Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Розробка організаційніх заходів системи охорони праці в сільськогосподарському підпріємстві


Реферат Розробка організаційніх заходів системи охорони праці в сільськогосподарському підпріємстві

Страница 1 из 2 | Следующая страница

>Курсовий проект

іздисципліни «>Інженерний менеджмент»

Тема проекту

«>Розробкаорганізаційнихзаходівсистемиохорони роботи всільськогосподарськомупідприємстві»


>ЗМІСТ

>ВСТУП

1.АНАЛІЗУМОВПРАЦІ УГОСПОДАРСТВІ

>1.1.Аналіззахворюваностіпрацівників підприємства

>1.2.Аналіз травматизму погосподарстві

>1.3.Атестаціяробочих місць

>1.4.Аналіз станусанітарно-побутовихприміщень

2.БІЗНЕС-ПЛАН

2.1. Резюме

2.2.Стратегія маркетингу

2.3. Планвиробництва

2.4.Організаційний план

2.5.Юридичний план

2.6.Оцінюванняризику йстрахування

2.7.Фінансовий план

Списоквикористаноїлітератури

>Додатки


>ВСТУП

Уумовахнауково-технічногопрогресу в всіхгалузяхагропромислового комплексу широкоговпровадження новихтехнічнихзасобівмеханізації йавтоматизаціївиробничихпроцесів,індустріальнихтехнологійвиробництвасільськогосподарськоїпродукції, атакож нових форморганізації і оплати роботи.Вирішенняпрограмного заподіянняприскореннясоціально-економічногорозвитку країни на свійчергувимагаєдокорінногополіпшення стануохорони роботи в всіхгалузях народногогосподарства.

>Охорону роботи не можнарозглядати увідриві від конкретноговиробництва.Вонатіснопов'язана ізнауковоюорганізацієювиробництва,економікою,фізіологієюлюдини,інженерноюпсихологією,ергономікою йбагатьмаіншими науками.

>Керівникигосподарств,спеціалісти таслужбові особинисільськогосподарськихпідприємствповинні бутиглибокопереконані до того, щозавдякиствореннюздорових умів роботи тавідповіднихсанітарнопобутових умів для всіхпрацівників, можназначно підвищитизагальну культурувиробництва та йогоефективність.

>Поліпшення умів роботиє одним ізрезервів зростаннюїїпродуктивності йекономічноїефективностівиробництва, атакождальшогорозвиткусамоїлюдини.

>Враховуючивищезгадане, намивибрана тема курсового проекту «>Розробкаорганізаційнихзаходівсистемиохорони роботи наСФГ «>Хлібороб України”»,впровадження увиробництвоякої дозволитисуттєвополіпшитиумови роботи, тазнизитизахворюваність та травматизмсередпрацівників підприємства.


І.АНАЛІЗУМОВПРАЦІ УГОСПОДАРСТВІ

>Оснащеністьсільськогогосподарстватехнікою,електрифікація,механізація, атакожхімізаціявиробництвадокоріннозмінилаумови й характер роботи населі, разом із тімставлятьсяпідвищеннівимоги доорганізації безпеки роботи навиробництві.

>Тепер всільськогосподарськомувиробництвікоженпрацівникщоденнозустрічається із машинами,механізмами,електродвигунами йприладами.

>Від умів роботизалежитьїїпродуктивність,збереження життя, іздоров'япрацюючих.

УСФГ «>Хлібороб України» як й в всіхсільськогосподарськихпідприємствахіснуютьдеякітруднощі роботичленівгосподарства,інколи доводитисяпрацювати вумовах, що невідповідають нормамвиробничоїсанітарії. Напрацездатністьмеханізаторів сильновпливаєтемпературний чинник. Уумовахнагрівукабіни до 40-45° Зшвидконастаєвтома,важчепереносятьсяфізичнінавантаження,пов'язанні із Управлінням агрегату, атакожіншіфакторивиробничогосередовища. Уцей жперіодїм доводитисяпрацюватидовшенормальноїзміни,щоб впогожіднізібрати врожай.

>Вхіднідверіремонтноїмайстерні необладнанні тамбуром, не доброзакриваються, внаслідок чогостворюєтьсяпідвищений рухповітря.Стіни,вікна,обладнаннямайстернізнаходяться в поганомусанітарномустані, аце негативновпливає на безпечупрацюючих, напродуктивність їхнього роботи.

Натракторних бригадах майданчики длязбереженнятехніки незавждимаютьрівнугоризонтальнуповерхню.Під раме таробочіоргани машин таобладнання незавждивстановлюютьміцні,спеціальнопідготовленіпідставки. Часто намісцяхзбереження проводитися очищення, ремонт тазбирання,обслуговування нових машин.

>Аналіз умів роботиробітниківтваринницьких ферм показавши, що ізвпровадженнямавтоматизації ймеханізаціїосновнихвиробничихпроцесіврізкознизилосьзастосуванняручної роботи,покращивсямікрокліматтваринницькихприміщень.

Натваринницьких фермах вгосподарствінесприятливийвплив напрацюючихздійснюєпідвищенийрівень галасу,який в основномустворюється прироботіобладнання,підвищенавологістьповітря,загазованістьприміщень,недостатняосвітленістьувечері та враннічаси. Усіцевпливає напродуктивність роботипрацівників ферм.

1.1Аналіззахворюваностіпрацівників підприємства

УСФГ «>Хлібороб України»питаннюохорони роботиприділяється великаувага.Безперервнопокращуютьсяумови роботи, з року врікпідвищуєтьсярівеньмеханізаціївиробничихпроцесів. Алі до цого години неповністюусуненовплившкідливихфакторів, котрі негативнодіють наорганізмлюдини. У зв'язку ізцимвиникаютьрізнізахворювання, котрі так чиінакшепов'язані ізвиробництвом.

Утаблиці 1.1 наведенорозподілзахворювань помісяцях упродовж трьох рокта.

>Таблиця 1.1Розподілзахворюваностіпрацюючих помісяцях

>Місяці >Роки >Всього: упродовж трьох рокта
2007 2008 2009
>Січень 5 8 4 17
>Лютий 5 9 6 20
>Березень 5 6 5 16
>Квітень 5 6 2 13
>Травень 3 4 1 8
>Червень 4 2 4 10
>Липень 4 6 6 16
>Серпень 5 4 4 13
Вересень 4 5 6 15
Жовтень 3 5 3 11
>Листопад 4 7 5 16
>Грудень 4 7 4 15
>Всього: 51 69 50 170

Зданихтаблиці 1.1 мибачимо, щонайбільшазахворюваністьпрацівників всічні, лютому,березні,липні,листопаді.Захворюваність вцімісяцізбільшується череззначніколивання температур,наявність вприміщенніпротягів.Більшчіткопоказуєзахворюваність відшкідливоговпливу навиробництвіпоказники табл. 1.2.

>Таблиця 1.2

>Розподілзахворюваності погрупам

>Групи >Роки

>Всього

упродовж трьох рокта

2008 2008 2009
А 16 11 8 35
Б 20 16 15 51
У 3 22 10 35
Р 12 20 17 49

А -захворювання, котрімаютьпрямийзв'язок ізвиробництвом.

Б -захворювання,частковозв'язані ізвиробництвом.

У -захворювання, незв'язані ізвиробництвом.

Р -іншізахворювання.

>Аналізуючитаблицю 1.2, можнасказати, щонайбільшакількістьвипадківзахворюваньприпадає нагрупу Б, одномумісцепосідає група Р, поякійзахворюваннящорічноколивається то одну то другу бік.Захворювання погрупі Б із року врікзменшуються, а група Урізкопіднімається вгору, апотімзнижується.Кількістьднівнепрацездатностівтраченихвнаслідокзахворювання помісяцях упродовж трьох рокта показано втаблиці 1.3.

>Таблиця 1.3

>Кількістьднівнепрацездатності,втрачених внаслідокзахворювання

>Місяці >Роки >Всього упродовж трьох рокта
2007 2008 2009
>Січень 113 252 82 447
>Лютий 79 196 83 358
>Березень 102 115 105 322
>Квітень 96 81 35 212
>Травень 56 105 31 192
>Червень 133 20 54 207
>Липень 74 124 120 318
>Серпень 74 71 121 266
Вересень 86 119 131 336
Жовтень 20 63 94 177
>Листопад 100 91 76 267
>Грудень 66 86 53 205
>Всього 999 1323 985 205

>Данітаблиці 1.3свідчать, що упродовж трьох роктавтраченонайбільшеднів відзахворювань всічні, лютому,березні,вересні, щостановитьвідповідно 447, 358, 322, 336.Кількістьднівнепрацездатностіколивається помісяцях з року врікнеоднаково.Віковий станробітників, котріхворіли протягоманалізованогоперіоду показано увиглядітаблиці 1.4.

>Таблиця 1.4 Станзахворюваності повікупрацюючих

>Вік, років >Роки >Всього упродовж трьох рокта
2007 2008 2009
До 20 2 1 3 6
від 21 до 30 16 18 11 45
від 31 до 40 14 24 23 61
від 41 до 50 8 15 7 30
понад 50 11 11 6 28

>Аналізуючитаблицю 1.4 можнасказати, щонайбільшвразливими дозахворюваньєпрацівники увіці від 31 до 40 років,кількістьвипадківзахворювань упродовж трьох роктаскладає 61.

>Незначнакількістьзахворюваньпрацівників увіці до 20 років та понад 50. Цепов'язано змалоючисельністю їхнього угосподарстві.

>Таблиця 1.5Розподілзахворюваності постаті

>Місяці 2007 2008 2009 За три рокта
год ж год ж год ж год ж
>Січень - 5 6 2 3 1 9 8
>Лютий 3 2 7 2 3 3 13 7
>Березень 1 4 4 2 1 4 6 10
>Квітень 5 - 4 2 2 - 11 2
>Травень 2 1 4 - 1 - 4 4
>Червень 3 1 2 - 1 3 6 4
>Липень 2 2 2 4 3 3 7 9
>Серпень 4 1 1 3 3 1 8 5
Вересень 1 3 1 4 4 2 6 9
Жовтень 2 1 2 3 2 1 5 6
>Листопад 2 2 5 2 3 2 10 6
>Грудень 3 1 3 4 2 2 8 7
>Всього 28 23 41 28 28 22 97 77

Зтаблиці 1.5 видно, щокількістьвипадківзахворювань чоловіківбільша. Цезв'язано із тім, що вгосподарстві працює понад чоловіків й смердотізайняті на болеешкідливих дляздоров'я роботів (>протруєннянасіння,внесеннягербіцидів,обробкапосівів пестицидами таін.).

>Таблиця 1.6Розподілзахворюваності по цехахвиробництва

>Цехивиробництва >Роки >Всього упродовж трьох рокта
2007 2008 2009
>Рослинництво 22 30 20 72
>Тваринництво 5 15 12 32
>Механізація 8 8 7 23
>Будівництво 2 4 1 7
>Управління 14 12 10 36

>Аналізуючиданітаблиці 1.6 видно, щонайбільшакількістьзахворювань приходити напрацівниківрослинництва татваринництва,оскількицігалузієосновними вгосподарстві й у яких працюєосновнакількістьпрацівників.

1.2Аналіз травматизму погосподарстві

Длявизначення причин травматизму йплануваннязаходів проведеноаналізнещаснихвипадків, щосталися навиробництві.

>Розглянемо, якрозподіляєтьсякількістьнещаснихвипадків упродовж трьох рокта помісяцях.


>Таблиця 1.7

>Розподілнещаснихвипадків помісяцях років

           місяці

рокта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2007 1/63
2008 1/39
2009 1/56

>чисельник -кількістьнещаснихвипадків;

>знаменник -кількістьднівнепрацездатності.

як видно ізтаблиці 1.7,нещаснівипадкивиникаютьнайчастіше вмісяціпосіву,збиранняс.-г. культур, в основному под годину ремонтутехніки.

>Таблиця 1.8

>Розподіл травматизму за стажемпрацюючих

Стаж роботи, років 2007 2008 2009 >Всього упродовж трьох рокта
понад 25 1 1 1 3

>Аналізуючитаблицю 1.8 можнасказати, щонайбільшакількістьвипадків травматизму припадати напрацівників з стажем роботи понад 25 років (упродовж трьох рокта - 3). Очевидно, що контролю надданоюгрупою зсторониадміністраціїдуженизький, апрацюють смердоті нанайбільштрудомісткихопераціях й вумовах, котрі невідповідаютьвимогам доробочих місць.

>Таблиця 1.9

>Розподіл травматизму погалузяхвиробництва

>Галузівиробництва 2007 2008 2009 >Всього упродовж трьох рокта
>Механізація - 1/39 1/56 2/95
>Будівництво 1/63 - - 1/63

>чисельник -кількістьвипадків;

>знаменник -кількістьднівнепрацездатності відтравми.

>Данітаблиці 1.9свідчать, щонайбільшакількістьнещаснихвипадківсталася вгалузімеханізації.Майже усітравмисталися приремонті таобслуговуваннітехніки,оскількиобладнання для ремонту невідповідаєвимогам стандарту.

>Таблиця 1.10

>Розподілнещаснихвипадків постаті

Стати 2007 2008 2009 >Всього упродовж трьох рокта
>Чоловіки 1/63 1/39 1/56 3/158
Жінками - - _ -

>чисельник -кількістьвипадків;

>знаменник -кількістьднівнепрацездатності відтравми.

>Аналізуючипоказникитаблиці 1.10, мибачимо, щорівень травматизмувищийсеред чоловіків.

За три роктасеред чоловіківсталося 3нещаснихвипадки.Слідвідмітити, щорівень травматизму недужевисокий.

>Комплекснуоцінку травматизмудаютьпоказники:

·коефіцієнтчастоти травматизму ДоЧ,якийвираховується заформулою:

де Т -кількістьпотерпілих зарік;

Р -середньорічнакількістьпрацюючих;

·коефіцієнтважкості травматизму ДоТ

де ДТ -кількістьднівнепрацездатності відтравми;

Тіз -кількістьпотерпілих, котрізагинуливнаслідок травм.

>Аналізпоказника ДоЧ наведено на рис. 2.1, атакож показано прогноз з перспективи до 2010 року.

>Рис. 1.1Коефіцієнтчастоти травматизму

>Коефіцієнтчастоти травматизмущорічнознижується, а означатикількістьвипадків на 1000чол. якщозменшуватись,протетравмипрацюючіотримуютьважкі, так яккількістьднівнепрацездатностідоситьзначна (рис. 1.2).

>Рис. 1.2Коефіцієнтважкості травматизму

1.3Атестаціяробочих місць

>Атестаціяробочих місцьпредставляє собоюсукупністьзаходів покомплекснійоцінціробочогомісця та йоговідповідність передовогонауково-технічному таорганізаційномурівню.

>Основнацільатестаціїробочих місць -підвищенняефективностівиробництва,якостіпродукції йраціональневикористанняосновнихвиробничихфондів татрудовихресурсів напідприємствах.

>Оцінка шкірногоробочогомісця навідповідністьнормативнимвимогам затрьомрівням:

-технічному:КТ;

-організаційному: КЗ;

-умови роботи татехніки безпеки: КУ.

У основуатестаціїробочих місцьпокладенаоцінка шкірногопоказника потрьохбальнійсистемі (1; 0,5; 0).

>Робочімісця, щообладнані машинами йтехнологічнимобладнаннямоцінюютьсумуючибали, потрьохрівнях.Робочемісцерахуєтьсяатестованим,якщо сумабалівстановить 14.Якщо сумабалівколивається від 14 до 12 -робочемісцерахуєтьсячастковоатестованим.

Приоцінцінижче 12балів, чи принульовихзначеннях одного ізпоказниківробочемісце неатестується. Нанеатестованіробочімісцявстановлюють рядкивиконаннявідповіднихзаходів.

>Робочімісця, які необладнанні машинами тамеханізмами,оцінюютьсумуючилишебали двохрівнів (>організаційного таумови роботи йтехніки безпеки).

>Робочемісцевважаєтьсяатестоване, коли сумабалівстановить 9.Якщо сумабалівстановить від 9 до 7,5 -робочемісцевважаєтьсячастковоатестоване. Приоцінцінижче 7,5балів чи принульовихзначеннях будь-якого ізпоказниківробочемісце неатестується.

>Основою дляатестаціїєнаявністьрозпорядчого документа відвищестоящої допідлеглихорганізації, Яка виннанадаватипідприємствунормативні йправовідокументи.Атестаціюробочих місцьпроводять нерідше самогоп'ять років по всіхвнутрішньогосподарськихпідрозділах, арезультатиїївраховують приформуваннівідповіднихрозділіввиробничо-фінансового плану підприємства.

>Атестаціюрозпочинають ізвидання наказу вякомурегламентуютьтерміниїїпроведення вгосподарстві йприводятьграфікробіт по всіхвнутрішньогосподарськихпідрозділах,назначають складвнутрішньогосподарськоїатестаційноїкомісії йїїробочоїгрупи,розподіляють відповідальністьміжфункціональнимипідрозділами, завизначеннямпоказниківоцінкиробочих місць.

До складуатестаційноїкомісіївходять:

- головакомісії - заступник. головигосподарства повиробництву;

- членикомісії -головніспеціалісти такерівникифункціональнихпідрозділів;

-представникипрофспілковоїорганізації, заради бригад,передовіробочі.

>Основнимробочим органоматестаційноїкомісіїєїїробоча група, Якаскладається ізголовнихспеціалістівгосподарства таінженера поохороні роботи.Робоча групавиконуєнаступніфункції:

-забезпечуєгласністьпроведенняатестації,організовуєзбори ізроз'ясненняцілей, завдань йзначення роботи;

-вивчаєнаявніметодичні йнормативніматеріали, проводитинавчанняпрацівників,бере доля ватестації;

- готувати бланки,необхідні дляатестаціїробочих місць (>паспортів, картатестації);

- разом ізпрацівникамивідповіднихпідрозділів проводитиоблік тапаспортизаціюробочих місць;

- проводити контролю надроботоюцеховихкомісій,розбираєспірніметодичні таорганізаційні запитання.

Нами проведеноатестаціюп'ятиробочих місць в всіхструктурнихпідрозділахгосподарства,цетакіробочімісця:електрозварювальника, оператора машинногодоїння,тракториста-машиніста, свинарки таслюсаряремонтноїмайстерні.

>Аналізатестації показавши, що усіробочімісця невідповідаютьвимогам.

1.4Аналіз станусанітарно-побутовихприміщень

>Умови роботи, культуравиробництва вгосподарствівизначається не лишеобладнаннямробочих місць,забезпеченістю комфорту наробочомумісці,рівнеммеханізації, але й йсанітарно-побутовимиумовами роботи. Настаціонарнихробочихмісцяхгосподарствавідсутнігардеробні, а нихвідведенікімнати, котрі невідповідаютьсанітарним нормам.Душові натракторних бригадах непрацюють, вцентральнійремонтніймайстернідушова працюєлише вперіодзбираннязернових.Кількістьумивальників времонтніймайстерні,тракторних бригадах невідповідає нормам, тепла вода перед тим неподається,відсутнімиючізасоби. Уцілому вгосподарствісанітарно-побутовіприміщення невідповідаютьгігієнічним нормам.

Дляприведення їхнього довідповідного станунеобхідно:

- для забезпечення потреб підприємствапобудувати сауну;

-відремонтуватидушові в всіхвиробничихпідрозділах;

- довести до нормкількістьумивальників, забезпечити їхньоготеплою водою тамиючимизасобами;

-обладнатикімнати длявідпочинку.

>Аналізуючиумови роботи вгосподарстві,рівеньзахворюваності й травматизму мибачимо, щоумови роботидалекі відкомфортних,високийрівеньзахворюваності та травматизму.Нещаснівипадкистаютьсящорічно.

Нами проведеноатестаціюп'ятиробочих місць навиявленняможливихнебезпек.Всі смердоті невідповідаютьсанітарним нормам.


2.БІЗНЕС-ПЛАН

2.1 Резюме

>Охорона роботиєнеобхідною прибудь-якому товарномувиробництві. Тому розробка йвпровадженнязаходів ізохорони роботиповиннепроводитися впідприємстві наетапахпроектуваннявиробництва йвпровадженнятехнологічнихпроцесів вцілому, тазокрема приремонті йтехнічномуобслуговуванні.

>Покращення умівдіяльностіпрацюючих,зменшення травматизму тазапобігання тазапобіганнянещаснимвипадкамєосновою дляскладаннябізнес-плану ізохорони роботи уСФГ «>Хлібороб України»,оскільки, згідноаналізу станохорони роботивимагаєвдосконалення вданомупідприємстві.

>Рекомендуєтьсявпровадитиорганізаційні заходь ізохорони роботи втретьомурозділідипломної роботи.

2.2.Стратегія маркетингу

>Пріоритетнимрозвиткомстратегії маркетингуєствореннясприятливих йбезпечних умів дляадекватної роботи,зменшення травматизмуоператорів припроведенітехнічногообслуговування чи поточного ремонтутехніки.Такіоперації дозволяти підвищити престиж роботи вгалузі ремонту,зменшенняризикуотримання травм, забезпеченнябазикадрів конкретноївідбору, врезультатіякогозростеякістьпроведеннятехнологічнихпроцесів такількістьвиробленоїпродукції.

>Роботи,пов'язані ізвпровадженнямсистемиохорони роботипроводяться завитратноюстратегієюціноутворення.Такийпідхіддозволяє підвищитиморальний стан колективу тапроводитипрогнозуваннярезультатівдіяльності з перспективи.


2.3. Планвиробництва

>Метоюплануваннязаходів длязапобіганняаварійності та травматизму уремонтніймайстернієвдосконаленнявиробничихпроцесіввідповідно додержавнихнормативнихактів танормативнихвимог ізохорони роботи, атакожвиробничогообладнання, щовідповідаєданимвимогам,підтриманню його вбезпечномустані.

>Перелікзаходів ізохорони роботи на 2009рік дляремонтноїмайстерні:

1.Протипожежніщитиукомплектуватинеобхіднимпожежнимінвентарем йвстановити їхні впотрібнихмісцях.

2. Назаточувальнихверстатахвстановитизахисніекрани,верстатиобладнатизахиснимизапобіжнимипристроями.

3. Уробочих цехах тадільницяхрозробититехнічну карту напроведення ремонту татехнічногообслуговуванняустаткування татранспортнихзасобів.

4.Виготовити внеобхіднійкількостіпідставки подтрактори тасільськогосподарськутехніку.

5.Обладнатитепловимизавісамивхіднідверімайстерні.

6.Приміщеннятракторноїбригадиобладнатизахистом відблискавки.

7.Виготовити вдостатнійкількостідерев'янихлежаків ізпідголівниками для ремонтуавтомобілів.

8.Виготовитидерев'яніпідніжнірешітки для всіхмеханічнихверстатів.

9.Організуватичерговиймедичнийогляд дляосіб, щопрацюють вшкідливихумовах.

2.4.Організаційний план

>Розроблені йзатвердженіправліннямпрофесійніобов'язкикерівниківСВК.Всіслужбовціпереробнихпідрозділівпрацюють упостійномуштаті.Основніробітникизалучаються, як напостійній, то йтимчасовійоснові.Всідопоміжніробітникипрацюють лишетимчасово, щозумовленосезонним характеромвиробництва нанайближчу перспективу.

>Таблиця 2.1Потреба підприємства вперсоналі дляремонтноїмайстерні

>Категоріїпрацівників >Кваліфікація >Необхідначисельність персоналу >Вартістьутримання персоналу,грн./сезон >Джерелапокриття потреб уперсоналі
>Спеціалісти
>Інженер із ВП 1 7900 >Житомирськийнаціональнийагроекологічнийуніверситет
>Механік 1 5200
>Робітники
>Всього >Зварювальники 5 46000 >СВК

Оплата роботиробітників у сезонвиробництва -погодиннавідповідно доіснуючихтарифів. Длястимулювання роботипередбачаютьдодатковий фонд оплати роботи в $ 20% від основного фонду оплати.

2.5.Юридичний план

>ЮридичноюформоюорганізаціїСФГ «>Хлібороб України»єколективнепідприємствогосподарство.

>Колективна формавласностістворюєматеріальнузацікавленістьпрацівників всіхвиробничихланокСФГ «>Хлібороб України» у результатахсвоєї роботи, щонайбільшевідповідають завданням підприємствавирощуваннязернових задоступноюціною, що дозволитипротягомтрьох -п'яти роківзайнятиміцніпозиції наринкупоставників зернарегіону.

2.6Оцінюванняризику йстрахування

>Буловиконанийаналізвиникненняосновнихймовірнихкритичнихситуацій, якіможуть негативновпливати нафінансовий стандіяльностігосподарства,серед них:ризиквтратикапіталовкладень,стихійні лиха, неврожайність,пов'язанні ізприродними тавиробничимиризиками, котрівключаютьймовірністьзупинки чизниженняефективностівиробництва через неякістьсировини, машин,прорахунки упідборікадрів тощо.

>Ймовірністьризикувтратикапіталу (>інфляція)залежить відвеликоїкількостічинників,випадкових йдетермінованих,серед якіголовнемісцепосідаєполітичнаситуація в стране, котра незалежить віддіяльностікерівництва підприємства.Сподіваємося, щостабілізаціяполітичного стану татенденціяекономічногорозвитку Українипризведуть дозниженнятемпівінфляції йсприятимутьрозвиткусільськогосподарськоговиробництва табізнесу населі.

>Втратамайна,сировини відстихійного лиха (>пожежі)зведено домінімумуствореннямсистемипожежноїслужби,оснащенимисучаснимитехнічнимизасобами.Цехи підприємства йскладисировини таготовихпродуктівоснащеннісигналізацією йпротипожежними установками.

>Ризик відневрожаїв культур малоймовірний вумовахданогорегіону.

>Проаналізувавши усіймовірніризики,керівництводійшловисновку пронеобхідністьстрахуваннявиробничогообладнання.Вартість страхового полюсастановить 70% відвартостіобладнання.

2.7Фінансовий план

>Впровадженняринковихвідносин векономіку України такомерціалізацію всіхсторін життясуспільства несприяютьпідвищеннюрівнянебезпекивиробництва,протевідомо, що покращання умів роботи,підтримання наналежномурівнішкідливих танебезпечнихфакторіввиробничогосередовища,зниженняпоказниківвиробничого травматизму тапрофесійноїзахворюваностісупроводжується нелишесоціальним, але й іекономічнимефектом.Зростаєперіодпрофесійноїактивностіпрацюючих,зростаєпродуктивність роботи,скорочуютьсявидатки напільги такомпенсації.

>Покращення умів роботи,впровадженнязаходівщодо забезпечення безпеки роботи,супроводжуєтьсязниженнямпоказниківвиробничого травматизму тапрофесійноїзахворюваності:зростаєефективний фондробочого години, щозумовлюєекономічнийефект.

>Корисністьвпровадженнябудь-якого заходженнюхарактеризуєтьсявеличиною йогоекономічноїефективності, щовизначаєтьсявідношеннямекономічнихрезультатіввпровадження заходженню в практику підприємства довитрат йогоздійснення.

>Економічнаефективністьвизначається ізметою:

-вибору оптимальноговаріантаполіпшення умів безпеки роботи;

-виявленнявпливуреалізаціїзаходівщодополіпшення умів роботи напідприємстві,аналізупоказниківвиробничо-господарськоїдіяльності підприємства,розмір прибутку, величинаматеріальногозбитку,обумовленогонещаснимивипадкамипрофесійною йзагальноюзахворюваністю,плинністюкадрів, тощо;

-обґрунтування збільшенняпродуктивності роботи зарахунокполіпшення умів йогоздійснення;

-обґрунтуванняматеріального та моральногостимулювання зарозробку йвпровадженнязаходівщодоохорони роботи.

>Економічнірезультативпровадженнязаходів,щодополіпшення умів йохорони роботивираховується увиглядіекономіїресурсів зарахунокзменшеннявтрат, щовикликаютьсянещаснимивипадками тапрофесійнимзахворюванням, як векономіці, то й накожномупідприємствізокрема.

>Розраховуємоефективністьвитрат наохорону роботи уСФГ «>Хлібороб України».

Забазиснийрікберемо2008р.Середньорічнакількістьчленів підприємства в цьомуроцісклала 274; в проектного 265.

>Виробництвоваловоїпродукції в 2008році було б 1196000 грн., в проектного 1250000 грн.

>Продуктивність роботи одногосередньорічногопрацюючогознаходимо ізвиразу:

                                                                                             (2.1)

де П -продуктивність роботи,грн./чол.,

>Q -об'ємвиробленоїваловоїпродукції, грн.

До -середньорічнакількістьпрацюючих,чол.

Уминуломуроці:

У проектного:

>Кількістьробочихднів вроці:

Дор = Додо — Досв — Довід                                                                                                                       (2.2)

де Додо -кількістькалендарнихднів вроці,

Досв -кількістьсвятковихднів йвихідних,

Довід -кількістьдніввідпустки.

Дор = 365-73-18 = 274днів

Заріквідпрацьованоднів:

в 2008році - 75076, в проектного - 72610днів.

>Виробленоваловоїпродукції на день: 2007-го р. - 15,93 грн., в проектного -17,2 грн.

>Середньоденнівиплати полікарняному аркушувизначаємо поформулі:

                                                                                              (2.3)

ДеQ>л.л -річна оплата по всіхлікарняних

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація