструмопровіднихчастинелектричної установки із годиноювтрачаютьдіелектричнівластивості.

Тому згідноПУЕ всеелектроустаткуванняпіддаєтьсяперіодичним йпостійним контролямнадійності йцілісностіізоляції.Періодичний контроль -мегаметри, постійна контролю надпоказникамивольтметрів (рис. 16.) йвипробуванаізоляціяпідвищеноюнапругою. При нормальномурежимі усівольтметрипоказуватимутьфазнунапругу рис. 17, а. Припробиванніізоляції йзамиканні на грішну землюдругий вольтметрпоказує 0, аперший йтретійфазнанапругазбільшена в  раз (рис. 17, b).Частковезамикання - рис. 17, з.


>Рис. 16. Схема контролюізоляції методом 3-хвольтметрів.

>Рис. 17. Схемаположеннявекторів приконтроліізоляції методом 3-хвольтметрів

>електричнийструм травматизмнапруга

>Подвійнаізоляція -робоча йдодаткова.

>Робоча - дляізоляціїструмопровіднихчастинелектричногоустаткування,забезпечує йогонормальну роботу й захист відушкодженняелектричнимструмом.

>Додаткова - длязахисту відушкодженняелектричнимструмом вразіпробиванняробочоїізоляції.Наприклад,ручніелектричнімашини.

>Індивідуальнізасобизахисту,попереджувальніплакати й написи.

Упроцесіексплуатаціїелектричних установокможутьвиникнутиумови при якінавітьнайдобросовісніше їхньоговиконання незабезпечує безпекипрацюючого йвимагаєзастосуванняспеціальнихзасобівзахисту.

>Засобизахистуумовноподіляються втричігрупи:

-ізолюючі;

-захисні;

-запобіжні.

>Ізолюючіелектрозахиснізасобиподіляться наосновні йдодаткові.

Доосновнихвідносяться:діелектричнігумові рукавички;інструмент ізізольованими ручками;покажчикинапруги;ізолювальні штанги;ізолювальні йелектровимірювальнікліщі.

Дододатковихізолюючихелектрозахиснихзасобіввідносяться:діелектричнікалоші;килимки йізолюючіпідставки.

>Обгороджувальнізахиснізасобипризначені длятимчасовогообгороджуванняструмопровіднихчастин, щознаходяться поднапругою.

До нихвідносяться:щити,бар'єри,обгороджування -клітки,переноснізаземлення.

>Запобіжнізахиснізасобислужать длязахисту персоналу відвипадковогопадіння ізвисоти, длябезпечногопідйому нависоту, длязахисту відсвітлових,теплових,механічних йхімічнихдійелектричногоструму (>запобіжніпояси,кігті,драбини,захисніокуляри, щитки,рукавиці йін.).

>Всізахиснізасобиперіодичноперевіряютьсяпідвищеноюнапругою, агумовівироби - наструмвитоку. Длязапобіганняпомилковимдіям персоналузастосовуютьпопереджувальніплакати й написи.


Схожі реферати:

Навігація