Реферати українською » Безопасность жизнедеятельности » Державний і профспілковий контролю над охороною праці в виробництві


Реферат Державний і профспілковий контролю над охороною праці в виробництві

Згідно із Законом України «Про охорону праці» існують вневедомственные органи нагляду й контролю над дотриманням законодавства про працю правил охорони праці, до яких належать державні органи влади й інспекції, що у своїй діяльності не залежить від адміністрації піднаглядних підприємств та його вищих органів.

Державний нагляд здійснюють:

Державний комітет з нагляду за охороною праці,

Державний комітет з ядерної і радіаційній безпеці,

Органи Державного пожежного нагляду управління пожежної охорони,

Органи і бюджетні установи санітарно-епідеміологічної служби МОЗ України.

Вищий нагляд над виконанням і правильним застосуванням закон про охорони праці здійснюється Генеральним прокурором та його підлеглими йому службами.

Органи державного нагляду над охороною праці не залежить від яких би не пішли господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, місцевої державної адміністрації, і Рад, і у відповідно до положень, затвердженими кабінетом Міністрів України.

Службові особи органів державного нагляду над охороною праці (державні інспектори) заслуговують:

безперешкодно у час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання законодавства про охорону праці, отримувати від власника необхідні пояснення, матеріали і інформацію з даним питанням,

спрямовувати керівникам підприємств, і навіть їх посадових осіб, керівникам структурних підрозділів Ради Міністрів, місцевих рад народних депутатів, міністерств та інших центральних органів державної виконавчої обов'язкові виспівати розпорядження (розпорядження) про усунення порушень та вад у сфері охорони праці,

призупинити експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, ділянок, робочих місць і устаткування до усунення порушень вимог щодо охорони праці, створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих,

залучати до адміністративної відповідальності ще працівників, винних порушення законодавчих чи нормативних актів по ВІД,

спрямовувати власникам, керівникам підприємств ставлення до невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді,

передавати їх у необхідних випадках матеріали органам прокуратури щодо залучення винних до кримінальної відповідальності.

Органи державного нагляду над ВІД встановлюють порядок розробки і затвердження власником положень, інструкцій та інших актів про охорону праці, діючих на підприємствах, розробляють типові документи з цим питанням.

Власники повинні безплатно створювати необхідні умови до роботи представників органів державного нагляду над ВІД.

Службові особи органів державного нагляду над охороною праці відповідають за виконання покладених ними обов'язків згідно з законодавством.

Відомчий контролю над станом охорони праці здійснюють передусім господарські керівники всіх рівнів: працівники центрального апарату комітету рибного господарства України, керівники виробничих об'єднань, підприємств, начальники цехів, змін, ділянок, майстра. З іншого боку, відомчий контроль і нагляд за охороною праці в всіх щаблях здійснюють працівники служб ОТТБ.

Громадського контролю над виконанням законодавства про ВІД здійснюють:

трудові колективи через обраних ними представників,

професійні спілки від імені своїх виборних органів прокуратури та представників.

Уповноважені трудових колективів з питань охорони праці заслуговують безперешкодно перевіряти для підприємства виконання вимог щодо охорони праці і вносити обов'язкові до розгляду власником підприємства пропозиції щодо усуненні виявлених порушень нормативних актів за безпеку і гігієну праці.

Для виконання цих обов'язків власник власним коштом організовує навчання й звільняє уповноваженого з питань ВІД з посади на передбачений колективним договором термін із збереженням його середнього заробітку.

Уповноважені трудових колективів діють у відповідність до типовим становищем, затвердженим Державний комітет України з нагляду за охороною праці в узгодження з профспілкою.

Уповноважені з питань ВІД з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці в виробництві, оперативного усунення виявлених порушень здійснюють контролю над:

а) відповідністю законодавству про охорону праці:

умов праці в робочих місць, безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування й інших засобів виробництва, стану коштів колективної безпеки й індивідуальної захисту, використовуваних працівниками, проходів, шляхів евакуації і запасних виходів, і навіть санітарно-побутових умов,

діючих режиму праці та відпочинку,

використання праці жінок, неповнолітніх і інвалідів,

забезпечення працівників спеціальної одягом, взуттям, іншими засобами індивідуальної захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком чи рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, організації питного режиму;

пільг і компенсацій, експонованих працівникам до праці із тяжкими і шкідливими умовами праці;

відшкодування власником шкоди у разі пошкодження здоров'я чи застосування моральної шкоди;

проведення навчання, інструктажів та знань працівників із ВІД,

проходження працівниками попереднього і періодичного медичного оглядів;

б) забезпечення працівників інструкціями, положеннями з охорони праці, що діють у межах підприємства, й дотриманню працівниками своєю практикою вимог цих нормативних актів;

в) своєчасним і правильним розслідуванням, документальним оформленням та обліком нещасних випадків і фахових захворювань;

р) виконанням наказів, розпоряджень, заходів із питанням охорони праці, зокрема заходів із усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань, і аварій, визначених в актах розслідування;

буд) використанням фонду охорони праці підприємством за його призначенням,

е) наявністю і станом наочних коштів пропаганди та інформації з питань охорони праці в підприємстві.

Уповноважені з питань охорони праці заслуговують:

безперешкодно перевіряти стан безпеки і гігієни праці, дотриманні працівниками нормативних актів про охорону праці в об'єктах підприємства чи виробничого підрозділи, колективом яку вони обрані;

вносити в спеціально при цьому заведену книжку обов'язкові до розгляду власником (керівником підрозділи, підприємства) пропозицій з усунення виявлених порушень нормативних актів про охорону праці, здійснювати контролю над реалізацією цих пропозицій;

вимагати від майстра, бригадира чи іншого керівника виробничого підрозділи підприємства роботи робочому місці у створення загрози життю чи здоров'ю працюючих;

вносити пропозиціями щодо притягнення до відповідальності працівників, які порушили нормативні акти про охорону праці;

брати участь у перевірках стану безпеки і умов праці, проведенні посадовими особами органів державного нагляду й суспільного контролю над охороною праці, міністерства, відомства, об'єднання, підприємства, місцевих органів державної виконавчої;

на обрання у складі комісії з питань охорони праці підприємства;

бути представником трудових колективів з питань охорони праці районних (міських), міжрайонних (окружних) і товариських судах.

Професійні союзи здійснюють контролю над дотриманням власниками законодавчих та інших актів про охорону праці, створенні безпечних і нешкідливих умов праці, належного виробничого побуту до працівників і забезпечення їх тими коштами колективної безпеки й індивідуальної захисту.

Профспілки заслуговують безперешкодно перевіряти стан умов та безпеки праці в виробництві, виконання відповідних програм, тож зобов'язань колективних договорів, вносити власникам; державних органів управління подання з питанням охорони праці та отримувати від нього аргументовану відповідь.

Своєчасна контроль – це запобігання можливих аварій та нещасних випадків. Так було в 1997 року Госнадзороохрантруда України проведено 119,5 тис. обстежень підприємств, під час яких неможливо було виявлено і усунуто 8,5 млн. порушень нормативних актів по ВІД. За невиконання вимог нормативних актів по ВІД оштрафоване понад 34 тис. керівників держави і посадових осіб у сумі 1 млн. 121 тис. гривень.

Список літератури

Для підготовки даної праці були використані матеріали із сайту http://vseved.ru/

Схожі реферати:

Навігація