Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила


Реферат Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила

Страница 1 из 6 | Следующая страница

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ВІННИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ


                                                                                                   Кафедра фінансів


КОНТРОЛЬНА РОБОТА

із дисципліни “Безпека життєдіяльності”

на задану тему:

“Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Санітарні норми та правила”


                                                                    Виконав:

                                                                    Студент 4 курсу

                                                                    Спеціальності “Фінанси та кредит”

                                                                    Група 42 – Ф Варіант №6

                                                                    Заверюха А. М.

                                                                    Викладач:

                                                                    Кобилянський Про. У.


м. Вінниця

2001 рік

Зміст

Вступ

Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія   
                         продовження його цивілізації

 

                  1.1. Історія екології та безпеки життєдіяльності

 

                  1.2. Здорова екологічна ситуація – здоровийя суспільства

 

Розділ 2. Джерела екологічної кризи в Україні й її
                         вплив на сус-пільство

 

                  2.1. Шляхи вирішення санітарної та епідемічної ситуації в  

                         Україні

 

                  2.2. Перспективи розвитку природоохоронних заходів в 

                         Україні

 

                  2.3. Вирішення глобальних проблем охорони   

                         навколишнього природного середовища в Україні й   

                         світі

 

Висновки

 

Додатки

 

Список використаних джерел та літератури


Вступ

 

Кінець ХХ століття – це годину усвідомлення суспільством кризи цивілізації, негативних її наслідків при підкоренні природи.

сучасний каскад актуальних дисциплін сьогодення (“Екологія”, “Безпека життєдіяльності”, “Цивільна оборона”, “Охорона роботи” – це наукова база для розробки стратегії й тактики поведінки людства. ЇЇ закони навчають, що людство є частина природи й своїм існуванням залежить від функціонування природних систем.

Суспільству потрібно усвідомити необхідність орієнтування не так на боротьбу із наслідками, котрі руйнують природу, але в усунення самих причин знищення природи.

Закони екології, санітарного та епідемічного стану лежати не лише біологічного, а і соціального буття. З розширенням екологічної кризи смердоті сьогодні стають более актуальними.

     Серія прогнозів, зроблених різними вченими світу, досить об’єктивно засвідчують, що кризові ситуації в сировинній, продовольчій та екологічних сферах не є тимчасовими, смердоті зростають й ставлять перед людством серйозні заподіяння.

     Протягом всієї історії свого існування людина спиралася на природоруйнівну структуру господарювання. Алі сьогодні, коли уряди й народи світу зрозуміють необхідність включення стану навколишнього середовища до числа пріоритетів розвитку нації, глобальна соціоекологічна катастрофа може не наступити.

     Великий вчений У. І. Вернадський вимагає виконання таких важливих умів:

- об’єднання всього людства навколо єдиних цілей та завдань;

- створення єдиної інформаційної мережі;

- свобода виконання прийнятих рішень перетворення навколишнього середовища за рахунок необмеженого доступу до ресурсів та енергії;

- рівність та високий добробут всіх членів суспільства;

- виключення війни як засобу вирішення соціальних конфліктів.

У сучасному суспільстві не усі вимоги виконуються. Людська цивілізація продовжує знаходитися у фазі нестійкого розвитку, коли внутрішні конфлікти перешкоджають вирішенню глобальних проблем. Світовому співтовариству необхідна єдина концепція виживання.6

З розвитком нових технологій та ускладненням умів видобування корисних копалин із кожним фатальністю зростає небезпека в гірничодобувній справі. Яскравим прикладом небезпеки є сотні смертей українських гірників на шахтах Донецької та Луганської областей. Лише за 11 місяців 2001 року загинуло 286 гірників від вибухів метану та інших аварій, пов’язаних із грубими порушеннями техніки безпеки та технології видобування, нехтуванням елементарних контрольних вимірювань концентрації метану в робочих лавах та інших причин, котрі на перший погляд здаються незначними. Тому сьогодні кожний 1 мільйон видобутого вугілля коштує 5 людських життів.

Розвиток людської цивілізації вносити певні корективи щодо перегляду заходів, котрі сприяли б безпечному веденню господарської діяльності. У ХХ ст. людство Увійшло в складний період історії свого існування, коли воно та у своєму розвитку уже оволоділо величезним науково-технічним потенціалом, але й ще не навчилося достатньо обережно та раціонально ним користуватися. Швидка урбанізація та індустріалізація, різке зростання населення планети, інтенсивна хімізація сільського господарства, посилення багатьох інших видів антропогенного тиску на природу порушили біологічний кругообіг речовин у природі, пошкодили її регенераційні механізми, внаслідок чого почалося її прогресуюче руйнування. Це поставило под загрозу здоров’я та життя, і майбутнього поколінь людей, існування людської цивілізації. 5     

Існує лише три варіанти подальшого розвитку людської цивілізації:

перший – технократичний: продовження максимального споживання ресурсів, виснаження грунту, накопичення негативних впливів на середовище, урбанізація, ріст чисельності населення. По своїй суті, це шлях до катастрофи, оскільки для створення штучної біосфери у людства немає достатньої кількості ресурсів та енергії.

Інший варіант – докорінна зміну стратегії розвитку суспільства, перехід на екологічно чисті технології, альтернативне сільське господарство, скороченняспоживання ресурсів, самообмеження потреб, регулювання народжуваності, повне роззброєння.

Третій варіант, який сьогодні вважається найбільш придатним, - проміжний. Це поступова зміну технократичного шляху розвитку суспільства на шлях екологічний.

Самі по собі потреби світового суспільства є егоїстичними й безмежними, але й справжня людська цивілізація почнеться тоді, коли сус-пільство стабілізує своє середовище життя на основі соціальних та природних процесів.6

Сьогодні потрібно усвідомити кожному члену світового суспільства ті, що зберегти екологію – це означати зберегти своє здорове буття на планеті, продовжити подальший розвиток, аби не було б соромно перед нащадками.

Розділ 1. Екологічні знання суспільства – гарантія                   

                 продовження його цивілізації

1.1. Суть й значення природоохоронних наук у житті світового 

суспільства та їхнього зв’язок із безпекою життєдіяльності

Багато людей не розуміють тісного зв’язку між діяльністю людини й навколишнім середовищем, що являється наслідком відсутності знань та екологічної інформації.

Існує гостра необхідність підвищити знання суспільства й ступінь їхнього участі в пошуку розумних рішень розвитку цивілізації й зберігання навколишнього середовища. Освіта допоможе людям в виробленні таких екологічних та етичних норм, цінностей й відносин, професійних навиків й способу життя, котрі потрібні будуть для забезпечення стійкого розвитку. Це допоможе людству правильно оцінювати соціально-економічну ситуацію й проблеми свого розвитку, заздалегідь застерігати негативні наслідки своїх діянь.

Всім країнам світу потрібно забезпечити усі рівні навчальних закладів матеріалами екологічних проблем, зробити максимально доступною наукову літературу для широкого вивчення навколишнього середовища, його збереження, покращання людського середовища життя людства. Вивчення наук, котрі вивчають збереження навколишнього середовища потрібно вводити на усі навчальні програми, починаючи із дитячих дошкільних й шкільних закладів.

Особливу увагу слід звернути на підготовку майбутніх керівників промислових підприємств, сільського господарства, транспорту й інших різноманітних сфер людської діяльності.

Велике значення має створення різних шкільних й громадських організацій, котрі б впроваджували в життя політику захисту навколишнього середовища, питної води, побутової й промислової санітарії. Необхідно максимально втілювати в життя суспільства через різні засоби масової інформації населення цінність оточуючої нас природи, її важливість в житті людства, правильне застосування промислових технологій, котрі б забезпечували високу продуктивність роботи із найменшою шкідливістю для природи.3

Перспективними є наукові розробки по використанню екологічно чистих джерел енергії, тобто енергії води, сонця, вітру, а також від спалювання та переробки сміття й промислових відходів.

Слід зазначити, як потрібні міжнародні організації, котрі б здійснювали контролю над виконанням кожною країною зобов’язань по охороні навколишнього середовища, контролювати правильність використання природних ресурсів, застосування технологій із різними очисними спорудами й фільтрами.

З розвитком цивілізації потрібно паралельно із новими технологіями постійно вносити корективи щодо екологічних проблем. У свідомості людей винна бути, насамперед, екологія та небезпечні наслідки для людини, а уже потім високотехнологічне виробництво товарів народного споживання. На територї України зосереджено велику кількість екологічно небезпечних виробництв. Для порівняння: загальна площа України становила лише 2% територї колишнього Союзу, але й на ній було б зосереджено 25% всього промислового потенціалу й відповідно 25% припадало забруднення природного середовища колишнього СРСР.

А причиною такої концентрації виробництв були низькі знання тодішнього керівництва розміщенням продуктивних сил й нехтування екологічною наукою щодо наслідків від діяльності на здоров’я населення.

Крім цого не зверталася увага на хижацьке ставлення людей до природи, її знищення призводило до значних порушень балансу тварин й їхні вимирання, а це означало, що від цого значно скоротився раціон харчування населення.

Погані чи непрофесійні знання екології та не усвідомлення наслідків від нерозумного втручання у природні процеси сталі у підсумку знищення природних річок, створені штучних водоймищ, забрудненні шкідливими речовинами прісної води, що порушило природний водний баланс. Тодішні вчені не усі розуміли, що у природні процеси потрібно втручатися в розумних межах.

Незнання екології також призвело до отруєння землі пестицидами та іншими отрутохімікатами, котрі негативно впливають на людське здоров’я, але в птиці, тварини, водяні мешканці. На екологічні проблеми не звертали уваги, виділялося мало коштів на охорону природного середовища, а більшості випадків, взагалі, не було б ніяких витрат на екологію, вважаючи що раз в раз так якщо. Алі можливості природи самовідновлюватись небезкінечні, її потрібно допомагати в цьому.11

 Заощадивши на екології, людство втрачає на своєму здоров’ї, якості й тривалості життя сьогодні та в перспективі.     

1.2. Історія розвитку екологічних наук та безпеки життєдіяльності

Ще у сиву давнину людина сприймала навколишній світло як єдине ціле, але й проблеми охорони навколишнього середовища не було б. Низький технічний рівень, слабкий розвиток науки й технологічних процесів, відсутність широкого застосування хімії, незначна чисельність населення планети не спричиняла такого спустошення природи, її забруднення навіть при хижацькому ставленні до неї.

Одним з перших, хто на межі 18 та 19 століть усвідомив необхідність цілісної оцінки природних комплексів, був німецький натураліст А. Гумбольдт. Він один з перших ставши на шлях вияву глибинних зв’язків між людством й природним середовищем. Цій проблемі він присвятив все своє життя, і написавши понад 600 робіт, котрі стали поштовхом до розвитку геології, геоботаніки, гідрології, грунтознавства, кліматології та багатьох інших наук наступними вченими.

Засновником екології та її зв’язок із людським буттям в сучасному вигляді вважається німецький вчений Є. Геккель, який визначив екологію та безпечу життєдіяльності, а також ряд інших наук, котрі вивчають тваринний, рослинний, сировинний світло як науки про загальну економіку природи. Він ввів й сам термін “екологія”. Був ще ряд інших вчених, котрі доповнили екологічні та природоохоронні науки своїми працями.

Сутність природних комплексів висвітлювали роботи Р. Ф. Морозова у 1912 році. А видатний вчений У. У. Докучаєв у першій половині 20 ст. створив вчення про грунт. У 1948 році англійським вченим А. Тенслі було б введено поняття екосистеми й її сутність.

Людству почала загрожувати небезпека повільного вимирання внаслідок безперервного погіршення якості навколишнього середовища, а також вичерпання природних ресурсів. Стало зрозумілим, що для усунення цієї небезпеки необхідні перегляд традиційних принципів природокористування та докорінна перебудова господарської діяльності у більшості країн світу. Одним із перших у світі звернув увагу на цю проблему перший президент Академії наук України У. І. Вернадський. 5 (1863 – 1945).

Вчення цого всесвітньо відомого радянського вченого посідають особливе місце в історії екології та безпеки життєдіяльності населення, який створив вчення про біосферу та ноосферу, про нерозривність зв’язку людини із природним середовищем. Він працював у цьому напрямі із 1930 р. до 1945 року й основою вчення академіка був “жива речовина”, у склад якої входять усі живі організми, що мешкають на планеті. До складу живої речовини У. І. Вернадський включивши також й людину, розглядаючи природу й людське сус-пільство як одне ціле. Вернадський обгрунтував положення про ті, що обрис Сучасної землі сформований людиною, й показавши, що діяльність Сучасної людини викликає рух основних хімічних елементів у масштабах, котрі порівнюються із природними циклами руху цих елементів. За визначенням Вернадського, людина стала наймогутнішою геологічною силою на планеті, людська діяльність почала перевищувати масштаби найпотужніших стихійних явищ.

Такий стан навколишнього середовища й негативні прогнози щодо глобальної соціоекологічної ситуації спонукали до проведення спеціальних досліджень та виконання заходів, котрі б дозволили вирішити двоєдине заподіяння – збереження рівноваги в природі та задоволення вимог умів життя, котрі раз в раз зростають.

Найбільшу роль у становленні Сучасної екології відіграла публікація монографій з цієї наукової дисципліни американського вченого Ю. Одума в 1970-1990 роках. Взагалі, починаючи із 1950 року виник широкий фронт екологічних досліджень, у які помітну роль відіграють і екологи України. перший науковий центр екологічних досліджень в Україні був створений у 1930 році при Інституті зоології й ботаніки Харківського державного університету. Це був лише сектор екології, який очолив У. У. Сташинський (1930-1940). Він раніше всіх підійшов до ідеї біогеоценозу, його праця “До розуміння біоценозу” створена у 1933 році є класичною в області вивчення зв’язків між організмами в ценотичних системах.

Світове визнання отримали дослідження українських вчених І. Р. Підоплічка, Ф. А. Гриня, З. М. Стойка, П. З. Погребняка, Д. У. Воробйова й багатьох інших вчених, котрі працювали у 1940-1980 роках, розробляючи принципи раціонального природокористування, типологію лісів й інше.

Широку відомість отримали дослідження штучних лісів України, виконані Про. Л. Бельгардтом у 1971 році, а також А. П. Травлєєвим у 1980-1985 роках - вчення про лісові підстилки та їхнього екологічну значущість.

38-ма сесія Генеральної Асамблеї ООН у 1983 році створила Міжнародну комісію із навколишнього середовища та розвитку, Яка покликана аналізувати стан навколишнього середовища в контексті глобальних перспектив. На основі оцінок авторитетних експертів у 1987 р. ця комісія підготувала фундаментальне дослідження “Наше спільне майбутнє”. На сучасному рівні об’єктивних знань у ньому відображено розуміння світовим співтовариством гостроти соціоекологічної проблематики, необхідність глобальної переорієнтації соціально-політичного, економічного, технічного, технологічного та культурного розвитку, здійснення для цого відповідних національних й

Страница 1 из 6 | Следующая страница

Схожі реферати:

Навігація