Реферат Охорона праці на підприємстві

Страница 1 из 2 | Следующая страница

У чому полягають обов'язки роботодавця у сфері охорони праці?

Обов'язки роботодавця визначені у ст. 13 закону України «Про охорону праці».

Роботодавець зобов'язаний створити робочому місці у кожному структурному підрозділі умови праці згідно з нормативно-правовими актами, і навіть забезпечувати виконання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці.

Для цього він роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці, саме:

> створює відповідні служби й призначає посадових осіб, що забезпечують вирішення питань охорони праці, стверджує інструкції про їхнє обов'язки своїх правах і відповідальності у виконанні покладених ними функцій, і навіть контролює дотримання;

> розробляє з участю сторін колективного договору ЄС і реалізує комплексні заходи задля досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці;

> забезпечує виконання необхідних профілактичних заходів у відповідність доизменяющимися обставинами;

> впроваджує прогресивні технології, досягнення науку й техніки, способи механізації автоматизації виробництва, вимоги ергономіки, позитивний досвіду у охорони праці тощо.;

> забезпечує надійне зміст будівель і водоканалізаційних споруд, виробничого устаткування, моніторинг їх технічного стану;

> забезпечує ліквідувати причини, що призводять до нещасних випадків, професійним захворювань, й забезпечення профілактичних заходів, певних комісіями за результатами розслідування цих причин;

> організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого устаткування, атестація робочих місць щодо відповідності нормативно-правових актів з охорони праці порядку і термінах, певних законодавством, за їхніми результатам застосовує заходи для усунення небезпечних і шкідливих здоров'ю виробничих чинників;

> розробляє й запевняє становища, інструкції, інші акти з охорони праці, які у межах підприємства, й встановлює правила виконання робіт і поведінки працівників біля підприємства, в виробничих приміщеннях, на будмайданчиках, робочих місць відповідно до нормативно-правовими актами з охорони праці, забезпечує безплатно працівників нормативно-правовими актами і актами підприємства з охорони праці;

> здійснює за дотриманням працівником технологічних процесів, правил роботи з машинами, механізмами, обладнанням і іншими засобами виробництва, використанням коштів колективної безпеки й індивідуальної захисту, виконанням робіт згідно з вимогами з охорони праці;

> організовує пропаганду безпечних методів праці та співробітництво з працівниками у сфері охорони праці;

> приймає термінових заходів на допомогу потерпілим, приваблює за необхідності професійні аварійно-рятувальні формування у разі виникнення для підприємства аварій та нещасних випадків.

Роботодавець несе безпосередню відповідальність порушення певних вимог.

 

Як і коли створюється для підприємства служба охорони праці?

Основні завдання, функціональних обов'язків і право цієї служби.

Служба охорони праці в підприємстві – самостійне структурне підрозділ, яке підпорядковується безпосередньо керівникові, або головного інженера підприємства міста і відповідає за організацію на підприємстві зі створення здорових і безпечних умов праці працюючих, попередження нещасних випадків з виробництва і фахових захворювань.

Служба охорони праці створюється на підприємствах, закладах державної і організаціях з кількістю робочих 50 і більше осіб. У організаціях з чисельністю до 50 робочих цю службу може становити інженер, призначений за сумісництвом. При чисельності до 20 працівників виконання функцій служби охорони праці можуть бути притягнені на договірних підставах сторонні фахівці, які мають підготовку.

На підприємстві, де працюють 50 чоловік і більше, чисельність служби охорони праці визначається відповідно до Рекомендації щодо структури і чисельності служби охорони праці, що є доповненням до типовому становищу службу охорони праці. Працівники служби охорони праці мають мати спеціальне вищу освіту у сфері охорони праці, і навіть практичного досвіду у галузі виробництва. По важливості роботи і оплати праці їх прирівнюють до працівникам провідних відділів і служб підприємства чи установи.Подчиняется служба охорони праці безпосередньо власнику.

Служба охорони праці, інженер з охорони праці, або особи, виконують його функції, зобов'язані:

> організовувати роботу з охорони праці і контролювати дотримання для підприємства чинного законодавства про працю охорони праці, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки;

> контролювати дотримання правильності експлуатації парових котлів, судин, працюючих під тиском, балонів з затиснутими,сжиженними і розчиненими газами, контрольної апаратури, кранів, підйомників, графіків виміру виробничого шуму, повітряної середовища, вібрації;

> складати перелік робіт підвищеної небезпеки, реєструвати проведення, здійснювати контроль за їхньою безпечним виробництвом;

> розробляти програми навчання робочих безпечним методам праці;

> складати з участю керівників технічних служб перелік інструкцій з охорони праці окремих професій і окремих видів робіт;

> брати участь у роботі кваліфікаційних комісій з проведення кваліфікаційних іспитів, в комісіях з перевірки знань робітниками правил, і інструкцій з охорони праці;

> брати участь у роботі екзаменаційних комісій з перевірки знань посадовими особами та фахівцями законодавства про працю, правив і норм з охорони праці;

> розробляти програму вступного інструктажу забезпечуватиме його проведення;

> контролювати забезпечення працівників засобами індивідуальної захисту та правильність їх застосування;

> брати участь у складанні розділу колективного договору, що стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я робітників;

> брати участь у розслідуванні нещасних випадків і фахових захворювань з виробництва, розробці заходів із їх попередження, вести облік і аналізувати причини подій;

> контролювати виконання розпоряджень органів державного спеціалізованого нагляду;

> консультувати працівників із питанням охорони праці, здійснювати керівництво роботою кабінету охорони праці, організовувати для підприємства пропаганду охорони праці та ін.

На виконання перелічених вище функцій служба охорони праці має мати відповідну інформаційну базу, способи зв'язку, сучасну оргтехніку, комп'ютерне забезпечення і висококваліфікований інженерний штат працівників. З іншого боку, служба охорони праці має мати способи впливу виробничу діяльність підприємства, що передбачається «Положенням службу охорони праці». Працівники служби охорони праці заслуговують видавати роботодавцям, керівних органів підприємств, установ, організацій та підрозділам обов'язкові до виконання розпорядження про усунення наявних недоліків (розпорядження фахівця з охорони праці, зокрема про призупинення робіт, може скасувати в письмовій формах лише посадова особа, якому підпорядкована служба охорони праці); вимагати від посадових осіб усунення від праці працівників, котрі пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони праці, або мають допуску до відповідних робіт, чи порушують нормативні акти про охорону праці; відсилати керівнику підприємства уявлення про притягнення до відповідальності працівників, що порушують вимоги до охорони праці.

Крім адміністративних методів, рекомендується принцип матеріального заохочення працівників, які сумлінно ставляться до виконання виробничих обов'язків і беруть активну що у підвищенні безпеки і поліпшення умов праці.

Положення про матеріальному заохочення розробляється службою охорони праці, узгоджується з профспілкою (колективом найнятих працівників) й утверджується власником.

Працівники служби охорони праці що неспроможні залучатися до виконання функцій, не передбачених Закон України «Про охорону праці» і «Типовим становищем службу охорони праці».

Працівники служби охорони праці підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних і місцевих органів державної виконавчої несуть відповідальність за:

> невідповідність прийнятих ними рішень з вимогами чинного законодавства охорони праці;

> невиконання своїх службовими обов'язками, передбачених «Положенням службу охорони праці» і посадовими інструкціями;

> недостовірність і невчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

> низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків з виробництва.

Як здійснюється громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці?

Згідно із Законом України «Про охорону праці» громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці здійснюють профспілки, їх об'єднання на особі своїх виборних органів прокуратури та представників.

Профспілки здійснюють контроль за дотриманням законодавства про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівником спецодягом,спецобувью, іншими методами індивідуальної приватизації та колективної захисту. У випадку погрози життю або здоров'ю працівників профспілки заслуговують вимагати від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місць, виробничих ділянках, в цехах та інших структурних підрозділах чи підприємствах чи виробництвах фізичних осіб, які у відповідно до законодавства, використовують найманої праці, загалом термін, необхідний усунення загрози життю чи здоров'ю працівників.

Профспілки також мають право проведення незалежної експертизи умов праці, і навіть об'єктів виробничого призначення, які проектуються, будуються чи експлуатуються, щодо відповідності їх нормативно-правових актів про охорону праці, брати участь у розслідуванні причин нещасних випадків і фахових захворювань з виробництва і давати своїх висновків про неї, вносити роботодавцям, державних органів управління і нагляду подання з питанням охорони праці та отримувати від нього аргументовані відповіді.

Без профспілки для підприємства громадського контролю за дотриманням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками обличчя.

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці заслуговують безперешкодно перевіряти на підприємствах виконання вимог до охорони праці та вносити обов'язкові до розгляду роботодавцем пропозиції щодо усуненні виявлених порушень нормативно-правових актів за безпеку і гігієну праці.

На виконання цих обов'язків роботодавець власним коштом організовує навчання, забезпечує необхідним коштами Німеччини та звільняє уповноважених найманими працівниками осіб із питанням охорони праці з посади на передбачений колективним договором термін із збереженням по них середнього заробітку.

Не може бути ущемлені будь-які законні інтереси працівників у з виконанням ними обов'язків уповноважених найманими працівниками осіб із питанням охорони праці, звільнення чи притягнення до дисциплінарної чи матеріальну відповідальність відбувається лише з дозволу найманих працівників у порядку, встановленому колективним договором.

Якщо уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці вважають, що профілактичних заходів, прийнятих роботодавцем, недостатньо, можуть звернутися по допомогу до органу державного нагляду над охороною праці. Вони також заслуговують брати участь вносити знаходяться відповідні пропозиції під час інспекційних перевірок підприємств чи виробництв фізичних осіб, використовують найманої праці згідно з законодавством, цими органами.

Уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці діють у відповідність до типовим становищем, яке стверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питанням праці та соціальної полі-тики.

Класифікація аварій

Великі аварії на об'єктах можуть бути внаслідок стихійного лиха, і навіть порушення технології виробництва, правил експлуатації різних машин, устаткування й встановлених заходів безпеки. Їх вплив подібно стихійним бідуванням. Аварія – раптова зупинка роботи, чи порушення процесу виробництва на промислове підприємство, транспорті, інших об'єктах, що призводять до пошкодження чи знищення тих матеріальних цінностей.

За характером об'єкту і природі походження аварії можна класифікувати ми такі види:

> транспортні аварії – екстремальна подія на транспорті техногенного походження чи що є наслідком випадкових зовнішніх впливів, що спричинило у себе ушкодження транспортних засобів, людські жертви та матеріальним збиткам. До цього типу можна віднести: зіткнення чи сход з рейок поїздів, автомобільні аварії, авіакатастрофи.

> пожежі і вибухи – найпоширеніші аварії у світі, завдають великий матеріальним збиткам і з загибеллю людей, і навіть шкоди навколишньому середовищі, психологічний збитків і т.д. По хімічної природі це різновиду неконтрольованого горіння. Причиною цього виду аварій то, можливо: замикання проводки, витік газу тощо.

> аварії з викидом (загрозою викиду) сильнодіючих отруйних речовин (сильнодіючі отруйні речовини – це які звертаються багато у промисловості і транспорті токсичні хімічні речовини, що у разі руйнації (аварії на об'єктах) легко переходити у повітря і викликати масові поразки людей): аварії на хімічних заводах, лабораторіях.

> аварії з викидом (загрозою викиду) радіоактивні речовини. Вплив радіації призводить до загибелі живих організмів. Через війну радіаційного зараження розвивається променева хвороба, порушує генетику організму. Поява випромінювань пов'язані з: функціонуванням підприємств, використовують радіоактивні матеріали; аваріями на ядерних установках; діяльністю організацій із переробки й захоронення радіоактивних відходів. Наприклад, аварії на АЕС з руйнацією виробничих споруд й радіоактивним зараженням території.

> аварії з викидом (загрозою викиду) біологічно небезпечних речовин (біологічно небезпечні речовини – речовини, які викликають масові інфекційних захворювань покупців, безліч тварин потрапляючи у організм в мізерно малих кількостях). ДоБОВ ставляться хвороботворні мікроби і бактерії збудники різних особливо небезпечних інфекційних захворювань (чуми, холери, натуральної віспи, сибірки тощо.)

> раптове обрушення будинків. Цей тип аварій ініціюється якимось побічним чинником, наприклад: скупчення людей, машин; активна діяльність у розпал робочого дня. Значна кількість руйнацій будинків та споруд через недотримання встановлених правил будівництва на посадкових грунтах і дефектів інженерно-геологічних пошуків підстав споруджуваних об'єктів, і навіть недостатнє обгрунтування міцності будинків, конструкцій і деталей.

> аварії на електроенергетичних системах – поділяються на 3 виду: аварії на автономних електростанціях з тривалим перервою електропостачання; аварії на електроенергетичних мережах із тривалим перервою електропостачання споживачів і територій; вихід із ладу транспортних електричних контактних мереж.

> аварії у комунальних системах життєзабезпечення. Здебільшого відбуваються у найбільших містах і великих селищах, де спостерігається велике скупчення людей, промислових підприємств. Крім матеріальних збитків такі аварії завдають серйозний моральну шкоду і мають негативні наслідки серед населення. Вирізняють 4 групи аварій: на каналізаційних системах; на теплових мережах; в системах водопостачання; на комунальних газопроводах.

> аварії на про очисні споруди. Вирізняють 2 групи аварій: на про очисні споруди стічні води промислових підприємств із викидом понад десять тонн; на про очисні споруди промислових газів з масовим викидом забруднюючих речовин.

> гідродинамічні аварії – це аварії на спорудах як природних утворень, створюють різницю рівня води доі після нього.Гидродинамические об'єкти: греблі, водозабірні станції, загати щодо різноманітних цілей. Руйнування чи прорив об'єкта відбувається або під впливом сил природи, або під впливом людини. гідродинамічна аварія – це надзвичайна подія внаслідок некерованого переміщення великих мас води, несучих руйнація і затоплення великих територій.

До яких наслідків для

Страница 1 из 2 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація