Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Безпека праці у виробничих пріміщеннях


Реферат Безпека праці у виробничих пріміщеннях

Завдання 1

Удеякий момент годиниконцентраціяакролеїну уповітріприміщенняскладального цехуоб’ємом 485 м3,дорівнює 0,022мг/м3. Уцей момент у цехупочинаєдіятиджереловиділенняакролеїнупостійноїпродуктивності 10,5мг/год.

>Визначити, чи можнаобмежитисянеорганізованимповітрообміном, чинеобхідноувімкнутивентиляцію,якщо докінцязмінизалишилось менше 7,5 часів?

>Розв’язаннязадачі

Длявідповіді назапитаннязадачінеобхіднопорівнятифактичнуконцентраціюакролеїну вробочомуприміщенні, Якаутвориться докінцязміни, із граничнодопустимоюконцентрацією (ГДК)акролеїнувідповідно до Держстандарту 12.1.005-88.

>Якщофактичнаконцентрація докінцязміни якщо менше чидорівнюватиме ГДК, топриміщенні можна якщообмежитисянеорганізованимповітрообміном.

>Фактичнуконцентрацію,мг/м3, можназнайти заформулою

,

де М –продуктивністьджерелашкідливоїречовини,мг/год;

N – годину, щозалишився докінцязміни, часів;

V –об’ємробочогоприміщення, м3;

g0 –початковаконцентраціяшкідливоїречовин вповітріробочогоприміщення,мг/м3.

Таким чином:


                           gф= +0,022=0,184мг/м3

>Відповідно до Держстандарту 12.1.005-88 ГДКакролеїнустановить0.2мг/м3, щоперевищує gф. Тому вданомуприміщенні докінцязміни годі йвмикативентиляцію, аобмежитисянеорганізованимповітрообміном.

Завдання 2

Намеханічнійдільницімашинобудівного заводувстановлено 12однаковихджерел галасу ізрівнем 90дБАкожний.

>Визначитисумарнийрівень галасу цьомуприміщенні.

якзмінитьсясумарнийрівень галасу,якщо надільницідемонтують 4джерела галасу йдодаткововстановлять 2джерела галасу ізрівнем 95дБА ?

>Розв’язаннязадачі 2

>Сумарнийрівень галасуоднаковихджерел,дБА,може бутирозрахований заформулою

,

де Р –рівень галасу від одногоджерела,дБА;

N –кількістьоднаковихджерел галасу, прим.

>Сумарнийрівень галасу цьомуприміщенні складі

>P =90+10lg12 = 90+10*1.08=100.8дБА.

>Сумарнийрівень галасу под годину роботиджерел ізрізнимрівнем галасу шкірного (чигрупиоднаковихджерел),дБА,може бутирозрахований заформулою


,

де Р –рівень галасупочатковихджерел галасу,дБА;

М –кількістьдемонтованихджерел галасу, прим.;

D –рівень галасу віддодатковихджерел,дБА;

L –додаткововстановленіджерела галасу, прим.

>Cумарнийрівень галасу надільниці,якщо тамдемонтують 4початковихджерела галасу йдодаткововстановлять 2джерела галасу ізрівнем 95дБА якщоскладати

L>=>10*lg((12-2)*100.1*90+2*100.1*95)= 102,1дБА.

 

Завдання 3

>Розрахуватиосвітленістьробочогомісцяекономіста, котрастворюєтьсямісцевимсвітильником.Відстань відлампи дорозрахункової точки – 0,3, м, силасвітла в напрямірозрахункової точки – 490кандел, кутпадіннясвітловогопроменя – 600.Коефіцієнт запасу Доіз=1,3.

>Розв’язаннязадачі 3

>Освітленістьробочогомісця відмісцевихсвітильників, лк,може бутирозрахована заформулою

,

де Ia – силасвітла в напрямірозрахункової точки,Кд;

> – кутміжнормаллю доробочоїповерхні йнапрямкомсвітловогопроменя, град.;

l –відстань відджереласвітла дорозрахункової точки, м;

ДоЗ –коефіцієнт запасу.

>Освітленістьробочогомісцяекономіста складі:

2094 лк.

Завдання 4

>Аналіззапиленняповітряногосередовища нашліфувальнійдільниці привимкненіймеханічнійвентиляції давшитакірезультати: припроходженні черезфільтр 0,5 м3/рікзапиленогоповітря нафільтрі за 12хвилинаспіраціїнагромадилося 1міліграм пилкучавуну.Зробитивисновки проможливість роботи безвикористаннямеханічноївентиляції.

>Розв’язаннязадачі 4

Дляоцінкиможливості роботи надільницінеобхіднопорівнятифактичнуконцентрацію пилкучавуну вповітріробочогоприміщення із граничнодопустимоюконцентрацієювідповідно до Держстандарту 12.1.005-88.

>Фактичнуконцентрацію пилку,мг/м3, можнавизначити заформулою

,

де n –кількість пилку, щонакопичилась нафільтрі припроходженнікрізьньогозапиленогоповітря, мг;

До – годинупроходженнякрізьфільтрзапиленогоповітря,хв.;

>Q –швидкістьпроходженнякрізьфільтрзапиленогоповітря, м3/рік.

>Фактичнаконцентрація пилкучавуну складі

.


>Такафактичнаконцентрація пилкучавунубільша за ГДК за ДОСТом 12.1.005-88, щоскладає 6мг/м3. Тому надільниці не можна даліпрацювати безввімкненнямеханічноївентиляції.

 

Завдання 5

Увиробничомуприміщенні ізрівнем звуковоготиску відзовнішніхджерел L1 =>72дБАплануєтьсязробитизвукопоглинальнеоблицюваннястелі тастін.Площастін –300м2,площастелі –250м2,площапідлоги –250м2.Середнійкоефіцієнтзвукопоглинання вприміщенні дооблицюваннядорівнює 0,1,коефіцієнтзвукопоглинаннявикористаногооблицювання – 0,9.

>Визначитизниження галасу послевикористанняоблицювання таможливістьулаштування вприміщенніконструкторського бюро.

>Розв’язаннязадачі 5

>Зниженнярівня галасуприміщенні якнаслідоквикористанняоблицювання із болеевисокимкоефіцієнтомзвукопоглинання,дБ, можнавизначити заформулою

,

де У1 та У2 –сталіприміщеннявідповідно до та послеоблицювання.

Узагальномувипадку:

,

де А –еквівалентнаплощазвукопоглинання,А=Sзаговорили українською у*>сірий;

>сірий –середнійкоефіцієнтзвукопоглинаннявнутрішніхповерхоньприміщенняплощею P.Sзаговорили українською у;


P.Sзаговорили українською у = P.S>підл + P.Sст + P.S>стелі,

де P.S>підл –площапідлоги, м2;

P.Sст –площастін, м2;

P.S>стелі –площастелі, м2.

За такихозначень сталаприміщення дооблицюваннястановить

.

.

Привизначенністалоїприміщення послеоблицюваннятребазвернутиувагу назмінусередньогокоефіцієнтазвукопоглинання. Дооблицюваннявінскладав для всіхвнутрішніхповерхонь заумовамизадачі>сер1 = 0,1.Післяоблицюванняпідлогазалишилася ізпопереднімкоефіцієнтомзвукопоглинання (>сірий = 0,1), а й устелі тастінвін якщодорівнювати2 = 0,9.Середнійкоефіцієнтзвукопоглинання послеоблицювання можнавизначити яксередньозважену величину відплощівнутрішніхповерхонь, щомаютьрізнікоефіцієнтизвукопоглинання:

.

,

,

дБА.


>Рівень галасуприміщенні послеоблицювання,дБА,визначається заформулою

,

дБА.

>Порівнюючирівень галасуприміщенні послеоблицювання іздопустимим за ГОСТ 12.1.003-83*,якийстановить дляконструкторського бюро50дБА можназробитивисновок, щонавіть после зазначеногооблицювання вданомуприміщеннівлаштовуватиконструкторське бюронедоцільно.

 

Завдання 6

Напідприємствісередньосписковакількістьпрацівників узвітномуроцісклала 600 Чоловік. Зацейсамийперіодсталося 25випадківвиробничого травматизму, у томучислі 5випадків, котрі не булипов’язані ізвиробництвом.Загальнавтратаробочого години черезнепрацездатність узв’язку ізнещаснимивипадками,пов`язаними ізвиробництвом,становила 125робочихднів,зокрема, 2потерпілих, котріотримали навиробництвітравми 25 та 27грудня,продовжувалиперебувати налікарняному й всічнінаступного зазвітним року.Визначитикоефіцієнтчастоти йкоефіцієнтважкостівиробничого травматизму.

>Розв’язаннязадачі 6

>Коефіцієнтчастотивиробничого травматизмупоказуєкількістьтравмованих навиробництві, щоприпадає на 1000працюючих напідприємстві.Вінвизначається заформулою


,

де n – числотравмованих напідприємстві зазвітнийперіод (як правило, за 1рік) черезнещаснівипадки, щопов’язані ізвиробництвом йпризвели довтратипрацездатності на 1добу й понад;

М –середньосписковакількістьпрацюючих тогосамийзвітнийперіод.

>Коефіцієнтважкості травматизмупоказуєсередню втрачупрацездатності в днях, щоприпадають однієїпотерпілого зазвітнийперіод:

,

де D –сумарне числоднівнепрацездатності всіхпотерпілих, котрівтратилипрацездатність на 1добу й понад узв’язку ізвипадками, щозакінчилися узвітномуперіоді.

Прирозв’язаннізадачінеобхіднозвернутиувагу навипадки, котрі непов’язані ізвиробництвом.Крім того,випадки, котрі незакінчилися узвітномуперіоді, невраховуються прирозрахункукоефіцієнтаважкості травматизму у цьомуроці, авраховуються внаступному.

,

.


Завдання 7

>Визначитинеобхіднукількістьсвітильниківзагальногопризначення длястворення вприміщеннірозміром2448 мнормованогоосвітлення 200 лк.Світловийпотікгазорозрядноїлампидорівнює 2300 лм,коефіцієнт запасу – 1,7,коефіцієнтнерівномірностіосвітлення - 1,15,коефіцієнтвикористаннясвітлового потоку – 0,65. Системаосвітленнякомбінована.

>Розв’язаннязадачі 7

>Основнарозрахункова формула за методомвикористаннясвітлового потоку, лм,маєвигляд

,

де F –необхіднийсвітловийпотікоднієїлампи длястворення вприміщеннінормованогоосвітлення, лм;

Є –нормованаосвітленість, лк;

P.S –площаприміщення, м2;

>z –коефіцієнтнерівномірностіосвітлення;

До –коефіцієнт запасу;

> –коефіцієнтвикористаннясвітлового потоку;

N –кількістьсвітильників, прим.;

n –кількість ламп усвітильнику, як правило, n = 2.

>Звідки

.

Прирозв’язаннізадачінеобхіднопам’ятати, що прикомбінованійсистеміосвітленняосвітленістьприміщенняєсумоюосвітленості відзагальногоосвітлення й місцевого.Світильникизагальногопризначенняповинністворювати 10%норми відкомбінованогоосвітлення, але й не менше 150 лк привикористаннілюмінесцентних ламп та не менше 50 лк привикористанні лампрозжарювання. Тому:

 прим.

Завдання 8

>Визначитикратністьповітрообміну привентиляціїнавчальноїлабораторіїрозміром106м тависотою3,0м,якщо внійперебуває 25студентів,кожен із яківидихає30г/годвуглекислого газу.Гранично припустимаконцентрація ЗІ2дорівнює 1,5г/м3.Концентрація ЗІ2 вповітрі (>зовні)складає 0,75г/м3.

>Розв’язаннязадачі 8

>Кратністьповітрообміну вприміщенні1/год,показуєкількістьзмінповітря вприміщенні за годину.Вонавизначається заформулою

,

де L –необхіднийповітрообмін вприміщенні, м3/рік;

V –об’ємприміщення, м3.

>Необхіднийповітрообмін, м3/рік, можнавизначити заформулою

,


де G –кількістьвуглекислого газу, щовиділяється вприміщенні за 1 годину,г/год;

>q1 –концентраціявуглекислого газу вповітрі, якувидаляється ізприміщення.Вона неможеперевищувати ГДК,г/м3;

>q2 –концентраціявуглекислого газу вповітрі, щоподається вприміщення,г/м3.

м3/рік.

 >1/год.

Завдання 9

>Визначити, на якої величинупотрібнознизитирівень звуковоготиску под годину роботиповітряногокомпресора ізрівнемзвуковоїпотужності 100дБА,якийвстановлений набудівельномумайданчику навідстані100м віджитловогобудинку. Чинникспрямованостізвучаннякомпресора – 2.0,допустимийрівень звуковоготиску вжитловихприміщенняхскладає L буд =40дБА.

>Розв’язаннязадачі 9

Для уміввідкритогопросторуочікуванийрівень звуковоготиску надеякійвідстані відджерела галасу,дБА, можнавизначити заформулоюакустичногорозрахунку

,

де N –рівеньзвуковоїпотужностіджерела,дБ;

Ф – чинникспрямованості звукуджерела;

P.S –площаповерхні, на якоїпоширюється звук.Вонавизначається якплощаумовноїпівсфери із центром уджерелі галасу тарадіусомr,якийдорівнюєвідстані відджерела дорозрахункової точки,тобтоS=2r2;

 –втратизвуковоїпотужності на шляхупоширення звуку відджерела дорозрахункової точки. Завідсутностіперешкод для галасу на невеликих (до 50 м)відстанях =0. Привідстанях більше, ніж 50 м припоширеннізвуковиххвиль вповітріспостерігається їхньогозатухання черезгустинуповітря тамолекулярнезатуханняорієнтовно за такоюзалежністю: призбільшеннівідстані відджерела галасу дорозрахункової точки удвічі разирівень галасузменшиться на 6дБ.Тобто,якщоприпустити, що привідстані 50 м = 0, то, привідстані 100 м = 6дБ, привідстані 200 м =12дБ й т.д.

L =100 +10lg 2 –10lg 2*3.14*1002 - 6 = 49дБА

>Якщопорівнятиочікуванийрівень звуковоготиску іздопустимим, можнавизначити, що урайоніжитловогобудинкунеобхіднознизити шум на

>L= L – Lбуд =49 – 40 = 9дБА.

Завдання 10

>Визначитифактичнезначеннякоефіцієнта природногоосвітлення при бічногодвобічномуосвітленні вреконструйованомуприміщенні (>розмірприміщення за планом106), вякомуплощавіконнихпрорізівскладає 25% відплощіпідлоги,загальнийкоефіцієнтсвітлопроникності –t0 =0,45;коефіцієнтврахуваннявідзеркаленогосвітла –r1=4,0;коефіцієнтзатемненнявіконбудівлями, що стоятинапроти – До>sзадовільно.= 1,2;коефіцієнт запасу – Доіз =1,3;світлова характеристикавікон – hв =15.

>Розв’язаннязадачі 10

>Відповідно доСНиПІІ-4-79фактичнезначеннякоефіцієнта природногоосвітлення, %, можназнайти заформулою

еф = ,%

де P.Sв –площавікон вприміщенні, м2;

>0 –загальнийкоефіцієнтсвітлопроникнення;

>r1 –коефіцієнт,якийвраховуєвіддзеркаленнясвітла відвнутрішніхповерхоньприміщення;

P.Sп –площапідлоги вприміщенні, м2;

>0 –світлова характеристикавікон;

Доіз –коефіцієнт запасу;

До>буд –коефіцієнт,якийвраховуєзатіненнявіконоб’єктами, що стоятинавпроти.

>Тобто

.


Схожі реферати:

Навігація