Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Оздоровлення повітряного середовища


Реферат Оздоровлення повітряного середовища

>РЕФЕРАТ

іздисципліни

«>Охорона роботи»

Тема: «>Оздоровленняповітряногосередовища»


План

1. дія наорганізмлюдинишкідливихгазів, парі й пилку

2. ГДКшкідливихречовин вповітрі

3.Методивизначенняшкідливостей вповітрі

4. Заходьборотьби ззабрудненістюповітряпилом, парами й газами

5.Метеоумови навиробництві

6.Природнавентиляція, принципрозрахунку

7.Механічнавентиляція

8.Місцевавентиляція

9.Типивентиляторів

10.Способивизначенняповітрообміну

11.Вибір вентилятора дляздійсненняповітрообміну

12.Засобиіндивідуальногозахисту


1. Дія наорганізмлюдинишкідливихгазів, парі й пилку

>Основнимишляхамипроникнення ворганізмтоксичнихречовин ізповітряприміщеньєдихальнішляхи. При цьомувідбуваєтьсязахворюваннякрові,різноманітнихвнутрішніхорганів.

>Всішкідливіречовини заступенем дії наорганізмлюдинипідрозділяються на виборах 4класи (ГОСТ 12.1.007-76):

-надзвичайнонебезпечні – ртуть, фосген, озон йін.;

-високонебезпечні – йод, бензол,марганець,мідь, хлор йін.;

-помірнонебезпечні – содакальцинована,метиловий спирт йін.;

-малонебезпечні – ацетон, бензин,аміак,етиловий спирт йін.

Упромисловійсанітаріїшкідливіречовиниприйнятоподіляти нахімічніречовини йвиробничий пив.

За характером дії налюдинухімічніречовинипідрозділяються нанаступніпідгрупи:

-загальнотоксичні,такі, щовикликаютьотруєннявсьогоорганізму (окисвуглецю,ціаністіпоєднання,свинець, ртуть, бензол йін.);

-подразнюючи,такі, щовикликаютьподразненнядихального тракту йслизистихоболонок (хлор,аміак, озон, ацетон йін.);

-сенсибілізуючі,діють якалергени (>формальдегід,розчинники й лаки);

-канцерогенні,такі, щовикликаютьраковізахворювання (>нікель й йогопоєднання,оксиди хрому,азбест йін.);

-мутагенні,такі, щопризводять дозмінспадковійінформації (>свинець,марганець,радіоактивніречовини);

-репродуктивні, щовпливають надітороднуфункцію (ртуть,свинець,марганець,радіоактивніречовини).

2. ГДКшкідливихречовин вповітрі

По ГОСТ 12.1.005-88встановленіграничнодопустиміконцентрації (ГДК)шкідливихречовин (>мг/м) вповітріробочоїзонивиробничихприміщень.

ГДК –цеконцентрації, котрі прищоденній (>окрімвихідних) 8годиннійроботі чи приіншійтривалості (але й не понад 40 часів натиждень)протягомвсьогоробочого стажу невикликаютьзахворювань чивідхилень устаніздоров'я. ГДКшкідливихречовинєвихідною базою припроектуванні нових машин ймеханізмів,технологічнихліній,промисловихспоруд йпідприємств, прирозрахункахвентиляції,кондиціонерів,приладів контролю й системсигналізації.

3.Методивизначенняшкідливостей вповітрі

Для контролювмістушкідливихречовин вповітрізастосовуютьсянаступніметоди:лабораторні,експресні йавтоматичні.

>Лабораторніметодизабезпечуютьвисокуточність, але йвимагаютьвисокоїкваліфікації й години.

>Експресніметодипрості йоперативні, але й недужеточні.Здійснюютьсяспеціальнимиприладами –газоаналізаторами –УГ-2,УГ-3,ГХ-4 йін.Їх принцип роботизаснований назмінідовжинизабарвлюванійчастинііндикаторного порошку.

>Автоматичніметодиздійснюютьсяпереносними чистаціонарнимигазоаналізаторами, котріподають сигнал придосягненніпевногорівнязагазованості.

Длявизначеннязапиленостіповітрякористуютьсяфотоелектричним,ваговим йрозрахунковим методами.

4. Заходьборотьби ззабрудненістюповітряпилом, парами й газами

Заходьборотьби ззабрудненістюповітряповиннівестися внаступнихнапрямках:видаленняшкідливихречовин;поліпшеннятехнологічнихпроцесів;герметизаціяапаратури;заміна сухихвиробництвмокрими;впровадженнявентиляції;застосуванняспецодягу йіндивідуальнихзасобівзахисту;санітарно-технічна пропаганда йнавчаннябезпечним методам роботи.

5.Метеоумови навиробництві

>Мікрокліматвиробничихприміщеньнормуєтьсязалежно відтеплових характеристиквиробничогоприміщення,категоріїробіт потяжкості йперіоду року.Основнінормативнідокументи, в якінаведенінормимікроклімату, -цесанітарнінорми ПДН 3.3.6.042-99. Принормуваннімікрокліматукалендарнийрікпідрозділяється на дваперіоди:

-холоднийперіод – колисередньодобова температура навідкритомуповітрінижче +10 °З;

-теплийперіод – колисередньодобова температуразовніприміщення +10 °З йвище.

>Згідно ПДН 3.3.6.042-99класифікаціяробіт потяжкостірозділяються нанаступнікатегорії:Iа,IIа,IIб, III.

6.Природнавентиляція, принципрозрахунку

>Вентиляцієюназиваєтьсяорганізований йрегульованийповітрообмін, щозабезпечуєвидалення ізприміщеннязабрудненогоповітря й подачу намісцевидаленогосвіжого, чистогоповітря.Вентиляціябуваєприродна,механічна йзмішана.Механічнавентиляціябуваєприпливною,витяжною чиприпливно-витяжною. Замісцем діївентиляціябуваєзагальнообмінна ймісцева.Природнавентиляціявиробничихприміщеньможе бутинеорганізованою йорганізованою. Принеорганізованійвентиляціїнадходження йвидаленняповітрявідбувається черезнещільністьзовнішніхобгороджувань, черезвікна,кватирки,спеціальні відчини (>провітрювання).Організована (>піддаєтьсярегулюванню)природнавентиляціявиробничихприміщеньздійснюєтьсяаерацією йдефлекторами.

>Природнавентиляція в приміщеннявідбувається зарахунокрізниціщільностіповітрязовні йусерединіприміщення (рис. 1.). Уприміщенні температура  >вище ніж  >зовні, аотжещільністьповітряусерединіприміщення  меншещільностізовнішньогоповітря .Приймемоплощинурівнихтисківприблизно насерединівисотиприміщення цеху.Умовноприймемо, щотиск нарівніплощинирівнихтисків й вдовколишнійатмосферідорівнює нулю.Тоді вагистовпаповітрязаввишки , від центрувідкритихотворів доплощинирівнихтисківрівний , адовкіллі . Отже, наосінижніхотворівстворюєтьсятиск . Наосіверхніхотворів,відповідно .

>Рис. 1.Розподілтискуповітря вприміщенні приприроднійвентиляції

Таким чином, подвпливомрізницітисків вприміщеннівиникаєповітрообмін ізнадходженнямповітря черезнижні відчини йвидаленням черезліхтарі.

>Загальнийтиск носитиназву теплового тискові:

                    (1)

>Швидкість рухуповітря вотворівизначимо заформулою

.                                                     (2)

де -різницятисківусередині приміщення й поза нею;

-щільністьповітря,кг/м.

>Об'ємповітря, що проходити черезотвірвизначимо заформулою

,м3/ч, (3)

де -площаотвору, м2;

-коефіцієнтвитрати,залежить відконструкціїстулок, .

>Вентиляція задопомогоюдефлекторів.

>Дефлектори (рис. 2.),цеспеціальні насадки, щовстановлюються навитяжнихповітроводах йвикористовуютьенергіювітру.Вонизастосовуються длявидаленнязабрудненого чиперегрітогоповітря ізприміщеньневеликогооб'єму, амісцевоївентиляції.

>Рис. 2.Дефлектор


 

7.Механічнавентиляція

У системахмеханічноївентиляції рухповітряздійснюється вентиляторами й вдеякихвипадкахежекторами.

>Основнимичастинамимеханічноївентиляції (рис. 3.)є:повітрозабірна шахта 1,фільтр дляочищенняповітря від пилку 2, калорифер 3, вентилятор 4,повітроводи 5,припливні йвитяжні відчини 6,пиловідділяючийпристрій 7,клапани 8,витяжна шахта 9. Примеханічнійвентиляціїповітряпідлягаєобробці:підігріванню чиохолоджуванню,сушці чизволоженню,очищенню від пилку йгазів.

>повітря газповітрообмін

>Рис. 3.Механічнавентиляція

1 -повітрозабірна шахта; 2 -фільтр дляочищенняповітря від пилку; 3 – калорифер; 4 – вентилятор; 5 –повітроводи; 6 -припливні йвитяжні відчини; 7 -пиловідділяючийпристрій; 8 -клапани; 9 -витяжна шахта; 10 –приміщення

Дляочищення від пилкуслужатьрізніпиловіддільники йфільтри. На рис. 2.4. представленапилоосаджувальна камера великого йважкого пилку.Пиловіддільникиєпристроями, в які дляосадження пилку ізповітрявикористовується силатяжіння порошинок (рис. 4.) чи зарахуноквідцентровоїсили (уциклонах) (рис. 5.), чи зарахунокраптовоїзмінинапряму рухуповітря задопомогоюжалюзійногопиловловлювача (рис. 6.).

>Рис. 4.Пилоосаджувальна камера великого йважкого пилку

1 -вхідний патрубок; 2 - корпус; 3 -вихідний патрубок; 4 - бункер

                 

>Рис. 5. Схемапиловіддільника типу “циклон”

1 -вхідний патрубок; 2 -циліндрична камера; 3 -конічна камера; 4 –пилоосаджувальна камера; 5 -вихлопна трубаРис. 6.Жалюзійнийпиловловлювач

>Тоншеочищенняповітрявідбувається уфільтрах (>електричних,ультразвукових,гідрофільтрах,паперових,матерчатих,масляних йін.). Уякостіфільтруючихматеріаліввикористовуютьскловату,гравій, кокс,металеву стружку,пористий папір,тканину, картон,ниткоподібніматеріали.

>Кондиціонуванняповітря –найсучаснішийвиглядвентиляції.Кондиціонер – установка, котра задопомогоюавтоматичногорегулюванняможенезалежно відзовнішніх умів підгримуватиусерединіприміщеннясуворпостійніумовиповітряногосередовища.Розрізняють двавидикондиціонерів: установкиповногокондиціонування (>озонування,іонізація,дезодораціяповітря) йнеповногокондиціонування.

8.Місцевавентиляція

>Місцевавентиляція длястворення необходимих умівповітряногосередовища вобмеженійзонівиробничогоприміщення.Сюдивідносятьсяповітрянідуші,оазиси,завіси,витяжнішафи,витяжніпарасольки,всмоктуючипанелі,бортовівідсмоктування йін.

9.Типивентиляторів

>Вентилятори –цеповітродувнімашини, котріслужать дляпереміщенняповітря привтратахтиску увентиляційніймережі не более150МПа. За принципом діївентиляторибуваютьосьові йвідцентрові.Перевагаосьовихвентиляторів – простотаконструкції,можливістьекономногорегулюванняпродуктивності в широкихмежах задопомогою повороту лопаток, великапродуктивність. Донедоліківслідвіднести малу величинутиску,підвищений шум.

>Залежно відтиску, щорозвивається,відцентровівентиляториподіляються нанаступнігрупи:низькоготиску – до 10МПа;середньоготиску від 10 до 30МПа йвисокоготиску від 30 до 120МПа.

>Залежно від складупереміщуваногоповітрявентиляторивиготовляють ізпевнихматеріалів йрізноманітноїконструкції:звичайноговиконання,антикорозійноговиконання,вибухобезпечні йпилові.

>Вентиляторивиготовляютьрізноманітнихрозмірів, йкожному ізвентиляторіввідповідаєпевний номер, щопоказує величинудіаметраробочого колеса в дециметрах.

 

10.Способивизначенняповітрообміну

>Згідновимогамсанітарнихбудівельних норм усівиробничіприміщенняповиннівентилюватися. Увиробничихприміщеннях ізоб'ємом однієїпрацюючого до 20 м3необхідно забезпечити подачусвіжогоповітря не менше 30 м3/рік однієїпрацюючого, ізоб'ємом 20 – 40 м3 - не менше 20 м3/рік, уприміщеннях безприродноївентиляції не менше 60 м3/рік однієїпрацюючого.

>Існуютьнаступніметодирозрахункунеобхідноїкількостіповітря подомінуючомучиннику: повологовиділенню; погазовиділенню; попиловиділенню; понадлишковому теплу; пократностіповітрообміну.

Уприміщеннях, в якіповітрянесередовищезабрудненепилом,шкідливими парами, газами чиспостерігаєтьсязначнітепловиділення,кількістьповітряпотрібна для забезпечення необходимихпараметрівповітряногосередовища вробочійзоні,визначаєтьсярозрахунком,виходячи ізумовирозбавленняшкідливихвиділень до ГДК чивидаленнянадлишків тепла за формулами:

;                                   (4)

;                                       (5)

;                                              (6)

де  -надлишкове тепло, Дж;

 -щільністьприпливногоповітря,кг/м3;

З -питоматеплоємність,Дж/(кг град);

 й  - температура,відповідно,видаленого йприпливногоповітря, °З.

 -сумарнакількістьвологи, щоналежитьвидаленню ізприміщення, кг/рік;

n -коефіцієнт, щовраховуєрозподілвологи поприміщенню; n = 0,6 – 0,9.

 й  -вміствологи,відповідно,видаленому йприпливномуповітрю,г/кг;

W -кількістьшкідливихвиділень,г/год;

 й  -концентраціяшкідливостей,відповідно,видаленому йприпливномуповітрю,г/м3.

>Кількістьповітря, щовидаляється ізливарнихцехіввизначається пократностіповітрообміну:

,м3/час; (7)

де      -кратністьповітрообміну;

V -об'ємприміщення, м3.

>Кратністьповітрообмінуmможе бутивизначена заформулою:

,                                                        (8)

де -вміст пилку ввидаленомуповітрі, мг/м3;

- ГДК пилку, мг/м3.

11.Вибір вентилятора дляздійсненняповітрообміну

>Вихіднимиданими дляпідбору вентилятораєпродуктивність вентилятора,м3/час,динамічнийтиск, щостворюється вентилятором,МПа йшвидкість рухуповітря уповітроводі, м/с.Динамічнийтиск  >визначимо заформулою:

 ;                                                   (9)

де v -швидкість рухуповітря, м/с;

> -щільністьповітря,кг/м3;

g -прискореннявільногопадіння,м/с2.

>Маючипродуктивність вентилятора L,динамічнийтиск, щостворюється вентилятором , затаблицямивибираємо тип вентилятора й йогоККД.

>Необхіднупотужністьелектродвигуна для приводу вентиляторавизначимо заформулою:

;                                (10)

де       -ККД вентилятора;

 -ККДремінноїпередачі.

>Усталенупотужністьелектродвигунавизначаємо заформулою:

 ,                                            (11)

де      -коефіцієнт запасу,приймається від 1,1 до $1,5.

12.Засобиіндивідуальногозахисту

якіндивідуальнізасобизахистузастосовуються:

- длязахистутіла –спецодяг ізльняних,брезентових,шерстяних,гумовихтканин,спецвзуття,головніубори,рукавиці;

- длязахистуорганівдихання –фільтруючі йізолюючіприлади (>респіратори,протигази);

- длязахистуорганівзору –окуляри, відмеханічнихпошкоджень, відтепловихвипромінювань припроведеннізварювальнихробіт, від кислот йлугів –герметичніокуляри;

- длязахистушкіриобличча,шиї й рук прироботі ізїдкимиречовинами -мазі й пащі, котрібуваютьгідрофільні (длязахисту віджирів, масел,нафтопродуктів) йгідрофобні (длязахисту відрозчинів кислот,лугів, солей).


Схожі реферати:

Навігація